Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành công thương

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4798 |
  • Lượt tải: 89
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Signature Not Verified XI. Linh vy.c: Ging thtrung Nhom chuyen nganh: Cong thtrong, Kinh tequãn, thi xä; Ma chuyen nganh: CV.11.01 Thời gian ký: 11/05/2015 10:04 AM Phan 1. Chat nang, nhqm vii, quyam hn ctia co quan chuyen mon : 1. Quyet dinh se 03/2 008/QD-UBND ngay 22/8/2008 cna Oy ban nhan clan thanh phe Ha Nei ye viec guy dinh chic nang, nhiem Nix quyen hart ya tã chfrc b0.. may cna Sä COng Throng Ha Nei. Dieu 1. 2. Quyet dinh se 1592/QD-UBND ngay 08/4/2 010 dm Oy ban nhan dan thanh pito Ha NOi ye viec ban hanh mu Quyet dinh guy dinh chirc nang, nhiem quyen han va co cau to chirc cac co quan chuyen mon thuOc Uy ban nhan dan quan, huyen, thi xA thuOc thanh pho Ha Nei. Mtic II, Dieu 1 (mAu se 10 kern Quyet dinh se 1592/QD-UBND ngay 08/4/2010 ctia fly ban nhan dan thanh pH; Ha N0i). Phan 2. Van ban phap 14t lien quan dn nham chuyen ngenh dkr tuyen : 1. Lu'att : 1.1. Luat Thuang mai caa Quec hei ntrac COng flea xal hei chñ nghia Viet Nam s6 36/2005/QH11 ngay 14/6/2005. Dieu: 3, 6, 24, 25, 27, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 117, 120, 121, 233, 234, 254 255, 257. 1.2. Luat An than thgc pliant dm Quoc hoi nuec COng h6a xa hei che nghia Viet Nam se 55/2010/QH12 ngay 17 thang 6 nAm 2010. Dieu 1, 3, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37,61, 64, 65,71. 2. Nghi dinh : 2.1. Nghi dinh sS 52/2013/ND-CP ngay 16 thang 5 nAm 2013 cna Chinh phia thuang mai dien tü Dieu: 3,4, 15, 17, 24, 25. 2.2. Nghi dinh se 14/2014/ND-CP ngay 26/2/2014 dm Chinh Oa guy clinh chi tiet thi hanh Luat dien Itrc ye an toan dien. Dieu 1,2,3,4,5,6,24,25. 2.3. Nght dinh 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 cUa Chinh phia guy dinh chi tit thi hanh met se dieu cüa luat an toan thgc phAm. Dieu 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27. 3. Thong ttr : 3.1. Thong tu se 47/2014/TT-BCT ngay 5 thang 12 nAm 2014 dm BO twang BO C6ng Thuang quy dinh ye quan 11 website thuang mai din dr. 3.2. Thong tu se 31/2014/TT-BCT ngay 02/10/2014 dm BO Cong thuang quy dinh chi tit met so nOi dung ye an toan diem Dieu 1, 2, 3, 4, 18. 3.3. Thong tu se 58/2014/TT-BCT ngay 27/12/2014 caa BO Cong thaang quy chnh cap, thu hi giay chung nhan ca sli da dieu kin an than thuc pham thuOc teach nhi'em titian 19 dm BO Cong thuang. 4. Quyat dinh 4.1. Quyet clinh se 19/2006/QD-BCN ngay 11/7/2006 dm BO Cong nghiep ve - viec ban hanh Quy phym trang bi din. Dieu 1.1.1, 1.1.2 (Phan I, Chuang 1.1) Dieu 11.3.79, 11.3.80, 11.3.81 (Phan II, Chuang II.1). 4.2. Quyet dinh s 38/2011/QD-UBND ngay 15/12/2011 caa fjy ban nhan dan thanh ph6 Ha NOi ban hatfh quy chnh ye quan 19 thfic hien quy hoych phat trien dien luc teen dia ban thanh ph& Dieu 6, 7, 8, 9, 10. 4.3. Quyet dinh 03/2014/QD-UBND ngay 22/01/2014 dm fJy ban nhan dan thanh pile Ha NOi ban hanh Quy che quaff 19 phat trien dien lac teen dia ban thanh ph6 HA NOi. Dieu 6. B. Chuyen ngenh: Quan ly thi trtarng; Ma chuyen nganh: CV.11.02 Ph'an 1. Chat 'fang, nhiem vy, quyan hn, to chirc 130 may cilia cif quan chuyen mon 1. Nghi 1.1.,Nghf dinh se 10/CP ngay 23/01/1995 dm Chinh phU ve t6 chic, nhi'em vy va quyen hyn caa quan 19 thi tnriling. 1.2. Nghi dinh s6 27/2008/ND-CP ngdy 13/3/2008 caa Chinh phü sita (lei, be sung met se Dieu dm Nghi dinh se 10/CP ngay 23/01/1995 quy dinh ea the va be sung mOt sO chuc nang, nhiem va quyn tong trong thlii 1c57 doi rnài khi Viet Nam clanh thirc gia nhap WTO. 2. ThOng tu: 2.1. Thong ttr se 09/2013/TT-BCT ngdy 02/5 /2013 dm BO COng thuang, Quy dinh ye hoyt Ong kiem tra va mit phyt vi pham hanh chinh caa Quaff 19 thi trifling. 2.2. Thong tu so 13/2014/TT-BCT ngay 14/5/2014 quy dinh ye hog Ong cong vv cüa c6ng chirc Quan 19 thi fettling. 3. Quyat dinh: 3.1. Quyet dinh so 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 cüa UBND thanh pile Ha NOi ve viec thanh 19p Chi cac Quan 19 thi tetterng Ha NOi true thuec So Cong Thuung thanh pH, Ha NOi. Phan 2. Van bin phap lu'it lien quan den nh6m chuyen nganh thy tuyen 1. Luat: 1.1. Lust s6 15/2012/QH13 ngay 20/6/2012 cila Quac hei ve ?dr 19 vi ohm hanh chinh. Tr& cac Dieu tit: - Tir Dieu 39 den Dieu 44 - Tit Dieu 46 den Dieu 50 - Tir Dieu 89 den Dieu 118 2. Nghi dinh: • 2.1. Nghl dinh s6 185/2013/ND-CP ngay 15/11/2013 dm Chinh ph6 Quy dinh y6 xir phat vi pham hanh chinh trong hoat dOng thucrng mai, san xuat, buon ban hang gia, hang cam va bao ye quyen lgi cüa ngu&i tieu 3. Thong ttr: 3.1. Thong tu s6 07/2014/TT-BCT ngay 14/2/2014 ban hanh quy dinh ve quail 19, sir dung trang phuc, ph& hieu, c& hieu, cap hieu, hien hieu va the kiem tra thi truong. 3.2. Th6ng tu s6 ,02/2015/TT-BNV ngay 06/03/2015 quy dinh chirc danh, ma so ngach vã tieu chuan nghiep vu chuyen m6n cac ngach c6ng chirc Quart 19 thi twang 4. Quyet dinh: 4.1. Quyet dinh s6 749/QLTT ngay 10/5/2012 cita Chi cuc Quart 19 thi tnrang Ha Nei ve Quy che lam viec.
- Xem thêm -