Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp việt nam

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng TÓM LƯỢC Việt Nam đã, đang và sẽ hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Đây là xu thế khách quan không thể đảo ngược. Hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực để phát triển và tự khẳng định vị thế của mình. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là phương thức để doanh nghiệp đạt được mục tiêu đó. Muốn vậy các doanh nghiệp phải có những biện pháp quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của mình sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất. Khóa luận tốt nghiệp: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam” đã đưa ra các khái niệm, lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và nội dụng, phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Thông qua các kết quả điều tra thực tế taị công ty, luận văn đã nêu lên được những nét khái quát về thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của công ty, chỉ ra được những thành công và hạn chế trong quá trình quản lý, sử dụng vốn, từ đó đề xuất các kiến nghị phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Do khản năng và nhận thức còn hạn chế, khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để khóa luận được hoàn thiện tốt hơn. SVTH: Nguyễn Thị Phượng i SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam” em đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các thầy cô giáo trường Đại Học Thương Mại cùng sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của các anh, chị nhân viên trong công ty. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tập thể thầy cô giáo trường Đại Học Thương Mại đã dạy dỗ, truyền đạt cho em những kiến thức trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Hùng đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp của mình. Em cũng gửi lời cảm ơn đế ban lãnh đạo và toàn bộ các anh chị nhân viên trong công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam, đặc biệt là các anh chị nhân viên trong phòng kế toán đã tận tình chỉ dẫn, cung cấp số liệu và tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập của mình. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn, và gửi tới quý thầy cô cùng toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên trong công ty những lời chúc tốt đẹp nhất! SVTH: Nguyễn Thị Phượng ii SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng MỤC LỤC TÓM LƯỢC.............................................................................................................i LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ii MỤC LỤC............................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................v DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ.............................................................................v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................vi PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu................................................1 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài............................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.....................................................2 4. Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài.........................................................3 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu..........................................................................3 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu.........................................................................4 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp.......................................................................4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH............................................................................5 1.1. Cơ sở lý luận của vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.....5 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về Vốn....................................................................5 1.1.1.1. Vốn kinh doanh.............................................................................................5 1.1.1.2. Vốn Cố Định.................................................................................................5 1.1.1.3. Vốn Lưu Động..............................................................................................5 1.1.1.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh................................................................6 1.1.2. Khái niện công ty cổ phần..............................................................................6 1.2. Nội dụng nghiên cứu về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần........................................................................................................7 1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần và ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh....................7 1.2.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh:.....................7 1.2.1.2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh:............................8 1.2.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần.......................................................................................................................... 8 1.2.2.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh.............................8 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG THẤM VÀ XÂY LẮP VIỆT NAM....................................................................................14 2.1. Tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam.....................................................................................14 SVTH: Nguyễn Thị Phượng iii SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam ................................................................................................................................. 14 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam...........................................................................17 2.1.2.1 Nhân tố khách quan.....................................................................................17 2.1.2.2. Nhân tố chủ quan........................................................................................18 2.2. Phân tích thực trạng về tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam..............................................20 2.2.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh...........................20 2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và biến động của vốn kinh doanh....................................20 2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và biến động của vốn cố định..........................................21 2.2.1.3. Phân tích cơ cấu và biến động của vốn lưu động.......................................22 2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh...............................................23 2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh.......................................23 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.....................................................25 2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động...................................................26 2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông của công ty..........................27 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG THẤM VÀ XÂY LẮP VIỆT NAM......................................................30 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam ................................................................................................................................. 30 3.1.1. Những kết quả đạt được...............................................................................30 3.1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân......................................................31 3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam và các điều kiện để thực hiện các giải pháp đó................................................................................................................... 32 3.2.1. Giải pháp 1: .................................................................................................32 3.2.2. Giải pháp 2: .................................................................................................34 3.2.3. Giải pháp 3: ................................................................................................35 3.2.4. Giải pháp 4: .................................................................................................37 3.2.5. Giải pháp 5: .................................................................................................38 Tài liệu tham khảo SVTH: Nguyễn Thị Phượng iv SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1: Phân tích tình hình tăng giảm và cơ cấu tổng vốn kinh doanh………17 Biểu số 2.2: Phân tích cơ cấu và biến động của vốn cố định……………………...18 Biểu số 2.3: Phân tích tình hình biến động và cơ cấu VLĐ………………………19 Biểu số 2.4: Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh………………….…21 Biểu số 2.5: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định……………………………...22 Biểu số 2.6: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động……………………….……23 Biểu số 2.7: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông…………………….…..25 DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty……………………………………13 SVTH: Nguyễn Thị Phượng v SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Từ viết tắt Giải thích DN CP SXKD VLĐ VCĐ TSCĐ BĐS ĐTTCNH TSDH LNTT DT LN PTNH HTK BQ VN CNH - HĐH TNDN TNHH ST TT ĐVT TL VNĐ CĐ PGS.TS NXB SVTH: Nguyễn Thị Phượng Doanh nghiệp Cổ phần Sản xuất kinh doanh Vốn lưu động Vốn cố định Tài sản cố định Bất động sản Đầu tư tài chính ngắn hạn Tài sản dài hạn Lợi nhuận trước thuế Doanh thu Lợi nhuận Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Bình Quân Việt Nam Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Số tiền Tỷ trọng Đơn vị tính Tỷ lệ Việt Nam đồng Cổ đông Phó giáo sư - Tiến Sỹ Nhà xuất bản vi SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta chuyển qua nền kinh tế thị trường với sự biến chuyển mạnh mẽ làm thay đổi một cách có hệ thống trong tình hình và cung cách kinh doanh, đem lại cho đất nước những thành tựu đáng kể và đang có những bước đột phá mạnh mẽ. Cơ chế kinh tế mới thúc đẩy sự vận động của các Doanh nghiệp, Doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cơ chế kinh tế mới tạo ra nhiều cơ hội mới đồng thời cũng tạo ra cho các Doanh nghiệp nhiều thách thức trong môi trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Để tồn tại và phát triển bền vững trong nền Kinh tế nói chung, Doanh nghiệp phải luôn tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Quản lý hiệu quả và sử dụng hợp lý các nguồn lực là một nội dung cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý của mỗi Doanh nghiệp. Hoạt động này giúp cho Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ cho Doanh nghiệp luôn ở trạng thái cân bằng, ổn định và lành mạnh, và quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp. Đây cũng là một vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư, Người lãnh đạo trong các Doanh nghiệp hay những người làm công tác quản lý nói chung. Vấn đề phân tích tài chính đã trờ thành nhu cầu bức thiết đối với mỗi DN, giúp họ nắm bắt chính xác những cơ hội mới. Mặt khác, để hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến ra liên tục, DN phải chủ động chuẩn bị các yếu tố đầu vào hay nói một cách khái quát là cần phải có những phương tiện cần thiết. Những phương tiện cần thiết hay yếu tố đầu vào đó dù là tiền, lao động, hay các phương tiện khác đều phải cấu thành bởi lao động quá khứ. Đó chính là vốn của DN. Như vậy, vốn là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Từ đó, đặt ra nhu cầu cấp thiết cho DN đó là làm sao quản lý vốn tốt và sử dụng vốn hiệu quả. Chính vì vậy công tác phân tích tài chính nói chung và phân tích hiệu quả sử dụng vốn nói riêng phải được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam hoạt động dước hình thức công ty cổ phần, vì thế hiệu quả sử dụng vốn đối với công ty lại càng quan trọng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại công ty có thể thấy công tác phân tích hiệu quả SVTH: Nguyễn Thị Phượng 1 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng sử dụng vốn vẫn còn chưa được chú trọng và đánh giá cao. Doanh nghiệp chưa đi sâu phân tích từng chỉ tiêu để thấy được ảnh hưởng của nó đến sự tuần hòan của vốn, Doanh nghiệp cũng chưa có được cách sử dụng hợp lý ngồn vốn này. Hoạt động phân tích của công ty còn yến kém về nhiều mặt: 5/5 phiếu phỏng ván cho rằng cần phải hòan thiện công tác tổ chức, 4/5 phiếu cho rằng cần phải hoàn thiện phương pháp thực hiện và nhiều ý kiếm cho rằng cần hoàng thiện thêm các hệ thống chỉ tiêu phân tích. Chính vì thế, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình sử dụng vốn của công ty cho nhà quản trị thì yêu cầu bức thiết đặt ra đối với DN là phải coi trọng và hoàn thiện hoạt dộng phân tích tài chính và phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo và ban lãnh đạo công ty kết hợp với những kiến thức đã tích lũy được trong thời gian học tập ở trường, em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam”. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Đề tài nhằm mục đích hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp, phân tích để đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam trong những năm qua, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, những tồn tại và những thành công trong quá trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu tình hình phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam. Không gian: Công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam. Thời gian thực tập và nghiên cứu: từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012. Nguồn số liệu: Do công ty cung cấp về tình hình kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, báo cáo tài chính trong các năm 2010, 2011. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 2 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng 4. Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. ‫ ٭‬Phương pháp sử dụng phiếu điều tra Phương pháp sử dụng phiếu điều tra là phương pháp điều tra bằng các phiếu câu hỏi trắc nghiệm, nhằm thăm dò ý kiến ban đầi. Để thu thập thông tin về công tác phân hiệu quả sử dụng vốn của công ty, em đã thiết kế một mẫu phiếu điều tra chung cho tất cả các đối tượng và bao gồm 10 câu hỏi, đi dần theo mức độ từ dế đến khó, từ tổng quan đến cụ thể và gửi tới các phòng ban. Các câu hỏi điều tra chú trọng xoay quanh các vấn đề về công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. Dựa trên thông tin phản hồi từ phiếu điều tra thu thập được, em tiến hành tổng hợp các ý kiến, để làm cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. * Phương pháp phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn em tiến hành lập kế hoạch, chuẩn bị trước nội dung câu hỏi và lên lịch hẹn với người được phỏng vấn. Các câu hỏi xoay quanh vấn đề về vốn và hiệu quả sử dụng vốn được trực tiếp phỏng vấn ban lãnh đạo công ty và nhân viên phòng kế toán. ‫ ٭‬Phương pháp tổng hợp số liệu. Phương pháp này thu thập, tổng hợp các dữ liệu thứ cấp nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. Các dữ liệu bao gồm: thông tin tổng quan về công ty (do phòng tổ chức của công ty cung cấp), báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty qua các năm 2010, 2011 (do phòng kế toán cung cấp), thực trạng phân tích tài chính nói chung và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng được tổng hợp từ các phiếu điều tra, trắc nghiêm và qua câu trả lời phỏng vấn,….. ‫ ٭‬Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Được tiến hành trên cơ sở tham khảo các luận văn của các khoá trước, các tài liệu như sách, báo, tạp chí, giáo trình có liên quan của các trường đại học,….có nội dung liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn. Tìm hiểu tình hình hiệu quả sử dụng vốn thông qua các tài liệu trong công ty và thông tin liên quan của các công ty đang hoạt động cùng lĩnh vực. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 3 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu ‫ ٭‬Phương pháp so sánh. - So sánh giữa các chỉ tiêu vốn trên bảng cân đối kế toán năm 2011 so với năm 2010 để thấy được sự biến động tăng giảm, qua đó xác định nguyên nhân. - So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng từng khoản mục trong tổng vốn kinh doanh, VCĐ, VLĐ. - So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến động về số tương đối và số tuyệt đối của từng khoản mục vốn qua các năm. ‫ ٭‬Phương pháp tính tỷ suất, hệ số. Phương pháp này sử dụng nhằm tính toán, phân tích dự biến động tăng giảm và mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu, nhằm đánh giá hiệu quả quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của công ty. ‫ ٭‬Phương pháp dùng biểu mẫu. Công ty sử dụng biểu 5 và 8 cột để so sánh số liệu năm 2011 và năm 2010, so sánh tỷ trọng các khoản mục. Ngoài ra, Khóa luận còn sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chương 2: Thực trạng về phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam Chương 3: Các kết luận và đề xuất về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam. Do kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian tiếp xúc thực tế chưa nhiều nên những nội dung phân tích trong đề tài sẽ không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyến. Em rất mong các thầy cô, các bạn sinh viên quan tâm đề vấn đề phân tích hiệu quả sử dụng vốn nói chung, nghiên cứu đóng góp ý kiến với mục đích hoàn thiện hơn công tác quản lý, sử dụng vốn ở công ty ngày một tốt hơn, thích hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay. Em xin chân thành cảm ơn. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 4 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1. Cơ sở lý luận của vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về Vốn 1.1.1.1. Vốn kinh doanh Trong DN, để thực hiện mọi hoạt động SXKD thì điều kiện vật chất đầu tiên là phải có vốn tiền tệ. Mặt khác, trong quá trình hoạt động, để duy trì và mở rộng các hoạt động SXKD, các DN cần phải duy trì và làm tăng lượng tài sản cần thiết cho kinh doanh của DN, tức DN phải duy trì và mở rộng vốn kinh doanh. "Vốn KD là toàn bộ lượng tiền cần thiết nhất định để bắt đầu và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN" (Nguồn trích dẫn: Giáo trình tài chính DNTM trường đại học Thương Mại) "Vốn KD là nguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng trong hoạt động kinh doanh". (Nguồn trích dẫn: Giáo trình phân tích kinh tế DNTM Trường ĐH Thương Mại xuất bản năm 2006). 1.1.1.2. Vốn Cố Định Trong điều kiện kinh tế thị trường, việc mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ của DN đều phải thanh toán, chi trả bằng tiền. Đó là số vốn đầu tư ứng trước, vì số vốn này đều được sử dụng hiệu quả sẽ không mất đi, DN sẽ thu hồi lại được sau khi tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ của mình. "Vốn Cố Định là chỉ tiêu phản ánh giá trị tính bằng tiền của tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính và tài sản cố định vô hình". (Nguồn trích dẫn: Giáo trình phân tích kinh tế DNTM Trường ĐH Thương Mại xuất bản năm 2006). 1.1.1.3. Vốn Lưu Động Muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, các DN cần phải có tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Đối tượng lao động trong DN biểu hiện ở hai bộ phận là những vật tư dự trữ để chuẩn bị cho quá trình sản xuất được liên tục (nguyên nhiên vật liệu...), một bộ phận là những vật tư trong quá trình chế biến (sản SVTH: Nguyễn Thị Phượng 5 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm...). Hai bộ phận này biểu hiện dước hình thái vật chất gọi là TSCĐ, còn về hình tháu giá trị gọi là VLĐ. "Vốn lưu động là biểu hiện giá trị tính bằng tiền của tài sản ngắn hạn sử dụng trong kinh doanh". (Nguồn trích dẫn: Giáo trình phân tích kinh tế DNTM Trường ĐH Thương Mại xuất bản năm 2006). 1.1.1.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh "Hiệu quả sử dụng vốn KD là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu VKD mà DN sử dụng trong kỳ kinh doanh" (Nguồn trích dẫn: Giáo trình phân tích kinh tế DNTM Trường ĐH Thương Mại xuất bản năm 2006). 1.1.2. Khái niện công ty cổ phần Theo luật DN năm 2005 thì: Công ty cổ phần là DN trong đó: a, Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi lạ cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. 2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn. Khoản 3 điều 81: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Khoản 5 điều 84: Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển SVTH: Nguyễn Thị Phượng 6 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ. 1.2. Nội dụng nghiên cứu về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần 1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần và ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động SXKD của DN luôn hướng tới các mục tiêu cơ bản như: Lợi nhuận, sự tăng trưởng. Hiệu quả sử dụng vốn giúp DN đảm bảo thực hiện tốt các yếu tố trên. Để tồn tại trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi DN phải sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và làm sinh lời trên mỗi đồng vốn mình bỏ ra. Do vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề cấp bách đặt ra cho các DN, bởi nó là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định đến yếu tố đầu ra quyết định đến giá thành sản phẩm. Mặt khác, trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn kinh doanh vận động liên tục và có những đặc điểm khác nhau giữa từng loại vốn. Sau mỗi quá trình số vốn bỏ ra không được hao hụt, mất mát mà phải sinh lời. Đồng vốn phải có khả năng sinh lời, đây là vấn đề cốt lõi liên quan chặt chẽ tới sự tồn tại và phát triển của DN. Vì vậy sử dụng vốn có hiệu quả là một yêu cầu khách quan đối với quá trình SXKD của DN. Bất kỳ một DN nào hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều phải tính đến mục tiêu quan trọng nhất, đó là lợi nhuận. Đây là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp liên quan đến tất cả các mặt của hoạt động SXKD của DN, là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng, thúc đẩy sự tăng trưởng ngày một lớn của DN. Và để đạt được mục tiêu lợi nhuận này đòi hỏi DN phải tiết kiệm, giảm chi phí kinh doanh trong đó SVTH: Nguyễn Thị Phượng 7 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng có chi phí vốn kinh doanh, hay nói cách khác DN phải có biện pháp để sử dụng vốn kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Tóm lại, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là tất yếu trong điều kiện hiện nay. Nó góp phần nâng cao SXKD, mở rộng quy mô, đẩy nhanh tốc độ hoạt động của DN, tăng khả năng sinh lời của đồng vốn nhằm đem lại hiệu quả cao hơn cho DN và góp phần tăng trưởng, ổn định kinh tế xã hội. 1.2.1.2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là quá trình tìm hiểu công tác quản lý và sử dụng vốn trên báo cáo tài chính. Qua đó, đánh giá những gì DN đã đạt được và dự báo triển vọng trong tương lai, từ đó giúp DN có những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp DN có khả năng cạnh tranh với DN trong và ngoài nước, tạo dựng uy tín và địa vị trên thị trường, khẳng định sự tồn tại của DN mình. 1.2.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần 1.2.2.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn kinh doanh ► Phân tích hình hình biến động và cơ cấu tổng vốn kinh doanh Nếu tài sản của doanh nghiệp tăng, đồng thời các chỉ tiêu doanh thu bán hàng và lợi nhuận kinh doanh tăng (so với kế hoạch) hoặc tỷ lệ tăng của doanh thu bán hàng và lợi nhuận kinh doanh lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ tăng của tài sản thì đánh giá là tốt, phản ánh khản năng sản xuất và quy mô hoạt động kinh doanh của DN tăng. Còn trường hợp tài sản của DN tăng nhưng doanh thu bán hàng và lợi nhuận kinh doanh không tăng hoặc tỷ lên tăng nhỏ hơn tỷ lệ tăng của tài sản là không hợp lý, DN chưa khai thác tốt tiềm năng của tài sản cho hoạt động kinh doanh, năng lực sản xuất và quy mô hoạt động của doanh nghiệp giảm. Phân tích cơ cấu tài sản để đánh giá được việc đầu tư phân bổ tài sản của DN có hợp lý hay không, có ảnh hưởng tốt đến tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh hay không, việc phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản kinh doanh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm trong hoạt động kinh doanh, chính sách đầu tư vốn của doanh nghiệp. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 8 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng ► Phân tích hình hình biến động và cơ cấu vốn cố định VCĐ bao gồm: các khoản phải thu dài hạn, TSCĐ, bất động sản đầu tư, các khoản phải thu tài chính dài hạn và VCĐ khác. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu VCĐ nhằm mục đích nhận thức, đánh giá được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, đánh giá cơ cấu phân bổ VCĐ của DN có hợp lý hay không, qua đó cũng đánh giá được chính sách đầu tư của DN. Nếu tài sản của DN tăng thì năng lực sản xuất kinh doanh của DN tăng và ngược lại. Phương pháp phân tích là so sánh và lập biểu so sánh giữa số năm nay và số năm trước, so sánh tỷ trọng của từng khoản mục trên tổng số tài sản dài hạn căn cứ vào các số liệu trên bảng cân đối kế toán. ► Phân tích hình hình biến động và cơ cấu VLĐ VLĐ bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tu tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho, vốn lưu động khác. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu VLĐ nhằm mục đích nhận thức, đánh giá được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, đánh giá cơ cấu phân bổ VLĐ của DN có hợp lý hay không. Phương pháp phân tích được thực hiện trên cơ sở so sánh, lập biểu so sanh giữa số năm nay và số năm trước để thấy được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, tính toán, so sánh tỷ trọng giữa các khoản mục trên tổng số tài sản ngắn hạn để đánh giá tình hình phân bổ tài sản ngắn hạn. 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ► Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh - Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh: H = Trong đó H : Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh M : Doanh thu bán hàng trong kỳ : vốn kinh doanh bình quân - Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh H = Trong đó: H : Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 9 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp P GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng : Lợi nhuận kinh doanh đạt trong kỳ Trong đó: = VKD : Vốn kinh doanh đầu kỳ, cuối kỳ Chỉ tiêu hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh thu của đồng vốn. Chỉ tiêu hệ só lợi nhuận trên vốn kinh doanh phản ánh sức sinh lợi của đồng vốn. Phân tích các chỉ tiêu trên nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn kinh doanh tăng tức hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tăng và ngược lại. ► Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định - Hệ số doanh thu trên vốn cố định. H= - Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định. H= Trong đó: H : Hệ số doanh thu trên vốn cố định H : Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định : Vốn cố định bình quân. Phân tích các chỉ tiêu kinh tế trên ta thấy rằng, nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn cố định tăng thì đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tăng và ngược lại. Ngoài ra, tài sản cố định trong DN có nhiều loại tài sản với những tính chất sử dụng và phương pháp đánh giá hiệu quả khác nhau. Do vậy, ngoài các chỉ tiêu trên, người ta còn sử dụng các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng đối với từng loại tài sản. ► Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động - Hệ số doanh thu trên vốn lưu động. H = - Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động. H = Trong đó:H : hệ số doanh thu trên vốn lưu động. H : hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động. : vốn lưu động bình quân. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 10 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng Phân tích các chỉ tiêu trên đây nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn lưu động bình quân tăng lên thì hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại. Ngoài ra để nâng cao mức doanh thu đạt được trên một đồng vốn lưu động ta phải đẩy mạnh tăng nhanh tốc độ lưu chuyển của đồng vốn lưu động và giảm số ngày lưu chuyển của đồng vốn lưu động. - Tốc độ chu chuyển vốn lưu động Đó là thời gian trung bình cần thiết để vốn lưu động chu chuyển được một vòng hoặc đó là số vòng mà vốn lưu động chu chuyển trong một thời gian nhất định. Tốc độ chu chuyển vốn lưu động được thể hiện qua hau chỉ tiêu: số lần chu chuyển và số vòng chu chuyển vốn lưu động trong một thời gian nhất định thường là một năm. - Số lần chu chuyển vốn lưu động: là số lần (hoặc số vòng) mà vốn lưu động quay được trong một thời kỳ nhất định: L VLÐ = Trong đó: L Mv VLĐ VLÐ M : Số lần chu chuyển vốn lưu động : Mức tiêu thụ tính theo giá vốn trong kỳ - Số ngày chu chuyển vốn lưu động: là thời gian trung bình cần thiết để vốn chu chuyển một vòng Số ngày chu chuyển VLĐ = VLĐ bq Mức tiêu thụ bq 1 ngày theo giá vốn 1.2.3. Các chỉ tiêu đặc thù đánh giá hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông trong công ty cổ phần ► Tỷ lệ sinh lời của 100 đồng vốn góp cổ đông LNST*100 Tỷ lệ sinh lời của 100 đồng = vốn góp CĐ Vốn góp cổ đông bq trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng vốn cổ đông sử dụng bình quân thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cổ đông càng lớn. Để nâng cao chỉ tiêu này, một mặt DN phải tăng quy mô về SVTH: Nguyễn Thị Phượng 11 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập trong DN, mặt khác DN phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý về cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh. ► Thu nhập bình quân trên mỗi CP thường TN ròng - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi EPS = Lượng cổ phiếu thường đang lưu thông Chỉ tiêu này phản ánh mỗi CP thường đang lưu hành trong kỳ của doanh nghiệp thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn cổ phần của doanh nghiệp càng lớn. ► Cổ tức bình quân cho 100 đồng vốn góp cổ đông: Là chỉ tiêu phản ảnh cứ 100 đồng vốn góp cổ đông bình quân trong kỳ thu được bao nhiêu đồng tiền lãi. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ cổ tức trả cho vốn góp cổ đông càng lớn. Chỉ tiêu này phụ thuộc rất nhiều yếu tố trong đó chủ yếu là chính sách chi trả cổ tức của công ty. Đây là chỉ tiêu khá nhậy cảm vì thế buộc ban quản trị của công ty phải luôn có chính sách chi trả cổ tức hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi của cổ đông, vừa đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động trong kỳ kinh doanh sau đó. ► Cổ tức cho 100 đồng vốn góp cổ phần thường: Cổ tức cho 100 đồng vốn góp cổ phần thường Cổ tức trả cho vốn góp cổ phần thường*100 = Vốn góp cổ phần thường trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng vốn góp cổ phần thường trong kỳ của DN thì thu được bao nhiêu đồng tiền lãi. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ cổ tức cổ phần thường càng lớn. ► Tỷ lệ trả lãi cổ phần: Cổ tức bq trên mỗi cổ phần * 100 Tỷ lệ trả lãi cổ phần = LNST bq trên mỗi cổ phần Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng thu nhập bình quân của mỗi cổ phần thì nhận được bao nhiêu đồng tiền lãi, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ cổ tức của vốn góp cổ phần càng cao so với mức thu nhập. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 12 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng ► Tỷ lệ sinh lời của mỗi cổ phần: Cổ tức bình quân trên mỗi cổ phần * 100 Tỷ lệ sinh lời của mỗi cổ phần = Giá trị thị trường bq của mỗi cổ phần Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng giá trị thị trường bình quân của mỗi cổ phần thì thu được bao nhiêu đồng tiền lãi. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG THẤM VÀ XÂY LẮP VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam * Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam * Quy mô: + Tổng số vốn điều lệ: 6 tỷ VNĐ + Tổng số lao động: 48 SVTH: Nguyễn Thị Phượng 13 SB – 14D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng * Địa chỉ: Công ty cổ phần chống thấm và xây lắp Việt Nam - Số 378 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội - Việt Nam. - Điện thoại: 04.3758.3399 fax: 04.3758.6251. - Website: http://wbps.vn Email: contact@wbps.vn * Chức năng, nhiệm vụ: Là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm hóa chất xây dựng và giải pháp thi công, WBP Việt Nam cung cấp các sản phẩm và giải pháp cho hầu hết các ứng dụng trong xây dựng. * Ngành nghề kinh doanh:  Chống thấm các hạng mục công trình dân dụng và công nghiệp.  Thi công sửa chữa, cải tạo các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, xử lý sự cố công trình (*) Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP chống thấm và xây lắp VN: WBP Việt Nam là công ty trực thuộc tập đoàn WBP AG, Thụy Sĩ, được cấp giấy phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài năm 1993 để sản xuất các loại sản phẩm hóa chất xây dựng tại VN. Công ty CP chống thấm và xây lắp VN (tiền thân là Công ty Cổ phần vật tư và chống thấm Việt Nam) được đăng ký thay đổi ngày 02/12/2008 theo giấy phép kinh doanh số 0104878889 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Với kinh nghiệm hoạt động trên toàn cầu kết hợp với các hoạt động sản xuất, thí nghiệm, tiếp thị địa phương, WBP Việt Nam đã nhanh chóng phát triển và thiết lập một mạng lưới rộng lớn phục vụ thị trường đa dạng tại Việt Nam. WBP Việt Nam hoạt động với trụ sở chính và nhà máy tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Kinh Doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các chi nhánh của công ty được trang bị đầy đủ các phương tiện để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như hỗ trợ kỹ thuật, phòng thí nghiệm, giao hàng và kho bãi. Các cửa hàng phân phối được thiết lập ở những vị trí chiến lược tại nhiều thành phố khác nhau nhằm phục vụ đầu đủ nhu cầu thị trường đa dạng. SVTH: Nguyễn Thị Phượng 14 SB – 14D2
- Xem thêm -