Tài liệu Những giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm xâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong năm tới.

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi c¶m ¬n T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n T.s §ç §øc B×nh, cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« trong khoa Kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸c c« chó, anh chÞ em c¸n bé nh©n viªn C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong viÖc t×m tµi liÖu vµ cung cÊp nh÷ng sè liÖu thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. C¶m ¬n b¹n bÌ vµ gia ®i×nh ®· quan t©m gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Xin kÝnh chóc c¸c thÇy, c«, c¸c anh chÞ, c¸c b¹n m¹nh khoÎ vµ c«ng t¸c tèt. Hµ néi ngµy 12 - 05 - 2001 Sinh viªn Ph¹m Minh Quý 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu................................................................................................................... 4 Ch-¬ng I Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ vai trß duy tr× më réng thÞ tr-êng ®èi víi doanh nghiÖp................................... 6 I. Kh¸i niÖm, néi dung vµ vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ................................................................................................................. 6 1. Kh¸i niÖm thÞ tr-êng .............................................................................................. 6 2. Vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. .................................. 7 3. C¸c chøc n¨ng cña thÞ tr-êng. ................................................................................ 8 II. Néi dung, ph-¬ng ph¸p th©m nhËp Vµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. ................... 10 1. C¸c ph-¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ kªnh ph©n phèi t-¬ng øng. ................................................................................................................................. 10 a. XuÊt khÈu ......................................................................................................... 10 b. XuÊt khÈu trùc tiÕp. .......................................................................................... 17 2. Lùa chän ph-¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi. ................................... 24 a. Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau trong lùa chän ph-¬ng thøc th©m nhËp ......... 24 b. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn quyÕt ®Þnh lùa chän c¸ch thøc th©m nhËp. ..... 26 3. C¸c chiÕn l-îc më réng thÞ tr-êng n-íc ngoµi .................................................... 28 III. Sù cÇn thiÕt cña viÖc x©m nhËp, duy tr×, më réng thÞ tr-êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc x©m nhËp, duy tr×, më réng thÞ tr-êng ®èi víi doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn nãi riªng. ........................................................................... 33 1. Sùa cÇn thiÕt cña viÖc x©m nhËp, duy tr× vµ më réng ®èi víi doanh nghiÖp. ....... 33 2. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc x©m nhËp, duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña doanh nghiÖp. .......................................................................................... 34 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng duy tr×, më réng xuÊt khÈu cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn hµ néi. .............................................................................. 37 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ néi. .................. 37 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn. .............................. 37 a. Giai ®o¹n khëi ®Çu ........................................................................................... 37 b. Giai ®o¹n 1989-1991. ...................................................................................... 37 c. Giai ®o¹n 1991 - ®Õn nay. ................................................................................ 39 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. ....... 41 a. Tæ chøc qu¶n lý. ............................................................................................... 41 b. Mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c phßng ban nghiÖp vô- kü thuËt. ..................... 46 c. Tæ chøc s¶n xuÊt. ............................................................................................. 48 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. ..................... 49 II. T×nh h×nh x©m nh©p, duy tr×, vµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong n¨m qua. ....................................................................................................................... 51 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.VÞ trÝ ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong C«ng ty. ............................................................ 52 3. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty trong n¨m gian qua. .......... 53 a. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ................................................................................... 53 b. Nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i. ............................................................ 54 III. ThÞ tr-êng Mü vµ c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi viÖc xuÊt khÈu cña c«ng ty. ............... 55 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr-êng Mü. ...................................................................... 55 2. Nh÷ng th¸ch thøc gÆp ph¶i khi th©m nhËp thÞ tr-êng Mü. .................................. 57 a. TÝnh c¸ch kinh doanh vµ tiªu dïng cña ng-êi Mü. .......................................... 57 b. Mét sè vÊn ®Ò vÒ luËt ph¸p Mü. ....................................................................... 58 Ch-¬ng III Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m x©m nhËp, më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong n¨m tíi. ................................................................................................................................. 60 I. TriÓn väng xuÊt khÈu cña c«ng ty nãi chung vµ xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü nãi riªng. ............................................................................................................................ 60 1. Nhu cÇu cña thÞ tr-êng Mü vÒ mÆt hµng cña c«ng ty. ......................................... 60 2. TriÓn väng xuÊt khÈu cña c«ng ty. ....................................................................... 60 1. Gi¶i ph¸p vÒ quy ho¹ch chiÕn l-îc. ..................................................................... 61 2. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr-êng......................................................................................... 62 a. Marketing t×m hiÓu thÞ tr-êng Mü. .................................................................. 62 b. VÒ tæ chøc kªnh ph©n phèi .............................................................................. 63 3. Gi¶i ph¸p vÒ t¹o nguån hµng................................................................................ 63 4. Gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng vèn .................................................................................. 64 5. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc........................................................................................... 65 6. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ......................................................... 65 7. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c .......................................................................................... 67 III. Nh÷ng kiÕn nghÞ chñ yÕu. ...................................................................................... 67 1. C¶i thiÖn h¬n n÷a quan hÖ chÝnh trÞ, kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ Hoa Kú. ............ 68 2. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch - thÞ tr-êng ........................................................................ 68 KÕt luËn ..................................................................................................................... 70 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .................................................................... 71 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu HiÖp ®Þnh Th-¬ng m¹i ViÖt Nam-Hoa Kú ký kÕt ngµy 13/7/2000 t¹i Washington më ra mét trang sö míi trong quan hÖ kinh tÕ th-¬ng m¹i gi÷a hai n-íc, ®¸nh dÊu mét th¾ng lîi ngo¹i giao quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n-íc ta. B¶n HiÖp ®Þnh nµy lµ sù cô thÓ ho¸ ®-êng lèi ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam l¯: “TiÕp tôc thùc hiÖn ®­êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, réng më, ®a ph-¬ng ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i víi tinh thÇn ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n-íc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn. Hîp t¸c nhiÒu mÆt, song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng víi c¸c n-íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, b×nh ®¼ng cïng cã lîi, gi°i quyÕt c²c vÊn ®Ò tån t³i v¯ c²c tranh chÊp b´ng th­¬ng l­îng”. HiÖp ®Þnh Th-¬ng m¹i nµy ®-îc triÓn khai sÏ më ra triÓn väng to lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xóc tiÕn th©m nhËp vµo thÞ tr-êng tiªu thô khæng lå, n¬i cung cÊp c«ng nghÖ nguån hµng ®Çu thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong ®ã cã C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn ®· vµ ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn quan hÖ th-¬ng m¹i víi thÞ tr-êng tiÒm n¨ng nµy. Chuyªn ®Ò thùc tËp: “Mét sè biÖn ph²p xóc tiÕn, x©m nhËp v¯ më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn sang thÞ tr­êng Mü” ®Ò cËp mét sè ®¸nh gi¸ vµ ph¸c th¶o vÒ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc, c¸c gi¶i ph¸p mµ C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn cã ®-îc vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn sau khi hiÖp ®Þnh Th-¬ng m¹i ViÖt Nam-Hoa Kú cã hiÖu lùc. Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó th©m nhËp, duy tr×, më réng vµo thÞ tr-êng nµy cña C«ng ty. Chuyªn ®Ò ®-îc chia thµnh 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ vai trß duy tr× më réng thÞ tr-êng ®èi víi doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng duy tr×, më réng xuÊt khÈu cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ néi. Ch-¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m x©m nhËp, më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong n¨m tíi. Môc tiªu nghiªn cøu chuyªn ®Ò thùc tËp - Cñng cè n©ng cao vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc nhµ tr-êng trang bÞ vµo thùc tÕ lµm viÖc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Xem xÐt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn trong n¨m qua. - §-a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Mü cña C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn trong nh÷ng n¨m tíi. Tuy nhiªn do kh¶ n¨ng, thê× gian cã h¹n nªn chØ nªu ®-îc c¸c ®iÓm chÝnh vµ ch¾c ch¾n bµi viÕt cã nhiÒu thiÕu sãt. Em mong ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n gãp ý ®Ó t×m ®-îc c¸c con ®-êng nghiªn cøu, tiÕp cËn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng nh- cña C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn nãi riªng khi th©m nhËp vµo thÞ tr-êng Hoa Kú, t¹o ra mèc míi m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ vai trß duy tr× më réng thÞ tr-êng ®èi víi doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, néi dung vµ vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm thÞ tr-êng C¸c nhµ kinh tÕ häc ®· ®-a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng, cã thÓ nãi: thÞ tr-êng lµ ph¹m trï kh¸ch quan, nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸, nã ®¹t tíi qui m« ®Æc biÖt réng r·i do kÕt qu¶ cña sù tan r· nÒn kinh tÕ tù nhiÖn vµ do sù ph©n c«ng x· héi ngµy cµng cao. Theo C²cmac: “h¯ng ho² s°n xuÊt kh«ng ph°i ®Ó r¯nh riªng cho nh¯ s°n xuÊt tiªu dïng mµ cßn ph¶i ®-îc ®em b¸n vµ n¬i b¸n lµ thÞ tr-êng, kh«ng nªn quan niÖm ®¬n thuÇn vÒ thÞ tr-êng coi nã chØ lµ c¸i chî hay cöa hµng mµ cÇn ph¶i hiÓu réng, hiÓu s©u, hiÓu ®óng thÞ tr-êng. Theo «ng, thÞ tr-êng lµ tæng sè nhu cÇu vÒ mét hµng ho¸, lµ n¬i thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ nh- vËy nã diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸. Hay nãi c¸ch kh¸c thÞ tr-êng lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng, nh÷ng kh¸i niÖm vÒ nã còng ng¯y c¯ng phong phó ®a d³ng h¬n.” Trong cuèn kinh tÕ häc cña Sameulson ®· ®-a ra kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng nh­ sau: “thÞ tr­êng l¯ mét qu² tr×nh trong ®ã ng­êi mua v¯ ng­êi b²n mét thø h¯ng ho² t²c ®éng qua l³i nhau ®Ó x²c ®Þnh gi² c° v¯ sè l­îng h¯ng ho².” Theo tõ ®iÓn kinh tÕ (nh¯ xuÊt b°n sù thËt 1979) cho r´ng; “thÞ tr­êng l¯ lÜnh vùc l-u th«ng tiÒn tÖ, l¯ to¯n bé giao dÞch mua b²n h¯ng ho²” Nh- vËy, tuú gi¸c ®é nh×n nhËn vµ môc tiªu nghiªn cøu mµ nh÷ng kh¸i niÖm nhÊn m¹nh mÆt nµy hay mÆt kh¸c cña thÞ tr-êng. Trong marketing th-¬ng m³i ®Þnh nghÜa: “thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp nªn ®­îc hiÓu l¯ mét nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng víi c¸c nhu cÇu t-¬ng tù, nh÷ng ng-êi b¸n ®-a ra c¸c s¶n phÈm kh²c nhau víi c²ch thøc kh²c nhau ®Ó tho° m±n c²c nhu cÇu ®ã”. NghÜa l¯ thÞ tr-êng doanh nghiÖp gåm nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ nhãm ng-êi b¸n (®èi thñ c¹nh tranh). Nh-ng dï theo ®Þnh nghia nh- thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× vÉn ph¶i kh¼ng ®Þnh thÞ tr-êng lµ ph¹m trï trao ®æi hµng ho¸, trao ®æi ®ã ®-îc tæ chøc theo 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c qui luËt kinh tÕ s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸. ThÞ tr-êng lµ m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña hä trªn thÞ tr-êng nÕu kh¶ n¨ng thÝch øng vµ khai th¸c thÞ tr-êng tèt th× doanh nghiÖp sÏ ph¸t triÓn nhanh vµ thÕ lùc cña nã trªn thÞ tr-êng cµng lín. Ng-îc l¹i, nÕu doanh nghiÖp chËm thÝch øng víi thÞ tr-êng, kh«ng biÕt khai th¸c thÞ tr-êng th× doanh nghiªp ®ã sÏ bÞ thÊt b¹i vµ dÔ dµng bÞ ph¸ s¶n. 2. Vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ, thÞ tr-êng cã vÞ trÝ trung t©m. ThÞ tr-êng võa lµ môc tiªu cña ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh, võa lµ m«i tr-êng ho¹t ®éng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn thÞ tr-êng, ng-êi b¸n, ng-êi mua, ng-êi trung gian gÆp nhau trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô. Qu¸ tr×nh x¶n xuÊt tiªu dïng x· héi bao gåm bèn kh©u: s¶n xuÊt - ph©n phèi - trao ®æi vµ tiªu dïng. ThÞ tr-êng chØ bao gåm hai kh©u ph©n phèi vµ trao ®æi, ®ã lµ c¸c kh©u trung gian cÇn thiÕt, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. V× vËy nã cã t¸c ®éng nhiÒu mÆt ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x· héi cô thÓ ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c vai trß sau: Mét lµ: thÞ tr-êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Môc ®Ých cña ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó b¸n, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi kh¸c. Do ®ã cßn thÞ tr-êng th× cßn s¶n xuÊt, mÊt thÞ tr-êng th× s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ. Hai lµ: thÞ tr-êng ph¸ vì ranh giíi s¶n xuÊt tù nhiªn tù cÊp tù tóc ®Ó t¹o thµnh hÖ thèng toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua trao ®æi mua b¸n gi÷a c¸c vïng, sÏ biÕn kiÓu tæ chøc khÐp kÝn thµnh c¸c vïng liªn kÕt víi nhau, chuyÓn nÒn kinh tÕ tù nhiªn thµnh kinh tÕ hµng ho¸. Ba lµ: thÞ tr-êng h-íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo cung cÇu gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®Ó quyÕt ®Þnh nªn s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? Qua thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt h-íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. Bèn lµ: thÞ tr-êng ph¶n chiÕu t×nh h×nh kinh doanh. ThÞ tr-êng nh- "phong vò biÓu" ®o thêi tiÕt, thÞ tr-êng cho biÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã sÏ thÊy ®-îc tèc ®é, tr×nh ®é vµ qui m« cña s¶n xuÊt kinh doanh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m lµ: thÞ tr-êng lµ n¬i quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kiÓm nghiÖm, chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch biÖn ph¸p kinh tÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc, cña c¸c nhµ kinh doanh. ThÞ tr-êng cßn ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ x· héi, hµnh vi giao tiÕp cña con ng-êi, ®µo t¹o vµ båi d-ìng c¸n bé båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý, nhµ kinh doanh. S¸u lµ: thÞ tr-êng lu«n kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña nhu cÇu, tho¶ m·n vµ ®¸p øng ®-îc tÝnh ®a d¹ng phong phó cña nhu cÇu. 3. C¸c chøc n¨ng cña thÞ tr-êng.  Chøc n¨ng thõa nhËn: §èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp ®iÒu quan träng lµ ph¶i b¸n ®-îc hµng ho¸. Hµng ho¸ cã b¸n ®-îc hay kh«ng ph¶i th«ng qua thõa nhËn cña thÞ tr-êng, kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. NÕu hµng ho¸ b¸n ®-îc tøc lµ thÞ tr-êng chÊp nhËn, doanh nghiÖp míi thu håi ®-îc vèn, cã nguån thu ®Ó trang tr¶i chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. Ng-îc l¹i, nÕu hµng ho¸ ®-a ra kh«ng cã ng-êi mua, nghÜa lµ kh«ng ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn. VËy ®Ó ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, phï hîp ë ®©y lµ phï hîp vÒ sè l-îng, chÊt lùng sù ®ång bé qui c¸ch, cì lo¹i, mµu s¾c, bao b×, gi¸ c¶ vµ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng.  Chøc n¨ng thùc hiÖn: Chøc n¨ng nµy yªu cÇu hµnh ho¸ vµ dÞch vô ph¶i ®-îc thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi hoÆc b»ng tiÒn hoÆc b»ng hµng, hoÆc b»ng c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ kh¸c. Ng-êi b¸n hµng cÇn tiÒn, ng-êi mua l¹i cÇn hµng. Sù gÆp gì cña ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®-îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ hµng. Hµng ho¸ b¸n ®-îc tøc lµ cã sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ tõ ng-êi b¸n sang ng-êi mua.  Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch: ThÞ tr-êng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ kinh doanh ph¸t triÓn th«ng qua hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-êng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-êng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n hÕt nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp ®È m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ng-îc l¹i nÕu doanh nghiÖp kh«ng b¸n ®-îc, doanh nghiÖp sÏ h¹n chÕ s¶n xuÊt, t¹o nguån hµng, thu mua hµng ho¸, ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng míi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÞ tr-êng míi, hoÆc chuyÓn h-íng kinh doanh mÆt hµng kh¸c ®ang hoÆc sÏ cã kh¶ n¨ng cã kh¸ch hµng. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kÝch thÝch nµy lu«n ®iÒu tiÕt sù gia nhËp nghµnh hay rót ra khái nghµnh cña doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nµy khuyÕn khÝch c¸c nhµ doanh nghiÖp giái vµ ®iÒu chØnh theo h-íng ®Çu t- vµo lÜnh vùc kinh doanh cã lîi vµo c¸c mÆt hµng míi, cã chÊt l-îng cao cã kh¶ n¨ng b¸n ®-îc nhiÒu.  Chøc n¨ng th«ng tin: Th«ng tin cña thÞ tr-êng lµ nh÷ng th«ng tin kinh tÕ quan träng ®èi víi mäi nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, ng-êi mua, ng-êi b¸n, ng-êi cung øng ng-êi tiªu dïng ng-êi qu¶n lý vµ nh÷ng ng-êi nghiªn cøu s¸ng t¹o. Th«ng tin thÞ tr-êng lµ th«ng tin kinh tÕ quan träng. NÕu thiÕu th«ng tin thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ t×m kiÕm th«ng tin cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c c«ng viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong kinh doanh. Sù x¸c thùc cña c¸c th«ng tin thÞ tr-êng ®-îc sö dông ®Ó ®-a ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy, thÞ tr-êng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy thÞ tr-êng cã ý nghÜa quan träng ®èi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, thÞ tr-êng lu«n lµ trung t©m lµ môc tiªu cña s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ tr-êng kh«ng b×nh bÆng, ë ®ã cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c tæ chøc kinh doanh vµ c¸c th-¬ng nh©n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, hiÖu qña lµ môc tiªu cao nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua lîi nhuËn thu ®-îc. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng trõ h×nh thøc nµo, thñ ®o¹n nµo ®Ó c¹nh tranh nh»m thu l·i suÊt cao nhÊt. Hµng lo¹t c¬ së yÕu thÕ bÞ ph¸ s¶n t¹o ra ®éi quan thÊt nghiÖp, t¨ng g¸nh nÆng cho x· héi, sù ph©n ho¸ vÒ kinh tÕ ngµy cµng râ rÖt. Tãm l¹i thÞ tr-êng còng cã nh÷ng mÆt -u ®iÓm nh-ng còng cã nh÷ng khuyÕt tËt ph¶i nhËn thøc mét c¸ch toµn diÖn, ®óng ®¾n d-íi nh÷ng gãc ®é kh¸c 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhau nh»m ph¸t huy mÆt m¹nh, h¹n chÕ mÆt yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu lÝ luËn vµ ¸p dông vµo thùc tiÔn. II. Néi dung, ph-¬ng ph¸p th©m nhËp Vµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Khi doanh nghiÖp ®· lùa chän ®-îc mét sè thÞ tr-êng n-íc ngoµi lµm môc tiªu më réng ho¹t ®éng cña m×nh th× doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®-îc ph-¬ng thøc thÞ tr-êng tèt nhÊt ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr-êng ®ã. ChiÕn l-îc th©m nhËp vµo mét thÞ tr-êng n-íc ngoµi ph¶i xem xÐt nh- mét kÕ ho¹ch toµn diÖn. Nã ®Æt ra tr-íc doanh nghiÖp nh÷ng môc tiªu, biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch ®Ó h-íng dÉn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêi gian dµi. KÕ ho¹ch nµy còng cÇn dù phßng nh÷ng më réng ®Ó cã trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi x©y dùng mét chiÕn l-îc th©m nhËp cÇn chó ý r»ng mçi thÞ tr-êng môc tiªu chØ thÝch øng víi mét vµi c¸ch thøc th©m nhËp mµ theo mçi s¶n phÈm ®Òu cã nh÷ng thÞ tr-êng duy nhÊt cÇn ®Õn nã. Bëi vËy ng-êi qu¶n lý ph¶i lËp kÕ ho¹ch cho mçi lo¹i s¶n phÈm ë mçi thÞ tr-êng n-íc ngoµi , tøc lµ tÝnh theo nh÷ng giíi h¹n cña cÊp s¶n phÈm thÞ tr-êng nh- lµ giíi h¹n thÝch hîp cho quyÕt ®Þnh. Nh×n chung mét chiÕn l-îc th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi ph¶i gi¶i quyÕt c¸c néi dung sau: - Lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi, c¸c trung gian ph©n phèi th©m nhËn thÞ tr-êng ®· lùa chän - ThiÕt lËp vµ kiÓm so¸t mèi liªn hÖ vµ ho¹t ®éng cña c¸c kªnh ph©n phèi ®· ®-îc lùa chän. Sau ®©y ta sÏ xÐt mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu ®Æt ra trong viÖc lùa chän chiÕn l-îc th©m nhËp, më réng thÞ tr-êng n-íc ngoµi. 1. C¸c ph-¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ kªnh ph©n phèi t-¬ng øng. a. XuÊt khÈu Ph-¬ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó më réng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi lµ th«ng qua xuÊt khÈu. ë ®©y còng cã hai c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. Thø nhÊt lµ xuÊt khÈu thô ®éng lµ mét cÊp ®é ho¹t ®éng qua ®ã doanh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp thØnh tho¶ng xuÊt khÈu sè s¶n phÈm d- thõa cña m×nh vµ b¸n s¶n phÈm cho kh¸ch hµng mua th-êng tró ®ang ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi. Thø hai xuÊt khÈu chñ ®éng x¶y ra khi doanh nghiÖp muèn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh sang mét thÞ tr-êng ®Æc thï, vµo ®ã mét c¸ch l©u dµi vµ mét c¸ch cã hÖ thèng. Trong c¶ hai c¸ch tiÕp cËn , doanh nghiÖp ®Òu s¶n xuÊt toµn bé s¶n phÈm cña m×nh ë trong n-íc, doanh nghiÖp cã thÓ hoÆc kh«ng cã c¶i tiÕn g× vÒ c¸c mÆt hµng, bao gãi, bÒ tæ chøc, c¸c kho¶n ®Çu t- hay nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã thÓ xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh b»ng hai c¸ch lµ: xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ xuÊt khÈu gi¸n tiÕp. Cã thÓ tãm t¾t h×nh thøc nµy qua s¬ ®å sau: H·ng bu«n XK Kh¸ch C«ng ty qu¶n lý XK Hµng XK gi¸n tiÕp §¹i lý XK Kh¸ch v·ng lai XuÊt khÈu C¸c tæ chøc phèi hîp N-íc Ngoµi XK trùc tiÕp XuÊt khÈu gi¸n tiÕp: XuÊt khÈu gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc khi doanh nghiÖp th«ng qua dÞch vô cña c¸c tæ chøc ®éc lËp ®Æt ngay t¹i n-íc xuÊt khÈu ®Ó tiÕn hµnh xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh ë n-íc ngoµi. H×nh thøc gi¸n tiÕp kh¸ phæ biÕn ë nh÷ng doanh nghiÖp míi tham gia vµo thÞ tr-êng quèc tÕ. H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm c¬ b¶n lµ Ýt ph¶i ®Çu t-. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i triÓn khai mét lùc l-îng b¸n hµng ë n-íc ngoµi còng nh- ho¹t ®éng giao tiÕp vµ khuyÕch tr-¬ng ë n-íc ngoµi. Sau ®ã nã còng h¹n chÕ ®-îc c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra t¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi v× tr¸ch nhiÖm b¸n hµng thuéc vÒ c¸c tæ chøc kh¸c nhau. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy còng cã h¹n chÕ lµ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp do ph¶i chia sÎ víi c¸c tæ chøc tiªu thô trung gian vµ do kh«ng cã liªn hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nªn viÖc n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ n-íc ngoµi bÞ h¹n chÕ, kh«ng thÝch øng nhanh chãng víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. Trong t×nh h×nh s¶n xuÊt gi¸n tiÕp doanh nghiÖp cã thÓ sö dông trung gian ph©n phèi sau ®©y:  H·ng bu«n xuÊt khÈu: Lµ h·ng bu«n b¸n n»m t¹i n-íc xuÊt khÈu, mua hµng cña ng-êi s¶n xuÊt sau ®ã b¸n l¹i cho kh¸ch n-íc ngoµi. C¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu trùc tiÕp tiÕp tôc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vµ chÞu rñi ro liªn quan ®Õn viÖc xuÊt khÈu. C¸c nhµ s¶n xuÊt th«ng qua c¸c h·ng nµy ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ quan hÖ giao dÞch kh«ng kh¸c g× nhiÒu so víi kh¸ch hµng trong n-íc. H·ng bu«n xuÊt khÈu ph¶i thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng t×m thÞ tr-êng, chän kªnh ph©n phèi, x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng, cÊp tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng n-íc ngoµi, thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh b¸n hµng vµ chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. §«i khi h·ng bu«n xuÊt khÈu cÊp tÝn dông cho ng-êi s¶n xuÊt vÒ thiÕt kÕ s¶n phÈm, bao gãi vµ yªu cÇu nh·n hiÖu ®Æc biÖt cña thÞ tr-êng n-íc ngoµi. HÇu hÕt c¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu chØ chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng ë mét sè thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh vµ víi mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh. T¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi hä cã lùc l-îng b¸n hµng hoÆc sö dông ®¹i lý, thËm chÝ cã kho b·i , ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Lóc ®ã nã trë thµnh mét tæ chøc ®Çy quyÒn lùc, th«ng nhÊt nÒn th-¬ng m¹i cña c¶ mét khu vùc thÞ tr-êng. ViÖc sö dông c¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu còng cã nh÷ng -u nh-îc ®iÓm vµ h¹n chÕ chung nh- mäi h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp. - Cô thÓ nh÷ng -u ®iÓm lµ: + Nhµ xuÊt khÈu cã b¹n hµng ngay trong n-íc nh- vËy kh«ng cÇn ®Õn thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ kh«ng cÇn liªn l¹c víi b¹n hµng ®ã. + C¸c rñi ro ®èi víi viÖc xuÊt khÈu lµ do h·ng bu«n xuÊt khÈu chÞu, nhµ s¶n xuÊt ®-îc tr¶ tiÒn khi giao hµng ngay trong n-íc do vËy kh«ng ph¶i lo c¸c vÊn ®Ò vËn t¶i hµng ngµy ra n-íc ngoµi, chøng tõ xuÊt khÈu, tÝn dông vµ thu tiÒn cña h·ng n-íc ngoµi. - C¸c nh-îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ng-êi xuÊt khÈu sÏ kh«ng ®-îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c trung gian ph©n phèi vµ kh¸ch hµng ë n-íc ngoµi do vËy hä sÏ kh«ng cã ®-îc th«ng tin vÒ l-îng b¸n, kh«ng thÓ biÕt cã cÇn thay ®æi hay c¶i tiÕn s¶n phÈm hay kh«ng... + Khi giao cho h·ng bu«n xuÊt khÈu chän kªnh ph©n phèi vµ kh¸ch hµng, nhµ s¶n xuÊt sÏ kh«ng thÓ chän ®-îc kªnh cã lîi nhÊt cho m×nh. + Nhµ s¶n xuÊt sÏ kh«ng kiÓm so¸t ®-îc, thËm chÝ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ b¸n cña h·ng bu«n xuÊt khÈu vµ viÖc xuÊt khÈu cã thÓ bÞ tæn h¹i do h·ng bu«n xuÊt khÈu ®Æt gi¸ qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. + Nhµ s¶n xuÊt kh«ng thÓ g©y thanh thÕ vµ uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ng-êi tiªu dïng vµ kh¸ch hµng chØ biÕt nhµ s¶n xuÊt mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua h·ng bu«n xuÊt khÈu. Mét h×nh thøc t-¬ng tù nh- c¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu lµ c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i víi nhiÒu tæ chøc kh¸c nhau nh- Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i. Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i kh¸c víi c¸c c«ng ty ®a quèc gia ë chç ho¹t ®éng ®Çu t- cña hä, theo mét chõng mùc nµo ®ã, cã sù tiÕn bé trùc tiÕp víi th-¬ng m¹i víi môc tiªu kÝch thÝch bu«n b¸n quèc tÕ. Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i còng kh¸c víi c¸c lo¹i c«ng ty kh¸c v× kh«ng ®Þnh h-íng ngay cho ng-¬× tiªu dïng hay cho nhµ s¶n xuÊt. Mµ t×m ra nh÷ng con ®-êng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ hµng ho¸ dÞch vô b»ng vai trß trung gian trong b¸n bu«n hoÆc ®Þnh h-íng trµo l-u bu«n b¸n mét c¸ch ®éc lËp.  C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu: C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ho¹t ®éng gièng nh- mét liªn doanh xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c¸c chøc n¨ng maketting xuÊt khÈu nh- nghiªn cøu thÞ tr-êng, chän kªnh ph©n phèi vµ kh¸ch hµng, tiÕn hµnh ch-¬ng tr×nh b¸n hnµg vµ qu¶ng c¸o b¸n hµng...Kh¸c víi h·ng bu«ng xuÊt khÈu, c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu kh«ng b¸n hµng trªn danh nghÜa cña m×nh lµ tÊt c¶ c¸c ®¬n chµo hµng, lËp ®¬n ®Æt hµng, chuyªn chë hµng, lËp ho¸ ®¬n vµ thu tiÒn hµng ®Òu ®-îc thùc hiÖn víi danh nghÜa cña nhµ s¶n xuÊt. Th«ng th-êng chÝnh s¸ch gi¸ c¶, c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng, qu¶ng c¸o vµ ng©n s¸ch ...lµ do nhµ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh, c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ®-îc chØ gi÷ vai trß cè vÊn. C¸c dÞch vô cña c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ®-îc thanh to¸n b»ng hoa hång (thÓ hiÖn b»ng tû lÖ % cña trÞ gi¸ hµng b¸n) céng thªm mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh hµng th¸ng hoÆc hµng n¨m vµ tiÒn thanh to¸n cho c¸c chi phÝ ®· ®-îc tho¶ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thuËn (chi phÝ c«ng t¸c, nghiªn cøu thÞ tr-êng, qun¶g c¸o...). C¸c c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu cã thÓ cïng mét lóc thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh©n danh nhiÒu s¶n xuÊt. Sö dông c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu lµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt nhá ch-a thµnh lËp ®-îc c«ng ty xuÊt khÈu cña riªng m×nh. ViÖc sö dông c«ng ty qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cã -u ®iÓm h¬n h·ng bu«n xuÊt khÈu lµ nhµ s¶n xuÊt ®· th©m nhËp d-îc phÇn nµo vµo thÞ tr-êng, ®· cã thÓ t¸c ®éng vµ kiÓm so¸t viÖc b¸n hµng cña trung gian ph©n phèi. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy vÉn cßn h¹n chÕ lµ nhµ s¶n xuÊt Ýt cã quan hÖ trùc tiÕp víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ møc ®é thµnh c«ng cña viÖc xuÊt khÈu chñ yÕu phô thuéc vµo dÞch vô cña c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu.  §¹i lý xuÊt khÈu: §¹i lý lµ mét h·ng hay c¸ nh©n theo hîp ®ång ®Æc biÖt, b¸n hµng víi danh nghi· cña nhµ s¶n xuÊt vµ ®-îc tr¶ thï lao b»ng hoa hång, quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®-îc chuyÓn trùc tiÕp tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn ng-êi mua hµng kh«ng qua trung gian vµo bÊt cø lóc nµo (tuy nhiªn ®¹i lý còng cã thÓ cã quyÒn së h÷u hµng ho¸ nÕu trªn ®-êng vËn chuyÓn ®Õn ng-êi mua hµng ho¸ ph¶i qua kho cña ®¹i lý) cã nhiÒu kiÓu ®¹i lý kh¸c nhau thùc hiÖn xuÊt khÈu gi¸n tiÕp víi nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu lµ: - H·ng xuÊt khÈu uû th¸c: Lµ mét tæ chøc ®¹i diÖn cho nh÷ng ng-êi mua n-íc ngoµi c- tró t¹i n-íc cña ng-êi xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng cña nã dùa trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch n-íc ngoµi. Nh- vËy h·ng xuÊt khÈu uû th¸c ho¹t ®éng theo sù yªu cÇu cña ng-êi mua nªn ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶ tiÒn hoa hång. Nhµ s¶n xuÊt kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian mua nhiÒu ®iÒu ®ã uû th¸c vµ kh¸ch hµng kh¸ch n-íc ngoµi quyÕt ®Þnh. H·ng xuÊt khÈu uû th¸c c¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi, göi c¸c yªu cÇu ®ã cho c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ó mêi thÇu vµ lùa chän nhµ cung cÊp. Tõ gãc ®é nhµ s¶n xuÊt, sö dông h×nh thøc xuÊt khÈu nµy cã nhiÒu -u ®iÓm vµ tiÖn lîi: tiÒn ®-îc thanh to¸n ®óng h¹n ng¹ch trong n-íc, kh«ng ph¶i tham gia vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸ rñi ro vÒ tÝn dông Ýt h¬n. Nh-ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¹n chÕ lín nhÊt lµ nhµ s¶n xuÊt cã sù kiÓm so¸t rÊt máng manh ®èi víi ho¹t ®éng cña trung gian ph©n phèi. - Ng-êi mua th-êng tró: VÒ mÆt ho¹t ®éng cña ng-êi mua th-êng tró t-¬ng tù nh- h·ng uû th¸c xuÊt khÈu. Nã ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ng-êi mua ë n-íc ngoµi vµ c- tró t¹i thÞ tr-êng cña nhµ s¶n xuÊt song cã liªn hÖ chÆt chÏ, th-êng xuyªn h¬n víi c¸c nhµ s¶n xuÊt. Hä lµ nh÷ng ng-êi ®-îc cö l©u dµi ra n-íc ngoµi hoÆc nh÷ng ng-êi b¶n xø ®-îc tuyÓn dông lµm ®¹i diÖn. Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n nµy so víi h·ng uû th¸c xuÊt khÈu t¹o c¬ héi tèt cho c¸c nhµ s¶n xuÊt thµnh lËp quan hÖ lµm ¨n bªn v÷ng vµ liªn tôc víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi. - Ng-êi m«i giíi th-¬ng m¹i: §ã lµ nh÷ng c¸ nh©n cña c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng r¸p nèi ng-êi mua vµ ng-êi b¸n tøc lµ thùc hiÖn chøc n¨ng liªn kÕt mµ kh«ng thùc sù xö lý viÖc mua vµ b¸n hµng ho¸. Cã thÓ ph©n biÖt c¸c lo¹i h×nh ng-êi m«i giíi theo hai tiªu chuÈn lµ c¸ch thøc tr¶ c«ng (tiÒn lêi hay hoa hång) vµ møc ®é liªn hÖ chÆt chÏ víi nhµ xuÊt khÈu. Ng-êi m«i giíi mua hµng, ng-êi m«i giíi xuÊt khÈu vµ ®¹i lý h-ëng hoa hång lµ bèn h×nh thøc tr¶ c«ng cho uû th¸c vµ mèi liªn hÖ b¹n hµng sÏ ®-îc siÕt chÆt h¬n tõ h×nh thøc thø nhÊt ®Õn h×nh thøc thø t-. Ng-êi m«i giíi quèc tÕ t×m kiÕm vµ thiÕt lËp quan hÖ gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua vµ sau ®ã doanh vô sÏ ®-îc nhËn mét kho¶n hoa hång m«i giíi nãi chung cho c¶ hai bªn b¸n vµ mua cïng chÞu. LÜnh vùc vÒ m«i giíi vµ lý thuyÕt kh«ng h¹n chÕ, song trong thùc tÕ nã th-êng ®-îc sö dông ®èi víi c¸c nguyªn liÖu th« (sóc vËt, rau qu¶n hay kho¸ng s¶n). - Ng-êi m«i giíi mua hµng nhËn tiÒn cña ng-êi mua hµng ®Ó t×m hµng ho¸ cho ng-êi ®ã víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶, thêi h¹n... qui ®Þnh tr-íc ë t¹i n-íc ngoµi. Nhµ s¶n xuÊt cµng Ýt quan t©m h¬n ®Õn ng-êi m«i giíi nÕu ng-êi ®ã chØ do ng-êi mua tr¶ c«ng vµ do ®ã còng kh«ng cÇn liªn hÖ víi ng-êi mua nhµ. - Ng-êi m«i giíi b¸n hµng nhËn tiÒn cña mét nhµ xuÊt khÈu ®Î th¨m dß, b¸n hµng, göi hµng vµ lËp ho¸ ®¬n tµi hµng víi sè tiÒn hoa hång theo % cña gi¸ trÞ hµng ho¸. TÊt c¶ thùc tÕ ng-êi m«i giíi nµy thËt sù hç trî rÊt nhiÒu cho nhµ xuÊt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khÈu bëi v× nã ®¶m tr¸ch gióp nhµ xuÊt khÈu toµn bé c«ng viÖc kÓ c¶ thu tiÒn hµng vµ ®ång thêi nã cã thÓ lµm giao kÌo ®¶m b¶o tøc lµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh hoa hång bæ sung cho ng-êi mua tr¶. §¹i lý h-ëng hoa hång nhËn tiÒn cña mét nhµ s¶n xuÊt ®Ó giíi thiÖu ng-êi ®ã ë n-íc ngoµi, ë møc mµ ®¹i lý ®ã ®Æt c¬ së. §ã lµ kho¶n tiÒn göi hµng vµ lËp ho¸ ®¬n nh- vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c, tèt nhÊt lµ b»ng hîp ®ång quy ®Þnh râ gíi h¹n vÒ quyÒn cña ®¹i lý cã thÓ rµng buéc nhµ xuÊt khÈu víi yªu cÇu cña ng-êi ®ã khi ë xa nªn kh«ng thÓ tiÕn hµnh c¸c hµnh ®éng kiÓm so¸t h÷u hiÖu.  Kh¸ch v·ng lai: PhÇn lín c¸c nhµ nhËp khÈu n-íc ngoµi vµ c¸c ph©n phèi nh- c¸c cöa hµng, hÖ thèng cöa hµng t¹p phÈm vµ thùc phÈm, c¸c nhµ s¶n xuÊt sö dông nguyªn liÖu th« vµ linh kiÖn th-êng dïng kh¸ch du lÞch tõ n-íc nµy sang n-¬c¸ kh¸c nhnguån cung cÊp hµng. C¸c kh¸ch du lÞch lµ nh©n viªn cña nhµ nhËp khÈu, nhµ ph©n phèi hoÆc nhµ s¶n xuÊt ®-îc ®µo t¹o nh- lµ c¸c chuyªn gia vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm, bao gãi, trang thiÕt bÞ dïng cho s¶n xuÊt, hp-¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. Do hä ®-îc tiÕp xóc víi nhiÒu nhµ cung cÊp qua c¸c chuyÕn du lÞch, hä cã ®-îc c¸c biÓu thuÕ vÒ thÞ tr-êng vµ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh®Ó gióp cho viÖc ®µm ph¸n víi ng-êi cung cÊp. Th«ng th-êng c¸c kh¸ch hµng du lÞch cã quyÒn lËp c¸c ®¬n ®Æt hµng trong mét ph¹m vi tµi chÝnh vµ gi¸ c¶ nhÊt ®Þnh cho c¸c chuyÕn giao hµng ngay mµ kh«ng cÇn ®-îc phÐp cña c¬ quan nhµ n-íc. - ViÖc quan hÖ víi kh¸ch hµng du lÞch cã -u ®iÓm lµ: + Nhµ xuÊt khÈu kh«ng cÇn ph¶i ®Ých th©n ra n-íc ngoµi ®Ó ®µm ph¸n trùc tiÕp víi ng-êi mua mµ chÝnh ng-êi mua hµng ®Õn víi nhµ xuÊt khÈu. + C¸c nhµ xuÊt khÈu lín sö dông kh¸ch du lÞch th-êng giao cho c¸c ®¹i lý vËn t¶i tõ c¸c nhµ cung cÊp hµng vµ chuyªn trë tíi ®Æc ®iÓm cña ng-êi nhËp khÈu. Do vËy nhµ s¶n xuÊt Ýt bÞ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò vËn t¶i.  C¸c tæ chøc phèi hîp: C¸c tæ chøc phèi hîp lµ sù phèi hîp gi÷a xuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp. Nã lµ kªnh gi¸n tiÕp v× kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn cña nhµ s¶n xuÊt. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Song còng cã thÓ xem nh- mét kªnh trùc tiÕp khi nhµ s¶n xuÊt cã thÓ sö dông c¸ch ®iÒu hµnh mang tÝnh hµnh chÝnh ®èi víi chÝnh s¸ch ho¹t ®éng cña tæ chøc, cã hai lo¹i tæ chøc phèi hîp lµ phèi hîp qua trung gian vµ c¸c tæ hîp xuÊt khÈu. - Phèi hîp qua trung gian xuÊt hiÖn khi mét nhµ s¶n xuÊt sö dông hÖ thèng ph©n phèi n-íc ngoµi cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó b¸n s¶n phÈm cña ng-êi ®ã. H×nh thøc nµy cã Ých cho c¸c nhµ doanh nghiÖp nhá kh«ng cã s½n hÖ thèng ph©n phèi riªng cña m×nh võa cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp lín vÉn ho¹t ®éng b×nh th-êng ngay c¶ khi l-îng b¸n s¶n phÈm cña hä bÞ gi¶m sót. - Tæ hîp xuÊt khÈu lµ h×nh thøc mµ mét nhµ s¶n xuÊt cã thÓ tham gia xuÊt khÈu víi t- c¸ch lµ thµnh viªn cña mét tËp ®oµn hay hiÖp héi xuÊt khÈu. Mét tæ chøc sÏ xuÊt khÈu khi hai hay nhiÒu c«ng ty ®éc lËp trong cïng mét lÜnh vùc kinh tÕ gièng nhau hay gÇn nh- liªn lÕt l¹i v× môc tiªu kiÓm so¸t ®ã cã thÓ lµ mét hiÖp héi t×nh nguyÖn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt mét lo¹t hµng ho¸ ®-îc thµnh lËp ®Ó phèi hîp Marketing nh- tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶, h¹n chÕ, s¶n xuÊt hoÆc giao hµng, ph©n chia thÞ tr-êng.. nh»m môc tiªu t¨ng c-ênglîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn trªn thÞ tr-êng thÕ giíi cã c¸c lo¹i tæ hîp sau: + C¸c tæ chøc quèc tÕ ®-îc thµnh lËp v× môc ®Ých thèng trÞ trªn mét thÞ tr-êng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh(ch¼ng h¹n OPEC) + Nh÷ng hiÖp ®Þnh quèc tÕ, trong ®ã cã c¸c quèc gia mua vµ b¸n c¸c bªn tham gia hiÖp ®Þnh. +C¸c hiÖp héi ®-îc thµnh lËp ®Ó c¸c héi viªn n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh t¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi. b. XuÊt khÈu trùc tiÕp. HÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i sö dông c¸c trung gian ph©n phèi khi hä ch-a ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp. Khi ®· ph¸t triÓn ®ñ m¹nh ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp tæ chøc b¸n hµng riªng cña m×nh vµ ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t trùc tiÕp thÞ tr-êng th× hä thÝch sö dông h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp h¬n. Trong h×nh thøc nµy nhµ xuÊt khÈu giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng n-íc ngoµi, khu vùc thÞ tr-êng n-íc ngoµi th«ng qua tæ chøc cña m×nh. VÒ nguyªn t¾c mÆc dï nhµ xuÊt khÈu trùc tiÕp cã thÓ lµm t¨ng tû lÖ rñi ro trong kinh doanh song nã còng cã nh÷ng -u ®iÓm c¬ b¶n sau: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¶m bít lîi nhuËn trung gian sÏ lµm t¨ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ chi phÝ, tøc lµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho nhµ s¶n xuÊt. - Ng-êi s¶n xuÊt cã liªn hÖ trùc tiÕp vµ ®Òu ®Æn víi kh¸ch hµng víi thÞ tr-êng, biÕt ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh b¸n hµng do ®ã cã thÓ thay ®æi s¶n phÈm vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng trong tr-êng hîp cÇn thiÕt. C¸c tæ chøc b¸n hµng trùc tiÕp cña nhµ s¶n xuÊt gåm c¸c lo¹i sau:  C¬ së b¸n hµng trong n-íc: C¸c bé phËn nµy hoÆc cã thÓ liªn quan trùc tiÕp tíi nghiÖp vô b¸n hµng xuÊt khÈu hoÆc ho¹t ®éng nh- mét trô së Marketing xuÊt khÈu ®Æt trong n-íc: c¸c bé phËn nµy hoÆc cã thÓ liªn quan trùc tiÕp tíi nghiÖp vô b¸n hµng xuÊt khÈu hoÆc ho¹t ®éng nh- mét trô së Marketing xuÊt khÈu ®Æt trong n-íc ®Ó phèi hîp hay ®iÒu hµnh c¸c tæ chøc phô thuéc kh¸c ®Æt t¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Cã ba lo¹i tæ chøc xuÊt khÈu ®Æt trong n-íc lµ: - Gian hµng xuÊt khÈu: Tæ chøc nµy lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n nhÊt bao gåm mét gi¸m ®èc b¸n hµng vµ mét sè nh©n viªn trî gióp víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ b¸n hµng trùc tiÕp vµ thùc sù, cßn ho¹t ®éng marketing kh¸c (qu¶ng c¸o, tÝn dông, dÞch vô.. ) do bé phËn ®Þnh h-íng thÞ tr-êng néi ®Þa cña doanh nghiÖp ®¶m nhËn. MÆc dï -u thÕ lµ ®¬n gi¶n song nã h¹n chÕ lµ ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu sÏ bÞ lu mê do ®ã nã ®-îc c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn víi tr×nh ®é hiÓu biÕt nghiÖp vô xuÊt khÈu rÊt h¹n chÕ. §iÒu ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. - Phßng xuÊt khÈu: lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng ®éc lËp qu¶n lý phÇn lín c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Phßng xuÊt khÈu cã thÓ ®-îc tæ chøc theo chøc n¨ng, theo vïng ®Þa lý, s¶n phÈm, kh¸ch hµng hay mét vµi kiÓu kªt hîp tuú thuéc vµo sù thay ®æi nhiÖm vô Marketing xuÊt khÈu. Sù h×nh thµnh phßng xuÊt khÈu cã thÓ lo¹i trõ c¸c h¹n chÕ cña h×nh thøc gian hµng xuÊt khÈu. Tr-íc hÕt h×nh thøc nµy sÏ lo¹i trõ ®-îc sù xung kh¾c gi÷a viÖc kinh doanh gi÷a néi ®Þa vµ quèc tÕ. MÆc dï viÖc ph©n bæ hîp lý nguån lùc cho c¸c ho¹t ®éng trªn vÉn cßn gi¶i quyÕt. Sau n÷a nã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuyªn m«n ho¸ trong ho¹t ®éng do ®ã n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ xuÊt khÈu vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ. Cuèi cïng phßng xuÊt khÈu sÏ cã linh ho¹t cao kÓ c¶ nghiÖp vô còng nh- vÞ trÝ ®Æt trô së. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi nh¸nh hµng xuÊt khÈu: §Ó t¸ch biÖt hoµn toµn c¸c ho¹t ®éng néi ®Þa, mét sè doanh nghiÖp cã thÓ thµnh lËp chi nh¸nh b¸n hµng xuÊt khÈu nh- mét c«ng ty con. MÆc dï chi nh¸nh b¸n hµng xuÊt khÈu vÉn do c«ng ty mÑ qu¶n lý sang n-íc chÞu tr¸ch nhiÖm vµ cã quyÒn h¹n ®Çy ®ñ trong c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, thËm chÝ c¶ lîi nhuËn. Víi hµnh thøc nµy nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c lîi Ých cña xuÊt khÈu vµ tr¸nh ®-îc c¸c ®èi lËp kh«ng cÇn thiÕt b¾t nguån tõ kinh doanh néi ®Þa. Chi nh¸nh b¸n hµng xuÊt khÈu thµnh lËp nh»m môc ®Ých sau: + Thèng nhÊt sù kiÓm so¸t ho¹t ®éng xuÊt khÈu. + KiÓm so¸t chi phÝ vµ lîi nhuËn liªn quan ®Õn xuÊt khÈu. + Ph©n phèi ®¬n ®Æt hµng gi÷a c¸c nhµ m¸y cña doanh nghiÖp nhanh h¬n vµ gi¸m s¸t cã hiÑu qu¶ h¬n. + DÔ huy ®éng c¸c nguån taid chÝnh cÇn thiÕt h¬n. + Cung cÊp c¸c l« s¶n phÈm hoµn chØnh h¬n. + TiÕt kiÖm h¬n vÒ c¸c lo¹i thuÕ kinh doanh.  §¹i diÖn b¸n hµng xuÊt khÈu: §èi víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm c¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ sö dông c¸c ®¹i diÖn b¸n hµng th-êng trùc t¹m thêi cña m×nh ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi. §¹i diÖn c¸ nh©n cña doanh nghiÖp cã nhiÖm vô thu thËp c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Cã hai lo¹i ®¹i diÖn lµ: - Ng-êi ®-îc h-ëng l-¬ng: lµ ng-êi cña doanh nghiÖp cö ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi ®Ó giao dÞch víi kh¸ch hµng. Trong nhiÒu tr-êng hîp ng-êi ®¹i diÖn lµ ng-êi b¶n xø v× ng-êi ®ã n¾m ®-îc nh÷ng tËp qu¸n v¨n ho¸ th-¬ng m¹i, t©m lý, thùc tiÔn thÞ tr-êng tøc lµ tÊt c¶ nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a n-íc nµy víi n-íc kh¸c. TÊt nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo ng-êi ®¹i diÖn còng chu ®¸o víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh. - V¨n phßng ®¹i diÖn: Trªn thùc tÕ ngo¹i trõ nh÷ng thÞ tr-êng nhá vµ ngo¹i lÒ, râ rµng mét ng-êi ®¹i diÖn duy nhÊt kh«ng thÓ xö lý ®-îc hÕt mäi viÖc do ®ã cÇn ph¶i tæ chøc mét v¨n phßng ®¹i diÖn phô tr¸ch mét hay nhuÒu n-íc.Ngoµi viÖc tù xö lý c¸c th-¬ng vô trùc tiÕp, v¨n phßng ®¹i diÖn cßn cã tr¸ch nhiÖmdÉn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d¾t vµ kiÓm so¸t c¸c nhµ ph©n phèi néi ®Þa nh- c¸c nhµ nhËp khÈu, ®¹i lý ®Æc quyÒn hoÆc ®¹i lý , ¦u thÕ cña c«ng thøc nµy lµ c¸c nh©n viªn cña v¨n phßng do ®-îc h-ëng l-¬ng cña nhµ s¶n xuÊt sÏ tÝch cùc h¬n víi c¸c nhµ ph©n phèi n-íc ngoµi sÏ c¶m thÊy ®-îc theo s¸t vµ hç trî ®¸ng kÓ khi cÇn thiÕt do sù gÇn gòi h¬n vµ sù hiÓu biÕt tèt h¬n vÒ thÞ tr-êng.  Chi nh¸nh b¸n hµng t¹i n-íc ngoµi: Lµ mét bé phËn cña doanh nghiÖp n»m t¹i n-íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¶ c«ng viÖc xóc tiÕn vµ ph©n phèi hµng ho¸ tªn toµn bé khu vùc thÞ tr-êng ®· ®Þnh. Trong thùc tÕ khi mét vïng thÞ tr-êng ®·®-îc h×nh thµnh bëi c¸c ®¹i lý vµ c¸c nhµ ph©n phèi ®Þa ph-¬ng th× ng-êi ta thiÕt lËp mét chi nh¸nh b¸n hµng ë møc ®é cao h¬n, chi nh¸nh b¸n hµng cã thÓ ®-îc n©ng cao lªn thµnh c«ng ty chi nh¸nh b¸n hµng t¹i n-íc ngoµi víi quyÒn tù chñ cao h¬n vµ tr¸ch nhiÖm réng lín h¬n, nã cã thÓ cã kho hµng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ thanh to¸n víi mäi ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp cã quyªn th«ng qua vµ ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi. C¶ chi nh¸nh b¸n hµng vµ c«ng ty chi nh¸nh b¸n hµng ë n-íc ngoµi ®Òu lµ c¸c tæ chøc ®¨ng ký ho¹t ®éng. - ViÖc thµnh lËp c¸c chi nh¸nh b¸n hµng ë n-íc ngoµi cã c¸c -u ®iÓm lµ: + Lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt tr-ng bµy s¶n phÈm cña hä. Gi¸ trÞ cña c«ng cô xóc tiÕn b¸n hµng nµy râ nÐt. + Lµ trung t©m cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. - H¹n chÕ h×nh thøc nµy lµ: + Chi phÝ nh- c¸c lo¹i thuÕ ph¶i ®ãng, quy chÕ chuyÓn lîi nhuËn vÒ n-íc mét sè quèc gia nµy th-êng chØ thÝch hîp víi c¸c nhµ s¶n xuÊt lín cã tiÒm lùc m¹nh vÒ tµi chÝnh.  Tæ chøc trî gióp ë n-íc ngoµi: Lµ mét c«ng ty riªng rÏ ®-îc thµnh lËp vad ®¨ng ký ë n-íc ngoµi song hÇu hÕt vèn cæ phÇn cña nã l¹i do nhµ xuÊt khÈu n¾m quyÒn së h÷u. So víi chi nh¸nh b¸n hµng, h×nh thøc tæ chøc nµy cã -u ®iÓm lµ kh«ng cã vÊn ®Ò vÒ thuÕ, tuy nhiªn cã thÓ cã vÊn ®Ò vÒ ph¸p lý. 20
- Xem thêm -