Tài liệu Nhập môn lục nhân (quyển 1)

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 880 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Nhập môn Lục Nhân (Quyển 1)
Lôc nh©m QuyÓn 1 nhËp m«n NguyÔn Ngäc Phi NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Môc Lôc Môc 1 : Ngò hµnh .................................................................................................. 3 Môc 2 : Can, Chi ................................................................................................... 6 Môc 3 : Lôc tuÇn gi¸p ........................................................................................... 9 Môc 4 : ThËp nhÞ thiªn thÇn............................................................................... 12 Môc 5 : ThËp nhÞ thiªn t−íng............................................................................. 28 Môc 6 : LËp quÎ................................................................................................... 61 Môc 7 : Lôc hµo t−îng ........................................................................................ 80 Môc 8 : Lôc xø ..................................................................................................... 89 Môc 9 : T−¬ng tû lo¹i .......................................................................................... 91 Môc 10: Tr−êng sinh côc ..................................................................................... 93 Môc 11: ThÇn s¸t.................................................................................................. 96 Môc 12: øng kú ph¸p........................................................................................... 98 QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 2 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m QuyÓn 1 bao gåm nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cÊu t¹o nªn mét quÎ, c¸ch lËp quÎ, ®Ó dÉn gi¶i tr−íc mäi c¸ch tÝnh to¸n vµ lêi ®o¸n khi häc ®Õn c¸c tËp sau. NÕu ch−a hiÓu, thuéc lßng TËp 1 sÏ gÆp nhiÒu trë ng¹i, chËm trÔ vµ khiÕn cho ng−êi häc n¶n trÝ. Môc 1: Ngò hμnh Ngò hµnh lµ 5 lo¹i thÓ chÊt trong trêi ®Êt vËn hµnh theo tõng thêi gian, theo mçi sù viÖc. Ngò hµnh chØ khÝ cña n¨m lo¹i chÊt: Thñy-Méc-Kim-Háa-Thæ, lÊy t¸c dông qua l¹i gi÷a n¨m lo¹i khÝ nµy ®Ó lý gi¶i quy luËt thay ®æi vµ ph¸t triÓn cña giíi tù nhiªn vµ x· héi loµi ng−êi. Mu«n loµi, v¹n vËt ®Òu ph¶i lÖ thuéc vµo vßng Ngò hµnh. TiÒn nh©n ®· thÊy râ nh− vËy, nªn xÐt theo sù thËt cña thiªn c¬ mµ lµm ra quÎ vµ còng do theo tÝnh chÊt mµ ph©n ra tõng lo¹i trong ngò hµnh cho nh÷ng Can, Chi, ThÇn, T−íng…®Ó tÝnh ra sù sinh kh¾c mét khi lo¹i nµy gÆp lo¹i kia, t−¬ng ®èi víi nhau. L¹i còng do sù sinh kh¾c hay tû hßa ®ã mµ biÕt ®−îc ¶nh h−ëng tèt xÊu cña v¹n h÷u. Bëi thÕ nªn ph¶i th«ng thuéc ngò hµnh cña c¸c lo¹i Can, Chi, ThÇn, T−íng…vµ c¸c bµi trong môc ngò hµnh nµy míi cã thÓ luËn ®o¸n s©u xa vµ chÝnh x¸c khi chiªm mét quÎ. 1.Ngò hµnh vËt thÓ: Ngò hµnh lµ 5 lo¹i Kim, Méc, Thñy, Háa, Thæ, cã thÓ chÊt ph©n biÖt: - Lo¹i Kim nh−: vµng, b¹c, s¾t, ®¸, ch×, kÏm..v.v.. - Lo¹i Méc nh−: cá c©y, rõng, bôi… - Lo¹i Thñy nh−: n−íc, m−a, s−¬ng, dÇu, mì, h¬i l¹nh… - Lo¹i Háa nh−: löa, h¬i nãng… - Lo¹i Thæ nh−: ®Êt, tro, bïn, bôi bÆm… 2. Chñ lo¹i thuéc ngò hµnh: Trong quÎ lóc nµo còng dïng ®Õn 10 Can, 12 Chi vµ 12 Thiªn t−íng, vËy ph¶i râ Ngò hµnh cña ba lo¹i Êy mµ häc nhí cho thuéc lßng: - Gi¸p, Êt, DÇn, M·o, Thanh long, Thiªn hîp, ®Òu thuéc Méc. - BÝnh, §inh, TÞ, Ngä, §»ng xµ, Chu t−íc ®Òu thuéc Háa. - MËu, Kû, Th×n, TuÊt, Söu, Mïi, Quý nh©n, Thiªn kh«ng, Th¸i th−êng, C©u trËn ®Òu thuéc Thæ. - Canh, T©n, Th©n, DËu, B¹ch hæ, Th¸i ©m ®Òu thuéc Kim. - Nh©m, Quý, Hîi, Tý, HuyÒn vò, Thiªn hËu ®Òu thuéc Thñy. 3. Tø Thêi thuéc ngò hµnh: Mçi n¨m ph©n chia lµm 4 mïa gäi lµ Tø thêi vµ cã lÉn 4 Quý gäi lµ Tø quý. Tø thêi lµ Xu©n H¹ Thu §«ng, cßn Tø quý lµ 4 kho¶ng 18 ngµy sau cïng cña mçi Mïa. Mïa nµo còng cã mét Quý ë cuèi cïng, v× Quý lµ cuèi. Kh«ng nªn lÇm Tø quý nµy thuéc Thæ víi can Quý thuéc Thñy. - Mïa Xu©n gåm th¸ng giªng- 2- 3 thuéc Méc, nh−ng 18 ngµy cuèi cïng cña th¸ng ba gäi lµ Quý xu©n (cuèi mïa Xu©n) thuéc Thæ. - Mïa H¹ gåm th¸ng 4- 5- 6 thuéc Háa, nh−ng 18 ngµy cuèi cïng cña th¸ng 6 gäi lµ Quý h¹ (cuèi mïa H¹) thuéc Thæ. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 3 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m - Mïa Thu gåm th¸ng 7- 8- 9 thuéc Kim, nh−ng 18 ngµy cuèi cïng cña th¸ng 9 gäi lµ Quý thu (cuèi mïa Thu) thuéc Thæ. - Mïa §«ng gåm th¸ng 10- 11- 12 (th¸ng 12 cßn gäi lµ th¸ng ch¹p) thuéc Thñy, nh−ng 18 ngµy cuèi cïng cña th¸ng Ch¹p gäi lµ Quý ®«ng (cuèi mïa §«ng) thuéc Thæ. Theo ©m lÞch th× mét n¨m cã 360 ngµy, ph©n ®Òu cho Ngò hµnh th× mçi Hµnh ®−îc 72 ngµy nh− sau: - Mïa Xu©n 72 ngµy thuéc Méc (th¸ng 1- 2 vµ 12 ngµy ®Çu cña th¸ng 3). - Mïa H¹ 72 ngµy thuéc Háa (th¸ng 4- 5 vµ 12 ngµy ®Çu cña th¸ng 6). - Mïa Thu 72 ngµy thuéc Kim (th¸ng 7- 8 vµ 12 ngµy ®Çu cña th¸ng 9). - Mïa §«ng 72 ngµy thuéc Thñy (th¸ng 10- 11 vµ 12 ngµy ®Çu cña th¸ng Ch¹p). - Tø quý 72 ngµy thuéc Thæ (lµ 18 ngµy sau cïng cña mçi Mïa). 4. B¸t qu¸i thuéc Ngò hµnh: B¸t qu¸i nghÜa lµ 8 quÎ, chØ vµo 8 ph−¬ng h−íng: - ChÊn ph−¬ng chÝnh §«ng thuéc d−¬ng méc. - Tèn ph−¬ng §«ng nam thuéc ©m méc. - Ly ph−¬ng chÝnh Nam thuéc ©m háa. - Kh«n ph−¬ng T©y nam thuéc ©m thæ. - §oµi ph−¬ng chÝnh T©y thuéc ©m kim. - Cµn ph−¬ng T©y b¾c thuéc d−¬ng kim. - Kh¶m ph−¬ng chÝnh B¾c thuéc d−¬ng thñy. - CÊn ph−¬ng §«ng b¾c thuéc d−¬ng thæ. 5. Ngò hµnh t−¬ng sinh: T−¬ng sinh tøc lµ s¶n sinh vµ thóc ®Èy lÉn nhau. - Kim sinh Thñy (loµi Kim khÝ vèn sinh ra h¬i l¹nh vµ khi bÞ ®èt th× nã ch¶y láng ra nh− n−íc). - Thñy sinh Méc (n−íc nu«i d−ìng c©y vµ sinh c©y cá). - Méc sinh Háa (c©y dïi ®èt ra löa). - Háa sinh Thæ (löa ®èt c¸c vËt thµnh tro, ®Êt…). - Thæ sinh Kim (trong ®Êt cã chøa má vµng, ch×, s¾t,…). 6. Ngò hµnh t−¬ng kh¾c: T−¬ng kh¾c tøc lµ lµm tiªu hao bµi trõ lÉn nhau. Trong ®ã diÔn biÕn t−¬ng kh¾c bao hµm kh¶ n¨ng kh¾c ng−îc trë l¹i. ThÝ dô: Thñy vèn kh¾c Háa, nh−ng Háa thÞnh còng cã thÓ kh¾c ®−îc Thñy suy. - Kim kh¾c Méc, v× ®ao kiÕm chÆt ®Ïo ®−îc c©y. - Méc kh¾c Thæ, v× c©y mäc tõ ®Êt ra. - Thæ kh¾c Thñy, v× ®Êt thu hót ®−îc n−íc. - Thñy kh¾c Háa, v× n−íc lµm t¾t löa. - Háa kh¾c Kim, v× löa ®èt ch¶y ®−îc vµng, b¹c, ®ång, ch×… QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 4 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m 7. Ngò hµnh t−¬ng tû: T−¬ng tû hay tû hßa còng thÕ, tøc lµ ®ång mét lo¹i víi nhau, nh− Kim gÆp Kim, Méc víi Méc, Thñy víi Thñy, Háa víi Háa, Thæ víi Thæ. ThÝ dô Gi¸p víi M·o cïng thuéc Méc, Söu víi Th¸i th−êng cïng thuéc Thæ… 8. Ngò hµnh t¸c ngò khÝ: LÊy Ngò hµnh so víi Tø thêi vµ Tø quý xem sù sinh kh¾c hay tû hßa ®Ó biÕt ®−îc c¸i khÝ cña nã mµ luËn tèt xÊu. Ngò khÝ gåm: V−îng khÝ, T−íng khÝ, H−u khÝ, Tï khÝ, Tö khÝ. Nãi t¾t V−îng-T−íng-H−u-Tï-Tö. Bµi tÝnh ngò khÝ: Tû thêi vi v−îng (cïng Ngò hµnh víi Mïa th× V−îng). Thêi sinh vi t−íng (Ngò hµnh ®−îc Mïa sinh th× T−íng). Sinh thêi vi h−u (Ngò hµnh sinh Mïa th× H−u). Kh¾c thêi vi tï (Ngò hµnh kh¾c Mïa th× Tï). Thêi kh¾c vi tö (Mïa kh¾c Ngò hµnh th× Tö). Thêi ë ®©y tøc lµ Mïa, kÓ c¶ Tø thêi vµ Tø quý. BÊt cø lµ Can hay Chi hoÆc Thiªn t−íng…®em so s¸nh víi Mïa vÒ Ngò hµnh mµ tÝnh ra Sinh Kh¾c hay Tû hßa ®Ó biÕt 5 khÝ. 9. Ngò hµnh hung c¸t: LuËn ®¹i c−¬ng vÒ øng ®iÒm tèt xÊu cña 5 khÝ: V−îng: V−îng chØ tr¹ng th¸i ë n¬i cùc thÞnh. V−îng lµ thÞnh v−îng, tiÕn ph¸t lªn, rÊt hîp víi ng−êi c«ng chøc, quan chøc v× lµ ®iÒm cÇn quan léc. §ång lo¹i ngò hµnh víi Mïa nªn Mïa lµm cho v−îng. T−íng: T−íng chØ tr¹ng th¸i ë n¬i kh¸ v−îng, ®ång thêi chuyÓn biÕn theo h−íng cùc thÞnh. T−íng lµ m¹nh mÏ, hïng c−êng nh− vÞ t−íng, ®iÒm lµm ¨n ph¸t ®¹t, ®−îc tµi léc cïng b¶o vËt. §−îc Mïa sinh tøc lµ ®−îc Mïa nu«i d−ìng cho nªn ®−îc t−íng khÝ hïng c−êng. H−u: H−u lµ v« sù, ngô ý ®· tho¸i nghØ, nghÜa lµ th«i, bÞ ng−ng nghØ, nh− ng−êi lµm viÖc ®Õn tuæi giµ, yÕu ®au buéc ph¶i vÒ h−u. H−u khÝ øng ®iÒm bÖnh ho¹n suy vi, cßn gäi lµ tho¸i khÝ tøc lµ bÞ hao mÊt khÝ lùc. Tï: Tï lµ suy yÕu, bÞ cÇm tï, bÞ giam h·m, g«ng cïm. Mïa vÝ nh− Quan trªn trùc tiÕp, kh¾c Mïa nh− hçn x−îc víi quan trªn nªn thÕ nµo còng bÞ tï téi. Tï khÝ øng ®iÒm cã xu h−íng tï ngôc, bÞ tï tóng, kh«ng cã lèi tho¸t. Tö: Tö lµ bÞ kh¾c chÕ mµ mÊt hÕt sinh khÝ tøc lµ chÕt, tµn lôi kh« hÐo. Phµm bÞ Mïa kh¾c tøc nh− téi nh©n bÞ quan trªn kh¾c kþ, tÊt sÏ bÞ xö tö, ®iÒm xÊu nhÊt. Hai khÝ V−îng-T−íng ®Òu øng ®iÒm tèt nªn gäi lµ C¸t khÝ. Ba khÝ H−u-Tï-Tö ®Òu øng ®iÒm hung cho nªn gäi lµ Hung khÝ. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 5 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Môc 2: Can, Chi Theo c¸ch gäi N¨m Th¸ng Ngµy Giê ©m lÞch th× bao giê còng cã mét thiªn Can ®øng tr−íc phèi hîp víi mét ®Þa Chi ®øng sau. VÝ dô: N¨m hay Th¸ng hay Ngµy hay Giê Gi¸p Th©n th× Gi¸p lµ thiªn can vµ Th©n lµ ®Þa chi. Can lµ t−îng trêi, chØ sù t¸c ®éng tõ bªn trªn, bªn ngoµi vµo v¹n vËt. Chi lµ t−îng ®Êt, chØ sù t¸c ®éng cña bªn trong, bªn d−íi vµo v¹n vËt. §−îc gäi lµ thiªn Can vµ ®Þa Chi. Cã 10 thiªn can lµ: Gi¸p-Êt-BÝnh-§inh-MËu-Kû-Canh-T©n-Nh©mQuý. Cã 12 ®Þa chi lµ: Tý-Söu-DÇn-M·o-Th×n-TÞ-Ngä-Mïi-Th©n-DËu-TuÊt-Hîi. Cæ nh©n cho r»ng sù sinh diÖt cña v¹n vËt trong trêi ®Êt vèn tïy thuéc vµo sù thay ®æi cña ¢m D−¬ng ngò hµnh nªn can chi l¹i phèi hîp víi ©m d−¬ng ngò hµnh thµnh phï hiÖu ghi ph−¬ng vÞ vµ niªn ®¹i. Can Chi ghi N¨m-Th¸ng-Ngµy-Giê th× lÊy Can d−¬ng ghÐp víi Chi d−¬ng, Can ©m ghÐp víi Chi ©m, 60 N¨m hay Th¸ng hay Ngµy hay giê lµm thµnh mét chu kú, gäi lµ mét Gi¸p. Bμi 1: ThËp can ThËp can lµ 10 Can, ®−îc xÕp theo tuÇn tù nh− sau: Gi¸p, Êt, BÝnh, §inh, MËu, Kû, Canh, T©n, Nh©m, Quý. - Gi¸p: t−îng th¶o méc n¶y mÇm, chui ra khái ®Êt. D−¬ng ë trong bÞ ©m bao bäc. - Êt: T−îng th¶o méc míi sinh, cµnh l¸ mang h×nh d¹ng uèn cong. - BÝnh: lµ ®èt ch¸y, nh− ¸nh Th¸i d−¬ng rùc rì, thiªu ®èt v¹n vËt. - §inh: T−îng th¶o méc lín m¹nh v÷ng ch¾c, nh− ng−êi ®Õn tuæi tr−ëng thµnh. - MËu: lµ xum xuª. T−îng th¶o méc tèt t−¬i. - Kû: lµ v−¬n lªn, t−îng th¶o méc v−¬n lªn, cã h×nh d¹ng râ rÖt. - Canh: lµ thay ®æi, nh− thu ho¹ch vô Thu, råi chê sang Xu©n. - T©n: T©n lµ cay, vËt sau khi thµnh th× cã vÞ. T©n cßn cã nghÜa lµ míi, v¹n vËt ®æi míi, trë nªn ®Ñp ®Ï. - Nh©m: lµ hoµi thai, t−îng khÝ d−¬ng tiÒm Èn ë trong ®Êt, v¹n vËt ë d¹ng bµo thai. - Quý: lµ suy ®o¸n. V¹n vËt Èn m×nh trong ®Êt, h¼n sÏ n¶y mÇm. 1. ThËp Can së thuéc: - Gi¸p thuéc d−¬ng méc, Êt thuéc ©m méc. - BÝnh thuéc d−¬ng háa, §inh thuéc ©m háa. - MËu thuéc d−¬ng thæ, Kû thuéc ©m thæ. - Canh thuéc d−¬ng kim, T©n thuéc ©m kim. - Nh©m thuéc d−¬ng thñy, Quý thuéc ©m thñy (Quý ë ®©y lµ can Quý thuéc thñy chø kh«ng ph¶i lµ Tø quý tÝnh theo mïa). 2. ThËp can së ký: Mçi Can ®Òu cã mét chç ký göi nhÊt ®Þnh, nh−ng kh«ng bao giê ë nh÷ng cung Tý Ngä M·o DËu ®Þa bµn. Mçi Can ®Òu ký göi theo c¸c cung ®Þa bµn. BÝnh víi MËu cïng ký göi mét n¬i vµ §inh víi Kû còng cïng ký göi mét n¬i. Së ký lµ chç ký th¸c, göi th©n vµo, mµ th©n tøc lµ Can vËy. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 6 - Gi¸p ký t¹i DÇn ®Þa bµn. - Êt ký t¹i Th×n ®Þa bµn. - BÝnh, MËu ký t¹i TÞ ®Þa bµn. - §inh, Kû ký t¹i Mïi ®Þa bµn. - Canh ký t¹i Th©n ®Þa bµn. - T©n ký t¹i TuÊt ®Þa bµn. - Nh©m ký t¹i Hîi ®Þa bµn. - Quý ký t¹i Söu ®Þa bµn. 3. Can ph¸: Phµm d−¬ng Can kh¾c d−¬ng Can hoÆc ©m Can kh¾c ©m Can th× gäi lµ Can ph¸. Can ph¸ vèn øng ®iÒm xÊu. - Gi¸p ph¸ MËu. - Kû ph¸ Quý. - Canh ph¸ Gi¸p. - Êt ph¸ Kû. - BÝnh ph¸ Canh. - T©n ph¸ Êt. - §inh ph¸ T©n. - Nh©m ph¸ BÝnh. - MËu ph¸ Nh©m. - Quý ph¸ §inh. 4. Can hîp: - Gi¸p víi Kû lµ Can hîp. Gi¸p víi Kû hîp th× sù hîp Êy rÊt trung chÝnh. - Êt víi Canh lµ Can hîp. Êt víi Canh hîp lµ bëi nh©n nghÜa mµ kÕt hîp. - BÝnh víi T©n lµ Can hîp. BÝnh víi T©n hîp lµ bëi uy quyÒn mµ kÕt hîp. - §inh víi Nh©m lµ Can hîp. §inh víi Nh©m lµ sù t−¬ng hîp d©m lo¹n, lµ sù hîp bëi nhan s¾c. - MËu víi Quý lµ Can hîp. MËu víi Quý lµ sù hîp v« t×nh. Phµm d−¬ng can kh¾c ©m can th× gäi lµ Can hîp. Nh− trªn nãi Gi¸p víi Kû lµ Can hîp v× Gi¸p lµ d−¬ng méc kh¾c Kû lµ ©m thæ. Tuy kh¾c (kh¸c lo¹i) nh−ng cã ®ñ ©m d−¬ng th× l¹i hîp nhau. Can hîp vèn øng ®iÒm tèt. 5.Can lo¹i: Khi kh¶o cøu ®Õn c¸c tËp tiÕp theo th−êng gÆp c¸c danh tõ thuéc vÒ can lo¹i nh− sau ®©y: - Can ®Þa bµn: xem Can cña ngµy hiÖn t¹i ký ë cung ®Þa bµn nµo th× gäi cung ®Þa bµn ®ã lµ Can ®Þa bµn. LËp thµnh nh− sau: - Ngµy Gi¸p th× can ®Þa bµn lµ cung DÇn ®Þa bµn. - Ngµy Êt th× can ®Þa bµn lµ cung Th×n ®Þa bµn. - Ngµy BÝnh th× can ®Þa bµn lµ cung TÞ ®Þa bµn. - Ngµy §inh th× can ®Þa bµn lµ cung Mïi ®Þa bµn. - Ngµy MËu th× can ®Þa bµn lµ cung TÞ ®Þa bµn. - Ngµy Kû th× can ®Þa bµn lµ cung Mïi ®Þa bµn. - Ngµy Canh th× can ®Þa bµn lµ cung Th©n ®Þa bµn. - Ngµy T©n th× can ®Þa bµn lµ cung TuÊt ®Þa bµn. - Ngµy Nh©m th× can ®Þa bµn lµ cung Hîi ®Þa bµn. - Ngµy Quý th× can ®Þa bµn lµ cung Söu ®Þa bµn. - Can thÇn: lµ ch÷ Thiªn bµn cïng mét tªn víi Can ®Þa bµn, nh− ngµy Gi¸p th× can ®Þa bµn lµ cung DÇn ®Þa bµn, vËy can thÇn còng lµ DÇn nh−ng lµ DÇn thiªn bµn, lËp thµnh nh− sau: . Ngµy Gi¸p th× gäi DÇn thiªn bµn lµ Can thÇn. . Ngµy Êt th× gäi Th×n thiªn bµn lµ Can thÇn. . Ngµy BÝnh, MËu th× gäi TÞ thiªn bµn lµ Can thÇn. NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m . Ngµy §inh Kû th× gäi Mïi thiªn bµn lµ Can thÇn. . Ngµy Canh th× gäi Th©n thiªn bµn lµ Can thÇn. . Ngµy T©n th× gäi TuÊt thiªn bµn lµ Can thÇn. . Ngµy Nh©m th× gäi Hîi thiªn bµn lµ Can thÇn. . Ngµy Quý th× gäi Söu thiªn bµn lµ Can thÇn. - Can th−îng thÇn: lµ ch÷ thiªn bµn ë t¹i cung cã an can (ký) cña ngµy ®ang xem. Nh− ngµy Canh chiªm quÎ th× ph¶i an can Canh t¹i Th©n ®Þa bµn, khi lËp quÎ xong tÊt cã mét ch÷ thiªn bµn ë trªn cung Th©n ®Þa bµn nµy, vËy gäi ch÷ thiªn bµn ®ã lµ Can th−îng thÇn. 6.TÝnh Can cña th¸ng: Mét n¨m ©m lÞch cã 12 th¸ng. Mçi th¸ng còng cã mét Thiªn can vµ mét ®Þa Chi. Muèn tÝnh Can th¸ng ph¶i dùa vµo Can cña N¨m nh− sau: - N¨m Gi¸p, n¨m Kû th¸ng giªng khëi ®Çu lµ th¸ng BÝnh DÇn, th¸ng 2 lµ §inh M·o, th¸ng 3 lµ MËu Th×n, th¸ng 4 lµ Kû TÞ, th¸ng 5 lµ Canh Ngä, th¸ng 6 lµ T©n Mïi, th¸ng 7 lµ Nh©m Th©n, th¸ng 8 lµ Quý DËu, th¸ng 9 lµ Gi¸p TuÊt, th¸ng 10 lµ Êt Hîi, th¸ng 11 lµ BÝnh Tý, th¸ng Ch¹p lµ §inh Söu. - N¨m Êt, n¨m Canh th¸ng giªng khëi ®Çu lµ th¸ng MËu DÇn, th¸ng 2 lµ Kû M·o, th¸ng 3 lµ Canh Th×n… - N¨m BÝnh, n¨m T©n th¸ng giªng lµ th¸ng Canh DÇn, th¸ng 2 lµ T©n M·o, th¸ng 3 lµ Nh©m Th×n… - N¨m §inh, n¨m Nh©m th¸ng giªng lµ th¸ng Nh©m DÇn, th¸ng 2 Quý M·o, th¸ng 3 Gi¸p Th×n… - N¨m MËu, n¨m Quý th¸ng giªng lµ th¸ng Gi¸p DÇn, th¸ng 2 Êt M·o, th¸ng 3 BÝnh Th×n… 7.TÝnh Can cña giê: Mét ngµy tÝnh theo ©m lÞch th× cã 12 canh giê. Mµ khëi ®Çu cña mét ngµy ©m lÞch lµ giê Tý, tiÕp theo lµ giê Söu, DÇn, M·o, Th×n, TÞ, Ngä, Mïi, Th©n, DËu, TuÊt, Hîi. Mçi giê còng cã mét Can ®øng tr−íc Chi. Muèn tÝnh Can cña giê ph¶i dùa vµo Can cña ngµy. PhÐp tÝnh nh− sau: - Ngµy Gi¸p, ngµy Kû khëi ®Çu lµ giê Gi¸p Tý, tiÕp theo lµ giê Êt Söu, giê BÝnh DÇn, giê §inh M·o, giê MËu Th×n, giê Kû TÞ, giê Canh Ngä, giê T©n Mïi, giê Nh©m Th©n, giê Quý DËu, giê Gi¸p TuÊt, giê Êt Hîi. - Ngµy Êt, ngµy Canh khëi ®Çu lµ giê BÝnh Tý, tiÕp theo lµ giê §inh Söu, MËu DÇn, Kû M·o, Canh Th×n, T©n TÞ, Nh©m Ngä, Quý Mïi, Gi¸p Th©n, Êt DËu, BÝnh TuÊt, §inh Hîi. - Ngµy BÝnh, ngµy T©n khëi ®Çu lµ giê MËu Tý, tiÕp theo lµ giê Kû Söu, giê Canh DÇn, T©n M·o, Nh©m Th×n, Quý TÞ, Gi¸p Ngä, Êt Mïi, BÝnh Th©n, §inh DËu, MËu TuÊt, Kû Hîi. - Ngµy §inh, ngµy Nh©m khëi ®Çu lµ giê Canh Tý, tiÕp theo lµ giê T©n Söu, giê Nh©m DÇn… - Ngµy MËu, ngµy Quý khëi ®Çu lµ giê Nh©m Tý, tiÕp theo lµ giê Quý Söu, giê Gi¸p DÇn… QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 2 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 2: ThËp nhÞ Chi ThËp nhÞ Chi lµ 12 Chi ®−îc xÕp theo tuÇn tù sau ®©y: Tý, Söu, DÇn, M·o, Th×n, TÞ, Ngä, Mïi, Th©n, DËu, TuÊt, Hîi. - Chi d−¬ng: Tý DÇn Th×n Ngä, Th©n, TuÊt. - Chi ©m: Söu, M·o, TÞ, Mïi, DËu, Hîi. §Þa chi t−îng tr−ng cho sù thay ®æi ©m d−¬ng trong mét n¨m. LÊy h×nh t−îng cña loµi th¶o méc ®Ó miªu t¶ sù tiªu tr−ëng cña v¹n vËt nh− sau: - Tý: lµ nghiÖt ng·, h¹t gièng th¶o méc hÊp thô n−íc trong ®Êt mµ sinh, lµ mét d−¬ng chím sinh. - Söu: t−îng th¶o méc n¶y mÇm trong ®Êt, s¾p chåi lªn khái mÆt ®Êt. - DÇn: lµ diÔn, lµ nhuËn −ít. Th¶o méc cong queo trong ®Êt l¹nh, ®ãn khÝ d−¬ng mïa Xu©n mµ duçi th¼ng lªn tõ mÆt ®Êt. - M·o: lµ xum xuª, mÆt trêi ë ph−¬ng §«ng, v¹n vËt tèt t−¬i. - Th×n: lµ chÊn ®éng, v¹n vËt v−¬n lªn m¹nh mÏ, khÝ d−¬ng ®· ph¸t sinh qu¸ nöa. - TÞ: lµ vïng lªn, v¹n vËt lín m¹nh quËt khëi, khÝ ©m tiªu hÕt, chØ cã khÝ thuÇn d−¬ng. - Ngä: t−îng v¹n vËt v« cïng lín m¹nh, khÝ d−¬ng cùc thÞnh, khÝ ©m b¾t ®Çu manh nha. - Mïi: nghÜa lµ vÞ, qu¶ chÝn mµ cã vÞ vËy. - Th©n: lµ th©n thÓ, v¹n vËt ®· tr−ëng thµnh. - DËu: lµ thu m×nh l¹i, v¹n vËt ®Òu co l¹i. - TuÊt: lµ diÖt, th¶o méc x¬ x¸c, mÊt hÕt sinh khÝ. - Hîi: Lµ v¹ch téi, khÝ d−¬ng tµn s¸t v¹n vËt ®Õn cùc ®é. 1. ThËp nhÞ Chi së thuéc: - Tý lµ lo¹i chuét, thuéc d−¬ng thñy, ph−¬ng chÝnh B¾c, cung Kh¶m. - Söu lµ lo¹i Tr©u, thuéc ©m thæ, ph−¬ng §«ng b¾c, cung CÊn. - DÇn lµ loµi Hæ, thuéc d−¬ng méc, ph−¬ng §«ng b¾c, cung CÊn. - M·o lµ lo¹i mÌo, thuéc ©m méc, ph−¬ng chÝnh §«ng, cung ChÊn. - Th×n lµ lo¹i Rång, thuéc d−¬ng thæ, ph−¬ng §«ng nam, cung Tèn. - TÞ lµ loµi r¾n, thuéc ©m háa, ph−¬ng §«ng nam, cung Tèn. - Ngä lµ loµi ngùa, thuéc d−¬ng háa, ph−¬ng chÝnh Nam, cung Ly. - Mïi lµ loµi Dª, thuéc ©m thæ, cung Kh«n, ph−¬ng T©y nam. - Th©n lµ loµi KhØ, thuéc d−¬ng Kim, ph−¬ng T©y nam, cung Kh«n. - DËu lµ loµi Gµ, thuéc ©m kim, ph−¬ng chÝnh T©y, cung §oµi. - TuÊt lµ loµi chã, thuéc d−¬ng thæ, ph−¬ng T©y b¾c, cung Cµn. - Hîi lµ loµi Lîn, thuéc ©m thñy, ph−¬ng T©y b¾c, cung Cµn. 2. M¹nh, Träng, Quý: LÊy trong 12 Chi mµ ph©n ra Tø m¹nh, Tø träng, Tø quý. - Tø m¹nh: lµ DÇn Th©n Tþ Hîi. Tø m¹nh còng gäi lµ Tø sinh, v× theo Tr−êng sinh côc (hay Trµng sinh còng vËy) th× Tr−êng sinh t¹i 4 ch÷ nµy. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 3 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m - Tø träng: lµ Tý Ngä M·o DËu. Tø träng còng gäi lµ Tø v−îng, v× tÝnh theo Tr−êng sinh côc th× §Õ v−îng ë t¹i 4 ch÷ nµy. - Tø quý: lµ Th×n TuÊt Söu Mïi. Tø quý còng gäi lµ Tø mé, v× tÝnh theo Tr−êng sinh côc th× sao Mé ë t¹i 4 ch÷ nµy. M¹nh Träng Quý liÒn nhau hîp thµnh cïng mét mïa nh− sau ®©y: - Mïa Xu©n: Th¸ng giªng tªn DÇn gäi lµ M¹nh xu©n. Th¸ng 2 tªn M·o gäi lµ Träng xu©n. Th¸ng 3 tªn Th×n gäi lµ Quý xu©n. - Mïa H¹: Th¸ng 4 tªn Tþ gäi lµ M¹nh h¹. Th¸ng 5 tªn Ngä gäi lµ Träng h¹. Th¸ng 6 tªn Mïi gäi lµ Quý h¹. - Mïa Thu: th¸ng 7 tªn Th©n gäi lµ M¹nh thu. Th¸ng 8 tªn DËu gäi lµ Träng thu. Th¸ng 9 tªn TuÊt gäi lµ Quý thu. - Mïa §«ng: th¸ng 10 tªn Hîi gäi lµ M¹nh ®«ng. Th¸ng 11 tªn Tý gäi lµ Träng ®«ng. Th¸ng 12 tªn Söu gäi lµ Quý ®«ng. 3. Chi lo¹i: Khi kh¶o cøu th−êng gÆp nh÷ng côm tõ: Chi ®Þa bµn, Chi thÇn, Chi th−îng thÇn. - Chi ®Þa bµn: lµ cung ®Þa bµn cã ghi tªn Chi cña ngµy hiÖn t¹i (khi lËp quÎ xong). Nh− ngµy xem quÎ lµ ngµy Th×n th× khi lËp quÎ ph¶i ghi 2 ch÷ chi Th×n ë s¸t bªn ngoµi cung Th×n ®Þa bµn. VËy gäi cung Th×n ®Þa bµn nµy lµ Chi ®Þa bµn. - Chi thÇn: lµ ch÷ thiªn bµn cïng mét tªn víi Chi cña ngµy xem quÎ. Nh− ngµy xem quÎ lµ ngµy Th©n th× Chi thÇn còng lµ Th©n, nh−ng lµ Th©n thiªn bµn. Chi ®Þa bµn lµ cung ®Þa bµn, cßn Chi thÇn lµ ch÷ thiªn bµn. - Chi th−îng thÇn: lµ ch÷ thiªn bµn ë t¹i cung cã an Chi. Nh− ngµy DÇn xem quÎ th× ph¶i ghi hai ch÷ Chi DÇn ë s¸t bªn ngoµi cung DÇn ®Þa bµn. Khi lËp quÎ xong sÏ cã mét ch÷ thiªn bµn ë trªn cung DÇn ®Þa bµn nµy, vËy gäi ch÷ thiªn bµn Êy lµ Chi th−îng thÇn. 4. Tam h×nh: H×nh nghÜa lµ ®«i bªn trõng ph¹t nhau, bÊt hßa víi nhau. - Hç h×nh: Tý h×nh M·o, M·o h×nh Tý lµ h×nh ®èi ®¸p l¹i lÉn nhau cßn gäi lµ v« lÔ chi h×nh, tøc lµ do v« lÔ mµ g©y ra ph¹m ph¸p hoÆc sinh ra tai häa. Phµm Tý h×nh M·o, M·o h×nh Tý ®Òu gäi lµ hç h×nh, tøc lµ hai bªn h×nh ®èi chäi l¹i nhau. L¹i còng gäi lµ V« lÔ h×nh, v× Tý thñy víi M·o méc t−¬ng sinh nh− mÑ víi con, nh−ng h×nh nhau cho nªn nãi lµ v« lÔ. Tý h×nh M·o øng ®iÒm d©m lo¹n trong nhµ, trªn d−íi bÊt thuËn. M·o h×nh Tý gäi lµ bá s¸ng vµo tèi, v× M·o lµ giê ban ngµy nay h×nh l¹i Tý lµ giê ban ®ªm, ®−êng thñy ch¼ng th«ng, con c¸i ch¼ng kháe. - B»ng h×nh: DÇn TÞ Th©n ®Òu thuéc Tø m¹nh, Söu TuÊt Mïi ®Òu thuéc Tø quý lµ h×nh trong mét d¹ng ngang b»ng nhau. Phµm DÇn h×nh TÞ, TÞ h×nh Th©n, Th©n h×nh DÇn ®Òu gäi lµ V« ©n h×nh, cha con tæn h¹i nhau. Nãi cha con v× DÇn lµ chç sinh ra TÞ háa mµ DÇn l¹i h×nh TÞ, tøc nh− cha h×nh con. TÞ lµ chç sinh ra Th©n kim, mµ TÞ l¹i h×nh Th©n. Th©n lµ chç sinh ra Thñy ®Ó d−ìng DÇn méc mµ Th©n l¹i h×nh DÇn. Sinh ra ë ®©y tøc Tr−êng sinh vËy. DÇn h×nh TÞ: Sù cö ®éng cã hiÓm trë, tai −¬ng, quan häa, sù viÖc ë lóc tr−íc ph¸t sinh, nã h×nh th× m×nh ®Êu ®èi l¹i. TÞ h×nh Th©n: lín nhá ch¼ng thuËn nhau, nã h×nh mµ m×nh gi¶i, lÊy ©n nghÜa ®¸p l¹i cõu thï. Th©n h×nh DÇn: ng−êi cïng quØ thÇn h¹i nhau, trai g¸i chèng chÕ nhau, nã QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 4 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m h×nh ®éng. Phµm Söu h×nh TuÊt, TuÊt h×nh Mïi, Mïi h×nh Söu ®Òu gäi lµ: ThÞ thÕ h×nh, tøc lµ cËy thÕ lùc mµ h×nh h¹i lÊy nhau, l¹i còng gäi lµ b»ng h×nh, anh em lÊy søc lùc lµm tæn h¹i nhau. Söu h×nh TuÊt øng vÒ quan tai, h×nh cÊm, h¹ng t«n quÝ lµm tæn h¹i bän ti tiÖn, cã sù nhiÔu lo¹n ch¼ng minh chÝnh. TuÊt h×nh Mïi: ti h¹ l¨ng m¹ t«n tr−ëng, thª tµi hung, cö sù b¹i. Mïi h×nh Söu lµ ®iÒm mÆc ¸o tang, lín nhá bÊt hßa. - Tù h×nh: lµ m×nh h×nh lÊy m×nh, tøc lµ tù m×nh cã ©m m−u hoÆc m−u ®å nµo ®ã mµ dÉn ®Õn ph¹m téi, gåm Th×n Ngä DËu Hîi. Phµm Th×n h×nh Th×n, Ngä h×nh Ngä, DËu h×nh DËu, Hîi h×nh Hîi ®Òu gäi lµ tù h×nh, nh− m×nh cÇm dao tù lµm th−¬ng tæn lÊy m×nh. Tam h×nh øng vµo ®iÒm th−¬ng tµn tæn h¹i, chñ yÕu lµ c¸c viÖc ph¹m ph¸p hoÆc bÞ bÖnh tËt, ®au khæ hoÆc bÞ th−¬ng. 5. Lôc xung: - Tý víi Ngä xung nhau. - Söu víi Mïi xung nhau. - DÇn víi Th©n xung nhau. - M·o víi DËu xung nhau. - Th×n víi TuÊt xung nhau. - TÞ víi Hîi xung nhau. LÊy 12 Chi ph©n ra lµm 6 ®«i xung nhau cho nªn gäi lµ Lôc xung. Lôc xung ®¹i kh¸i kh«ng øng ngoµi c¸i nghÜa ®éng c¸ch nh− dêi ®i, ph¶n phóc ch¼ng yªn, ph©n c¸ch, chia rÏ. Nguyªn nh©n lôc xung lµ ®Þa chi t−¬ng ph¶n vÒ ph−¬ng h−íng, t−¬ng kh¾c vÒ ngò hµnh vµ cïng tÝnh ©m hay d−¬ng nªn xung nhau. Nh− Tý lµ d−¬ng thñy ë ph−¬ng B¾c, Ngä lµ d−¬ng háa ë ph−¬ng Nam, thñy kh¾c ho¶. Söu chøa ©m thñy ë ph−¬ng B¾c, Mïi chøa ©m háa ë ph−¬ng Nam, thñy kh¾c háa. DÇn lµ d−¬ng méc ë ph−¬ng §«ng vµ Th©n lµ d−¬ng kim ë ph−¬ng T©y, kim kh¾c méc. M·o lµ ©m méc ë ph−¬ng §«ng vµ DËu lµ ©m kim ë ph−¬ng T©y, kim kh¾c méc. Th×n chøa d−¬ng méc ë ph−¬ng ®«ng, TuÊt chøa d−¬ng kim ë ph−¬ng T©y, Kim kh¾c méc. TÞ lµ ©m háa ë ph−¬ng Nam, Hîi lµ ©m thñy ë ph−¬ng B¾c, thñy kh¾c háa. LuËn vÒ Lôc xung: - Nh− S¬ truyÒn Tý hoÆc Ngä t¸c Lôc xung lµ ®iÒm bÞ tr× trÖ, trôc chÆc trong viÖc ®i ®−êng, ®iÒm Nam N÷ c¹nh tranh víi nhau mµ sinh ra biÕn ®éng, ra ®i ph©n c¸ch. - Nh− S¬ truyÒn lµ M·o hoÆc DËu t¸c lôc xung lµ ®iÒm rêi ®æi, söa ch÷a nhµ cöa. L¹i còng lµ ®iÒm gian lo¹n, d©m t− mµ trèn l¸nh. - Nh− S¬ truyÒn DÇn hoÆc Th©n t¸c Lôc xung lµ ®iÒm ma quØ víi ng−êi chèng ®èi mµ lµm h¹i nhau. Còng lµ ®iÒm vî chång thay lßng ®æi d¹. - Nh− S¬ truyÒn TÞ hay Hîi t¸c Lôc xung lµ ®iÒm bÞ ph¶n phóc, v« ®Þnh ch¼ng cã sù thËt, cÇu nhiÒu mµ ®−îc Ýt. - Nh− S¬ truyÒn Söu hay Mïi t¸c Lôc xung lµ ®iÒm anh em toan ý chia rÏ, ai còng gi÷ lÊy thÕ. C¸ng ®¸ng viÖc chi còng ch¼ng hµi lßng. - Nh− S¬ truyÒn Th×n hay TuÊt t¸c lôc xung lµ ®iÒm chñ tí ph©n ly hoÆc lín cïng nhá hay trªn d−íi ch¼ng ph©n minh. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 5 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m 6. Lôc ph¸: - Tý víi DËu ph¸ nhau. - TuÊt víi Mïi ph¸ nhau. - Th©n víi TÞ ph¸ nhau. - Ngä víi M·o ph¸ nhau. - Th×n víi Söu ph¸ nhau. - DÇn víi Hîi ph¸ nhau. LÊy 12 Chi ph©n lµm 6 ®«i ph¸ nhau cho nªn gäi lµ Lôc ph¸. §¹i kh¸i Lôc ph¸ øng kh«ng ngoµi c¸i ý nghÜa t¸n ®i, tøc nh− lµm cho tiªu t¸n, t¶n l¹c, h− ho¹i, kh«ng hîp l¹i. LuËn vÒ c¸c c¸ch Lôc ph¸: - Phµm Ngä víi M·o t¸c Lôc ph¸ lµ ®iÒm nhµ cöa bÞ ph¸ b¹i. - DËu víi Tý t¸c Lôc ph¸. Dậu phá Tý ứng điềm âm nhân cùng trẻ con tai họa, tối tăm. - Phµm Th×n víi Söu t¸c Lôc ph¸ lµ ®iÒm må m¶ hoÆc chïa chiÒn bÞ ph¸ h−, hao tæn. Thìn phá Sửu ứng điềm phúc đức họ hàng ly tán, mâu thuẫn dòng họ, mồ mả đổ nát hư hỏng. - Phµm TuÊt víi Mïi t¸c Lôc ph¸ øng ®iÒm rÊt xÊu trong mäi viÖc v× TuÊt víi Mïi ®· lµ Lôc ph¸ mµ TuÊt l¹i còng h×nh Mïi. Ph¸ gÆp H×nh lµ quÎ hung thªm hung. Tuất phá Mùi ứng điềm người hay vật bị hình thương. - Phµm Hîi víi DÇn t¸c Lôc ph¸ hay Th©n víi TÞ t¸c Lôc ph¸. Hợi phá Dần hay Thân phá Tị đều gọi là trong phá có hợp, ứng điềm sự việc đã bại rồi lại hãa thành, v× Hîi víi DÇn vµ TÞ víi Th©n còng lµ Lôc hîp. 7. Lôc h¹i: - Tý víi Mïi h¹i nhau. Cßn gäi lµ gia thÕ t−¬ng h¹i. Phµm Tý víi Mïi lµ do thÕ lùc trong nhµ mµ sinh ra h¹i, nh−ng Tý gia Mïi ®Þa bµn th× sù viÖc khëi lªn kh«ng chung thñy, bÞ khÈu thiÖt, lçi lÇm víi quan. Cßn Mïi gia Tý ®Þa bµn lµ bëi lµm ¨n bÞ tr× trÖ, thÊt b¹i mµ mang tai h¹i. - Söu víi Ngä h¹i nhau. Cßn gäi lµ Quan quû t−¬ng h¹i. Söu víi Ngä: c¸i h¹i øng vÒ ng−êi trªn v× bÞ kÎ nhá l¨ng m¹. Söu gia Ngä ®Þa bµn lµ ®iÒm cã quan sù, bÖnh, buån sî, vî chång ch¼ng hîp. Ngä gia Söu ®Þa bµn, sù viÖc mê ¸m vµ bÊt thµnh. - DÇn víi TÞ h¹i nhau. V× ®−îc th¨ng quan mµ bÊt lîi. DÇn víi TÞ lµ c¸i h¹i c¹nh tranh rÊt c−êng tiÕn. DÇn gia TÞ xuÊt hµnh cã thay ®æi, nh− tho¸i lui th× cã lîi, tiÕn tíi gÆp h¹i. TÞ gia DÇn m−u sù khã kh¨n c¸ch trë, miÖng tiÕng, u lo, nghi ng¹i. - M·o víi Th×n h¹i nhau. Lµ lÊy trÎ lõa giµ mµ bÞ h¹i. M·o gia Th×n hay Th×n gia M·o ®Òu lµ ®iÒm tranh tiÒn tµi bÞ trë ng¹i, mang tiÕng bÊt l−¬ng gi¶ dèi. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 6 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Mão gia Thìn thì gặp vụ cạnh tranh không thật, trong sự tốt sinh ra tranh đấu.Thìn gia Mão thì mưu cầu trở ngại, việc không có kết cuộc, không có kết thúc. - Th©n víi Hîi h¹i nhau. Do ®Æc c¸ch th¨ng quan nh−ng cuèi cïng v× ®è kþ tµi n¨ng tranh giµnh nhau mµ bÞ h¹i. Th©n gia Hîi sù viÖc lóc ®Çu ®−îc minh b¹ch, ®Ých x¸c mµ sau cã nghi nan trë ng¹i, tøc lµ kh«ng chung thñy. Hîi gia Th©n m−u ®å thiÕt kÕ bÊt to¹i, còng ch¼ng thñy chung, thì ý đồ tính toán không toại nguyện, việc không được ở lúc đầu. - DËu víi TuÊt h¹i nhau. Lµ ®è kþ t−¬ng h¹i, ng−êi DËu gÆp TuÊt th× xÊu, nh−ng ng−êi TuÊt thÊy DËu th× v« sù. DËu víi TuÊt gäi lµ quØ h¹i (u mª), nh−ng DËu gia TuÊt lµ ®iÒm ®µn bµ cïng con trÎ trèn l¸nh hoÆc mang bÖnh, b»ng TuÊt gia DËu lµ ®iÒm bÖnh trë, hung h¹i. Dậu gia Tuất thì nhà cửa tổn thương, âm nhân, trẻ nhỏ tai, bệnh, họa. Tuất gia Dậu thì không tốt trong âm mưu che giấu, tôi tớ toan tính tà dâm. LÊy 12 chi lµm 6 ®«i h¹i nhau cho nªn gäi lµ Lôc h¹i. Lôc h¹i øng kh«ng ngoµi c¸i ý nghÜa ng¨n trë, ch−íng ng¹i lµm cho tr× trÖ, bÞ thiÖt h¹i, kh«ng cã sù hßa thuËn. 8. Lôc hîp: - Tý víi Söu hîp nhau. - DÇn víi Hîi hîp nhau. - M·o víi TuÊt hîp nhau. - Th×n víi DËu hîp nhau. - TÞ víi Th©n hîp nhau. - Ngä víi Mïi hîp nhau. LÊy 12 chi ph©n lµm 6 ®«i hîp nhau cho nªn gäi lµ Lôc hîp, ®¹i kh¸i øng kh«ng ngoµi c¸i ý thuËn hßa, th©n cËn, céng hîp, lµm cho thµnh hîp nh−ng cã tÝnh chÊt l−u tr× (chËm). Phµm vÒ Lôc hîp sù øng cã kh¸c nhau nh− sau: LÊy Tý luËn víi Söu th× Tý lµ hîp thËt, b»ng lÊy Söu ®èi víi Tý th× Söu lµ hîp kh«ng. Hay Hîi hîp víi DÇn th× Hîi lµ hîp thµnh tùu, b»ng lÊy DÇn ®èi víi Hîi th× DÇn lµ hîp ph¸. LÊy TuÊt ®èi víi M·o th× TuÊt lµ hîp cò, b»ng lÊy M·o ®èi víi TuÊt th× M·o lµ hîp míi. LÊy Th×n ®èi víi DËu th× Th×n lµ hßa hîp, b»ng lÊy DËu ®èi víi Th×n th× DËu lµ hîp ly. LÊy TÞ ®èi víi Th©n th× TÞ lµ hîp thuËn, b»ng lÊy Th©n ®èi víi TÞ th× Th©n lµ hîp nghÞch. LÊy Ngä ®èi víi Mïi th× Ngä lµ hîp h−, b»ng lÊy Mïi ®èi víi Ngä th× Mïi lµ hîp muén (ThÝ dô: Tý gia Chi Söu th× Tý lµ hîp thËt, b»ng Söu gia chi Tý th× Söu lµ hîp kh«ng tøc gi¶ dèi). Trong quan hÖ t−¬ng hîp th× Tý lµ thñy vµ Söu lµ thæ, thæ kh¾c Thñy; M·o lµ Méc vµ TuÊt lµ Thæ, Méc kh¾c Thæ; TÞ lµ háa vµ Th©n lµ Kim, Háa kh¾c Kim. Ba cÆp nµy trong trong hîp cã kh¾c, tr−íc tèt mµ sau xÊu, tr−íc Êm sau l¹nh, tr−íc hîp QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 7 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m mµ sau tan. Cßn ba cÆp: DÇn méc vµ Hîi thñy, Thñy sinh Méc; Th×n thæ vµ DËu kim, Thæ sinh Kim; Ngä háa vµ Mïi thæ, háa sinh thæ lµ trong hîp cã sinh, cµng hîp cµng tèt, cµng ngµy cµng tèt. 9. Tam hîp: - Th©n Tý Th×n lµ tam hîp thñy côc. - DÇn Ngä TuÊt lµ tam hîp Háa côc. - TÞ DËu Söu lµ tam hîp kim côc. - Hîi M·o Mïi lµ tam hîp Méc côc. LÊy 12 chi ph©n ra lµm 4 côc, nh−ng mçi côc nµo còng gåm cã 3 chi hîp nhau cho nªn gäi lµ Tam hîp. §¹i kh¸i còng øng nh− Lôc hîp, cã ý nghÜa liªn kÕt vµ bÒn l©u. Tam hîp ph¶i cã ®ñ 3 chi v× Tam lµ 3, nh−ng nÕu trong quÎ chØ cã 2 Chi gÆp nhau, nh− Th©n víi Tý, DÇn víi Ngä…còng t¹m gäi lµ Tam hîp, miÔn lµ trong 2 chi ®ã ph¶i cã Träng thÇn tøc Tø träng (Tý Ngä M·o DËu). LuËn vÒ Tam hîp cßn kh¸c nhau nh− sau: Hîi M·o Mïi th× lµ trong sù hîp cã rèi lo¹n vµ phiÒn t¹p. TÞ DËu Söu lµ sù hîp biÕn ®æi, ly dÞ. DÇn Ngä TuÊt lµ sù hîp ®¶ng ph¸i ch−a chÝnh ®Ýnh. Th©n Tý Th×n th× sù hîp cña nã nh− n−íc l−u th«ng mµ ch¼ng trong, hoÆc trÖ mµ ch¼ng døt, nªn ®éng mµ ch¼ng nªn tÜnh QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 8 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Môc 3: Lôc tuÇn gi¸p Bμi 1: Lôc TuÇn Gi¸p 10 Can vµ 12 Chi phèi hîp tuÇn tù víi nhau t¹o thµnh 60 ®«i can chi. tÝnh theo can th× 60 ®«i can chi nµy ®−îc chia lµ Lôc tuÇn gi¸p. Lôc tuÇn gi¸p lµ 6 tuÇn gi¸p, lu©n chuyÓn cã thø tù nh− sau: Gi¸p Tý, Gi¸p TuÊt, Gi¸p Th©n, Gi¸p Ngä, Gi¸p Th×n, Gi¸p DÇn. Mçi tuÇn gi¸p nµo còng cã 10 ®«i Can Chi, vËy 6 tuÇn gi¸p cã 60 ®«i Can Chi. Mçi ®«i cã mét Can ®øng tr−íc vµ mét Chi ®øng sau. Tõ v« thØ khëi ®Çu lµ ®«i Gi¸p Tý, råi cø lu©n chuyÓn theo thø tù 10 Can vµ 12 Chi cho ®Õn hÕt 60 ®«i th× trë l¹i ®«i ®Çu lµ Gi¸p Tý. TÝnh Tuæi, tÝnh N¨m, tÝnh Th¸ng, tÝnh ngµy, tÝnh giê ®Òu cïng tÝnh lu©n chuyÓn nh− thÕ c¶. Thø tù 10 Can lµ: Gi¸p, Êt, BÝnh, §inh, MËu, Kû, Canh, T©n, Nh©m, Quý. Thø tù 12 Chi lµ: Tý, Söu, DÇn, M·o, Th×n, TÞ, Ngä, Mïi, Th©n, DËu, TuÊt, Hîi. VËy khëi ®Çu lµ Gi¸p Tý, tiÕp theo lµ Êt Söu råi BÝnh DÇn…v× theo thø tù hÕt Gi¸p tíi Êt, råi tíi BÝnh…, hÕt Tý ®Õn Söu, tiÕp theo lµ DÇn… S¸u m−¬i ®«i Can Chi vÉn lu©n chuyÓn kÕ tiÕp nhau, nh−ng vÉn cã ph©n chia 6 TuÇn gi¸p nh− sau: - TuÇn Gi¸p Tý: Gi¸p Tý, Êt Söu, BÝnh DÇn, §inh M·o, MËu Th×n, Kû TÞ, Canh Ngä, T©n Mïi, Nh©m Th©n, Quý DËu. - TuÇn Gi¸p TuÊt: Gi¸p TuÊt, Êt Hîi, BÝnh Tý, §inh Söu, MËu DÇn, Kû M·o, Canh Th×n, T©n TÞ, Nh©m Ngä, Quý Mïi. - TuÇn Gi¸p Th©n: Gi¸p Th©n, Êt DËu, BÝnh TuÊt, §inh Hîi, MËu Tý, Kû Söu, Canh DÇn, T©n M·o, Nh©m Th×n, Quý TÞ. - TuÇn Gi¸p Ngä: Gi¸p Ngä, Êt Mïi, BÝnh Th©n, §inh DËu, MËu TuÊt, Kû Hîi, Canh Tý, T©n Söu, Nh©m DÇn, Quý M·o. - TuÇn Gi¸p Th×n: Gi¸p Th×n, Êt TÞ, BÝnh Ngä, §inh Mïi, MËu Th©n, Kû DËu, Canh TuÊt, T©n Hîi, Nh©m Tý, Quý Söu. - TuÇn Gi¸p DÇn: Gi¸p DÇn, Êt M·o, BÝnh Th×n, §inh TÞ, MËu Ngä, Kû Mïi, Canh Th©n, T©n DËu, Nh©m TuÊt, Quý Hîi. Bμi 2: N¹p ©m N¹p lµ thu l¹i, nép l¹i. ¢m lµ tiÕng. Phµm hai vËt c¹nh nhau, hîp l¹i víi nhau, cho¶ng nhau tÊt sinh ra mét tiÕng tïy theo tÝnh chÊt cña hai vËt Êy. Còng nh− vËy, mét Can vµ mét Chi hîp l¹i víi nhau tÊt sinh ra mét mÖnh vµ ®−îc quy vÒ 5 lo¹i ngò hµnh c¬ b¶n lµ Kim, Méc Thñy, Háa, Thæ. Nh− mÖnh Méc, mÖnh Kim…N¹p ©m lµ nh− vËy, do ©m mµ biÕt mÖnh. TiÕng cã 5 thø tiÕng: Cung, Th−¬ng, Dèc, Chñy, Vò còng nh− cã mÖnh Kim, mÖnh Méc, mÖnh Háa, mÖnh Thñy, mÖnh Thæ. Trong 6 TuÇn Gi¸p cã 60 ®«i Can Chi. Cø 2 ®«i cïng mét mÖnh, nh−ng ®«i tr−íc th× thuéc D−¬ng vµ ®«i sau thuéc ¢m. Nh− Gi¸p Tý vµ Êt Söu ®Òu thuéc mÖnh Kim, nh−ng Gi¸p Tý thuéc D−¬ng kim vµ Êt Söu thuéc ¢m kim. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 9 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m PhÐp n¹p ©m vèn cã quy t¾c, song ta lËp thµnh nh− sau ®©y: - Gi¸p Tý, Êt Söu: mÖnh H¶i trung kim, lµ lo¹i kim trong biÓn. - BÝnh DÇn, §inh M·o: mÖnh L− trung háa, lµ löa trong lß. - MËu Th×n, Kû TÞ: mÖnh §¹i l©m méc, lµ c©y rõng lín. - Canh Ngä, T©n Mïi: mÖnh Lé bµng Thæ, lµ ®Êt bªn ®−êng. - Nh©m Th©n, Quý DËu: mÖnh KiÕm phong kim, lµ lo¹i kiÕm, g−¬m, ®ao. - Gi¸p TuÊt, Êt Hîi: mÖnh S¬n ®Çu háa, lµ löa ®Çu nói. - BÝnh Tý, §inh Söu: mÖnh Giang h¹ thñy, n−íc ®¸y s«ng. - MËu DÇn, Kû M·o: mÖnh Thµnh ®Çu thæ, lµ ®Êt ®Çu thµnh. - Canh Th×n, T©n TÞ: mÖnh B¹ch l¹p kim, lµ kim s¸p tr¾ng. - Nh©m Ngä, Quý Mïi: mÖnh D−¬ng liÔu méc, lµ c©y d−¬ng liÔu. - Gi¸p Th©n, Êt DËu: mÖnh TruyÒn trung thñy, lµ n−íc trong suèi. - BÝnh TuÊt, §inh Hîi: mÖnh èc th−îng thæ, lµ ®Êt trªn nãc nhµ. - MËu Tý, Kû Söu: mÖnh TÝch lÞch háa, lµ löa sÊm sÐt, chíp nho¸ng. - Canh DÇn, T©n M·o: mÖnh Tïng b¸ch méc, lµ c©y tïng c©y B¸ch. - Nh©n Th×n, Quý TÞ: mÖnh Tr−êng l−u thñy, lµ gißng n−íc ch¶y dµi. - Gi¸p Ngä, Êt Mïi: mÖnh Sa trung kim, lµ lo¹i kim trong c¸t. - BÝnh Th©n, §inh DËu: mÖnh S¬n h¹ háa, lµ löa d−íi nói. - MËu TuÊt, Kû Hîi: mÖnh B×nh ®Þa méc, lµ c©y ë ®Êt b»ng. - Canh Tý, T©n Söu: mÖnh BÝch th−îng thæ, lµ ®Êt trªn v¸ch. - Nh©m DÇn, Quý M·o: mÖnh Kim b¹ch kim, lµ vµng tr¾ng, lµ b¹c. - Gi¸p Th×n, Êt TÞ: mÖnh Phóc ®¨ng háa, lµ löa lång ®Ìn. - BÝnh Ngä, §inh Mïi: mÖnh Thiªn hµ thñy, lµ n−íc s«ng Thiªn hµ, m−a. - MËu Th©n, Kû DËu: mÖnh §¹i tr¹ch thæ, lµ ®Êt nÒn nhµ lín. - Canh TuÊt, T©n Hîi: mÖnh Thoa xuyÕn kim, lµ vµng chiÕc thoa xuyÕn. - Nh©m Tý, Quý Söu: mÖnh Tang gi¸ méc, lµ lo¹i c©y d©u, c©y duèi. - Gi¸p DÇn, Êt M·o: mÖnh §¹i khª thñy, lµ n−íc khe lín. - BÝnh Th×n, §inh TÞ: mÖnh Sa trung thæ, lµ ®Êt trén trong c¸t, ®Êt phï sa. - MËu Ngä, Kû Mïi: mÖnh Thiªn th−îng háa, lµ löa trªn trêi, n¾ng. - Canh Th©n, T©n DËu: mÖnh Th¹ch lùu méc, lµ c©y th¹ch lùu. - Nh©m TuÊt, Quý Hîi: mÖnh §¹i h¶i thñy, lµ n−íc biÓn to. Bμi 3: TuÇn Can (Tøc lµ phÐp tÝnh ®én Can) Trong mçi quÎ ®Òu cã 12 Chi thiªn bµn lµ Tý Söu DÇn M·o Th×n TÞ Ngä Mïi Th©n DËu TuÊt Hîi. Tuy kh«ng cã biÕn theo nh÷ng Can Gi¸p Êt BÝnh §inh MËu Kû Canh T©n Nh©m Quý, nh−ng vÉn cã thÓ tÝnh ra mµ biÕt ®−îc. Muèn tÝnh th× ph¶i biÕt ®−îc tªn cña ngµy hiÖn ®ang chiªm quÎ thuéc vÒ TuÇn gi¸p nµo? Vµ cø dß theo 10 ®«i Can Chi cña TuÇn gi¸p Êy tÊt biÕt mçi Chi cã mét Can ë tr−íc, råi dïng tªn Can ®ã mµ ®Æt ra tªn cho Chi Êy, Nh− TuÇn BÝnh, TuÇn §inh, TuÇn Kû…ThÝ dô: ngµy chiªm quÎ thuéc vÒ mét trong 10 ngµy cña tuÇn Gi¸p Tý nh− ngµy Êt Söu, ngµy Canh Ngä, ngµy Nh©m Th©n ch¼ng h¹n, vËy trong quÎ thÊy Tý lµ tuÇn Gi¸p, thÊy Söu lµ tuÇn Êt, thÊy Ngä lµ tuÇn Canh, thÊy Th©n lµ tuÇn Nh©m…v× trong 10 QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 10 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m ®«i Can Chi cña tuÇn Gi¸p Tý th× tr−íc Tý cã Gi¸p, tr−íc Söu cã Êt, tr−íc Ngä cã Canh …Tãm l¹i gäi lµ TuÇn Gi¸p v× cã Can gi¸p ®øng tr−íc, gäi lµ TuÇn §inh v× cã can §inh ®øng tr−íc… TuÇn Gi¸p còng gäi lµ TuÇn thñ v× thñ lµ ®Çu mµ Gi¸p th× ®øng ®Çu 10 Can. TuÇn Quý còng gäi lµ TuÇn VÜ, v× VÜ lµ ®u«i, bëi Quý lµ Can ®øng cuèi cïng, tøc nh− c¸i ®u«i. Trong m«n Lôc nh©m th−êng dïng ®Õn nh÷ng tõ ng÷ TuÇn lµ ®Ó tu©n thñ theo quy luËt thêi gian phèi hîp víi kh«ng gian. Bμi 4: TuÇn kh«ng TuÇn kh«ng lµ hai Chi kh«ng cã mÆt trong 10 ngµy cña mét TuÇn gi¸p lóc ®ang chiªm quÎ. MÉu sè chung nhá nhÊt chia hÕt cho 10 Can vµ 12 Chi lµ 60, nªn dïng 10 Can vµ 12 Chi ®Ó lµm ra 6 tuÇn Gi¸p. Sù ¶nh h−ëng cña 10 thiªn Can ®èi víi 12 ®Þa Chi, khi cïng ë mét thêi ®iÒm xuÊt ph¸t can Gi¸p vµ chi Tý, trong chu kú 60 ngµy cña Lôc tuÇn sÏ cã 2 Chi lµ ch−a dïng ®Õn, hai Chi nµy trong TuÇn kh«ng dïng cho nªn gäi lµ TuÇn kh«ng. VÝ dô: TuÇn Gi¸p Tý th× TuÊt Hîi lµ TuÇn kh«ng, tuÇn Gi¸p TuÊt th× Th©n DËu lµ TuÇn kh«ng. TuÇn kh«ng cã n¨ng lùc lµm ra kh«ng. V× vËy khi quÎ xÊu hoÆc hung thÇn hay hung t−íng mµ gÆp TuÇn kh«ng th× tai häa kh«ng ®ñ søc h¹i ®Õn m×nh. Cßn quÎ tèt hoÆc c¸t thÇn, c¸t t−íng mµ gÆp TuÇn kh«ng th× gi¶m ®iÒu may m¾n, cã khi mÊt c¶ tèt mµ thµnh ra xÊu. Phµm hµo t−îng hoÆc thÇn t−íng nµo øng vÒ viÖc mµ m×nh muèn cÇu xem cho ®−îc, khi gÆp TuÇn kh«ng th× ch¾c lµ bÊt m·n th«i. Hµo t−îng hoÆc thÇn t−íng nµo øng vµo viÖc xÊu mµ m×nh muèn tr¸nh, khi gÆp TuÇn kh«ng th× ch¾c lµ khái h¹i. ThÝ dô: cÇu tµi mµ thÊy hµo thª tµi gÆp TuÇn kh«ng lµ cÇu kh«ng ®−îc vËy. Nh− chiªm bÖnh tËt, thÊy hµo Quan quû gÆp TuÇn kh«ng lµ ®iÒm sÏ qua khái bÖnh, nh− cÇu quan th× uæng c«ng v« Ých, hoÆc quan nh©n hái vÒ chøc t−íc lµ ®iÒm mÊt ng«i quan. Nh−ng nªn nhí: chç tèt mµ gÆp TuÇn kh«ng lµ ®· mÊt tèt, song nÕu ë Lôc xø, mµ quan träng nhÊt lµ ë B¶n mÖnh hay Can l¹i cã ch÷ thiªn bµn xung kh¾c chç tèt Êy th× sù tèt trë l¹i cã thËt. Tr¸i l¹i, chç xÊu mµ gÆp TuÇn kh«ng lµ khái bÞ h¹i, nh−ng nÕu ë Lôc xø cã ch÷ thiªn bµn nµo xung kh¾c chç xÊu Êy th× sù tai h¹i trë l¹i cã thËt. (Chç tèt gäi lµ quÎ tèt hoÆc hµo t−îng hay thÇn t−íng øng ®iÒm tèt. Cßn chç xÊu tøc quÎ xÊu hoÆc hµo t−îng hay thÇn t−íng øng ®iÒm xÊu, øng viÖc mµ m×nh muèn tr¸nh khái. N¨m Th¸ng Ngµy Giê xung TuÇn kh«ng còng vËy). TuÇn kh«ng nãi chung lµ TuÇn kh«ng thiªn bµn (gäi lµ Kh«ng thÇn) vµ TuÇn kh«ng ®Þa bµn (gäi lµ Kh«ng ®Þa). Kh«ng thÇn chØ cã n¨ng lùc lµm ra kh«ng ®Õn 7 phÇn, cßn Kh«ng ®Þa th× trän c¶ 10 phÇn. Nh− thÊy Thanh long thõa Kh«ng thÇn mµ cÇu tµi th× cßn cã chót Ýt hy väng, cßn thÊy l©m Kh«ng ®Þa th× ¾t kh«ng cßn hy väng cÇu ®−îc tiÒn tµi dï nhiÒu hay Ýt. Trong mçi quÎ lu«n lu«n ph¶i quan s¸t ®Õn TuÇn kh«ng míi cã thÓ tiªn l−îng ®−îc lµ tèt Ýt hay tèt nhiÒu, xÊu Ýt hay xÊu nhiÒu hoÆc tuy xÊu mµ khái xÊu, hay tuy tèt mµ ch¼ng ®−îc tèt. QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 11 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Môc 4: ThËp nhÞ thiªn thÇn ThËp nhÞ thiªn thÇn lµ 12 chi cña thiªn bµn, rÊt quan träng, ph¶i dïng ®Õn ®Ó tÝnh Tø khãa, Tam truyÒn, hµo t−îng, h×nh, xung, ph¸, h¹i, V−îng-T−íngH−u-Tï-Tö khÝ vµ an 12 thiªn t−íng. Mçi cung thiªn bµn (thiªn thÇn) cã mét tªn riªng nh− sau : _ Tý thiªn bµn cã tªn lµ ThÇn hËu. _ Söu thiªn bµn cã tªn lµ §¹i c¸t. _ DÇn thiªn bµn cã tªn lµ C«ng tµo. _ M·o thiªn bµn cã tªn lµ Th¸i xung. _ Th×n thiªn bµn cã tªn lµ Thiªn c−¬ng. _ TÞ thiªn bµn cã tªn lµ Th¸i Êt. _ Ngä thiªn bµn cã tªn lµ Th¾ng quang. _ Mïi thiªn bµn cã tªn lµ TiÓu c¸t. _ Th©n thiªn bµn cã tªn lµ TruyÒn tèng. _ DËu thiªn bµn cã tªn lµ Tßng kh«i. _ TuÊt thiªn bµn cã tªn lµ Hµ kh«i. _ Hîi thiªn bµn cã tªn lµ §¨ng minh. 1. Hîi thiªn bµn hay §¨ng minh: _ LuËn : Hîi lµ chç b¾t ®Çu sinh mét hµo d−¬ng, chç ¸nh s¸ng ph¸t lªn nªn gäi lµ §¨ng minh, còng gäi Hîi lµ Thiªn m«n. _ Hµnh tiÕt : Hîi tøc §¨ng minh lµ thñy thÇn, ©m thñy. B¶n gia cïng t¹i Hîi ®Þa bµn, t−¬ng tû (®ång mét lo¹i) víi can QuÝ vµ sao HuyÒn vò. Lµ nguyÖt t−íng thø nhÊt, ®−îc dïng trong kho¶ng khÝ Vò thñy vµ tiÕt Kinh chËp th¸ng giªng ©m lÞch. _ Cung vÞ : Hîi lµ cung song ng−, t−îng h×nh lµ hai con c¸, ng«i ë T©y B¾c, gÇn B¾c h¬n T©y, trªn cã can Nh©m, d−íi lµ n¬i sinh ra hµnh Méc. Hîi t−îng sao HuyÒn vò, sè 4, vÞ mÆn, mÇu ®en, vÒ ngò ©m lµ tiÕng Gièc, vÒ tinh tó lµ sao ThÊt háa tr− vµ BÝch thñy du. VÒ cÇm thó lµ loµi Heo, GÊu. MÆt kh¸c Hîi cßn lµ cöa trêi, n¬i mµ khÝ ©m cïng tét vµ khÝ d−¬ng b¾t ®Çu h−ng khëi. _ Chñ lo¹i thuéc : VÒ ng−êi: Hîi lµ ng−êi thî, mÆt dµi tãc vµng da ®en. Trªn trêi lµ vò s−, vÞ thÇn lµm m−a. D−íi ®Êt th× øng vµo con trÎ, vÞ t−íng qu©n, lµ th−îng kh¸ch, kÎ ®i xin ¨n, xin viÖc. VÒ vËt: lµ thiªn m· (ngùa trêi), Thiªn nhÜ (tai trêi). D−íi ®Êt lµ loµi heo, gÊu, c¸. øng vµo c¬ thÓ th× lµ tr¸i thËn, l¸ gan. Hîi l©m Can th× chØ vÒ ®Çu tãc, ngµy d−¬ng mµ Hîi gia Th©n hoÆc ngµy ©m mµ Hîi gia Mïi th× chØ vÒ ch©n ®Ó ®i. Hîi còng lµ m¾t lÐ, m¾t l¸c. Hîi gia Tþ hoÆc Tþ gia Hîi lµ chñ vÒ ®Çu mÆt. Hîi thõa QuÝ nh©n gia DÇn lµ ®iÖn vua chóa ë, gÆp Thanh long lµ chèn lÇu g¸c, gia Thiªn hîp lµ c¸i g¸c, gia M·o lµ l©u ®µi. Hîi còng lµ ®×nh, cung viÖn, v−ên t−îc. Hîi gia TuÊt hoÆc ngµy Gi¸p Êt mµ Hîi thõa thiªn kh«ng gia Tþ ®Þa bµn lµ chØ tï ngôc, hoÆc chç chã heo ®i tiÖn. _ Së chñ: Hîi th−êng øng ®iÒm lµnh, th−êng ®−îc mêi thØnh, cã viÖc ©m thÇm, t− riªng, viÖc ch¼ng trong s¹ch. Hîi gÆp hung t−íng lµ øng ®iÒm tranh kiÖn, bÞ tï ngôc, bÞ ®¾m ®uèi. NÕu ngµy Tþ DËu Söu th× øng ®iÒm trém mÊt, cã sù t×m QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 12 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m kiÕm. Hîi thõa HuyÒn vò lµ trém c¾p, thõa Thiªn hËu lµ bän c−íp s¸t h¹i, bän gian thÇn. Hîi thõa thiªn t−íng ( §iÒm øng cña Hîi thiªn bµn khi thõa 12 thiªn t−íng ) _ Hîi thõa quý nh©n: Hîi lµ cöa Thiªn cung nªn gäi lµ Quý nh©n lªn cöa trêi, ®iÒm øng ®−îc bÒ trªn mêi thØnh, nÕu gÆp dÞch m· th× cµng øng nghiÖm. Quý nh©n gia Hîi ®Þa bµn còng øng nh− vËy. _ Hîi thõa §»ng xµ: lµ c¸i xe tang ma, chñ sù bi ai. Xem ngµy BÝnh §inh cµng øng chÝnh x¸c. _ Hîi gÆp Chu t−íc: Chu t−íc lµ thÇn thæi giã (phong thÇn) cßn Hîi lµ thÇn thæi èng tiªu. Cho nªn Hîi gÆp Chu t−íc th× øng ®iÒm thæi èng tiªu, s¸o kÌn, Êy lµ ®iÒm ®−îc gi¶i tho¸t khái nh÷ng ®iÒu hung h¹i, thø nhÊt lµ ë viÖc th−a kiÖn ¾t gi¶i huÒ, tï téi ®−îc phãng thÝch. _ Hîi thõa Thiªn hîp: Hîi thñy sinh Thiªn hîp méc, mµ méc th× sinh t¹i Hîi nªn øng vµo ®iÒm con c¸i míi sinh, tiÓu nhi Êu tö. _ Hîi thõa C©u trËn: C©u trËn chñ vÒ tông sù, nay C©u trËn kh¾c Hîi thñy tÊt øng viÖc tï ngôc. Ngµy Gi¸p, Nh©m, QuÝ th× øng viÖc tranh ®Êu, chiÕn ®Êu. L¹i lµ ®iÒm ng−êi ®i sø giËn hên. Ngµy MËu Canh th× kh«ng h¹i, v× C©u trËn víi MËu tû hßa, víi Canh t−¬ng sinh. _ Hîi thõa Thanh long: Thanh long gia Hîi ®Þa bµn th× øng vµo viÖc cã quan hÖ ®Õn l©u ®µi c«ng tr×nh to lín. _ Hîi thõa Thiªn kh«ng: Thiªn kh«ng lµ chç bá kh«ng, hung lo, gÆp Hîi lµ chç d¬ bÈn tiÓu tiÖn. _ Hîi thõa B¹ch hæ: Hîi lµ chç sinh ra méc, B¹ch hæ thuéc kim kh¾c méc nªn øng vµo ®iÒm bÞ ho¹i th−¬ng. _ Hîi thõa Th¸i th−êng: Th¸i th−êng lµ th©n lóa nÕp, b¶n gia t¹i Mïi, Hîi víi Mïi tam hîp nªn øng vµo ®iÒm kho lÉm, l−¬ng léc. _ Hîi thõa HuyÒn vò: Hîi lµ b¶n gia cña HuyÒn vò, lµ sao chñ vÒ ®¹o tÆc, øng ®iÒm gäi ®¹o tÆc vµo nhµ. _ Hîi thõa Th¸i ©m: Hîi lµ t−îng cña HuyÒn vò chñ vÒ sù gian tµ, cßn Th¸i ©m chñ sù ¸m muéi, øng vµo viÖc ©m thÇm Èn khuÊt. _ Hîi thõa Thiªn hËu: Hîi vµ Thiªn hËu ®Òu thuéc thñy, mµ thñy nhiÒu qu¸ nªn bÞ ®¾m ®uèi, bÞ l«i cuèn, bÞ chÕt ch×m. 2. TuÊt thiªn bµn hay Hµ kh«i _ LuËn: Hµ kh«i còng cßn gäi lµ Thiªn kh«i, lµ sao ®Èu thø nhÊt. Ng«i ë cung TuÊt nªn gäi TuÊt lµ Hµ kh«i. Hµ kh«i øng ®éng trong th¸ng 2 ©m lÞch, gi÷a mïa Xu©n v¹n vËt ®Òu sinh gèc rÔ, tô hîp vµ thu hót sinh khÝ nªn gäi lµ Kh«i v× Kh«i cã nghÜa lµ tô l¹i. _ Hµnh tiÕt: TuÊt lµ thæ thÇn, thuéc d−¬ng thæ, b¶n gia t¹i TuÊt ®Þa bµn, t−¬ng tû víi can MËu vµ sao Thiªn kh«ng. NguyÖt t−íng thø 2 ®−îc dïng trong kho¶ng khÝ Xu©n ph©n vµ tiÕt Thanh minh, øng víi th¸ng 2 ©m lÞch. _ Cung vÞ: TuÊt lµ cung b¹ch d−¬ng, ng«i ë T©y b¾c nh−ng gÇn bªn T©y h¬n. Trªn cã ký göi can T©n, d−íi lµ Háa mé. TuÊt lµ t−îng sao Thiªn kh«ng, vÞ ngät mÇu vµng, vÒ ngò ©m lµ tiÕng th−¬ng, vÒ tinh tó lµ sao Khuª, sao L©u (Khuª méc QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 13 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m lang vµ L©u kim cÈu). Trªn trêi th× TuÊt lµ sao §Èu, lµ Thiªn la (l−íi trêi), lµ sao KÕ ®« BÝnh th©n. TuÊt còng lµ §Þa hé (cöa ®Êt). Nh− TuÊt gÆp HuyÒn vò th× gäi lµ ¸p thÇn (d»n Ðp), còng gäi lµ yÓm thÇn, Õm thÇn. _ Së thuéc: VÒ ng−êi lµ: thêi x−a th× TuÊt lµ kÎ gi÷ ngôc, canh nhµ giam, canh g¸c, theo dâi. TuÊt cßn lµ ng−êi t− trùc, lµ ng−êi hiÒn, thÇy tu, tr−ëng gi¶, thî s¨n b¾n, s¸t h¹i, ng−êi hung ¸c, tiÓu ®ång, n« béc, t«i tí. TuÊt gÆp B¹ch hæ vµ kh¾c Can lµ kÎ c−íp m¹nh mÏ. TuÊt gia NguyÖt kiÕn (cung th¸ng ®Þa bµn) lµ quan tra xÐt hái. TuÊt gia Th¸i tuÕ ®Þa bµn (Cung n¨m ®Þa bµn) lµ quan ®« h¹t cai qu¶n mét khu vùc lín. TuÊt gÆp Chu t−íc gia Can hay gia Chi lµ quan tr−ëng. TuÊt gÆp HuyÒn vò lµ kÎ ®i xin ¨n, TuÊt gia Th©n lµ binh sÜ. TuÊt còng lµ ng−êi cËu, «ng, con g¸i. VÒ thó th× TuÊt lµ: loµi chã, chã sãi. VÒ th©n thÓ: th× TuÊt øng víi mÖnh m«n (chç gi÷a hai tr¸i thËn), lµ bµng quang, ch©n ®i, c¸i m«ng. TuÊt gia b¶n mÖnh lµ ch©n ®au. VÒ vËt: th× TuÊt øng víi thµnh qu¸ch, chïa triÒn, nói, nhµ h−, nh÷ng vËt sinh trong ®Êt. Ngµy Gi¸p mµ TuÊt gia DÇn th× v¸ch t−êng h− tæn, thõa B¹ch hæ vµ dïng lµm S¬ truyÒn lµ må m¶. TuÊt vèn lµ nhµ ngôc gÆp C©u trÇn ch¾c øng viÖc tï ngôc. TuÊt gÆp §»ng xµ mµ gia Tþ Ngä lµ v«i g¹ch, ®å sø hoÆc lß nÊu ®óc kim khÝ. TuÊt còng lµ s¾c phôc c«ng nh©n, dÇy dÐp, khÝ giíi cña qu©n lÝnh, c©y kiÕm, c©y tr−îng, thuéc lo¹i kim, c¸i khãa, ch×a khãa, trµng h¹t. TuÊt gÆp Ch©u t−íc lµ mÒ ®ay, huy ch−¬ng. GÆp HuyÒn vò lµm h×nh (gia Söu, Mïi) lµ c¸i cïm c¸i g«ng. Thõa C©u trËn gia Th©n DËu lµ ®¸. TuÊt còng lµ ruéng ngò cèc, ®Ëu, lóa, b¾p nÕp .v.v.v. _ Së chñ: lµ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn Ên thä, c¸i phï cña c¸c quan x−a, kim tiÒn kim kh¸nh, huy ch−¬ng, viÖc dèi tr¸, trèn tho¸t, h− hao, mÊt tµi vËt, viÖc n« tú, sù tô tËp ®«ng ng−êi. TuÊt dïng lµm S¬ truyÒn th× øng viÖc cò trë l¹i míi. TuÊt thuéc vÒ hä cã bé Thæ hay bé Tóc lµm b»ng, vÒ sè lµ sè 5. TuÊt thõa thiªn t−íng ( §iÒm øng cña TuÊt thiªn bµn khi thõa mçi thiªn t−íng ) _ TuÊt thõa QuÝ nh©n: kh«ng bao giê TuÊt thiªn bµn cã thõa sao QuÝ nh©n. VËy ®o¸n còng nh− QuÝ nh©n l©m TuÊt ®Þa bµn. TuÊt lµ chèn lao ngôc nªn gäi lµ QuÝ nh©n l©m ngôc, Quan nh©n gÆp chuyÖn ngôc thÊt, t©m tr¹ng kh«ng yªn, gÆp nhiÒu −u lo vµ sî sÖt. NÕu chiªm hái viÖc cÇu QuÝ nh©n gióp ®ì ch¾c kh«ng ®−îc nhËn lêi, cã khi cßn bÞ tr¸ch ph¹t. L¹i còng lµ ®iÒm ng−êi trªn ghÐt h¹i kÎ d−íi tay, ®iÒm ng−êi d−íi bÞ tr¸ch ph¹t. Mäi sù viÖc ®Òu ch¼ng nªn hµnh ®éng, kh«ng sö trÞ ®−îc. _ TuÊt thõa §»ng xµ: øng vµo loµi chã, chã sãi yªu qu¸i quÊy nhiÔu. Mïa Xu©n chiªm gÆp ngµy Tø mé th× gäi lµ Thiªn cÈu tÊt do bän khuyÓn lang lµm ma qu¸i, ngµy MËu th× gäi lµ YÓm s¸t øng viÖc nguy h¹i, ngµy Gi¸p Êt DÇn M·o th× øng viÖc vui mõng nh− h«n nh©n, thai s¶n ... _ TuÊt thõa Chu t−íc: Êy lµ Chu t−íc nhËp mé v× Chu t−íc thuéc Háa mµ Háa th× mé t¹i TuÊt. Trong viÖc kiÖn tông ¾t lÖ thuéc vµo h¹ng th− l¹i, nh− th− ký, tïy ph¸i. _ TuÊt thõa Thiªn hîp: Thiªn hîp b¶n gia t¹i M·o, M·o víi TuÊt t¸c lôc hîp, mÆt kh¸c M·o ®øng tr−íc TuÊt 5 cung nªn gäi M·o lµ §øc thÇn cña TuÊt (theo QuyÓn1: §iÒu kiÖn nhËp m«n 14
- Xem thêm -