Tài liệu Nội dung của hình thái kinh tế - xã hội

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu: Giíi thiÖu chung X©y dùng lµ mét ngµnh kinh tÕ lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã ®ãng vai trß chñ chèt ë kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tµi s¶n cè ®Þnh cho mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®Êt níc vµ x· héi díi mäi h×nh thøc. Trong c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt níc ®i theo con ®êng chñ nghÜa x· héi cµng ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc qu¶n lý lÜnh vùc x©y dùng chÆt chÏ h¬n. V× vËy chÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh 15/CP ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 1994 quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng cho phï hîp víi thêi kú míi. phÇn i : T×m hiÓu vÒ bé x©y dùng vµ viÖn kinh tÕ x©y dùng I. Bé X©y Dùng: 1/ Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y Dùng: Theo NghÞ ®Þnh sè 15-CP ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y Dùng ®· cho biÕt: - Bé X©y dùng lµ mét c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng, nhµ, c«ng tr×nh c«ng céngvµ kiÕn tróc, quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ- n«ng th«n trong c¶ níc. Víi rÊt nhiÒu lÜnh vùc nh vËy, Bé X©y dùng thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang bé vµ c¸c nhiªm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau: + Nghiªn cøu, x©y dùng tr×nh chÝnh phñ ph¬ng híng chiÕn lîc vµ biÖn ph¸p lín vÒ ph¸t triÓn x©y dùng nhµ, c«ng tr×nh c«ng céng vµ vËt liÖu x©y dùng, quy ho¹ch tæng thÓ vÒ x©y dùng ®« thÞ ho¸ lo¹i 2 trë lªn, c¸c khu c«ng nghiÖp quan träng, c¸c vïng kinh tÕ tËp trung theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt nícvµ chØ ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra thùc hiÖn sau khi ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt. + X©y dùng tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch thuéc c¸c lÜnh vùc do Bé X©y dùng phô tr¸ch hoÆc Bé ban hµnh. + Chñ tr× xÐt duyÖt hoÆc xÐt duyÖt theo thÈm quyÒn c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ kü thuËtc¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; thu thËp vµ thèng nhÊt qu¶n lý vÒ c¸c sè liÖu, tµi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh do ChÝnh phñ qu¶n lý. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m ®Þnh nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. + Qu¶n Nhµ níc vÒ nhµ vµ c¸c lo¹i c«ng tr×nh thuéc së h÷u cña Nhµ níc. + Qu¶n Nhµ níc vÒ c«ng tr×nh c«ng céng ®« thÞ (®êng s¾t, cÊp tho¸t níc, chiÕu s¸ng, c©y xanh, vÖ sinh m«i trêng vµ c¸c côm d©n c n«ng th«n). + Qu¶n lý vÒ viÖc cÊp phÐp hµnh nghÒ x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu xx©y dùng theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. + ChØ ®¹o, kiÓm tra viÖc sö dông ®Êt x©y dùng trong quy ho¹ch ®· ®îc duyÖt theo ®óng luËt ®Êt ®ai quy ®Þnh. 2/ C¬ cÊu tæ chøc cña Bé x©y dùng : VÒ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng gåm cã 2 nhãm thµnh phÇn chñ yÕu ®îc ph©n chia nh sau: 1. C¸c c¬ quan gióp viÖc Bé trëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc gåm cã: - Côc qu¶n lý nhµ - Côc gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. - Vô qu¶n lý kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ-n«ng th«n vµ c«ng tr×nh c«ng céng gäi t¾t lµ Vô qu¶n lý kiÕn tróc vµ quy ho¹ch. - Vô qu¶n lý vËt liÖu x©y dùng. - Vô chÝnh s¸ch x©y dùng. - Vô tæ chøc lao ®éng - Thanh tra x©y dùng - Vô kÕ ho¹ch- thèng kª - Vô tµi chÝnh kÕ to¸n - Vô hîp t¸c quèc tÕ - Vô khoa häc- c«ng nghÖ - V¨n phßng Bé 2. C¸c tè chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé gåm : - Viªn quy ho¹ch ®« thÞ- n«ng th«n - ViÖn khoa häc kü thuËt x©y dùng - ViÖn tiªu chuÈn ho¸ x©y dùng - ViÖn kinh tÕ x©y dùng - ViÖn vËt liÖu x©y dùng - Trêng ®¹i häc kiÕn tróc Hµ Néi - Trêng ®¹i häc kiÕn tróc Thµnh phè Hå ChÝ Minh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c tæ chøc sù nghiÖp kh¸c gåm : ViÖn, trung t©m, Trêng trung häc vµ c«ng nh©n trùc thuéc Bé do Bé X©y dùng tho¶ thuËn víi c¸c Bé liªn quan vµ Ban tæ chc c¸n bé ChÝnh phñ s¾p xÕp l¹i tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. II. ViÖn kinh tÕ x©y dùng: Theo v¨n b¶n sè 22/VKT.1 ngµy 13/01/2000: ViÖn kinh tÕ x©y dùng lµ mét ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1974 theo QuyÕt ®Þnh sè: 654/BXD ngµy 18/4/1974 cña Bé trëng Bé X©y dùng. T¹i QuyÕt ®Þnh sè 782/TTG ngµy 24/10/1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, viÖn ®· ®îc s¾p xÕp trong hÖ thèng 41 ViÖn nghiªn cøu- triÓn khai khoa häc c«ng nghÖ (®ît ®Çu tiªn) cÊp quèc gia. ViÖn Kinh tÕ x©y dùng cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ tæng kÕt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh tÕ trong x©y dùng c¬ b¶n, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ vµ n«ng th«n; ®Ò xuÊt nh÷ng c¨n cø khoa häc vÒ qu¶n lý, chÕ ®é chÝnh s¸ch cô thÓ, ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt, gióp Bé trëng Bé x©y dùng thùc hiÖn viÖc thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc nãi trªn theo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña thµnh viªn Héi ®ång Bé trëng. Ngµy 23/01/1999, Bé trëng Bé X©y dùng ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 99/Q§BXD quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng. ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®É tiÕn hµnh cñng cè tæ chøc, s¾p xÕp vµ bè trÝ l¹i c¸n bé vµ c¸c bé phËn trong ViÖn nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ tham gia phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ trong lÜnh vùc ®Çu t vµ x©y dùng. ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ mét c¬ quan nghiªn cøu khoa häc kinh tÕ – kü thuËt ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc. Sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ViÖn thÓ hiÖn cô thÓ lµ hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu cña ViÖn tõ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ®Õn toµn bé hÖ thèng ®Þnh møc hao phÝ vÊt chÊt, ®Þnh møc tû lÖ cÊu thµnh chi phÝ c¸c dù ¸n ®Çu t ®Òu ®îc tr×nh ký ®Ó ban hµnh ¸p dông. HÖ thèng trang thiÕt bÞ cña ViÖn chñ yÕu lµ nh÷ng thiÕt bÞ v¨n phßng, trong ®ã thiÕt bÞ chñ ®¹o phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n lµ c¸c thiÕt bÞ tin häc víi nh÷ng phÇn mÒm øng dông ®îc chuyªn m«n ho¸ cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc sù quan t©m cña Bé, ViÖn ®· ®îc ®Çu t thªm nhiÒu m¸y vi tÝnh vµ ViÖn ®· tù mua s¾m b»ng nguån dÞch vô t vÊn. HiÖn nay trong toµn ViÖn cã trªn 50 m¸y vi tÝnh ®îc ®Çu t ®· phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ tham gia phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy vËy do hiÖn nay thùc tr¹ng trang thiÕt bÞ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cßn thiÕu nªn ViÖn Kinh tÕ x©y dùng vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ s©u cña c¸c c¸n bé nghiªn cøu viªn. Víi biªn chÕ tæ chøc vµ trang thiÕt bÞ hiÖn cã, ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ tham gia phôc vô qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ trong ®Çu t vµ x©y dùng. ViÖn ®· hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao trªn c¶ 2 lÜnh vùc gãp phÇn vµo tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é cña khoa häc c«ng nghÖ ngµy mét tiªn tiÕn, nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu míi ra ®êi, nhiÒu biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng hiÖn ®¹i cÇn ®îc cËp nhËp thêng xuyªn ®Ó cã nh÷ng ®èi s¸ch phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. Víi yªu cÇu nh vËy, ViÖn vÉn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp cha ®¸p øng kÞp thêi víi yªu cÇu cña thùc tiÔn ®ang diÔn ra nhanh chãng. Trong bèi c¶nh chung cña ®Êt níc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ViÖn ®ang cè g¾ng phÊn ®Êu tõng bíc ®Ó ®Õn n¨m 2005 ®¹t tr×nh ®é ngang tÇm vÒ kinh tÕ x©y dùng cña c¸c níc tiªn tiÕn trong khu vùc. 1/ Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng: Theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ “Quy®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng” (Q§ sè 99/Q§-BXD ngµy 23/01/1999): ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc cã thu trùc thuéc Bé X©y dùng, n»m trong hÖ thèng c¸c ViÖn nghiªn cøu khoa häc – c«ng nghÖ quèc gia: - C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn ®îc triÓn khai theo nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu sau: + Tæng kÕt , ®¸nh gi¸,nghiªn cøu triÓn khai khoa häc kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng, c«ng nghiÖp VLXD vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, côm d©n c. + Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ x©y dùng, c«ng nghiÖp VLXD, x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, côm d©n c nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc cña Bé X©y dùng do chÝnh phñ ph©n c«ng. + X¸c lËp nh÷ng c¨n cø khoa häc vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ ®Þnh kú ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong x©y dùng c¬ b¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cung øng vËt t - kü thu©t cho x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ vµ n«ng th«n, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc nãi trªn. + Th«ng tin vµ dù b¸o kinh tÕ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, n«ng th«n; biªn so¹n vµ phæ biÕn c¸c tµi liÖu híng dÉn khoa häc. - Cã nhiÖm vô cô thÓ: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nghiªn cøu c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ tong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng. + Nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, gi¸ c¶ trong lÜnh vùc ®Çu t x©ydông. + Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng. + Nghiªn cøu øng dông tin häc trong ho¹t ®éng qu¶n lý kinh tÕ thuéc lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng. + Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô cô thÓ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc do Bé trùc tiÕp giao. + Th¹m gia c«ng t¸c thanh tra,kiÓm tra trong ®Çu t x©y dùng do Bé giao. + Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng. + T vÊn hoÆc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t, ®Þnh møc ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thanh to¸n, thÈm tra phÇn x©y l¾p trong quyÕt to¸n ®Çu t, qu¶n lý dù ¸n, lËp hoÆc ®¸nh gi¸ hå s¬ thÇu, ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, theo c«ng v¨n 897/BXD-TCL§, ViÖn ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu thùc hiÖn trong n¨m 2001 nh sau: + Theo dâi, n¾m t×nh h×nh, tæng kÕt rót kinh nghiÖm tõ thùc tÕ vËn dông c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ë c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c cÊp qu¶n lý vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, bæ sung vµ nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. + Dùa trªn thµnh tùu khoa häc kü thuËt trong vµ ngoµi níc ®· ®îc ¸p dông c«ng nghÖ míi trong x©y dùng ®Ó nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt (bao gåm c¶ ®Þnh møc chi phÝ) mang tÝnh ®a ngµnh, chuyªn ngµnh cã liªn quan ®Õn ®Çu t XDCB ¸p dông trªn ph¹m vi c¶ níc. + Nghiªn cøu øng dông réng r·i c«ng nghÖ tin häc vµo viÖc tÝnh to¸n: c¸c lo¹i chÝ phÝ, gi¸ c¶,yÕu tè ®Çu vµo, nhiªn liÖu, m¸y mã thiÕt bÞ, nh©n c«ng phôc vô viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ trong c¸c kh©u thuéc qu¸ tr×nh ®Çu t vµ x©y dùng; C¸c lo¹i ®¬n gi¸; Dù to¸n tæng hîp, dù to¸n chi tiÕt, gi¸ c¶ m¸y, vËt liÖu vµ nh©n c«ng, tiÒn l¬ng... + TiÕp tôc tæ chøc nghiªn cøu khoa häc c¸c ®Ò tµi, c¸c chuyªn ®Ò cÇn thiÕt phôc vô qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; §ång thêi nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng kÕt qu¶ ®ã vµo viÖc so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n qu¶n lý, ®¶m b¶o néi dung còng nh h×nh thøc v¨n b¶n QPPL phï hîp ®èi víi tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc, vµ cã 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÝnh kh¶ thi, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ nh»m thóc ®Èy, ph¸t triÓn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Çu t x©y dùng. + Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan liªn quan (Vô TC-L§TL, Vô KH-TK vµ Ban ®æi míi DNNN Trung ¬ng...) triÓn khai thùc hiÖn ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña Bé: Nghiªn cøu thÝ ®iÓm m« h×nh tæ chøc ‘’C«ng ty mÑ- c«ng ty con’’ ®Ó Bé tr×nh chÝnh phñ cho phÐp ¸p dông trong giai ®o¹n 2001-2005; ThÝ ®iÓm kho¸n kinh doanh ë C«ng ty gèm x©y dùng§«ng TriÒu; X©y dùng ®Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp thuéc bé ®Õn n¨m 2005... + X©y dùng tæ chøc th«ng tin réng r·i kinh tÕ x©y dùng. Trong ®ã cã viÖc xuÊt b¶n Ên phÈm th«ng tin kinh tÕ x©y dùng. + Ngoµi c¸c nhiÖm vô chñ yÕu trªn, ViÖn s¾n sµng thùc hiÖn mäi nhiÖm kh¸c do Bé trùc tiÕp giao: Tham gia c«ng t¸c thanh tra kiÎm tra trong ®Çu t x©y dùng; Hîp t¸c quèc tÕ vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®Çu t x©y dùng, t vÊn, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t, c¸c c«ng tr×nh quan träng . ( §Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thanh quyÕt to¸n, ®¸nh gi¸ hå s¬ thÇu, ®¸nh gi¸ tµi s¶n doanh nghiÖp...); Híng dÉn, båi dìng, ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng vµ nghiÖp vô KTXD; Gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng c¬ së... 2/ C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng: - ViÖn cã ViÖn trëng vµ c¸c Phã ViÖn trëng.( Tªn viÖn trëng vµ phã viÖn trëng ) ViÖn trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé trëng tæ chøc chØ ®¹o mäi mÆt ho¹t ®éng cña ViÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc. Viªn trëng cã tr¸ch nhiªm x©y dùng quy chÕ ho¹t ho¹t ®éng cña ViÖn tr×nh lªn Bé trëng duyÖt ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao. C¸c Phã ViÖn trëng gióp ViÖn trëng trong viÖc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn tõng mÆt c«ng t¸c do ViÖn trëng ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn trëng vÒ nh÷ng mÆt c«ng t¸c ®ã. Víi c¬ cÊu tæ chøc ®îc quy ®Þnh, tæng sè c¸n bé c«ng chøc cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng lµ 110 ngêi. Trong ®ã cã : 1 Phã Gi¸o s, 4 ngêi cã tr×nh ®é TiÕn sÜ, 5 ngêi cã tr×nh ®é Th¹c sÜ, 85 ngêi cè tr×nh ®é §¹i häc. a) C¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu, triÓn khai trùc thuéc ViÖn gåm cã: - Phßng Kinh tÕ ®Çu t. - Phßng Kinh tÕ ®« thÞ. - Phßng Gi¸ vµ chi phÝ x©y dùng. - Phßng Kinh tÕ doanh nghiÖp. - Phßng kinh tÕ m¸y x©y dùng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng Kinh tÕ dù ¸n níc ngoµi. - Phßng C¬ chÕ, chÝnh s¸ch. - Ph©n viÖn Kinh tÕ x©y dùng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Trung t©m t vÊn Kinh tÕ x©y dùng. b) C¸c ®¬n vÞ phôc vô qu¶n lý: - Phßng Tæng hîp vµ th«ng tin. - Phßng Hµnh chÝnh- kÕ to¸n- nh©n sù. - C¸c phßng cã tráng phßng vµ phã trëng phßng; Ph©n viÖn cã Ph©n viÖn trëng vµ Ph©n viÖn phã; Trung t©m cã Gi¸m ®èc trung t©m vµ Phã gi¸m ®èc trung t©m. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh vËy, ViÖn ho¹t ®éng víi vÞ trÝ võa lµ mét trung t©m ®Çu ngµnh võa nh mét c¬ së cña hÖ thèng c¸c c¬ quan nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ quèc gia. Mäi ho¹t ®éng khoa häc cña ViÖn ®Òu cÇn ®îc kÕt hîp c¸c mÆt; chØ ®¹o vµ hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, gi÷a c¸c cÊp, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c bé m«n kinh tÕ, kü thuËt cã liªn quan. Ph¬ng thøc ho¹t ®éng vµ nguån tµi chÝnh cña ViÖn: - ViÖn ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc: sù nghiÖp kinh tÕ vµ sù nghiÖp khoa häc, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng ®Ó giao dÞch ®éc lËp trong c¶ níc. - Quü tµi chÝnh cña ViÖn ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån: Kinh phÝ sù nghiÖp do Bé ph©n phèi tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, kinh phÝ nghiªn cøu khoa häc do Bé ph©n phèi hoÆc ®iÒu chuyÓn trùc tiÕp cho c¸c ®Ò tµi nghiªn có cña ViÖn, Kinh phÝ ho¹t ®éng dÞch vô thu tõ c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng. ViÖn cßn ho¹t ®éng dùa trªn mét sè mÆt c«ng t¸c rÊt réng nh: -Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ: §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thuéc chøc n¨ng thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, ViÖn chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¸c bé m«n nghiÖp vô cã liªn quan trong vµ ngoµi Bé ®Ó gióp Bé trëng quyÕt ®Þnh. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vÒ quy ho¹ch, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y l¾p, cung øng vËt t cho x©y dùng, qu¶n lý nhµ vµ c«ng tr×nh ®« thÞ...cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý cña c¸c c¬ quan, c¸c ®¬n vÞ kh¸c, ViÖn sÏ phèi hîp nghiªn cøu th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ hoÆc theo yªu cÇu cña Bé giao. - Trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc: §èi víi nh÷ng ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi khoa häc do Nhµ níc hoÆc Bé giao vµ thùc hiÖn b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, ViÖn chÞu sù chØ ®¹o, 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña Uû ban Khoa häc kü thuËt Nhµ níc vµ cña Bé th«ng qua c¸c tæ chøc qu¶n lý khoa häc. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thuéc néi dung kinh tÕ x©y dùng, kinh tÕ c«ng nghiÖp vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng, kinh tÕ ®« thÞ, cÇn ®îc ®Æt ra cho c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu, ViÖn chñ tr× c«ng t¸c tæ chøc, híng dÉn ph¬ng ph¸p, hç trî vµ kiÓm tra kÕt qu¶ theo mèi quan hÖ chØ ®¹o thèng nhÊt vÒ nghiÖp vô. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý néi bé... 3/ Mét sè ho¹t ®éng cña ViÖn trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc n¨m 1999: N¨m 1999 lµ n¨m cuèi cña thËp kØ 90, cïng víi nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta: thÞ trêng bÞ thu hÑp, nhiÒu biÕn ®éng vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong qu¶n lÝ ®Çu t vµ x©y dùng, t×nh h×nh ®Çu t trong níc ngµy cµng gi¶m, ®Æc biÖt lµ ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam... ®· ¶nh hëng rÊt lín ®Õn mäi ho¹t ®éng cña ViÖn: viÖc nghiªn cøu c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÜ m« vÒ ®Çu t vµ x©y dùng vµ thÓ chÕ nã trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t vµ x©y dùng vÒ viÖc thÓ chÕ ho¸ nã trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n do c¶ nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan ®èi víi ViÖn. N¨m 1999 còng lµ n¨m ®Çu tiªn ViÖn Kinh tÕ x©y dùng thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô míi ®îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 99/Q§ - BXD ngµy 23/ 01/ 1999 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Tuy vËy, khi triÓn khai thùc hiÖn l¹i gÆp ph¶i sù chång chÐo víi c¸c ®¬n vÞ trong Bé; VÝ dô cã nh÷ng viÖc tõ nhiÒu n¨m tríc vÉn do ViÖn chñ tr× so¹n th¶o, gÇn ®©y l¹i chuyÓn giao nhiÖm vô chñ tr× cho ®¬n vÞ kh¸c, cßn ViÖn chØ ®ãng vai trß tham gia, phèi hîp lµm cho nh÷ng ®ãng gãp cña ViÖn (lµ ®¬n vÞ ®· cã qu¸ tr×nh tÝch luü trong lÜnh vùc nµy) cã phÇn h¹n chÕ mµ lÏ ra cßn ®îc ®ãng gãp nhiÒu h¬n, chÊt lîng h¬n ®èi víi viÖc nghiªn cøu so¹n th¶o c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Bé. Tuy gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nh ®· nªu ë trªn, ®îc s quan t©m chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Bé cïnh víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng chøc trong c¬ quan, ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®· hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m. 1. ViÖn ®· thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc: Lµ mét c¬ quan nghiªn cøu øng dông khoa häc kinh tÕ ®Ó phôc vô vµ tham gia c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ trong ®Çu t vµ x©y dùng, trong n¨m 1999, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngoµi viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chøc n¨m nghiªn cøu thêng xuyªn nh»m ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lÝ do Bé giao, ViÖn ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò quan träng theo c¸c khoa häc c«ng nghiÖp cÊp Bé. C¸c ®Ò tµi nµy ®· b¸m s¸t yªu cÇu cña thùc tÕ, nh÷ng ®ßi hái bøc xóc trong viÖc x©y dùng c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ ngµnh, ®Æc biÖt lµ mét sè vÊn ®Ò ®îc quan t©m nh: Ph¬ng thøc qu¶n lÝ chi phÝ trong ®Çu t vµ x©y dùng theo híng héi nhËp víi c¸c níc ASEAN vµ khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng; C¬ chÕ, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi víi c«ng t¸c vÖ sinh, m«i trêng ®« thÞ. N¨m 1999 lµ n¨m cã nhiÒu chuyÓn ®æi quan träng trong c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ, mét sè chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ gi¸ c¶ trong x©y dùng còng cÇn ®îc bæ sung, söa ®æi cho phï hîp thùc tiÔn ®ang diÔn ra. Tõ thùc tÕ ®ã, ViÖn ®· triÖt ®Ó øng dông ngay kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· ®îc thùc hiÖn trong thêi gian qua trong viÖc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ cña Bé X©y Dùng. §· nghiªn cøu so¹n th¶o vµ tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng ®Én viÖc lËp vµ qu¶n lÝ chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t sè: 08/1999/TT - BXD ngµy 16/11/1999 (thay thÕ Th«ng t sè: 23/BXD - VKT ngµy 15/12/1995 cña BXD). Nghiªn cøu so¹n th¶o §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 179/BXD - VKT ngµy 17/7/1996 cña Bé trëng vµ c¸c tæ chøc t vÊn, ®Õn nay Bé trëng Bé X©y Dùng ®· kÝ ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè: 01/2000/Q§ - BXD ngµy 03/01/2000. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh tËp §Þnh møc tØ lÖ khÊu hao hµng n¨m c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng theo quyÕt ®Þnh sè: 02/1999/Q§ - -BXD ngµy 11/01/1999 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh tËp §Þnh møc dù to¸n x©y dùng cÊp tho¸t níc (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 411/BXD ngµy 10/6/1996 cña Bé X©y dùng) theo QuyÕt ®Þnh sè: 24/1999/Q§ - BXD ngµy 25/9/1999 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung tËp §Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 177/BXD - VKT ngµy 17/7/1995 cña Bé trëng Bé X©y dùng). HiÖn nay, tËp dù th¶o ®· ®îc hoµn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh ë c¸p ViÖn , ®ang lµm thñ tôc tr×nh Bé ®Î cã thÓ kÝ ban hµnh trong quý II/ 2000. Hoµn thµnh viÖc so¹n th¶o söa ®æi Th«ng t híng dÉn lËp vµ qu¶n lÝ gi¸ kh¶o s¸t (Thay thÕ Th«ng t sè: 22/BXD - VKT ngµy 17/7/1995 cña Bé X©y dùng). HiÖn nay, dù th¶o ®· ®îc hoµn thµnh ë cÊp ViÖn, ®ang lµm thñ tôc tr×nh bé ®Ó cã thÓ kÝ ban hµnh trong quý II/2000. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®µu t vµ x©y dùng (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 501/BXD - VKT ngµy 18/9/1996 cña Bé trëng Bé X©y dùng) theo QuyÕt ®Þnh sè:45/1999/Q§ - BXD ngµy 02/12/1999 cña Bé trëng Bé X©y dùng. Nghiªn cøu so¹n th¶o vµ ®· tr×nh Bé ban hµnh §Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt vµ b¶o tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng ®« thÞ (Thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 328/BXD VKT ngµy 8/12/1995 cña Bé trëng Bé X©y dùng) theo QuyÕt ®Þnh sè: 37/1999/Q§ - BXD ngµy 24/11/1999 cña Bé trëng Bé X©y dùng. 2. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô cô thÓ gióp Bé lµm chøc n¨ng qu¶n lÝ Nhµ n íc: §îc sù ph©n c«ng cña L·nh ®¹o Bé, ViÖn ®· nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸h kinh tÕ trong ®Çu t vµ x©y dùng phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ Nhµ níc cña Bé X©y dùng do ChÝnh phñ ph©n c«ng. Hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ Qu¶n lÝ ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè: 42/CP vµ 92/CP cña chÝnh phñ. Sau nhiÒu lÇn tæ chøc héi th¶o vµ rµ so¸t víi c¸c chuyªn gia cña v¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh (tõ th¸ng 10/1997 ®Õn th¸ng 7/1999), ®Õn nay Quy chÕ Qu¶n lÝ ®Çu t vµ x©y dùng ®· ®îc ChÝnh phñ ban hµnh theo nghÞ ®Þnh sè: 52/1999/N§ - CP ngµy 08/07/1999 (Thay thÕ cho §iÒu lÖ Qu¶n lÝ ®Çu t vµ x©y dùng 42/CP vµ 92/CP). Tham gia trong tiÓu ban so¹n th¶o söa ®æi Quy chÕ ®Êu thÇu 43/CP vµ 93/CP, ViÖn Kinh tÕ x©y dùng ®· cïng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan tham gia tÝch cùc víi Bé KÕ ho¹chvµ ®Çu t, Bé Th¬ng m¹i , Bé T ph¸p vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c nµy. §Õn nay, Quy chÕ §Êu thÇu míi ®· ®îc chÝnh phñ ban hµnh theo nghÞ ®Þnh sè: 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999; HiÖn nay ViÖn ®ang so¹n th¶o QuyÕt ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ u ®·i c¸c nhµ thÇu trong níc khi tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ c¸c d ¸n ®Çu t t¹i ViÖt Nam ®· göi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lÊy ý kiÕn c¸c ®¬n vÞ vµ ®ang dîc hoµn thiÖn dù th¶o ®Ó Bé tr×nh thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh. Nghiªn cøu so¹n th¶o tr×nh bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n theo luËt thuÕ GTGT vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp sè: 01/1999/ TT - BXD ngµy 16/1/1999. ChØ ®¹o vµ híng dÉn c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trong c¶ níc x©y dùng vµ ban hµnh 61 bé ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n lµm c¨n cø lËp vµ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸, dù to¸n c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n ®Çu t trªn ®Þa bµn. Tr×nh Bé ra v¨n b¶n ho¶ thuËn ®Ó c¸c thµnh phè: Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng vµ CÇn Th¬ ban hµnh Bé §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ¸p dông trªn ph¹m vi cña 5 thµnh phè lo¹i I. ChØ ®¹o vµ híng dÉn nghiÖp vô c¸c Ban qu¶n lÝ dù ¸n c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt: Thuû ®iÖn Ialy, thuû ®iÖn s«ng Hinh... lËp ®¬n gi¸ riªng do ®Æc trng yªu cÇu kü thuËt c«ng tr×nh. Nghiªn cøu so¹n th¶o tr×nh Bé ban hµnh "th«ng t híng dÉn quy ®æi vèn ®Çu t ®· thùc hiÖn cña c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t vÒ thêi ®iÓm bµn giao c«ng tr×nh ®a vµo khai th¸c sö dông" theo ph©n c«ng híng dÉn cña NghÞ ®Þnh sè: 52/1999/N§ - CP. §Õn nay, dù th¶o ®ang ®îc hoµn thµnh ë cÊp ViÖn, trong thêi gian tíi sÏ tæ chøc b¸o c¸o Bé ®Ó cã thÓ ban hµnh ¸p dông tõ n¨m 2000. §îc Bé ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô, ViÖn Kinh tÕ x©y dùng ®· tham gia phèi hîp víi Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh trong viÖc so¹n th¶o Th«ng t liªn tÞch híng dÉn th«ng b¸o vµ kiÓm so¸t gi¸ vËt liÖu x©y dùng gi¸ thiÕt bÞ trong x©y dùng c¬ b¶n, gÇn ®©y nhÊt, ViÖn ®· tr×nh Bé kÝ c«ng v¨n sè: 2141/ BXD - VKT ngµy 22/7/1999 ®Ó gãp ý lÇn cuèi cho v¨n b¶n nµy. HiÖn nay, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ ®ang tæng ý kiÕn ®ãng gãp, hoµn chØnh v¨n b¶n vµ hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc cßn l¹i ®Ó tr×nh bé ban hµnh. 3. Lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc cã thu theo QuyÕt ®Þnh sè: 99/Q§ - BXD cña Bé trëng BXD, ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®îc thùc hiÖn t vÊn lËp hoÆc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thanh to¸n; thÈm tra phÇn x©y l¾p trong quyÕt to¸n vèn ®Çu t; qu¶n lÝ dù ¸n, lËp hoÆc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu; ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Theo chøc n¨ng, nhiÖm vô nµy, ViÖn ®· tæ chøc ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t (PhÇn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh tÕ - tµi chÝnh), tæng dù to¸n, dù to¸n c¸c c«ng tr×nh nhãm A do Bé giao hoÆc tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t hoÆc cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t yªu cÇu. Qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù to¸n, tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh trong n¨m ®· ®îc tiÕt kiÖm hµng tr¨m tû ®ång so víi dù to¸n, tæng dù to¸n do c¸c tæ chøc t vÊn lËp. Th«ng qua c«ng t¸c nµy, ViÖn ®· m¹nh d¹n ®a sè c¸n bé trÎ míi vÒ nhËn c«ng t¸c t¹i ViÖn th©m nhËp thùc tÕ, bæ tóc nghiÖp vô, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ®ång thêi còng t¹o thªm nguån kinh phÝ hç trî cho c«ng t¸c nghiªn cøu thêng xuyªn còng nh trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c cña ViÖn trong ®iÒu kiÖn nguån kinh phÝ cßn nhiÒu h¹n hÑp. 4. Chñ tr× phèi hîp víi Vô Tæ chøc lao ®éng, Vô KÕ ho¹ch - thèng kª, Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n "§iÒu tra thùc tr¹ng n¨ng lùc c¸c doanh nghiÖp ngµnh X©y dùng" phôc vô cho viÖc s¾p xÕp vµ ®Ò xuÊt híng hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ngµnh X©y dùng trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Õn nay, ®· hoµn thµnh ®îc phÇn lín viÖc thu thËp, xö lÝ vµ tæng hîp sè liÖu cña gÇn 1000 doanh nghiÖp Nhµ níc ngµnh X©y dùng trùc thuéc qu¶n lÝ cña 8 Bé, ngµnh Trung ¬ng, 45/61 tØnh thµnh phè trong c¶ níc vµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cña 2 thµnh phè lµ Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh vÒ thùc tr¹ng n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp ngµnh X©y dùng. 5. Tæ chøc cho chi ®oµn thanh niªn CS HCM cña ViÖn thùc hiÖn 3 ®Ò tµi khoa häc cÊp ViÖn b»ng nguån kinh phÝ tù cã nh»m ®µo t¹o vµ båi dìng sè c¸n bé trÎ míi vÒ c«ng t¸c t¹i ViÖn cã ®iÒu kiÖn lµm quen víi c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc ®ång thêi còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ cho chi doµn thanh niªn... §ã lµ c¸c ®Ò tµi: - Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p luËn vµ hoµn thiÖn viÖc x©y dùng ®Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng ®« thÞ phôc vô qu¶n lÝ ®« thÞ. - øng dông tin häc trong qu¶n lÝ gi¸ vËt liÖu x©y dùng. - Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p luËn vµ qu¶n lÝ gi¸ c«ng tr×nh x©y dùng theo hÖ t vÊn Anh ë c¸c níc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. Trªn lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ, ViÖn ®· cã mèi quan hÖ truyÒn thèng víi c¸c h·ng t vÊn lín nh: DA VIS LANGDON &SEAH, RAWLINSONS ... vµ mét sè c¬ quan nghiªn cøu kinh tÕ thuéc ngµnh X©y dùng cña Trung Quèc ®Ó t¨ng cêng hîp t¸c vµ su tÇm tµi liÖu phôc phô cho tiÕn tr×nh héi nhËp cña ®Êt níc nãi chung vµ ngµnh X©y dùng nãi rieeng phï hîp víi quèc tÕ vµ khu vùc. 7. Thêng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¸n bé, nghiªn cøu viªn trong ViÖn ®îc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é: ngo¹i ng÷, tin häc ... Ngoµi ra, ViÖn cßn khuyÕn khÝch, ®éng viªn vµ cö c¸c c¸n bé ®i ®µo t¹o tr×nh ®é Th¹c sÜ kinh tÕ vµ TiÕn sÜ kinh tÕ ë trong vµ ngoµi níc. 8. C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c: Mét nhiÖm vô quan träng cña ViÖn lµ tham gia phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ Nhµ níc cña Bé vµ ChÝnh phñ. Bëi vËy, mçi c¸n bé, c«ng chøc trong ViÖn ph¶i tham gia ®Çy ®ñ c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ, häc tËp c¸c NghÞ quyÕt cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng vµ Nhµ níc vËn dông trong c«ng t¸c chuyªn m«n cña m×nh. C¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong viÖn: C«ng ®oµn, Chi ®oµn TNCS HCM, Phô nò thêng xuyªn phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc hëng øng tham gia c¸c ho¹t ®éng do Bé ph¸t ®éng: Cuéc thi t×m hiÓu vÒ C«ng ®oµn ViÖt Nam, c¸c cuéc thi ®Êu bãng bµn, bãng ®¸ ... ; Tæ chøc vËn ®éng ®oµn thÓ v¸n bé, C«ng chøc trong ®¬n vÞ tham gia ñng hé ®ång bµo bÞ ho¹n n¹n do thiªn tai, ®Æc biÖt lµ trong 2 ®ît vËn ®éng ñng hé ®ång bµo miÒn Trung bÞ lò lôt, anh chÞ em trong ViÖn ®· quyªn gãp ®îc víi tæng sè tiÒn lµ 15 triÖu ®ång. Ngoµi viÖc t vÊn thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, dù to¸n, tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®· tiÕt kiÖm trong viÖc chi tiªu héi häp, ®i l¹i, th«ng tin liªn l¹c ... ViÖn lu«n t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ vËt chÊt ®Ó lùc lîng tù vÖ tham gia ®Çy ®ñ, nghiªm tóc ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn qu©n sù do Ban chØ huy qu©n sù QuËn Hai Bµ Trng ®Ò ra. Tæ chøc th¨m hái thêng xuyªn mçi khi gia ®×nh c¸c c¸n bé trong ViÖn cã chuyÖn vui, buån. Duy tr× c«ng t¸c ®êi sèng, t¨ng thu nhËp cho mçi c¸n bé, c«ng chøc. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4/ Mét sè ho¹t ®éng cña ViÖn trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc n¨m 2000: (theo b¸o c¸o sè 827/VKT1 ngµy 10/11/2000) Dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ qu¶n lý ®ßi hái, ViÖn ®· chñ tr× hoÆc tham gia phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý liªn quan nh: Bé kÕ ho¹ch ®Çu t, Bé Tµi chÝnh, Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ...®Ó nghiªn cøu, dù th¶o hµng lo¹t v¨n b¶n qu¶n lý thuéc lÜnh vùc ®Çu t vµ x©y dùng, tõng bíc x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt mét c¸ch ®ång bé vµ toµn diÖn nh»m ®a cong t¸c qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ng¸y cµng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn më réng héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc, thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: a) Nghiªn cøu x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi theo chñ tr ¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc: ViÖn ®· chñ tr¬ng vµ tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh dù th¶o trong ®ã ®Æc biÖt lµ nh÷ng néi dung liªn qua trùc tiÕp ®Õn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu cña ViÖn ®Ó Bé tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh, cô thÓ lµ: 1-Tham gia dù th¶o söa ®æi, bæ sung “Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng” (sè 52/CP ngµy 8/7/1999, ®îc bæ sung, söa ®æi theo NghÞ ®Þnh 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000) vµ tham gia söa ®æi bæ sung “Quy chÕ ®Êu thÇu” (sè 88/CP ngµy 1/9/1999 ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ ®Þnh 14/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000). 2- Nghiªn cøu tr×nh Bé X©y dùng tho¶ thuËn víi Bé V¨n ho¸- Th«ng tin vÒ “Quy chÕ qu¶n lý x©y dùng tîng ®µi, tranh hoµnh tr¸ng” (sè 05/2000/Q§BVH ngµy 24/3/2000) 3- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t (sè 04/2000/TT-BXD ngµy 5/6/2000) 4- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn, ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh XDCB (sè 02/2000/TT-BXD ngµy 19/5/2000) 5- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn, ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh XDCB theo chÕ ®é l¬ng tèi thiÓu 144000-180000 (sè 02/2000/TTBXD ngµy 19/5/2000) 6- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t (sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/2000-söa ®æi bæ sung TT 08 theo NghÞ ®Þnh 12/CP) 7- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t (sè 07/2000/TT-BXD ngµy 12/7/2000-söa, bæ sung TT 02) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn ph¬ng ph¸p quy ®æi vèn ®Çu t cña c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh ®îc ®a vµo sö dông (sè 11/2000/TT-BXD ngµy 25/10/2000) 9- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t híng dÉn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thué ch¬ng tr×nh 135/CP (sè 12/2000/TT-BXD ngµy 25/10/2000) Ngoµi c¸c v¨n b¶n cã quyÕt ®Þnh ban hµnh trªn, C¸c v¨n b¶n kh¸c ®îc ViÖn hoµn chØnh ®Ó tr×nh cÊp thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh, ®ã lµ: 10. QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ u ®·i c¸c nhµ thÇu trong níc khi tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam. 11. Th«ng t híng dÉn x¸c ®Þnh ranh giíi gi÷a vËt t vµ thiÕt bÞ trong x©y dùng. b) Tõng bíc thiÕt lËp ®ång bé vµ toµn diÖn hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt (gåm c¶ ®Þnh møc chi phÝ): Cïng víi c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã tÝnh chÊt chØ ®¹o, híng dÉn vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ViÖn ®· vµ ®ang tËp trung nghiªn cøu tõng bíc x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nµy tèt h¬n n÷a nh»m ®a c«ng t¸c qu¶n lý ngµy mét nÒ nÕp, hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®ång thêi lµm chuÈn mùc ®¸nh gi¸ cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ gãp phÇn thùc hµnh tiÕt kiÖm trong lÜnh vùc ®Çu t vµ x©y dùng. ViÖn ®· t¹o lËp hÖ thèng ®Þnh møc thuéc c¸c lÜnh vùc x©y dùng, l¾p ®Æt, c¸c chuyªn ngµnh x©y l¾p, ®« thÞ, kh¶o s¸t,t vÊn, thiÕt kÕ,quy ho¹ch... . §ång thêi t¹o lËp hÖ thèng chØ tiªu gi¸ c¶, chi phÝ, c¸c yÕu tè ®Çu vµo, vËt t, nh©n c«ng, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ thuéc qu¸ tr×nh ®Çu t vµ x©y dùng: suÊt ®Çu t, chi phÝ chuÈn kÕt cÊu bé phËn c«ng tr×nh, c¸c lo¹i ®¬n gi¸ : dù to¸n tæng hîp, dù to¸n chi tiÕt, ca m¸y, vËt liÖu, nh©n c«ng tiÒn l¬ng... TÝnh ®Õn nay ViÖn ®· nghiªn cøu, x©y dùng tr×nh Bé ban hµnh: 1- §Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t (sè 06/2000/Q§-BXD ngµy 22/5/2000). 2- §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ (sè 01/2000/Q§-BXD ngµy 03/1/2000). 3- C¸c ®Þnh møc dù to¸n chuyªn ngµnh: c«ng viªn c©y xanh TP Hå ChÝ Minh (sè 782/2000/Q§-BXD ngµy 20/4/2000); n¹o vÐt hÖ thèng tho¸t níc hiÖn ®¹i (sè 825/2000/Q§-BXD ngµy 19/6/2000). 4- §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng (sè 14/2000/Q§-BXD ngµy 20/7/2000 thay Q§ sè 45/1999/Q§-BXD ngµy 2/12/1999). 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5- §Þnh møc dù to¸n gia c«ng chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ (sè 911/2000/Q§-BXD ngµy 5/7/2000). 6- §Þnh møc dù to¸n XDCB c¸c c«ng tr×nh trªn biÓn vµ h¶i ®¶o (sè 19/2000/Q§-BXD ngµy 9/10/2000). 7- §¬n gi¸ XDCB chuyªn ngµnh l¾p ®Æt thö nghiÖm, hiÖu chØnh, thiÕt bÞ, ®êng d©y th«ng tin ®iÖn lùc (sè 80/BXD-VKT ngµy 20/1/2000). 8-Tho¶ thuËn víi c¸c Bé chuyªn ngµnh vÒ: §Þnh møc l¾p ®Æt, thö nghiÖm, hiÖu chØnh thiÕt bÞ ®êng d©y th«ng tin ®iÖn lùc(sè35/BXD-VKT ngµy 10/1/2000);§¬n gi¸ ca m¸y trong c«ng t¸c dß, t×m, xö lý bom m×n, vËt næ (sè 1502/BXD-VKT ngµy 23/8/2000); §Þnh møc dù to¸n chÕ t¹o l¾p ®Æt dùng dµn BTCT dù øng lùc kÐo tríc Supe T (ngµy 6/11/2000); Bæ sung ®Þnh møc gi¸ ca m¸y c«ng t¸c khoan cäc nhåi (sè 1898/BXD-VKT ngµy 13/10/2000) ... Ngoµi c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc KTKT ®· ban hµnh ®ã, ViÖn ®· hoµn thµnh dù th¶o vµ lÊy ý kiÕn tham gia cña c¸c ngµnh, c¬ së ®Ó hoµn chØnh tr×nh Bé ban hµnh: 1. §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a c¸c c«ng trr×nh XDCB 2. §Þnh møc dù to¸n l¾p m¸y 2000 söa ®æi bæ sung 3. §Þnh møc vËt t x©y dùng c¬ b¶n söa ®æi bæ sung 4. §Þnh møc chuyªn ngµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh 5. §Þnh møc chuyªn ngµnh dù to¸n hÇm lß Bé c«ng nghiÖp 6. §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a biÖt thù vµ nhµ ë cho ngêi níc ngoµi §ång thêi tiÕp tôc nghiªn cøu, x©y dùng c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc ®Ó cã thÓ ban hµnh phôc vô c¸c nhµ ®Çu t, t vÊn vµ c¸c nhµ thÇu: 1. §Þnh møc chuyªn ngµnh c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng ®« thÞ ¸p dông trong c¶ níc. 2. ChØ tiªu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¸c íc ASEAN. 3. ChØ tiªu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã vèn níc ngoµi t¹i ViÖt nam. 4. §¬n gi¸ thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng. 5. §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c n¹o vÐt tho¸t níc vµ vÖ sinh m«i trêng TP H¶i Phßng. 6. §Þnh møc dù to¸n chuyªn ngµnh ®êng d©y 500KV. 7. §Þnh møc dù to¸n chuyªn ngµnh ®« thÞ TP Vinh . 8. §Þnh møc n¨ng suÊt m¸y x©y dùng. 9. HÖ thèng chØ tiªu vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých phôc vô qu¶n lý ®« thÞ. 10. Dù to¸n chuyªn ngµnh bu ®iÖn. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11. §Þnh møc gia c«ng cÊu kiÖn kim lo¹i giµn cè ®Þnh trªn biÓn. c) Thùc hiÖn thÈm tra ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, c¸c lo¹i chi phÝ, c¸c dù ¸n ®Çu t nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t XDCB, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ: ViÖn rÊt coi träng c«ng t¸c thÈm tra ®¬n gi¸ dù to¸n, tæng dù to¸n, thanh quyÕt to¸n cïng Bé Tµi chÝnh, Ban qu¶n lý dù ¸n cho c¸c dù ¸n lín, quan träng hoÆc híng dÉn ®Þa ph¬ng, ban qu¶n lý dù ¸n, ban ®¬n gi¸ c«ng tr×nh lËp vµ qu¶n lý c¸c lo¹i chi phÝ. Do ®ã ®· ph¸thiÖn nh÷ng sai sãt trong c¸c hå s¬ dù ¸n vÒ ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn vµ ®a ra nhøng kiÕn nghÞ phï hîp gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, ®¶m b¶o quyÒn lîi c¸c bªn tham gia dù ¸n vµ quyÒn lîi ngêi lao ®éng. ViÖn ®· trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh quan träng sau: 1. ThÈm ®Þnh TDT thuû ®iÖn Yaly vµ s«ng Hinh. 2. TDT thuû ®iÖn §¹i ninh, Phó Mü 1 3. TDT ®êng d©y t¶i ®iÖn 500KV Pl©ycu- Phó l©m. 4. DT mét sè h¹ng môc nhµ m¸y ®êng S«ng Lam. 5. DTgãi thÇu nhµ m¸y läc dÇu Dung quÊt. 6. TDT c«ng tr×nh Xim¨ng Hoµng Mai. 7. ThÈm tra quyÕt to¸n thuû ®iÖn VÜnh S¬n. ...... d) Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc vÒ kinh tÕ x©y dùng phôc vô qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng: §©y lµ mét c«ng viÖc lu«n g¾n víi c«ng t¸c qu¶n lý. V× vËy, muèn nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý cã chÊt lîng, ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ qu¶n lý ®ßi háiph¶i tæ chøc nghiªn cøu khoa häc mét c¸ch bµi b¶n, theo quy tr×nh nghiªn cøu khoa häc chÆt chÏ ®Ó cã nh÷ng kÕt qu¶ thiÕt thùc phôc vô qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc còng nh viÖc tËn dông l¹i kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ thùc tÕ qu¶n lý ®Ó rót thµnh bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý. N¨m 2000, Viªn chñ yÕu vËn dông kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc cña c¸c ®Ò tµi ®· nghiªn cøu ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý vµ hoµn thµnh c¸c ®Ò tµi n»m trong chu¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc 1996-2000 ®ång thêi triÓn khai c¸c®Ò tµi NCKH míi, cô thÓ lµ: 1. Tæ chøc nghiÖm thu c¸c ®Ò tµi ®· hoµn thµnh: - Nghiªncøu hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸ x©y dùng vµ biªn ph¸p qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi gi¸ c¶ tôi trêng xay dùng. - Nghiªn cøu x¸c lËp ®Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc n¨ng suÊt vµ chi phÝ m¸y phï hîp víi c¬ chÕ míi. 2. TriÓn khai nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi NCKH míi: - Vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc trong lÜnh vùc ®Çu t vµ x©y dùng. - Thùc tr¹ng sö dông lao ®éng vµ c¸c biªn ph¸p gi¶ quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. - §¸nh gi¸ ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè rñi ro ®èi víi c¸c chØ tiªu kinhtÕ tµi chÝnh cña DA§T. - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn tæng møc ®Çu t vµ xcs lËp suÊt ®Çu t XDCB. - §iÒu tra, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng n¨ng lùc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ngµnh x©y dùng. ..... e) §µo t¹o, båi dìng, híng dÉn qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng nghiÖp vô kinh tÕ x©y dùng cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c c¬ së, trêng ®µo t¹o: ViÖn thêng xuyªn tham gia tæ chøc tËp huÊn híng dÉn b»ng nhiÒu h×nh thøc vÒ c¸c lÜnh vùc: c¬ chÕ chÝnh s¸ch, qu¶n lý ®Çu t, x©y dùng, phong ph¸p lËp, qu¶n lý c¸c lo¹i chi phÝ, t vÊn, quy ho¹ch, thiÕt kÕ, ®¬n gi¸, dù to¸n, tiªn lîng, ®Þnh møc chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt... Nh÷ng chñ ®Ò chñ yÕu cña c¸c líp tËp huÊn ®· ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch, thiÕt thùc nh: 1. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ kinh tÕ trong Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. 2. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ kinh tÕ -hîp ®ång trong Quy chÕ ®Êu thÇu. 3. Sù h×nh thµnh vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nhthuéc c¸c dù ¸n ®Çu t trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt nam. 4. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý chi phÝ m¸y thi c«ng. 5. Ph¬ng ph¸p lËp vµ qu¶n lý ®Þnh møc, ®¬n gi¸ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh. 6. C«ng t¸c qu¶n lý ®Þnh møc chi phÝ trong kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t vÊn. 7. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n ®Çu t. 8. Híng dÉn ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn, hµng ho¸, thiÕt bÞ vµ x©yl¾p. ...... f) Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng: ViÖn ®· thùc hiÖn c¸c viÖc sau: 1. TiÕp tôc nghiªn cøu Ph¬ng ¸n s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé X©y dùng ®Õn n¨m 2000, hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo chØ thÞ 15/2000/CT-TTg. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Nghiªn cøu Kho¸n chi phÝ,doanh thu cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt g¹ch ®¸ nung cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng. 3. Hoµn thiªn hÖ thèng gi¸ cè ®Þnh 1994 s¶n phÈm VLXD phôc vu kÕ ho¹ch ho¸. 4. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng n¨ng lùc c¸c doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng. 5. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong cacs doanh nghiÖp x©y dùng. 6. Tæng kÕt thùc hiÖn ®æi míi vµ ph¸t triÓn DNNN vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Bé X©y dùng. ..... C¸c c«ng viÖc trªn theo ch¬ng tr×nh phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan: Vô Tæ chøc lao ®éng- tiÒn l¬ng, Vô KÕ ho¹ch- Thèng kª, Vô Tµi chÝnh-kÕ to¸n, Ban ®æi míi DNNN trung ¬ng... Nh vËy, cã thÓ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c n¨m 2000 cña ViÖn nh sau: HÇu hÕt c¸c c«ng viÖc ®· triÓn khai trong n¨m 2000 n»m trong ch¬ng tr×nh cña ViÖn ®· ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch khÈn tr¬ng, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã tÝnh chñ ®éng vµ s¾p xÕp khoa häc cho tõng giai ®o¹n, võa kÕt hîp võa phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nghiªn cøu vµ qu¶n lý, gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, gi÷a c¸c kh©u trong lÜnh vùc qu¶n lý, gi÷a c¸c bé phËn, c¸c c¬ quan, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¬ së gi÷a thùc tÕ kinh nghiÖm trong níc vµ thùc tÕ kinh nghiÖm ngoµi níc...nªn ®· t¹o ®îc mét chu tr×nh lµm viÖc hîp lý, mét hÖ thèng nghiªn cøu bµi b¶n ®Ó hoµn thµnh nhiÒu h×nh thøc v¨n b¶n qu¶n lý mét c¸ch kÞp thêi, ®ång bé, cã tÝnh hiÖu lùc, hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý Nhµ níc c¸c cÊp vµ thùc tÕ qu¶n lý, kinh doanh, x©y dùng. Do c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kh¸ phøc t¹p, ph¹m vi nghiªn cøu l¹i réng, míi mÎ, cã nhiÒu ý kiÕn ë gãc ®é kh¸c nhau nªn cÇn cã thêi gian nghiªn cøu c©n nh¾c s©u réng, cã nhiÒu v¨n b¶n dù th¶o ph¶i bæ sung, söa ®æi, hoµn chØnh nhiÒu lÇn míi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Khi v¨n b¶n ®· ban hµnh, ViÖn xóc tiÕn ngay viÖc theo dâi l¾ng nghe ý kiÕn ®Ó phô vô cho viÖc nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn cho ban hµnh xö lý kÞp thêi. Ngoµi ra, ViÖn cßn tham gia híng dÉn th¸o gì nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh vËn dôngdo ®Æc ®iÓm mçi ngµnh, mçi vïng, mçi khu vùc t¹o nªn. V× vËy, ViÖn lu«n lµ mét ®Þa chØ t vÊn tin cËy cña c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¬ së. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5/ Ph¬ng híng, môc tiªu vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn kinh tÕ x©y dùng: N¨m 2001- n¨m më ®Çu cña thiªn niªn kû míi, n¨m ®Çu tiªn cña thÕ kû míi, ®©y lµ thêi kú mµ mäi quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt nam ®Òu cã xu híng héi nhËp vµph¶i nç lùc v¬n lªn theo sù ph¸t triÓn toµn cÇu, nÕu kh«ng sÏ bÞ tôt hËu vµ kh«ng thÓ tån t¹i ®îc do sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña nh÷ng thµnh tô khoa häc vÒ mäi lÜnh vùc trong nh÷ng thËp niªn cuèi thÕ kû 20 nµy. §èi víi níc ta,®©y còng lµ thêi kú mµ chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn, v¨n ho¸ x· héi ph¸t triÓn... Trong nÒn kinh tÕ míi, chóng ta ®· tõng bíc t¹o dùng mét hÖ thèng qu¶n lý ngµy mét hoµn chØnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng thêi kú, tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng, tõng lÜnh vùc vµ t¹o ®iÒu kiÖn héi nhËp, ph¸t triÓn theo xu thÕ chung c¸c níc trong khu vùc. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm Êy, dùa vµo chøc n¨ng nhiÖm vô Bé giao vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc nh÷ng n¨m tríc, ViÖn ®· ®Ò ra ph¬ng híng, môc tiªu vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c chñ yÕu n¨m 2001: a) Ph¬ng híng, môc tiªu: Trªn c¬ së Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ViÖn tËp trung chñ yÕu vµo viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu, x©y dùng söa dæi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh»m hoµn thiÖn hµnh lang ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng vµ t¹o lËp hÖ thèng chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt lµm c«ng cô vµ c¨n cø ho¹t ®éng, lµm chuÈn mùc ®¸nh gi¸ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c cÊp qu¶n lý... - PhÊn ®Êu ®Ó gãp phÇn h×nh thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý thèng nhÊt, ®ång bé vµ toµn diÖn trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, c¬ së...cã t¸c dông thóc ®Èy, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp ng©n s¸ch Nhµ níc, n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng thuËn lîi thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi vµ héi nhËp quèc tÕ, khu vùc... b) Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn: 1. Nghiªn cøu x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ qu¶n lý míi vÒ ®Çu t vµ x©y dùng theo chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc: Dù th¶o tr×nh Bé ban hµnh c¸c v¨n b¶n: - QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung Th«ng t híng dÊn ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ( sè 02/2000/TT-BXD ngµy 19/5/2000) 20
- Xem thêm -