Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sản xuất – thương mại may garmex sài gòn

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 3
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sản xuất – thương mại may garmex sài gòn
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT PHAÀÀN I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT – THÖÔNG MAÏI MAY SAØI GOØN SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 1 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN : Coâng ty SAÛN XUAÁT – XUAÁT NHAÄP KHAÅU May Saøi Goøn(GARMEX SAIGON ) laø doanh nghieäp nhaø nöôùc ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1993, chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh caùc loaïi saûn phaåm may maëc xuaát khaåu vaø laø ñôn vò coù uy tín chuyeân nhaäp khaåu caùc trang thieát vaø nguyeân phuï lieäu coâng nghieäp deät may Ngaøy 07/01/2004 Coâng ty saûn xuaát – xuaát nhaäp khaåu May Saøi Goøn (Garmex Saigon) chính thöùc chuyeån thaønh Coâng Ty Coå Phaàn Saûn Xuaát – Thöông Maïi May Saøi Goøn(Garmex Saigon js) theo quyeát ñònh 1663/QÑ-UB ngaøy 05/05/2003 cuûa UBND Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Truï sôû chính cuûa coâng ty : 236/7 Nguyeãn Vaên Löôïng , P. 17, Goø Vaáp, TP.HCM Ñieän thoaïi : 9844822 Fax : 9844746 Email : gmsg@hcm.fpt.vn Ñaïi dieän coâng ty tröôùc phaùp luaät : OÂNG LEÂ QUANG HUØNG, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Coâng ty Garmex Saigon js coù caùc ñôn vò tröïc thuoäc vaø hôïp taùc, lieân doanh toaï laïc taïi caùc ñòa ñieåm sau: -Xí nghieäp Garmex An Nhôn : 236/7 Nguyeãn Vaên Löôïng, Phöôøng 17, Quaän Goø Vaáp -Xí nghieäp Garmex Bình Tieân : 55E Minh Phuïng, Phöôøng 5, Quaän 6 -Xí nghieäp Garmex Taân Xuaân : Quoác Loä 22, Xaõ Taân Xuaân, Huyeän -Xí nghieäp Garmex Bình Taân : E4/48 Khu Phoá 5, Phöôøng Bình Trò Hoùc Moân Ñoâng B, Bình Chaùnh SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 2 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP -Cô sôû II- Beänh vieän ÑHYD GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT : 213 An Döông Vöông, Phöôøng 11, Quaän 5 -Coâng ty Lieân Doanh Hongarmex : 333 Luyõ Baùn Bích, Phöôøng Hoaø Thaïch, Quaän Taân Phuù II/Chöùc naêng – nhieäm vuï cuûa coâng ty 1.Chöùc naêng Coâng ty coå phaàn SX- TM May Saigon chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh caùc loaïi saûn phaåm may maëc xuaát khaåu. Nhöõng maëc haøng xuaát khaåu chính cuûa Garmex Saigon js laø Jacket cao caáp, quaàn aùo tröôït tuyeát, quaàn taây, T- shirt, Polo shirt, quaàn aùo theå thao baèng vaûi deät kim – deät thoi caùc loaïi. Garmex Saigon js ñang ñöôïc uyû nhieäm saûn xuaát caùc saûn phaåm mang nhaõn hieäu noåi tieáng treân theá giôùi nhö : Nike, North Face, Reebok, Columbia Sportswear, Hang Ten, Pacific Trail, Otto… cho caùc khaùch haøng chính laø NI, Teijin Shoji, Mitsui, Yee Tung, Han Soll, Zydy, Fuda … ñeå xuaát sang caùc thò tröôøng Hoa Kyø, Chaâu Aâu, Nhaät Baûn, Ñaøi Loan… 2. Nhieäm vuï: - Nghieân cöùu, toå chöùc xaây döïng quy trình kyõ thuaät may, toå chöùc thi tuyeån vaø ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà, töøng böôùc naâng caáp ñoåi môùi trang thieát bò laïc haäu, phaùt huy caùc ñeà taøi saùng kieán, caûi tieán kyõ thuaät saûn xuaát, naâng cao hôn nöõa hieäu quaû söû duïng maùy moùc thieát bò,taêng naêng suaát lao ñoäng nhaèm muïc ñích taïo ranhieàu saûn phaåm ñaït chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng - Ñeà ra caùc muïc tieâu chaát löôïng ñeå hoã trôï chính saùch chaát löôïng vaø caûi tieán lieân tuïc. Hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng nhaèm ñaït ñöôïc chính saùch chaát löôïng, ñaûm baûo vaø chöùng minh khaû naêng cuûa coâng ty cung caáp saûn phaåm ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø yeâu caàu luaät ñònh moät caùch oån ñònh, SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 3 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT ñaûm baûo naâng cao söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng, taïo thuaän tieän caûi tieán lieân tuïc, phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ISO 9001:2000 - Coâng ty xaùc ñònh vaø quaûn lyù moâi tröôøng laøm vieäc caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc söï phuø hôïp caùc yeâu caàu saûn phaåm Toå chöùc vaø thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù theo moâ hình 1. Taêng tröôûng beàn vöõng 2. Tin caäy ôû khaùch haøng 3. Thaêng tieán theo naêng löïc 4. Tieát kieäm ñeå tích luyõ cho taêng tröôûng 5. Taùc phong coâng nghieäp vaø vaên hoaù trong doanh nghieäp 6. Thoaûi maùi trong moâi tröôøng laøm vieäc 7. Truyeàn thoáng ñöôïc ñeà cao Moâ hình naøy nhaèm töøng böôùc naâng cao hôn nöõa chaát löôïng cuûa coâng taùc quaûn lyù, ñaûm baûo phaùt huy ñöôïc naêng löïc thaät söï cuûa nhaân vieân. Töø ñoù naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 4 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT III. SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI MAY SAIGON : 1. Sô ñoà toå chöùc : GHI CHUÙ: Ñieàu haønh Giaùm saùt kieåm tra Quan heä qua laïi ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN ISO Phoøng toå chöùc Haønh chaùnh BAN KIEÅM SOAÙT BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Phoøng taøi chaùnh Keá toaùn Phoøng Keá hoaïch Xuaát Nhaäp khaåu XÍ NGHIEÄP XÍ NGHIEÄP XÍ NGHIEÄP GARMEX AN NHÔN GARMEX BÌNH TIEÂN GARMEX TAÂN XUAÂN SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Phoøng Kinh Doanh dòch vuï XÍ NGHIEÄP GARMEX BÌNH TAÂN Trang 5 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän : 2.1 Hoäi ñoàng quaûn trò : Coù nhöõng quyeàn haïn vaø traùch nhieäm sau - Quyeát ñònh chieán löôïc phaùt trieån coâng ty - Kieán nghò loaïi coå phaàn vaø toång soá coå phaàn ñöôïc quyeàn chaøo baùn cuûa töøng loaïi - Quyeát ñònh chaøo baùn coå phaàn môùi trong phaïm vi soá coå phaàn ñöôïc uyû quyeàn chaøo baùn cuûa töøng loaïi, quyeát ñònh huy ñoäng voán theâm theo hình thöùc khaùc - Quyeát ñònh phöông aùn ñaàu tö - Quyeát ñònh giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng, tieáp thò vaø coâng ngheä thoâng qua hôïp ñoàng mua baùn, cho vay vaø hôïp ñoàng khaùc coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc trong soå keá toaùn cuûa coâng ty - Boå nhieäm, mieãn nhieäm, caùch chöùc Toång giaùm ñoác vaø caùn boä quaûn lyù quan troïng khaùc cuûa coâng ty, quyeát ñònh möùc löông vaø caùc lôïi ích khaùc cuûa caùc caùn boä quaûn lyù ñoù - Quyeát ñònh cô caáu toå chöùc, quy cheá quaûn lyù noäi boä coâng ty, quyeát ñònh thaønh laäp coâng ty con, laäp chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän vaø vieäc goùp voán, mua coå phaàn cuûa doanh nghieäp khaùc - Trình baùo quyeát toaùn taøi chính haøng naêm leân Ñaïi hoäi coå ñoâng - Kieán nghò coå töùc ñöôïc traû, quyeát ñònh thôøi haïn vaø thuû tuïc traû coå töùc hoaëc xöû lyù caùc khoaûn loã phaùt sinh trong quaù trình kinh doanh - Trieäu taäp, duyeät chöông trình, noäi dung hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng hoaëc thöïc hieän caùc thuû tuïc hoûi yù kieán ñeå Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua quyeát ñònh - Quyeát ñònh mua laïi khoâng quaù 10% soá coå phaàn ñaõ baùn cuûa töøng loaïi - Kieán nghò vieäc toå chöùc laïi hoaëc giaûi theå coâng ty - Caùc quyeàn vaø traùch nhieäm khaùc quy ñònh taïi luaät doanh nghieäp vaø ñieàu leä cuûa coâng ty SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 6 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT 2.2 Ban toång giaùm ñoác a)Chöùc naêng vaø nhieäm vuï - Ñieàu haønh vaø chòu traùch nhieäm veà toå chöùc moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty theo ñuùng nghò quyeát, quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng quaûn trò, nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng, ñieàu leä coâng ty vaø caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät - Baûo toaøn phaùt trieån voán theo phöông aùn saûn xuaát kinh doanh ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua hoaëc Hoäi ñoàng quaûn trò pheâ duyeät theo phaân caáp - Xaây döïng chieán löôïc daøi haïn, keá hoaïch haøng naêm, caùc döï aùn ñaàu tö, phöông aùn lieân doanh, phöông aùn hôïp taùc kinh doanh cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc, ñeà aùn toå chöùc quaûn lyù vaø qui hoaïch ñaøo taïo caùn boä, lao ñoäng cuûa coâng ty vaø trình Hoäi ñoàng quaûn trò chuaån y. Toå chöùc thöïc hieän caùc phöông aùn, chöông trình ñaõ ñöôïc pheâ duyeät - Quyeát ñònh hình thöùc vaø giaù mua, giaù baùn nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm (tröø nhöõng saûn phaåm dòch vuï do Nhaø nöôùc qui ñònh) - Quyeát ñònh caùc bieän phaùp tuyeân truyeàn quaûng caùo, tieáp thò xuùc tieán thöông maïi vaø caùc bieän phaùp khuyeán khích môû roäng saûn xuaát phaùt trieån kinh doanh - Ñeà nghò Hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm, mieãn nhieäm, khen thöôûng, kyû luaät ñoái vôùi caùc chöùc danh phoù Toång giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng coâng ty - Quyeát ñònh boå nhieäm, mieãn nhieäm, khen thöôûng, kyû luaät caùc chöùc danh quaûn lyù trong coâng ty thuoäc thaåm quyeàn ngoaïi tröø caùc chöùc danh do Hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm - Kyù caùc hôïp ñoàng kinh teá theo luaät ñònh - Baùo caùo tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò tình hình hoaït ñoäng taøi chính vaø keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty theo ñònh kyø SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 7 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Ñaïi dieän coâng ty trong vieäc khôûi kieän, khôûi toá caùc vuï aùn coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa coâng ty khi ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa coâng ty uyû quyeàn baèng vaên baûn b)Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm - Toång giaùm ñoác laø ngöôøi coù quyeàn quyeát ñònh cao nhaát veà caùc hoaït ñoäng quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty - Coù quyeàn töø choái thöïc hieän nhöõng quyeát ñònh cuûa chuû tòch, phoù chuû tòch hay caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò neáu thaáy traùi phaùp luaät, traùi ñieàu leä hoaëc traùi nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng, ñoàng thôøi coù traùch nhieäm thoâng baùo ngay cho kieåm soaùt vieân - Coù quyeàn tuyeån duïng, thueâ möôùn, boá trí lao ñoäng, cho thoâi vieäc vôùi ngöôøi lao ñoäng hoaëc quyeát ñònh löông phuï caáp, khen thöôûng, kyû luaät vaø caùc cheá ñoä phuùc lôïi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng keå caû caùc caùn boä quaûn lyù thuoäc thaåm quyeàn boå nhieäm cuûa Toång giaùm ñoác nhöng khoâng traùi vôùi luaät lao ñoäng - Ñöôïc quyeát ñònh caùc bieän phaùp vöôït thaåm quyeàn cuûa mình trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp nhö thieân tai, ñòch hoïa, hoûa hoaïn, söï coá vaø chòu traùch nhieäm veà caùc quyeát ñònh naøy, ñoàng thôøi baùo caùo ngay cho Hoäi ñoàng quaûn trò - Chòu traùch nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò, Ñaïi hoäi coå ñoâng vaø phaùp luaät veà nhöõng sai phaïm nghieäp vuï gaây toån thaát cho coâng ty 2.3 Ban kieåm soaùt : Coù nhöõng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn sau Tröôûng ban kieåm soaùt coù traùch nhieäm phaân coâng kieåm soaùt vieân phuï traùch töøng loaïi coâng vieäc a) Kieåm soaùt vieân coù traùch nhieäm vaø quyeàn haïn nhö sau : - Kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng kinh doanh, kieåm tra soå saùch keá toaùn, taøi saûn, caùc baùo caùo quyeát toaùn naêm taøi chính cuûa coâng ty vaø kieán nghò khaéc phuïc nhöõng sai phaïm SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 8 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Ñöôïc quyeàn yeâu caàu caùc phoøng ban nghieäp vuï coâng ty cung caáp tình hình soá lieäu, taøi lieäu vaø thuyeát minh caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty - Trình Ñaïi hoäi coå ñoâng baùo caùo thaåm tra baûn toång keát naêm taøi chính - Baùo caùo Ñaïi hoäi coå ñoâng veà nhöõng söï kieän taøi chính baát thöôøng, nhöõng öu khuyeát ñieåm trong quaûn lyù taøi chính cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø giaùm ñoác theo yù kieán ñoäc laäp cuûa mình. Chòu traùch nhieäm caù nhaân veà nhöõng ñaùnh giaù vaø keát luaän cuûa mình. Neáu bieát sai phaïm maø khoâng baùo caùo phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà traùch nhieäm kieåm soaùt vieân - Thoâng baùo ñònh kyø tình hình keát quaû kieåm soaùt cho Hoäi ñoàng quaûn trò - Tham döï caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, phaùt bieåu yù kieán vaø kieán nghò nhöng khoâng ñöôïc tham gia bieåu quyeát. Neáu coù yù kieán khaùc vôùi Hoäi ñoàng quaûn trò thì coù quyeàn yeâu caàu ghi yù kieán cuûa mình vaøo bieân baûn phieân hoïp vaø ñöôïc tröïc tieáp baùo caùo tröôùc Ñaïi hoäi coå ñoâng gaàn nhaát - Tröôûng ban kieåm soaùt hoaëc 2/3 kieåm soaùt vieân coù quyeàn yeâu caàu Hoäi ñoàng quaûn trò hoïp phieân baát thöôøng hoaëc yeâu caàu Hoäi ñoàng quaûn trò trieäu taäp Ñaïi hoäi coå ñoâng baát thöôøng b)Kieåm soaùt vieân khoâng coù löông maø chæ höôûng thuø lao theo quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng. Chi phí cho kieåm soaùt vieân ñöôïc coi laø chi phí cuûa coâng ty 2.4. Phoøng toå chöùc haønh chính : - Tham möu cho giaùm ñoác xí nghieäp veà toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø boá trí nhaân söï phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty - Tuyeån duïng lao ñoäng, quaûn lyù hoà sô, lyù lòch nhaân vieân, boá trí coâng taùc hôïp lyù tuyø theo trình ñoä chuyeân moân vaø phaåm chaát cuûa töøng ngöôøi - Cuøng vôùi phoøng keá toaùn taøi chính xaây döïng toång quyõ löông cho coâng ty, tieàn thöôûng cho coâng nhaân vieân ñeå kích thích hoï laøm vieäc coù hieäu quaû SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 9 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Quaûn lyù haønh chaùnh toaøn boä nhaø maùy, quaûn lyù giôø giaác laøm vieäc, caùc loaïi giaáy tôø, soå saùch haønh chính. Thöïc hieän nghieâm chænh coâng taùc löu tröõ taøi lieäu cuûa xí nghieäp - Toå chöùc chaêm lo ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân, thöïc hieän toát coâng taùc an toaøn lao ñoäng 2.5. Phoøng taøi chính keá toaùn : - Giaùm saùt hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, thöïc hieän thu chi vaø giaùm ñoác tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp - Toå chöùc vieäc haïch toaùn keá toaùn theo cheá ñoä hieän haønh, phaân tích vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh - Toång hôïp keát quaû kinh doanh, laäp baùo caùo keá toaùn thoáng keâ, phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh ñeå phuïc vuï cho vieäc kieåm tra thöïc hieän keá hoaïch cuûa doanh nghieäp. Thöïc hieän quyeát toaùn haøng quyù, naêm vaø baùo caùo leân cho ban toång giaùm ñoác, hoäi ñoàng quaûn trò vaø caùc cô quan chöùc naêng SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 10 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT V/ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY 1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty : KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP Vaät tö- NPL Theo doõi haøng gia coâng Keá toaùn coâng nôï Baùn haøng KT xí nghieäp Garmex An Nhôn Keá toaùn keâ khai thueá- keá toaùn TSCÑ KT xí nghieäp Garmex Bình Tieân Keá toaùn thanh toaùn KT xí nghieäp Garmex Bình Taân Nhaân vieân thuû quyõ- chöùng töø thanh toaùn KT xí nghieäp Garmex Taân Xuaân 2. Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa caùc boä phaän : 2.1 Keá toaùn tröôûng a)Traùch nhieäm - Toå chöùc thöïc hieän, thu thaäp xöû lyù thoâng tin, soá lieäu keá toaùn chung toaøn coâng ty, toå chöùc ñieàu haønh boä maùy keá toaùn coâng ty - Kieåm tra, giaùm saùt caùc khoaûn thu chi taøi chính, caùc nghóa vuï thu, noäp, thanh toaùn nôï - Kieåm tra vieäc quaûn lyù, söû duïng taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn, phaùt hieän vaø ngaên ngöøa caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà taøi chính, keá toaùn - Kieåm tra vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö xaây döïng cô baûn - Laäp baùo caùo taøi chính, phaân tích thoâng tin, soá lieäu keá toaùn SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 11 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Tham möu, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp phuïc vuï yeâu caàu quaûn trò, quyeát ñònh kinh teá vaø taøi chính cuûa coâng ty - Cung caáp thoâng tin, soá lieäu keá toaùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät - Tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn b)Quyeàn haïn - Ñoäc laäp veà chuyeân moân, nghieäp vuï keá toaùn - Ñieàu haønh toaøn dieän coâng taùc chuyeân moân ñoái vôùi nhaân vieân phoøng keá toaùn coâng ty vaø caùc boä phaän keá toaùn caùc xí nghieäp tröïc thuoäc coâng ty - Coù yù kieán baèng vaên baûn vôùi TGÑ veà tuyeån duïng, thuyeân chuyeån, taêng löông, khen thöôûng, kyû luaät caùc nhaân vieân keá toaùn - Baûo löu yù kieán chuyeân moân baèng vaên baûn khi coù yù kieán khaùc vôùi yù kieán cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh. Tröôøng hôïp vaãn phaûi chaáp haønh quyeát ñònh thì baùo caùo leân cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø khoâng phaûi chòu traùch nhieäm veà haäu quaû cuûa vieäc thi haønh quyeát ñònh ñoù - Saép xeáp nhaân vieân phuø hôïp theo yeâu caàu coâng taùc, baûo ñaûm goïn , naêng suaát vaø hieäu quaû cao -Kyù taát caû caùc chöùng töø thu chi, tieàn maët –ngaân haøng, caùc tín duïng vay ngaân haøng ( coù chöõ kyù KTT, caùc chöùng töø ñoù môùi coù giaù trò) 2.2 Keá toaùn toång hôïp a)Traùch nhieäm - Kieåm tra, chænh söûa caùc soá lieäu keá toaùn toaøn coâng ty treân maïng Accnet - Laäp baùo caùo quyeát toaùn thaùng, quyù, naêm theo quy ñònh Laäp baùo caùo GT TSL cho Cuïc Thoáng Keâ theo quy ñònh - Thöïc hieän vaø theo doõi caùc khoaûn vay - Thöïc hieän ñuùng theo cheá ñoä keá toaùn cuûa nhaø nöôùc – BTC - Thöïc hieän caùc coâng vieäc theo söï phaân coâng cuûa keá toaùn tröôûng SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 12 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp caùc soá lieäu cuûa mình ñoái vôùi coâng ty vaø nhaø nöôùc b)Quyeàn haïn - Kyù caùc baùo caùo quyeát toaùn, baùo caùo nhanh - Tröïc tieáp yeâu caàu caùc chænh söûa soá lieäu töø caùc ñôn vò tröïc thuoäc, caùc khaâu trong phoøng keá toaùn khi kieåm tra soá lieäu khoâng ñuùng - Coù quyeàn tham gia, goùp yù, coù saùng kieán ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình hoaëc caùc nghieäp vuï khaùc trong phoøng taøi chính keá toaùn, kieán nghò leân, giaûm löông ñeà baïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình - Ñaøo taïo naâng cao anh vaên chuyeân ngaønh 2.3 Keá toaùn vaät tö nguyeân phuï lieäu vaø theo doõi haøng gia coâng a)Traùch nhieäm - Kieåm tra phieáu nhaäp xuaát kho veà soá löôïng, giaù caû haøng nhaän gia coâng, ñoái chieáu hôïp ñoàng ñaõ kyù : ñuùng chính xaùc - Thanh lyù hôïp ñoàng ( khi coù hôïp ñoàng thanh lyù nguyeân phuï lieäu, phieáu nhaäp kho NPL thöøa) - Chuyeån chöùng töø cho khaâu thanh toaùn laøm leänh chi traû - Kieåm tra theo doõi xuaát nhaäp toàn nguyeân phuï lieäu, ñoái chieáu hôïp ñoàng, ñôn ñaët haøng ( rieâng FOB thì theo töøng ñôn ñaët haøng ) - Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp caùc soá lieäu cuûa mình ñoái vôùi coâng ty vaø nhaø nöôùc b)Quyeàn haïn - Ñeà nghò thanh toaùn cho khaùch haøng khi chöùng töø ñaày ñuû - Tröïc tieáp ñoái chieáu soá lieäu lieân quan coâng vieäc vôùi caùc phoøng ban vaø khaùch haøng - Coù quyeàn tham gia, goùp yù, coù saùng kieán ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình hoaëc caùc nghieäp vuï khaùc trong phoøng taøi chính keá toaùn, kieán nghò leân, giaûm löông ñeà baïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 13 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä, anh vaên chuyeân ngaønh 2.4 Keá toaùn coâng nôï : a)Traùch nhieäm - Nhaäp soá lieäu xuaát haøng theo invoice xuaát khaåu vaøo heä thoáng Accnet, toång hôïp doanh thu, theo doõi coâng nôï - Kieåm tra hoaù ñôn mua baùn haøng, theo doõi ñoái chieáu hôïp ñoàng, ñôn ñaët haøng (rieâng FOB thì theo töøng ñôn haøng ) - Baùo caùo coâng nôï haøng tuaàn - Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp caùc soá lieäu cuûa mình ñoái vôùi coâng ty vaø nhaø nöôùc b)Quyeàn haïn - Tröïc tieáp lieân heä vôùi khaùch haøng trong nöôùc thu hoài nôï vaø traû nôï - Coù quyeàn tham gia, goùp yù, coù saùng kieán ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình hoaëc caùc nghieäp vuï khaùc trong phoøng taøi chính keá toaùn, kieán nghò leân, giaûm löông ñeà baïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình - Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä, anh vaên chuyeân ngaønh 2.4 Keá toaùn keâ khai thueá – keá toaùn TSCÑ a)Traùch nhieäm - Kieåm tra caùc chöùng töø lieân quan ñeán hoaù ñôn thanh toaùn - Laäp hoaù ñôn baùn haøng, ñoái chieáu doanh thu vaø thueá - Keâ khai thueá GTGT, thueá thu nhaäp doanh nghieäp, laäp hoà sô hoaøn thueá GTGT, baùo caùo tình hình söû duïng hoaù ñôn GTGT theo quy ñònh - Quaûn lyù, theo doõi tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh toaøn coâng ty, trích khaáu hao TSCÑ theo quy ñònh -Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi caùc soá lieäu cuûa mình ñoái vôùi coâng ty vaø nhaø nöôùc b)Quyeàn haïn SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 14 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT - Kyù caùc baùo caùo keâ khai thueá GTGT, thueá thu nhaäp doanh nghieäp, laäp hoà sô hoaøn thueá, baùo caùo taêng giaûm TSCÑ, hoaù ñôn baùn haøng - Coù quyeàn tham gia, goùp yù, coù saùng kieán ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình hoaëc caùc nghieäp vuï khaùc trong phoøng taøi chíonh keá toaùn, kieán nghò leân, giaûm löông ñeà baïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cyûa mình - Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä, anh vaên chuyeân ngaønh 2.6 Nhaân vieân thuû quyõ – Chöùng töø thanh toaùn XNK a)Traùch nhieäm - Khoâng laøm thaát, thieáu huït tieàn cuûa coâng ty - Tröïc tieáp thu,chi tieàn maët theo phieáu thu, chi ñaõ pheâ duyeät cuûa keá toaùn tröôûng vaø toång giaùm ñoác - Nhaän tieàn maët töø caùc ngaân haøng hoaëc caùc ñôn vò khaùc veà nhaäp quyõ theo phieáu ñaõ pheâ duyeät cuûa keá toaùn tröôûng vaø toång giaùm ñoác - Baùo caùo quyõ tieàn maët haøng thaùng - Laäp hoà sô xin môû L/C, hoà sô thanh toaùn XNK, phaûi chính xaùc, kòp thôøi döïa ñuùng theo caùc ñieàu khoaûn vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa hôïp ñoàng vaø caùc chöùng töø khaùc ñaõ ñöôïc toång giaùm ñoác pheâ duyeät - Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp veà maát maùt hay thieáu huït veà tieàn cuûa coâng ty, neáu phaïm vi möùc ñoä lôùn seõ bò kyû luaät hay truy toá tröôùc phaùp luaät b)Quyeàn haïn - Kyù phieáu thu, chi sau khi traû hoaëc nhaän tieàn - Lieân heä vôùi khaùch haøng lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình - Coù quyeàn tham gia, goùp yù, coù saùng kieán ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình hoaëc caùc nghieäp vuï khaùc trong phoøng taøi chính keá toaùn, kieán nghò leân, giaûm löông ñeà baïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình - Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä, anh vaên chuyeân ngaønh SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 15 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT 2.7 Keá toaùn thanh toaùn a)Traùch nhieäm - Kieåm tra caùc chöùng töø lieân quan ñeán thanh toaùn, caäp nhaät caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo heä thoáng Accnet - Laäp phieáu thu chi tieàn maët – ngaân haøng - Theo doõi vaø baùo caùo quyõ tieàn maët vaø ngaân haøng - Taäp hôïp vaø baùo caùo caùc chi phí ñaõ thöïc hieän - Tính löông vaø laäp phieáu chi traû löông - Quyeát toaùn veà thai saûn, oám ñau BHXH - Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp caùc soá lieäu cuûa mình ñoái vôùi coâng ty vaø nhaø nöôùc - Baùo caùo quyõ vaø taäp hôïp caùc chi phí khaùc haøng thaùng b)Quyeàn haïn - Kyù caùc phieáu thu,chi vaø quyeát toaùn veà thai saûn oám ñau BHXH - Coù quyeàn tham gia, goùp yù, coù saùng kieán ñoái vôùi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình hoaëc caùc nghieäp vuï khaùc trong phoøng taøi chính keá toaùn, kieán nghò leân, giaûm löông ñeà baïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình - Ñaøo taïo naâng cao trình ñoä, anh vaên chuyeân ngaønh SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 16 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT 3.Hình thöùc keá toaùn Coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung Chöùng töø goác Soå nhaät kyù ñaëc bieät Soå nhaät kyù chung Soå caùi Soå vaø theû keá toaùn chi tieát Baûng toång hôïp chi tieát Baûng caân ñoái soá dö vaø soá phaùt sinh Baùo caùo taøi chính Chuù thích : : Ghi haøng ngaøy hoaëc ñònh kyø : Ghi cuoái thaùng : Quan heä ñoái chieáu Soå nhaät kyù ñaëc bieät goàm : 1. Nhaät kyù thu tieàn 2. Nhaät kyù chi tieàn 3. Nhaät kyù mua haøng 4. Nhaät kyù baùn haøng SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 17 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT PHAÀN II: PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT – THÖÔNG MAÏI MAY GARMEX SAØI GOØN QUA HAI NAÊM 2003 VAØ 2004 SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 18 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT PHAÀN A: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 1. Khaùi nieäm baùo caùo taøi chính : Baùo caùo taøi chính laø heä thoáng thoâng tin ñöôïc cung caáp bôûi heä thoáng keá toaùn taøi chính nhaèm cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi saûn, nôï phaûi traû, nguoàn voán chuû sôû höõu, keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn trong moät kyø keá toaùn, giuùp cho ngöôøi söû duïng phaân tích vaø ñaùnh giaù tình hình taøi chính vaø tình hình kinh doanh trong moät kyø keá toaùn vaø döï ñoaùn luoàng tieàn trong töông lai. Baùo caùo taøi chính laø caên cöù quan troïng ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá 2.Baûn chaát vaø vai troø cuûa baùo caùo taøi chính Trong heä thoáng keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam, baùo caùo taøi chính ñöôïc xaùc ñònh laø loaïi baùo caùo toång hôïp veà tình hình taøi saûn, nguoàn voán cuõng nhö tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong moät thôøi kyø nhaát ñònh, ñöôïc theå hieän thoâng qua caùc chæ tieâu coù moái lieân heä vôùi nhau do nhaø nöôùc qui ñònh thoáng nhaát vaø mang tính phaùp leänh. Noù cung caáp cho ngöôøi söû duïng thaáy ñöôïc böùc tranh toaøn caûnh veà tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Baùo caùo taøi chính nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát nhaát phuïc vuï chuû doanh nghieäp vaø caùc ñoái töôïng quan taâm khaùc nhö caùc chuû ñaàu tö, Hoäi ñoàng quaûn trò doanh nghieäp, ngöôøi cho vay, caùc cô quan quaûn lyù caáp treân vaø toaøn boä caùn boä, coâng nhaân vieân cuûa doanh nghieäp. Baùo caùo taøi chính cung caáp nhöõng thoâng tin kinh teá, taøi chính chuû yeáu ñeå ñaùnh giaù tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp trong kyø hoaït ñoäng ñaõ qua, giuùp cho vieäc giaùm saùt tình hình söû duïng voán vaø khaû naêng huy ñoäng voán vaøo saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 19 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD : PGS.TS NGUYEÃN VIEÄT Caùc chæ tieâu, caùc soá lieäu treân caùc baùo caùo taøi chính laø nhöng cô sôû quan troïng ñeå tính ra caùc chæ tieâu kinh teá khaùc, nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán, hieäu quaû cuûa caùc quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp Nhöõng thoâng tin cuûa baùo caùo taøi chính laø nhöõng caên cöù quan troïng trong vieäc phaân tích, nghieân cöùu, phaùt hieän nhöõng khaû naêng tieàm taøng, laø nhöõng caên cöù quan troïng ñeå ñeà ra caùc quyeát ñònh veà quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hoaëc ñaàu tö vaøo doanh nghieäp cuûa chuû sôû höõu, caùc nhaø ñaàu tö, caùc chuû nôï hieän taïi vaø töông lai cuûa doanh nghieäp Nhöõng baùo caùo taøi chính coøn laø nhöõng caên cöù quan troïng ñeå xaây döïng caùc keá hoaïch kinh teá – kyõ thuaät, taøi chính cuûa doanh nghieäp, laø nhöõng caên cöù khoa hoïc ñeå ñeà ra heä thoáng caùc bieän phaùp xaùc thöïc nhaèm taêng cöôøng quaûn trò doanh nghieäp, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp 3.Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính Baùo caùo taøi chính cung caáp thoâng tin veà tình hình kinh teá taøi chính cuûa doanh nghieäp cho caùc ñoái töôïng chuû yeáu thuoäc phaïm vi beân ngoaøi doanh nghieäp, do vaäy phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñoái töôïng söû duïng thoâng tin laø : Thoâng tin phuø hôïp, ñaùng tin caäy, so saùnh ñöôïc vaø deã hieåu Nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp thoâng tin, baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc laäp vaø trình baøy theo nhöõng nguyeân taéc : Hoaït ñoäng lieân tuïc, cô sôû doàn tích, nhaát quaùn, troïng yeáu vaø taäp hôïp, buø tröø, so saùnh ñöôïc 4. Traùch nhieäm laäp, thôøi haïn laäp vaø göûi baùo caùo taøi chính : Taát caû caùc doanh nghieäp ñoäc laäp vaø phuï thuoäc coù tö caùch phaùp nhaân ñaày ñuû, thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá ñeàu phaûi laäp baùo caùo taøi chính theo maãu qui ñònh, theo kyø baùo caùo vaø ñuùng thôøi haïn qui ñònh a)Thôøi haïn laäp vaø göûi baùo caùo taøi chính doanh nghieäp SVTH : Ñoã Thò Anh Thö Trang 20
- Xem thêm -