Tài liệu Ng©n hµng c«ng th­¬ng cçu giêy

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I-Tæng Quan vÒ Ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy: 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp, ph¸t triÓn : N¨m 2001 lµ n¨m më ®Çu cña thiªn niªn kû míi, n¨m cã nhiÒu ý nghÜa lÞch sö träng ®¹i, n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX, thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m cña §¶ng vµ nhµ níc. Hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña c¶ níc , ®Ó phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thñ ®«, ngµy 27/02/2001, ®îc sù phª duyÖt cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc, sù nhÊt trÝ cña Uû ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c cÊp c¸c ngµnh liªn quan, Héi §ång Qu¶n trÞ Ng©n Hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam ®· cã quyÕt ®Þnh sè 018/Q§-H§QT/NHCT1 thµnh lËp ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy-lµ ®¬n vÞ ng©n hµng cÊp 1 Trùc thuéc Ng©n Hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. Víi bé m¸y tæ chøc vµ c¸n bé hoµn toµn míi mÎ, c¬ së vËt chÊt vµ ph¬ng tiÖn ho¹t ®«ng cßn nhiÒn khã kh¨n thiÕu thèn, Ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy l¹i n»m xa ®Þa bµn trung t©m cña thµnh phè, kinh tÕ trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn cha m¹nh, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh«ng nhiÒu, ngoµi ra cßn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c trªn ®Þa bµn. do vËy ho¹t ®éng cña Ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Ngµy thµnh lËp , chi nh¸nh chØ cã 1 quü tiÕt kiÖm víi tæng nguån vèn huy ®éng 128,797 triÖu ®ång nªn kh«ng ®¸p óng ®îc nhu cÇu vèn trong kinh doanh. Sau mét thêi gian kinh doanh Chi nh¸nh më thªm 3 quü tiÕt kiÖm vµ nguån vèn cña chi nh¸nh t¨ng trëng gÊp 3 lÇn khi míi thµnh lËp. §îc t¸ch ra tõ ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh ban ®Çu Chi Nh¸nh chØ cã 6 phßng ban vµ mét phßng giao dÞch:  Phßng kinh doanh  Phßng kho quü  Phßng kÕ to¸n  Phßng hµnh chÝnh  Phßng kiÓm so¸t  Phßng tæng hîp nguån vèn.  Phßng giao dÞch CÇu DiÔn. Sau mét n¨m ho¹t ®éng Chi nh¸nh ®· t¸ch phßng kinh doanh thµnh hai phßng kh¸c nhau lµ Phßng kinh doanh ®èi néi vµ phßng kinh doanh ®èi ngo¹i(phßng thanh to¸n quèc tÕ). N¨m ®Çu tiªn ®i vµo ho¹t ®éng tèc ®é t¨ng tr¬ng cña chi nh¸nh ®¹t tèc ®é lín nhÊt trong toµn hÖ thèng ng©n hµng C«ng Th¬ng, vµ chi nh¸nh ®· më ®îc 3 quü tiÕt kiÖm víi quü tiÕt kiÖm ban ®Çu cña phßng giao dÞch CÇu DiÔn. N¨m thø hai ®i vµo ho¹t ®éng chi nh¸nh t¸ch phßng kinh doanh thµnh 2 phßng ®éc lËp lµ kinh doanh ®èi néi vµ kinh doanh ®èi ngo¹i. D nî cña chi nh¸nh ®Õn cuèi n¨m thø 2 lµ 800 tû, huy ®éng vèn còng t¨ng trëng m¹nh víi viÖc më réng thµnh 5 quü tiÕt kiÖm. Lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, chi nh¸nh ¸p dông chÝnh s¸ch linh ho¹t l¹i suÊt b»ng 4 ng©n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn cho nªn tèc ®é t¨ng trëng lín. N¨m thø 3 tèc ®é ph¸t triÓn cña chi nh¸nh vÉn ®¹t cao so víi c¸c chi nh¸nh trong cïng hÖ thèng d nî tÝn dông ®¹t h¬n 1000 tû ®ång nhng tèc ®é huy ®éng vèn vÉn chËm so víi tèc ®é t¨ng trëng tÝn dông. 2-C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng Th¬ng cÇu GiÊy: C¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng c«ng th¬ng CÇu GiÊy ®îc m« t¶ tæng qu¸t s¬ ®å: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc KD ®èi néi Qtk 75 KD ®èi ngo¹i Qtk 76 P. Hµnh chÝnh Qtk 77 Phã gi¸m ®èc Tæng hîp -NV Kho quü Qtk 78 Qtk 79 KiÓm tra kiÓm so¸t Qtk 80 KÕ to¸n Pgd CÇu DiÔn Qtk 28 2.1-Ban gi¸m ®èc: §îc sù ph©n c«ng chØ ®¹o cña ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam, l·nh ®¹o cña ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy hiÖn nay bao gåm 1 gi¸m ®èc lµ ¤ng Bïi Do·n ThuyÕt vµ hai phã gi¸m ®èc lµ ¤ng TrÞnh Xu©n Quý vµ bµ Vâ Kim Hång. Chøc n¨ng cña ban gi¸m ®èc chi nh¸nh lµ kiÓm tra gi¸m s¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vµ ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc ph¸t triÓn cho chi nh¸nh. 2.2-Phßng Tæng hîp-nguån vèn & tiÕp thÞ : Phßng tæng hîp nguån vèn vµ tiÕp thÞ gåm bé phËn chØ ®¹o trung t©m vµ 6 quü tiÕt kiÖm lµ quü 75,76,77,78,79,80. C¬ cÊu nh©n sù cña phßng bao gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 5 nh©n viªn ë bé phËn trung t©m; t¹i mçi quü tiÕt kiÖm bao gåm 1 trëng quü, 1 kÕ to¸n, 1 thñ quü mçi quü thêng cã kho¶ng 3 ®Õn 5 ngêi. Chøc n¨ng cña phßng lµ : ->Tæng hîp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng theo ®Þnh kú vµ nép b¸o c¸o tæng hîp lªn cÊp trªn-ban gi¸m ®èc. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ->Qu¶n lý ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh th«ng qua c¸c quü tiÕt kiÖm, vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh dùa vµo c¸c nguån tiÒn t¹m thêi nhµn rçi do c¸c quü tiÕt kiÖm huy ®éng ®îc. ->TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ c¸c dÞch vô cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ víi chi nh¸nh th«ng qua m¹ng líi quü tiÕt kiÖm . ->Tham mu cho l·nh ®¹o chi nh¸nh trong ®iÒu hµnh vèn vµ x©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt. 2.3-Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i(Thanh to¸n quèc tÕ): Phßng thanh to¸n quèc tÕ bao gåm 12 ngêi trong ®ã gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 10 nh©n viªn chøc n¨ng cña phßng lµ tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô: ->B¶o l·nh vµ c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi gåm 2 nguêi chuyªn tr¸ch: c¸c nghiÖp vô nh mua b¸n kú h¹n ngo¹i tÖ; giao ngay. ->NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ gåm 5 ngêi chuyªn tr¸ch vÒ c¸c m¶ng nh: më thanh to¸n L/C nhËp; thanh to¸n hµng xuÊt khÈu; nhê thu ®Õn, ®i vµ c¸c nghiÖp vô chuyÓn tiÒn. ->KÕ to¸n ngo¹i tÖ cã 3 ngêi ®¶m tr¸ch. 2.4-Phßng kÕ to¸n: Nh©n sù phßng kÕ to¸n hiÖn nay bao gåm 21 ngêi gåm 1 trëng phßng, 3 phã phßng ®¶m tr¸ch c¸c c«ng viÖc: §iÖn to¸n; giao dÞch; tæng hîp, víi c¸c nghiÖp vô nh lµ: giao dÞch, thanh to¸n, tµi chÝnh, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. HiÖn tai phßng kÕ to¸n ®ang lµm viÖc theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung lµ KÕ to¸n giao dÞch->kiÓm so¸t viªn->kÕ to¸n tËp trung(kÕ to¸n néi bé), thanh to¸n viªn ®¸nh chøng tõ kiÓm tra vµ ra kÑnh cã xuÊt hay kh«ng. C¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n gåm: ->Bé phËn kÕ to¸n chuyÓn tiÒn gåm 3 ngêi phô tr¸ch c¸c m¶ng: liªn ng©n hµng, bï trõ, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö(®èi víi nh÷ng chøng tõ kh«ng ph¶i néi bé) ->KÕ to¸n thanh to¸n ->KÕ to¸n tËp trung: tËp trung chøng tõ vµo cuèi ngµy giao dÞch ->KÕ to¸n néi bé: kÕ to¸n thu nhËp chi phÝ. ->Bé phËn vi tÝnh(trùc thuéc ph«ng kÕ to¸n): cËp nhËt c¸c sè liÖu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tiÕn hµnh tæng hîp c©n ®èi vµo cuèi ngµy giao dÞch truyÒn sè liÖu vÒ trung t©m xö lý ë ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. 2.5-Phßng kinh doanh(phßng kinh doanh ®èi néi): Nh©n sù cña phßng kinh doanh bao gåm 20 ngêi trong ®ã cã 1 trëng phßng vµ 2 phã phßng. Chøc n¨ng cña phßng kinh doanh lµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay vµ b¶o l·nh ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong níc. V× ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy lµ ng©n hµng míi thµnh lËp cho nªn kh¸ch hµng biÕt ®Õn ng©n hµng ®ang cßn Ýt vµ thêng c¸c kh¸ch hµng lín ®· cã n¬i giao dÞch æn ®Þnh t¹i c¸c ng©n hµng l©u n¨m cho nªn ban ®Çu Phßng ph¶i tÝch cùc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t×m kiÕm vµ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch u ®·i nh¨m thu hót kh¸ch hµng tíi giao dÞch víi ng©n hµng trong khi vÉn ®¶m b¶o lîi nhuËn cho ng©n hµng. II-KÕt qu¶ Ho¹t ®éng cña ng©n hµng C«ng Th ¬ng CÇu GiÊy: 2.1-N¨m 2001: 2.1.1-C«ng t¸c nguån vèn: C¬ cÊu tiÒn göi ®Õn 31/12/2001 lµ: §¹t ®îc VND Ngo¹i tÖ TiÒn göi VND TiÒn göi ngo¹i tÖ T/c kinh tÕ D©n c T/c kinh tÕ D©n c 230.074 145.918 92.001 138.072 38.156 107.761 (®¬n vÞ: triÖu ®ång) So víi ®Çu Tû träng n¨m 135% 61% 236% 39% 40% 60% 19,3% 80,7% 2.1.2-C«ng t¸c sö dông vèn: Tæng d nî cho vay vµ ®Çu t ®Õn 31/12/2001 lµ 700.460 triÖu ®ång t¨ng 492.512 triÖu ®ång vît kÕ ho¹ch 50.460 triÖu ®ång. Trong ®ã: (®¬n vÞ: triÖu ®ång) §¹t ®îc T¨ng Tèc ®é t¨ng Tû träng C/V VND 642.624 442.710 221% C/V ngo¹i tÖ 56.571 48.537 6 lÇn Ng¾n h¹n 599.712 414.568 85,8% Trung-dµi h¹n 99.484 71.700 14,2% K/t quèc doanh 569.952 371.792 188% 81.52% K/t ngoµi QD 129.243 119.455 12 lÇn 18.48% C¸c ch¬ng tr×nh tÝn dông:  Cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®¹t 308 mãn b»ng 2.966 triÖu ®ång.  Cho vay sinh viªn(®èi víi sinh viªn 3 trêng s ph¹m, má ®Þa chÊt, th¬ng m¹i) víi 560 sinh viªn ®¹t 889 triÖu ®ång  VÒ tÝn dông ng¾n h¹n: doanh sè cho vay 1.079.967 triÖu ®ång, trong ®ã doanh sè thu nî 668.643 triÖu ®ång, d nî ng¾n h¹n 599.712 triÖu ®ång. C¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch hµng: ->Th¸i ®é , phong c¸ch phôc vô tèt ->thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ->T¨ng thÞ phÇn ®Çu t cho kh¸ch hµng ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶: tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i, c«ng ty thiÕt bÞ phô tïng Hµ Néi… 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ->§Èy m¹nh tiÕp thÞ, thu hót thªm ®îc 46 kh¸ch hµng míi, më réng ®iÒu kiÖn tÝn dông .  VÒ tÝn dông trung vµ dµi h¹n: doanh sè cho vay ®¹t 88.134 triÖu ®ång, chi nh¸nh ®Çu t thªm 27 dù ¸n ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp  C«nng t¸c b¶o l·nh: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh dù thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång øng tríc, tæng d nî b¶o l·nh tÝnh ®Õn 31/12/2001 lµ 156 tû ®ång víi 496 mãn. 2.1.3-Kinh doanh ®èi ngo¹i:  Huy ®éng ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ: tæng nguån vèn huy ®éng 145.918 triÖu ®ång t¨ng 115.181 triÖu ®ång tèc ®é t¨ng 375 %  Chi nh¸nh më réng m¹ng líi kh¸ch hµng, thu hót thªm mét sè kh¸ch hµng lín cã quan hÖ xuÊt nhËp khÈu.  Më réng thÞ phÇn thanh to¸n quèc tÕ: ph¸t hµnh L/C nhËp 217 mãn ®¹t 18.447,239 USD; ph¸t hµnh L/C xuÊt 34 mãn ®¹t 241.084 USD; nhê thu ®Õn 66 mãn ®¹t 1.237.914 USD; nhê thu ®i 05 mãn ®¹t 74.774 USD; thanh to¸n chuyÓn tiÒn TTR 76 mãn ®¹t 2.402.980 USD  NghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ: tæng sè mua-b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 35.799.000 USD.  NghiÖp vô chi tr¶ kiÒu hèi: 135 mãn trong ®ã ®¹t 158.456 USD; 112.999 EUR; 499.725 JPY. Lîng kh¸ch hµng ban ®Çu chØ lµ 80 kh¸ch hµng ®Õn 31/12/2001 ®· lµ 409 kh¸ch hµng víi tæng sè 1.688 tµi kho¶n. KÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2001:  hu phÝ dÞch vô: 2,133 tû ®ång chiÕm 6,643% tæng thu nhËp.  TrÝch lËp quü dù phßng rñi ro lµ1,214 tû ®ång  TrÝch lËp quü b¶o hiÓm tiÒn göi lµ 133 triÖu ®ång. 2.2-N¨m 2002: 2.2.1-C«ng t¸c nguån vèn: - tæng nguån vèn huy ®éng 31/12/02 ®¹t 684 tû ®ång(gåm VND vµ ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi) so víi n¨m 31/12/2003 t¨ng 272 tû ®ång tèc ®é t¨ng 72% ®¹t 112,5% kÕ ho¹ch n¨m 2002. - C¬ cÊu nguån huy ®éng: Vèn huy ®éng T¨ng so víi n¨m 2001 5 (®¬n vÞ : tû ®ång) Tèc ®é t¨ng Tû träng trong tæng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VND Ngo¹i tÖ TGTC kinh tÕ TG d©n c 453 195 195 453 223 49 65 207 97% 34% 50% 81% nguån vèn 70% 30% 30% 70% N¨m 2002 møc t¨ng trëng nguån vèn cña chi nh¸nh ®¹t vµ vît møc chØ tiªu phÊn ®Êu mµ ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam ®Ò ra(tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn toµn hÖ thèng ®¹t 22-24%) Ph¸t hµnh kú phiÕu hai ®ît ®Òu vît qu¸ chØ tiªu ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam giao, vµ ®îc ng©n hµng trung ¬ng khen thëng v× hoµn thµnh suÊt s¾c chØ tiªu ®îc giao. §¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ nh trªn lµ do toµn bé c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn chi nh¸nh ®· tÝch cùc hoµn thµnh c¸c gi¶i ph¸p mµ l·nh ®¹o chi nh¸nh ®Ò ra: - Cñng cè kh¸ch hµng truyÒn thèng , thu hót kh¸ch hµng míi, n¾m b¸t tèt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ¸p dông l·i suÊt u ®·i cho nh÷ng kh¸ch hµng cã tiÒn göi lín. Ph¸t triÓn ®¶y m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch hµng trong ®¹i bµn. - Më réng m¹ng líi huy ®éng tiÕt kiÖm, trong n¨m 2002 chi nh¸nh ®¨ ®a vµo ho¹t ®éng thªm hai quü tiÕt kiÖm vµo ho¹t ®éng. §Õn 31/12/2002 toµn chi nh¸nh ®· cã 5 quü tiÕt kiÖm vÇ mét ®iÓm huy ®éng vèn t¹i phång giao dÞch cÇu diÔn. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng - tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng(100% c¸c quü tiÕt kiÖm chuyÓn sang sö dông m¸y trong viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô) Tuy nhiªn nguån vèn mµ ng©n hµng huy ®éng ®îc cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu sö dông vèn cña chÝnh ng©n hµng: ->Nguån vèn huy ®éng VND chØ ®¶m b¶o 40% nhu cÇu sö dông vèn t¹i chç. ->Nguån vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ sö dông kh«ng hÕt cho nªn ph¶i ®iÒu chuyÓn vÒ ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. 2.2.2-Sö dông vèn: 1233 T¨ng so víi 2001 533 1147 504 83 26 Sè tiÒn Tæng d nî Cho vay VND Cho vay ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi 6 (®¬n vÞ : tû ®ång) Tèc ®é t¨ng §¹t trëng 93,3%/ kÕ 76% ho¹ch 93%/ tæng d 78% nî 7%/ tæng d 46% nî Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng c¬ cÊu d nî: Nî ng¾n h¹n Nî trung dµi h¹n Kinh tÕ quèc doanh Kinh tÕ ngoµi quèc doanh (®¬n vÞ : tû ®ång) Tèc ®é t¨ng §¹t trëng 62% 78% 164% 22% Sè tiÒn 969 261 T¨ng so víi 2001 369 162 882 312 55% 72% 348 219 170% 28% - Nî qu¸ h¹n trong n¨m 2002 lµ 180 triÖu ®ång chiÕm 0,0193% tæng d nî - Trong ®ã cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n chiÕm 71,6% tæng d nî trong khi kÕ ho¹ch cña ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam giao lµ 79% *,Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tÝn dông ->Cho vay kh«ng ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn:367 mãn ®¹t 3,136 tû ®ång. ->Cho vay sinh viªn(§¹i häc má ®Þa chÊt, ®¹i häc s ph¹m, th¬ng m¹i, cao ®¶ng c«ng nghiÖp): cho 576 sinh viªn vay víi sè tiÒn 975 triÖu ®ång. *,TÝn dông ng¾n h¹n: Doanh sè cho vay ®¹t: 1.915,095 tû ®ång. Thu nî cho vay ®¹t : 1.548,314 tû ®ång. D nî ng¾n h¹n: 969,155 tû ®ång. Trong ®ã vßng quay vèn ®¹t 1,67 vßng, cã 29 kh¸ch hµng trong ®ã cã 8 kh¸ch hµng lµ ®¬n vÞ nhµ níc 21 kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c, cho vay ngoµi quèc doanh t¨ng ®¸ng kÓ chiÕm 28% tæng d nî *,TÝn dông trung vµ dµi h¹n: Doanh sè cho vay ®¹t: 277,526 tû ®ång Doanh sè thu nî ®¹t : 66,664 tû ®ång. D nî trung vµ dµi h¹n : 260,529 tû ®ång. Kh¸ch hµng cho vay : c«ng ty «t« Ford Th¨ng Long, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng ®¹i häc Má §Þa chÊt, c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i trung ¬ng, xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi, c«ng ty cæ phÇn GT 118… *,C«ng t¸c b¶o l·nh: Doanh sè b¶o l·nh ®¹t : 215 tû ®ång. D nî b¶o l·nh : 262 tû ®ång t¨ng 106 tû ®ång so víi n¨m 2001. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸ch hµng ®îc b¶o l·nh: c«ng tr×nh x©y dùng cÇu L¨nng C« ®êng dÉn phÝa b¾c, gãi thÇu 4 gåm 5 cÇu ®êng s¾t Hµ Néi-Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, ®o¹n ®êng tr¸nh R5-H¶i Phßng, cÇu §¸ B¹c cña c«ng ty X©y Dùng Th¨ng Long, c«ng tr×nh ®êng Phó Hå cña c«ng ty bª t«ng Hµ Néi. 2.2.3-Kinh doanh ®èi ngo¹i:  Thanh to¸n quèc tÕ: ngo¹i tÖ khan hiÕm, tû gi¸ biÕn ®éng m¹nh, c¹nh tranh ng©n hµng gay g¾t, tuy nhiªn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ cña chi nh¸nh vÉn ®¹t hiÖu qu¶ cao.  Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ quy ®æi 105 triÖu USD t¨ng 2,2 lÇn so víi n¨m 2001, trong ®ã: Doanh sè mua vµo: 39,66 triÖu USD, 301 triÖu JPY, 9,87 triÖu EUR Doanh sè b¸n ra : 40,06 triÖu USD, 301 triÖu JPY, 9,88 triÖu EUR. NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: Tæng L/C quy ®æi ®· ph¸t hµnh 338 mãn víi g¸i trÞ 42,5 USD t¨ng 159 mãn so víi 2001 t¨ng 188%. Thanh to¸n L/C vµ nhê thu xuÊt khÈu ®îc 228 mãn ®¹t 5,6 triÖu USD t¨ng so víi 2001 lµ 109 mãn t¨ng 191%. Thanh to¸n nhê thu vµ thanh to¸n TTR t¨ng ®¸ng kÓ. Tæng thu phÝ dÞch vô tõ kinh doanh ®èi ngo¹i 2,772 tû gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2001. 2.2.4-KÕ to¸n thanh To¸n: 31/12/2002: 661 kh¸ch hµng, t¨ng 252 kh¸ch hµng so víi n¨m 2001, trong ®ã cã 272 kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ.  Doanh sè thanh to¸n: 9.283 tû ®ång víi 73.145 mãn t¨ng 5.410 tû ®ång so víi n¨m 2001 tèc ®é t¨ng trëng thanh to¸n lµ 58%  Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ 6.833 tû ®ång víi 46012 mãn chiÕm 74% tæng doanh sè thanh to¸n C«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n cña chi nh¸nh lu«n ®¶m b¶o tÝnh nhanh nh¹y, chÝnh x¸c, ®óng chÕ ®é, triÓn khai giao dÞch tøc thêi cho 4 quü tiÕt kiÖm vµ phßng giao dÞch Cçu DiÔn thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh qu¶n lý tÝn dông trªn m¸y. KÕt qu¶ tµi chÝnh: Tæng thu nhËp Tæng chi phÝ Lîi nhuËn N¨m 2002 8 76,924 66,305 10,618 (®¬n vÞ: tû ®ång) N¨m 2003 114,529 99,264 15,265 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®ã lËp quü b¶o hiÓm tiÒn göi 315 triÖu ®ång, lîi nhuËn t¨ng 101% do víi kÕ ho¹ch ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam giao cho chi nh¸nh. 2.2.5-C«ng t¸c tiÒn tÖ kho quü: B¶ng thu chi tiÒn mÆt tÝnh ®Õn 31/12/02: Tæng thu Tæng chi N¨m 2002 T¨ng so víi 2001 1197 554 1193 545 (®¬n vÞ : tû ®ång) Tèc ®é t¨ng 86% 84% Trong ®ã thu tiÒn mÆt ngo¹i tÖ ®¹t 17,54 triÖu USD , 719 ngh×n EUR. Chi tiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ ®¹t 17,56 triÖu USD , 723 ngh×n EUR. Trong n¨m 2002 tæng sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng : 53,730 triÖu ®ång vµ 3200 USD víi 47 mãn. 2.2.6-KiÓm tra kiÓm so¸t néi bé: Chi nh¸nh ®· kiÓm tra 100% ®¬n vÞ cã quan hÖ tÝn dông, 100% quü tÝn dông vµ phßng giao dÞch cÇu diÔn. 2.2.7-Tæ chøc hµnh chÝnh:  KÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé: Chi nh¸nh ®· cö 150 c¸n bé ®i häc tËp trong 42 kho¸ häc, n©ng l¬ng hµn n¨m cho c¸n bé vµ cã chÝnh s¸ch khen thëng kÞp thêi víi c¸c c¸n bé ®¹t ®îc c¸c thµnh tÝch suÊt s¾c trong c«ng t¸c.  Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: chi tiÒn söa ch÷a mua c¸c thiÕt bÞ c«ng t¸c míi, ®a c¸c quü tiÕt kiÖm 77, 78 vµo ho¹t ®éng 2.2.8-§¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh: Ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng trëng cao c¶ vÒ nguån vèn vµ d nî, c¬ cÊu d nî ®îc c¶i thiÖn, Cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n chiÕm 22% tæng d nî (n¨m 2001 chØ lµ 14%); t¨ng trëng trong cho vay cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n; kh«ng cã nî qu¸ h¹n ph¸t sinh, lîi nhuËn ®¹t 10,618 tû ®ång(®¹t 101% so víi kÕ ho¹ch). Tuy nhiªn hiÖu qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh vÉn cha cao do cßn mét sè h¹n chÕ nh:  Nguån vèn cha ®¸p øng ®ñ nhu cÇu sö dông vèn cña chi nh¸nh: 42% nguån vèn sö dông t¹i chi nh¸nh ph¶i nhËn vèn ®iÒu hoµ tõ ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam(b×nh qu©n mçi n¨m nhËn vèn ®iÒu hoµ lµ 607,3 tû ®ång)  Ngo¹i tÖ ho¹t ®éng kh«ng sö dông hÕt mµ ph¶i nép vÒ ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam.( b×nh qu©n hµng n¨m ph¶i nép 129,97 tû ®ång). VÒ viÖc cßn nh÷ng lý do h¹n chÕ trªn do chi nh¸nh cßn mét sè tån t¹i nh: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  M¹ng líi kinh doanh vµ quy m« kinh doanh cßn hÑp cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ng©n hµng trung ¬ng giao  Nguån vèn ho¹t ®«ng cha ®¸p øng ®îc nguån vèn t¹i chç cho nªn cha chñ ®éng ®îc trong kinh doanh.  C¬ cÊu tÝn dông ng¾n vµ trung dµi h¹n ®· ®îc n©ng lªn ®¸ng kÓ nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu mµ ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam ®Ò ra cho chi nh¸nh.  Trang thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn dïng cho viÖc kinh doanh cña ng©n hµng cßn thiÕu vµ l¹c hËu so víi yªu cÇu thùc tÕ. 2.3-N¨m 2003: 2.3.1-Ho¹t ®éng huy ®éng vèn(31/12/2003):  tæng nguån vèn: 1348 tû ®ång.  T¨ng 700 tû ®ång so víi 331/12/2002  Tèc ®é t¨ng trëng: 108% ®¹t 121,4 % kÕ ho¹ch n¨m 2003 (®¬n vÞ: tû ®ång) Ph©n theo % tæng So víi 31/12/2002 Sè d ®Õn Tèc ®é t¨ng thµnh phÇn nguån vèn (+/-) 31/12/2003 trëng kinh tÕ ho¹t ®éng 1. tiÒn göi cñ`a tæ chøc 621 46% 426 169% kinh tÕ 2.TiÒn göi 727 54% 274 138% d©n c Ph©n theo ®¬n vÞ tiÒn tÖ 1.VND 2.Ngo¹i tÖ Sè d ®Õn 31/12/2003 802 546 % tæng nguån vèn ho¹t ®éng 60% 40% (®¬n vÞ: tû ®ång) So víi 31/12/2002 Tèc ®é t¨ng (+/-) trëng 349 77% 351 180% (trong khi ®ã tèc ®é t¨ng trëng cña toµn hÖ thèng ng©n hµng c«ng th¬ng n¨m 2003 lµ 17%). Ng©n hµng c«ng th¬ng Cçu GiÊy cã ®îc thµnh qu¶ trªn lµ ®¶ng uû vµ ban l·nh ®¹o ng©n hµng ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc sau: - Cñng cè kh¸ch hµng truyÒn thèng, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, thu hót kh¸ch hµng míi, l·i suÊt linh ho¹t trong giíi h¹n cho phÐp, hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ - Më réng m¹ng líi huy ®éng tiÕt kiÖm trªn ®Þa bµn , n¨m 2003 ®a thªm mét quü tiÕt kiÖm vµo ho¹t ®éng.hiÖn t¹i ng©n hµng cã 7 quü tiÕt kiÖm ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, 100% quü tiÕt kiÖm ho¹t ®é.. - Nguån VND chØ ®¸p øng 60% nhu cÇu sö dông vèn cña ng©n hµng ph¶i ®iÒu chuyÓn vÒ 320 triÖu ®ång. C¬ cÊu d nî cho vay: ChØ tiªu 1.theo thµnh phÇn kinh tÕ ->DNNN ->Dn ngoµi quèc doanh 2.theo ®¬n vÞ tiÒn tÖ ->VND ->ngo¹i tÖ 3.theo kú h¹n ->ng¾n h¹n ->trung&dµi h¹n Sè d ®Õn 31/12/2003 % tæng d nî So víi 31/12/2002 Tèc ®é t¨ng (+/-) trëng -9% 34% 803 467 63% 37% -79 119 1043 227 82% 18% -104 144 -9,1% 173% 928 342 73% 27% -41 83 -4,2% 32% Tæng d nî vµ ®Çu t cho vay ®Õn 31/12/2003: 1272 tû ®ång trong ®ã ho¹t ®éng cho vay nÒn kinh tÕ chiÕm 1270 tû ®ång chiÕm 99,84% ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng( so víi 31/12/2002 t¨ng 40 tû ®ång tèc ®é: 6,5%, ®¹t 92,4% kÕ ho¹ch n¨m ) Hoµn thµnh viÖc chuyÓn toµn bé d nî cho vay sinh viªn sang ng©n hµng chÝnh s¸ch D nî cho vay cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n chiÕm 35% tæng d nî(kÕ ho¹ch cña ng©n hµng c«ng th¬ng trung ¬ng giao lµ 40%) TiÕn hµnh rµ so¸t l¹i toµn bé kh¸ch hµng, chi ®Çu t choi nhiÒu kh¸ch hµng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông, ®Çu t tËp trung cho mét sè doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh m¹nhnh: c«ng ty Xu©n Hoµ, c«ng ty ho¸ dÇu, tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT, tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long(thùc hiÖn theo chØ ®¹o cña ng©n hµng c«ng th¬ng trung ¬ng) Víi c¸c doanh nghiÖp yÕu kÐm tËp trung thu nî ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh. +>thu nî hÕt c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Lý Hång 2 tû ®ång +> thu nî hÕt c«ng ty cæ phÇn H¬ng Giang 16 tû ®ång +>gi¶m d nî c«ng ty GT 118, c«ng ty cÇu 12, c«ng ty cÇu 7, c«ng ty tinh dÇu. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n ng©n hµng cßn xóc tiÕn kÞp thêi viÖc thÞnh, khai th¸c c¸c dù ¸n ®Çu t kh¶ thi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +>Dù ¸n ®Çu t thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ m¸y mãc cña c«ng ty may chiÕn th¾ng +>§Çu t hÖ thèng läc níc cho c«ngty cæ phÇn Th¨ng Long +>Dù ¸n g¹ch Coto B×nh D¬ng ®a vµo ho¹t ®éng tèt vµ b¾t ®Çu tr¶ nî ®óng h¹n * Nî qu¸ h¹n: §Õn 31/12/2003 nî qu¸ h¹n chiÕm 34,2 tû ®ång, t¨ng 3,99 tû so víi 31/12/2002 chiÕm 2,69% tæng d nî, trÝch dù phßng rñi ro 6,37 tû ®ång Trong n¨m ph¸t sinh 81,2 tû ®ång nî qu¸ h¹n, chinh nh¸nh ®· tÝch cùc xö lý vµ thu ®îc 47,2 tû ®ång nî qu¸ h¹n. Bªn c¹nh c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan cßn cã c¸c nguyªn chñ quan nh: c¸n bé tÝn dông s¬ sµi, c«ng t¸c kiÓm so¸t tríc trong vµ sau cho vay cha ®¹t yªu cÇu, theo dâi nî vµ thu nî cña mét sè kh¸ch hµng vay cha kÞp thêi *,C«ng t¸c b¶o l·nh: §Õn 31/12/2003 doanh sè b¶o l·nh cña chi nh¸nh ®¹t 620 tû ®ång, t¨ng 40,5 tû so víi cïng kú n¨m tríc. D nî b¶o l·nh ®Õn 31/12/2003 lµ 253 tû ®ång. Trong n¨m chi nh¸nh b¶o l·nh mét sè ch¬ng tr×nh lín nh ch¬ng tr×nh: 5 cÇu ®êng s¾t, nót giao th«ng Nam Th¨ng Long, cÇu Yªn LÖnh. 2.3.3-Kinh tÕ ®èi ngo¹i: ->nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ : Tæng sè L/C ®· ph¸t hµnh lµ 284 mãn víi gi¸ trÞ 57 triÖu USD, nghiÖp vô thanh to¸n L/C vµ nhê thu xuÊt khÈu lµ 338 mãn cã gi¸ trÞ 12,8 triÖu USD so víi 31/12/2002 t¨ng 151 mãn víi gi¸ trÞ 7,29 triÖu USD t¨ng 167%. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn 227 mãn víi sè tiÒn 15,8 triÖu USD, sù t¨ng trëng vÒ hµng xuÊt khÈu ®¹t 40% so víi hµng nhËp khÈu(cã sù mÊt c©n b»ng gi÷a hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cho nªn NHCTVN ph¶i hç trî cho chi nh¸nh vÒ mÆt ngo¹i tÖ) ->nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ-dù tr¶ kiÒu hèi: Dï tû gi¸ ngo¹i tÖ cã biÕn ®éng m¹nh (EUR,JPY) vµ kh¸ch hµng thanh to¸n hµng xuÊt khÈu cßn thÊp nhng ng©n hµng vÉn b¶o ®¶m ®ñ ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh o¸n cho kh¸ch hµng, kh«ng ®Ó cho tr¹ng th¸i kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh bÞ ©m, kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh lu«n cã l·i Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ quy ®æi ra USD tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2003 lµ: 122.811.740 USD t¨ng 17,8 triÖu USD, ®¹t 117% so víi 31/12/2002 Thùc hiÖn chi tr¶ kiÒu hèi ®Õn 31/12/2003 lµ 155 mãn, gi¸ trÞ 596 ngh×n USD Tæng phÝ thu ®îc tõ kinh doanh ngo¹i hèi n¨m 2003 lµ 3,680 tû ®ång. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.4-C«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n: ->Cã 828 kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¨ng 167 tµi kho¶n so víi 31/12/2003 (Trong ®ã cã 354 tµi kho¶n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, 474 tµi kho¶n cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n c¸ thÓ) ->Doanh sè thanh to¸n 2003: 15.173 tû ®ång víi 96.791 mãn +,Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: 11.764 tû ®ång víi 66.144 mãn chiÕm 77,5% tæng doanh sè thanh to¸n. +,Qu¶n lý tiÒn vay ®îc theo dâi chÆt chÏ trªn m¸y, hµng th¸ng sao kª giÊy nhËn nî ®Ó ®¶m b¶o thu nî ®Õn h¹n ®îc kÞp thêi. ->C«ng t¸c ®iÖn to¸n: ChÝnh x¸c kÞp thêi, lµm tèt ch¬ng tr×nh qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng , qu¶n lý mÉu trªn m¸y vi tÝnh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c b¸o c¸o ®èi víi NHCTVN. ->C«ng t¸c tµi chÝnh: §¶m b¶o chi tiªu tiÕt kiÖm ®óng chÕ ®é, thùc hiÖn ®óng quy chÕ tµi chÝnh, ®¶m b¶o chØ tiªu tµi chÝnh do NHCTVN giao. ChÊp hµnh tèt quy chÕ tµi chÝnh cña héi ®ång qu¶n trÞ cña ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. ->KÕt qu¶ kinh doanh ®Õn 31/12/2003: +, Lîi nhuËn thùc thu n¨m 2003: ®¹t 102% kÕ ho¹ch n¨m. +, Thu phÝ dÞch vô: ®¹t 5,610 tû ®ång chiÕm 4,9% tæng thu nhËp. 2.3.5-C«ng t¸c tiÒn tÖ kho quü: Lu«n lu«n kÞp thêi kh«ng ®Ó tån ®äng ®Ó kh¸ch hµng chê, ®¶m b¶o kiÓm ®Õm, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn chøng tõ an toµn kh«ng ®Ó h háng mÊt m¸t. ->Sè lîng thu chi b»ng tiÒn mÆt ®Õn 31/12/2003: +,Tæng thu tiÒn mÆt: 1.775 tû ®ång t¨ng 378 tû ®ång so víi n¨m 2002 tèc ®é t¨ng 48%. +,Tæng chi tiÒn mÆt: 1.775 tû ®ång t¨ng 582 tû ®ång so víi n¨m 2002 tèc ®é t¨ng 49% +,Tæng thu ngo¹i tÖ: thu 17.472.000 USD & 428.000 EUR. +,Chi ngo¹i tÖ: chi 17.078.000 USD & 471.000 EUR. ->Ph¸t hiÖn vµ thu håi 21 triÖu ®ång tiÒn gi¶. ->tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch hµng:105 triÖu ®ång & 200USD( 68 mãn). 2.3.6-C«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé: ->KiÓm tra 60 hå s¬ kh¸ch hµng vay vèn trªn tæng sè 200 kh¸ch hµng cã d nî(chiÕm 30%) víi d nî ®· ®îc kiÓm tra 697 tû ®ång trªn tæng d nî 1260 tû ®ång(chiÕm 55%) ->Hçu hÕt kh¸ch hµng chÊp hµnh ®óng quy chÕ vay cña ng©n hµng nhµ níc vµ híng dÉn cña ng©n hµng c«ng th¬ng viÖt nam. Tuy nhiªn cßn mét sè thiÕu hå s¬, thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cho vay, cho vay ngoµi ®Þa bµn, vît qu¸ thÈm quyÒn, tµi s¶n thÕ chÊp cha chÆt chÏ. ->Thùc hiÖn kiÓm tra chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi: kiÓm tra hå s¬ më L/C ®îc 59 mãn, kiÓm tra mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 975 mãn, kiÓm tra trong thanh to¸n chi tr¶ kiÒu hèi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ->kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh ®¶m b¶o thanh to¸n, kiÓm tra an toµn kho quü, kiÓm to¸n kho quü tiÒn göi d©n c còng ®îc tiÕn hµnh kiÓm tra thêng xuyªn. ->KiÓm tra 9937 chøng tõ kÕ to¸n, ®¨ ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh bæ sung nhiÒu thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn: thiÕu ch÷ ký trªn chøng tõ, truy thu 86 mãn víi tæng sè tiÒn lµ 9703 ngµn ®ång, tho¸i thu 12 mãn thu thõa sè tiÒn lµ 9412 ngµn ®ång. ->KiÕn nghÞ bæ sung kh¾c phôc kÞp thêi cô thÓ ®èi víi c«ng ty TNHH Lý Hång Linh, c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn Hµ Giang ®Õn nay ®· thu hÕt nî. 2.3.7-C«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh: ->Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o,n©ng bËc l¬ng, ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é cho ngêi lao ®éng theo quyÕt ®Þnh cña nhµ níc. ->Trong n¨m 2003 më líp båi dìng kiÕn thøc ph¸p luËt, n©ng cao vµ phèi hîp víi c¸c trung t©m ®µo t¹o tæ chøc hai líp båi dìng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý tÝn dông. ->Tæ chøc héi thi tay nghÒ nh©n kû niÖm 15 n¨m thµnh lËp ngµnh cho c¸c nghiÖp vô: thanh to¸n quèc tÕ, tiÒn göi d©n c, tÝn dông, tin häc. ->ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt ®Ó n©ng cÊp phßng giao dÞch cÇu giÊy lªn chi nh¸nh cÊp II thuéc ng©n hµng C«ng Th¬ng CÇu GiÊy. ->C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: tæ chøc tèt c¸c héi nghÞ gÆp mÆt kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Tæng kÕt 2 n¨m thµnh lËp chi nh¸nh, bæ sung c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc. Hoµn thµnh thñ tôc t¸ch quü tiÕt kiÖm t¹i phång giao dÞch Cçu diÔn thµnh quü tiÕt kiÖm sè 80. 2.3.8-C«ng t¸c kh¸c: ->C¸c ho¹t ®éng ®¶ng bé, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn ®îc chó träng ph¸t triÓn. ->Tæ chøc häc tËp nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng IX, c¸c nghÞ quyÕt cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng, thµnh uû, quËn uû. ->Ph¸t phÇn thëng cho c¸c ch¸u cã thµnh tÝch häc tËp nh©n ngµy 1/6. ->Ph¸t ®éng c¸c ®îi thi ®ua ng¾n ngµy theo tõng môc tiªu cô thÓ, tham gia héi diÔn v¨n nghÖ, héi thao, th¨m hái søc khoÎ c¸n bé c«ng nh©n viªn khi èm ®au. 2.3.9-Tån t¹i cÇn kh¾c phôc: ->Nguån huy ®éng cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu t¹i chç cho nªn chi nh¸nh cha chñ ®éng ®îc trong kinh doanh. ->C¬ cÊu tÝn dông trung h¹n cßn thÊp so víi môc tiªu NHCTVN ®Ò ra, ho¹t ®éng tÝn dông cha sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng t¹i chç(trong ®iÒu kiÖn chi nh¸nh thiÕu vèn) ->Do n«n nãng t¨ng trëng lîi nhuËn cho nªn chi nh¸nh níi láng mét sè ®iÒu kiÖn tÝn dông lµm cho nî qu¸ h¹n gia t¨ng. ->Mét sè c¸n bé cßn thô ®éng cha n¾m b¾t ®îc c¸c v¨n b¶n chÕ ®é, tu©n thñ cha ®óng quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cha cao. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ->Sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban cha nhÞp nhµng. ->C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cha ph¸t hiÖn kÞp thêi nhiÒu sai sãt, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c tÝn dông. ->Mét sè phång ban cßn thiÕu l·nh ®¹o cho nªn khi cã mét sè c¸n bé xin nghØ phÐp, viÖc ®¶m b¶o c«ng t¸c chung gÆp khã kh¨n ®Æc biÖt lµ c¸c quü tiÕt kiÖm. B¶ng tæng hîp mét sè chØ tiªu kinh doanh trong 3 n¨m 2001,2002, 2003: ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Huy ®éng vèn 375.990 647.969 1.348.454 T/G DN 130.157 195.186 621.161 T/G d©n c 245.833 452.778 727.288 T/G TCTD# 5 5 Sö dông vèn 699.196 1.229.685 1.269.591 C/V ng¾n h¹n 599.892 969.335 928.064 C/V trung h¹n 48.337 80.199 90.351 C/V dµi h¹n 50.967 180.231 251.176 2.4-Ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh 2004: 2.4.1- Môc tiªu phÊn ®Êu:  Tæng nguån vèn ho¹t ®éng: 1500 tû ®ång.  Tæng cho vay vµ ®Çu t kinh doanh: 1450 tû ®ång, trong ®ã d nî cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm 40% tæng d nî.  Lîi nhuËn h¹ch to¸n t¨ng 10% so víi n¨m 2003. 2.4.2-BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn: 2.4.2.1-VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn:  §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn, tÝch cùc tiÕp thÞ ®Ó ®Ó khai th¸c c¸c nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi.  Th«ng qua viÖc më réng quan hÖ thanh to¸n vµ c¸c tiÖn Ých ng©n hµng, nguån vèn ®Çu vµo víi l·i suÊt thÊp ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¹o lîi thÕ cho ng©n hµng. PhÊn ®Êu më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c quü tiÕt kiÖm, phÊn ®Êu trong n¨m 2004 më thªm ®îc 1 ®Õn 2 quü tiÕt kiÖm vµ ®Õn cuèi n¨m cã thÓ tù tóc ®îc hoµn toµn ®îc vèn t¹i chç.  Thùc hiÖn ®éng viªn khen ngîi kÞp thêi c¸c c¸ nh©n tæ chøc trong vµ ngoµi ngµnh cã kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tèt víi l·i suÊt hîp lý ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2.4.2.2-VÒ c«ng t¸c ®Çu t, tÝn dông:  N©ng cao chÊt lîng tÝn dông, rµ so¸t ph©n lo¹i chÊt lîng doanh nghiÖp ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®µu t ®¹t hiÖu qu¶ cao, tËp trung khai th¸c triÖt ®Ó thÞ phÇn vèn ®Çu t t¹i c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã tÝn nhiÖm víi ng©n hµng, ®ång thêi kiªn quyÕt gi¶m d nî ®èi víi c¸c doanh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368      nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶, t×nh h×nh tµi chÝnh yÕu kÐm, dù ¸n kh«ng kh¶ thi. TËp trung khai th¸c c¸c dù ¸n ®Çu t míi cã hiÖu qu¶, më réng thÞ phÇn ë nh÷ng n¬i cã kh¸ch hµng khai th¸c lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ vay vèn míi ngoµi hÖ thèng NHCTVN, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh m¹nh, c¸c d ¸n kh¶ thi. Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô cho vay trung vµ dµi h¹n, c¸c h×nh thøc chi vay cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n, cho vay ngo¹i tÖ nh»m thu hót khai th¸c tèi ®a nguån vèn ngo¹i tÖ t¹i chç. §Èy m¹nh viÖc cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh cho vay c¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá tËp trung vµo c¸c xÝ nghiÖp x¶n suÊt t¹o ra c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Ó t¹o nguån ngo¹i tÖ cho chi nh¸nh ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. TÝch cùc t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p thiu håi nî qu¸ h¹n, phèi hîp víi c¸c c¬ quan ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan thi hµnh ¸n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî. Kh¾c phôc vµ chØnh söa kÞp thêi nh÷ng tån t¹i sau thanh tra kiÓm tra, tu©n thñ chÆt chÏ c¸c quy tr×nh tÝn dông, thùc hiÖn nghiªm tóc chØ ®¹o cña ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. 2.4.2.3-C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c:  T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé, n¨ng cao ý thøc chÊp hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¸c c¬ chÕ cña nhµ níc vµ NHCTVN. §¶m b¶o t¨ng trëng an tµon cã hiÖu qu¶, gi¸m s¸t kiÓm tra vµ kh¾c phôc sau thanh tra kiÓm tra , ph¸t huy vai trß cña c«ng cuéc kiÓm tra kiÓm so¸t.  Tæ chøc tèt c¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, më réng c¸c dÞch vô thanh to¸nm ph¸t triÓn tèt c¸c nghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i, t×m kiÕm vµ chó träng khai th¸c c¸c kh¸ch hµng xuÊt khÈu, më réng viÖc thu ®æi ngo¹i tÖ.  T¨ng cêng viÖc thu chi tiÒn mÆt ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cång t¸c kho quü, ®¶m b¶o thu nhanh chi ®ñ kh«ng ®Ó lµm mÊt lßng kh¸ch hµng.  T¨ng cêng cñng cè phèi hîp tæ chøc chÆt chÏ gi÷a c¸c tæ chøc §¶ng, C«ng §oµn, §oµn thanh niªn thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ d©n chñ c¬ së. 2.4.2.4-Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn:  TiÕp tôc ®iÒu chØnh s¾p xÕp l¹i bé m¸y, bè trÝ hîp lý gi÷a c¸c phßng ban, t¨ng cêng con ngêi l·nh ®¹o cho phßng kinh doanh.  TiÕp tôc thùc hiÖn ®Ò ¸n ®¨ tr×nh NHCTVN vÒ viÖc n©ng cÊp phßng giao dÞch cÇu diÔn lªn ng©n hµng cÊp II trùc thuéc ng©n hµng C«ng Th¬ng Cçu GiÊy. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c ph©n c«ng chØ ®¹o trong l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn ®óng ngêi ®óng viÖc.  T¨ng cêng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé trong lÜnh vùc chuyªn m«n nghiÖp vô. TiÕp tôc ®æi míi phong c¸ch giao dÞch, thùc hiÖn v¨n minh tiÕp thÞ trong tõng c¸n bé ng©n hµng thùc hiÖn phßng, tæ quÇy giao dÞch v¨n minh kiÓu mÉu.  T¨ng cêng trang thiÕt bÞ lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh mÊy tÝnh, v¨n phång phÈm…. N©ng cÊp ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c¸c quü tiÕt kiÖm. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra b¶o vÖ ®¶m b¶o an toµn cho tµi s¶n cña c¬ quan.  §Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua khen thëng trong toang chi nh¸nh lµm ®éng lùc thóc ®Èy phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m 2004. 17
- Xem thêm -