Tài liệu Nhật ký chung

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Công ty …………………….................................................. SỔ NHẬT KÍ CHUNG Địa chỉ : ………………………………………………… Năm :………… Mẫu sỗ S03a – DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) Đơn vị tính: ………….. Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C SỐ PHÁT SINH DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng NỢ CÓ D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang :
- Xem thêm -