Tài liệu Những khó khăn và hạn chế trong xuất khẩu cà phê ở việt nam

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu. Víi chÝnh s¸ch ®a ph-¬ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ vµ thùc hiÖn chñ tr-¬ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cña §¶ng vµ nhµ n-íc, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thêi gian qua ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn v-ît bËc. Võa qua trong ®¹i héi §¶ng lÇn thø X, §¶ng ta ®· nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña viÖc xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸. §Õn nay s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ViÖt Nam ®· cã mÆt trªn thÞ tr-êng cña 150 n-íc thuéc kh¾p c¸c ch©u lôc. §Æc biÖt, trong lÜnh vùc xuÊt khÈu cµ phª ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Cµ phª trë thµnh mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu lín thø hai cña ViÖt Nam sau g¹o, khèi l-îng xuÊt khÈu t¨ng víi tèc ®é kh¸ nhanh, lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng chñ lùc cña c¶ n-íc. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh cµ phª ®· ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã mang l¹i kim ng¹ch xuÊt khÈu lín, t¹o vèn ®Çu t-, 1 t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng-êi lao ®éng, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh phñ xanh ®Êt trång, ®åi träc, chuyÓn ®æi tÝch cùc c¬ cÊu c©y trång …Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc th× t×nh h×nh xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam cßn cã nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Vµ d-íi ®©y lµ mét gãc nh×n vÒ viÖc xuÊt khÈu cafe, víi nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÔn. 2 Néi dung. I. Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu. 1. §Þnh nghÜa xuÊt khÈu. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n kinh doanh nh-ng ph¹m vi kinh doanh v-ît ra khái biªn giíi quèc gia hay lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n víi n-íc ngoµi trªn ph¹m vi quèc tÕ. Lµ hµnh vi bu«n b¸n phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi nh»m môc tiªu thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh vµ tõng b-íc n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ cña nh©n d©n. XuÊt khÈu ®em l¹i nh÷ng lîi nhuËn to lín cho nÒn s¶n xuÊt trong n-íc, ®-a l¹i nguån thu quan träng cho ng©n s¸ch. 2. Kh¸i qu¸t chung. 3 N-íc ta ®· xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi nhiÒu mÆt hµng nh-: h¹t ®iÒu, g¹o, cafe, dÇu th«…Vµo n¨m 2002®· cã 17 mÆt hµng ®¹t kim ng¹ch trªn 100 triÖu USD vµ cã ba mÆt hµng kim ng¹ch trªn 2 tû USD lµ dÇu th«, dÖt may vµ thuû s¶n. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu cña chóng ta chñ yÕu tËp trung vµo c¸c n-íc thÕ giíi thø 3, song víi ®ã chóng ta ®· cã mét sè mÆt hµng nh- dµy da, hµng n«ng thuû s¶n chÊt l-îng cao, vµ mét sè mÆt hµng kh¸c ®· len lái ®-îc vµo c¸c thÞ tr-êng khã tÝnh nh- EU, Mü, NhËt B¶n. §©y lµ nh÷ng thÞ tr-êng cã sù kiÓm tra, kiÓm ®Þnh vÒ chÊt l-îng hÕt søc chÆt chÏ. 3. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu ®-a l¹i nguån vèn cÇn thiÕt cho nhËp khÈu, viÖc xuÊt khÈu ®· t¹o nguån vèn ®Ó chóng ta cã thÓ nhËp vµo nh÷ng mÆt hµng nh-: m¸y mãc, c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn ®iÖn tö… ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸. XuÊt 4 khÈu ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n-íc nhµ ph¸t triÔn, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m lín ®· ®-a l¹i cho ng©n s¸ch mét nguån thu lín. Trong n-íc th× ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n, t¨ng GDP, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã còng ®· thùc hiÖn tèt viÖc më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë n-íc ta. II. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu Cµ Phª cña ViÖt Nam trong thêi gian qua. 1. T×nh h×nh xuÊt khÈu chung. Trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n th× CaFe lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, ®em l¹i nguån thu lín trong ng©n s¸ch. Nh÷ng n¨m 80, phÇn lín Cµ Phª cña chóng ta ®-îc xuÊt vµo thÞ tr-êng Mü lµ chñ yÕu chiÕm tû lÖ 16,67%, bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c thÞ tr-êng nh- Ch©u ¢u, Ch©u ¸. Vµo thêi gian nµy, chóng ta chØ míi cã 20. 5 000 ha, víi s¶n l-îng 10. 000 tÊn. N¨m 2000 th× ®· ®¹t ®-îc 516. 000 ha vµ 66. 000 tÊn vµ ®Õn nay cã kho¶ng 600. 000 ha vµ kho¶ng 688. 000 tÊn. ViÖt Nam cïng Braxin, C«l«mbia lµ 3 n-íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª hµng ®Çu thÕ giíi, cô thÓ h¬n lµ ®øng thø hai sau Braxin. Chóng ta lµ mét n-íc s¶n xuÊt nhiÒu Cµ Phª nh-ng chñ yÕu lµ xuÊt khÈu, S¶n l-¬ng xuÊt khÈu cµ phª trong 4 n¨m tõ 1996-2000 ®· t¨ng gÊp 3 lÇn, chiÕm 13, 05% tæng s¶n l-îng cµ phª xuÊt khÈu toµn thÕ giíi. 2. §iÒu tiÕt cña nhµ n-íc trong xuÊt khÈu cµ phª ë ViÖt Nam. Nhµ n-íc ®ãng vai trß quan träng trong ®iÒu tiÕt c¸c mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu vµ ®· mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng ®¸nh kÓ. §èi víi hµng Cµ Phª, th× nhµ n-íc ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm khuyÕn khÝch ng-êi d©n, Nhµ n-íc sím lËp quü hç trì s¶n xuÊt, gióp cho ng-êi d©n yªn t©m 6 s¶n xuÊt kÓ c¶ khi cã sù thay ®æi gi¸ trªn thÞ tr-êng. ChÝnh phñ ®· phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn cµ phª chÌ 40000 ha trong 5 n¨m (1997-2000) b»ng vèn trong n-íc vµ vèn vay -u ®·i cña quü ph¸t triÓn Ph¸p (CFD). §©y lµ mét biÖn ph¸p nh»m më réng thªm diÖn tÝch cµ phª chÌ ë ViÖt Nam. Nhµ n-íc cho c¸c hé n«ng d©n vay tiÕp vèn tõ c¸c ng©n hµng nhµ n-íc, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, Nhµ n-íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî gi¸ trî c-íc vËn chuyÓn mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu vµ vËt t- s¶n xuÊt, cho vay vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®èi víi c¸c hé nghÌo vay vèn qua ng©n hµng ®-îc gi¶m l·i xuÊt tõ 15-30%. Cuèi n¨m 2000 ®Çu n¨m 2001, ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o cho c¸c doanh nghiÖp ®-îc vay vèn ng©n hµng 0% l·i suÊt ®Ó thu mua t¹m tr÷ 60000 tÊn cµ phª, ngµy 13-2-2001 ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh 140, tiÕp tôc thu mua t¹m tr÷ 90000 tÊn n©ng tæng sè 150 000 tÊn cµ phª ®-a ra khái l-u th«ng. 7 QuyÕt ®Þnh nµy ®· gióp n«ng d©n h¹n chÕ b¸n cµ phª ra, gia cµ phª trong n-íc ®· v÷ng lªn vµ cã phÇn t¨ng gi¸, gi¸ chµo b¸n cµ phª æn ®Þnh tõ 440-450 USD/tÊn FOB. Nhµ n-íc cßn cho sö dông nguån ng©n s¸ch ®Ó bï lç cho c¸c doanh nghiÖp vÒ kho¶n lç do xuÊt khÈu cµ phª t¹m tr÷, nh-ng kh«ng v-ît qu¸ sè lç kinh doanh chung cña doanh nghiÖp. ChÝnh nh÷ng chñ tr-¬ng trªn cña Nhµ n-íc ®· thùc sù gióp n«ng d©n, tiÕp thªm søc m¹nh cho hä cã vèn ®Çu t- vµo s¶n xuÊt. III. Những khã kh¨n vµ h¹n chÕ trong xuÊt khÈu Cµ Phª ë ViÖt Nam. 1. Cµ Phª xuÊt khÈu, nh÷ng ®iÓm yÕu cÇn ®-îc kh¾c phôc. HiÖu qu¶ kinh tÕ trong xuÊt khÈu cµ phª bÞ gi¶m trÇm träng, nhiÒu n¬i ®· ph¸ c©y cµ phª ®Ó chuyÓn sang trång 8 lo¹i c©y kh¸c cã lîi Ých cao h¬n. Nguyªn nh©n lµ do chÊt l-îng Cµ phª cña chóng ta cßn thÊp, bëi v× ngay ë kh©u chän gièng th× chñ yÕu lµ do bµ con n«ng d©n tù chän, -¬m gièng vµ trång nªn kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng. C©y ph¸t triÓn kÐm, h¹t nhá, tû lÖ ®ång ®Òu gi÷a c¸c h¹t thÊp. §Çu t- trong lÜnh vùc thuû lîi ®Ó t-íi cho cµ phª ®¹t thÊp. NhiÒu vïng vµo mïa kh« h¹n kh«ng ®ñ n-íc t-íi ¶nh h-ëng xÊu ®Õn t×nh h×nh sinh tr-ëng cña c©y. Thªm n÷a ë n-íc ta vÉn thu h¸i theo kiÓu tuèt cµnh lµ phæ biÕn, qu¶ xanh chÝn lÉn lén, dÉn ®Õn chÊt l-îng cµ phª chÕ biÕn thÊp, tû lÖ tæn thÊt sau quy ho¹ch còng cao. Kh©u chÕ biÕn th× chung ta l¹i chñ yÕu sö dông chÕ biÕn kh«, ph-¬ng ph¸p nµy lµm cho h-¬ng vÞ Cµ phª kh«ng ngon nh- chÕ biÕn -ít. ChÕ biÕn kh« l¹i phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè thêi tiÕt, tèn nhiÒu c«ng ph¬i ®¶o, ®ßi hái diÖn tÝch kho vµ s©n ph¬i lín. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn ®©y, mÆc dï chÊt l-îng 9 vèn cã cña cµ phª vèi trång ë n-íc ta ®-îc ®¸nh gia cao, lo¹i kÝch th-íc h¹t 45-60% ®¹t tiªu chuÈn lo¹i 1, chÊt l-îng thö nÕm :cã 35% rÊt tèt, 50% tèt, 10% ë møc trung b×nh vµ chØ cã 5% lµ lo¹i trung b×nh kÐm. Song trªn thùc tÕ, chÊt l-îng cµ phª nh©n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam l¹i kh«ng thÓ hiÖn ®-îc nh÷ng chØ tiªu trªn. MÊy n¨m gÇn ®©y, tû lÖ cµ phª xuÊt khÈu lo¹i mét cña n-íc ta chØ ®¹t ë møc 20%. Sù ®Çu t- cho c«ng nghÖ sau thu ho¹ch ch-a t-¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng nhanh cña s¶n l-îng, chóng ta ch-a gi¸m ®Çu t- m¹nh ®Ó mua c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cµ phª ë n-íc ta so víi c¸c n-íc kh¸c lµ t-¬ng ®èi cao. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty Cµ phª ViÖt Nam lµ kho¶ng 13-15 triÖu ®ång /tÊn, ë khu vùc t- nh©n gi¸ thµnh kho¶ng d-íi 10 triÖu /tÊn. Cã thùc tÕ nµy lµ do khÊu hao c¬ b¶n vµ x©y dùng h¹ tÇng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh. Chi phÝ 10 vÒ chÕ biÕn cã sù dao ®éng lín phô thuéc vµo quy m«, lo¹i h×nh vµ møc ®é trang bÞ. VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ chÊt l-îng cµ phª cña n-íc ta còng cã sù bÊt cËp víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ g©y ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. C¸ch tÝnh lçi cña tiªu chuÈn ViÖt Nam quy ®Þnh theo %, trong khi tiªu chuÈn thÞ tr-êng k× h¹n London tÝnh lçi theo c¸ch ®Õm. Tiªu chuÈn ViÖt Nam quy ®Þnh kÝch cì h¹t trªn sµng sè 16 trong khi nhiÒu kh¸ch hµng n-íc ngoµi l¹i yªu cÇu cµ phª lo¹i kÝch th-íc trªn sµng lµ sè 18. Nh×n chung th× chóng ta cÇn kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò trªn th× míi ®-a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, trong viÖc s¶n xuÊt Cµ Phª. Vµ ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña mét n-íc xuÊt khÈu Cµ Phª m¹nh trªn thÕ giíi. 2. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam. 11 H¹t cµ phª cña ViÖt Nam ch-a ®ång ®Òu. Theo c¸c quan chøc cña VINACAFE th× hiÖn nay ViÖt Nam cã trªn 80 tæ chøc xuÊt khÈu cµ phª, v× vËy chÊt l-îng cµ phª xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty vµ tæ chøc kÓ c¶ nhµ n-íc vµ tnh©n khã ®¶m b¶o mét c¸ch ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh. Tõ ®ã gi¸ xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam biÕn ®éng lín vµ th-êng thÊp h¬n gi¸ c¸c n-íc s¶n xuÊt lín. Chóng ta cßn thiÕu hÖ thèng kho, hÖ thèng tæ chøc thu mua chuyªn nghiÖp, nhÊt lµ chóng ta thiÕu vèn dù tr÷, th«ng tin cßn yÕu kÐm, c¹nh tranh ch-a lµnh m¹nh vÉn cßn t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n nªn chóng ta rÊt bÞ ®éng trong xuÊt khÈu mÆt hµng cµ phª, lµm tæn thÊt cho lîi Ých cña céng ®ång nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt, chÕ biÕn, xuÊt khÈu vµ lîi Ých chung cña x· héi. Ch-a cã kinh nghiÖm thuª tµu bu«n, ch-a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong th-¬ng m¹i vµ giao dÞch víi thÞ tr-êng cµ phª thÕ giíi, tr×nh ®é tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o 12 cßn s¬ ®¼ng. ®iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao chóng ta xuÊt khÈu vÉn ph¶i th«ng qua thÞ tr-êng trung gian. C«ng nghÖ chÕ biÕn cã quy m« nhá, c¸c c¬ së chÕ biÕn phÇn lín trong t×nh tr¹ng sö dông thiÕt bÞ, c«ng nghÖ l¹c hËu, tiªu hao nhiÒu nguyªn liÖu. ThiÕt bÞ chÕ biÕn chñ yÕu ph¬i trªn s©n ®Êt, phÇn lín ch-a cã s©n xi m¨ng. S¶n xuÊt cµ phª cßn trong t×nh tr¹ng tù ph¸t, kÜ thuËt ch¨m sãc kÐm. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng hé gia ®×nh pha trén cµ phª chÌ víi cµ phª vèi nh»m kiÕm lêi. ®iÒu nµy ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn uy tÝn cña nhµ xuÊt khÈu, mét yÕu tè rÊt quan träng trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Chóng ta ch-a cã ®-îc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng v÷ng m¹nh ®Ó hç trî cho s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu cµ phª, t¸i chÕ, dù tr÷ trong kho, ®Ó cã nhiÒu mÆt hµng phong phó cho cµ phª nh- cµ phª tan, cµ phª ë d¹ng uèng gi¶i kh¸t, cµ phª rang, cµ phª c« ®Æc…HoÆc sö dông c¸c s¶n phÈm phô cña qu¶ cµ phª nh- 13 thÞt qu¶ lµm r-îu vang, vá qu¶ lµm ph©n h÷u c¬. CÇn cã tæ chøc ®ñ m¹nh, cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tr¸ch nhiÖm khÐp kÝn trong thu mua cµ phª ®Ó xuÊt khÈu ®Ó qu¶n lý ngµnh xuÊt khÈu. Tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i cµ phª cßn ch-a ®-îc ®ång ®Òu. Cµ phª chÌ ph¸t triÓn thua xa cµ phª vèi v× cµ phª chÌ cã chÊt l-îng cao nh-ng khã trång l¹i bÞ h¹n chÕ do s©u bÖnh vµ mét sè ®iÒu kiÖn khã kh¨n kh¸c mµ nay ta ch-a kh¾c phôc ®-îc. 3. Nh÷ng h¹n chÕ trong sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc. Nhµ n-íc ch-a cã chÝnh s¸ch chØ ®¹o qu¶n lý chÆt chÏ ngµnh cµ phª, ch-a cã chÝnh s¸ch ®Çu t- h÷u hiÖu vµo kh©u chÕ biÕn s¶n phÈm, mµ ®©y lµ c«ng ®o¹n rÊt quan träng. NÕu chÕ biÕn mµ kh«ng tèt th× dï c¸c c«ng ®o¹n tr-íc cã tèt ®Õn mÊy th× kh«ng thÓ nµo cho ra ®-îc nh÷ng l« hµng ®¹t chÊt l-îng tèt. ChÝnh s¸ch hç trî vèn cña nhµ n-íc ch-a ®-îc ®óng, cßn dµn tr¶i, thiÕu chän läc, g©y 14 t©m lý û l¹i. C¸c chÝnh s¸ch hÇu nh- tËp trung nhiÒu vµo hç trî ®Çu ra cho s¶n phÈm xuÊt khÈu, ch-a phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ quy m« cña quü nµy cßn qu¸ nhá, nguån thu Ýt. ChÝnh s¸ch tÝn dông hç trî xuÊt khÈu cßn tån t¹i vÊn ®Ò lµ nî qu¸ h¹n qu¸ cao, c¬ chÕ cho vay -u ®·i triÓn khai qu¶n lý ch-a chÆt chÏ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶. Nh×n chung chÝnh s¸ch ®-a ra cßn ch-a ®ång bé, ch-a toµn diÖn vµ tÝnh hiÖu qu¶ ch-a cao. IV. Ph-¬ng H-¬ng Vµ Gi¶i Ph¸p. 1. Mét sè gi¶i ph¸p. Trong t×nh h×nh hiÖn nay gi¸ cµ phª ®ang gi¶m m¹nh chóng ta kh«ng nªn trång thªm cµ phª mµ tËp trung ch¨m sãc tèi ®a ®Ó c¶i tiÕn chÊt l-îng, gi¶m gi¸ thµnh. CÇn ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ®Çu t- c«ng nghÖ míi. Më 15 réng thÞ tr-êng, chóng ta cÇn ph¶i cã kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp, tæ chøc héi chî triÓn l·m th-¬ng m¹i quèc tÕ. T¨ng l-îng cµ phª tinh chÕ, gi¶m tû lÖ cµ phª nh©n xuÊt khÈu, thùc hiÖn dÊu hiÖu hµng ho¸ thèng nhÊt. CÇn cã sù qu¶n lý vÒ gi¸, nhµ n-íc quy ®Þnh gi¸ sµn vµ t¨ng c-êng ho¹t ®éng t¹m tr÷ d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau th«ng qua tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty xuÊt nhËp khÈu. Nhµ n-íc còng nªn gi¶m møc thuÕ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cµ phª trªn thÞ tr-êng néi ®Þa, miÔn thuÕ bu«n cho c¸c hé kinh doanh trªn thÞ tr-êng néi ®Þa. Ng©n hµng nªn cho nh÷ng ng-êi trång cµ phª vay vçn trong thêi gian dµi ®Ó hç trî gi÷ ®-îc c©y cµ phª, tr¸nh t×nh tr¹ng chÆt hÕt nh- c©y ca cao. 2. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, gi÷ v÷ng diÖn tÝch vµ s¶n l-îng hîp lý, ph¶i biÕt ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu 16 dïng. CÇn ®¹t cho m×nh mét môc tiªu vÒ s¶n l-îng, cÇn cã diÖn tÝch nhÊt ®Þnh ®Ó trång c©y Cµ Phª. CÇn ®Çu t- vµ quan t©m thÝch ®¸ng cho viÖc ph¸t triÓn c©y cµ phª chÌ ë c¸c tØnh miÒn nói, chñ yÕu lµ ë c¸c tØnh phÝa B¾c, nh»m gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph¸t triÓn kh«ng ®Òu ë c¸c vïng cµ phª trong c¶ n-íc. §èi víi cµ phª vèi, so víi c¸c n-íc kh¸c trång lo¹i nµy trªn thÕ giíi, th× cµ phª vèi cña ViÖt Nam vÉn cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó c¹nh tranh, qua ®ã chóng ta cÇn v¹ch ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÔn c©y Cµ Phª vèi. Nãi tãm l¹i chóng ta cßn nhiÒu ®iÒu cÇn ph¶i lµm, ®Ó n©ng cao vÞ thÕ c©y cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. 3. Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c-êng vai trß ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc. VÒ sù ra ®êi cña Quü hç trî xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thêi gian qua ®· cã nh÷ng t¸c dông kh«ng thÓ phñ nhËn. 17 Tuy nhiªn còng cÇn cã sù tæng kÕt, ®¸nh gi¸ thùc tiÔn cña c¸c quü nµy tõ sau khi vËn dông ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi nh»m ph¸t huy cã hiÖu qu¶ h¬n trong viÖc sö dông quü. Thóc ®Èy nhanh viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn quü b¶o hiÓm cµ phª, cã nh- vËy míi ®ñ kh¶ n¨ng mua hµng, dù tr÷ hµng, khi cã biÕn cè thÊt th-êng x¶y ra nhgi¸ cµ phª thÕ giíi xuèng thÊp. §ång thêi, Nhµ n-íc cÇn quan t©m hç trî s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ng-êi d©n trång cµ phª h¬n, cã nh- vËy míi t¹o ®-îc t©m lý yªn t©m trong s¶n xuÊt, khiÕn hä tËp trung toµn t©m, toµn lùc g¾n bã víi ngµnh cµ phª, h¹n chÕ mét sè n«ng d©n vÒ bá kh«ng ch¨m sãc, ®èn chÆt c©y cµ phª…khi gi¸ cµ phª xuèng thÊp. Nhµ n-íc cÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ hç trî më réng thÞ tr-êng, thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn xuÊt khÈu n«ng s¶n ®Ó hç trî gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n. CÇn ph¶i sö dông thªm nhiÒu côm chÕ 18 biÕn c«ng nghiÖp bao gåm c«ng nghiÖp chÕ biÕn -ít vµ kh«, hÖ thèng sÊy, xay x¸t, ®¸nh bãng, nhµ kho …Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch chó träng ®Çu t- nghiªn cøu h¬n n÷a vµo c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, c«ng nghÖ chÕ biÕn s©u nghiªn cøu chiÕn l-îc thÞ tr-êng vµ th-¬ng m¹i. Nhµ n-íc cÇn thùc hiÖn nh÷ng -u ®·i vÒ thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam lËp chi nh¸nh ho¹t ®éng ë n-íc ngoµi, nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trùc tiÕp. CÇn cã chÝnh s¸ch thuÕ hç trî vµ thóc ®Èy xóc tiÕn th-¬ng m¹i. Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch t¨ng c-êng ®Çu t- vµo c«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ, chuyªn gia vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch, nhµ n-íc cÇn hç trî viÖc ®µo t¹o vµ h-íng dÉn hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng cµ phª xuÊt khÈu ®Ó ng-êi s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hiÓu ®-îc yªu cÇu chÊt l-îng, nh»m ®Çu t- ®óng h-íng vµ t¨ng c-êng chÊt l-îng ®ång bé. 19 KÕt luËn. HiÖn nay Cµ Phª ViÖt Nam ®ang cã vÞ thÕ trªn thÞ tr-êng, n-íc ta lµ mét trong nh÷ng n-íc xuÊt khÈu lín. Nh-ng ®Ó cã thÓ duy tr× ®-îc vÞ trÝ hiÖn nay vµ tiÕn tíi nh÷ng môc tiªu cao h¬n trong t-¬ng lai th× kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng v× trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ g©y cho chóng ta rÊt nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. Chóng ta kh«ng nªn sím tháa m·n, mµ cÇn ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó nh÷ng thÕ 20
- Xem thêm -