Tài liệu Ôn tập hóa học 9

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 195 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Đã đăng 62182 tài liệu

Mô tả:

1 H O C H O AH O C .C O M ¤n tËp hãa häc D¹ng I : ViÕt PTHH gi÷a c¸c chÊt v« c¬ 1. ViÕt PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng ho¸ häc ë c¸c thÝ nghiÖm sau : a. Nhá vμi giät axit clohidric vμo ®¸ v«i b. Cho mét Ýt diphotpho pentoxit vμo dd kali hidroxit c. Nhóng thanh s¾t vμo dd §ång (II) sunfat d. HÊp thô N2O5 vμo H2O 2. Cho c¸c oxit sau : K2O, SO2, BaO, Fe3O4, N2O5, FeO, Fe2O3. ViÕt PTHH (nÕu cã) cña c¸c oxit nμy lÇn l−ît t¸c dông víi H2O, H2SO4, KOH, HCl 3. ViÕt PTP¦ : a. Kim lo¹i M ho¸ trÞ n tan trong dd HCl b. MgCO3 + HNO3 … c. Al + H2SO4 (lo·ng) d. FexOy + HCl e. Fe + Cl2 f. Cl2 + NaOH 4. Cho tõ tõ bét Cu vμo dd HNO3 ®Æc. Lóc ®Çu thÊy khÝ mÇu n©u bay ra, sau ®ã khÝ kh«ng mμu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ, cuèi cïng khÝ ngõng tho¸t ra. GT hiÖn t−îng, viÕt PTHH x¶y ra 5. Cã nh÷ng baz¬ sau : Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2 a. Baz¬ nμo bÞ nhiÖt ph©n huû ? b. T¸c dông ®−îc víi dd H2SO4 c. §æi mμu dd phenolphtalein ? 6. H·y m« t¶ hiÖn t−îng quan s¸t ®−îc, viÕt pthh khi th¶ l¸ Al vμo nh÷ng dd sau : a. dd H2SO4 2 M b. dd NaOH d− c. dd CuCl2 D¹ng II. S¬ ®å chuyÓn ho¸ 1. ViÕt PTHH theo s¬ ®å sau : MgSO4 SO2 H2SO4 MgCl2 HCl 2.T×m c¸c ch÷ c¸i A,B,C,D,E thÝch hîp, viÕt PTHH x¶y ra (1) A + Cl2 B (2) B + Al (d−) AlCl3 + A (3) A + O2 C (4) C + H2SO4 D + E + H2O 3. Chän c¸c chÊt A,B,C,D thÝch hîp, viÕt PTHH x¶y ra A B CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 A B C C 4.Hoμn thμnh c¸c ph−¬ng tr×nh d−íi ®©y : a. Na2SO4 + X1 BaSO4 + Y1 Ca(HCO3)2 + X2 CaCO3 + Y2 CuSO4 + X3 CuS + Y3 MgCl2 + X4 Mg3(PO4)2 + Y4 b. A + B CaCO3 + NaCl C + D ZnS + KNO3 E + F Ca3(PO4)2 + NaNO3 G + H BaSO4 + MgCl2 1 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 2 c. KHS + A H2S + … HCl + B CO2 + … CaSO3 + C SO2 + … H2SO4 + D BaSO4 + CO2 + …. 7. ViÕt c¸c PTP¦ theo c¸c s¬ ®å biÕn ho¸ sau : Fe2(SO4)2 Fe(OH)3 Cu CuCl2 FeCl3 7.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å biÕn ho¸ +X A +Y Fe2O3 CuSO4 FeCl2 SO2 H2SO4 CuSO4 9.Cho s¬ ®å biÕn ho¸ : a. A2 A3 AH A1 O C K2SO3 .C S O M +Z B +T trong ®ã A,B,X,Y,Z,T lμ c¸c chÊt kh¸c nhau 8..ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å hai chiÒu sau : Fe(OH)3 B1 B2 B3 T×m c«ng thøc cña c¸c chÊt øng víi c¸c chÊt A1,, A2, …..viÕt PTP¦ theo s¬ ®å b. A1 A2 A3 CaCO3 CaCO3 CaCO3 B1 B2 B3 .. +X,t0 c. A +Y,t0 +B +E A Fe D C +Z,t0 A BiÕt r»ng : A + HCl D + C + H2O D¹ng III. NhËn biÕt c¸c chÊt v« c¬ 1. ChØ ®−îc dïng mét thuèc thö tù chän, h·y nhËn biÕt dd c¸c chÊt ®ùng trong c¸c lä riªng rÏ : FeSO4 ; Fe2(SO4)3 ; MgCl2 ; AlCl3 ; CuCl2 ; NaOH 2. Dïng mét thuèc thö nhËn biÕt c¸c dd : Na2CO3 ; NaCl ; Na2S ; Ba(NO3)2 3. B»ng pp ho¸ häc nhËn biÕt c¸c khÝ ®ùng trong c¸c lä mÊt nh·n : CO2 ; NH3 ; O2 ; N2 4. 5 b×nh chøa 5 khÝ : N2 ; O2 ; CO2 ; H2 ; CH4. Tr×nh bμy pp ho¸ häc nhËn ra tõng khÝ 5. Cã 5 dd : HCl ; NaOH ; Na2CO3 ; BaCl2 ; NaCl. Cho phÐp sö dông quú tÝm ®Ó nhËn biÕt c¸c dd ®ã (biÕt Na2CO3 còng lμm xanh quú tÝm) 6. ChØ ®−îc sö dông dd HCl ; H2O nªu pp nhËn biÕt 5 gãi bét tr¾ng chøa c¸c chÊt : KNO3 ; K2CO3 ; K2SO4 ; BaCO3 ; BaSO4 H O C H O Fe(OH)3 2 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 3 7. cã 5 chÊt r¾n : Fe ; Cu ; Al ; CuO ; FeO. Dïng pp ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng chÊt 8. 5 lä mÊt nh·n, mçi lä chøa mét trong c¸c chÊt bét mμu ®en hoÆc x¸m xÉm sau : FeS ; Ag2O ; CuO ; MnO2 ; FeO. chØ dïng èng nghiÖm, ®Ìn cån, vμ mét dd thuèc thö ®Ó nhËn biÕt 9. Cã 5 dd bÞ mÊt nh·n gåm c¸c chÊt sau : H2SO4 ; Na2SO4 ; NaOH ; BaCl2 ; MgCl2. ChØ dïng thªm phenol phtalein nªu c¸ch x¸c ®Þnh tõng dd 10. ChØ dïng 1 thuèc thö lμ kim lo¹i h·y nhËn biÕt c¸c lä chøa c¸c dd : Ba(OH)2 ; HNO3 ®Æc, nguéi ; AgNO3 .C O M D¹ng IV: T¸ch c¸c chÊt v« c¬ 1.Tr×nh bμy pp ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái hh chøa : Ag ; Al ; Fe 2. T¸ch riªng dd tõng chÊt ra khái hh dd : AlCl3 ; FeCl3 ; BaCl2 3. §iÒu chÕ chÊt nguyªn chÊt : a. NaCl cã lÉn mét Ýt t¹p chÊt lμ Na2CO3. Lμm thÕ naß ®Ó cã NaCl nguyªn chÊt ? b. N2 lÉn c¸c t¹p chÊt : CO ; CO2 ; H2 vμ h¬i n−íc c, Cã hh 3 oxit : SiO2 ; Al2O3 ; Fe2O3. Tr×nh bμy pp ho¸ häc ®Ó lÊy tõng chÊt ë d¹ng nguyªn chÊt 4. Mét lo¹i thuû ng©n bÞ lÉn t¹p chÊt lμ c¸c kim lo¹i sau : Fe ; Zn ; Pb ; Sn. cã thÓ dïng dd Hg(NO3)2 ®Ó lÊy ®−îc Hg tinh khiÕt. em h·y nªu pp lμm vμ viÕt PTP¦ 5. B»ng pp hh t¸ch riªng a. Bét Fe ra khái hh : Fe, Cu, CaO b. T¸ch riªng tõng chÊt khái hh : Fe, Fe2O3, Cu (khèi l−îng b¶o toμn) H O C H O AH O C D¹ng V : TÝnh theo ph−¬ng tr×nh ho¸ häc, x¸c ®Þnh CT oxit baz¬ 1.Hoμ tan 16,2 gam ZnO vμo 400gam dd HNO3 15% thu ®−îc dd A a. TÝnh khèi l−îng axit ®· ph¶n øng b. TÝnh khèi l−îng muèi kÏm t¹o thμnh c. TÝnh C% c¸c chÊt trong dd A 2. Hoμ tan 10,8 gam Al t¸c dông võa ®ñ víi 600 gam dd HCl thu ®−îc dd X vμ V lÝt khÝ ë §KTC a. TÝnh V b. TÝnh khèi l−îng muèi nh«m thu ®−îc c. TÝnh CM cña dd HCl 3. Cho 325 gam dd FeCl3 5% vμo 112 gam dd KOH 25% a. ChÊt nμo thõa sau ph¶n øng b. TÝnh khèi l−îng chÊt kÐt tña thu ®−îc c. TÝnh C% c¸c chÊt trong dd sau ph¶n øng 4. Hoμ tan 8,9 gam hh Mg, Zn vμo l−îng võa ®ñ dd H2SO4 0,2M thu ®−îc dd A vμ 4,48 lÝt khÝ ë ®ktc a. TÝnh % theo khèi l−îng 2 kim lo¹i b. TÝnh thÓ tÝch dd axit ®· dïng 5. Cho 16,8 lÝt CO2 ®ktc hÊp thô hoμn toμn vμo 600ml dd NaOH 2M thu ®−îc dd A a. TÝnh khèi l−îng muèi thu ®−îc trong dd A b. Cho BaCl2 d− vμo dd A th× thu ®−îc bao nhiªu gam kÕt tña 6. Nhóng mét miÕng Al cã khèi l−îng 10 gam vμo 500 ml dd CuSO4 0,4M. Sau thêi gian ph¶n øng lÊy miÕng Al ra, c©n nÆng 11,38 gam a. TÝnh m Cu b¸m vμo Al b. TÝnh CM c¸c chÊt trong dd sau ph¶n øng (coi V kh«ng ®æi) 7. Cho 20 gam Al vμo 400 ml dd CuCl2 0,5 M. Khi nång ®é dd CuCl2 gi¶m 25% th× lÊy miÕng Al ra, c©n nÆng bao nhiªu gam ? 8. §Ó hoμ tan 3,9 gam kim lo¹i X cÇn dïng V ml dd HCl vμ cã 1,344 lÝt H2 ®ktc. MÆt kh¸c, ®Ó hoμ tan 3,2 gam oxit cña kim lo¹i Y còng dïng võa ®ñ Vml dd HCl trªn. Hái X,Y lμ c¸c kim lo¹i g× ? 9. Cho 34,8 gam Fe3O4 t¸c dông víi 455,2 gam dd HCl 20% d− thu ®−îc dd A. TÝnh C% c¸c chÊt tan cã trong dd A 10. Cho 16 gam FexOy t¸c dông víi l−îng võa ®ñ 300 ml dd HCl 2 M. X¸c ®Þnh CT oxit s¾t 11. Hoμ tan 8 gam oxit lim lo¹i ho¸ trÞ 2 cÇn 14,6 gam HCl nguyªn chÊt. T×m CT oxit 12. Hoμ tan 20,4 gam oxit kim lo¹i A (ho¸ trÞ 3) b»ng 300 ml dd H2SO4 võa ®ñ th× thu ®−îc 68,4 gam muèi khan a. T×m CTHH cña oxit trªn b. TÝnh CM cña dd axit 3 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 4 13. §Ó hoμ tan 64 gam mét oxit kim lo¹i (ho¸ trÞ 3) cÇn võa ®ñ 800 ml dd HNO3 3M a. T×m CT oxit b. TÝnh CM dd muèi sau ph¶n øng 14. Hßa tan 5 gam ®¸ v«i nguyªn chÊt trong 40 ml dd HCl. Sau ph¶n øng ph¶i dïng 20 ml dd NaOH ®Ó trung hoμ axit d−. MÆt kh¸c, cø 50 ml dd HCl ph¶n øng võa ®ñ víi 150 ml dd NaOH. TÝnh CM cña 2 dd 15. Cho mét l−îng bét s¾t vμo dd võa ®ñ dd H2 SO4 1 M thu ®−îc dd A vμ khÝ B. Cho toμn bé dd A ph¶n øng víi 250 ml dd KOH võa ®ñ. Läc kÕt tña råi nung ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi thu ®−îc 20 gam chÊt r¾n a. TÝnh m Fe ®· dïng b. TÝnh V khÝ ë ®ktc c. TÝnh V ml dd axit d. TÝnh CM dd KOH H O C H O AH O C .C O M D¹ng VI : Bμi tËp vÒ kim lo¹i 1. Cho c¸c kim lo¹i Al, Fe, Cu, Ag. Nh÷ng KL t¸c dông nμo t¸c dông ®−îc víi axit sunfuric lo·ng ? dd AgNO3 ? dd NaOH ? dd H2SO4 ®Æc ë ®k th−êng vμ ®un nãng ?. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra 2. Cho c¸c cÆp chÊt sau : a. Zn + AgCl ; Cu + Fe(NO3)2 (dd) ; Ag + Cu(NO3)2 (dd) ; Ni + dd CuCl2 ; Al + dd AgNO3 3. Hoμ tan 5,5 gam hh 2 kim lo¹i Al, Fe trong 500 ml dd HCl võa ®ñ thu ®−îc 4,48 lÝt khÝ ®ktc a. TÝnh % khèi l−îng 2 kim lo¹i b. TÝnh CM dd HCl 4. Hoμ tan 20 gam hh gåm Ag, Zn, Mg trong dd H2SO4 0,5 M (võa ®ñ) thu ®−îc 6,72 lÝt H2 ®ktc vμ 8,7 gam kim lo¹i kh«ng tan a. TÝnh % khèi l−îng mçi KL b. TÝnh V ml dd H2SO4 5. Nhóng 594 gam Al vμo dd AgNO3 2M. Sau thêi gian khèi l−îng thanh Al t¨ng 5% so víi ban ®Çu a. T×m m Al ph¶n øng b. TÝnh m Ag thu ®−îc c. TÝnh m muèi Al t¹o ra 6. Ng©m mét miÕng Fe vμo 320 gam dd CuSO4 10%. Sau khi tÊt c¶ Cu b¸m hÕt vμo Fe, khèi l−îng miÕng Fe t¨ng 8%. X¸c ®Þnh khèi l−îng miÕng Fe ban ®Çu 7. Cho 19,6 gam mét Kl ho¸ trÞ II ph¶n øng hoμn toμn víi 140 ml dd AgNO3 thu ®−îc 75,6 gam Ag a. X® KL b. TÝnh CM dd AgNO3 c. TÝnh CM dd sau ph¶n øng (coi V kh«ng ®æi) 8.§èt ch¸y hoμn toμn 41,1 gam kim lo¹i A (ho¸ trÞ II) b»ng l−îng khÝ clo võa ®ñ, hoμ tan sp vμo n−íc thu ®−îc ddB, cho ddB ph¶n øng víi dd AgNO3 d−, thÊy cã 86,1 gam kÕt tña tr¾ng xuÊt hiÖn a. T×m A b. TÝnh VCLO ®ktc c. TÝnh m muèi t¹o thμnh 9. Hoμ tan 13 gam kim lo¹i A (ho¸ trÞ II) b»ng dd HCl 2M võa ®ñ ®−îc dd B.Cho B ph¶n øng víi dd AgNO3 d− ®−îc 57,4 gam kÕt tña a. ViÕt PTHH b. T×m A c. TÝnh V dd HCl ®· dïng 10. Hoμ tan 11,7 gam kim lo¹i X (ho¸ trÞ I) vμo 120,6 gam H2O th× thu ®−îc 132 gam dd A a. T×m X b. TÝnh C% dd A 11. Hoμ tan 9 gam kim lo¹i B (ho¸ trÞ III) vμo dd HCl d− thu ®−îc khÝ C. DÉn toμn bé C sinh ra ®i qua bét CuO ®èt nãng võa ®ñ ®−îc 32 gam chÊt r¾n a. ViÕt PThh b. TÝnh V khÝ C ®ktc c. T×m B 12. §èt ch¸y hÕt 4,48 g KLA ho¸ trÞ III b»ng khÝ Clo võa ®ñ, hoμ tan sp vμo n−íc thu ®−îc dd B, B+ dd KOH d− ®−îc kÕt tña C vμ dd D. Läc kÕt tña, nung ë nhiÖt ®é cao ®−îc chÊt r¾n E (m = 6,4 g). X® A vμ cho biÕt thμnh phÇn dd D D¹ng VII. Bμi tËp vÒ phi kim 1. Tõ c¸c chÊt : NaCl, H2O, MnO2, HCl, KMnO4. H·y viÕt ptp− ®iÒu chÕ khÝ clo 2. tõ c¸c chÊt : CaCO3, Na2CO3, NaHCO3, HCl.ViÕt pthh ®iÒu chÕ khÝ CO2 3. Nung 30 gam ®¸ v«i (®é tinh khiÕt 80%) tíi ph¶n øng hoμn toμn, khÝ sinh ra hÊp thô vμo 200 gam dd NaOH 5%. Sau ph¶n øng thu ®−îc nh÷ng muèi nμo ? bao nhiªu gam ? 4 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 5 H O C H O AH O C .C O M 4. Cho 50 gam CaCO3 t¸c dông víi dd HCl 0,5M (d−), khÝ sinh ra cho vμo b×nh chøa 500ml dd KOH 2M ®Õn p−ht a. TÝnh V dd HCl, biÕt thÝ nghiÖm lÊy d− 20% so víi l−îng cÇn thiÕt b. TÝnh CM muèi sinh ra khi hÊp thô khÝ trong dd kiÒm 5. Muèi nμo bÞ nhiÖt ph©n : Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, BaCO3, Ba(HCO3)2,KMnO4.ViÕt c¸c pthh x¶y ra 6. Cho c¸c s¬ ®å sau : a. A B C D A lμ khÝ mμu vμng lôc, ®éc. D lμ khÝ kh«ng mμu, kh«ng ch¸y vμ kh«ng duy tr× sù sèng.ViÕt c¸c pthh, t×m A,B,C,D b. X Y Z T T×m X,Y,Z,T. viÕt pthh. biÕt X lμ khÝ mμu vμng lôc, ®éc. T lμ oxit baz¬, r¾n nãng ch¶y ë nhiÖt ®é cao 8. ViÕt 8 ph¶n øng kh¸c nhau ®iÒu chÕ CO2 9. ViÕt CTHH cña c¸c oxit cña C, P, S mμ em biÕt.trong sè ®ã oxit nμo lμ oxit axit, viÕt CT axit t−¬ng øng vμ PTHH khi cho axit ®ã t¸c dông víi KOH d− 10. cho dßng CO ®i qua èng ®ùng CuO nung nãng, khÝ ®Ý ra cho hÊp thô hÕt vμo dd n−íc v«i trong d− thu ®−îc 16 gam kÕt tña a. TÝnh % CuO ®· bÞ khö b. NÕu hoμ tan chÊt r¾n cßn l¹i trong èng b»ng dd HNO3 ®Æc th× cã bao nhiªu lÝt NO2 bay ra 11. TiÕn hμnh ®f 5 lÝt dd NaCl 2M (d = 1,2 g/ml) theo ph¶n øng : §f, mnx, ®c tr¬ 2NaCl + 2 H2O 2 NaOH + H2 + Cl2 Sau khi anot tho¸t ra 89,6 lÝt Cl2 ®ktc th× ngõng ®f, H2O bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ. tÝnh C% chÊt tan trong dd sau ®iÖn ph©n D¹ng VIII : §¹i c−¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬ HS cÇn n¾m s¬ l−îc vÒ : hîp chÊt h÷u c¬, ph©n lo¹i, liªn kÕt, t/c ho¸ ®Æc tr−ng cña CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, C6H6, … 1. ViÕt CTCT : C5H12, C2H5Br, C3H6, C4H8 (chøa mét liªn kÕt ®«i), C2H6O, C2H4O2 (m¹ch hë) 2. §èt ch¸y 6,4 gam chÊt h÷u c¬ A thu ®−îc 8,8 g CO2 vμ 7,2 g H2O. MA = 32. T×m CTPT A, ViÕt CTCT A 3. §èt ch¸y hÕt 11,2 lÝt khÝ A ®ktc thu ®−îc 11,2 lÝt CO2 ®ktc vμ 9 g H2O T×m CTPT,CTCT A biÕt 1 lÝt A ®ktc nÆng 1,34 g 4. §«t 2 lÝt khÝ B cÇn 9 lÝt O2 thu ®−îc 6 lÝt CO2 vμ 6 lÝt h¬i n−íc a. X® CTPT A. V ®o cïng ®k b. Cho B t¸c dông víi H2 XT Ni, t0 viÕt PTHH x¶y ra 5. §èt ch¸y mét hydrocacbon A thu ®−îc CO2 vμ H2O theo tû lÖ khèi l−îng lμ 11:3 a. T×m CTPT A biÕt tû khèi A so víi H2 lμ 20 b. ViÕt CTCTA vμ ptp− khi cho A t¸c dông víi Br2 d− 6. §èt ch¸y 10,08 lÝt hh khÝ CH4 vμ C2H6 thu ®−îc 14,56 lÝt CO2. V ®o ®ktc a. TÝnh % mçi khÝ trong hh b. DÉn toμn bé sp ch¸y qua dd Ba(OH)2 d− thu ®−îc a gam kÕt tña. TÝnh a 7. §èt ch¸y hÕt 36 gam hh khÝ C3H6 vμ C2H6 trong O2 d− thu ®−îc 56 lÝt CO2 ®ktc a. TÝnh V mçi khÝ ë ®ktc b. TÝnh % mçi khÝ trong hh khÝ ban ®Çu 8. DÉn 56 lÝt hh khÝ gåm etylen vμ axetylen ®i qua dd Br2 d− th× cã 480 gam Br2 ph¶n øng a. TÝnh V mçi khÝ trong hh. V ®o ®ktc b. TÝnh % mçi khÝ 9. Hh khÝ X gåm CH4 vμ C2H4. Cho toμn bé X ph¶n øng víi dd Br2 d− thu ®−îc 37,6 gam dibrom etan.MÆt kh¸c, ®èt ch¸y hÕt X cÇn dïng 16,8 lÝt O2 ®ktc 5 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 6 a. ViÕt pthh b. TÝnh % sè mol mçi khÝ 10. Cho s¬ ®å sau : C D E Trong ®ã A,B,C lμ chÊt khÝ. C lμm mÊt mμu dd Br2, E lμ chÊt láng a. T×m A, B , C , D , E b. Viªt pthh theo s¬ ®å 11. §«t ch¸y 4,48 lÝt ®ktc hydrocacbon A, hÊp thô hÕt sp ch¸y vμo dd Ba(OH)2 d− t¹o ra 118,2 gam kÕt tña, khèi l−îng dd gi¶m 77,4 gam a. T×m CTPT A b ViÕt CTCT A 12. Dù ®o¸n hiÖn t−îng, viÕt pthh a. Th¶ mÈu KL Kali vμo cèc ®ùng r−îu etylic 400 b. Th¶ mÈu Zn vμo cèc ®ùng giÊm ¨n c. Cho n−íc vμo cèc ®ùng ®Êt ®Ìn d. Cho vμi giät dd I2 vμo cèc ®ùng hå tinh bét 13. ViÕt pthh theo s¬ ®å : ViÕt c¸c pthh CaC2 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 14. hoμn thμnh s¬ ®å : CO2 Na2CO3 CH3COONa Tinh bét C6H12O6 C2H5OH H2 CH3COOC2H5 15. §èt ch¸y hÕt a gam hh gåm r−îu etylic vμ axit axetic cÇn dïng 11,2 lÝt O2 ®ktc. DÉn toμn bé sp ch¸y qua dd Ca(OH)2 d− thu ®−îc 40 gam kÕt tña a. T×m a b. TÝnh % mçi chÊt trong hh c. NÕu cho a gam hh trªn vμo dd Na2CO3 d− th× thu ®−îc bao nhiªu lÝt khÝ ®ktc? 16. Cho 45,2 gam hh CH3COOH, C2H5OH t¸c dông víi Na d− thu ®−îc V lÝt khÝ B ®ktc.MÆt kh¸c, ®Ó trung hoμ hÕt l−îng hh trªn cÇn dïng 600 ml dd NaOH 1M a. TÝnh khèi l−îng mçi chÊt trong hh b. tÝnh m Na ®ñ cho ph¶n øng c. TÝnh V 17. Cho gluco lªn men.DÉn toμn bé khÝ sinh ra vμo dd Ba(OH)2 d− thu ®−îc 49,25 chÊt kÕt tña a. TÝnh khèi l−îng r−îu thu ®−îc b. tÝnh khèi l−îng gluco ®· lªn men 18.Chia a gam hh r−îu metylic vμ axit axetic thμnh 2 phÇn b»ng nhau P1 : t¸c dông víi Na d− thu ®−îc 19,04 lÝt H2 ®ktc P2 : cho t¸c dông víi CaCO3 d− thu ®−îc 5,6 lÝt CO2 ®ktc a. T×m a b. TÝnh V dd Ba(OH)2 0,25 M ®Ó trung hoμ hÕt a gam hh trªn 19. ViÕt pthh theo s¬ ®å : +H2(xt) +Cl2((as) + NaOH O2(men) + CH3OH a. A B C D E Metyl axetat (H2SO4®,t0) b. 6000 + Cl2(as) B C A +H2 + HCl +KOH C lμ chÊt chøa clo dïng lμm A B H O C H O AH O C .C O M Al4C3 6 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 7 H O C H O AH O C .C O M D E Etanol thuèc trõ s©u. (xt) (xt) t0 20.Khi cho 180 gam ®−êng glucoz¬ ph¶n øng hoμn toμn víi Ag2O d− trong NH3 th× thu ®−îc l−îng Ag lμ : a. 108 gam b. 216 gam c. 270 gam d. 324 gam 7 `ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ ˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“
- Xem thêm -