Tài liệu Nguyên lý thiết kế công trình công cộng-nguyên tắc tương phản-dị biến-vần luật trong kiến trúc

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 583 |
  • Lượt tải: 10
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Nguyên lý thiӃt kӃ công trình công cӝng Nguyên tҳc TƯƠNG PHҦN ± Dӎ BIӂN ± VҪN LUҰT trong kiӃn trúc Nhóm 5 GVHD : thҫy Văn Tҩn Hoàng Tương Phҧn . Tương phҧn trong kiӃn trúc là sӵ khác biӋt nhiӅu vӅ không gian, đӝ lӟn và sӵ chênh lӋch càng mҥnh thì cҧm xúc gây ra cho ngưӡi xem càng mãnh liӋt. . Tương phҧn còn có thӇ là sӵ khác biӋt vӅ màu sҳc làm nәi bұt them cho nhau -> Tương phҧn như vұy dӉ gây sӵ chú ý cӫa mӑi ngưӡi -> Tҥo nên mӝt tác phҭm có trӑng tâm, có chӫ đӅ nhҩt đӏnh ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Tòa nhà quӕc hӝi Brazil ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI p  SҲC NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Pan Gyo Housing / AëK Architect(s)/ Korea ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë æNH SæNG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Church of the Light / Tadao Ando/ Hokkaido Japan ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Lăng Chӫ tӏch Hӗ Chí pinh ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Bio Courtyard Offices/ San Diego, ëalifornia ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Hearst Tower in NYC ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG Artificial cave/ Nuno Lopes Ribeiro/ the Graciosa Island ë ë HÌNH THӬë TƯƠNG PHҦN KIӂN TRÚë HÌNH KHӔI U SҲë NH S NG ĐҺë RӚNG VҰT LIӊU THӠI ĐҤI ëҦNH QUAN ëHIӄU HƯӞNG The arina Bay Sands/ Singapore Nationnal grand theater of Bejing, China 9 Nhà hát lӟn quӕc gia (Trung Quӕc) 9 Vӏ trí: Bҳc Kinh, Trung Quӕc 9 KiӃn trúc sư : Paul Andreu Tương phҧn vӟi cҧnh quan xung quanh Dӎ BIӂN Dӏ biӃn là sӵ tương phҧn nhҽ, chuyӇn biӃn dҫn, khác biӋt nhau rҩt ít cӫa các bӝ phұn chi tiӃt công trình hay là cӫa công trình đӕi vӟi môi trưӡng xung quanh. ëác hình thӭc ‡ VӅ hình khӕi ‡ VӅ bӅ mһt ‡ To-nhӓ ‡ ëao-thҩp ‡ Dài-ngҳn ‡ Vuông-tròn ‡ Đӝ sáng ‡ Gam màu ‡ Sҳc đӝ ‡ ëhҩt cҧm . ëác khӕi trҳng có chung mӝt hình khӕi cơ bҧn và thay đәi ko nhiӅu The Hotel Diagonal Barcelona . ëác ô cӱa đӅu có dҥng chung là hình chӳ nhұt đưӧc vҥt và bo tròn góc. . ëác khӕi trө đưӧc đҭy nghiêng các góc khác nhau ensa oltke in Germany . BӅ mһt các ô đưӧc đөc ngүu nhiên .Vӏ trí các mҧng màu đưӧc thay đәi (phҧi ± trái) đӗng thӡi màu sҳc có đӝ chuyӇn tӯ trên xuӕn theo tông cam
- Xem thêm -