Tài liệu Phân tích cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của công ty dệt minh khai

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒ kinh tÕ thÕ giíi, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®ang rÊt ®-îc Nhµ n-íc còng nh- nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m. XuÊt khÈu kh«ng nh÷ng ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n-íc, mµ cßn gi¶I quyÕt hµng triÖu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, thøc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Ngµnh dÖt may ngµy nay ®ang lµ mét trong nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu chÝnh cña toµn bé c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. Ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®-îc ®¸nh gi¸ cã vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. C«ng ty dÖt Minh Khai lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®øng ®Çu cña së c«ng nghiÖp Hµ Néi. Hµng n¨m doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty ®¹t trªn 80% tæng doanh thu toµn doanh nghiÖp. Trong thêi gian qua c«ng ty lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ c¸c chØ tiªu do Nhµ n-íc giao vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh. C«ng ty ®· xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi nh- thÞ tr-êng NhËt B¶n, EU, §µI Loan,…®ång thêi t¹o ®-îc uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. Víi c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· trë nªn quen thuéc víi ng-êi tiªu dïng c¸c n-íc b¹n. S¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc biÕt ®Õn bëi chÊt l-îng cao, kiÓu d¸ng mÉu m· phong phó. Tuy nhiªn trong m«I tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt nh- hiÑn nay ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶I lu«n ®ái míi vµ hoµn thiÖn m×nh. Lùa chän mét c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ c«ng ty cÇn xem xÐt nh»m t×m ®-îc mét h-íng ®I ®óng ®¾n nhÊt t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt nhÊt cho doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, em ®· chon ®Ò tµI “ Ph©n tÝch c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt Minh Khai” cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn 1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty dÖt Minh Khai PhÇn 2. Thùc tr¹ng c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt Minh Khai PhÇn 3. §iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt Minh Khai néi dung PhÇn 1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty dÖt minh khai 1.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty dÖt Minh Khai: 1.1.1. Th«ng tin chung vÒ c«ng ty Tªn c«ng ty: C«ng ty dÖt Minh Khai Tªn giao dÞch quèc tÕ: Minh Khai Textile Company Trô së chÝnh: 423 §-êng Minh Khai-Hµ Néi H×nh thøc ph¸p lý: Doanh nghiÖp nhµ n-íc Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: S¶n xuÊt kh¨n mÆt vµ kh¨n t¾m, mµn tuyn §iÖn tho¹i: 84-4-8624002 Fax: 84-4-8624255 1.1.2. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty: C«ng ty dÖt Minh Khai lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ chñ lùc cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi , thuéc sù qu¶n lý cña së c«ng nghiÖp Hµ Néi. Tr-íc khi thµnh lËp c«ng ty cã tªn lµ Nhµ m¸y dÖt kh¨n mÆt kh¨n tay. C«ng ty ®-îc khëi c«ng x©y dùng tõ cuèi nh÷ng n¨m 60 - ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû 20 - ®©y lµ thêi kú cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña giÆc Mü ë MiÒn B¾c ViÖt Nam ®ang ë giai ®o¹n ¸c liÖt nhÊt. V× vËy, viÖc x©y dùng c«ng ty cã nh÷ng thêi gian bÞ gi¸n ®o¹n vµ ph¶i dêi ®i s¬ t¸n ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Þa bµn Hµ Néi. §Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70, c«ng ty chuyÓn vÒ ®ãng trô së t¹i ®Þa bµn phÝa §«ng Nam thµnh phè Hµ Néi. N¨m 1974, C«ng ty c¬ b¶n ®-îc x©y dùng xong vµ chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè víi tªn gäi lµ Nhµ m¸y dÖt kh¨n mÆt kh¨n tay. Còng n¨m ®ã nhµ m¸y ®i vµo s¶n xuÊt thö vµ ®Õn n¨m 1975 c«ng ty chÝnh thøc nhËn kÕ ho¹ch cña nhµ n-íc giao. §Õn n¨m 1983, c«ng ty ®æi tªn thµnh: Nhµ m¸y dÖt Minh Khai. N¨m 1992, c«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 338/TTg cña thñ t-íng chÝnh phñ víi sè vèn lµ 8,680 tû ®ång, trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch cÊp: 1,300 tû ®ång - Vèn huy ®éng (vay): 7,380 tû ®ång N¨m 1994, ®Ó thuËn tiÖn trong giao dÞch s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, nhµ m¸y ®æi tªn thµnh C«ng ty dÖt Minh Khai. §Õn 2004, c«ng ty dÖt Minh Khai ®· ®¹t ®Õn quy m«:  DiÖn tÝch mÆt b»ng: gÇn 4 ha  C«ng ty gåm 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt, 5 phßng chøc n¨ng, víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch 1061 ng-êi.  Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m: 350 ngµy  Sè ca lµm viÖc trong ngµy: 3 ca (tuú theo ph©n x-ëng)  Sè giê lµm viÖc trong ca: 8h  Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi: 900.000 ®/ng-êi/th¸ng C«ng ty dÖt Minh Khai lµ mét doanh nghiÖp cã vai trß quan träng trong nghµnh c«ng nghiÖp ®Þa ph-¬ng cña Hµ Néi, ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo GDP cña ®Þa ph-¬ng, ®Æc biÖt lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè l-îng lín lao ®éng cña thµnh phè vµ cña c¸c tØnh l©n cËn. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i kh¨n b«ng, kh¨n t¾m, kh¨n ¨n phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa. Cho ®Õn nay c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc më réng vµ ®a d¹ng h¬n, gåm: c¸c lo¹i kh¨n b«ng th-êng, kh¨n b«ng in hoa, kh¨n b«ng dÖt Dobby, kh¨n b«ng dÖt Jacquard, ¸o choµng t¾m, kh¨n nhµ bÕp, mµn tuyn... C¸c s¶n phÈm nµy chñ yÕu lµ phôc vô xuÊt khÈu , ngoµi ra ®-îc tiªu thô t¹i c¸c ®¹i lý, siªu thÞ, kh¸ch s¹n trong n-íc. 1.1.3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: * Giai ®o¹n 1974-1980: Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do nhµ x-ëng x©y dùng ch-a hoµn chØnh, thiÕt bÞ do Trung Quèc viÖn trî vÒ l¾p ®Æt kh«ng ®ång bé, kh©u ®Çu cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh«ng ho¹t ®éng ®-îc ph¶i lµm theo ph-¬ng ph¸p thñ c«ng. Sè m¸y ban ®Çu cña c«ng ty chØ cã 260 m¸y dÖt thoi khæ hÑp cña Trung Quèc, tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty khi ®ã míi chØ cã gÇn 3 triÖu ®ång. Lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña miÒn B¾c s¶n xuÊt mÆt hµng kh¨n b«ng nªn nhiÒu th«ng sè kü thuËt kh«ng cã s½n, mµ ph¶i võa lµm võa mß mÉm t×m tßi. §éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ thiÕu nhiÒu. Do vËy, nh÷ng n¨m ®Çu s¶n xuÊt c«ng ty míi chØ ®-a vµo ho¹t ®éng ®-îc h¬n 100 m¸y dÖt, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 415 ng-êi. N¨m 1975, n¨m ®Çu tiªn ®i vµo s¶n xuÊt, c«ng ty míi chØ ®¹t: - Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng gÇn 2,5 triÖu ®ång - S¶n phÈm chñ yÕu gÇn 2 triÖu kh¨n c¸c lo¹i. Nh÷ng n¨m tiÕp theo, ho¹t ®éng cña c«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh, viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®-îc tiÕp tôc, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®-îc t¨ng thªm, lao ®éng ®-îc bæ sung, n¨ng suÊt lao ®éng vµ doanh thu ngµy cµng t¨ng. * Giai ®o¹n 1981-1989: §©y lµ thêi kú ph¸t triÓn cao cña c«ng ty. Nh÷ng n¨m nµy, c«ng ty ®-îc thµnh phè ®Çu t- thªm cho mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt kim ®an däc cña CHDC §øc (cò) ®Ó dÖt c¸c lo¹i v¶i tuyn, rÌm, valide. Nh- vËy, vÒ mÆt s¶n xuÊt, c«ng ty ®· ®-îc giao cïng mét lóc qu¶n lý vµ triÓn khai thùc hiÖn 2 quy tr×nh c«ng nghÖ dÖt kh¸c nhau lµ dÖt kim ®an däc vµ dÖt thoi. C«ng ty còng ®· tËp trung ®Çu t- chiÒu s©u, ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, b»ng mäi ph-¬ng ph¸p kinh tÕ vµ kü thuËt ®-a dÇn toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ ë kh©u ®Çu d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh-: nåi h¬i, nåi nÊu ¸p lùc, m¸y nhuém, m¸y sÊy sîi ®i vµo ho¹t ®éng, phôc vô cho s¶n xuÊt. Nhê ®ã c«ng ty ®· chÊm døt ®-îc t×nh tr¹ng kh©u ®Çu cña s¶n xuÊt ph¶i lµm thñ c«ng vµ ®i thuª ngoµi gia c«ng. Còng trong thêi kú nµy, ®Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nguyªn vËt liÖu vµ thÞ tr-êng tiªu thô, chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· chØnh h-íng s¶n xuÊt kinh doanh tõ chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa sang lÜnh vùc s¶n xuÊt phôc vô cho xuÊt khÈu lµ chñ yÕu (xuÊt khÈu sang c¶ 2 thÞ tr-êng XHCN vµ TBCN). N¨m 1981, th«ng qua c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng dÖt TEXTIMEX, c«ng ty ®· ký hîp ®ång xuÊt khÈu dµi h¹n sang CHDC §øc vµ Liªn X« (cò). N¨m 1983, c«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt kh¨n ¨n xuÊt khÈu cho thÞ tr-êng NhËt B¶n víi sù gióp ®ì cña UNIMEX Hµ Néi, vµ tõ ®ã ®Õn nay, l-îng hµng xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy ngµy cµng lín, thÞ phÇn cña c«ng ty trong thÞ tr-êng NhËt B¶n ngµy cµng t¨ng. §Æc biÖt tõ n¨m 1988, c«ng ty ®-îc Nhµ n-íc cho phÐp thùc hiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp, trë thµnh c«ng ty ®Çu tiªn ë miÒn B¾c ®-îc Nhµ n-íc cho phÐp lµm thÝ ®iÓm vÒ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Trong thêi kú 1981-1989, møc t¨ng tr-ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n ë møc cao (tõ 9-11%/n¨m) , ®Æc biÖt lµ chØ tiªu xuÊt khÈu. * Giai ®o¹n 1990 ®Õn nay: Nh÷ng n¨m 90, nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶n lý míi theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi VI - VII cña §¶ng. T×nh h×nh chÝnh trÞ trªn thÕ giíi còng cã nhiÒu biÕn ®éng. Chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« vµ c¸c n-íc §«ng ¢u bÞ sôp ®æ, c¸c quan hÖ b¹n hµng cña c«ng ty víi c¸c n-íc nµy còng kh«ng cßn, c«ng ty mÊt ®i mét thÞ tr-êng quan träng vµ truyÒn thèng. Trong lÞch sö h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, cã thÓ nãi ®©y lµ thêi kú mµ c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n lín nhÊt, ph¶I ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc kh¾c nghiÖt nhÊt. Vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh thiÕu trÇm träng, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Çu t- ë giai ®o¹n tr-íc ®· cò vµ l¹c hËu, kh«ng ®ñ ®¸p øng cho yªu cÇu míi. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty qu¸ ®«ng vµ ®· quen víi c¬ chÕ bao cÊp nay chuyÓn sang c¬ chÕ míi kh«ng dÔ thÝch nghi. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, b»ng nh÷ng nç lùc cè g¾ng, chñ ®éng s¸ng t¹o cña b¶n th©n c«ng ty, cïng víi sù quan t©m cña l·nh ®¹o cÊp trªn, sù hç trî cña c¸c ®¬n vÞ b¹n, c«ng ty tËp trung søc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, gi¶i quyÕt tõ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt vÒ thÞ tr-êng, vÒ vèn, vµ vÒ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, lùa chän bè trÝ l¹i lao ®éng... Nhê ®ã c«ng ty ®· tõng b-íc thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn theo h-íng xuÊt khÈu lµ chÝnh, hoµn thµnh c¸c nghÜa vô víi Nhµ n-íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn cho s¶n xuÊt kinh doan, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh×n l¹i qu¸ tr×nh h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, tuy cã lóc th¨ng trÇm, song ®ã chØ lµ nh÷ng b-íc nhÊt ®Þnh trong mét tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi ®i lªn. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua kÕt qu¶ nhsau: - Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng n¨m 1975, c«ng ty míi chØ ®¹t ®-îc gÇn 2,5 triÖu ®ång, n¨m 1990, ®· ®¹t h¬n 9,1 tû ®ång. - S¶n phÈm chñ yÕu, nh÷ng n¨m ®Çu míi chØ ®¹t ®-îc gÇn 2 triÖu s¶n phÈm kh¨n c¸c lo¹i cho nhu cÇu néi ®Þa. N¨m 1995 ®· cã s¶n phÈm xuÊt khÈu (85% s¶n phÈm kh¨n) vµ s¶n xuÊt thªm mÆt hµng mµn tuyn. - Doanh thu ®¹t gÇn 3,5 triÖu ®ång n¨m 1975, nh÷ng n¨m 1990 ®· ®¹t 13,5 tû ®ång vµ ®Õn n¨m 1997 ®¹t 54,6 tû ®ång. - Kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1990 ®¹t 1.635.666 USD. N¨m 1997 ®¹t 3.588.397 USD. - Nép ng©n s¸ch n¨m ®Çu tiªn gÇn 68.000 triÖu ®ång, n¨m 1990 nép 525,9 triÖu ®ång vµ ®Õn n¨m 1997 nép 1.534,8 triÖu ®ång. C«ng t¸c khoa häc kÜ thuËt ®-îc ®Æc biÖt chó ý vµ ®-îc coi lµ biÖn ph¸p hµng ®Çu ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Trong h¬n 20 n¨m, c«ng ty ®· chÕ thö ®-îc h¬n 300 mÉu s¶n phÈm vµ ®· ®-a vµo s¶n xuÊt trong ®ã 100 mÉu ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Trªn ®©y lµ s¬ l-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty dÖt Minh Khai. Víi lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh, c«ng ty dÖt Minh Khai ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu lín, ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ n-íc ta, hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc, xøng ®¸ng lµ mét c«ng ty lín ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ thµnh phè Hµ Néi . 1.2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt Minh Khai : 1.2.1. TÝnh chÊt vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt: C«ng ty dÖt Minh Khai lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c lo¹i kh¨n b«ng, ¸o choµng t¾m, mµn tuyn vµ v¶i tuyn, ®ång thêi ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc. S¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc s¶n xuÊt hµng lo¹t trªn d©y chuyÒn víi sè l-îng lín, kiÓu d¸ng phong phó, ®a d¹ng, nhiÒu mµu s¾c do phßng kü thuËt thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh. C«ng ty kh«ng ®Æt ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong thêi gian dµi mµ ®Ò ra kÕ ho¹ch theo n¨m, n¨m tr-íc ®Æt kÕ ho¹ch cho n¨m sau trªn c¬ së ph©n tÝch n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã cña c«ng ty vÒ c¸c mÆt vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng...Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng c¨n cø vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña n¨m tr-íc vµ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr-êng. ViÖc xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ lµm theo ®¬n ®Æt hµng vµ NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty nªn tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt khã æn ®Þnh. Thªm vµo ®ã lµ sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t lµm cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, do kh¸ch hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c b¹n hµng NhËt B¶n céng víi sù c¹nh tranh gay g¾t nªn vÊn ®Ò ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m·, chñng lo¹i, c¶i tiÕn chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ phï hîp víi ng-êi tiªu dïng lµ nhiÖm vô träng t©m xuyªn suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. Víi mét m«I tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt viÖc lùa chän mét c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ t-¬ng ®èi khã vµ cÇn ®-îc thùc hiÖn tõng b-íc nh»m ®¹t môc tiªu ®Ò ra. 1.2.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty: S¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n phÈm thiÕt yÕu ®èi víi ng-êi tiªu dïng, vËt dông kh«ng thÓ thiÕu trong sinh ho¹t hµng ngµy cña ng-êi tiªu dïng nhkh¨n mÆt, kh¨n t¾m, mµn tuyn... S¶n phÈm cña c«ng ty mang tÝnh chÊt sö dông nhiÒu lÇn, cã t¸c dông gi÷ g×n vÖ sinh, vµ b¶o vÖ søc khoÎ. S¶n phÈm tiªu dïng cho c¸ nh©n nªn ®ßi hái bÒn, mÒm, thÊm n-íc, mµu s¾c, mÉu m· phong phó, kh«ng phai mµu, nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau, ®é dµy máng phï hîp. Do nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng cña ng-êi d©n ngµy cµng cao, cïng sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt nªn c«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn, thiÕt kÕ ra nh÷ng mÉu míi. H¬n n÷a c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng nh÷ng chØ phong phó vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m·, mµ ngµy cµng ®-îc n©ng cao vÒ chÊt l-îng. HiÖn nay c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty ®· phong phó h¬n rÊt nhiÒu vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu (s¶n phÈm xuÊt khÈu chiÕm xÊp xØ 90% khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt). S¶n phÈm cña c«ng ty gåm 2 lo¹i chñ yÕu: - Kh¨n b«ng c¸c lo¹i - V¶i mµn tuyn Víi s¶n phÈm kh¨n b«ng c«ng ty s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu sîi b«ng 100% nªn cã ®é thÊm n-íc, ®é mÒm m¹i cao, phï hîp víi yªu cÇu sö dông cña ng-êi tiªu dïng. §©y lµ nhãm s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty, chiÕm tíi 98% khèi l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty, bao gåm: + Kh¨n ¨n: dïng trong c¸c nhµ hµng vµ gia ®×nh. §èi víi c¸c lo¹i kh¨n ¨n dïng cho nhµ hµng c«ng ty b¸n cho c¸c c¬ së cung cÊp kh¨n cho nhµ hµng lµm kh¨n -ít. Lo¹i kh¨n nµy chñ yÕu xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng NhËt B¶n, chØ cã mét phÇn rÊt Ýt tiªu thô trong n-íc. + Kh¨n röa mÆt: §èi víi lo¹i kh¨n nµy, c«ng ty còng cã c¸c lo¹i kh¨n phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc, song chñ yÕu lµ tiªu thô qua c¸c nhµ b¸n bu«n vµ c¸c siªu thÞ. + Kh¨n t¾m: Lo¹i kh¨n nµy c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt cho nhu cÇu xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Song hiÖn nay, xu h-íng sö dông kh¨n t¾m trong n-íc còng t¨ng nhiÒu nªn c«ng ty ®· cã h-íng nghiªn cøu mÆt hµng kh¨n t¾m phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng vµ cßn phôc vô cho nhu cÇu qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i c¸c s¶n phÈm kh¸c nh-: dÇu géi ®Çu, sø vÖ sinh, dông cô thÓ thao... + Bé kh¨n dïng cho kh¸ch s¹n bao gåm kh¨n t¾m, kh¨n mÆt, kh¨n tay, th¶m chïi ch©n, vµ ¸o choµng t¾m. C«ng ty cã hîp ®ång cung cÊp lo¹i s¶n phÈm nµy cho gÇn 100 kh¸ch s¹n t¹i NhËt B¶n th«ng qua c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i NhËt B¶n lµ ASAHI, HOUEI, DAIEI, VINASEIKO, DAIWABO, FUKIEN, FUJIWARA... Ngoµi ra, c¸c kh¸ch s¹n trong n-íc nhÊt lµ c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh víi n-íc ngoµi t¹i c¸c thµnh phè Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh còng ®Æt hµng t¹i c«ng ty. - C¸c lo¹i v¶i sîi b«ng sö dông ®Ó may lãt vµ may mò giµy phôc vô cho c¸c c¬ së may xuÊt khÈu nh-: giµy Ngäc Hµ, may X40. - Víi s¶n phÈm v¶i mµn tuyn, c«ng ty s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu 100% sîi PETEX nªn ®¶m b¶o cho mµn tuyn cã ®é bÒn cao vµ chèng ®-îc oxy ho¸ g©y vµng mµn. Lo¹i s¶n phÈm nµy míi ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt trong c«ng ty h¬n 10 n¨m, nªn khèi l-îng s¶n xuÊt ra chØ chiÕm tû träng khiªm tèn. Ngoµi ra c«ng ty còng ký c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu mµn tuyn sang c¸c n-íc Ch©u Phi theo ch-¬ng tr×nh phßng chèng sèt rÐt cña Liªn Hîp Quèc. C¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh sau:  Kh¨n Jacquard  Kh¨n ¨n c¸c lo¹i  Kh¨n dobby  ¸o choµng t¾m  mµn tuyn 1.2.3. §Æc ®iÓm thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty: ThÞ tr-êng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty dÖt Minh Khai lµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi víi l-îng s¶n phÈm chiÕm kho¶ng 90% sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. Trong ®ã thÞ tr-êng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña c«ng ty lµ c¸c kh¸ch hµng NhËt B¶n (chiÕm 85% sè l-îng s¶n phÈm xuÊt khÈu ), cßn 5% lµ xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr-êng Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸ vµ c¸c thÞ tr-êng kh¸c . Tr-íc ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty chØ xuÊt khÈu sang c¸c n-íc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò lµ chÝnh.. Song tõ khi hÖ thèng X· héi chñ nghÜa sôp ®æ ë nh÷ng n-íc nµy th× c«ng ty ®· mÊt ®i c¸c b¹n hµng, vµ ®Æc biÖt tõ khi thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më cöa th× s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty h-íng m¹nh vÒ c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ T- b¶n chñ nghÜa. §©y lµ nh÷ng thÞ tr-êng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu lín ®èi víi c«ng ty. NÕu biÕt c¸ch khai th¸c, sÏ ®em l¹i lîi nhuËn rÊt lín cho c«ng ty, gióp c«ng ty cã thÓ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, hoµn thµnh nghÜa vô ng©n s¸ch víi Nhµ n-íc, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp. 2.3.1. ThÞ tr-êng NhËt B¶n: Víi sè d©n kho¶ng 125 triÖu ng-êi NhËt B¶n kh«ng nh÷ng lµ thÞ tr-êng nhËp khÈu hµng dÖt may lín cña ViÖt Nam mµ cßn lµ lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña c«ng ty dÖt Minh Khai. Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng NhËt B¶n lu«n chiÕm kho¶ng 80% - 90% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn c«ng ty. KÓ tõ n¨m 1983 c«ng ty b¾t ®Çu tiÕp cËn thÞ tr-êng nµy, cho tíi nay c«ng ty ®· thiÕt lËp vµ duy tr× ®-îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c b¹n hµng NhËt B¶n. Cã thÓ thÊy ®ã lµ nh÷ng nç lùc rÊt lín cña c«ng ty. ThÞ tr-êng NhËt B¶n vÉn næi tiÕng lµ rÊt kh¾t khe vµ khã tÝnh. Kh¸ch hµng NhËt B¶n yªu cÇu kÜ cµng vÒ chÊt l-îng, mÉu m·, gi¸ c¶ vµ thêi gian giao hµng trong ®ã chÊt l-îng lµ yªu cÇu c¬ b¶n vµ hä duy tr× nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l-îng b»ng c¸ch kiÓm so¸t chÊt l-îng nghiªm ngÆt, kiÓm tra nguyªn liÖu s¶n xuÊt, kiÓu d¸ng vµ c«ng nghÖ, kiÓm tra bao b× ®ãng gãi. ChÝnh phñ NhËt B¶n quy ®Þnh hµng dÖt may nhËp vµo NhËt B¶n ph¶i an toµn, trªn bao b× ph¶i ghi râ kÝch cì, chÊt liÖu vµ c¸ch sö dông. Gi¸ c¶ còng lµ mét yÕu tè mµ ng-êi tiªu dïng NhËt B¶n quan t©m. NÕu s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng cã -u thÕ g× so víi s¶n phÈm kh¸c cïng chñng lo¹i th× c«ng ty cã thÓ c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶, tøc lµ b¸n víi gi¸ rÎ h¬n nh-ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch cô thÓ nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt trong s¶n phÈm cña c«ng ty nh- s¶n phÈm cã thiÕt kÕ ®éc ®¸o, hoÆc sö dông nguyªn vËt liªu s¶n xuÊt míi, hoÆc gi¸ trÞ gia t¨ng cã ®-îc nhê nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt nµy. Kh¸ch hµng NhËt B¶n lu«n t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt. HiÖn nay ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña Trung Quèc vµ mét nhµ cung øng trong n-íc c«ng ty dÖt Minh Khai ®· chän gi¶I ph¸p chó träng tíi chÊt l-îng vµ mÉu m· s¶n phÈm c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng Ch©u ¸, nÒn kinh tÕ NhËt B¶n cã nhiÒu suy gi¶m, do ®ã nhu cÇu tiªu dïng cã gi¶m song søc tiªu thô mÆt hµng kh¨n b«ng kh«ng v× thÕ mµ gi¶m ®i, tr¸i l¹i v× ®©y lµ mÆt hµng thiÕt yÕu cho nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy cña ng-êi d©n NhËt B¶n nªn søc tiªu thô hÇu nh- vÉn gi÷ ë møc æn ®Þnh. Tuy nhiªn gi¸ c¶ cã xu h-íng gi¶m xuèng. §iÒu nµy cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi doanh sè b¸n hµng cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng NhËt B¶n. H¬n n÷a, hiÖn nay trªn thÞ tr-êng NhËt B¶n c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kh¨n b«ng Trung Quèc vµ cña mét sè n-íc §«ng Nam ¸ trong ®ã ®Æc biÖt lµ tõ Trung Quèc: s¶n phÈm kh¨n b«ng cña c«ng ty vµ s¶n phÈm kh¨n b«ng cña Trung Quèc tuy cã chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng nhau, nh-ng Trung Quèc l¹i cã lîi thÕ gi¸ rÎ, do ®ã lµm cho tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng NhËt B¶n gi¶m xuèng h¼n, g©y ¶nh h-ëng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. 2.3.2. ThÞ tr-êng EU: EU lµ thÞ tr-êng nhËp khÈu hµng dÖt may theo h¹n ng¹ch lín nhÊt cña VN, trªn 40% hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lµ xuÊt sang EU. Nhê cã hiÖp ®Þnh bu«n b¸n dÖt may mµ sè l-îng hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU t¨ng lªn nhanh chãng, c¬ héi më réng xuÊt khÈu sang EU ®ang më ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam. EU lµ thÞ tr-êng réng lín gåm 15 quèc gia víi h¬n 375 triÖu ng-êi tiªu dïng, nªn nhu cÇu vÒ hµng ho¸ rÊt ®a d¹ng, phong phó. §Æc biÖt víi mÆt hµng dÖt may th× nhu cÇu cµng ®a d¹ng. Tuy cã sù kh¸c biÖt vÒ tËp qu¸n vµ thÞ hiÕu tiªu dïng gi÷a thÞ tr-êng c¸c quèc gia, song 15 n-íc trong khèi EU ®Òu n»m trong khu vùc T©y ¢u vµ B¾c ¢u nªn cã nh÷ng nÐt t-¬ng ®ång vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸.Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nh÷ng n-íc nµy kh¸ ®ång ®Òu nªn ng-êi d©n EU cã nh÷ng ®iÓm chung vÒ së thÝch vµ thãi quen tiªu dïng. §èi víi mÆt hµng dÖt may, kh¸ch hµng EU rÊt quan t©m tíi chÊt l-îng vµ thêi trang, do ®ã yÕu tè nµy cã khi l¹i quan träng h¬n yÕu tè gi¸ c¶. Ng-êi tiªu dïng EU cã së thÝch vµ thãi quen tiªu dïng hµng cña nh÷ng h·ng næi tiÕng thÕ giíi, v× hä cho r»ng nh÷ng nh·n hiÖu nµy g¾n liÒn víi chÊt l-îng vµ uy tÝn l©u ®êi nªn sö dông nh÷ng mÆt hµng nµy cã thÓ yªn t©m vÒ chÊt l-îng vµ an toµn cho ng-êi sö dông. Nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt Ýt danh tiÕng hay nh÷ng nh·n hiÖu Ýt ng-êi biÕt ®Õn sÏ rÊt khã tiªu thô trªn thÞ tr-êng EU. Møc sèng cña ng-êi tiªu dïng trong céng ®ång EU t-¬ng ®èi ®ång ®Òu vµ ë møc cao nªn tiªu dïng cña hä rÊt cao cÊp, yªu cÇu kh¾t khe vÒ chÊt l-îng vµ ®é an toµn, gi¸ c¶ kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®èi víi thÞ tr-êng nµy. V× thÕ c¹nh tranh vÒ gi¸ kh«ng h¼n lµ biÖn ph¸p tèi -u khi th©m nhËp thÞ tr-êng EU. Tuy nhiªn ®èi víi c«ng ty dÖt Minh Khai, thÞ tr-êng Ch©u ¢u vÉn cßn kh¸ míi mÎ. HiÓu biÕt vÒ thÞ tr-êng nµy cña c«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ, chñ yÕu c«ng ty cã ®-îc th«ng tin vÒ thÞ tr-êng nµy lµ th«ng qua Bé Th-¬ng m¹i, c¸c c«ng ty trung gian th-¬ng m¹i . Quan hÖ lµm ¨n cña c«ng ty víi c¸c b¹n hµng EU ch-a thùc sù ®ñ ®Ó t¹o ra niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi b¹n hµng. So víi thÞ tr-êng NhËt B¶n, th× gi¸ trÞ xuÊt khÈu s¶n phÈm vµo thÞ tr-êng EU cña c«ng ty chØ b»ng mét phÇn rÊt nhá. Do vËy mµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty hiÖn nay míi chØ tËp trung phÇn lín vµo thÞ tr-êng NhËt B¶n. Trong t-¬ng lai, c«ng ty dù ®Þnh sÏ cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu , ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo NhËt B¶n vµ EU. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶I kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, phong phó kiÓu d¸ng mÉu m· ®ång thêi ph¶I tù x©y dung mét th-¬ng hiÖu riªng cho m×nh, kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trong mét m«I tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. 2.4. §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ ViÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm xuÊt khÈu, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu phô thuéc rÊt lín vµo chÊt l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh÷ng ngµy ®Çu tiªn míi thµnh lËp, m¸y mãc cña c«ng ty chñ yÕu lµ cña Trung Quèc vµ mét sè n-íc XHCN nh- Liªn X« (cò), Ba Lan. S¶n phÈm lóc ®ã chñ yÕu phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc lµ chÝnh. Nh-ng kÓ tõ khi c«ng ty ®-îc Nhµ n-íc cho phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp th× c«ng ty ®· chuyÓn h-íng s¶n xuÊt kinh doanh sang phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu lµ chÝnh. M¸y mãc thiÕt bÞ tõ tr-íc còng ®· trë nªn cò vµ l¹c hËu kh«ng thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t- mua s¾m, l¾p ®Æt mét sè thiÕt bÞ cña NhËt B¶n, §øc, Trung Quèc. Trong thêi gian tõ n¨m 1997 – 2002 gi¸ trÞ ®Çu t- ®æi míi cña c«ng ty lªn ®Õn 3 triÖu USD, trong ®ã cã kiÓu m¸y dÖt kiÓu Italy ®-îc l¾p ®ång bé víi ®Çu Jacquard STAUBLI vµ ®Çu Dobby STAUBLI cña Thuþ SÜ, ®©y lµ lo¹i thiÕt bÞ dÖt kh¨n b«ng hiÖn ®¹i lÇn ®Çu tiªn ®-îc l¾p ®Æt vµ sö dông t¹i ViÖt Nam. §ång thêi c«ng ty ®· ®Çu t- mét hÖ thèng thiÕt kÕ CAD/CAM trªn m¸y vi tÝnh, sö dông phÇn mÒm chuyªn ngµnh cña h·ng NEDGRAPHICS – Hµ Lan ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng mÉu kh¨n Jacquard. ë c¸c ph©n x-ëng c«ng ty ®Òu ®Çu t- thªm nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Nhê cã sù ®Çu t- thªm m¸y mãc thiÕt bÞ mµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao. Tõ khi míi thiÕt lËp, tr×nh ®é c«ng nghÖ míi chØ ë møc thñ c«ng vµ c¬ khÝ, ®Õn nay tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty míi chØ ë møc trung b×nh so víi trong khu vùc nh-ng nhiÒu bé phËn ®· ®¹t ®-îc tr×nh ®é c«ng nghÖ tù ®éng ho¸.Tõ khi míi thµnh lËp n¨m 1975, c«ng ty chØ cã 260 m¸y dÖt thoi khæ hÑp do Trung Quèc viÖn trî. Sau ®ã c«ng ty ®· tõng b-íc ®Çu t- c¶ vÒ chiÒu s©u vÇ chiÒu réng nªn ®· cã mét hÖ thèng thiÕt bÞ t-¬ng ®èi hoµn chØnh. Do vËy c«ng ty ®· l¾p ®Æt ®-îc mét sè thiÕt bÞ cña NhËt B¶n, §øc, ý …chuyÓn tõ tr×nh ®é c«ng nghÖ møc thñ c«ng vµ c¬ khÝ ®Õn tr×nh ®é c«ng nghÖ ë møc trung b×nh vµ mét sè bé phËn ®· ®-îc tù ®éng ho¸. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n¨ng suÊt lao ®éng, s¶n xuÊt ®-îc c¸c s¶n phÈm cao cÊp vµ trung b×nh phôc vô nhu cÇu trong n-íc còng nh- xuÊt khÈu. Cô thÓ hiÖn nay sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty nh- sau: B¶ng 1.1. T×nh h×nh trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã cña c«ng ty dÖt Minh Khai Lo¹i m¸y Sè l-îng Khæ m¸y XuÊt sø (c¸i) réng(cm) (n-íc) M¸y dÖt thoi 1511B vµ 1511S 300 175 Trung Quèc M¸y dÖt thoi ATM 40 175 Liªn X«(cò) M¸y dÖt thoi SAKAMOTO 13 180 NhËt B¶n M¸y dÖt thoi 1515B 58 175 Trung Quèc 260 ITALIA M¸y dÖt kiÕm cã l¾p ®Çu 4 Jacquard ®iÖn tö HÖ thèng m¸y m¾c vµ hå dån 01 NhËt b¶n M¸y ®¸nh èng sîi c«n 03 Trung Quèc M¸y nhuém v¶i cao cÊp 02 §øc Lß h¬i 4 tÊn vµ 6 tÊn 01 Trung Quèc M¸y nhuém sîi bobbin cao ¸p 01 §øc M¸y dÖt kim dan däc 20 §øc M¸y m¾c sîi 02 §øc M¸y ®o gÊp 01 §µi Loan M¸y may c«ng nghiÖp 130 NhËt B¶n Nh- vËy, cho ®Õn nay mÆc dï hÖ thèng thiÕt bÞ cña c«ng ty tuy kh«ng ®-îc ®ång bé song hÇu hÕt ®Òu lµ nh÷ng m¸y mãc trung b×nh kh¸ hiÖn ®¹i, t-¬ng ®èi phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã cã kiÓu m¸y dÖt kiÓu Italy ®-îc l¾p ®ång bé víi ®Çu Jacquard STAUBLI vµ ®Çu Dobby STAUBLI cña Thuþ SÜ, ®©y lµ lo¹i thiÕt bÞ dÖt kh¨n b«ng hiÖn ®¹i lÇn ®Çu tiªn ®-îc l¾p ®Æt vµ sö dông t¹i ViÖt Nam. §ång thêi c«ng ty ®· ®Çu tmét hÖ thèng thiÕt kÕ CAD/CAM trªn m¸y vi tÝnh, sö dông phÇn mÒm chuyªn ngµnh cña h·ng NEDGRAPHICS – Hµ Lan ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng mÉu kh¨n Jacquard. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lu«n ®ßi hái c«ng ty ph¶i th-êng xuyªn ®æi míi, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®ång thêi gi¶m gi¸ thµnh ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn thÞ tr-êng nhËp khÈu cña c«ng ty, mµ chñ yÕu lµ thÞ tr-êng NhËt B¶n. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty lu«n quan t©m vµ kh«ng ngõng tËp trung ®Çu t- míi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu.Kh«ng nh÷ng thÕ ®ã cßn lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt kü thuËt quan träng trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong chiÕn l-îc l©u dµi ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ra c¸c n-íc kh¸c vµ më réng thÞ tr-êng néi ®Þa. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ 35 tû ®ång. Vµo cuèi n¨m 2004, c«ng ty ®· cho nhËp thªm mét sè m¸y mãc míi hiÖn ®¹i nhËp tõ Trung Quèc víi gi¸ trÞ lªn tíi hµng tû ®ång vµ c«ng ty ®ang tiÕn hµnh x©y dùng thªm nhµ x-ëng ®Ó cã thÓ ®-a c«ng nghÖ míi vµo sö dông trong thêi gian tíi. B¶ng 1.2. Gi¸ trÞ ®Çu t- n¨m 2004 (triÖu ®ång) ChØ tiªu Gi¸ trÞ - thiÕt bÞ 11,000 - x©y dùng c¬ b¶n kh¸c 1,000 Tæng ®Çu t- 12,000 2.5. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c lo¹i sîi, trong ®ã sîi b«ng ®Ó s¶n xuÊt kh¨n b«ng vµ ¸o choµng t¾m chiÕm 50%, 45% cho sîi PETEX s¶n xuÊt ra mµn tuyn vµ v¶i tuyn vµ c¸c lo¹i hîp chÊt, thuèc nhuém. TÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu nµy chñ yÕu ®-îc nhËp khÈu tõ c¸c n-íc nh- Ên §é, Pakistan, Indonexia, NhËt, Thuþ Sü... l-îng nµy th-êng chiÕm 70-80% nhu cÇu ®Çu vµo cña c«ng ty, cßn l¹i ®-îc cung cÊp tõ thÞ tr-êng trong n-íc. CÊc c¬ së trong n-íc th-êng cung cÊp nguyªn liÖu sîi 100% Cotton cho c«ng ty bao gåm; c«ng ty dÖt 8-3, c«ng ty dÖt Hµ Néi c«ng ty dÖt 19/5, c«ng ty dÖt VÜnh Phó, c«ng ty dÖt HuÕ, c«ng ty dÖt Nha Trang. Së dÜ c«ng ty ph¶i nhËp khÈu mét l-îng lín nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo tõ n-íc ngoµi nh- vËy lµ do yªu cÇu cña s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu lµ ®Ó xuÊt khÈu nªn s¶n phÈm ph¶i cã chÊt l-îng cao vµ æn ®Þnh trong khi ®ã nguyªn vËt liÖu tõ thÞ tr-êng cung cÊp trong n-íc kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng ty vÒ chÊt l-îng còng nh- sè l-îng V× vËy c«ng ty ph¶i t×m nguån cung cÊp ®Çu vµo tõ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Tuy nhiªn do qu¸ tr×nh nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu lµm t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn, c¸c hîp ®ång nhËp khÈu th-êng ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian míi ®-îc hoµn tÊt do c¸c thñ tôc nhËp khÈu t-¬ng ®èi phøc t¹p. Do vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th-êng cao h¬n trong n-íc song chÊt l-îng l¹i æn ®Þnh h¬n, ®¸p øng ®-îc kh¸ch hµng n-íc ngoµi cña c«ng ty. ChÊt l-îng vµ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty nãi chung vµ tíi viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu nãi riªng. Nguyªn vËt liÖu ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ¶nh tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 2.6. §Æc ®iÓm lao ®éng: YÕu tè lao ®éng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. Tr×nh ®é hiÓu biÕt, tr×nh ®é tay nghÒ bËc thî n©ng cao th× s¶n phÈm lµm ra cµng cã chÊt l-îng vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t, thÝch nghi víi c«ng nghÖ míi cña ng-êi lao ®éng cµng nhanh, nhê ®ã míi cã thÓ ®¸p øng ®-îc kÞp thêi yªu cÇu cña thÞ tr-êng. C«ng ty dÖt Minh Khai ngµy ®Çu khi míi thµnh lËp míi chØ cã kho¶ng 415 c¸n bé CNV, trong ®ã cã 55 c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vµ kü thuËt. HiÖn nay sè l-îng c¸n bé - c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ 1.061 ng-êi trong ®ã:  Gi¸m ®èc: 01  Phã gi¸m ®èc kü thuËt- QMR: 01  Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: 01  Phã gi¸m ®èc néi chÝnh vµ XDCB: 01  Lao ®éng trùc tiÕp: 981 ng-êi  Lao ®éng gi¸n tiÕp: 76 ng-êi TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2004 theo b¸o c¸o sö dông lao ®éng cña c«ng ty: B¶ng 1.3 : B¸o c¸o lao ®éng ChØ tiªu Sè l-îng (ng-êi) Lao ®éng cã trong danh s¸ch 1190 Lao ®éng cã viÖc lµm 1061 NghØ theo chÕ ®é 105 NghØ v× lý do kh¸c 24 Nguån: Phßng tæ chøc- C«ng ty dÖt Minh Khai B¶ng 1.4 : C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty dÖt Minh Khai ChØ tiªu Ng-êi % 1. Tæng sè c¸n bé CNV 1061 100 Lao ®éng trùc tiÕp 981 92.5 Lao ®éng gi¸n tiÕp 80 7,5 Lao ®éng n÷ 840 79 2. Tuæi ®êi b×nh qu©n 32 Nguån : Phßng tæ chøc- C«ng ty dÖt Minh B¶ng 1.5 : ChÊt l-îng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt SL STT Tay nghÒ 1 BËc 7 0 0 2 BËc 6 12 1,2 3 BËc 5 146 14,9 4 BËc 4 240 24,4 5 BËc 3 455 46,4 6 BËc 2 80 8,2 7 BËc 1 48 4,9 Tæng (ng-êi) 981 Tû lÖ (%) 100 Nguån : Phßng tæ chøc- C«ng ty dÖt Minh Khai Víi ®Æc ®iÓm lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong ngµnh dÖt nªn tû lÖ lao ®éng n÷ trong c«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao. §iÒu nµy thùc hiÖn th«ng qua b¶ng 2. Lao ®éng n÷ cã ®Æc ®iÓm cÇn cï, khÐo lÐo, ch¨m chØ nªn n¨ng suÊt lao ®éng cao, song nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng nµy cã mét ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt ®ã lµ hä cÇn cã thêi gian nghØ phÐp ®Ó sinh ®Î, ch¨m sãc con c¸i ®au èm. §©y lµ mét h¹n chÕ cña ®èi t-îng lao ®éng nµy. MÆc dï vËy, c«ng ty dÖt Minh Khai vÉn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò lao ®éng ®Ó hä cã thÓ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc. Tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty dÖt Minh Khai. Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt cã tay nghÒ bËc thî cµng cao th× s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt ra míi ®¹t ®-îc yªu cÇu xuÊt khÈu. S¶n phÈm chÊt l-îng cµng cao th× l-îng xuÊt khÈu ®-îc cµng nhiÒu. C¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty còng ®ãng vai trß rÊt lín trong viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty th«ng qua ho¹t ®éng giao dÞch, ®µm ph¸n
- Xem thêm -