Tài liệu Nghiên cứu và so sánh các phương pháp tính toán dầm cao bê tông cốt thép (bìa)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Bé X©y dùng Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi Bïi TiÕn Dòng Nghiªn cøu vµ so s¸nh c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp LuËn v¨n Th¹c sü kü thuËt chuyªn ngµnh X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp Hµ Néi, 2011 Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Bé X©y dùng Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi Bïi TiÕn Dòng Nghiªn cøu vµ so s¸nh c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n dÇm cao bª t«ng cèt thÐp M· sè: 60. 58. 20 LuËn v¨n Th¹c sü Kü THUËT chuyªn ngµnh X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS. TS. v−¬ng ngäc l−u Ts. nguyÔn ngäc nam Hµ Néi, 2011
- Xem thêm -