Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại (yorkshire, landrace) giống ông bà cao sản tại trang trại nông hộ theo phương thức công nghiệp ở phú xuyên, hà tây

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tir do - Hanh phiic SAN PHAM DE TAI KHOA HOC CONG NGHE CAP NHA Nl/OC Ten de tai: NGHIEN CCrU CTNG DUNG CAC GIAI PHAP KY THUAT TRONG XAY DL/NG MO HiNH CHAN NUOI LON NAI NGOAI (YORKSHIRE, LANDRACE) GIONG ONG BA CAO SAN TAI TRANG TRAI NONG HO CHAN NUOI THEO PHLTONG THCTC CONG NGHIEP 6 PHO X U Y E N , HA TAY. Doanh nghiep chii tri d^ tai: CONG TY TNHH XAY DONG VA DjCH VU KHANH KHUE. Dja chi: KM 37 QUOC LO 1A GUOT, XA PHUC TIEN, HUYEN PHU XUYEN. HA TAY. Dien thoai: 034.854296; 034.854443. Chii nhiem de tai: PGS.TS. VO TRONG HOT Ha tay, thang 6/2007 MUC LUC Trang Quy trinh ky thuat chan nuoi Icrn ngoai trong trang trai Chuyen de: Nghien ciru irng dung cac giai phap ky thuat ve 1 43 chuong trai va \\x Iy chat thai Bao cao khoa hgc: Ket qua nghien ciru iing dung mot so bien 48 phap ky thuat chon loc xay dyng dan Ion hat nhan giong ong ba Yorkshire, Landrace cao san dung de san xuat ra dan Icrn thuan bo sung, duy tri dan ong ba. Bao cao khoa hoc: Hieu qua xay dyng mo hinh chan nuoi Iffn nai ngoai Yorkshire, Landrace giong ong ba cao san tai trang trai nong ho chan nuoi theo phuong thiic cong nghiep. 55 CONG T H H H X A Y DinSTG VA DICH VU KHAJSTH KHUE TRAI LON GidNG THCM XOA QIJYTRI]\n KY THUAT CHAN NUOI LON NGOAI TRONG TRANG TRAI HA TAY, T H A N G 6/2007 QUI TRINH CHON LOC LON GIONG HAU B\ DliC VA CAI BO SUNG CHO DAN HAT NHAN DE SAN XUAT DAN ONG BA, BO ME CO CHAT LUONG CAO i - Pham vi ap dung: Qui trinh nay ap dung cho viec chon loc cac ca the tot, bd sung cho dan Ion hat nhan nhSm san xuat ong ba, bo me chat luong cao trong Trai Ion giong cua Cong ty va cac co so chan nuoi lan nai sinh san, cac giong Ion Landrace, Yorkshire, Duroc va con lai ciia chiing a Ha Tay. II. Noi dung quy trinh: 1. Chon Ign cai hau bi a. Chgn ve nguon gdc: Chon con co ly lich ro rang, bo phai dat dac cap, me phai dat tir cap I tro len. b. Chgn loc ngogi hinh: Ngoai hinh phai mang duoc cac net dac trung cua giong (Ion thuan Landrace, Yorkshire, lan lai F|(LY) va F,(YL), cac bo phan ca the phai lien ket hai hoa va chia ra cac phan de danh gia: - Phan co: C6 dai, khong chon nhirng con co ngdn va khong co sir ket hap chat chi vdi dau va vai . - Phan nguc : Rong, khong sau, khong chon nhung con nguc lep va sau. - Phan lung: Hai cong hoac thing, rong, dai, lien ket tot vai phan vai va mong, loai nhiing con lung vong. - Phan diii : Dai, be mat rong, day dan, khong chon nhirng con diii hep lep - Chan: Thing, chdc. Khong chon nhirng con chan yeu di ban. chan co hinh chCr X, chit O hoac chan di vong kieng. - Vu: chon nhiing con co 12 vii tra len, cac mim vii noi ro va each deu nhau. Khong chpn nhiing con co vu ke, lech. - Long: Thua, bong mugt, mau long dien hmh cho tirng giong va to hap lai. - Da: Mong, hong hao, khong co benh ngoai da. - Duoi: Khau duoi to. - Am ho: Phat trien can doi, khong chon nhung con co am ho nho hay di tat. - Mong chan: Bang, hai ngon chan to, ngon ngoai hai rpng va dai han ngon trong mpt chiit, khong chpn nhung con mong qua choe, doang rpng, mong ha va niit. c. Cdc thdi diem chpn gidng - Lan chpn 1: Liic 2 - 2,5 thang tuoi (P tir 22 - 25 kg), can can cu vao nguon goc va ngoai hinh. 2 - Lan chpn 2: Khi Ion dat 90 kg (6 thang tu6i), ket hpp vai ngoai hinh, chpn Ipc can cii vao dp day ma lung (dao dong tir 12-15 mm) va sinh truang (tang trpng tir 600-700 g/ngay). - Lan chpn 3: Khi Ipn ngoai 7 thang tuoi, chpn de quyet dinh phdi gidng. Chpn chat lupng mong va chan lan cudi. Khong chpn nhitng Ipn cai dong due that thudng. Lpn hau bi 9-10 thang tuoi, khdi lupng da dat tren 130 kg chua dong due thi thai loai. - Tdt nhat nen chpn Ipc thudng xuyen, loai thai kip thdi nhung lpn cai khdng dii tieu chuan lam gidng trong qua trinh nudi hau bi. 2. Chon ldn disc hau bj a. Chpn ve nguon gdc Chpn con cd ly lich rd rang, bd phai dat dac cap va me phai dat tii ca'p I trd len va xuat phat tir nhiing ca sd gidng cd uy tin. b. Chgn loc ngogi hinh Ngoai hinh phai mang dupe cac net dac trung ciia gidng, cac bp phan can can ddi hai hoa va lien ket chac chan . - Phan CO : Co dai, khong chpn nhirng con cd ngin va khdng cd sir ket hop chat chi vdi dau va vai. - Phan nguc : Rdng, Khdng sau, khong chpn nhirng con nguc lep va sau. - Phin lung: Hai cong hoac thing, rpng, dai, lien ket tdt vdi phan vai va mong, loai nhirng con lung vong. - Chan, diii: chan thing, chic, co chan ngin khoe, Khong chpn nhirng con chan yeu di ban, chan cd hinh chii X hoac chii O, vdng kieng. Dili Dai, be mat rpng, day dan, khdng chpn nhung con diii hep lep. - Vii: chpn nhung con cd 12 vii trd len, cac niim vii ndi rd va each deu nhau. - Long: Thua, bdng mupt, mau ldng dien hinh cho tirng gidng. - Da: Mdng, hdng hao, khong cd benh ngoai da. - Dudi: Khau dudi to. - Dich hoan: Can ddi, to, ndi rd, gpn chic, khdng chpn nhirng con ca lech, ca an, ca bong, ca xe, da dich hoan sii si hoac ghe nam. - Mdng chan: Mdng bing, hai ngdn chan to, ngdn ngoai hai rpng va dai han ngdn trong mdt chiit, khong chpn nhirng con mdng qua choe, doang rpng, mdng ha va niit. c. Chgn loc qua kiem tra cd the Sau khi da chpn dupe nhutig con cd ngudn gdc va ngoai hinh tdt, due gidng cin dupe qua kiem tra ca the va phai dat dupe nhiing tieu chuan sau: - Tang trpng tdi thieu tir 700g - 800g/ngay. - Tieu tdn thiic an thap han 2,8 - 3,0kg/lkg tangtrpng. - Dp day ma lung khi dat 90kg< 15mm (Diem P2). 3 - Phim chit tinh dich khi 10 thang tuoi dat: V>150ml, A>0,7;VAC>15ty (lpn Landrace va Yorkshire); VAC> 20 ty (lpn Duroc x Pietrain), Acrosom binh thudng>85%, ty le ky hinh <15% d. Cdc then diem chgn gidng - Lan chpn 1: Chpn lpn dua vao kiem tra (liic 2-3 thang tudi: P= 25 ± 1 kg), tieu chi chpn lan nay can cii vao ngudn gdc, yeu cau ve ngoai hinh nhu da neu d tren. - Lan chpn 2: Khi Ion ket thiic kiem tra (6 thang tuoi hoac 90 kg), tieu chi ciia chpn Ipc lin nay la can cu vao ket qua danh gia theo chi sd chpn Ipc va ket qua danh gia v6 ngoai hinh. - Lan chpn 3: Nhiing lpn due da dupe chpn d lan 2 tien hanh cho luyen nhay gia, danh gia tinh hang, chat lupng tinh dich. Loai bd nhiing lpn due hau bi khong cd tinh hang, cha't lupng tinh kem (khong cd tinh triing, tinh loang, ti le ky hinh cao qua miic cho phep). 3. Cac m l u bleu theo do! ldn cai, due hau bj I. The theo doi Ion cai hau bi ..So hieu So tai: Huyet thdng Gidng: Bo: Me: Gidi tinh: Giong: Gidng: Ngay sinh: Ong noi Ong ngoai Ba noi Ba ngoai Noi sinh: So tai: Sd tai; Sd tai: Sd tai: Noi kiem tra: Gidng: Gidng: Gidng: Gidng: 2. Dien bien sinh ly Ipn cai TT Ngay kiem tra Dien bie'n sinh ly dong due lan cai Kg 1 Ngay dong due lan dau: 2 Ngay dong due lan thii 2: 3 Ngay dong due lan 3: 4 Ngay phdi gidng lan 1: 5 Due phdi: 6 P phdi gidng lan 1: II. Thanh tich kiem tra Ngay vao kidm tra P vao kiem tra Ngay ket thiic KT Sd ngay nuoi KT Tang trpng binh quan/n g(gr) Chi phi TA/kg tang P Day mo lung (Do tai diem P2, vao ngay ket thuc KT) Kg mm Chi sd CL Xep loai Ngay sir dung 2. The theo doi lorn due hau bi Ten trai S O TAI Gidng : Huyei thong Gidi tinh : Bd: Me: Ngay sinh Gidng : Gidng : Ngay vac: P vao (kg): Ngay ra : Pra: Tong thuc an (kg): Day mo lung (mm) FCR ADG (gr) Phdm chdt tinh dich V A C Theo doi thiirc an Ngay thang Kg Ngay thang Kg QUY TRINH KY THUAT CHAM SOC NUOI DUONG LON CAI HAU Bl 1/ Pham vi ap dung: Tai Trai lpn gidng ong ba, bd me ciia Cdng ty va cac ca sd chan nuoi va kinh doanh lpn nai sinh san, cac gidng lpn Landrace, Yorkshire, Duroc va con lai ciia chiing d Ha Tay. II - No! dung quy trinh I. Che do dinh duong va thiifc an ddi v«ii lpn cai hau bi. Sir dung thiic an hdn hop hoan chinh, phii hpp vdi cac giai doan sinh trudng ciia lpn. Bdng 1: Che dp dinh duang ciia lan cdi hau hi theo cdc giai dogn sinh truang. Thanh phan cac chat dinh duang Thiifc an hon hap CF ME hoan chinh (%) (Kcal) Lgn tir 20-30kg 18 3200 0,80 Lcfntir31 - 6 0 k g 16 3100 15 3000 Lon tii 61 - phdi Ca(%) Lysin Met/Cyst (%) (%) 0,60 0,90 0,65 0,80 0.55 0,85 0,55 0,75 0,55 0,70 0,50 P(%) gidng Bdng 2: Mite dn cho tilng giai dogn sinh trudng Luang TA/con/ngay Lupng Protein Nang lupng (ME) (kg) tho/con/ngay (g) (Kcal/con/ngay) 20-25 1,0-1,2 160-204 3100-3720 26-30 1,3-1,4 208-238 4030-4340 31-40 1,4-1,6 210-240 4200-4800 41-45 1,7-1,8 255-270 5100-5400 46-50 1,9-2,0 285-300 5700-6000 51-65 2,1-2,2 315-330 6300-6600 66-80 2,1-2,2 273-286 6090-6380 81-90 2,2-2,3 286-299 6380-6670 Thi trong (kg) - Tii 90 kg the trpng den 10-14 ngay trudc ngay dir kien phdi gidng miic an 2,0 kg/con/ngay (tuang iing protein thd 280g, nang lupng trao ddi = 5800 kcal). 6 - Che dp an: + Tir 20-30 kg - cho an 4 bua/ngay. + Tir 31-65 kg - cho an 3 bua/ngay. + Tir 66 kg den phdi gidng - cho an 2 bua/ngay. - Tir sau 90 kg (5 - 6 thang tudi) den khi phdi gidng: + Thong thudng cho an tir 2,2 - 2,7kgTA/ngay (tuy theo the trang cua lpn) + Trong mua dong lanh - lupng thiic an tang 20% - 25% + Trudc 1 0 - 1 5 ngay den ngay phdi gidng - cho an tu do 2. Cham soc Ipn cai hau bi: - Lpn cai hau bi nuoi tap trung thanh tirng 6 chudng va dam bao mat dp chudng nuoi (dien tich tdi thieu 1,2mVcon) - Thuong xuyen chpn Ipc va theo ddi kha nang sinh trudng va phat due. - Chudng nuoi sach se thoang mat, nhiet dd thfch hpp (nhiet dd 24-30"C; am dp 65 75%; tdc dp gid 1,4 - l,7m/giay) - Cho lpn cai ( 5 - 6 thang tudi) tiep xiie vdi lpn due 2 lan/ngay (mdi lin 15 phiit) - Phdi gidng cho lpn: tir 7,5 - 8 thang tuoi; - Bd qua cac lin dong due dau tien va lan ddng due thii hai. 6 lan dong due thii 3, lpn cai hau hi dupe phdi chinh thiic bing tinh dich chuan vdi chat lupng tinh dat theo TCN v6 chat lupng tin dich da ban hanh. - Sau khi phdi gidng, lpn nai dupe nhdt rieng biet md eon 1 6 tai chudng lpn nai chua va chd phdi. - Cd bang bieu va sd sach ghi chep . - Thuc hien day dii theo quy dinh cong tac thu y va tiem phdng \ i c xin cho lpn cai hau hi. 3. NhiJng diem can luu y trong nudi dudng, cham soc Ian cai hau bi: - Khau phin thiic an ngheo dinh dudng hoac khong cho lpn an dii dinh lupng thi lam giam tang trpng, the chat phat trien kem, keo dai ngay dat khdi lupng phdi gidng, keo dai tudi de liia dau, ti le thu thai kem. de kem. - Trudng hop cho lpn hau bi an qua miic so vdi yeu cau (dac biet la giai doan tir 80120kg) se lam cho lpn qua beo din den lpn khd dong due hoac dong due bat thudng, ti le thu thai kem. - Chudng trai: Chudng nudi dam bao thdng thoang: a'm ve miia dong, mat ve miia he, ti6u khi hau chudng nudi tdt. Lpn cai giai doan hau bi nuoi nhdt chung tdt han la nuoi nhdt tirng 6 rieng le, dam bao dien tich 1,2 - l,3m"/con. Mat dd nuoi: khong qua dong. - Nude udng: thudng xuyen cung cap cho lpn dii nude sach. 4. Quan Ii Ipn cai hau bj: • Lpn cai hau bi dupe nhdt chung 10-20 con/6 chudng. - Cho lpn cai d 5 -6 thang tudi tiep xiic vdi lpn due mdi ngay 2 lin. mdi lan tii 10 den 15 phiit de kich thich lpn cai ddng due sdm han . - De phat hien dong due dupe chfnh xac can quan sat bing mit thudng ngay hai lin, ket hcrp vdi diing lpn due thi tinh. - Diing sd ghi chep de theo ddi xac dinh dupe thdi gian dong due deu hay khong deu va quyet dinh phdi gidng hay loai thai. - Phai cd phie'u theo ddi ve ngay, thang, nam sinh ciia lpn cai, ghi chep ngay ddng due, lan dong due thii bao nhieu. - Tir 6 thang trd di, hang ngay trong Me cho lpn an va rira chudng can phai theo ddi de phat hien lpn bieu hien dong due lan dau va phai ghi chep diy dii. - Neu cd due gidng thi ngoai 6 thang tudi mdi ngay cho due gidng di vao khu nuoi lpn cai hau bj 2 lan, mdi lan 10-15 phut nhim kieh thieh lpn cai hau bi dong due sdm han. 5. Xac djnh tudi va thdi gian phdi gidng thich hpfp: Ddi vdi lpn cai hau hi cd 3 yeu td quan trpng gpi la dieu kien can va dii nhu sau: - Tudi phdi gidng lan dau la 7,5-8,0 thang tudi. - Trpng lupng phdi gidng lan dau trong khoang 110-130Kg . - Chi nen phdi gidng d lin dong due thir 2 hoac thu 3. Cach phat hien lpn cai dong due va xac dinh thdi diem phdi gidng thieh hpp. + Thdi gian dong due ciia lpn cai hau bi ngoai, bit dau dong due lan dau vao thdi diem 6-7,5 thang tudi, thdi gian dong due ttr 3-5 ngay. Phdt hien lan cdi done due. Phuang phdp: Quan sat bing mit thudng, neu cd due gidng thi ket hpp quan sat vdi dire la cho ket qua tdt nhat. Thdi gian theo doi: Ngay 2 lan: budi sang vao liic 5-6 gid, budi chieu vao liic 5-7 gid dd la nhirng khoang thdi gian con vat bieu hien dong due rd nhat. Chu kl ddng due dupe chia lam 4 giai doan: giai doan trudc dong due: keo dai 1-2 ngay. Giai doan dong due: keo dai 2-3 ngay. Giai doan sau dong due: keo dai 1-2 ngay. Giai doan yen tinh: keo dai 14-17 ngay. * Cdc hieu hien dgng due a lan cdi: - Am hp sung mpng. - Lpn diing nim khdng yen, nhay len con khac hoac khi ed ngudi vao chudng thi lpn cai di theo. - Niem mac am hd xung huyet. Dich chay tir am dao cd mau trong sudt va loang. - Cd bieu hien kem an hoac pha chudng. - (J ngay thii 3-4 ciia chu ki dong due, lpn cai hau bi d vao thdi diem chiu due (me ly). Ddy Id thdi diem phdi gidng tdt nhdt: 8 + Lpn cai trd nen tm dim diu dang han, cho phep cac con due, cai hoac ngudi chan nuoi cudi len lung nd, tai venh, lung cong, cd ve chd dpi khi tiep xiie vdi lpn due. + Am hp giam xung huyet va chuyen sang mau tim tai, ed mdt it dich nhay chay ra, keo dinh, cd mau nhu nhua chudi. * Thdi gian rung triing vd thdi gian phdi gidng (giai dogn dgng due) 0 12 30 36 40 48 Rung Trdng Ghi ehii: Thdi diem 0 la thdi diem dupe xac dinh la "me li". Thdi diem phdi gid'ng thich hop: - Neu phdi dan - phdi vao khoang thdi gian tir 24-30 gid ke tii thdi diem lpn cai chiu dire - Neu phdi gidng kep: lan 1 ngay sau khi lpn cai chiu due. Lan phdi thii 2 se tien hanh sau 12 gid ke tii liic phdi lan dau. * Bien phdp tdng sd con sa sinh a lira de' ddu: 10-14 ngay trudc ngay du kien phdi gidng nen cho lpn cai hau bi an tang, miic an tir 2,7-3.0kg/con/ngay tuang duang 380420g dam tho va tir 7830-8700 kcal nang lupng trao ddi. * Cdc yeii td Idm chdm tuoi dgng due, tuoi phdi gidng ldn ddu a lan cdi gidng ngogi. 1. Thudng xuyen dich chuyen va xao trdn cac nhdm lpn cai. 2. Sutie'p xiic thudng xuyen ciia lpn due vdi lpn cai trong sudt thdi gian nuoi bau hi cd anh hudng khdng tdt tdi tudi thanh thue tinh due. 3. Nhiet dp qua ndng hoac qua lanh ed the lam cham tudi dong due lan diu. 4. Ham lupng khi thai NH3 cao cd anh hudng la lam cham tudi ddng due lan dau. 5. Anh hudng ciia due thi tinh - nen cho lpn cai tiep xiic vdi cac lpn due khac nhau. 6. Phat hien dong due: Neu due tiep xiie lien tue vdi lpn cai thi cd the khd phat hien ddng due. Nen nudi lpn due va lpn cai hau bi tach lieng va kich thich dong due khi lpn cai da ngoai 5,5 thang va > 90kg. IV - Cac bleu ghi chep hang ngay: 1-The lofn cai hau bi Sd hieu 2-Ket qua kiem tra Sd tai: Gidng: Ngay sinh: Huyet thdng Bd: Me: Ngay vao: Logo Trai Ngay vao kiem tra Ngay ket thiic kiem tra Dp day ma lung Tang trpng binh quan/ngay Tieu tdn thiifc an/lkgP Chi sd chon loc Xep loai 3- Diln bien sinh Iy ddng due Diin bieii STT 1 Dong due lan thii 1 2 Dong due lan thii 2 3 Dong due lan thii 3 4 Due phdi: Ngay Due phdi Ghi chii 4- Bang theo doi thirc an Thang LoaiTA Ngay Sang Chiiu Sang Chieu Sang Chieu 1 2 31 Tong cong "^^HK? t 10 QUY TRINH KY THUAT CHAM SOC NUOI DUONG LON NAI CHl^A 1/ Pham vi ap dung: Tai Trai lpn gidng ong ba, bd me ciia Cdng ty va cac ca sd chan nuoi va kinh doanh lpn nai sinh san, cac gid'ng lpn Landrace. Yorkshire. Duroc va con lai cua chiing d Ha Tay. II • No! dung quy trinh 1. Khai niem ve cac ky chua: - Chita ky I: Tir phdi gidng den ngay chira thii 84. - Chua ky 11: Tir ngay chiia thii 85 den khi de (114 ngay). Bdng 1: Ddc diem phdt trien ciia bdo thai vd thicc dn cung cdp cho lan tidi chua. Nai chua kl I Cac bao thai chua phat trien manh Thiic an cap cho lpn nai can thoa man nhu cau: + Duy tri co the lpn nai -1- Cho phat trien cac bao thai vai tdc do cham Luong thiic an cho lpn nai ki I lay chuan 100% Nai chua ki 11 Cac bao thai phat trien nhanh Thiic an ca'p cho lan nai can thoa man nhu cau: + Duy tri CO the lpn nai (nhu ki 1 -f- Cho phat trien cac bao thai voi tdc dp nhanh Lupng thiic an cho nai chua ki II la 125130% tuy thuoc vao th6 trang lpn nai (gay binh thudng - beo) 2. Yeu cau ve thuc an diing de nudi lpn nai chiia. - Chat lupng thiic an: Thiic an cd chat lupng tdt (dam bao can ddi eae thanh phin dinh dudng trong khau phan nhu nang lupng, protein, cac axitamin, khoang va vitamin, thiic an khong bi 6i mdc). - Sd lupng thiic an: Lupng thiic an cho tirng lpn nai/ Ingay dem phai phii hpp cho tirng giai doan sinh ly ciia tirng kl mang thai, phii hpp vdi the trang eua lpn nai, phu hpfp vdi mDa vu chan nudi va tinh trang siic khoe ciia lpn nai. Vi du: Lpn chiia ki II an nhieu han lpn chira ki tii 0,6-0,7kg thiic an/I ngay. - Lpn nai gay cho an nhieu han lpn nai binh thudng. -Miia ddng khi nhiet dp xudng dudi 15"C thi lupng thire an/ngay/con cao ban tir 0,3-0,5kg so vdi nhiet dp 25-30"C. - Sii dung thiic an hdn hpp hoan chinh, tuang irng vdi ham lupng dinh dudng la: protein = 14% va nang lupng trao ddi = 2900Kcal/kg thiic an hdn hpp. Thiic an khong bi 6i, mdc. Bdng 2: Mite dn cho lan ndi giai dogn mang thai (kgl nail ngdy) 11 The trang Giai doan Nai gay Nai binh thudng Nai beo Sau cai sua den phdi gidng trd lai 3,5 3,0 3,0 Tir phdi gidng den 84 ngay 2.5 2.0 1.8 Tirngay 85 - ngay 110 3.0 2.5 2.5 Tirngay 111-113 2.0 2.0 2.0 Ngay de Cho an it hoac khong cho an + nuac udng tu do * Nhdng dnh hudng ctia che dp dn khong hap ly trong chdn nuoi lan ndi chua: a/Trudng hap cho lan an qua nhieu so vdi yeu cau: - Ve kinh te: tdn them thiic an gay lang phi tien bac. - Ve mat kT thuat: + Lpn nai se trd len qua beo, di lai khd khan va, dd de con trong liic nuoi eon. Ben canh dd, an nhieu (dac biet 2-3 tuan sau phdi gidng) la nguyen nhan din den ti le chet phdi cao va de it con, de khd va de keo dai, nguy ca viem tii cung. + Nai an nhieu giai doan chiia se giam bdt tinh them an d giai doan nuoi con din den giam nang suat sira, giam kha nang sinh trudng, phat trien cua dan lpn con. b/ Trudng hap cho lan an thieu so vdi nhu cau: Lpn nai gay: kem ve the chat, giam siic de khang ddi vdi benh tat, lau ddng due trd lai sau khi tach eon, tang them chi phf ve thiic an; Nai gay khong du du trii cho ki tiet siia, nen nang suat siia thap, ti le hao mdn lpn nai cao, giam tudi khai thac ciia lpn nai (phai loai thai sdm vi nai qua suy kiet). 3. Yeu cau ve chudng trai cho lpn nai chua • Lpn nai chua dupe nuoi trong cac 6 ngan each nhau bing cac vach ngan vdi kich thude: rpng: 0,65 - 0,70m; cao 1,0 - 1,3m ; dai 2,2 - 2,4m. O mdi vach ngan cd cac chan song nim ngang, khoang each giira cac chin song ngang nay la 15 cm. - Nen chudng: Nen chudng cho lpn nai chua la be tong lien khdi, cd dp ddc 3 - 5" hoac san bing cac tam dan be tdng cd cac khe hd thoat nude rpng 0,8 - 1,2 cm . - Mang an: lam bing kim loai. Kich thude rdng 35 cm; dai 50 cm; mang lam bing ton hay bing thep Inox day 1mm, cd can de xoay ra ngoai sau khi cho lpn an xong. - Niim nude udng: cao 85cm tir mat san chudng. lip d phia tren, ben canh ciia mang an. + Yeu cdu ve dieu kien tieu khi hdu: Nhiet dp chudng: 24 - 30 dd C. Dp am: 65 - 70%. Tdc dp gid: 1,5 - 1,6 m/phiit. IV - Cac bang bleu ghi chep hang ngay 1-The Ian chua 12 Sd hieu Logo Trai Huyei thdng Sd tai; Gidng: Bd: Me: Ngay sinh: Ngay vao: 2- Bang theo ddi thuc an Thang Loai T A Sang Ngay Chieu Sang Chieu Sang Chieu 1 2 Tdng cong 3- Didn bien sinh Iy sinh san STT Ditn bien 1 Dong due lai 2 Phdi gidng lai 3 Due phdi 4 Ngay de 5 Sd con de ra 6 Sd con sa sinh sdng/d 7 Khdi lupng sa sinh/d (kg) Ngay Ghi chii 13 QUY TRINH KY THUAT CHAM SOC NUOI DUONG LpN NAI NUOI CON VA LON CON THEO ME 1/ Pham vi ap dung: Tai Trai lpn gidng ong ba, bd me eiia Cong ty va cac ca sd chan nuoi va kinh doanh lpn nai sinh san, cac gidng lpn Landrace, Yorkshire, Duroc va con lai cua chiing d Ha Tay. II - Noi dung quy trinh L Chuan bi ddn nai vao chuong de: - Chudng phai dupe ep, rua sach va phun thude sat triing va de trdng it nhat la 3 ngay trudc khi cho nai chiia vao de. - Lpn nai dupe dua vao cui de, 6 chudng de trudc tu 5-7 ngay so vdi ngay du kien de. - Lpn nai trudc khi vao chudng de phai dupe tim ghe va tay giun san. Thdi gian tay giun san la 10 ngay trudc ngay dir kien de va thdi gian tim ghe phai tii 7-14 ngay trudc ngay du kien de. Muc dich la bao ve lpn con khong bi nhiSm ghe va giun san tii lpn me. - Ngay lpn sip de - Lpn dupe tim cp het phan dinh tren minh, diing khan tham nude xa phong lau, rira sach cac bau vii, lau xung quanh am hd. 2. Chuan bi cho Ion con sa sinh: - Chuan bi 6 lim cho lpn con sa sinh: Neu nuoi lpn nai de d chudng nen thi d lim lpn eon cin dupe chuan bi ram hoac ra hay cd kho sach, khdng diing ram, cd udt hoac mdc. Chuan bi bdng den de sudi am cho lpn con (den hdng ngoai vdi cong suit 250W). Chuan bi cac dung cu dd de: vai xd mem. kho va sach de lau cho lpn con, cd kim bam nanh, edn iode 5%. 3. Nudi dudng Ion nai nudi con. Thiie an nuoi lpn nai: Khau phan dam bao cd ham lupng protein thd 15-16% va nang lupng trao ddi khong dudi 3000kcal/lkg thiic an hdn hpp. Thirc an khong dupe 6i, moc. * Che dp an/nai/ngay: - Ngay de: cho an 0,5kg hoac khdng an va nude udng tu do. - Ngay thii 1 sau de: cho an I kg - Ngay thii 2 sau de: cho an 2kg. - Ngay thii 3 sau de: cho an 3kg. - Ngay thii 4 den ngay thu 6 sau de: cho an 4kg. 14 - Tii ngay thii 7 den trudc ngay cai sira lpn con cd the ap dung cong thiic sau d^ tinh lupng thu'c an cho Ipn nai: Thiic an /nai/ngay = 2,0kg -i- (0,3 x sd con theo me) Luu y: Ddi vdi nai nuoi 10 lpn con trd len, dan lpn con phat trien tdt thi mu:e an cho lpn nai khong can khdng che. De lpn nai an dupe nhieu thi nen tang sd lin an ddi vdi lpn nai. Ddi vdi nhung lpn nai tdt siia (lpn con deu, dep) nhung lpn me gay, cho lpn me an tir do thoa man nhu cau. - Ngay tach con lpn me nhin khdng cho an va han chd nude udng de phdng sdt siia sau cai siia. - Sau ngay cai sira tang lupng thiic an cho nai: tii 3 den 3,5kg/eon/ngay nhu da hudng dan d phan tren. 4. Cac npi dung ki thuat trong cham soc Ipn con theo me. 4.1. True de: Phai ghi chep ngay phdi gidng, de ed ke hoach true de lpn con. True de la cdng viec rat cin thiet. - Binh thudng khoang thdi gian giiia lpn con de trudc va lpn con de lien ke la 15-20 phiit, cung cd mpt sd trudng hpp nai de khd thi khoang each keo dai han. - Trong trudng hpp lpn nai ran de, mdi lin nai ran de nai kem theo eo 1 chan ma khong de dupe, dd chfnh la hien tupng thai nim khong thuan ngoi. Trudng hop nay phai diing tay dua vao xoay lpn con thuan ngoi va nhe nhang loi ra. - Lpn con de ra dupe lau kho bing vai man x6 mdm sach theo trinh tu tu mieng, mui, diu, minh, bdn chan. Cho vao 6 lim va sudi ngay khi nhiet dp moi trudng <35"C. - Lpn nai de xong con cudi cung tien hanh bam nanh, cit dudi va cit rdn (trong trudng hpp rdn qua dai, phin trir lai la 4-5cm). - Cd dinh dau vii cho lpn con: Cho nhung lpn con be bii nhirng vu trudc va lpn eon to han cho bii nhiing vii sau vi nhirng vii trudc nhieu siia han nhiing vii sau. Thdi gian cd dinh diu vii nen lien tuc tir 3-4 ngay diu ngay sau khi sinh thi mdi cd hieu qua. 3.4.2. Chdm soc lan con. - Nhiet dp thieh hpp cho lpn con theo me d cac ngay tudi nhu sau: Ngay lot long me: 35"C Ngay thii-6-7: 28-30"C Ngay thii 2 - 3 : 33"C TCr ngay thii 8 den cai sCra: 25 - 28"C Ngay thii 4 - 5 : 32"C - Nhdn biet nhiet dp dii hay la thieii ddi vdi lpn con nhu sau: + Lpn con nim chdng chat len nhau va run riy tiic la lpn con bi lanh. + Khi lan con nim tan xa bdng dien va mdi con mdt nai la lpn qua ndng (cin xem lai do cao ciia bdng den sudi de dieu chinh cho thich hop). 15 - Tap dn sdm cho lan con. + Thiic an tap an cho 1pm con phai dam bao dii ve protein va nang luong (ham lupng protein tho 20%, nang lupng trao ddi 3200kcal). -I- Bit dau tir 5-7 ngay tudi, thiie an de rieng trong mang tap an lpn con: tii tap an den khoang 7 kg the trpng dimg thiie an tien khdi dong (prestarter); tir 7-15 kg diing thiic an khdi ddng (starter). Khi chuyen tii mdt loai thiic an nay sang mpt loai thiic an khac phai chuyen dan trong 3-4 ngay. - Tiem sit cho lpn con: Tiem 200mg Fedextran/ I lpn eon mdt lin tiem vao ngay thii 3 sau khi de hoac lOOmg tiem vao ngay thii 3 sau khi de va lOOmg tiem lan 2 vao ngay thii 10 sau khi de. - Thien lpn: Lpn due khong de lai lam gidng phai thien vao liic 10 - 14 ngay tudi. 3.4.3. Tiem phdng cho lan con. -I- 0 ngay tuoi 21 tiem vaecin phd thuang han lin 1. -I- O ngay tuoi 28 tiem vaecin phd thuang han lin 2, vao ngay nay tiem phdng luon vaecin tu dau lpn. -H 0 35 ngay tudi - tiem dich ta lpn. -I- Sau 35 ngay tudi - tiem vaecin Id mom long mdng 5. Yeu cau ve chudng trai cho Ipn nai nudi con va Ion con theo me: Cui lpn nai nuoi con cd kich thude nhu sau: dai: 2,2 - 2,4 m. Rpng: 1,7-2,1 m. Cui gdm 3 6: d lpn me d giiia va 2 6 lpn con d 2 ben. -I- O lpn me cd kich thude: cao: 1,0 - 1,3 m. Rpng: 0,7 m. Dai 2,2 m (neu mang an la mang treo) va 2,4 m (neu mang an la mang be tong). Phia sau ciia d lpn me phai thiet ke 1 thanh chin ngang. gin lien vai canh cua va each canh ciia ra vao cua lpn me la 20 em de lpn me khi de dupe dl dang va khong de vao con khi nim xudng. Niim udng phai lip d vi tri ben canh mang de tranh nude rdt vao mang mdi khi lpn me udng. -I- O lpn con: cd 2 d nim d 2 phia cua d lpn me. O nhd cd kich thude nhu sau: cao: 0.5 m. rdng: 0,4 m, 6 nay thudng mie mpt vdi nude udng cho lpn con, niim udng cd dp cao la 15 - 20 cm tinh tir mat san, ap luc ddng chay d vdi nude cho lpn con tu 0,5 - 0,6 lit/ phiit. 6 ldn cung cd chieu cao la 0,5 m nhung rdng 0,7 - 0,8 m, trong 6 nay de 1 mang tap an hinh trdn va mpt 6 nhd de sudi am cho lpn con vdi kich thude 0,6 x 0,8 x 0,5 m, phia tren cua d sudi am nay treo 1 bdng den hdng ngoai 250 kvv, dudi day cd 1 tam gd de lpn con nim. ',.,, + Yeu cdu ve vdt lieu: - San lpn me: bing tam dan be tdng cd khe thoat nude, chidu rdng khe: 1,0 - 1,5 cm. San lpn con: lam bing nhua chuyen dung. 16 - Khung cui lpn me: lam bing sit dng trdn (j)26 - 30 cao 1,3m. Vach ngan 6 lpn con: cd khung bing sit trdn d 16; cac chan song bing sit trdn dS, cao 50cm, khoang each giiia cac chin song la 5 cm. -I- Yeu cdu ve dieu kien tieu khi hdu: Nhiet dp cho lpn me: 18 - 20 dp C. Nhiet dd cho lpn eon: 28 - 35 dp C tuy thude vao ngay tudi cua lpn con. Dp im: 60 - 65%. Tdc do gid: 1,4 - 1,5 m/ph. VI - c a c bleu ghi c h e p hang ngay 1-The Ian nai de So hieu Sd tai: Huyet thdng Gidng: Bd: Logo Trai Me: Ngay sinh: Diln bien STT 1 Liia de 1 2 Liia de 2 Ngay Ghi chij 3- Bang theo doi thiic an Thang Loai T A Ngay Sang Chieu Chi6u Sang Sang Chieu 1 2 31 Tong cong '^mmmmm' - Xem thêm -