Tài liệu Phân tích khả năng hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan (ktcq)- xí nghiệp công nghiệp(xncn) ( cho ví dụ ).

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò: Ph©n tÝch kh¶ n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm, b¶o vÖ m«i tr-êng th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan (KTCQ)- xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp(XNCN) ( cho vÝ dô ). $ $ $ Khi b¾t ®Çu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng nghiÖp, mét c«ng viÖc kh«ng thÓ kh«ng ®-îc quan t©m lµ thiÕt kÕ kiÕn tróc c¶nh quan cho XNCN. ThiÕt kÕ KTCQ cho XNCN kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ t¹o cho khu c«ng nghiÖp mét c¸i nh×n phong phó h¬n, lµm cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®ì kh« cøng h¬n mµ nã cßn cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng n÷a, ®ã chÝnh lµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng « nhiÔm, b¶o vÖ m«i tr-êng. Tæ chøc KTCQ kh«ng chØ khi lµm kiÕn tróc c«ng nghiÖp chóng ta míi quan t©m, trong tÊt c¶ c¸c 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÜnh vùc thiÕt kÕ kiÕn tróc KTCQ lu«n lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu. Ng-êi kiÕn tróc s- thiÕt kÕ KTCQ ph¶i lµm sao cho c¸c c«ng tr×nh m×nh thiÕt kÕ cã c¶nh quan hîp lý vµ quan träng lµ nã ph¶i ®ãng vai trß h¹n chÕ « nhiÔm, b¶o vÖ m«i tr-êng th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ. ViÖt Nam lµ mét n-íc ®ang ph¸t triÓn, c¸c khu c«ng nghiÖp ®-îc ®Çu t- thiÕt kÕ ngµy cµng nhiÒu, do ®ã kh¶ n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i tr-êng th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc KTCQ ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu, ®¶m b¶o cho XNCN kh«ng chØ lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ñp mµ cßn gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò « nhiÔm trong kh«ng gian xung quanh. Cã thÓ nãi KTCQ lµ mét bé phËn quan träng cña thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng XNCN lµm nhiÖm vô hç trî vµ hoµn chØnh h¬n n÷a chÊt l-îng thÈm mü vµ tiÖn nghi lao ®éng, nghØ ng¬i cho ng-êi lao ®éng cña XNCN. Vai trß thÈm mü cña c¸c khu vùc c¶nh quan cÇn t-¬ng øng víi c¸c khu vùc chøc n¨ng trong xÝ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp c«ng nghiÖp, g¾n bã víi nhau, víi c¶nh quan bªn ngoµi, trong mét bè côc chung thèng nhÊt. ViÖc nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ®Þnh h-íng KTCQ c¸c XNCN lµm c¬ së ch¾c ch¾n cho viÖc thiÕt kÕ tèt KTCQ. Khi nghiªn cøu xong chóng ta cã thÓ biÕt ®-îc nªn thiÕt kÕ nh- thÕ nµo cho c¸c khu vùc kh¸c nhau trong XNCN. HÇu hÕt c¸c XNCN trong n-íc vµ thËm chÝ c¶ nh÷ng khu c«ng nghiÖp ë n-íc ngoµi hiÖn nay, kh¶ n¨ng « nhiÔm m«i tr-êng lµ rÊt nhiÒu. VËy cÇn thiÕt kÕ lµm sao ®Ó c¸c khu c«ng nghiÖp h¹n chÕ ®-îc tèi ®a « nhiÔm cho m«i tr-êng xung quanh. KiÕn tróc c¶nh quan trong XNCN ®-îc h×nh thµnh bëi hai yÕu tè: 1) hÖ thèng kh«ng gian më (open space – th-êng ®-îc giíi h¹n bëi c¸c c«ng tr×nh) vµ 2) hÖ thèng c¸c yÕu tè c¶nh quan tù nhiªn (c©y xanh, mÆt n-íc…) vµ c¶nh quan nh©n t¹o ( c¸c kiÕn tróc nhá, t-îng ®µi, qu¶ng c¸o, chiÕu s¸ng…) ®-îc tæ chøc theo c¸c quy luËt thÈm mü trong c¸c kh«ng gian më. §Ó tæ chøc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KTCQ trong XNCN tr-íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc trôc tæ hîp cña XNCN. Trong XNCN th-êng lÊy c¸c kh«ng gian më lµm trôc tæ hîp. Trong l·nh thæ XNCN, trôc quy ho¹ch chÝnh th-êng lµ ®-êng giao th«ng cã luång ng-êi lín nhÊt, quan träng nhÊt, nèi gi÷a giao th«ng bªn ngoµi vµ giao th«ng bªn trong XNCN. Xung quang trôc quy ho¹ch chÝnh lµ c¸c trôc phô, kÕt hîp víi trôc giao th«ng chÝnh trong XNCN ph©n chia thµnh c¸c kh«ng gian phï hîp víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Däc theo trôc chÝnh nªn bè trÝ c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thÈm mü cao, liªn kÕt víi kh«ng gian bªn ngoµi. Kh«ng gian quanh ®ã gäi lµ kh«ng gian tr-íc XNCN. TiÕp theo lµ hÖ thèng giao th«ng liªn x-ëng, c¸c c«ng tr×nh tËp trung t¹i ®ã cã yªu cÇu thÈm mü kÐm h¬n, nªn c¶nh quan n¬i ®©y chñ yÕu tËp trung tæ chøc kh«ng gian an toµn lao ®éng, h¹n chÕ « nhiÔm, t¹o ra c¶nh quan kü thuËt hµi hoµ víi c¶nh quan thiªn nhiªn vµ con ng-êi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc ®Çu tiªn cÇn nãi ®Õn ë ®©y lµ c©y xanh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan. Nã kh«ng chØ t¹o ra c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp ®Ï mµ cßn lµ yÕu tè quan träng trong viÖc tæ chøc KTCQ gióp h¹n chÕ « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i tr-êng. Chóng ta cÇn xÐt ®Õn c¸c khu vùc c¶nh quan trong XNCN. Tr-íc tiªn lµ c¶nh quan khu tr-íc XNCN. §©y lµ khu vùc quan träng trong XNCN, viÖc ®Çu tiªn cÇn tæ chøc t¹i ®©y lµ c¸c c«ng tr×nh cã yÕu tè liªn quan víi c¶nh quan bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan ë khu vùc nµy th-êng ®-îc më ra bªn ngoµi, t¹o sù liªn kÕt c¶nh quan XNCN víi c¶nh quan chung. Trong tÊt c¶ c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan cho khu vùc tr-íc XNCN, víi c¸c lo¹i h×nh XNCN kh¸c nhau ®Òu ph¶i lµm sao cho kh«ng gian khu vùc nµy ®-îc th«ng tho¸ng vµ më ra bªn ngoµi. Ngoµi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thÈm mü cao, viÖc bè trÝ c¸c côm c©y c¶nh còng lµm t¨ng kh¶ n¨ng tho¸ng ®·ng cho khu nµy. C¸c c©y xanh ®-îc bè 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trÝ thµnh tõng d¶i cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm cao cho khu nµy. hÖ thèng c©y xanh kh«ng chØ ®-îc tæ chøc t¹i c¸c trôc ®-êng chÝnh, khi tæ chøc trång c©y xanh t¹i n¬i liªn kÕt víi khu vùc s¶n xuÊt hoÆc víi nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng « nhiÔm cao còng lµ mét biÖn ph¸p tèt. Víi kh«ng gian kÒ cËn XNCN, ®©y lµ mét khu vùc kh«ng gian rÊt quan träng. Khu vùc kÒ cËn th-êng lµ c¸c gi¶i c¸ch ly XNCN víi khu vùc d©n c- ®« thÞ. Tuú theo c¸c ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, lo¹i s¶n xuÊt mµ chiÒu réng cña d¶i c¸ch ly còng kh¸c nhau. ViÖc quy ®Þnh kÝch th-íc lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng trong viÖc t¹o yÕu tè c¶nh quan còng nh- h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr-êng. Mét lÇn n÷a cÇn nãi r»ng c¶nh quan gãp mét phÇn quan träng vµo viÖc h¹n chÕ « nhiÔm. HÇu hÕt c¸c yÕu tè c¶nh quan mét phÇn nã cã chøc n¨ng h¹n chÕ « nhiÔm cao. Kh«ng chØ c©y xanh mµ c¸c yÕu tè kh¸c còng cã chøc n¨ng t-¬ng tù, c¸c qu¶ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng, kh«ng gian më thËm chÝ viÖc t¹o mét con ®-êng trong XNCN còng lµ viÖc h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr-êng. NÕu kh«ng gian trèng trong khu vùc kh«ng lín, c¸c c«ng tr×nh cña khu tr-íc XNCN cÇn ph¶i t¹o mét kho¶ng trèng c¸ch ly tõ hµng rµo XNCN tíi mÐp ngoµi cña ®-êng giao th«ng ngoµi XNCN Ýt nhÊt 3m ®Ó tæ chøc c©y xanh theo hµng ®¬n nh- cña ®« thÞ, song kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t¸n nªn th-a ®Ó kh«ng che ch¾n vµ h¹n chÕ tÇm nh×n. D-íi ch©n gèc c©y nªn trång cá. PhÇn bÒ mÆt cßn l¹i…t¹i c¸c vÞ trÝ gÇn cæng vµ qu¶ng tr-êng tr-íc nhµ m¸y, chØ nªn tæ chøc c¸c lo¹i c©y c¶nh, c©y hoa cã kÝch th-íc nhá, h×nh d¸ng ®Ñp, kh«ng che ch¾n tÇm nh×n ®Ó nhÊn m¹nh trôc tæ hîp cña xÝ nghiÖp vµ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. T¹i khu vùc kh«ng gian nµy, viÖc tæ chøc c©y xanh rÊt quan träng v×, hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp ®Òu cã yÕu tè g©y « nhiÔm m«i tr-êng, kÓ c¶ c¸c khu c«ng nghiÖp Ýt ®éc h¹i ®-îc n»m trong thµnh phè. Ngoµi ra ®-êng trong khu c«ng nghiÖp còng lµ mét yÕu tè gióp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho viÖc h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr-êng cña khu c«ng nghiÖp ®Õn c¸c khu vùc xung quanh. Kh«ng nh÷ng c¸c yÕu tè trªn h¹n chÕ « nhiÔm cho khu vùc d©n c- xung quan khu c«ng nghiÖp, nã cßn lµm cho kh«ng gian ngay t¹i khu c«ng nghiÖp bít « nhiÔm h¬n. Khu vùc v-ên hoa, khu nghØ ng¾n tr-íc XNCN lµ kh«ng gian tho¸ng th-êng bè trÝ t¹i khu vùc gi÷a hoÆc hai bªn cña trôc quy ho¹ch chÝnh XNCN, cã chøc n¨ng t«n t¹o, liªn kÕt quÇn thÓ c«ng tr×nh vµ kÕt hîp nghØ ng¬i cña c«ng nh©n trong c¸c thêi ®iÓm tr-íc vµ sau giê lµm viÖc. §Ó ®¸p øng yªu cÇu trªn, c©y xanh khu tr-íc XNCN nªn tho¸ng, kh«ng che khuÊt c«ng tr×nh. PhÝa tr-íc c¸c c«ng tr×nh träng yÕu nªn tæ chøc c¸c th¶m cá, c©y c¶nh, c©y ®éc lËp vµ hoa mang tÝnh bè côa cao, nhÊn m¹nh c«ng tr×nh…®©y lµ kh«ng gian nghØ ng¬i cña c«ng nh©n sau giê lµm viÖc. Khi bè trÝ kh«ng gian tho¸ng, cã yÕu tè c©y xanh vµ c¸c kiÕn tróc nhá lµm dÞu ®i nÐt kh« cøng cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. MÆt kh¸c kh«ng gian tho¸ng kÕt hîp c©y xanh lµm cho 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng khÝ trë nªn tho¸ng vµ h¹n chÕ tèi ®a sù « nhiÔm cña nhµ m¸y. Mét kh«ng gian quan träng cÇn ®-îc tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan tèt ®Ó ®¶m b¶o h¹n chÕ « nhiÔm chÝnh lµ kh«ng gian s¶n xuÊt bªn trong XNCN. Kh«ng gian nµy bao gåm c¸c khu vùc kh«ng gian giao th«ng luång hµng, luång ng-êi: kh«ng gian kÒ cËn c«ng tr×nh (vØa hÌ, s©n b·i quanh chu vi c«ng tr×nh); c¸c khu nghØ tÝch cùc vµ khu nghØ yªn tÜnh ngoµi trêi. C¶nh quan khu vùc giao th«ng: trªn quan ®iÓm c¶nh quan, kh«ng gian giao th«ng kh«ng chØ cã chøc n¨ng liªn l¹c, mµ cßn lµ kªnh th«ng giã vµ kªnh thÞ gi¸c, liªn kÕt c¸c kh«ng gian kh¸c nhau, ph©n chia khu ®Êt XNCN thµnh nh÷ng kh«ng gian phï hîp víi chøc n¨ng, thÈm mü ®Ò ra, ®ång thêi dÉn giã ®Õn c¸c khu vùc trong XNCN. Nguyªn t¾c chñ yÕu cho viÖc tæ chøc c¶nh quan giao th«ng lµ: phï hîp yªu cÇu chøc n¨ng, an toµn, ®¸p øng ®iÒu kiÖn thô c¶m 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¶nh quan, t¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu. Kh«ng gian giao th«ng gåm cã giao th«ng c¬ giíi vµ giao th«ng ®i bé. Giao th«ng c¬ giíi chÝnh lµ giao th«ng luång hµng, t¹i kh«ng gian giao th«ng nµy, mËt ®é ng-êi ®i l¹i thÊp (lµ giao th«ng dµnh riªng cho viÖc vËn chuyÓn hµng), lµ n¬i liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c khu vùc s¶n xuÊt hoÆc kho tµng, tiÕp xóc víi giao th«ng bªn ngoµi, cïng víi mËt ®é ng-êi ®i l¹i Ýt lµ viÖc th-êng xuyªn qua l¹i cña c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn hµng ho¸, do ®ã viÖc « nhiÔm cao h¬n t¹i c¸c n¬i kh¸c. C¸c gi¶i ph¸p bè trÝ c¶nh quan XNCN t¹i kh«ng gian nµy cÇn chó ý ®Õn viÖc h¹n chÕ « nhiÔm, h¹n chÕ sù lan truyÒn bôi vµ c¸c khÝ ®éc h¹i kh¸c. ViÖc bè trÝ c©y xanh t¹i vÞ trÝ nµy lµ mét ®iÒu thiÕt yÕu. C©y xanh bãng m¸t nªn bè trÝ theo tuyÕn vµ kh«ng h¹n chÕ tÇm nh×n t¹i c¸c ®o¹n chuyÓn h-íng cña tuyÕn. ViÖc tæ chøc c©y xanh kh«ng chØ h¹n chÕ bøc x¹, chèng nãng, mµ cßn h¹n chÕ sù lan truyÒn c¸c « nhiÔm bôi vµ ån do giao th«ng g©y nªn. Râ rµng gi¶i ph¸p thiÕt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕ c¶nh quan cho khu vùc nµy g¾n chÆt víi viÖc t¹o c©y xanh h¹n chÕ « nhiÔm, lan truyÒn tiÕng ån do giao th«ng c¬ giíi g©y nªn. ViÖc bè trÝ c©y xanh theo tuyÕn cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ bôi bÆm « nhiÔm rÊt cao, c¸c c©y bè trÝ däc theo tuyÕn ®-êng t¨ng kh¶ n¨ng h¹n chÕ bôi vµ « nhiÔm do giao th«ng. C©y xanh bãng m¸t trång cïng víi c©y bôi ë mäi h-íng t¹o nªn bøc mµn xanh, c¶n trë lan truyÒn « nhiÔm, viÖc tæ chøc ®-êng giao th«ng hoµn thiÖn h- háng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n h¹n chÕ kh«ng chØ tai n¹n, nã cßn gióp phÇn h¹n chÕ « nhiÔm. Giao th«ng ®i bé th-êng lµ c¸c khu vùc giao th«ng gÇn c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, c¸c khu vùc hµnh chÝnh…n¬i tËp trung ®«ng c«ng nh©n lao ®éng. ViÖc tæ chøc c¶nh quan t¹i khu vùc nµy cÇn ®-îc chó ý cao. ®©y lµ khu vùc yªu cÇu thÈm mü cao còng nhyªu cÇu vÒ vÖ sinh vµ kh«ng gian tho¸ng tèt. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cho khu vùc giao th«ng, viÖc tæ chøc kh«ng gian c©y xanh cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu sau: c¸c c©y xanh nªn bè trÝ ®Ó liªn kÕt c¸c 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng tr×nh, hÖ thèng c©y xanh kh«ng chØ tham gia t¹o bãng m¸t, gi¶m bøc x¹, chèng « nhiÔm, mµ cßn t¹o nªn thÈm mü cho khu vùc nµy. Lµ khu vùc cã ®«ng ng-êi qua l¹i, c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan cña kh«ng gian giao th«ng ®i bé ®Òu -u tiªn sao cho cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho con ng-êi ë n¬i ®©y. TuyÕn c©y xanh nªn bè trÝ song song víi h-íng giã chñ ®¹o, chØ bè trÝ vu«ng gãc víi h-íng giã chñ ®¹o trong tr-êng hîp cÇn gi¶m tèc ®é giã, chèng giã l¹nh vµ lµm mµn ch¾n ©m, ch¾n bôi. Gi¶i ph¸p nµy c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu cho kh«ng gian ®i bé trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, viÖc bè trÝ tuyÕn c©y xanh song song víi h-íng giã chñ ®¹o t¨ng kh¶ n¨ng thÞ gi¸c vµ lµ luång dÉn h-íng giã m¸t vµo khu vùc tËp trung ®«ng ng-êi. Víi gi¶i ph¸p trªn chóng ta phÇn nµo gi¶i quyÕt ®-îc kh¶ n¨ng th«ng tho¸ng giã cho nhµ c«ng nghiÖp. Vµ tÊt nhiªn khi cã giã l¹nh cÇn gi¶m tèc ®é giã, lµm mµn ch¾n ©m ch¾n bôi th× viÖc trång tuyÕn c©y xanh vu«ng gãc víi h-íng giã chñ ®¹o lµ ®iÒu cÇn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt, lóc nµy viÖc trång tuyÕn c©y xanh song song víi h-íng giã chñ ®¹o lµ ®iÒu tr¸nh kh«ng nªn sö dông trong c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan. NÕu bôi bÈn theo h-íng giã lan truyÒn ®Õn kh«ng gian ®i bé th× viÖc bè trÝ tuyÕn c©y xanh vu«ng gãc sÏ h¹n chÕ tèi ®a viÖc lan truyÒn « nhiÔm. Ngoµi ra viÖc bè trÝ c¸c lo¹i c©y xanh kh¸c nhau sÏ t¹o ra mét sè -u ®iÓm nhÊt ®Þnh. C©y xanh cho bãng m¸t (th©n cao) bè trÝ däc theo tuyÕn, cã kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c c«ng tr×nh vµ kh«ng gian c¸c khu vùc kh¸c nhau. C¸c c©y xanh trang trÝ (cã h×nh d¸ng ®Æc biÖt), bè trÝ t¹i c¸c ®iÓm ®Æc biÖc cña tuyÕn (®iÓm g·y cña tuyÕn, gi÷a tuyÕn, khu vùc më réng, ®o¹n cuèi cña tuyÕn)… Kh«ng gian kÒ cËn c«ng tr×nh, c¸c c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt nªn nhÊn m¹nh bè côc lèi ra vµo nhµ s¶n xuÊt. Sö dông mµu s¾c ®Ó nhÊn m¹nh nhÞp ®iÖu c¸c yÕu tè bè côc c«ng tr×nh. NhÊn m¹nh ch©n c«ng tr×nh b»ng c¸c th¶m cá d-íi ch©n c«ng tr×nh ( c¸ch mét kho¶ng 0,9 – 1,5m), lµm nÒn cho c«ng tr×nh. Khu vùc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th¶m cá d-íi ch©n c«ng tr×nh nªn tæ chøc trång c¸c lo¹i c©y trang trÝ cã chiÒu cao thÊp, kh«ng ¶nh h-ëng tíi th«ng giã cña x-ëng…nÕu chiÒu réng d¶i <= 3m, chØ nªn bè trÝ c¸c lo¹i c©y trang trÝ thÊp…kh«ng gian kÒ cËn c«ng tr×nh bao gåm kh«ng gian vØa hÌ, s©n b·i däc nhµ. §èi víi n-íc ta lµ n-íc cã khÝ hËu nãng Èm, kh«ng gian nµy ®-îc tæ chøc trªn c¬ së h¹n chÕ bøc x¹, viÖc tæ chøc kh«ng gian ®i l¹i cïng víi s©n b·i ®Ó xe kÕt hîp víi c©y xanh, th¶m cá trong gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan ë trªn cã thÓ h¹n chÕ bøc x¹, lan truyÒn bôi vµ n©ng cao chÊt l-îng thÈm mü. MÆt kh¸c viÖc bè trÝ c¸c khu vùc c©y xanh thÊp, trång cá kh«ng nh÷ng t¹o kh«ng gian tho¸ng, nã cßn kh«ng c¶n trë th«ng giã, chiÕu s¸ng. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan ë ®©y phô thuéc yÕu tè chiÒu réng cña d¶i kh«ng gian vµ h-íng nhµ. H-íng nhµ s¶n xuÊt ¶nh h-ëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ kiÕn tróc c¶nh quan cho khu nµy. Hoµn toµn nªn bè trÝ linh ®éng sao cho kh¶ n¨ng h¹n chª « nhiÔm lµ cao nhÊt. §èi víi c¸c 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h-íng bÞ n¾ng (®«ng, t©y) cÇn bè trÝ thªm c¸c lo¹i c©y d©y leo theo dµn ®Ó che n¾ng biÖn ph¸p nµy h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng ®Õn kh«ng gian, c¸c lo¹i c©y d©y leo sÏ che ch¾n bøc x¹ mÆt trêi, lµm m¸t m«i tr-êng xung quanh. Ta cã thÓ thÊy ®-îc sù linh ®éng trong viÖc bè trÝ c©y xanh, viÖc tæ chøc kiÕn tróc c¶nh quan nªn dùa vµo chiÒu h-íng c¸c c«ng tr×nh vµ yÕu tè kü thuËt cña khu vùc cÇn tæ chøc. Khu vùc s©n b·i lé thiªn th-êng n»m s©u bªn trong cña kh«ng gian s¶n xuÊt, gÇn giao th«ng c¬ giíi, cã h×nh thøc rÊt ®a d¹ng, ®«i khi xa l¹ víi c¶m nhËn thÈm mü cña con ng-êi. NhiÖm vô chñ yÕu cña tæ chøc c¶nh quan khu vùc nµy lµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi vi khÝ hËu vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng ¶nh h-ëng thiÕu thÈm mü cña chóng. B·i ®ç xa cÇn an toµn vµ h¹n chÕ « nhiÔm, c¸c c«ng tr×nh gÇn khu vùc b·i lé thiªn cÇn ®-îc c¸ch ly b»ng mµn ch¾n (t-êng, c©y xanh…) ®Ó h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h-ëng tiªu cùc. Tæ chøc hµng rµo c©y xanh b»ng c©y bôi cã chiÒu cao 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tõ 0,5-1m, kÕt hîp c©y cao bãng m¸t, chñ yÕu nh»m môc ®Ých ng¨n c¸c bôi nÆng, c¸ch ly khu vùc chøc n¨ng, nh-ng kh«ng ph¸ vì sù ®ång nhÊt cña kh«ng gian còng nh- th«ng giã l·nh thæ XNCN. BiÖn ph¸p tæ chøc mµn ch¾n cho c¸c c«ng tr×nh gÇn b·i lé thiªn gióp cho chóng cã thÓ h¹n chÕ sù lan truyÒn « nhiÔm tõ khu vùc nµy. Khu vùc s©n b·i lé thiªn lu«n tiÕp xóc víi giao th«ng c¬ giíi, bôi vµ « nhiÔm gÇn nh- rÊt nhiÒu, cÇn tæ chøc c©y xanh tèt ®Ó tr¸nh « nhiÔm ®Õn khu vùc xung quanh, nh-ng cÇn ph¶i lµm sao ®Ó kh«ng che ch¾n sù th«ng tho¸ng giã cho c¸c khu vùc nµy. §©y lµ khu vùc cã nhiÒu bôi nÆng trong gi¶i ph¸p c¶nh quan trªn viÖc tæ chøc c¸c c©y bôi cã chiÒu cao tõ 0,5-1m kÕt hîp víi c©y cao bãng m¸t gi¶i quyÕt ®-îc cïng lóc hai yªu cÇu kh«ng c¶n trë th«ng giã vµ h¹n chÕ bôi nÆng. C¸c khu vùc s©n cã ¶nh h-ëng cña ®éc h¹i, gi¶i ph¸p tæ chøc c¶nh quan kh«ng thÓ trång c¸c lo¹i c©y b×nh th-êng, còng kh«ng thÓ trång cá trong ®ã ®-îc. Gi¶i ph¸p lóc nµy lµ tæ chøc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mÆt l¸t cã kh¶ n¨ng hÊp thô bøc x¹ cao, t¹o dßng ®èi l-u ®-a h¬i ®éc h¹i ph©n t¸n lªn cao, khái tÇm ¶nh h-ëng cña con ng-êi. ViÖc tæ chøc c©y xanh, c©y cá t¹i khu vùc nµy lµ kh«ng cÇn thiÕt. Mµ cÇn thiÕt h¬n lµ tæ chøc mÆt l¸t gièng biÖn ph¸p trªn. Ngoµi c¸c kh«ng gian trªn, kh«ng gian nghØ cho c«ng nh©n lµ n¬i quan träng cÇn ®-îc thiÕt kÕ, c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian ph¶i ®-îc chó ý kh«ng chØ t¹o ra tiÖn nghi vi khÝ hËu mµ cßn chèng « nhiÔm cho c«ng nh©n trong giê nghØ. ViÖc bè trÝ kh«ng gian nghØ cña c«ng nh©n dùa vµo tÝnh chÊt lao ®éng cña tõng khu c«ng nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p ®-îc ®-a ra lµ : Bè trÝ tËp trung: ¸p dông cho c¸c XNCN cã quy m« diÖn tÝch vµ sè l-îng c¸c c«ng tr×nh kh«ng lín, trªn cïng mét khu vùc cã thÓ bè trÝ nhiÒu khu nghØ kh¸c nhau, ®-îc bè trÝ mét c¸ch tæng hîp t¹o thµnh mét khu nghØ tæng hîp. Gi¶i ph¸p nµy ®-îc ¸p dông víi c¸c XNCN cã quy m« kh«ng lín vµ trong qu¸ tr×nh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¶n xuÊt ph¸t sinh nhiÒu ®éc h¹i. Bè trÝ khu nghØ tr-íc h-íng giã hoÆc tr-íc c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh sinh ho¹t cña c«ng nh©n ( lµ nh÷ng n¬i Ýt chÞu ®éc h¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt). Trong tr-êng hîp XNCN lín cã thÓ tæ chøc mét sè khu nghØ chung nhvËy, viÖc tæ chøc nµy c¶i thiÖn ®¸ng kÓ tiÖn nghi vi khÝ hËu vµ gi¶m ¶nh h-ëng cña « nhiÔm. ViÖc bè trÝ tËp trung c¸c khu nghØ th-êng ¸p dông cho c¸c XNCN cã quy m« nhá. Bè trÝ ph©n t¸n: ¸p dông cho c¸c XNCN cã quy m« lín. ViÖc bè trÝ c¸c khu nghØ cña c«ng nh©n ®-îc ph©n t¸n thµnh nhiÒu khu trong kh¾p XNCN, th-êng ®-îc bè trÝ xung quanh XNCN hoÆc tr-íc khu hµnh chÝnh hoÆc kÒ c¸c ®-êng ®i bé. Gi¶i ph¸p nµy th-êng chØ ¸p dông cho XNCN trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Ýt ph¸t sinh ®éc h¹i. Nã thuËn lîi v× cho phÐp bè trÝ sinh ®éng c¸c khu c©y xanh vµo trong XNCN nhiÒu h¬n. T¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu h¬n nhiÒu trong c¸c khu nghØ, ®-a thiªn nhiªn ¸p s¸t khu s¶n xuÊt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bè trÝ hçn hîp: ¸p dông linh ho¹t cho nhiÒu d¹ng XNCN, cã thÓ bè trÝ khu nghØ tÜnh t¹i c¸c n¬i tËp trung nhiÒu c«ng nh©n ra vµo nh- khu vùc cöa ra vµo ph©n x-ëng, däc theo c¸c x-ëng…vµ khu nghØ ®éng t¹i phÝa tr-íc khu vùc hµnh chÝnh. Gi¶i ph¸p nµy t¹o cho viÖc bè trÝ mÆt b»ng XNCN phong phó vµ linh ®éng h¬n c¸c gi¶i ph¸p tr-íc. ViÖc bè trÝ c¸c khu nghØ nh- thÕ nµy còng lµm linh ®éng viÖc gi¶m « nhiÔm v× nã tËn dông tèi ®a nh÷ng kh«ng gian tèt nhÊt lµm kh«ng gian nghØ cho c«ng nh©n lao ®éng. Kh¶ n¨ng ch«ng « nhiÔm cña c¸c gi¶i ph¸p bè trÝ c¸c khu nghØ cßn dùa vµo viÖc bè trÝ c¸c t-îng ®µi, c¸c vßi phun. Nh÷ng c«ng tr×nh nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¹o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t«t cho khu nghØ, ngoµi ra nã cßn lµ mét yÕu tè bè côc quan träng cña khu nghØ. ViÖc chän lùa c¸c lo¹i c©y xanh (yÕu tè quan träng trong viÖc t¹o ra tiÖn nghi vi khÝ hËu còng nh- h¹n chÕ « nhiÔm trong XNCN ) gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc h¹n chÕ tèi ®a « nhiÔm cña c¸c XNCN. Kh«ng ph¶i lo¹i c©y 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xanh nµo còng gãp phÇn h¹n chÕ « nhiÔm, chóng cÇn ®-îc chän lùa cho tõng khu vùc, tõng lo¹i c©y xanh kh¸c nhau. Mét yÕu tè kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn trong c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan XNCN lµ viÖc lùa chän c¸c thiÕt bÞ trong XNCN, viÖc nµy c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm lao ®éng cña c«ng nh©n trong tõng XNCN kh¸c nhau, nã còng gãp phÇn trong viÖc h¹n chÕ kh¶ n¨ng « nhiÔm cña XNCN. Tæ chøc c©y xanh trong khu nghØ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu, h¹n chÕ « nhiÔm vµ n©ng cao chÊt l-îng thÈm mü cña khu vùc nghØ còng nh- c¶nh quan kiÕn tróc chung. Tæ chøc c©y xanh, cã thÓ bè trÝ theo kiÓu t¹o thµnh c¸c kh«ng gian ®ãng, nöa ®ãng, vµ më. ViÖc lùa chän kiÓu h×nh th¸i kh«ng gian nghØ nµo phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu khu vùc vµ ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ViÖc tæ chøc kh«ng gian c¶nh quan kiÕn tróc XNCN lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ 20
- Xem thêm -