Tài liệu Phân tích chất lưọng sản phẩm trong các doanh nghiệp việt nam hiện nay.

  • Số trang: 159 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email :1lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán MỤC LỤC MỤC LỤC......................................................................................................1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..............................................................4 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU..............................................................4 TÓM TẮT......................................................................................................5 LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................24 Phần I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH...........................27 1.1. Lý luận chung về kiểm toán Báo cáo tài chính..................................27 1.1.1. Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính......................................27 1.1.2. Đối tượng của kiểm toán Báo cáo tài chính................................28 1.1.3. Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính..................................29 1.1.4. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính............................30 1.1.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế phương pháp kiểm toán 31 1.1.4.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán..............................................31 1.1.4.3. Hoàn thành kiểm toán và công bố Báo cáo kiểm toán.........32 1.2. Lý luận chung về Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính...............33 1.2.1. Khái niệm Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính...................33 1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính....33 1.2.3. Yêu cầu lập, trình bày, gửi Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính….....................................................................................................34 1.2.4. Các yếu tố cấu thành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính. .35 1.2.5. Các loại ý kiến của kiểm toán viên trình bày trên Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính.........................................................................39 1.2.5.1. Ý kiến chấp nhận toàn phần.................................................40 1.2.5.2. Ý kiến chấp nhận từng phần.................................................41 1.2.5.3. Ý kiến từ chối (hoặc không thể đưa ra ý kiến).....................42 1.2.5.4. Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược)................43 1.2.6. Trình tự lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính….....................................................................................................44 1.2.6.1. Xem xét về nợ tiềm tàng.......................................................44 1.2.6.2. Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán..............47 1.2.6.3. Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng.......49 1.2.6.4. Thu thập thư giải trình của nhà quản lí...............................52 1.2.6.5. Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán........................53 Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :2lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán 1.2.6.6. Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có).....55 1.2.6.7. Thảo luận lại với khách hàng...............................................56 1.2.6.8. Soát xét Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành.................57 1.2.6.9. Hoàn chỉnh, công bố phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của doanh nghiệp............................................................57 1.2.6.10. Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày công bố Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính......................................................................59 Phần II - THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)................................61 2.1. Tổng quan về Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).................................................................................................61 2.1.1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC)......................................61 2.1.2. Bộ máy hoạt động của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)......................................................................63 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)................................................69 2.2. Khái quát quy trình chung tiến hành một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính được thực hiện tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).......................................................................................71 2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán..............................................................71 2.2.2. Thực hiện kiểm toán...................................................................78 2.2.3. Kết thúc kiểm toán......................................................................80 2.3. Các công việc trong giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán.....................81 2.3.1. Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán....................82 2.3.2. Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng...............82 2.3.3. Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán..............................83 2.3.4. Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có)...........86 2.3.4.1. Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán...........................................86 2.3.4.2. Thư quản lý..........................................................................86 2.3.5. Thảo luận lại với khách hàng......................................................87 2.3.6. Soát xét Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành........................88 2.3.7. Phát hành Báo cáo kiểm toán......................................................88 Phần III - HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC).........94 3.2. Đánh giá thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)...........94 3.2.1. Những ưu điểm...........................................................................94 Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :3lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán 3.2.1.1. Về nhân sự............................................................................94 3.2.1.2. Về chuyên môn nghiệp vụ.....................................................95 3.2.1.3. Thủ tục soát xét BCKT về BCTC trước khi phát hành.....96 3.2.1.4. Đánh giá mức trọng yếu.......................................................96 3.2.2. Những vấn đề cần hoàn thiện.....................................................97 3.2.2.1. Xem xét các khoản nợ tiềm tàng..........................................97 3.2.2.2. Đánh giá mức độ trọng yếu..................................................97 3.2.2.3. Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính.............................................................98 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện việc lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).......................................................................................99 3.3.1. Xem xét các khoản nợ tiềm tàng................................................99 3.3.2. Mức độ trọng yếu......................................................................100 3.3.3. Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính........................................................................102 KẾT LUẬN................................................................................................103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................104 PHỤ LỤC...................................................................................................105 Phụ lục 1: BCTC của công ty X trước khi được kiểm toán........................105 Phụ lục 2: BCTC của công ty Y trước khi được kiểm toán........................109 Phụ lục 3: Bảng đánh giá mức trọng yếu tại công ty X..............................113 Phụ lục 4: Bảng đánh giá mức trọng yếu tại công ty Y..............................116 Phụ lục 5: Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán...................119 Phụ lục 6: Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng.............121 Phụ lục 7: Bản dự thảo báo cáo kiểm toán công ty X................................124 Phụ lục 8: Bản dự thảo báo cáo kiểm toán công ty Y:...............................128 Phụ lục 9: Thư quản lý...............................................................................132 Phụ lục 10: Soát xét BCKT trước khi phát hành........................................142 Phụ lục 11: Các bảng kèm theo BCKT về BCTC của công ty X..............144 Phụ lục 12: Các bảng kèm theo BCKT về BCTC của công ty Y..............151 Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cách viết tắt AASC TSCĐ BCTC BCKT BCĐKT BCKQKD BCLCTT KTV GTGT Đ/c TNDN VND Cách viết đầy đủ Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tài sản cố đinh Báo cáo tài chính Báo cáo kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Kiểm toán viên Giá trị gia tăng Điều chỉnh Thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đồng DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1 - Trụ sở và các chi nhánh của AASC Bảng 2 - Tình hình biến động về cán bộ, nhân viên công ty trong 5 năm qua Bảng 3 - Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh của Công ty X Bảng 4 - Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh của Công ty Y Sơ đồ 1.1 - Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Sơ đồ 1.2 - Mối quan hệ giữa BCTC, BCKT về BCTC và người sử dụng BCTC S ơ đ ồ 1.3 - Trình tự lập và phát hành BCKT về BCTC Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ bộ máy quản lý Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. Sơ đồ 2.3 – Sơ đồ hạch toán theo hình thức Nhật ký chung. Sơ đồ 2.4 – Tổ chức công tác kiểm toán BCTC Sơ đồ 2.5 – Các công việc thực hiện trong giai đoạn kết thúc kiểm toán được thực hiện tại AASC. . Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :5lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán TÓM TẮT Khoá luận gồm có 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính - Phần II: Thực trạng lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Phần III: Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 1. Lý luận chung về quy trình lập và phát hành BCKT về BCTC 1.1.  Kiểm toán BCTC Kiểm toán BCTC: là việc kiểm toán để kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý của BCTC cũng như việc BCTC có phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán được thừa nhận rộng rãi hay không. Các BCTC thường được kiểm toán nhiều nhất là BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, kể cả các bản ghi chú, thuyết minh bổ sung BCTC.  Đối tượng của kiểm toán BCTC: là các bảng khai tài chính. bộ phận quan trọng của những bảng khai này là BCTC. “BCTC là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị” - chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán.  Mục tiêu của kiểm toán BCTC: chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 – Mục tiêu và nguyên tắc chi phối kiểm toán BCTC – “Mục tiêu của kiểm Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :6lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán toán BCTC là giúp cho KTV và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Mục tiêu kiểm toán tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị”. - Trung thực là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh đúng sự thật nội dung, bản chất và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Hợp lý là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh trung thực, cần thiết và phù hợp về không gian, thời gian và sự kiện được nhiều người thừa nhận. - Hợp pháp là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh đúng pháp luật, đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận)  Quy trình chung kiểm toán BCTC - Lập kế hoạch kiểm toán: là giai đoạn đầu tiên cần thiết cho một cuộc kiểm toán. Nguyên tắc kiểm toán Quốc tế thứ 3 – Các nguyên tắc cơ bản xuyên suốt một cuộc kiểm toán do IAPC (Uỷ ban thực hành kiểm toán Quốc tế) phê duyệt tháng 6/1980 và ban hành tháng 10/1980 nêu rõ: “KTV phải lập kế hoạch kiểm toán để trợ giúp cho công việc kiểm toán tiến hành có hiệu quả, đúng thời gian. Kế hoạch kiểm toán phải được tiến hành trên cơ sở các hiểu biết về đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách hàng”. - Thực hiện kế hoạch kiểm toán: là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là quá trình triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra những ý kiến xác thực về mức độ trung thực và hợp lý của bảng khai tài chính trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và tin cậy. Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :7lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán - Kết thúc kiểm toán: là công việc cuối cùng trong quy trình chung kiểm toán BCTC của doanh nghiệp. Đây là khâu cuối cùng nhưng đóng vai trò quan trọng không kém vì đây là giai đoạn mà các KTV phải tổng hợp để hình thành nên ý kiến của mình về BCTC của doanh nghiệp được kiểm toán. Để kết thúc kiểm toán, cần đưa ra kết luận kiểm toán và lập báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. 1.2.  Lý luận chung về BCKT về BCTC BCKT về BCTC: chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 – Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính – BCKT là loại báo cáo bằng văn bản do KTV và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về BCTC của một đơn vị (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán.  Vai trò, ý nghĩa của BCKT về BCTC - Đối với hoạt động kiểm toán: BCKT về BCTC là khâu cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán BCTC để trình bày kết quả của cuộc kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của KTV về thông tin định lượng và trình bày BCTC theo quy định của chuẩn mực hoặc chế độ kế toán hiện hành. - Đối với người sử dụng BCTC: khi sử dụng BCTC có BCKT về BCTC đính kèm giúp cho người sử dụng BCTC đánh giá được độ tin cậy của các thông tin định lượng trên BCTC trên cơ sở đó mà họ có các quyết định kinh tế đúng đắn, hiệu quả trong mối quan hệ kinh tế đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp có BCTC này.  Yêu cầu lập, trình bày, gửi BCKT về BCTC: BCKT về BCTC được trình bày theo chuẩn mực kiểm toán quy định của về nội dung, kết cấu và hình thức.  Các yếu tố cấu thành BCKT về BCTC - Tên và địa chỉ công ty - Số hiệu BCKT Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :8lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán - Tiêu đề BCKT - Người nhận BCKT - Mở đầu của BCKT + Ghi rõ các BCTC là đối tượng của cuộc kiểm toán cũng như ghi rõ ngày lập và phạm vi niên độ tài chính mà BCTC đó phản ánh. + Khẳng định rõ ràng việc lập BCTC là thuộc trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán. Trách nhiệm của KTV và công ty kiểm toán là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả kiểm toán của mình. - Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán + Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán bằng cách khẳng định rằng công việc kiểm toán đã được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận. + Ghi rõ là công việc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các BCTC không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. + Nêu rõ các công việc đã thực hiện. - Ý kiến của KTV và công ty kiểm toán về BCTC đã được kiểm toán - Địa điểm và thời gian lập BCKT - Chữ ký và đóng dấu  Các loại ý kiến của KTV trình bày trên BCKT về BCTC  Ý kiến chấp nhận toàn phần - BCKT đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần được trình bày trong trường hợp KTV và công ty kiểm toán cho rằng BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (hoặc được chấp nhận) Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email :9lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán - BCTC được kiểm toán có những sai sót nhưng đã được KTV phát hiện và đơn vị đã điều chỉnh theo ý kiến của KTV; BCTC sau khi điều chỉnh đã được KTV chấp nhận. - BCKT về BCTC có một đoạn nhận xét để làm sáng tỏ một số yếu tố ảnh hưởng không trọng yếu đến BCTC, nhưng không có ảnh hưởng đến BCKT về BCTC.  Ý kiến chấp nhận từng phần được trình bày trong trường hợp KTV và côgn ty kiểm toán cho rằng BCTC chỉ phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị, nếu không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tuỳ thuộc mà KTV đã nêu ra trong BCKT về BCTC.  Ý kiến từ chối (hoặc không thể đưa ra ý kiến): được đưa ra trong trường hợp hậu quả của việc giới hạn phạm vi kiểm toán là quan trọng hoặc thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục tới mức mà KTV không thể thu thập được đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến của BCTC.  Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược): được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với Giám đốc là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục đến mức độ mà KTV cho rằng ý kiến chấp nhận từng phần là chưa đủ để thể hiện tính chất và mức độ sai sót trọng yếu của BCTC.  Trình tự lập và phát hành BCKT về BCTC  Xem xét các khoản nợ tiềm tàng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng – “Nợ tiềm tàng là nghĩa vụ nợ có khả năng phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra và sự tồn tại của nghĩa vụ nợ này sẽ chỉ được xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc không hay xảy ra của một hoặc nhiều sự kiện không chắc chắn trong tương lai mà doanh nghiệp không kiểm soát được; hoặc nghĩa Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 10 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán vụ nợ hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra nhưng chưa được ghi nhận vì: không chắc chắn có sự giảm sút về lợi ích kinh tế do việc phải thanh toán nghĩa vụ nợ; hoặc giá trị của nghĩa vụ nợ đó không được xác định một cách đáng tin cậy”. Các khoản nợ tiềm tàng bao gồm: - Các vụ kiện đang chờ xét xử; - Các tranh cãi về thuế; - Các giá trị bảo lãnh về sản phẩm mà doanh nghiệp đã cam kết với người tiêu dùng; - Các bảo lãnh công nợ; - Các thương phiếu đã chiết khấu; - Các thư tín dụng mở còn hiệu lực.  Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán “Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập BCTC: là những sự kiện có ảnh hưởng đến BCTC đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá sổ kế toán lập BCTC để kiểm toán đến ngày ký BCKT; và những sự kiện được phát hiện sau ngày ký BCKT” - chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính.  Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng “Một đơn vị được coi là hoạt động liên tục trong một tương lai gần có thể dự đoán được (ít nhất là một năm kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán) khi không có ý định hoặc yêu cầu phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động, tìm kiếm sự bảo hộ từ các chủ nợ theo pháp luật và các quy định hiện hành” - chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570 - Hoạt động liên tục.  Thu thập thư giải trình của Ban giám đốc Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 11 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 580 - Giải trình của giám đốc – KTV phải thu thập bằng chứng về việc Giám đốc đơn vị được kiểm toán thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc lập và trình bày BCTC trung thực; hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) và đã phê duyệt BCTC. KTV thu thập bằng chứng nói trên trong các biên bản họp Hồi đồng quản trị (hoặc Ban giám đốc) liên quan đến vấn đề này, hoặc bằng cách yêu cầu Giám đốc cung cấp “Bản giải trình”, bản “Báo cáo của Giám đốc” hoặc “Báo cáo tài chính” đã được Giám đốc ký duyệt. Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán  Sau khi hoàn thành thủ tục kiểm toán đối với các phần hành, KTV tiến hành tổng hợp các kết quả kiểm toán để xem xét xem liệu bằng chứng kiểm toán đã được tập hợp đủ để đảm bảo cho kết luận là các thông tin trên BCTC được trình bày trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu. Bước chủ yếu trong quá trình này là sự xem xét lại chương trình kiểm toán để đảm bảo là tất cả các phần đã được hoàn thành chính xác và có chứng từ chứng minh, tất cả các mục tiêu kiểm toán đều được thoả mãn. Nếu KTV nhận thấy chưa thu thập đủ bằng chứng để đưa ra kết luận về tính trung thực trong BCTC của đơn vị được kiểm toán thì KTV sẽ tiến hành thu thập thêm bằng chứng kiểm toán bổ sung hoặc lựa chọn dạng nhận xét thích hợp trong BCKT và lập Thư quản lý. Lập dự thảo BCKT và thư quản lý   Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Đây là công việc không thể thiếu đối với mỗi cuộc kiểm toán, đảm bảo sự thống nhất chung về BCKT sẽ được phát hành giữa đơn vị được kiểm toán với công ty kiểm toán.  Thư quản lý Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 12 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán Để giúp đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV và công ty kiểm toán được phép phát hành thư quản lý. Thư quản lý mô tả về từng sự kiện cụ thể, gồm: Hiện trạng thực tế, khả năng rủi ro, kiến nghị của KTV và ý kiến của người quản lý liên quan đến sự kiện đó. Trong thư quản lý, KTV ghi chép những đánh giá của mình về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp  Thảo luận lại với khách hàng Sau khi đưa ra BCKT dưới dạng dự thảo, kiểm toán viên sẽ gửi cho khách hàng để lấy ý kiến đồng thời thảo luận với khách hàng. Cuộc thảo luận này xoay quanh những vấn đề, những sai phạm mà kiểm toán viên phát hiện được trong quá trình kiểm toán và được trình bày trên báo cáo dự thảo  Soát xét Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành Trước khi được phát hành, BCKT sẽ được Ban giám đốc công ty kiểm toán và trưởng/phó phòng trực tiếp của KTV có trách nhiệm phát hành BCKT tiến hành soát xét. Mục tiêu của công tác soát xét BCKT nhằm đảm bảo rằng BCKT được lập phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế cả về nội dung, kết cấu và hình thức  Hoàn chỉnh, công bố phát hành BCKT về BCTC của doanh nghiệp Sau khi thoả thuận và đi đến thống nhất với khách hàng, KTV bắt đầu tiến hành lập và phát hành BCKT chính thức bao gồm đầy đủ các nội dung chính.  Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày công bố BCKT và BCTC Sau ngày công bố BCTC và BCKT, KTV không có bất kỳ nghĩa vụ thẩm tra tiếp tục nào đối với các BCTC của đơn vị. Tuy nhiên, nếu sau khi các BCTC này đã được phát hành, KTV nhận thấy có những ảnh hưởng Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 13 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán nghiêm trọng đến BCTC đã được kiểm toán mà trước khi ký BCKT, KTV chưa phát hiện ra thì họ phải thảo luận vấn đề đó với các nhà quản lý doanh nghiệp. 2. Thực trạng lập và phát hành BCKT về BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 2.1. Tổng quan về Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB ngày 13 tháng 5 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và là một trong những tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán và tư vấn Tài chính. Mục tiêu hoạt động của AASC là nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán tốt nhất, cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao nhất cho công tác quản lý tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng Công ty có 2 phòng chức năng là phòng Hành chính tổng hợp và phòng Kế toán. Ngoài 2 phòng chức năng, AASC còn có 7 phòng nghiệp vụ trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty: phòng Công nghệ thông tin; phòng Kiểm toán dịch vụ thương mại; phòng kiểm toán các ngành sản xuất vật chất; phòng tư vấn kiểm toán; phòng kiểm toán xây dựng cơ bản; phòng kiểm toán dự án; phòng đào tạo và kiểm soát chất lượng. Từ khi thành lập tới nay, AASC thực hiện công tác kế toán theo Luật kế toán và chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 14 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các văn bản bổ sung sửa đổi hệ thống kế toán Việt Nam. 2.2. Khái quát quy trình chung tiến hành một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính được thực hiện tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Lập kế hoạch kiểm toán  Đây là bước cần thiết nhằm tạo mọi tiền đề về cơ sở pháp lý cho công tác kiểm toán. Sau khi hợp đồng kiểm toán được cam kết với khách hàng quy trình thực hiện theo quy định của chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.  Thư chào hàng - Đối với khách hàng lần đầu:Các hợp đồng với các khách hàng này mang tính cạnh tranh nên ngoài các thông tin của một thư chào hàng thông thường, nội dung Thư chào hàng còn chứa đựng những thông tin giới thiệu về Công ty: các khách hàng cùng lĩnh vực Công ty đã kiểm toán, danh sách và trình độ đội ngũ KTV… - Đối với các khách hàng thường xuyên việc gửi thư chào hàng tới khách hàng là cần thiết trong mọi trường hợp nhằm đạt được một sự nhất trí chung giữa Công ty và khách hàng về kế hoạch kiểm toán sơ bộ mà Công ty đã lập. Tuy nhiên, thư chào hàng chỉ cần bao gồm các nội dung: - Mục tiêu, nội dung cuộc kiểm toán (dịch vụ Công ty sẽ cung cấp); - Giá phí cuộc kiểm toán, thời gian kiểm toán (ngày bắt đầu và ngày kết thúc); - Phương pháp kiểm toán.  Hợp đồng kiểm toán Sau khi khách hàng chấp nhận mời Công ty làm đơn vị kiểm toán, hợp đồng kiểm toán sẽ được hai bên ký kết. Phụ lục của hợp đồng sẽ bao hàm kế hoạch tổng thể và chi tiết phí kiểm toán. Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 15 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán Hợp đồng kiểm toán là căn cứ pháp lý thoả thuận nội dung, yêu cầu, các điều kiện thực thi.  Thu thập thông tin cơ sở Sau khi kí kết hợp đồng kiểm toán, KTV bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. Trong giai đoạn này, KTV thu thập hiểu biết về ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng, tìm hiểu về hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ và các bên liên quan để đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểm toán.  Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng Việc thu thập các thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng nắm bắt được các quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến các mặt hoạt động kinh doanh này, những thông tin này được thu thập trong quá trình tiếp xúc với Ban giám đốc công ty khách hàng.  Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro - Đánh giá tính trọng yếu Dựa trên ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho toàn bộ BCTC (do Công ty quy định), KTV tiến hành phân bổ mức ước lượng này cho từng khoản mục trên BCTC. Đó chính là sai số có thể chấp nhận được đối với từng khoản mục. - Đánh giá rủi ro Trên cơ sở mức trọng yếu được xác định cho toàn bộ BCTC và phân bổ cho từng khoản mục, KTV đánh giá khả năng xảy ra sai sót trọng yếu ở mức độ toàn bộ BCTC cũng như đối với từng khoản mục để phục vụ cho việc thiết kế các thủ tục kiểm toán và xây dựng chương trình cho từng khoản mục.  Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết Trên cơ sở kế hoạch chi tiết được duyệt, từng KTV được phân công tham gia cuộc kiểm toán tìm hiểu và xác định trọng tâm công việc cần tập trung dựa trên khung chương trình kiểm toán của Công ty để hoàn thành tốt Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 16 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán kế hoạch. KTV cần phải linh hoạt trong việc xác định các phương pháp kiểm toán vì với quỹ thời gian có hạn không thể áp dụng quá nhiều phương pháp.  Thực hiện kiểm toán Trong giai đoạn này, theo kế hoạch và chương trình kiểm toán đã được thiết kế, các KTV kết hợp các phương pháp và các thủ tục kiểm toán để thu thập và đánh giá các số liệu tài chính. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, KTV thu thập các bằng chứng có sức thuyết phục để làm cơ sở tin cậy cho những nhận xét đánh giá của mình đối với từng bộ phận của BCTC được kiểm toán. Trong quá trình kiểm tra, thu thập các bằng chứng kiểm toán và nhất là khi kết thúc việc kiểm tra các nghiệp vụ tài chính kế toán, KTV tiến hành việc phân tích đánh giá các thông tin tài chính đã thu nhận được  Kết thúc kiểm toán Trong giai đoạn này, KTV đưa ra một sản phẩm quan trọng nhất của cuộc kiểm toán đó là BCKT thể hiện ý kiến nhận xét, đánh giá của KTV về các BCTC được kiểm toán. Sau khi lập và ký BCKT, KTV sẽ phải hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán của từng khách hàng. Mỗi khách hàng cần được lập 2 bộ hồ sơ, một bộ gửi cho khách hàng, một bộ do công ty kiểm toán giữ. 2.3.  Các công việc trong giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán Việc xem xét các sự kiện sau niên độ được tiến hành nhằm đảm bảo rằng tất cả các sự kiện sau ngày lập BCTC đều được xác định. Quá trình KTV xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán được thực hiện theo mẫu quy định của công ty.  Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A Kiểm toán KTV dựa trên những bằng chứng kiểm toán thu thập được để đánh giá xem có tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến từng sự kiện và điều kiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau gây ra nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán. Việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng được KTV thực hiện theo mẫu quy định chung của công ty.  Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán Sau khi thực hiện kiểm toán ở đơn vị khách hàng, nhóm kiểm toán sẽ họp và thảo luận tổng hợp các kết quả kiểm toán. Các kết quả kiểm toán này bao gồm: - Các vấn đề mà KTV phát hiện trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán. - Các sai sót và các bút toán mà KTV đề nghị đơn vị được kiểm toán điều chỉnh và trình bày lại  Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có)  Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán Dựa trên các bút toán điều chỉnh và những ghi chép, bằng chứng kiểm toán (hồ sơ kiểm toán) mà KTV thu thập được được trong quá trình kiểm toán, KTV tiến hành thảo luận với Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán, và đưa ra bản dự thảo BCKT. Trong quá trình lập dự thảo BCKT, KTV đồng thời thu thập thư giải trình của Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán.Thư giải trình được lập dưới dạng Báo cáo của Ban giám đốc.  Thư quản lý Để giúp đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV và công ty kiểm toán phát hành thư quản lý. Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 18 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A  Kiểm toán Thảo luận lại với khách hàng Sau khi đưa ra BCKT dưới dạng dự thảo, KTV sẽ gửi cho khách hàng để lấy ý kiến đồng thời thảo luận với khách hàng. Cuộc thảo luận này xoay quanh những vấn đề, những sai phạm mà KTV phát hiện được trong quá trình kiểm toán và được trình bày trên báo cáo dự thảo.  Soát xét Báo cáo kiểm toán trước khi phát hành Trước khi được phát hành, BCKT sẽ được Ban giám đốc công ty kiểm toán và trưởng/phó phòng trực tiếp của KTV có trách nhiệm phát hành BCKT tiến hành soát xét. Mục tiêu của công tác soát xét BCKT nhằm đảm bảo rằng BCKT được lập phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế cả về nội dung, kết cấu và hình thức.Việc soát xét được thực hiện theo mẫu quy định của Công ty.  Phát hành Báo cáo kiểm toán Sau khi được sự phê duyệt của Ban giám đốc công ty, KTV tiến hành phát hành BCKT về BCTC theo như thoả thuận trong hợp đồng kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 3. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 3.1. Đánh giá thực trạng lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)  Những ưu điểm  Về nhân sự Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A - Kiểm toán Ban lãnh đạo công ty là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. - Các chuyên gia tư vấn có bề dầy kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nhiều năm và đặc biệt kinh nghiệm trong công tác tư vấn quản trị tài chính sẽ giúp cho khách hàng sẽ đạt được những mong muốn về lợi nhuận. - Đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm thực tiễn, sẽ trợ giúp cho khách hàng nắm bắt các cơ hội, góp phần vào củng cố lợi thế cạnh tranh của khách hàng, thông qua việc hỗ trợ vận hành các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với các yêu cầu quản lý, hoạt động cũng như các chiến lược kinh doanh lâu dài của khách hàng. - Đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy để xây dựng các chương trình đào tạo và tiến hành huấn luyện một cách hiệu quả nhất.  - Về chuyên môn nghiệp vụ Công ty có mối quan hệ hợp tác với nhiều Công ty kiểm toán lớn trong nước cũng như trên thế giới được phép hoạt động tại Việt Nam. Qua đó, Công ty đã tiếp cận, học hỏi những phương pháp và kinh nghiệm làm việc khoa học của họ, vận dụng sáng tạo sao cho phù hợp với công việc thực hiện kiểm toán của Công ty. - Công ty đã xây dựng được một hệ thống các quy chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ, giúp cho hoạt động cảu Công ty diễn ra một cách hiệu quả. - Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của Công ty. - Trong khâu lập BCKT và thư quản lý cuộc kiểm toán, Công ty đã xây dựng được hệ thống chuẩn mực thực hiện soát xét riêng nhằm đảm bảo chất lượng của BCKT được phát hành. Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trần Thị Ngọc Anh 45A - Kiểm toán Hồ sơ kiểm toán của Công ty được trình bày khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham chiếu, nghiên cứu cũng như việc kiểm tra soát xét. - Trong quá trình kiểm toán, nhóm kiểm toán luôn được hỗ trợ về mọi mặt của ban lãnh đạo. Sau mỗi cuộc kiểm toán , Công ty thường tổ chức một cuộc họp để rút kinh nghiệm, tạo điều kiện thực hiện tốt các kiểm toán sau.  Thủ tục soát xét BCKT về BCTC trước khi phát hành AASC đã xây dựng một hệ thống các quy định trong quá trình lập và phát hành BCKT, bao gồm: soát xét BCKT, soát xét hồ sơ kiểm toán, quản lý kiểm toán, đánh giá tổng quát dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đánh giá nhóm kiểm toán, phê duyệt phát hành BCKT. Công việc soát xét được thực hiện qua ba cấp: trước khi đưa cho người phụ trách phòng mà KTV chịu trách nhiệm trực tiếp thì KTV phải kiểm tra trước từ nội dung tới hình thức. Sau khi được phụ trách phòng kiểm tra, BCKT được đưa lên cấp cao hơn là ban lãnh đạo công ty, cụ thể là người có trách nhiệm quản lý phòng.Trong quá trình soát xét này, khi phát hiện ra bất cứ sai sót này, KTV phải tiến hành sửa chữa và kiểm tra lại thông tin cần thiết. Việc soát xét BCKT trước khi phát hành nhằm đảm bảo chất lượng của BCKT. KTV và AASC luôn thực hiện đầy đủ các quy định về quy trình cũng như thủ tục soát xét BCKT trước khi phát hành.  Đánh giá mức trọng yếu AASC đã đưa ra quy định để KTV dựa vào đó để đánh giá mức trọng yếu cũng như phân bổ mức trọng yếu đó từng khoản mục trong BCTC của đơn vị được kiểm toán. Tính trọng yếu rất quan trọng đối với một cuộc kiểm toán. Đó là cơ sở để xác định mức độ trung thực và hợp lý của các thông tin Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính
- Xem thêm -