Tài liệu Những cơ sở lý luận chung về chiến lược marketing và

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu Doanh nghiÖp l÷ hµnh víi t c¸ch lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a cung vµ cÇu trong du lÞch, lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt trë thµnh yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong sù ph¸t triÓn du lÞch hiÖn ®¹i. Kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc tæ chøc, x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra c¸c c«ng ty l÷ hµnh cßn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp kh¸c. §ã lµ nh÷ng yÕu tè mµ chóng ta ®îc häc, ®îc nghiªn cøu t¹i trêng. Vµ ®ît thùc tËp t¹i Trung T©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar ®· gióp em n¾m v÷ng h¬n c¸c lý thuyÕt ®· häc, ®îc ®èi diÖn vµ tiÕp xóc víi phong c¸ch lµm viÖc cña c¸c bé phËn trong c«ng ty l÷ hµnh ®Æc biÖt lµ bé phËn marketing, bé phËn x©y dùng ch¬ng tr×nh vµ bé phËn ®iÒu hµnh tour. Môc ®Ých cña ®Ò tµi: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty vµ c¸c gi¶i ph¸p Marketing ®· ®îc vËn dông. Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch Marketing t¹i Trung t©m Du lÞch Quèc tÕ Ng«i sao míi Newstartour. V× thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty lµ kh«ng nhiÒu nªn trong bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c¸c c« vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó bµi viÕt sau cña em mang l¹i kÕt qu¶ tèt h¬n. C¸c Gi¶i Ph¸p Nh»m Hoµn ThiÖn Ho¹t §éng Marketing T¹i Trung T©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi phÇn I C¬ së lý luËn vÒ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing t¹i trung t©m du lÞch quèc tÕ ng«i sao míi – newstartour. 1. ThÞ trêng vµ c¬ chÕ thÞ trêng. 1.1. ThÞ trêng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn cho ®îc vÊn ®Ò t¸i s¶n xuÊt më réng víi 4 kh©u: s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng. Râ rµng muèn cho 4 kh©u nµy vËn ®éng mét c¸ thÓ ho¹t, th«ng suèt th× s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng. ThÞ trêng ra ®êi g¾n liÒn víi lÞch sö cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Tõ ®ã ®Õn nay nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· tr¶i qua nhiÒu thÕ kû nªn kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. ThÞ trêng theo c¸ch hiÓu cæ ®iÓn lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi vµ bu«n b¸n. Trong thuËt ng÷ kinh tÕ hiÖn ®¹i th× thÞ trêng cßn bao gåm c¶ c¸c héi chî còng ng c¸c ®Þa d hoÆc c¸c khu vùc tiªu thô phÇn mÆt hµng vµ ngµnh hµng. Theo quan ®iÓm cña Mac: thÞ trêng lµ tæng sè cung, tæng sè cÇu vµ c¬ cÊu cña tæng cung vµ tæng cÇu vÒ mét lo¹i, mét nhãm hµng nµo ®ã. ThÞ trêng bao gåm c¶ yÕu tè kh«ng gian vµ thêi gian. Trªn thÞ trêng lu«n diÔn ra c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Theo quan ®iÓm Marketing : thÞ trêng bao gåm nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã mét nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ. S½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu hay mong muèn ®ã. Qua c¸c quan ®iÓm trªn ta cã thÓ nãi: thÞ trêng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, lµ n¬i diÔn ra hµnh vi mua b¸n trao ®æi tiÒn tÖ trong mét kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.1. Chøc n¨ng cña thÞ trêng. ThÞ trêng g¾n liÒn víi viÖc trao ®æi hµng ho¸, c¸c ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ trªn thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng s¶n xuÊt x· héi, thÞ trêng cã 4 chøc n¨ng chñ yÕu sau: 1.1.1.1. Chøc n¨ng thõa nhËn: §©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n, ®Æc trng cña thÞ trêng, hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra ngêi s¶n xuÊt ph¶i b¸n nã, viÖc b¸n hµng ®îc thùc hiÖn th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ trêng, thÞ trêng thõa nhËn chÝnh lµ ng¬× mua chÊp nhËn còng cã nghÜa lµ vÒ c¬ b¶n qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi cña hµng ho¸ cµ dÞch vô ®a ra thÞ trêng tøc lµ thõa nhËn gi¸ trÞ cu¶ hµng ho¸, dÞch vô chuyÓn gi¸ trÞ c¸ biÖt thµnh gi¸ trÞ x· héi. Sù ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc nãi lªn sù thõa nhËn cña thÞ trêng. 1.1.1.2. Chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng. Ho¹t ®éng mua b¸n lµ ho¹t ®éng lín nhÊt bao trïm c¶ thÞ trêng thùc hiÖn ®îc ho¹t ®éng nµy lµ c¬ së quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c quan hÖ vµ ho¹t ®éng kh¸c. ThÞ trêng thùc hiÖn hµnh vi trao ®æi hµng ho¸, thùc hiÖn tæng sè cung vµ cÇu trªn thÞ trêng, thùc hiÖn c©n b»ng cung cÇu tõng thø hµng ho¸, thùc hiÖn sù trao ®æi gi¸ trÞ. Nh vËy th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng, c¸c hµng ho¸ dÞch vô h×nh thµnh nªn c¸c gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh ®Ó lµm c¬ së ph©n phèi cho c¸c nguån lùc. 1.1.1.3. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kÝch thÝch: Nhu cÇu thÞ trêng lµ môc ®Ých cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. ThÞ trêng lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cña c¸c quan hÖ kinh tÕ. Do ®ã thÞ trêng võa lµ môc tiªu võa t¹o ra ®éng lùc ®Ó thÓ hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. §ã lµ c¬ së quan träng ®Ó chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch cña thÞ trêng ph¸t huy vai trß cña m×nh. Chøc n¨ng nµy ®îc thÓ hiÖn ë chç nã cho phÐp ngêi s¶n xuÊt b»ng nghÖ thuËt kinh doanh cña m×nht×m ®îc n¬i tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô víi hiÖu qu¶ hay lîi nhuËn cao vµ cho phÐp ngêi tiªu dïng mua ®îc hµng ho¸ dÞch vô cã lîi cho m×nh. Chøc n¨ng nµy lu«n ®iÒu tiÕt sù gia nhËp hay rót lui khái ngµnh cña mét sè doanh nghiÖp, nã khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh giái vµ ®iÒu chØnh theo híng ®Çu t vµo lÜnh vùc kinh doanh cã lîi, c¸c mÆt hµng míi, chÊt lîng cao, cã kh¶ n¨ng b¸n ®îc khèi lîng lín. Nh vËy thÞ trêng võa kÝch thÝch ngêi s¶n xuÊt sö dông hîp lý c¸c nguån lùc cña m×nh, võa kÝch thÝch ngêi tiªu dïng sö dông cã hiÖu qu¶ ng©n s¸ch cña m×nh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.1.4. Chøc n¨ng th«ng tin: Th«ng qua chøc n¨ng nµy ngêi s¶n xuÊt cã thÓ biÕt ®îc nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo, dÞch vô nµo víi khèi lîng bao nhiªu ®Ó ®a vµo thÞ trêng víi thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp vµ cã lîi, còng chØ ra cho ngêi tiªu dïng biÕt ®Ó mua hµng ho¸, dÞch vô ë thêi ®iÓm nµo cã lîi nhÊt cho m×nh. Th«ng tin thÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi qu¶n lý kinh tÕ. Mét trong nh÷ng néi dung quan träng nhÊt lµ ra quyÕt ®Þnh vµ rÊt cÇn cã th«ng tin. C¸c d÷ kiÖn th«ng tin quan träng nhÊt lµ th«ng tin tõ thÞ trêng bëi v× c¸c d÷ kiÖn th«ng tin ®ã kh¸ch quan ®îc x· héi thõa nhËn. Tãm l¹i: bèn chøc n¨ng cña th cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Mçi hiÖn tîng kinh tÕ diÔn ra trªn thÞ trêng ®Òu thÓ hiÖn bèn chøc n¨ng nµy. V× nh÷ng t¸c dông vèn cã b¾t nguån tõ b¶n chÊt cña thÞ trêng do ®ã kh«ng nªn ®Æt vÊn ®Ò chøc n¨ng nµo quan trong nhÊt hoÆc chøc n¨ng nµo quan träng h¬n. Song còng cÇn thÊy r»ng chØ khi chøc n¨ng thõa nhËn ®îc thùc hiÖn th× c¸c chøc n¨ng kh¸c míi ph¸t huy ®îc t¸c dông. 1.1.2. Vai trß cña thÞ trêng: ThÞ trêng cã vai trß quan träng trong s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ. T¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ gåm cã s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng... thÞ trêng gåm hai kh©u ph©n phèi vµ trao ®æi. §ã lµ kh©u trung gian cÇn thiÕt, nh vËy thÞ trêng lµ mét kh©u tÊt yÕu cña s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng chØ mÊt ®i khi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng cßn. ThÞ trêng lµ chiÕc "cÇu nèi" cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. ThÞ trêng lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lµ kh©u quan träng nhÊt cña t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. §Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ x· héi ph¶i chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ lu th«ng thÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ ®ã vµ thùc hiÖn yªu cÇu quy luËt tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. ThÞ trêng kh«ng chØ diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua vµ b¸n mµ nã cßnm thÓ hiÖn th«ng qua c¸c hÖ thèng ho¸ tiÒn tÖ, do ®ã thÞ trêng cßn ®îc coi lµ m«i trêng cña kinh doanh, thÞ trêng lµ kh¸ch quan, tõng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi thÞ trêng vµ ngîc l¹i, hä ph¶i tiÕp cËn ®Ó thÝch øng víi thÞ trêng. thÞ trêng lµ tÊm g¬ng ®Ó c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nhËn biÕt nhu cÇu x· héi vµ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chÝnh b¶n th©n m×nh. thÞ trêng lµ thíc ®o kh¸ch quan cña mäi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¶n lý kinh tÕ, thÞ trêng cã vai trß v« cïng quan träng, thÞ trêng lµ ®èi tîng lµ c¨n cø cña kh¸i niÖm hµng ho¸. C¬ chÕ thÞ trêng lµ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ hµng ho¸. ThÞ trêng lµ c«ng cô bæ xung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ níc. thÞ trêng lµ m«i trêng kinh doanh, lµ n¬i Nhµ níc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh kinh doanh, th«ng qua thÞ trêng chóng ta cã thÓ x©y dùng mèi quan hÖ t¬ng quan gi÷a cung vµ cÇu cña thÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô , hiÓu ®îc quy m« cña viÖc thùc hiÖn cung cÇu díi h×nh thøc mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ trêng. 1.2. C¬ chÕ thÞ trêng: V× thÞ trêng lµ mét kh©u tÊt yÕu cña s¶n xuÊt hµng ho¸ biÓu hiÖn tËp trung vµ ®Çy ®ñ nhÊt tªn thÞ trêng nªn c¬ chÕ thÞ trêng chÝnh lµ "bé m¸y" kinh tÕ ®iÒu tiÕt toµn bé sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®iÒu tiÕt toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ th«ng qua sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ quy luËt gi¸ trÞ - quy luËt kinh tÕ c¨n b¶n cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. * C¬ chÕ thÞ trêng ®îc biÓu hiÖn nh sau: + ThÞ trêng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lµ môc tiªu, lµ kh©u kÕt thóc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. + ThÞ trêng ®iÒu tiÕt nªn s¶n xuÊt x· héi th«ng qua thÞ trêng ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt, híng dÉn tiªu dïng. + C¹nh tranh lîi nhuËn tèi ®a. §éng lùc cña c¬ chÕ thÞ trêng lµ quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh. * ¦u thÕ cña c¬ chÕ thÞ trêng: + C¬ chÕ thÞ trêng kÝch thÝch viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt. + C¬ chÕ thÞ trêng cã tÝnh n¨ng ®éng vµ kh¶ n¨ng kÝch thÝch nhanh chãng. Së dÜ nh vËy lµ v×: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tån t¹i mét nguyªn t¾c ai ®a ra thÞ trêng mét lo¹i hµng ho¸ míi vµ ®a ra sím nhÊt sÏ thu ddîc lîi nhuËn nhiÒu nhÊt. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i n¨ng ®éng thêng xuyªn vµ ®æi míi thêng xuyªn. + Trong kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt, v¨n ho¸ vµ sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña mäi thµnh viªn trong x· héi. * MÆt tr¸i cña thÞ trêng: + Nh÷ng c¨n bÖnh g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ã lµ: khñng ho¶ng kinh tÕ, thÊt nghiÖp, l¹m ph¸t, ph©n ho¸ giµu nghÌo vµ g©y « nhiÔm m«i trêng. Khñng ho¶ng s¶n xuÊt "thõa" lµ c¨n bÖnh cè h÷u cña c¸c nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn ë ®©y do møc cung hµng ho¸ vît qu¸ møc cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng "d thõa hµng ho¸". 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 G¾n liÒn víi khñng ho¶ng kinh tÕ lµ thÊt nghiÖp cña ngêi lao ®éng, c¨n bÖnh nan gi¶i cña kinh tÕ thÞ trêng. Mét khuyÕt tËt kh¸c cña c¬ chÕ thÞ trêng lµ g©y « nhiÔm m«i trêng sinh th¸i, tµn ph¸ ®Êt ®ai rõng ®Çu nguån do ch¹y theo môc ®Ých lîi nhuËn. Tãm l¹i: C¬ chÕ thÞ trêng cã t¸c dông ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, chi phèi vËn ®éng cña kinh tÕ thÞ trêng, nhng sù ®iÒu tiÕt ®ã mang tÝnh chÊt mï qu¸ng. H¬n n÷a c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng ho¹t ®éng v× lîi Ých riªng cña m×nh cho nªn sù vËn ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng tÊt yÕu dÉn ®Õn nh÷ng m©u thuÉn vµ xung ®ét. Cã ngêi giµu lªn, cã ngêi nghÌo ®i. C¹nh tranh khã tr¸nh khái sù lõa g¹t, ph¸ s¶n vµ thÊt nghiÖp... TÊt c¶ ®· g©y nªn t×nh tr¹ng kh«ng b×nh thêng trong quan hÖ kinh tÕ vµ dÉn tíi sù mÊt æn ®Þnh x· héi. V× vËy, x· héi ®ßi hái ph¶i cã sù kiÓm tra ®iÒu tiÕt ®Þnh híng. §ã lµ nh÷ng lý do cÇn thiÕt lËp vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc ë tÊt c¶ c¸c níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 2. Vai trß cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 2.1. Kh¸i niÖm Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ vµ dÞch vô theo nhu cÇu thÞ trêng vµ x· héi ®Ó ®¹t tíi lîi nhuËn tèi ®a vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lín nhÊt. Mét doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ doanh nghiÖp tho¶ m·n ®îc tèi ®a nhu cÇu thÞ trêng vµ x· héi vÒ hµng ho¸, dÞch vô trong giíi h¹n cho phÐp cña nguån lùc hiÖn cã vµ nhu cÇu lîi nhuËn nhiÒu nhÊt, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lín nhÊt. 2.2. Vai trß cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét hîp phÇn tÊt yÕu quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nÕu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bÞ tr× trÖ, thua lç th× sÏ dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ bÞ khñng ho¶ng, suy tho¸i, ngîc l¹i sÏ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn thu hót nhiÒu lao ®éng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hä c¶i thiÖn ®êi sèng, tinh thÇn cho ngêi d©n. MÆt kh¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cßn lµ n¬i diÔn ra cuéc ®Êu tranh gay g¾t quyÕt liÖt gi÷a c¬ chÕ qu¶n lý cò cha ®îc xo¸ bá hoµn toµn víi c¬ chÕ míi cha hoµn chØnh cïng ®an xen tån t¹i víi nhau. Bëi vËy, doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t huy vai trß chñ ®¹o, gãp phÇn t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, xøng ®¸ng lµ c«ng cô chñ yÕu cña Nhµ níc trong viÖc ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m«, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1. Ho¹t ®éng Marketing: Ngµy nay mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng g¾n kinh doanh víi thÞ trêng v× chØ cã g¾n víi thÞ trêng th× doanh nghiÖp míi hy väng tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Mét C«ng ty døt kho¸t ph¶i cã c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh:qu¶n lý s¶n xuÊt, tµi chÝnh, nh©n sù... nhng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c chøc n¨ng ®ã cha ®ñ ®¶m b¶o ®Ó cho C«ng ty tån t¹i vµ cµng kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho sù thµnh ®¹t cña C«ng ty nÕu t¸ch rêi nã khái mét chøc n¨ng kh¸c kÕt nèi qu¶n lý Marketing. ThËt vËy, mét C«ng ty cã thÓ cho r»ng: cø tËp trung mäi cè g¾ng cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt ra thËt nhiÒu s¶n phÈm víi chÊt lîng cao th× ch¾c ch¾n sÏ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn ®iÒu ®ã trªn thùc tÕ kh«ng cã g× ch¾c ch¾n bëi v× ®»ng sau ph¬ng ch©m hµnh ®éng ®ã cßn Èn n¸u nh÷ng trë ng¹i lín MÆc dï môc tiªu c¬ b¶n cña C«ng ty lµ thu ®îc lîi nhuËn, nhiÖm vô c¬ b¶n cña hÖ thèng Marketing lµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng mÆt hµng hÊp dÉn, cã søc c¹nh tranh cao cho c¸c thÞ trêng môc tiªu. Sù thµnh c«ng cña chiÕn lîc cßn phô thuéc vµo sù vËn hµnh c¸c bé phËn kh¸c cña C«ng ty. Ngîc l¹i, c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng kh¸c nÕu kh«ng v× môc tiªu ho¹t ®éng Marketing th«ng qua nh÷ng chiÕn lîc cô hÖ thèngÓ ®Ó nh»m vµo kh¸ch hµng cô thÓ th× ho¹t ®éng ®ã trë nªn mÊt ph¬ng híng kh«ng cã hiÖu qu¶. §ã lµ mèi quan hÖ hai mÆt thÓ hiÖn tÝnh thèng nhÊt võa thÓ hiÖn tÝnh ®éc lËp gi÷a chøc n¨ng Marketing víi c¸c chøc n¨ng kh¸c cña C«ng ty. 3.2. ChiÕn lîc Marketing cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh Marketing ®èi víi tõng s¶n phÈm riªng biÖt cña mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh th× tuú n¬i, tuú lóc, ë mçi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh nµy ®Òu cã nhiÒu biÖn ph¸p kü thuËt ®Þnh híng thÞ trêng cã nhiÒu tiÕp cËn rÊt kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n c¸c biÖn ph¸p kü thuËt xóc tiÕn b¸n hµng vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®èi víi hµng tiªu dïng ng¾n ngµy kh«ng thÓ gièng nh ®èi víi hµng dïng l©u bÒn ( nh dông cô ®å ®iÖn). Còng nh vËy, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt qu¶ng c¸o s¶n phÈm ë vïng n«ng th«n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, kh«ng thÓ ¸p dông gièng nh ®èi víi vïng ®« thÞ, d©n c tËp trung ®«ng, tr×nh ®é d©n trÝ cao. Do ®ã viÖc lùa chän ¸p dông nh÷ng kü thuËt thÝch hîp cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Marketing cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc xem lµ chiÕn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lîc Marketing. Nãi kh¸c ®i chiÕn lîc Marketing lµ hÖ thèng nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt nghiÖp vô thÝch hîp ®îc lùa chän ®Ó tiÕp cËn vµ t¹o lËp thÞ trêng cho tõng lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. Mét chiÕn lîc Marketing gåm Marketing môc tiªu, Marketing - Mix, ng©n quü Marketing vµ ®Þnh vÞ quy ho¹ch cña doanh nghiÖp phï hîp víi nh÷ng®iÒu kiÖn m«i trêng c¹nh tranh kú väng. HÖ thèng m«i trêng tiÕp thÞ vµ nh÷ng søc m¹nh t¸c ®éng ®Õn chiÕn lîc Marketing cña doanh nghiÖp. Kh¸ch hµng träng ®iÓm n»m ë chÝnh gi÷a, doanh nghiÖp tËp trung c¸c nç lùc cña m×nh vµo viÖc cung øng vµ lµm tho¶ m·n hä. HÖ thèng tæ chøc tiÕp thÞ, hÖ thèng ho¹ch ®Þnh tiÕp thÞ vµ hÖ thèng kiÓm tra tiÕp thÞ. Nh÷ng hÖ thèng nµy cã quan hÖ t¬ng hç víi nhau, th«ng tin tiÕp thÞ cÇn cho viÖc lËp ra c¸c kÕ ho¹ch tiÕp thÞ tæ chøc tiÕp thÞ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®ã vµ kÕt qu¶ thu ®¬ck sÏ ph©n tÝch, kiÓm tra. Qua c¸c hÖ thèng nµy c¸c doanh nghiÖp sÏ tiªn lîng vµ thÝch nghi víi m«i trêng vÜ m« (m«i trêng d©n sè, kinh tÕ, m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt, m«i trêng x· héi, t©m lý). M«i trêng kü thuËt tù nhiªn nh»m triÓn khai vµ ®Þnh vÞ ®îc s¶n phÈm cña m×nh trong thÞ trêng träng ®iÓm. 3.3. Marketing môc tiªu: Trong t duy Marketing chiÕn lîc cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh th× Marketing môc tiªu lµ mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cao h¬n, trong ®ã C«ng ty ph©n ®o¹n thÞ trêng. §Æt môc tiªu vµo mét hay nhiÒu ph©n ®o¹n Êy vµ ho¹ch ®Þnh c¸c s¶n phÈm cïng ch¬ng tr×nh Marketing thiÕt øng víi mçi ®o¹n ®îc lùa chän. Néi dung cña Marketing môc tiªu bao gåm viÖc ph©n ®o¹n thÞ trêng, lùa chän thÞ trêng träng ®iÓm vµ ®Þnh vÞ s¶n phÈm. Ph©n ®o¹n thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh chi tiÕt cña Marketing môc tiªu nh»m ph©n ®Þnh thÞ trêng tæng thÓ thµnh cÊu tróc nhá h¬n, cã th«ng sè, ®Æc tÝnh vµ ®êng nÐt hµnh vi chän mua kh¸c biÖt nhau trong néi bé mét ®o¹n l¹i ®ång nhÊt nhau mµ C«ng ty cã thÓ vËn dông phèi thøc Marketing -mix h÷u hiÖu, mçi ®o¹n thÞ trêng môc tiªu ®ã trªn thÞ trêng kh«ng tån t¹i mét c¸ch ®¬n gi¶n nµo ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng. Gi÷a c¸c biÕn sè ph©n ®o¹n cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau cho nªn khi ph©n ®o¹n thÞ trêng ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yªó tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng nh ®Æc ®iÓm vïng, ®Þa lý, ®Æc ®iÓm d©n sè x· héi, ®Æc ®iÓm t©m lý hµnh vi ngêi tiªu dïng. §èi víi viÖc lùa chän thÞ trêng träng ®iÓm, ®©y lµ hÖ qu¶ bíc tiÕp theo cña viÖc ph©n ®o¹n thÞ trêng. Trªn c¬ së ph©n ®o¹n thÞ trêng, C«ng ty tiÕn hµnh víi viÖc ®èi chiÕu víi kh¶ n¨ng, nguån lùc cña C«ng ty ®Ó t×m ®îc mét ®o¹n thÞ tr- 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 êng träng ®iÓm t×m c¸ch tho¶ m·n nã ®Ó cã thÓ lùa chän c¸ch ®¸p øng thÞ trêng mét c¸ch tèi u, C«ng ty ph¶i c¨n cø vµo tÝnh thèng nhÊt cña s¶n phÈm, cña thÞ trêng, møc th©m niªn cña s¶n phÈm. C¸c chiÕn lîc tiÕp thÞ c¹nh tranh vµ tµi lùc cña C«ng ty. Cã 3 c¸ch ®¸p øng thÞ trêng: Marketing ph©n biÖt, Marketing kh«ng ph©n biÖt vµ Marketing tËp trung. Mçi c¸ch thøc cã ®Æc ®iÓm riªng, cã mét u thÕ riªng cña nã. C«ng ty ph¶i tÝnh to¸n kü lìng xem dïng c¸ch nµo ®¸p øng tèt nhÊt ®o¹n thÞ trêng träng ®iÓm ®· ®îc lùa chän. ViÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ trêng lµ ®¶m b¶o cho hµng ho¸ mét vÞ trÝ mong muèn trªn thÞ trêng vµ trong ý thøc kh¸ch hµng môc tiªu, kh«ng g©y nghi ngê kh¸c biÖt h¼n víi c¸c nh·n hiÖu kh¸c. PhÇn II B¸o c¸o thùc tËp t¹i c¬ së 1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty §Çu t Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Th¾ng Lîi ra ®êi vµo n¨m 1987 víi tªn gäi “ Nhµ kh¸ch vµ dÞch vô tæng hîp”. Tuy míi thµnh lËp nhng c«ng ty ®· cè g¾ng ph¸t triÓn ho¹t ®énh kinh doanh vµ dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng. Ho¹t ®éng cña c«ng ty lóc nµy bao gåm: - Kinh doanh phôc vô kh¸ch trä trong ngµnh - Kinh doanh dÞch vô ¨n uèng - Kinh doanh dÞch vô du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp §Õn n¨m 1990 hoµ nhËp víi c¬ chÕ míi, C«ng ty nhanh chãng ®æi míi ho¹t ®éng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng phôc vô vµ chó träng ®Çu t vao c¬ së vËt chÊt. Bèn n¨m sau ho¹t ®éng cña c«ng ty tiÕp tôc ®îc c¶i tæ hoµn thiÖn h¬n. Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh dîc s¾p xÕp l¹i. M« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®îc chuyÓn ®æi tõ mét Trung t©m sang thµnh mét c«ng ty víi tªn gäi C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÕp ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 2914/Q§-UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô vµ c«ng v¨n sè 100/H§TW cña héi ®ång TW liªn minh HTX ViÖt Nam, xÐt ®Ò nghÞ cña trëng ban tæ chøc chÝnh quyÒn thµnh phè C«ng ty Th¾ng Lîi vµ c«ng ty Th¬ng m¹i vµ DÞch vô ®îc s¸t nhËp l¹i víi nhau vµ ®æi tªn thµnh “C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi”. N¨m 1996 C«ng ty ®îc Tæng Côc Du LÞch cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ du lÞch trong níc vµ l÷ hµnh Quèc tÕ. C¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm: - Mua, b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý… - Liªn doanh liªn kÕt ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn tiªu thô s¶n phÈm - Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, l÷ hµnh, vËn chuyÓn du lÞch - T vÊn ®Çu t, gäi vèn ®Çu t - Kinh doang c¸c héi ®ång vÒ XNK ThÞ trêng chñ yÕu : Níc ngoµi : Trung Quèc, Hång K«ng, Ma Cao, Th¸i Lan, Singapore. Trong níc: C¸c vïng trªn mäi miÒn ®Êt níc *Kinh doanh nhµ hµng: C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi cã hÖ thèng nhµ hµng ®ñ phôc vô cho mäi ®èi tîng kh¸ch. *Kinh doanh th¬ng m¹i: C«ng ty së h÷u mét siªu thÞ mü phÈm, gia dông, lu niÖm…chuyªn phôc vô kh¸ch du lÞch . *Kinh doanh dÞch vô: c«ng ty kinh doanh rÊt nhiÒu lo¹i dÞch vô trong ®ã næi bËt nhÊt la dÞch vô ¨n uèng vµ vui ch¬i gi¶i trÝ. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c«ng ty: - Ho¹t ®éng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ViÖt Nam vµ giÊy phÐp kinh doanh do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp. - C«ng ty ®îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng. - C«ng ty ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh XHCN, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých tßan x· héi, lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých ngêi lao ®éng- trong ®ã lîi Ých ngêi lao ®éng lµ ®éng lùc trùc tiÕp. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhiÖm vô cña c«ng ty: - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh Du lÞch, th¬ng m¹i trong níc, du lÞch quèc tÕ theo ®óng ph¸p luËt nhµ níc ViÖt Nam. - Phôc vô c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi cña §oµn TN vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tr¹i hÌ, c©u l¹c bé n¨ng khiÕu, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cho thanh thiÕu nhi. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ níc, víi UBND Thµnh phè Hµ Néi, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o trung thùc theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. - Më réng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty b»ng c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p: + §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, më réng thÞ trõ¬ng du lÞch, ¸p dông tiÕn bé KHKT ®Ó nang cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch du lÞch. + Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, tiÕt kiÖm gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. - Thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo kÕt qu¶ kinh doanh, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, tæ chøc ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc vµ quèc tÕ, nh»m më réng thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi kh¶ n¨ng vÒ du lÞch ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh trong c¶ níc. - B¶o vÖ tµi s¶n con ngêi , b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, gi÷ g×n an ninh trËt tù x· héi, quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ vµ dÞa ph¬ng, tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ níc ViÖt Nam. - CBCNV c«ng ty ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh Bé luËt lao ®éng cña Nhµ níc ViÖt Nam ban hµnh. 1.2. C¸c bé phËn, chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña tõng bé phËn Gi¸m ®èc c«ng ty: - Lµ ngêi ®øng ®Çu trong c«ng ty,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh cña c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty cho ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ níc vµ nghi quyÕt cña §¹i héi CNVC. - Cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, nhiÖm vô cô thÓ, quyÒn h¹n vµ ph¹m vi h¹ch to¸n kinh tÕ cña c¸c bé phËn trùc thuéc c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cã kÕ ho¹ch quy ho¹ch, lùa chän, bè trÝ vµ sö dông c¸n bé trong c«ng ty theo tiªu chuÈn, chøc danh, cÊp bËc vµ theo yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ. - §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc cÊp trªn, tríc chi héi vµ tríc ®¹i héi CNVC. - Ph¶i t«n träng sù l¶nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng theo ®iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T«n träng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc ®ã. Phã gi¸m ®èc c«ng ty: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ nh÷ng nhiÖm vô thuéc ph¹m vi, quyÒn h¹n gi¸m ®èc giao.Tæ chøc thùc hiÖn, hoµn thµnh phÇn viÖc ®îc phô tr¸ch. - §Ò xuÊt c¸c ý kiÕn, kiÕn nghÞ nh÷ng viÖc thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®«c c«ng ty. - Gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc khi ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn . - §îc duyÖt chi tµi chÝnh tõ møc 1.000.000 (Mét triÖu ®ång ) trë xuèng. KÕ to¸n trëng: - NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña kÕ to¸n theoquy ®Þnh cña nhµ níc ®· ban hµnh . - ChØ ®¹o vµ tæ chøc hoµn thiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª trong ®¬n vÞ, ph©n c«ng c«ng viÖc, bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng KÕ to¸n - Tµi vô cho phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña ®¬n vÞ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n,tµi chÝnh . .Phßng kÕ to¸n – tµi vô - KiÓm tra,gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra trong ®¬n vÞ.Tæng hîp ph©n tÝch sè liÖu ho¹t ®éng kinh tÕ trong c«ng ty, tham mu ®Ò xuÊt cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt,kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . - CËp nhËt sæ s¸ch, chøng tõ; h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c lo¹i doanh thu vµ chi phÝ s¶n xuÊt trong ®¬n vÞ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan, tríc ph¸p luËt vÌ viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª t¹i c«ng ty. - Tæ chøc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ s¾p xÕp, tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y kÕ to¸n trong ®¬n vÞ cho phï hîp víi m« h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. - ViÖc qu¶n lý cÊp ph¸t, thu tiÒn cña kh¸ch, cña néi bé c«ng ty vµ b¶o vÖ an toµn tiÒn tÖ theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. - Thêng xuyªn b¸o c¸o th«ng tin kÞp thêi nh÷ng sè liÖu vÒ tµi chÝnh víi gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c ban, ngµnh cã liªn quan. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c kÕ to¸n viªn ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc theo sù ph©n c«ng cña kÕ to¸n trëng, cña l·nh ®¹o c«ng ty vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: - Gióp cho gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng m« h×nh vµ s¸p xÕp bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®Ó t¹o søc m¹nh trÝ tuÖ cña tËp thÓ ®¶m b¶o phï hîp víi d©y chuyÒn kinh doanh- phôc vô theo thÞ trêng, ®ång thêi ph¶i tho¶ m·n mét sè nguyÖn väng cña CBCNV trong c«ng ty… thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù. - §Ò xuÊt viÖc ph©n c«ng, ®iÒu chØnh lao ®éng trong c«ng ty cho hîp lý. Thùc hiÖn nhiÖm vô thêng xuyªn theo chøc danh biªn chÕ. §îc ®Ò nghÞ c¸c quyÒn lîi, chÕ ®é chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Trùc tiÕp tham gia vao c¸c héi ®ång tuyÓn dông lao ®éng vµ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trong c«ng ty. - Chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o viÖc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tay nghÒ, viÖc tæ chøc thi n©ng bËc l¬ng cho CBCNV trong c«ng ty. - Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, b¸o c¸o cÊp trªn phª duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh l¬ng hµng th¸ng cho CBCNV c«ng ty theo kÕt qu¶ kinh doanh ®óng vo¸i quy ®Þnh cña c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh, sù vô, vÖ sinh m«i trêng, an ninh, trËt tù, dÞch vô. - Qu¶n lý kho, t¹p vô, v¨n th, ®¸nh m¸y…theo quy ®Þnh cña nhµ níc. - §iÒu ®éng vµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, söa ch÷a cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong c«ng ty. - Cã tr¸ch nhiÖm ®ãn ®Õn lµm viÖc víi c«ng ty. - Ch¨m lo ®Õn quyÒn lîi, ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ tinh thÇn cho CBCNV c«ng ty. - §îc ký giÊy nghØ phÐp, giÊy ®i ®êng, giÊy giíi thiÖu kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV trong c«ng ty. Ký x¸c nhËn c¸c chøng tõ vµ c¸c v¨n b¶n sao. - Tham mu, lËp kÕ ho¹ch gi¸m s¸t, qu¶n lý viÖc ®Çu t tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt c¬ b¶n cña tõng bé phËn vµ cña toµn c«ng ty . - Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh phôc vô cña c«ng ty theo th¸ng, quý, n¨m cho cÊp trªn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStartou r 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar 2. Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam, Trung t©m trùc thuéc C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ NewStarTour. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay cho dï ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc nhng ®¬n vÞ ®· tõng bíc vît qua vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c theo ®Þnh híng cña §¶ng vµ nhµ níc. Qua nhiÒu n¨m, Trung t©m ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao trong ®ã m¶ng kinh doanh l÷ hµnh chiÕm tû träng cao trong tæng doanh thu cña toµn Trung t©m. Trung t©m ®· trë thµnh mét trong nh÷ng trung t©m cã ho¹t ®éng Inbound vµ Outbound m¹nh trong c¶ níc. M¶ng thÞ trêng néi ®Þa vµ quèc tÕ ®· tõng ®¹t hiÖu qu¶ cao. * C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña Trung t©m bao gåm: - Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong níc vµ quèc tÕ - §Æt vÐ m¸y bay, phßng kh¸ch s¹n - T vÊn hé chiÕu, visa - Kinh doanh vµ ®Çu t th¬ng m¹i - Kinh doanh s¶n xuÊt, XNK hµng ho¸ - Cho thuª c¸c lo¹i xe du lÞch tõ 4- 45 chç 2.2.C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStartour. Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Bé PhËn Tæng Hîp Tµi ChÝnh KÕ To¸n Hµnh ChÝnh Nh©n Sù Bé PhËn L÷ Hµnh Du LÞch Marketing §iÒu Hµnh Híng DÉn 14 Bé PhËn Hç Trî Ph¸t TriÓn Chi Nh¸nh §¹i DiÖn Kinh Doanh VËn ChuyÓn Kinh Doanh Kh¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc trung t©m: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña trung t©m l÷ hµnh . - Lµ ngêi ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi c«ng viÖc cña Trung t©m l÷ hµnh theo chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n ®îc giao. - Cã tr¸ch nhiÖm t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®ã. - L¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®îc hëng theo hÖ sè c¨n cø vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña Trung t©m l÷ hµnh . Phã gi¸m ®èc Trung t©m: - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®iÒu hµnh theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc Trung t©m. - Gi¶i quyÕt, ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi gi¸m ®èc trung t©m ®i v¾ng. - L¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp hëng theo kÕt qu¶ kinh doanh cña Trung t©m l÷ hµnh . KÕ to¸n: - Lµ nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n C«ng ty, ®îc giao nhiÖm vô lµm c«ng t¸c kÕ to¸n vµ mét sè c«ng viÖc kh¸c theo sù ph©n c«ng cña Trung t©m l÷ hµnh . - ChÞu sù kiÓm tra vµ sù gi¸m s¸t cua kÕ to¸n trëng C«ng ty vµ gi¸m ®èc Trung t©m l÷ hµnh. - Theo dâi, gi¸m s¸t toµn bé tµi s¶n cña Trung t©m l÷ hµnh . - Qu¸n lý tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña C«ng ty . - L¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng theo kÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh. Trëng v¨n phßng ®¹i diÖn : - TiÕp nhËn vµ xö lý c¸c th«ng tin ®i vµ ®Õn theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc Trung t©m l÷ hµnh . - Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña v¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña C«ng ty . - Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña v¨n phßng ®¹i diÖn. - Tæng hîp, b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng theo th¸ng, quý, n¨m. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - L¬ng ®îc hëng theo hÖ sè l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña C«ng ty . Híng dÉn viªn du lÞch: - Ph¶i lµ ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnhdu lÞch vµ quy chÕ híng dÉn viªn. - Cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña C«ng ty . - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Trung t©m l÷ hµnh . - NhiÖt t×nh, chu ®¸o, th¸i ®é vui vÎ, mÕn kh¸ch vµ s½n sµng gióp ®ì khi kh¸ch cã nhu cÇu chÝnh d¸ng, hîp ph¸p. - Cã nhiÖm vô híng dÉn ®oµn theo ch¬ng tr×nh tour ®· x©y dùng. - TuyÖt ®èi chÊp hµnh nguyªn t¾c ®iÒu hµnh, nguyªn t¾c®¶m b¶o bÝ mËt quèc gia( trong cö chØ giao tiÕp, lêi nãi…) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ cña C«ng ty. - §¶m b¶o tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ tèi ®a, kh«ng ®îc tù ý chi c¸c kho¶n chi ph¸t sinh khi cha cã ý kiÕn l·nh ®¹o trung t©m. - TÝch cùc häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. - B¸o c¸o kÕt qu¶ phôc vô híng dÉn sau khi kÕt thóc mét ch¬ng tr×nh du lÞch vµ quyÕt to¸n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh tµi chÝnh cña c«ng ty. - L¬ng hëng theo hÖ sè l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n chÕ ®é phô cÊp, c«ng t¸c phÝ heo quy ®Þnh cña C«ng ty. Chi nh¸nh: - Chi nh¸nh lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty,cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng – h¹ch to¸n ®«c lËp. Néi dung ho¹t ®éng cña chi nh¸nh theo giÊy phÐp kinh doanh cña Nhµ níc cÊp. - Ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh cña Nhµ níc cÊp cho chi nh¸nh vµ theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty, chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña C«ng ty. - Chñ ®éng tiÕp thÞ, khai th¸c, më réng thÞ trêng. - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh phôc vô. - Tæ chøc quan lý chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ vµ mang l¹i lîi Ých cho C«ng ty, cho CBNV cña chi nh¸nh. - ChÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, ®Þa ph¬ng vµ cña C«ng ty ®Ò ra . - Tham gia tèt ho¹t ®éng x· héi trªn ®Þa bµn. - L¬ng hëng theo kÕt qu¶ kinh doanh . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bé phËn marketing: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, khai th¸c vµ ph¸t triÓn thÞ trêng kinh doanh ch¬ng tr×nh du lÞch.Nã cã chøc n¨ng c¬ b¶n sau: - Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng. - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. - Ký kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch,víi c¸c h·ng, c¸c c«ng tu du lÞch. - §¶m b¶o viÖc th«ng tin gi÷a chi nh¸nh víi nguån kh¸ch, gi÷a c¸c bé phËn trong chi nh¸nh liªn quan ®ªbs viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. - X©y dùng vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc, s¸ch lîc tr×nh lªn gi¸m ®èc. Bé phËn ®iÒu hµnh: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh phèi hîp c¸c ho¹t ®éngnh»m thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Nã thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - NhËn th«ng tin tõ bé phËn thÞ trêng hay trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng vµ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ®¹t chç ,®iÒu vËn… chuÈn bÞ cho chuyÕn du lÞch. - Tæ chøc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch. - X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch vµ chñ ®éng da ra ý kiÕn. - Ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng cña c«ng ty du lÞch níc ngoµi vµ tæ chøc du lÞch trong níc ®Ó khai th¸c nguån kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa. - Duy tr× mèi quan hÖ cña c«ng ty víi nguån kh¸ch. - §Èm b¶o ho¹t ®éng th«ng tin gi÷a c«ng ty du lÞch l÷ hµnh vµ c¸c nguån kh¸ch, th«ng b¸o cho c¸c bé phËn liªn quan vÒ kÕ ho¹ch ®ãn tiÕp ®oµn kh¸ch vµ néi dung ®ãn tiÕp. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸ bé kh¸c trong c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch, tæ chøc ®iÒu ®éng, bè trÝ híng dÉn viªn cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ th«ng qua híng dÉn. - Theo dâi vµ hç trî viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - TËp hîp c¸c th«ng tin ph¶n håi sau khi kÕt thóc c¸c chuyÕn du lÞch. - §iÒu chØnh c¸c ch¬ng tr×nh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi. - Cïng víi bé phËn thÞ trêng x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh míi. Bé phËn kÕ to¸n ,thñ quü: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµm nhiÖm vô qu¶n lý tµi chÝnh cña chi nh¸nh,thèng kª nh»m ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cho gi¸m ®èc. §ång thêi lµm nhiÖm vô b¸o cho c«ng ty. 2.2.2. §iÒu kiÖn kinh doanh cña Trung t©m C¬ së vËt chÊt kü thuËt: Trung t©m ®Æt trô së chÝnh t¹i 44 - Nghi Tµm - Yªn Phô - T©y Hå - Hµ Néi . Trô së lµ mét ng«i nhµ 3 tÇng gåm cã 6 m¸y tÝnh nèi m¹ng néi bé vµ 6 m¸y nèi m¹ng Internet kÕt nèi víi A18 (xuÊt nhËp c¶nh), 2 m¸y Fax, 2 m¸y in, 1 m¸y photocopy, 20 ®iÖn tho¹i phôc vô cho kinh doanh, ngoµi ra cßn nhiÒu trang thiÕt bÞ v¨n phßng kh¸c. §éi ngò lao ®éng cña Trung t©m: Do ®Æc ®iÓm c¬ cÊu gän nhÑ vµ kh«ng cÇn nhiÒu híng dÉn viªn(v× chñ yÕu híng dÉn viªn ®îc lÊy tõ phßng híng dÉn viªn cña c«ng ty ë c¸c n¬i ) v× vËy chi nh¸nh cã biªn chÕ víi 11 nh©n viªn. Cã ®é tuæi trung b×nh trÎ (kho¶ng 26 tuæi), nhiÖt t×nh, cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc lµm viÖc. 2.2.3.ThÞ trêng môc tiªu cña Trung t©m Do ®Æc ®iÓm cña Trung t©m vµ mèi quan hÖ tõ tríc nªn thÞ trêng cña Trung t©m chñ yÕu lµ: Hµ Néi, H¶i Phßng, B¾c Ninh, H¶i D¬ng, Hng Yªn, Nam §Þnh, Qu¶ng Ninh. ThÞ Trêng môc tiªi mµ Trung t©m x¸c ®Þnh cÇn ph¶i tËp chung m¹nh lµ Hµ néi, H¶i Phßng vµ thÞ trêng Trung Quèc. Nhng do mét sè thay ®æi trong kinh doanh du lÞch hiÖn nay ë Ch©u ¸ còng nh ë ViÖt Nam, nªn Trung t©m ®ang nç lùc tËp trung vµo thÞ trêng kh¸ch néi ®Þa. 2.2.4. KÕt qu¶ kinh doanh cña Trung T©m Ph¬ng híng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña Trung t©m n¨m 2004: - Du lÞch L÷ hµnh Néi ®Þa Kinh doanh l÷ hµnh lµ ho¹t ®éng tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, nã bao gåm c¸c dÞch vô nh ¨n ë, ®i l¹i... TÊt c¶ c¸c dÞch vô trªn ®Òu ®îc tæ chøc bëi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh Du lÞch. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®ã Trung t©m Du lÞch Quèc tÕ Ng«i Sao Míi ®· chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ sau: + Quý I: - TËp trung träng ®iÓm vµo mïa du lÞch lÔ héi, du xu©n vµ phôc vô céng ®ång ViÖt KiÒu vÒ quª ¨n TÕt. - ThÞ trêng chÝnh cÇn khai th¸c: + C¸c C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc + C¸c tæ chøc XH, ®oµn thÓ, ngµnh nghÒ. + C¸c trêng häc (cÊp I, II, III, TH, C§, §H) + C¸c DN + C¸c c¸ nh©n. - Tour DL chÝnh: §i du lÞch lÔ héi kÕt hîp th¨m quan chïa, ®×nh; c¸c tour ng¾n ngµy. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Dù kiÕn trong quý nµy tæ chøc Tour cho kho¶ng 1.000 kh¸ch víi gi¸ b×nh qu©n trªn mét kh¸ch lµ: 170.000®/kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 1.000 kh¸ch x 170.000 ® = 170.000.000 ®/ quý. + Quý II: - TiÕp tôc tËp trung vµo DL lÔ héi (cuèi mïa) vµ DL hÌ (®Çu mïa) - ThÞ trêng chÝnh: + Trêng häc + C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc + C¸c doanh nghiÖp + C¸c Tæ chøc X· héi, ®oµn thÓ + C¸c c¸ nh©n - Tour Du lÞch: LÔ héi, ng¾n ngµy, xuyªn ViÖt, biÓn. - Dù kiÕn tæ chøc Tour cho kho¶ng 1.500 kh¸ch víi gi¸ b×nh qu©n trªn mét kh¸ch lµ 350.000®/kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 1.500 kh¸ch x 350.000 ® = 525.000.000 ®/quý. + Quý III: TËp trung vµo DL hÌ, thu. Do ®©y lµ mïa DL träng ®iÓm cho nªn cÇn ph¶i khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc. - ThÞ trêng chÝnh: + C¸c trêng häc + C¸c Doanh nghiÖp + C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc + C¸c tæ chøc XH, ®oµn thÓ, nghÒ nghiÖp + C¸c c¸ nh©n - Tour DL: DL biÓn, ng¾n ngµy, xuyªn ViÖt... - Dù kiÕn trong quý nµy tæ chøc tour cho kho¶ng 1.500 kh¸ch víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n cho mét kh¸ch lµ: 400.000®/kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 1.500 kh¸ch x 400.000® = 600.000.000 ®/quý. + Quý IV: TËp trung vµo DL Thu - §«ng, nghØ dìng vµ du lÞch kÕt hîp mua s¾m. - ThÞ trêng chÝnh: + C¸c doanh nghiÖp + C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc + C¸c tæ chøc X· héi, nghÒ nghiÖp + C¸ nh©n vµ céng ®ång ViÖt kiÒu. - Tour DL: XuyªnViÖt, ng¾n ngµy, nghØ dìng, mua s¾m... Dù kiÕn thùc hiÖn Tour cho kho¶ng 500 kh¸ch víi ®¬n gi¸ b×nh qu©n trªn mét kh¸ch vµo kho¶ng 300.000®/ kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 500 kh¸ch x 300.000 ® = 150.000.000 ®/quý. - L÷ hµnh Quèc tÕ + Quý I: a/ Kh¸ch Outbound: - ThÞ trêng chÝnh cÇn tËp trung: + Doang nghiÖp ®i DL kÕt hîp xóc tiÕn th¬ng m¹i, ®Çu t. + C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc (DL kÕt hîp héi th¶o, häc hái kinh nghiÖm) + C¸c c¸ nh©n vµ céng ®ång ViÖt kiÒu - C¸c tour DL ng¾n ngµy vµ dµi ngµy t¹i Trung Quèc, Th¸i Lan vµ mét sè níc trong khu vùc nh: Singapore, Malaysia. Dù kiÕn trong quý I tæ chøc Tour cho kho¶ng 130 kh¸ch ®i níc ngoµi, trong ®ã 60% ®i Trung Quèc vµ Th¸i Lan, cßn l¹i lµ c¸c níc kh¸c. Gi¸ b×nh qu©n cho mét kh¸ch lµ 200 USD 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh thu dù kiÕn: 130 kh¸ch x 200 USD = 26.000 USD/quý. b/ Kh¸ch Inbound: Dù kiÕn ®a ra kÕ ho¹ch qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña Trung t©m trªn thÞ trêng Quèc tÕ qua viÖc më trang Web cña Trung t©m. + Quý II: a/ Kh¸ch Outbound: - ThÞ trêng chÝnh vÉn tËp trung vµo c¸c ®èi tîng kh¸ch nh Quý I nhng sang ®Õn quý II nµy sÏ cã thªm mét sè trêng häc, ®Æc biÖt lµ khu vùc Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn. - C¸c Tour DL ng¾n ngµy, dµi ngµy t¹i Trung Quèc, Th¸i Lan vµ mét sè níc trong khu vùc. - Dù kiÕn trong quý II tæ chøc cho kho¶ng 200 kh¸ch ®i DL Quèc tÕ, trong ®ã 70% vµo thÞ trêng Trung Quèc vµ Th¸i Lan, 30% cßn l¹i vµo c¸c Quèc gia kh¸c víi gi¸ b×nh qu©n trªn mét kh¸ch lµ 270 USD. Doanh thu dù kiÕn: 150 kh¸ch x 270 USD = 40.500 USD/quý. b/ Kh¸ch Inbound: TiÕp tôc triÓn khai ho¹t ®éng qu¶ng b¸ DL trªn thÞ trêng Quèc tÕ. TriÓn khai kÕ ho¹ch ®ãn kh¸ch Quèc tÕ th«ng qua viÖc liªn hÖ víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi vµ chuÈn bÞ nguån nh©n lùc. - Dù kiÕn ®ãn ®îc 15 kh¸ch víi møc hoa hång lµ 15 USD/kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 15 kh¸ch x 15 USD = 225 USD/quý. + Quý III: a/ Kh¸ch Outbound: - §èi tîng cÇn tËp trung vÉn nh trong quý II. - Tour DL ng¾n ngµy, dµi ngµy t¹i mét sè níc Trung Quèc, Th¸i Lan vµ c¸c níc trong khu vùc. - Dù kiÕn tæ chøc Tour cho kho¶ng 100 kh¸ch víi ®¬n gi¸ kho¶ng 300 USD trªn mét kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 100 kh¸ch x 300 USD = 30.000 USD/quý. b/ Kh¸ch Inbound: - TiÕp tôc qu¶ng b¸ trªn trang Web, phèi hîp víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi ®Ó ®ãn kh¸ch Quèc tÕ. - Dù kiÕn ®ãn ®îc 20 - 30 kh¸ch víi møc hoa hång lµ 20 USD/kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn: 20 kh¸ch x 20 USD = 400 USD/quý. + Quý IV: a/ Kh¸ch Outbound: CÇn tiÕp tôc gi÷ v÷ng ®èi tîng kh¸ch truyÒn thèng nh c¸c quý tríc vµ tõng bíc më réng thÞ trêng sang c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng kh¸c. TiÕp tôc tæ chøc c¸c tour DL ng¾n vµ dµi ngµy. Ngoµi mét sè thÞ trêng DL träng ®iÓm nh Trung Quèc, Th¸i Lan, ASEAN, B¾c ¸, chóng ta cè g¾ng tiÕp cËn më réng thÞ trêng sang mét sè níc míi nh B¾c Mü, EU... - Dù kiÕn tæ chøc Tour cho kho¶ng 200 kh¸ch ®i DL Quèc tÕ víi ®¬n gi¸ kho¶ng 350 USD trªn mét kh¸ch. Doanh thu dù kiÕn : 200 kh¸ch x 350 USD = 70.000 USD/quý. b/ Kh¸ch Inbound: CÇn tËp trung khai th¸c thÞ trêng kh¸ch DL Quèc tÕ v× ®©y lµ thêi ®iÓm kh¸ch Quèc tÕ vµo ViÖt Nam rÊt ®«ng, ®Æc biÖt lµ th¸ng 12 (Noel vµ TÕt D¬ng lÞch). Bªn c¹nh ®ã cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm DL vµ ®ãn kh¸ch Quèc tÕ vµo n¨m tíi. - Dù kiÕn trong quý nµy sÏ ®ãn kho¶ng 40 - 50 kh¸ch víi gi¸ b×nh qu©n 500 USD/kh¸ch vµ gi¸n tiÕp ®ãn kho¶ng 20 kh¸ch th«ng qua Doanh nghiÖp tæ chøc DL cña níc së t¹i. Doanh thu dù kiÕn : 40 kh¸ch x 500 USD = 20.000 USD/quý. 20
- Xem thêm -