Tài liệu Nhật ký chứng từ số 01

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị:…………………………………………………………… Mẫu số S04a1-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Địa chỉ:…………………………………………………………... NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1 Ghi có Tài khoản 111 - Tiền mặt Tháng........................Năm........................... Số TT Ghi có Tài khoản 111, ghi Nợ các Tài khoản Ngày A B 112 113 121 128 131 133 138 141 142 144 151 152 153 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cộng Đã ghi Sổ Cái ngày..............tháng............năm........... Ngày.............tháng.............năm.............. Người ghi sô (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:…………………………………………………………… Mẫu số S04a1-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Địa chỉ:…………………………………………………………... NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1 Ghi có Tài khoản 111 - Tiền mặt Tháng........................Năm........................... Số TT Ghi có Tài khoản 111, ghi Nợ các Tài khoản Ngày A B 154 156 211 213 221 222 228 331 334 641 642 ..... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cộng Đã ghi Sổ Cái ngày..............tháng............năm........... Ngày.............tháng.............năm.............. Người ghi sô (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cộng Có TK111 26
- Xem thêm -