Tài liệu Những khái quát về ngân hàng

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®Çy ®ñ ba yÕu tè c¬ b¶n: lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. Nguyªn vËt liÖu lµ mét t liÖu lao ®éng, lµ c¬ së vµ lµ bé phËn chñ yÕu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm v× vËy nã lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi Doanh nghiÖp. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng chØ ®¬n gi¶n lµ cã vµ sö dông nguyªn vËt liÖu mµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶, tr¸nh t×nh tr¹ng cung cÊp thiÕu g©y ngõng trÖ s¶n xuÊt, hay thõa nguyªn vËt liÖu g©y ø ®äng vèn, bëi v× chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn vËy ph¶i cã chÕ ®é qu¶n lý thÝch ®¸ng vµ toµn diÖn ®èi víi nguyªn vËt liÖu tõ kh©u cung cÊp ®Õn kh©u sö dông nguyªn vËt liÖu sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. HiÖu qu¶ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng ®îc chu tr×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt kÕ to¸n lµ gióp cho h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ®îc chÝnh x¸c mµ cßn lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tiÔn ë tÇm vÜ m« gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i s¶n xuÊt hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh lµ mét bé phËn cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, do ®ã viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã gióp cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chÝnh x¸c, gióp cho ban l·nh ®¹o cã sù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nguyªn nh©n cña sù t¨ng gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã cã biÖn ph¸p phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh ®Ó thu lîi nhuËn cao vµ quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t C«ng Ty Cæ PhÇn X©y Dùng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng Tr×nh Giao Th«ng 118, còng ®øng tríc mét vÊn ®Ò bøc xóc lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ lµm sao ®Ó chi phÝ nguyªn vËt liÖu thÊp nhÊt. V× chi phÝ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty chiÕm kho¶ng 75% ®Õn 80% gi¸ trÞ x©y dùng ®ång thêi lµ bé phËn dù tr÷ s¶n xuÊt quan träng nhÊt. VÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt ë ®©y lµ ph¶i theo s¸t nh÷ng biÕn ®éng vÒ nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm thÕ nµo qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi t×m ®îc ph¬ng híng ®Ó ®a lý luËn vµo thùc tÕ võa chÆt chÏ võa linh ho¹t võa ®óng chÕ ®é chung nhng còng phï hîp víi ®iÒu kiÖn riªng cña doanh nghiÖp. Thêi gian qua C«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng, tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ ®· hÕt nh÷ng mÆt tån t¹i, víng m¾c, do vËy ®ßi hái ph¶i t×m ra ph¬ng híng hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy, qua mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 118 thÊy ®îc tÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu vµ nh÷ng vÊn ®Ò cha ®îc hoµn thiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n vµ sù híng dÉn cña thÇy gi¸o: TrÇn M¹nh Hïng em ®· lùa chän vµ ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 118 ”. Néi dung cña ®Ò tµi gåm ba phÇn: PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 118. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 118. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn B¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc sù gióp ®ì, gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy C« 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸o, vµ c¸c C«, Chó C¸n bé, cïng c¸c Anh, ChÞ trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®Ó em ngµy cµng hoµn thiÖn B¸o c¸o h¬n n÷a. Môc lôc Lêi Nãi §Çu Trang 4 PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ vai trß cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 1 Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu. 2. ph©n lo¹i NVL. 3. §Æc ®iÓm NVL. 4. Vai trß NVL. II. Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp 1. X©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. 1.1. ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. 1.2. ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm. 1.3. ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. 2. B¶o ®¶m nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 2.1. X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng dïng. 3 4 4 4 6 7 8 8 8 8 8 9 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.1. X¸c ®Þnh lîng cung øng nguyªn vËt liÖu. 2.1.2. Cung cÊp nguyªn vËt liÖu cÇn cung øng 2.1.3. Ph©n tÝch cung øng nv vÒ mÆt ®ång bé 2.1.4. Ph©n tÝch cung øng nv vÒ mÆt chÊt lîng 2.1.5. Ph©n tÝch tÝnh chÊt kÞp thêi cña viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu 2.2. X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dù tr÷. 2.2.1. Lîng dù tr÷ thêng xuyªn 2.2.2. Lîng dù tr÷ b¶o hiÓm 2.2.3. Lîng dù tr÷ tèi thiÓu 2.2.4. Dù tr÷ theo thêi vô 2.3. Ph©n tÝch tiÕn ®é vµ nhÞp ®iÖu cung øng NVL 2.4. T×nh h×nh sö dông NVL vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm cña DN 2.4.1. Møc tiªu dïng NVL 2.4.2. T×nh h×nh biÕn ®éng møc chi phÝ NVL 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 4.Tæ chøc thu mua vµ tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu. 5. Tæ chøc b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu 6. Tæ chøc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu. 7. Tæ chøc thanh quyÕt to¸n nguyªn vËt liÖu 8. Tæ chøc thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈn III. Nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong Doanh NghiÖp IV. Ph¬ng híng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. 1.Nh÷ng quan ®iÓm vÒ viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. 2.Mét sè biÖn ph¸p sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 I.Tæng quan vÒ c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 3. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 4. C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 4 10 11 12 12 14 15 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 27 29 29 29 30 31 31 32 33 33 33 33 35 37 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cã ¶nh hëng cã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118 III. Thùc tr¹ng trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118. 1. §Þnh møc tiªu dïng NVL ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng CTGT 118 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng NVL ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng CTGT 118 3. §¸nh gi¸ vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng CTGT 118 4. C¸c thñ tôc NhËp, XuÊt nguyªn vËt liÖu 4.1 C¸c thñ tôc NhËp kho 4.2 C¸c thñ tôc XuÊt kho 5. Tæ chøc b¶o qu¶n NVL 6. Tæ chøc cÊp ph¸t NVL PhÇn III: 43 44 44 45 48 50 50 55 57 57 59 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt 59 liÖu ë c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118. I. C¬ së khoa häc cña kiÕn nghÞ. 1.§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118. 1.1 Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc. 1.2 Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. 1.3 Nguyªn nh©ncña nh÷ng tån t¹i. 2. phong híng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty CP X©y dùng CTGT 118. II. Mét sè kiÕn nghÞ: 1.VÒ phÝa danh nghiÖp 2.VÒ phÝa c¸c c¬ quan nhµ níc III. §iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn. KÕt luËn 5 59 59 59 62 63 63 64 64 65 66 67 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp I. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. 1. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ thuéc nhãm tµi s¶n lu ®éng vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm mét tû träng lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. 1.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. Do nguyªn vËt liÖu sö dông trong doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo vai trß vµ t¸c dông cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi): Lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm nh s¾t, thÐp trong nhµ m¸y chÕ t¹o c¬ khÝ, b«ng trong nhµ m¸y dÖt, v¶i trong c¸c doanh nghiÖp may. §èi víi nöa thµnh phÈm mua ngoµi víi môc ®Ých tiÕp tôc chÕ biÕn nh sîi mua ngoµi trong c¸c nhµ m¸y dÖt còng ®îc coi lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. + Nguyªn vËt liÖu phô: Lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, ®îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc nh thuèc nhuém, thuèc tÈy, hå d¸n, xµ phßng, dÇu nhên. . . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nhiªn liÖu: Bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng, khÝ nh x¨ng dÇu, than, cñi, h¬i ®èt dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cho c¸c ph¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + Phô tïng thay thÕ: Lµ c¸c chi tiÕt, phô tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. + Nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô. . .) mµ doanh nghiÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. + PhÕ liÖu: Lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (g¹ch, s¾t, v¶i vôn). + Nguyªn vËt liÖu kh¸c: Lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø cha kÓ trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t ®Æc trng. * Ngoµi c¸ch ph©n lo¹i trªn nguyªn vËt liÖu cßn cã thÓ ®îc ph©n lo¹i c¨n cø vµo mét sè tiªu thøc kh¸c nh: + C¨n cø vµo nguån nhËp nguyªn vËt liÖu trong níc, nhËp ngoµi níc. + C¨n cø vµo môc ®Ých còng nh néi dung quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh qu¶n lý ph©n xëng b¸n hµng qu¶n lý doanh nghiÖp. . Ph©n lo¹i c«ng cô, dông cô. - Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm cña t liÖu lao ®éng nh÷ng t liÖu sau ®©y kh«ng ph©n biÖt gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông vÉn ®îc coi lµ c«ng cô, dông cô. - C¸c lo¹i bao b× dïng ®Ó ®ùng vËt liÖu, hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh thu mua, b¶o qu¶n vµ tiªu thô hµng ho¸. - Nh÷ng dông cô ®å nghÒ b»ng thuû tinh, giÊy dÐp chuyªn dïng ®Ó lµm viÖc. - C¸c lo¹i bao b× b¸n kÌm theo hµng ho¸ cã tÝnh gi¸ riªng nhng vÉn tÝnh gi¸ trÞ hao mßn ®Î trõ dÇn vµo gi¸ trÞ bao b× trong qu¸ tr×nh dù tr÷, b¶o qu¶n hay vËn chuyÓn hµng ho¸. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c c«ng cô g¸ l¾p, chuyªn dïng cho s¶n xuÊt. - C¸c l¸n tr¹i t¹m thêi, ®ßn gi¸o, c«ng cô trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n toµn bé c«ng cô, dông cô cña doanh nghiÖp ®îc chia lµm 3 lo¹i: + C«ng cô, dông cô. + Bao b× lu©n chuyÓn. + §å dïng cho thuª. 1.3. §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu: XÐt vÒ mÆt hiÖn vËt th× nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt díi t¸c ®éng cña lao ®éng nguyªn vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ th× nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn cña vèn kinh doanh, khi tham gia vµo s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu chuyÓn dÞch mét lÇn toµn bé gi¸ trÞ cña chóng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 1.4.. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nguyªn vËt liÖu ta cã thÓ thÊy râ vÞ trÝ quan träng cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n vµ lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm vµ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕn hµnh b×nh thêng. Do vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh sÏ bÞ ¶nh hëng lín nÕu viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu kh«ng ®Çy ®ñ, kÞp thêi. MÆt kh¸c, chÊt lîng s¶n phÈm cã ®¶m b¶o ®îc hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vµo chÊt lîng nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt (nh trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¬ khÝ tõ 50% ®Õn 60%, trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm tíi 80%,trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nhÑ chiÕm 70%). Do vËy c¶ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®Òu bÞ quyÕt ®Þnh bëi sè nguyªn vËt liÖu t¹o ra nã nªn yªu cÇu nguyªn vËt liÖu ph¶i cã chÊt lîng cao, ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i, chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®îc h¹ thÊp, gi¶m møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®¹t yªu cÇu, gi¸ thµnh h¹, sè lîng s¶n phÈm t¨ng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹ lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®îc lîi nhuËn cao cã thÓ c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng. Tõ ®ã cho thÊy viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh. II. Néi dung c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp. 1. X©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu §Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu th× tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ lùa chän mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1.1. Ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm: Lµ ph¬ng ph¸p dùa vµo hai c¨n cø: C¸c sè liÖu thèng kª vÒ møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cña kú b¸o c¸o vµ nh÷ng kinh nghiÖm cña nh÷ng c«ng nh©n tiªn tiÕn, råi dïng ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh møc. ¦u, nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + ¦u ®iÓm: ®¬n gi¶n dÔ vËn dông cã thÓ tiÕn hµnh nhanh chãng, phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt. + Nhîc ®iÓm: tÝnh chÝnh x¸c vµ khoa häc kh«ng cao 1.2. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm: Lµ ph¬ng ph¸p dùa vµo kÕt qu¶ cña phßng thÝ nghiÖm kÕt hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra söa ®æi v¸c kÕt qu¶ ®· tÝnh to¸n hoÆc tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö nh»m x¸c ®Þnh ®Þnh møc cho kú kÕ ho¹ch. + ¦u ®iÓm : cã tÝnh chÝnh x¸c vµ khoa häc h¬n ph¬ng ph¸p thèng kª + Nhîc ®iÓm: cha ph©n tÝch toµn diÖn c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ®Þnh møc vµ cßn phô thuéc vµo phßng thÝ nghiÖm cã thÓ kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Ngoµi ra chi phÝ c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn thêi gian ®Òu t¬ng ®èi cao. 1.3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: Thùc chÊt cña ph¬ng ph¸p nµy lµ kÕt hîp viÖc tÝnh to¸n vÒ kinh tÕ kü thuËt víi viÖc ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîng tiªu hao nguyªn vËt liÖu. ChÝnh v× vËy nã ph¶i ®îc tiÕn hµnh qua 3 bíc sau: Bíc 1: Thu thËp vµ nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®Õn møc, ®Æc biÖt lµ c¸c tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ s¶n phÈm, ®Æc tÝnh nguyªn vËt liÖu chÊt lîng m¸y mãc thiÕt bÞ tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n …. Vµ sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn møc cña kú b¸o c¸o. Bíc 2: Ph©n tÝch tõng thµnh phÇn trong c¬ cÊu ®Þnh møc vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Ó t×m gi¶i ph¸p xo¸ bá mäi l·ng phÝ , tiÕt kiÖm møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. Bíc 3: Tæng hîp c¸c thµnh phÇn trong c¬ cÊu ®Þnh møc ,tÝnh hÖ sè sö dông vµ ®Ò ra biÖn ph¸p phÊn ®Êu gi¶m møc trong kú kÕ ho¹ch. + ¦u ®iÓm: Cã tÝnh khoa häc vµ tÝnh chÝnh x¸c cao ®a ra mét møc tiªu dïng hîp lý nhÊt. H¬n n÷a khi sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®Þnh møc tiªu dïng lu«n lu«n n»m trong tr¹ng th¸i ®îc c¶i tiÕn. + Nhîc ®iÓm: Nã ®ßi hái mét lîng th«ng tin t¬ng ®èi lín, toµn diÖn vµ chÝnh x¸c. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c«ng t¸c th«ng tin trong doanh nghiÖp 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¶i ®îc tæ chøc tèt. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy kh¸c ®ã lµ víi mét lîng th«ng tin nh vËy ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò xö lý th«ng tin cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cao. Nhng dï nãi thÕ nµo th× ®©y vÉn lµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ hiÖu qu¶ nhÊt. 2. B¶o ®¶m nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp 2.1. X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó hoµn thµnh toµn diÖn vµ vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt lµ viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ph¶i ®îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý ®¶m b¶o ®ñ sè lîng ®ång bé , ®óng phÈm chÊt vµ ®óng thêi gian. 2.1.1. X¸c ®Þnh cung øng nguyªn vËt liÖu theo sè lîng Yªu cÇu ®Çu tiªn ®èi víi viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè lîng. NghÜa lµ nÕu cung cÊp víi sè lîng qu¸ lín g©y ra ø ®äng vèn vµ do ®ã ®Én ®Õn viÖc sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶. Nhng ngîc l¹i nÕu kh«ng cung cÊp ®ñ vÒ sè lîng sÏ ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®îc liªn tôc. Thùc tÕ cho thÊy c¸c doanh nghiÖp kh«ng hoµn thµnh vÒ viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu hay do thiÕu nguyªn vËt liÖu dÉn ®Õn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng nguyªn vËt liÖu vÒ sè lîng cÇn tÝnh tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung cÊp cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu theo c«ng thøc sau: Sè lîng NVL lo¹i i thùc tÕ nhËp trong kú Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung øng vÒ khèi l = îng nguyªn vËt liÖu lo¹i i ( i = 1,n ) Sè lîng NVL lo¹i i cÇn mua ( KH trong kú ) Sè lîng NVL lo¹i i cÇn mua theo kÕ ho¹ch trong kú ®îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÒu c¸ch. Song c¸ch th«ng dông nhÊt lµ tÝnh lîng NVL cÇn dïng trong kú theo c«ng thøc: Mi = q . Mi 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®ã: + Mi: nhu cÇu vÒ sè lîng lo¹i NVL i trong kú + Q: sè lîng s¶n phÈm hay chi tiÕt cÇn s¶n xuÊt trong kú + Mi: ®Þnh møc hao phÝ NVL i cho mét s¶n phÈm hoÆc chi tiÕt ViÖc thu mua NVL kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n: - Doanh nghiÖp gi¶m hîp ®ång s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm hay chi tiÕt nµo ®ã. Bëi vËy gi¶m sè lîng NVL cÇn cung øng. - Doanh nghiÖp gi¶m hîp ®ång thu mua trªn c¬ së tiÕt kiÖm ®îc hao phÝ NVL ®· ®¹t ®îc. - HoÆc Doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, khã kh¨n vÒ ph¬ng tiÖn… B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng nguyªn vËt liÖu: 2.1.2 Cung cÊp NVL theo chñng lo¹i: Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng NVL lµ ph¶i ph©n tÝch tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu chñ yÕu. Khi ph©n tÝch t×nh h×nh cung cÊp tõng lo¹i vËt liÖu chñ yÕu cÇn ph©n biÖt vËt liÖu cã thÓ thay thÕ ®îc vµ vËt liÖu kh«ng thay thÕ ®îc. + VËt liÖu cã thÓ thay thÕ ®îc lµ lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ sö dông t¬ng ®¬ng, khi sö dông kh«ng lµm thay ®æi lín ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. Khi ph©n tÝch lo¹i vËt liÖu nµy, ngoµi c¸c chØ tiªu vÒ sè lîng, chÊt lîng cÇn chó ý ®Õn chØ tiªu chi phÝ ( gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu thay thÕ). + VËt liÖu kh«ng thay thÕ ®îc lµ lo¹i vËt liÖu mµ trong thùc tÕ kh«ng cã vËt liÖu kh¸c thay thÕ hoÆc nÕu thay thÕ sÏ lµm thay ®æi tÝnh n¨ng, t¸c dông cña s¶n phÈm. B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng nguyªn vËt liÖu theo chñng lo¹i: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng:1.1. §¬n vÞ tÝnh: TÊn TT Tªn vËt liÖu Sè lîng cung cÊp Sè thùc nhËp Hoµn thµnh vÒ chñng lo¹i Céng 2.1.3. Ph©n tÝch cung øng vËt t vÒ mÆt ®ång bé §Ó s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm, cÇn nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c, c¸c vËt liÖu nµy kh«ng thÓ thay thÕ b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c ®îc. ChÝnh v× vËy, viÖc cung øng vËt t ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt ®ång bé míi t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc chØ tiªu ®· ®Æt ra. B¶ng: 1.2. B¶ng ph©n tÝch cung øng vËt t vÒ mÆt ®ång bé: Tªn vËt liÖu Sè cÇn nhËp Sè thùc nhËp Tû lÖ % hoµn thµnh cung øng Sè sö dông ®îc Sè lîng % 2.1.4. Ph©n tÝch cung øng vËt liÖu vÒ chÊt lîng Trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, sö dông nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÌ chÊt lîng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt. Bëi vËy, nguyªn vËt liÖu tèt hay xÊu sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm , ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, khi nhËp nguyªn vËt liÖu ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®èi chiÕu c¸c hîp ®ång ®· ký ®Ó ®¸nh gi¸ NVL ®· ®¸p øng tiªu chuÈn , chÊt lîng hay cha. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó ph©n tÝch chÊt lîng NVL, cã thÓ dïng chØ tiªu chØ sè chÊt lîng hay hÖ sè lo¹i: + ChØ sè chÊt lîng NVL (Icl) lµ tØ sè gi÷a gi¸ b¸n bu«n b×nh qu©n cña NVL thùc tÕ víi g¸ b¸n bu«n b×nh qu©n cña NVL thùc tÕ víi gi¸ b¸n bu«n b×nh qu©n cung øng theo kÕ ho¹ch. IchÊt lîng = Mil . Sik : Mik . Sik Mil Mik Trong ®ã: + Mil, Mik: Khèi lîng NVL tõng lo¹i theo cÊp bËc chÊt lîng lo¹i i kú thùc tÕ vµ kú kÕ ho¹ch ( tÝnh theo ®¬n vÞ hiÖn vËt ). + Sik: §¬n gi¸ NVL tõng lo¹i theo cÊp bËc chÊt lîng lo¹i i kú kÕ ho¹ch. + IchÊt lîng : cµng lín h¬n 1, chøng tá chÊt lîng NVL nhËp kho cµng cao. + HÖ sè lo¹i lµ tØ sè gi÷a tæng gi¸ trÞ NVL theo cÊp bËc chÊt lîng víi tæng gi¸ trÞ NVL cung øng theo gi¸ lo¹i cÊp bËc chÊt lîng cao nhÊt. B¶ng:1.3. B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng vËt t theo chÊt lîng: ThÐp trßn xo¾n Gi¸ mua b×nh qu©n 1 tÊn (1000®) Sè c©n cung øng Sè lîng (tÊn) Thanh tiÒn (1000®) 8 10 12 14 14 Sè thùc nhËp Sè lîng (tÊn) Thµnh tiÒn (1000®) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng céng 2.1.5. Ph©n tÝch tÝnh chÊt kÞp thêi cña viÖc cung øng NVL Cung øng NVL kÞp thêi lµ cung øng dïng thêi gian ®Æt ra cña doanh nghiÖp . Th«ng thêng, thêi gian cung øng NVL xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh dù tr÷ cÇn cung cÊp trong kú. §iÒu kiÖn quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp hoµn thµnh tèt vµ nhÞp nhµng lµ ph¶i cung øng nh÷ng lo¹i NVL cÇn thiÕt mét c¸ch kÞp thêi trong c¶ mét thêi gian dµi( th¸ng, quý, n¨m). Trong nhiÒu trêng hîp, nÕu xÐt vÒ mÆt khèi lîng cung øng mét lo¹i vËt t nµo ®ã trong mét kú kinh doanh th× doanh nghiÖp vÉn ®¶m b¶o, nhng do viÖc cung øng kh«ng kÞp thêi ®· dÉn ®Õn s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ ngõng trÖ v× chê ®îi vËt t. B¶ng:1.4. B¶ng ph©n tÝch tÝnh chÊt kÞp thêi cña viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu: Nguån vËt t Ngµy nhËp Sè lîng §¶m ®¶m b¶o nhu cÇu trong th¸ng Sè lîng 1.Tån ®Çu th¸ng 1/9 NhËp lÇn 1 10/9 NhËp lÇn 2 14/9 NhËp lÇn 3 25/9 Sè ngµy Cßn l¹i kh«ng cÇn dïng trong th¸ng Céng 2.2. X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dù tr÷ : NVL dù tr÷ bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i NVL chÝnh , nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, c«ng cô nhá hiÖn cã ë trong doanh nghiÖp,®ang chê ®îi ®Ó ®a vµo tiªu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. Dù tr÷ NVL cho s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè tÊt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 yÕu kh¸ch quan. Do ®ã ph©n cång lao ®éng x· héi vµ ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt lµm cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nµy trë thµnh lo¹i vËt t cña doanh nghiÖp kh¸c ( NÕu s¶n phÈm ®ã tiªu dïng cho s¶n xuÊt ). MÆt kh¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ë n¬i nµy nhng l¹i ®îc tiªu thô ë n¬i kh¸c. Thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng khíp víi thêi gian vµ tiÕn ®é tiªu dïng s¶n phÈm Êy. ViÖc vËn chuyÓn nh÷ng s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng ®îc ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i víi c¸c träng t¶i kh¸c nhau. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh vËy sù liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®îc b¶o ®¶m b»ng c¸ch dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t. §¹i lîng dù tr÷ vËt t cho s¶n xuÊt phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®¹i lîng dù tr÷ vËt t cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ: + L¬ng vËt t tiªu dïng b×nh qu©n trong mét ngµy. Sè lîng nµy phô thuéc vµo quy m« s¶n xuÊt møc chuyªn m«n ho¸ cña doanh nghiÖp vµ phô thuéc vµo møc tiªu hao cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. + T×nh h×nh cña doanh nghiÖp cã b¸n vµ thu ®îc tiÒn b¸n hµng hay kh«ng ? + Träng t¶i vµ tèc ®é cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. + Thuéc tÝnh tù nhiªn cña lo¹i vËt t. Khi ph©n tÝch t×nh h×nh dù tr÷ vËt t , cÇn ph©n biÖt râ c¸c lo¹i dù tr÷. Mçi lo¹i dù tr÷ cã néi dung vµ ý nghÜa kh¸c nhau. Do ®ã yªu cÇu ph©n tÝch còng kh¸c nhau. B¶ng: 1.5. Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dù tr÷ Tªn nguyªn vËt liÖu Sè lîng ( tÊn ) §¬n gi¸ (1000 ®) ThÐp trßn Xo¾n ThÐp trßn Xo¾n  6 ThÐp trßn Xo¾n  8 16 Thµnh tiÒn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÐp trßn Xo¾n  10 ThÐp trßn Xo¾n  12 Cã ba lo¹i dù tr÷ : 2.2.1. Lîng dù tr÷ thêng xuyªn: Dù tr÷ thêng xuyªn lµ lîng dù tr÷ nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc trong c¸c ®iÒu kiÖn cung øng b×nh thêng. Lîng dù tr÷ thêng xuyªn mçi lo¹i ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: DTTX = tc x §MTH Trong ®ã: + DTTX : Lîng dù tr÷ thêng xuyªn + Tc : Thêi gian ( ngµy ) cung øng trong c¸c ®iÒu kiÖn b×nh thêng + §MTH : §Þnh møc sö dông ( tiªu thô ) trong mét ngµy. Møc dù tr÷ nµy ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp diÔn ra liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n trong c¸c ®iÒu kiÖn cóng øng b×nh thêng. 2.2.2. Lîng dù tr÷ B¶o hiÓm Lîng dù tr÷ B¶o hiÓm lµ lîng cÇn dù tr÷ nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕn hµnh liªn tôc trong ®iÒu kiÖn cung øng kh«ng b×nh thêng. §Ó cã thÓ x¸c ®Þnh møc dù tr÷ b¶o hiÓm cã thÓ dùa vµo c¸c c¬ së sau: Møc thiÖt h¹i vËt chÊt do thiÕu nguyªn vËt liÖu g©y ra. C¸c sè liÖu thèng kª vÒ sè lÇn, lîng nguyªn vËt liÖu còng nh sè ngµy mµ ngêi cung cÊp kh«ng cung øng ®óng h¹n. C¸c dù b¸o vÒ biÕn ®éng trong t¬ng lai: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L¬ng dù tr÷ b¶o hiÓm mçi lo¹i cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ®¬n gi¶n sau: DTBH = tsl x §MTH Trong ®ã: + DTBH : Lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ thêng xuyªn +tsl : thêi gian cung øng sai lÖch so víi sù kiÕn + §MTH : §Þnh møc trong mét ngµy Thêi gian cung øng sai lÖch so víi dù kiÕn ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm vµ x¸c xuÊt x¶y ra trong thùc tiÔn. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh lîng dù tr÷ b¶o hiÓm trªn c¬ së sè liÖu thèng kª ®· cã víi lý thuyÕt ph©n á x¸c xuÊt cña lîng dù tr÷ b¶o hiÓm lµ mét ®¹i lîng ngÉu nhiªn.Víi møc dù tr÷ nµy doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n v× thiÕu nguyªn vËt liÖu trong c¸c ®iÒu kiÖn cung øng kh«ng b×nh thêng. 2.2.3. Lîng dù tr÷ tèi thiÓu cÇn thiÕt §Ó ho¹t ®éng ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng trong mäi ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n, lîng NVL dù tr÷ tèi thiÓu cÇn thiÕt b»ng tæng cña lîng dù tr÷ thêng xuyªn vµ dù tr÷ b¶o hiÓm. DTTTCT = DTTX + DTBH Trong ®ã: - DTTTCT : lîng dù tr÷ tèi thiÓu cÇn thiÕt ngoµi ra, ë doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo mïa sÏ ph¶i x¸c ®Þnh thªm lîng dù tr÷ theo mïa. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm theo mïa vô sÏ ph¶i x¸c ®Þnh lîng hµng dù tr÷ theo mïa phô thuéc vµo møc s¶n xuÊt mét ngµy, thêi gian lu kho ®îc tÝnh tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt theo mïa vô phô thuéc vµo cÇu vÒ s¶n phÈm theo mïa vô cña tõng vô cô thÓ. 2.2.4. Dù tr÷ theo thêi vô: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dù tr÷ theo thêi vô ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh ®îc liªn tôc, ®èi víi c¸c thêi gian ( gi¸p h¹t )vÒ nguyªn vËt liÖu. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo thêi vô nh: thuèc l¸, mÝa ®êng , chÌ.... ®Õn vô thu ho¹ch nguyªn vËt liÖu cÇn x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n khèi lîng vËt t thu mua ®Ó dù tr÷ ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch tr×nh s¶n xuÊt c¶ n¨m. khèi lîng nguyªn vËt liÖu nµy tríc khi ®a vµo nhËp kho cÇn ph©n lo¹i sµng läc, ng©m tÈy, sÊy kh«, th¸i c¾t vµ nh÷ng c«ng viÖc sÊy kho kh¸c. Cã nh vËy míi ®¶m b¶o chÊt lîng vËt t dù tr÷, tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt s¶n phÈn. §¹i lîng dù tr÷ vËt t tÝnh theo 3 chØ tiªu: + Dù tr÷ tuyÖt ®èi: Lµ khèi lîng nguyªn vËt liÖu chñ yÕu biÓu hiÖn b»ng c¸c ®¬n vÞ Nh: tÊn, Kg, m... §¹i lîng dù tr÷ tuyÖt ®èi rÊt cÇn thiÕt, gióp cho doanh nghiÖp tæ chøc, x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng kho tµng. + Dù tr÷ t¬ng ®èi: §îc tÝnh b»ng sè ngµy dù tr÷ + Dù tr÷ biÓu hiÖn b»ng tiÒn: lµ khèi lîng vËt t dù tr÷ biÓu hiÖn b»ng gi¸ trÞ, b»ng tÝch sè gi÷a ®¹i lîng vËt t dù tr÷ tuyÖt ®èi víi ®¬n gi¸ mua c¸c lo¹i vËt t. 2.3. Ph©n tÝch TiÕn ®é vµ nhÞp ®iÖu cung øng nguyªn vËt liÖu: Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu lµ ph¶i ®¶m b¶o ®Òu ®Æn,®óng thêi h¹n, ®óng thêi h¹n theo hîp ®ång hoÆc theo kÕ ho¹ch. §Ó ph©n tÝch tiÕn ®é vµ nhÞp ®iÖu cung øng nguyªn vËt liÖu, cã thÓ tÝnh ra hÖ sè ®Òu ®Æn, hÖ sè nhÞp ®iÖu hoÆc ®å thÞ cña viÖc cung øng tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Khi tÝnh hÖ sè ®Òu ®Æn cÇn tu©n theo quy t¾c lµ kh«ng lÊy sè vît qu¸ kÕ ho¹ch cung øng cña kú nµy bï cho sè hôt kÕ ho¹ch cung øng cña kúkia. Nh vËy, hÖ sè ®Òu ®Æn cung øng lo¹i vËt t nµo ®ã cao nhÊt lµ 1 ( trong tÊt c¶ c¸c kú ®Òu ®Æn vµ vît møc cung øng ) thêi gian 1 – 10/9 2 – 20/09 3 – 30/09 kú kÕ ho¹ch thùc hiÖn 2.4. T×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. Sö dông 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4.1. Møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu: Khèi lîng nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú Møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm (c«ng tr×nh). Gi¸ ®¬n vÞ NVL Møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho s¶n (1000®) xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm Lo¹i nguyªn vËt ( TÊn/c«ng tr×nh ) KÕ Thùc Møc tiªu dïng liÖu §Þnh møc Thùc hiÖn ho¹ch hiÖn 2.4.2. T×nh h×nh biÕn ®éng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng tæng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu tªn khèi lîng s¶n lo¹i ®¬n gi¸ møc tiªu dïng Chi phÝ NVL s¶n phÈm hoµn nguyªn nguyªn NVL cho ®¬n cho s¶n xuÊt phÈm thµnh vËt liÖu vËt liÖu vÞ s¶n phÈm s¶n phÈm KH TH KH TH KH TH KH TH 2.5. X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua: §Ó x¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c ë c¸c kh©u: thiÕt kÕ, kh©u thu mua, kh©u b¶o qu¶n, kh©u sö dông, vµ kh©u dù tr÷ + kh©u thu mua: Ph¶i ®ñ sè lîng, ®óng chñng lo¹i, phÈm chÊt tèt, gi¸ c¶ hîp lý, chØ cho phÐp hao hôt trong ®Þnh møc, ®Æc biÖt quan tam tíi chi phÝ thu mua nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu mét c¸ch tèi ®a. + ë kh©u b¶o qu¶n: CÇn ®¶m b¶o theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh phï hîp víi tÝnh chÊt lý hãa cña mçi lo¹i vËt liÖu, tøc lµ ph¶i tæ chøc s¾p xÕp nh÷ng lo¹i vËt liÖu cã cïng tÝnh chÊt lý hãa gièng nhau vµo mét n¬i, tr¸nh viÖc ®Ó lÉn lén víi nhau lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña nhau. 20
- Xem thêm -