Tài liệu Nguyên cứu về kiến trúc phân tầng và mô hình osi của mạng máy tín

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................ 3 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC - BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ..................................................................4 I. Bộ Kế hoạch - Đầu tư..............................................................................4 1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của bộ kế hoạch và đầu tư................................................................................................................4 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư........................5 1.3. Cơ cấu tổ chức của Bộ.......................................................................8 II.Viện chiến lược -phát triển.....................................................................9 2.1. Sơ lựơc quá trình hình thành và phát triển của viện chiến lược phát triển...........................................................................................................9 2.2. Nhiệm vụ và chức năng....................................................................10 2.2.1. Chức năng...............................................................................10 2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn..........................................................11 2.3. Kết quả hoàn thành công việc của Viện trong những năm gần đây (2005-2008) và phương hướng thực hiện năm 2009...............................12 2.3.1.Tình hình hoạt động của Viện trong các năm gần đây............12 2.3.2. Một số thành tựu của Viện Chiến Lược..................................16 2.3.3. Đánh giá tình hình hoạt động của Viện Chiến Lược..............17 2.3.4. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Viện Chiến lược phát triển ..................................................................................18 2.4. Tổ chức bộ máy của Viện Chiến lược phát triển.............................18 1 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ BAN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG...................................................................20 I. Chức năng và nhiệm vụ của Ban..........................................................20 II. Tổ chức nhân sự của Ban nghiên cứu và phát triển hạ tầng............21 2.1. Về nhân lực......................................................................................22 2.2. Về điều kiện làm việc.......................................................................23 2.3. Về điều kiện tài chính......................................................................24 IV.Giới thiệu về một nghiệp vụ lựa chọn của Ban nghiên cứư phát triển hạ tầng...............................................................................................25 1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ.............................................................25 2. Nội dung từng bước và phương pháp thực hiện..................................25 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHO GIAI ĐOẠN THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ.....................................................30 I. Tên đề tài nghiên cứu............................................................................30 II. Lý do chọn đề tài..................................................................................30 III. Danh mục các tài liệu đã thu thập được...........................................32 2 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua đã đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng thành không ngừng về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đặc biệt là sự thay đổi từng ngày bộ mặt nền kinh tế đất nước trong xu thế hội nhập. Trước vận hội mới, thách thức mới nhiệm vụ của mỗi sinh viên kinh tế không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết mà phải biết vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức học đường áp dụng trong thực tế. Để giúp sinh viên có đầy đủ hành trang khi rời ghế nhà trường, dưới sự lãnh đạo của nhà trường và khoa kế hoạch – phát triển đã tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp từ ngày 12/01/2009 đến ngày 17/05/2009 . Và tôi được vinh dự phân công thực tập tại một cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư là Viện chiến lược phát triển và cụ thể là Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng. Được sự hướng dẫn của thầy giáo Vũ Cương và sự giúp đỡ hướng dẫn của cô chú trong Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của chú trưởng ban Nguyễn Văn Vịnh để tôi có thể hoàn thành công việc viết báo cáo thực tập tổng hợp. Báo cáo tổng hợp gồm 3 phần chính : - Chương I : Giới thiệu về Viện Chiến Lược – Bộ Kế hoạch đầu tư. - Chương II : Đánh giá chi tiết về Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng. - Chương III: Định hướng đề tài nghiên cứu cho giai đọan thực tập chuyên đề. 3 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC - BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ I. Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), đấu thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của bộ kế hoạch và đầu tư. - Ngày 31/12/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh số 78-SL thành lập Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết. - Ngày 14/05/1950, chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sắc lệnh số 68-SL thành lập Ban Kinh tế chính phủ thay cho Uỷ ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết. - Ngày 08/10/1955, Hội đồng chính phủ họp quyết định thành lập Uỷ ban kế hoạch quốc gia. - Ngày 27/11/1986 Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 151/HĐBT giải thể Uỷ ban phân vùng kinh tế Trung ương, giao công tác phân vùng kinh tế cho Uỷ ban kế hoạch Nhà nước. - Ngày 01/01/1993, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước nhận Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng chính sách, luật pháp kinh tế phục vụ cho công tác đổi mới. 4 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ngày 01/11/1995, Chính phủ ra quyết định số 75/CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ kế hoạch và đầu tư trên cơ sở hợp nhất Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư. Trải qua hơn nửa thế kỷ cho đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn mạnh và trưởng thành với các thành tích to lớn trong việc xây dựng các kế hoạch khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN, các kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn, chiến lược, quy hoạch phát triển 10 năm, 20 năm… 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: -1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. -2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch tổng thể, dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách. -3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. -4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ. -5. Lập quy hoạch, kế hoạch: 5 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trình Chính phủ chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp. Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch, thẩm định các quy hoạch phát triển ngành, vùng lãnh thổ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng hợp các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. -6. Về đầu tư trong nước và ngoài nước: Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền. -7. Về quản lý ODA: Là cơ quan đầu mối trong việc thu hút, điều phối, quản lý ODA, chủ trì soạn thảo chiến lược, quy hoạch thu hút và sử dụng ODA, hướng dẫn cơ quan chủ quản xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng ODA trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. -8. Về quản lý đấu thầu: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án đấu thầu đã được Chính phủ phê duyệt. -9. Về quản lý nhà nước các khu công nghiệp, các khu chế xuất: 6 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch phát triển, Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất, việc thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất, hướng dẫn triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được phê duyệt. -10. Về doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến khích đầu tư trong nước. Làm đầu mối thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước theo phân công của Chính phủ. -11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ. -12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. -13. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định pháp luật, quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ. -14. Quản lý nhà nước các hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. -15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ. 7 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -16. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. -17. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Bộ quản lý, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. -18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật. 1.3. Cơ cấu tổ chức của Bộ. a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước: 1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; 2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; 3. Vụ Tài chính, tiền tệ; 4. Vụ Kinh tế công nghiệp; 5. Vụ Kinh tế nông nghiệp; 6. Vụ Thương mại và dịch vụ; 7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; 8. Vụ Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất; 9. Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư; 10. Vụ Quản lý đấu thầu; 11. Vụ Kinh tế đối ngoại; 12. Vụ Quốc phòng - An ninh; 13. Vụ Pháp chế; 14. Vụ Tổ chức cán bộ; 15. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; 8 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 16. Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội; 17. Cục Đầu tư nước ngoài; 18. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 19. Thanh tra; 20. Văn phòng. Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Văn phòng được lập phòng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ: 1. Viện Chiến lược phát triển; 2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; 3. Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội quốc gia; 4. Trung tâm Tin học; 5. Báo Đầu tư; 6. Tạp chí Kinh tế. II.Viện chiến lược -phát triển 2.1. Sơ lựơc quá trình hình thành và phát triển của viện chiến lược phát triển. Viện chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thành lập trên cơ sở tiền thân là hai vụ thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước là vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân dài hạn và vụ kế hoạch phân vùng kinh tế. Qúa trình hình thành và phát triển của viện như sau: - Năm 1964: Theo quyết định số 47-CP ngày 09/03/1964 của Hội đồng chính phủ thành lập hai vụ là Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn và Vụ Kế hoạch phân vùng kinh tế . 9 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Năm 1974: Theo nghị định số 49/CP ngày 25/03/1974 của Hội đồng chính phủ thành lập viện phân vùng và quy hoạch . - Năm 1983: Theo quyết định số 69/HĐBT ngày 09/07/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức sửa đổi, bổ sung tổ chức trực thuộc uỷ ban kế hoạch Nhà nước, giải thể Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân dài hạn và thành lập viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn. - Năm 1986: Đổi tên Viện phân vùng và quy hoạch thành Viện phân bố lực lượng sản xuất . - Năm 1988: Giải thể Viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn và Viện phân bố lực lượng sản xuất thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước theo quy định số 198 UB/TCCB ngày 19/08/1988 của chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước. - Năm 1994: Đổi tên Viện Kế hoạch dài hạn và Viện phân bố lực lượng sản xuất thành Viện chiến lược phát triển (có vị trí tương đương Tổng cục loạiI ) theo quyết định số 11-UB/TCCB của Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà Nước ngày 01/10/1994. - Năm 2003: Thủ tướng chính phủ ký quyết định Viện chiến lược phát triển là Viện cấp quốc gia . 2.2. Nhiệm vụ và chức năng. 2.2.1. Chức năng - Viện Chiến lược phát triển là Viện cấp quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng nghiên cứu và đề xuất về chiến lược, quy hoạch phát 10 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và tổ chức hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo quy định của pháp luật. - Viện Chiến lược phát triển là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật. 2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn - Tổ chức nghiên cứu và xây dựng các đề án về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến lược, quy hoạch, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị chức năng của Bộ, ngành, địa phương lập quy hoạch phát triển của mình. - Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các dự án quy hoạch phát triển ngành, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc địa phương quản lý theo phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch được giao và nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật. - Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. - Phân tích, tổng hợp và dự báo các biến động kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường và các yếu tố khác tác động đến chiến lược, quy hoạch để phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 11 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật. - Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Viện và quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. 2.3. Kết quả hoàn thành công việc của Viện trong những năm gần đây (2005-2008) và phương hướng thực hiện năm 2009. 2.3.1.Tình hình hoạt động của Viện trong các năm gần đây a)Tình hình nghiên cứu đề án . Trong các năm qua dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Viện chiến lược và phát triển đã thực hiện nhiều đề án, bao gồm các công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, dự báo kinh tế và một số chương trình khác. - Công tác xây dựng chiến lược. + Làm đầu mối giúp Bộ Kế hoạch và đầu tư triển khai nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001-2010. + Nghiên cứu chuyên đề, tham gia xây dựng báo cáo sơ bộ về quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của chiến lược để báo cáo tiểu ban chỉ đạo. - Công tác quy hoạch. + Phương hướng và giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ 2006-2010. + Phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây đương Hồ Chí Minh. + Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 12 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Chương trình hành động của chính phủ thực hiện quyết định số 37NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 1/7/2004 cho các vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2010. + Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội khu vực kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà. + Đề án quy hoạch tổng thể Vịnh Bắc Bộ đến 2020. + Đề án quy chế hoạt động của khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. - Các công tác khác . + Đề án hợp tác hai nước Việt Nam – Trung Quốc về phát triển hành lang và vành đai kinh tế . + Dự thảo nghị định của chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực và địa bàn đầu tư . + Tham gia hai chương về chiến lược và quy hoạch trong dự thảo pháp lệnh kế hoạch . + Đề án phân tíc , dự báo lợi thế so sánh , hạn chế , thử thách và lựa chọn chiến lựơc phát triển hiệu quả, bền vững của Việt Nam . + Đề án điều tra, phân tích và đánh giá tổng hợp lực lượng cốt yếu của nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020. b) Tình hình nghiên cứu khoa học . - Viện đã tập trung nhiều trong việc nghiên cứu lý luận và phương pháp nghiên cứu. Công tác nghiên cứu khoa học đã được thúc đẩy chất lượng nâng cao góp phần phục vụ tốt hơn cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn .Viện đã hoàn thành nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước. 13 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hoàn thành thủ tục đăng ký 11 đề tài nghiên cứu khoa học(NCKH) cấp Bộ cho năm 2008. 1. Quan hệ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam cho đến năm 2015. 2. Nghiên cứu, xác định những khó khăn và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh việc hình thành và phát triển các khu kinh tế ở nước ta. 3. Hiện trạng và định hướng cải tiến chính sách phát triển vùng ở nước ta. 4. Giải pháp phát triển có hiệu quả các hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh( trường hợp nghiên cứu tỉnh Vĩnh Phúc ). 5. Nghiên cứu giải pháp giải quyết việc làm cho lao động dọc theo quốc lộ 5 trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp(lấy ví dụ tỉnh Hải Duơng ). 6. Ảnh hưởng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Răng Gun tới sự phát triển kinh tế Việt Nam. 8. Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chủ trương đưa các tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước vào các tỉnh trọng điểm phía Nam. 9. Nghiên cứu quan hệ tăng trưởng với đô thị hoá trong thời gian vừa qua phục vụ cho phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn tới(lấy ví dụ là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ). 10. Nguồn nhân lực chất lượng cao: Hiện trạng phát triển, sử dụng các giải pháp tăng cường. 11. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ yêu cầu bứt phá vùng khó khăn Tây Bắc. - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. + Đề tài KC.09.11“ Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm ”thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước 14 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giai đoạn 2001-2005”, “Điều tra cơ bản và ứng dụng công nghệ Biển”, mã số KC.09. Đề tài thựchiện năm 0221 - 2004 đã nghiệm thu kết quả khá. + Đề tài KC.08.23. ‘Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tinh hình mới” thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà Nước giai đoạn 2001-2005. “Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ”,mã số KC.08. + Triển khai thực hiện đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ tổ chức lãnh thổ và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc dưới tác động của công trình thuỷ điện Sơn La”,mã số ĐTĐL- 2005/11, thời gian thực hiện 2005-2006. c.Tình hình hoạt động đào tạo. Viện chiến lược phát triển tham gia đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển và năm 2007 Viện chiến lược phát triển tuyển sinh đào tạo tiến sĩ khoá 2. - Tình hình hoạt động hợp tác quốc tế. + Hoàn thành dự án quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Viên Chăn và tỉnh Viên Chăn –Lào. + Làm đầu mối triển khai chương trình của diễn đàn Việt – Pháp giai đoạn II theo phân công của Bộ. + Tiếp các đoàn khách quốc tế tìm hiểu kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến Viện chiến lựoc phát triển. + .Tổ chức 3 đoàn nghiên cứu khảo sát do Viện chủ trì. + Phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) nghiên cứu định hướng giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đối với các vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây nguyên và tổ chức hội thảo tại Kon Tum, Huế, Hà Nội. 15 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phối hợp với Viện phát triển Hàn Quốc thực hiện dự án chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam theo phân công của Bộ. 2.3.2. Một số thành tựu của Viện Chiến Lược. Là một đơn vị nghiên cứu lý luận trực thuộc Nhà Nước ,Viện chiến lược phát triển đã đáp ứng được yêu cầu về công tác lý luận và thực tiễn đòi hỏi ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế đất nước mà Đảng đã giao. Viện đã tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp rất nhiều thành tựu vào công cuộc đổi mới bao gồm: - Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước 70-01, 70A, gồm nhiều đề tài cấp Nhà nước, bước đầu đi vào nghiên cứu lý luận và thực tiễn đất nước trong môi trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu cơ sở khoa học của định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, đô thị, dân số, lao đông, việc làm và phân bố dân cư phát triển vùng. - Tham gia nghiên cứu xây dựng “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991-2000” trình Đại hội VII của Đảng và tham gia chuẩn bị các báo cáo, đề án phục vụ một số Hội nghị Trung Ương các khoá. Đây là lần đầu tiên nước ta tổ chức nghiên cứu chiến lược phát riển kinh tế xã hôị và Viện là 1 trong 6 cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nhiêm vụ này. - Chủ trì xây dựng đề án công nghiêp hoá - hiện đại hoá, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hanh Trung Ương Đảng khoá VII. - Chủ trì nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Đông Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch kinh tế Biển và hải đảo, quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng cả nước đến năm 2010. Tham dự dự án quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giúp các địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn. 16 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Làm đầu mối giúp Bộ trưỏng kề hoạch và đầu tư về công tác trên phạm vi cả nước. Giúp Bộ tổ chức phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001-2010 và xây dựng bứơc đầu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đên năm 2010. - Làm đầu mối giúp Bộ nghiên cứu một số vấn đề lý luân và phương pháp luận phân vùng kinh tế và quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam. - Chủ trì soạn thảo nghị định Chính Phủ về công tác quy hoạch, thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Hướng dẫn về đầu tư, trình độ quản lý quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hôi lãnh thổ. - Viện đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với nhiều cơ quan và tổ chức khoa học với nhiều nước và tổ chức quốc tế. 2.3.3. Đánh giá tình hình hoạt động của Viện Chiến Lược. a. Ưu điểm: - Trong những năm qua Viện Chiến lược phát triển đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch đầu tư và sự cố gắng của toàn bộ cán bộ viên chức của Viện nhiều hoạt động nghiên cứu đã được triển khai và được nhiều thành tựu to lớn về mặt kinh tế- xã hôi . - Viện chiến lược phát triển đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc, tổ chức linh hoạt các hoạt động công tác và thực thi nhiệm vụ, tập hợp đựoc trí tuệ của cán bộ viên chức của Viện. b. Hạn chế. - Công tác nghiên cứu lý luận tuy đã được đổi mới nhưng vẫn còn nhiều nhược điểm, nhất là ở công tác dự báo chiến lược và đổi mới công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực công tác kế hoạch hoá … - Còn khó khăn trong lĩnh vực đào tạo cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 17 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cơ sở vật chất, hạ tầng, không gian làm việc cho cán bộ công nhân viên của Viện còn chưa được tốt dẫn đến hạn chế khả năng làm việc của cán bộ công nhân viên. 2.3.4. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Viện Chiến lược phát triển . a. Phương hướng tổng quát . - Tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường năng lực công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm của Viện. Tăng cường thêm các hoạt động bổ trợ: đào tạo tư vấn phát triển, hợp tác với các cơ quan khác một cách có hiệu quả. b. Hoạt động cụ thể: - Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hôi của Đảng và các nghi quyết hội nghị TW khoá X theo lãnh đạo và chỉ đạo của Bộ. - Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 20112020. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Viện theo quyểt định số 232/2003/QT-TT của thủ tướng Chính phủ. - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ KHĐT và các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các đề án - Triển khai công tác nghiên cứu khoa học. - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch, tư vấn phát triển, đào tạo tiến sĩ. 2.4. Tổ chức bộ máy của Viện Chiến lược phát triển. a) Lãnh đạo Viện: - Viện Chiến lược phát triển có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. - Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Viện Chiến lược phát triển. 18 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. b) Cơ cấu tổ chức của Viện 1. Ban Tổng hợp; 2. Ban Dự báo; 3. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất; 4. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ; 5. Ban Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và Các vấn đề xã hội; 6. Ban Nghiên cứu phát triển vùng; 7. Ban Nghiên cứu phát triển hạ tầng; 8. Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam; 9. Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và Tư vấn phát triển; 10. Văn phòng. 19 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ BAN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG I. Chức năng và nhiệm vụ của Ban. Ban nghiên cứu và phát triển hạ tầng là đơn vị thuộc Viện chiến lựoc phát triển có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại quyết định số 232/2003/QĐ-TTG ngày 13/11/2003. Chức năng: Với tư cách là một cơ quan nghiên cứu thuộc Viện, Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng không trực tiếp tham gia hoạt động đầu tư mà chủ yếu giúp Viện lập kế hoạch, chiến lược. Là công cụ quan trọng để quản lý và kế hoạch hoá hoạt động đầu tư, cũng như thẩm định các quy hoạch có liên quan đến ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Mạng lưới kết cấu hạ tầng gồm nhiều lĩnh vực có thể chia thành kết cấu hạ tầng trực tiếp phục vụ sản xuất (hay kết cấu hạ tầng kinh tế ) và kết cấu hạ tầng xã hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế: -Mạng lưới giao thông vận tải; -Mạng lưới bưu chính viễn thông; -Mạng lưới cấp nước và thoát nước; -Mạng lưới điện; -Hệ thống bến cảng, kho bãi; -Xử lý chất thải; Kết cấu hạ tầng xã hội: -Hệ thống trường, phòng học, phòng thí nghiệm của các trường học từ nhà trẻ, mẫu giáo đến phổ thông các cấp. 20 GV hướng dẫn: TH.S Vũ Cương
- Xem thêm -