Tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty tnhh vĩnh giang

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN TÓM LƢỢC Tăng doanh thu, mở rộng sản xuất đang là những mục tiêu hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Muốn tăng doanh thu đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng tới công tác phân tích doanh thu. Vì vậy, công tác phân tích doanh thu trong DN là hết sức quan trọng. Phân tích doanh thu giúp cho DN thấy được những mặt tốt và những hạn chế trong tình hình doanh thu của DN, từ đó giúp DN đưa ra chiến lược đúng đắn trong tương lai. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác phân tích doanh thu của các DN hiện nay nên em đã chọn đề tài “Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Vĩnh Giang” làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Kết cấu bài khóa luận bao gồm 4 nội dung: + Phần mở đầu + Chương I: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu + Chương II: Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Vĩnh Giang + Chương III: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang SVTH: VŨ THỊ THU i LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, bên cạnh sự cố gắng của bản thân thì không thể thiếu sự giúp đỡ của thầy cô trường Đại học Thương Mại cũng như cán bộ nhân viên trong Công ty TNHH Vĩnh Giang. Em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn ThS. Phạm Thị Quỳnh Vân đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt quá trình em làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin cảm ơn cô chú và các anh chị trong phòng kế toán của Công ty TNHH Vĩnh Giang đã tạo điều kiện, giúp đỡ em hoàn thành tốt công việc của mình. Do sự hạn chế của thời gian làm khóa luận cũng như nhận thức của bản thân em về các vấn đề lý luận hay kinh nghiệm thực tế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự góp ý chỉ dạy của thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên trong công ty để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn về cả nội dung và hình thức. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: VŨ THỊ THU ii LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN MỤC LỤC TÓM LƢỢC ............................................................................................................... i LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................ iii DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ HÌNH VẼ ...................................................... vi PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................................... 5 1.1. Cơ sở lý luận về doanh thu ............................................................................... 5 1.1.1. Khái niệm doanh thu ...................................................................................... 5 1.1.2. Vai trò của doanh thu.................................................................................... 5 1.1.3. Nguồn hình thành doanh thu......................................................................... 6 1.1.3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ...................................................... 6 1.1.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính....................................................................... 7 1.1.3.3. Doanh thu khác .............................................................................................. 7 1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu ........................................................ 7 1.1.5.1. Nhân tố định tính ........................................................................................... 7 1.1.5.2. Nhân tố định lượng ........................................................................................ 8 1.1.6. Các chỉ tiêu phản ánh doanh thu .................................................................. 8 1.1.6.1. Tổng doanh thu .............................................................................................. 8 1.1.6.2. Doanh thu thuần về BH & CCDV đƣợc xác định bằng công thức sau: . 9 1.2. Nội dung nghiên cứu doanh thu ....................................................................... 9 1.2.1.Ý nghĩa của việc nghiên cứu doanh thu......................................................... 9 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu ..................................................................... 10 1.2.2.1. Phân tích khái quát sự biến động của doanh thu qua các năm .................... 10 1.2.2.2. Phân tích doanh thu theo mặt hàng ............................................................. 10 1.2.2.3. Phân tích doanh thu theo phương thức bán ................................................ 10 1.2.2.4. Phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán ...................................... 11 1.2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.................... 11 SVTH: VŨ THỊ THU iii LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN CHƢƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH GIANG ............................................................................................ 13 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang ................................................................................... 13 2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Vĩnh Giang................................................. 13 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 13 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh .................................................................. 13 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán ............................... 14 2.1.1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được qua một số năm ......... 15 2.1.2. Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến doanh thu Công ty TNHH Vĩnh Giang ........................................................................................................................ 16 2.1.2.1. Các nhân tố bên trong( chủ quan)................................................................ 16 2.1.2.2. Các nhân tố bên ngoài( khách quan) ........................................................... 17 2.2. Kết quả phân tích thực trạng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang . 18 2.2.1. Kết quả phân tích qua dữ liệu sơ cấp ......................................................... 18 2.2.1.1. Kết quả phiếu điều tra.................................................................................. 18 2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn ....................................................................................... 20 2.2.2. Kết quả phân tích qua dữ liệu thứ cấp ....................................................... 22 2.2.2.1. Phân tích khái quát sự biến động của doanh thu qua các năm .................... 22 2.2.2.3. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán.................................. 26 2.2.2.4. Phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán ...................................... 27 2.2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty TNHH Vĩnh Giang ........................................................................................................................ 27 CHƢƠNG 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH GIANG ....................................... 35 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang .............................................................................................................. 35 3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc .............................................................................. 35 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ............................................. 36 3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang ........................................................................................................................ 38 SVTH: VŨ THỊ THU iv LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN 3.2.1. Sự cần thiết tăng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang ................... 38 3.2.2. Các giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang ..... 38 3.2.3. Một số kiến nghị nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang 41 3.3. Điều kiện thực hiện .......................................................................................... 42 SVTH: VŨ THỊ THU v LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Vĩnh Giang ...................................... 14 Biểu 2.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 và năm 2011 . 15 Biểu 2.2.1: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu qua 5 năm ..................... 22 Biểu 2.2.2. Phân tích doanh thu theo mặt hàng .................................................... 24 Biểu 2.2.3. Phân tích doanh thu theo phƣơng thức bán ...................................... 26 Biểu 2.2.5: Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và đơn giá bán đến ... 30 sự biến động của doanh thu.................................................................................... 30 Biểu 2.2.6: Biểu số lƣợng lao động và năng suất lao động năm 2011 và 2012 ... 33 SVTH: VŨ THỊ THU vi LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN DANH MỤC VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính TNHH : Trách nhiêm hữu hạn BH & CCDV : Bán hàng và cung cấp dịch vụ LNTT : Lợi nhuận trước thuế LNST : Lợi nhuận sau thuế NSNN TK : Ngân sách nhà nước : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định Vốn KD : Vốn kinh doanh NSNN : Ngân sách nhà nước DT : doanh thu Nđ : nghìn đồng SVTH: VŨ THỊ THU vii LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu - Về mặt lý thuyết Với một doanh nghiệp, doanh thu là chỉ tiêu kinh tế phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ tổ chức, năng lực quản lý của nhà quản trị. Quy mô doanh thu giúp đánh giá tổng quát về tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, lưu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh cả về mặt số lượng, kết cấu, chủng loại, thời gian và không gian. Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, để tồn tại và phát triển buộc doanh nghiệp phải biết tận dụng cơ hội và phải biết cách hạn chế, né tránh rủi ro. Mỗi một quyết định, một bước đi của doanh nghiệp phải luôn được cân nhắc kỹ càng và phải dựa trên những cơ sở khoa học vững chắc. Do vậy công tác phân tích kinh tế đặc biệt là công tác phân tích doanh thu là rất cần thiết. Phân tích doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp có một cái nhìn khái quát về tình hình hoạt động của mình cả về mặt số lượng, kết cấu, chủng loại, thời gian, không gian cũng như có những kế hoạch, chiến lược trong các kỳ sau. Đồng thời, kết quả của công tác phân tích doanh thu giúp doanh nghiệp có thể thấy được những tồn tại bất cập và nguyên nhân của những tồn tại trong khâu bán đó để từ đó tìm ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra những số liệu, tài liệu phân tích doanh thu còn là cơ sở để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác như: phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình bán hàng, phân tích tình phân tích chi phí hoặc lợi nhuận. - Về mặt thực tiễn: Trong quá trình thực tập, nghiên cứu hoat động kinh doanh của Công ty TNHH Vĩnh Giang và thông qua kết quả của cuộc khảo sát thực tế tại Công ty cho thấy công tác phân tích doanh thu chưa được quan tâm thích đáng, kết quả phân tích còn mang tính lý thuyết chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà quản trị trong việc ra quyết định kinh doanh. Đồng thời qua kết quả kinh doanh của Công ty trong một vài năm gần đây cho thấy doanh thu của Công ty tăng không đồng đều và năm 2012 doanh thu của Công ty chỉ tăng 25.67% so với năm 2011 thấp hơn tốc độ tăng doanh thu năm 2011 so với 2010( 90.01%). Vì vậy, phân tích doanh thu là rất cần thiết và cấp SVTH: VŨ THỊ THU 1 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN bách đối với công ty hiện nay. Nó sẽ giúp các nhà quản trị công ty có một bức tranh toàn cảnh của công ty cũng như nhìn nhận được các ưu nhược điểm về tình hình kinh doanh của mình. Từ đó tìm ra phương hướng giải quyết và biện pháp khắc phục đồng thời phát huy được thế mạnh của Công ty giúp công ty tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt như hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của doanh thu và phân tích doanh thu kết hợp với thực trạng phân tích doanh thu tại công ty còn nhiều hạn chế và bất cập, với lý luận về phân tích mà em học được, em đã quyết định chọn đề tài: “ Phân tích doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài  Hệ thống hóa lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu trong doanh nghiệp  Phân tích thực trạng về doanh thu tại Công ty nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, phát hiện những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của công tác phân tích doanh thu cũng như tình hình thực hiện doanh thu của Công ty.  Đưa ra giải pháp giúp nhằm tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Do đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là buôn bán hàng tiêu dùng nên Công ty có rất ít hoạt động đầu tư tài chính và cung cấp dịch vụ. Vì thế khóa luận của en chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu và phân tích doanh thu bán hàng của Công ty TNHH Vĩnh Giang.  Phạm vi nghiên cứu + Không gian nghiên cứu: tại Công ty TNHH Vĩnh Giang + Thời gian nghiên cứu: số liệu thu thập tính trong giai đoạn 2008- 2012 4. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 4.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu  Phương pháp điều tra SVTH: VŨ THỊ THU 2 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng tại Công ty là điều tra theo hình thức gián tiếp, thông qua việc phát các phiếu điều tra theo một mẫu đã được thiết kế sẵn với các câu hỏi có nội dung liên quan đến doanh thu và phân tích doanh thu tại Công ty.  Phương pháp phỏng vấn Phương pháp phỏng vấn được sử dụng là phỏng vấn trực tiếp Giám đốc, trưởng phòng kinh doanh và kế toán trưởng của Công ty bằng các câu hỏi dưới dạng kết mở.  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tài liệu bên ngoài: Chuẩn mực kế toán 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, quyết định 48/2006/QĐ – BTC của bộ tài chính, giáo trình kế toán tài chính, giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương Mại. Tài liệu bên trong: Các tài liệu được thu thập để lấy thông tin, số liệu cho phân tích doanh thu là báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh của công ty. 4.1.2. Phƣơng pháp tổng hợp dữ liệu Sau khi thu thập dữ liệu ta tiến hành phân chia và tổng hợp dữ liệu theo các tiêu thức nhất định phục vụ cho việc phân tích doanh thu và đề ra các giải pháp tăng doanh thu. 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 4.2.1. Phƣơng pháp so sánh: Phương pháp so sánh được áp dụng để so sánh doanh thu của Công ty TNHH Vĩnh Giang theo chiều ngang và chiều dọc. Bao gồm các nội dung sau: So sánh tỷ trọng doanh thu của từng mặt hàng trong tổng doanh thu, so sánh tỷ trọng doanh thu của từng phương thức bán với tổng doanh thu, so sánh tỷ trọng doanh thu của từng phương thức thanh toán với tổng doanh thu. 4.2.2. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn: Phương pháp thay thế liên hoàn được áp dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của công ty TNHH Vĩnh Giang bao gồm: phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu, SVTH: VŨ THỊ THU 3 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động bình quân đến sự biến động của của doanh thu. 4.2.3. Phƣơng pháp bảng biểu: Phương pháp biểu mẫu trong phân tích doanh thu được thiết lập theo các dạng, cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích. Số lượng dòng, cột tùy thuộc vào mục đích phân tích và nội dung phân tích. Phương pháp này có thể sử dụng ở tất cả những nội dung phân tích doanh thu của doanh nghiệp 4.2.4. Phƣơng pháp dãy số thời gian Phương pháp dãy số thời gian được áp dụng để phân tích tốc độ phát triển của doanh thu trong 5 năm liên tiếp từ năm 2008 đến năm 2012 để phân tích xu hướng, tình hình biến động của doanh thu qua các năm. 4.2.5. Phƣơng pháp chỉ số: Dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán đến sự biến động doanh thu thông qua chỉ số giá hàng bán (Ip) và chỉ số lượng hàng bán (Iq). Phương pháp này được sử dụng ở nội dung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu. 5. Kết cấu khóa luận: Ngoài phần mở đầu và kết luân, khóa luận gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu trong doanh nghiệp Chƣơng 2: Phân tích thực trạng doanh thu tạ Công ty TNHH Vĩnh Giang Chƣơng 3: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang SVTH: VŨ THỊ THU 4 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Cơ sở lý luận về doanh thu 1.1.1. Khái niệm doanh thu Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. (Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác”, được ban hành và công bố theo quyết định 149/2001/QĐBTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Đoạn 3 quy định). Doanh thu: là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn sở hữu. Các khoản bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. (Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006). 1.1.2. Vai trò của doanh thu - Đối với xã hội: Việc tăng doanh thu góp phần thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho toàn xã hội. Doanh thu tăng tức là doanh nghiệp đã đáp ứng các nhu cầu về cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. ngoài ra khi doanh thu tăng doanh nghiệp có thể đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhận doanh nghiệp và các loại thuế , phí, lệ phí khác giúp nhà nước có điều kiện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh của mình là doanh nghiệp đã tham gia vào khâu lưu chuyển hàng hóa, lưu chuyển tiền tệ của toàn xã hội do vậy sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cung cầu, bình ổn giá cả thị trường. Ngoài ra tăng doanh thu còn thúc đẩy sản xuất, làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất. Doanh thu tăng đồng nghĩa với lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tăng góp phần mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền trong và ngoài nước. SVTH: VŨ THỊ THU 5 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN Đối với doanh nghiệp: Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra liên tục và tạo ra doanh thu. Tăng doanh thu tạo điều kiện cho thu hồi và luôn chuyển vốn nhanh do vậy doanh nghiệp có khả năng tự chủ về vốn, không bị phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và làm giảm chi phí lãi vay khi vay vốn. Doanh thu tăng sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được kết quả mà mình đạt ra là tối đa hóa lợi nhuận. tăng doanh thu là một trong những điều kiện cơ bản để tái sản xuất mở rộng và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên. Doanh thu là cơ sở quan trọng để xác định kết quả kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và là chỉ tiêu để đánh giá tình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng doanh thu chứng tỏ uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường củng cố vị thế vững chắc, duy trì sự tồn tại và phát triển cho doanh nghiệp. 1.1.3. Nguồn hình thành doanh thu Doanh thu gồm doanh thu bán hàng ,doanh thu tài chính, doanh thu khác. 1.1.3.1. Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng: là biểu hiện bằng tiền của tổng giá trị các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một thời kỳ nhất định. Đây là bộ phận chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. (“Giáo trình Tài Chính DN” năm 2008 của trường Học Viện Tài Chính). Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: ▪ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. ▪ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. ▪ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn ▪ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng ▪ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. SVTH: VŨ THỊ THU 6 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN (Đoạn 10 Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác”). 1.1.3.2. Doanh thu hoạt động tài chính Ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động đầu tư tài chính là doanh nghiệp mang vốn đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp như góp vốn liên doanh liên kết, mua bán trái phiếu, cổ phiếu , cho thuê tài sản, lãi tiền gửi tiền vay thuộc vốn kinh doanh, … Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán trả chậm trả góp, lãi bán cổ phiếu, trái phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa.,cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, thu nhập về thu hồi các khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty con, đầu tư vốn khác, lãi tỷ giá hối đoái, lãi do chênh lệch bán ngoại tệ, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn, các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 1.1.3.3. Doanh thu khác Doanh thu hoạt động khác là doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính. Những khoản thu nhập này phát sinh không thường xuyên nên doanh nghiệp không thể dự kiến trước được hoặc có dự kiến nhưng ít có khả năng thực hiện. Doanh thu khác bao gồm: - Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ - Thu tiền được phạt do khác hàng vi phạm hợp đồng - Thu tiền bảo hiểm được bồi thường - Thu các khoản nợ khó đòi và xử lý xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước - Các khoản thuế được giảm, được hoàn lại - Các khoản thu khác ngoài các khoản thu trên. 1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu 1.1.5.1. Nhân tố định tính  Nhân tố bên ngoài Các nhân tố bên ngoài thuộc môi trường kinh doanh mà chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý phải thường xuyên nghiên cứu phân tích như: chính sách kinh tế tài SVTH: VŨ THỊ THU 7 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN chính, chính sách thương mại, tình hình phát triển kinh tế trong và ngoài nước tình hình biến động của môi trường và nhu cầu của khách hàng.  Nhân tố bên trong Nhân tố bên trong là những nhân tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được như cơ sở vật chất kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, trình độ cán bộ công nhân viên,… 1.1.5.2. Nhân tố định lượng  Ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán Doanh thu bán hàng có 2 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp là số lượng hàng bán và đơn giá bán, mối liên hệ đó được phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng= số lượng hàng bán x đơn giá bán Nhân tố số lượng là nhân tố chủ quan phụ thuộc vào điều kiện tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Còn đơn giá bán là nhân tố khách quan chịu ảnh hưởng bởi cung cầu của thị trường. Nếu số lượng hàng bán và đơn giá bán tăng thì doanh thu bán hàng cũng tăng và ngược lại.  Ảnh hưởng của số lượng lao động và NSLĐ bình quân Số lương lao động, cơ cấu phân bổ lao động, năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu bán hàng. Mối liên hệ đó được phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng= Tổng lao đông x NSLĐ bình quân. Như vậy doanh thu bán hàng có tỷ lệ thuận với tổng lao động và NSLĐ bình quân.  Ảnh hưởng của nhân tố quỹ hàng hóa, Các chỉ tiêu thuộc quỹ hàng hóa ( thuộc khâu lưu chuyển hàng hóa) cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu bán hàng. Đó là chỉ tiêu tồn đầu kỳ và cuối kỳ, chỉ tiêu mua vào hao hụt( nếu có). Nếu tồn hàng hóa đầu kỳ và mua vào trong kỳ tăng lên theo kế hoạch hoặc theo định mức thì ảnh hưởng tăng trong kỳ theo giá vốn. Nếu tồn kho đầu kỳ và mua vào trong kỳ giảm, hao hụt hàng hóa và tồn hàng hóa cuối kỳ tăng thì doanh thu bán hàng sẽ giảm. 1.1.6. Các chỉ tiêu phản ánh doanh thu 1.1.6.1. Tổng doanh thu Tổng doanh thu là số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn cung cấp dịch vụ, có thể là tổng giá thanh toán( với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp cũng như các đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế tiêu thu đặc biệt). Tổng SVTH: VŨ THỊ THU 8 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN doanh thu bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, các khoản trả bồi thường,.. 1.1.6.2. Doanh thu thuần về BH & CCDV đƣợc xác định bằng công thức sau: Doanh thu thuần về = bán hàng và cung cấp dịch vụ Tổng doanh - hàng thu bán và cung cấp dịch vụ trong kỳ Chiết - khấu thương mại Giảm giá hàng bán Giá trị hàng bán bị trả lại Các khoản - thuế gián thu phải nộp ▪ Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. ▪ Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. ▪ Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. ▪ Các khoản thuế gián thu phải nộp: bao gồm thuế GTGT (theo phương pháp trực tiếp), thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. 1.2. Nội dung nghiên cứu doanh thu 1.2.1.Ý nghĩa của việc nghiên cứu doanh thu Doanh thu là một chỉ tiêu kinh quan trọng phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy phân tích doanh thu là nội dung quan trọng trong hoạt động phân tích kinh tế của doanh nghiệp. Phân tích doanh thu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Vì phân tích doanh thu sẽ xác định một cách tương đối mức độ tăng giảm doanh thu từ đó Công ty có những điều chỉnh hợp lý. Việc phân tích doanh thu sẽ cung cấp một cách sáng rõ nhất về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính củ doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin không những cho những nhà quản trị bên trong doanh nghiệp mà nó còn cung cấp cho những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, … Phân tích doanh thu còn đi sâu nghiên cứu vào những nhân tố ảnh đến kết quả sản xuất kinh doanh thể hiện trên các chỉ tiêu kinh tế. Các nhân tố bên trong SVTH: VŨ THỊ THU 9 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN mỗi hiện tượng , quá trình … và mỗi biến động của nó ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến kết quả biểu hiện trên các chỉ tiêu. Xác định đúng đắn chỉ tiêu doanh thu là cơ sở đánh giá hoạt động của doanh nghiệp , thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước, là cơ sở để so sánh với mức độ hoạt động của ngành để từ đó có những biện pháp điều chỉnh thích hợp. 1.2.2 Nội dung phân tích doanh thu 1.2.2.1. Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu qua các năm - Mục đích: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu trong 5 năm, qua đó tính toán các chỉ tiêu phản ánh lượng tăng giảm tuyệt đối bao gồm cả liên hoàn và định gốc, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển bình quân để thấy được sự biến động tăng, giảm và xu hướng phát triển của doanh thu từ đó đưa ra thông tin dự báo nhu cầu thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn. - Phương pháp phân tích chủ yếu: phương pháp dãy số thời gian - Nguồn số liệu phân tích: số liệu thưc tế doanh thu qua các năm trên Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty. 1.2.2.2. Phân tích doanh thu theo mặt hàng - Mục đích: nghiên cứu xác định những mặt hàng chủ yếu để nâng cao kết quả kinh doanh. Qua đó nhận thức và đánh giá một cách toàn diện tình hình doanh thu theo nhóm mặt hàng đồng thời thấy được xu hướng tiêu dùng của khách hàng để từ đó có kế hoạch đầu tư vào nhóm hàng chủ yếu. - Phƣơng pháp phân tích chủ yếu: phương pháp so sánh kết hợp lập biểu - Nguồn số liệu phân tích: số liệu kế hoạch, hoạch toán chi tiết doanh thu bán hàng được xây dựng theo nhóm mặt hàng chủ yếu của Công ty qua các năm. 1.2.2.3. Phân tích doanh thu theo phương thức bán - Mục đích: trong doanh nghiệp thương mại chủ yếu có các phương thức bán như bán buôn, bán lẻ, bán đại lý,…Mỗi phương thức bán lại có ưu nhược điểm khác nhau, Công ty phải vận dụng hài hòa vừa mang lại lợi ích cho khách hàng và vừa mang lại lợi ích cho chính mình. Việc phân tích doanh thu theo phương thức bán có mục đích là đánh giá tình hình tăng giảm của các chỉ tiêu doanh thu theo phương SVTH: VŨ THỊ THU 10 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN pháp bán đồng thời, là cơ sở cho doanh nghiệp phát huy ưu điểm cũng như hạn chế nhược điểm của của từng phương thức bán. - Phƣơng pháp phân tích chủ yếu: phương pháp so sánh kết hợp lập biểu - Nguồn số liệu phân tích: số liệu doanh thu được xây dựng theo phương thức bán và dựa trên số liệu sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. 1.2.2.4. Phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán - Mục đích: việc phân tích doanh thu theo phương thức bán trả trực tiếp hay trả chậm nhằm mục đích nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu doanh thu bán hàng gắn liền với với việc thu tiền và tình hình thu tiền. Thông qua phân tích việc thu tiền và tình hình thu tiền mà doanh nghiệp tìm ra những biện pháp để thu hồi tiền hàng đảm bảo hoạt động mua vào bán ra được diễn ra liên tục. - Phƣơng pháp phân tích : phương pháp so sánh kết hợp lập biểu - Nguồn số liệu phân tích: số liệu doanh thu được xây dựng theo phương thức bán và các hợp đồng bán hàng và các đơn đặt hàng, các chứng từ hóa đơn bán hàng,… 1.2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty * Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và giá bán đến sự biến động của doanh thu - Mục đích: Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của danh thu bán hàng ta thấy được rằng: - Phương pháp phân tích chủ yếu: áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn ta có thể tính toán, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến số lượng hàng bán, đơn giá bán và từ đó xác định mức độ ảnh hưởng đến DTBH. - Nguồn số liệu phân tích: số liệu kế toán về tình hình bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua từng năm, và thông tin kinh tế thị trường, giá cả mặt hàng Công ty đang kinh doanh. * Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng lao động và năng suất lao động bình quân đến doanh thu - Mục đích: Trong doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp thương mại nói riêng các nhân tố: Số lượng lao động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động và năng suất lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng (giảm) chỉ tiêu SVTH: VŨ THỊ THU 11 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN DTBH. Vì vậy các DN cần phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố này tới doanh thu của DN để đưa ra những biện pháp tăng doanh thu của DN. - Phương pháp phân tích chủ yếu: căn cứ vào số liệu thu thập được, áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn ta có thể tính toán, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến số lượng lao động, năng suất lao động bình quân và từ đó xác định mức độ ảnh hưởng đến DTBH. - Nguồn số liệu phân tích: số liệu kế toán như bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng thay đổi nhân sự,… và báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm. SVTH: VŨ THỊ THU 12 LỚP: K45D5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S PHẠM THỊ QUỲNH VÂN CHƢƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH VĨNH GIANG 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến doanh thu tại Công ty TNHH Vĩnh Giang 2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Vĩnh Giang 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển - Tên: Công ty TNHH Vĩnh Giang - Tổng số lao động: 48 người. - Vốn điều lệ đăng kí: 1.900.000.000 đồng - Đăng ký kinh doanh số: 2300276852. Ngày cấp: 03/03/2006 thay đổi lần 3 ngày 30/12/2008, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh. - Địa chỉ: Lô 243 Khu giãn dân Chu Mẫu, Vân Dương, TP Bắc Ninh - Ngành nghề kinh doanh của đơn vị: 1, Mua bán hóa chất và sản phẩm hóa chất, mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình, mua bán lương thực thực phẩm. Tỷ trọng 93% doanh thu 2, Trang trí nội thất ngoại thất các công ty. Tỷ trọng 7% doanh thu - Chức năng của Công ty: Công ty là nhà phân phối của Công ty CP dầu thực vật Tường An với dòng sản phẩm dầu thực vật phục vụ cho "Bếp ăn gia đình Việt". Công ty còn là Nhà phân phối của Công ty Perfetti Van Melle, một công ty sản xuất kẹo Italia nổi tiếng thế giới với dòng sản phẩm Apenliebe. Ngoài ra, Công ty đang là Nhà phân phối , tư vấn thiết kế, thi công sản phẩm sơn lăn tường trang trí cao cấp thương hiệu Mykolor của Công ty 4 ORANGES - Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH Vĩnh Giang thành lập năm 2006. Sau 7 năm hoạt động công ty đã dần khẳng định vị thế cũng như uy tín của mình và trở thành một trong những nhà phân phối hàng tiêu dùng số 1 trên thị trường tỉnh Bắc Ninh. 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Vĩnh Giang là Công ty hạch toán kinh tế độc lập. Công ty là đại lý phân phối cấp 1 của các công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam , Công ty Cổ SVTH: VŨ THỊ THU 13 LỚP: K45D5
- Xem thêm -