Tài liệu Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy ly tâm liên tục, máy sấy trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất muối tinh liên tục

  • Số trang: 208 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 300 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TINH LIÊN TỤC MÃ SỐ ĐỀ TÀI: KC07.01/06-10 Cơ quan chủ trì đề tài: Phân Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hay 8567 TP Hồ Chí Minh - 2010 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TINH LIÊN TỤC MÃ SỐ ĐỀ TÀI: KC07.01/06-10 Chủ nhiệm đề tài: Phân viện máy và Dụng cụ công nghiệp (ký tên) (ký tên và đóng dấu) PGS.TS. Nguyễn Hay Nguyễn Văn Ân Ban chủ nhiệm chương trình PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm cấp NN K/T Giám đốc P. Giám đốc TS. Nguyễn Thiện Thành Tp HCM - 2010 BỘ CÔNG THƯƠNG Phân viện máy và dụng cụ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc công nghiệp Tp HCM, ngày 10 tháng 9 năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ly tâm liên tục, máy sấy trang bị cho dây chuyền sản xuất muối tinh liên tục Mã số đề tài: KC 07.01/06-10 Thuộc: Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ Công Nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. - Mã số KC.07/06-10 2. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: Nguyễn Hay Ngày, tháng, năm sinh: 09-08-1959 Nam/ Nữ: Nam. Học hàm: Phó Giáo Sư học vị: Tiến sỹ. Chức danh khoa học: ....................Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. Điện thoại: Tổ chức: 0837242529 Nhà riêng: 0839850098 Mobile: 0903335887 Fax: 0837240020 E-mail: nguyenhay @hcm.fpt.vn. Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. Địa chỉ tổ chức: Khu phố 6 phường Linh trung, Quận Thủ Đức Tp HCM. Địa chỉ nhà riêng: 24/25 Lê Lai, Phường 3 Quận Gò Vấp, Tp HCM . i 3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Phân Viện Máy & Dụng cụ Công nghiệp. Điện thoại: 08.39690277. Fax: 08.39690978. E-mail: .................................................................................................... Địa chỉ: 275 Hùng Vương , phường 9, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Ân. Số tài khoản: 931.90.00.00032. Kho bạc Nhà nước Tp HCM. Tên cơ quan chủ quản đề tài: Phân Viện Máy & Dụng cụ Công nghiệp II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án: - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 04/ năm 2007 đến tháng 4/ năm 2009. - Thực tế thực hiện: từ tháng 06 /năm 2007 đến tháng 12 /năm 2009 - Được gia hạn: Lần 1 từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 03 năm 2010. 2. Kinh phí và sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 2200 tr.đ, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 2000 tr.đ. + Kinh phí từ các nguồn khác: 200 tr.đ. + Tỷ lệ và kinh phí thu hồi đối với dự án: Không b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Số TT 1 2 3 4 Theo kế hoạch Thời gian Kinh (Tháng, phí năm) (Tr.đ) 2007 1386 2008 509 2009 105 2010 / Thực tế đạt được Thời gian Kinh phí (Tháng, (Tr.đ) năm) 2007 970,000 2008 766,000 2009 184,800 2010 79,200 ii Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Nội dung các khoản chi 1 Trả công lao động (khoa học, phổ thông) Nguyên, vật liệu, năng lượng Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác Tổng cộng 2 3 4 5 Theo kế hoạch Tổng SNKH 786 Thực tế đạt được 711 Nguồn Tổng khác 75 711,0 711.000 0 1134 1099 35 1276,7 1175,22 101,48 120 55 85 0 105 2200 105 2000 35 55 0 144,53 200 2132,23 SNKH Nguồn khác 0 0 105,000 1991,22 39,53 141,01 - Lý do thay đổi (nếu có): 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài: (Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) Số Số, thời gian ban Tên văn bản TT hành văn bản 1 1488/QĐ-BKHCN Quyết định về việc điều chỉnh Ngày 20/7/2007 thời hạn đề tài, dự án thuộc chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 bắt đầu thực hiện năm 2006. 2 358/VPCT- HCTH V/v điều chỉnh hạng mục kinh Ngày 24/11/2008 phí của đề tài KC.0701/06-10 3 Số 96 Xin gia hạn thời gian hạn 03/11/2009 nghiệm thu đề tài iii Ghi chú 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Số TT 1 Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm Ghi chủ yếu đạt chú* được Thay đổi gia, Máy sấy Công ty Tư Đai Học Công Tham Vấn & Đầu tư Nghiệp TP Hồ thiết kế chế 2 kỹ thuật Cơ Chí Minh. tạo máy sấy điện Công ty hóa Công ty chất cơ bản chất cơ Miền Nam Miền Nam muối tầng sôi hóa Phối hợp lắp Chạy thử bản thiết bị ráp thiết bị vào dây chuyền sản xuất, tham gia thử nghiệm và ứng dụng 3 4 thiết bị Đại học Nông Đại học Nông Tham gia tính Bản thiết kế Lâm Tp Hồ Lâm Tp Hồ Chí máy sấy. toán thiết kế Chí Minh Minh chế tạo máy sấy tầng sôi gia Bản thiết kế Trung tâm Trung tâm Tham thiết kế máy nghiên cứu & nghiên cứu & sấy tầng sôi chuyển giao chuyển giao khoa học công khoa học công nghệ 5 6 Miền nghệ Miền nam nam Công ty Công ty Tham gia chế Bộ phận HITECHCO HITECHCO tạo thiết bị máy ly tâm Công ty muối Ninh Thuận - Lý do thay đổi: Toàn bộ số nhân lực tham gia thiêt kế và chế tạo từ Công ty tư Vấn chuyển công tác về trường Đại học Công nghiệp TP HCM. iv 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) Số TT 1 Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nguyễn Hay Nguyễn Hay 2 3 4 5 Bùi Song Cầu Nguyễn Văn Nguyễn Văn Ân Ân Bùi Trung Bùi Trung Thành Thành Dương Tiến Dương Tiến Đòan Đòan 6 7 8 9 Phạm Đắc Thuỵ Nguyễn Văn Nguyễn Văn Công Chính Công Chính Lê Quang Lê Quang Giảng Giảng Đỗ Hữu Hoàng Nội dung Sản phẩm tham gia chủ yếu đạt chính được Tính toán thiết Bản tính toán kế máy sấy thiết kế Tính toán thiết Bản tính toán kế máy ly tâm thiết kế máy ly tâm Tính toán thiết Bản thiết kế kế máy ly tâm máy ly tâm Ghi chú* Chủ nhiệm đề tài Bổ sung thêm Tính toán thiết kế máy sấy, chế tạo máy, khảo nghiệm máy Chế tạo máy sấy và khảo nghiệm máy Tài liệu tính Đại học toán, thiết Công kế, khảo NghiệpTPH nghiệm máy CM sấy. Tài liệu tính Chuyển công toán thiết kế tác từ công và tài liệu ty Tư vấn về khảo nghiệm ĐHCN HCM hệ thống máy sấy Chế tạo và Bản khảo Bổ sung khảo nghiệm nghiệm máy thêm máy ly tâm ly tâm Tính toán thiết Bản tính toán kế máy sấy thiết kế Tính toán thiết Bản tính toán kế máy sấy thiết kế Chế tạo máy sấy và khảo nghiệm máy v Bản khảo nghiệm máy sấy Thư ký Đề tài Đại học Công Nghiệp TPHCM (Bổ sung thêm) 10 Chuyển công tác Nguyễn Thị Thanh 11 Trần Anh Quân Chuyển công tác - Lý do thay đổi: Trần Anh Quân và Nguyễn Thị Thanh chuyển công tác và nghĩ, Thay thế Ông Bùi Song Cầu, Phạm Đắc Thuy và Đỗ Hữu Hoàng. Toàn bộ số nhân lực tham gia thiêt kế và chế tạo từ Công ty tư Vấn chuyển công tác về trường Đại học Công nghiệp TP HCM. 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số TT 1 Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) THAI REFINED SALT CO., LTD. Không hợp tác -Địa chỉ: 1st Floor, Cathay Trust Building, 1016 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, ThaiLan Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) - Công nghệ & dây chuyền và thiết bị sản xuất muối tinh chất lượng 2 cao. Viện Nghiên Cứu Muối Thiên Tân Không hợp tác - Trung Quốc Fax : 0086-22-25897596 Nhà máy sản xuất thiết bị ngành muối Bohai, Hanggu Thiên Tân, Trung Quốc. - Công nghệ chế tạo máy ly tâm liên tục. - Giám sát & hướng dẫn kỹ thuật chế tạo máy ly tâm liên tục. - Lý do thay đổi: không có nguồn kinh phí để chi đoàn ra và đoàn vào. vi Ghi chú* 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: Số TT 1 Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy ly tâm 3tấn/h, phân viện máy và dụng cụ công nghiệp. 7.300.000 đ Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy ly tâm 3tấn/h, phân viện máy và dụng cụ công nghiệp. Ghi chú* 2 - Lý do thay đổi (nếu có): 8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu: (Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong nước và nước ngoài) Số TT 1 2 Thời gian Các nội dung, công việc (Bắt đầu, kết thúc chủ yếu - tháng … năm) (Các mốc đánh giá chủ yếu) Theo kế Thực tế đạt hoạch được Lập đề cương, viết thuyết minh 04/2006 8/2006 đề tài nghiên cứu Thiết kế tổng thể máy ly tâm liên tục và máy sấy 06/2007 07/2007 06/2007 07/2007 Người, cơ quan thực hiện Nguyễn Hay, Bùi Trung Thành, Nguyễn Văn Công Chính Nguyễn Hay, Bùi Trung Thành Nguyễn Văn Ân, Bùi Song Cầu 3 Xây dựng quy trình công nghệ 07/2007 chế tạo các cụm chi tiết chính 09/2007 của 2 thiết bi này 07/2007 09/2007 Nguyễn Hay, Bùi Trung Thành Nguyễn Văn Ân, Dương Tiến Đoàn 4 Chế tạo các cụm chi tiết và lắp ráp hoàn chỉnh cụm vào máy sấy, bộ hòa trộn đồng bộ và ổn 08/2007 12/2007 vii 10/200710/2008 Bùi Trung Thành, Dương tải. Tiến Đoàn, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Giảng 5 6 7 Chế tạo các cụm chi tiết và lắp 08/2007 ráp hoàn chỉnh cụm và máy ly 12/2007 tâm. Hoàn chỉnh chế tạo. Kiểm tra 01/2008 các cụm thiết bị, chạy thử và 03/2008 hiệu chỉnh không tải máy sấy tại xưởng chế tạo. Lắp đặt 2 thiết bị vào dây 04/2008 chuyền sản xuất muối tinh liên 05/2008 tục năng suất 3 tấn/giờ tại xưởng sản xuất của Công ty hóa chất cơ bản Miền Nam, quận 9 TP. HCM 10/20074/2009 Nguyễn Văn Ân, 10/200812/2008 Dương Tiến Phạm đắc Thuỵ, Đoàn Đỗ Hữu Hoàng, Máy sấy 12/20082/2009 Máy ly tâm 4/20095/2009 2/20093/2009 Dương Tiến Đoàn, Đỗ Hữu Hoàng, Phạm Đắc Thuỵ 8 Khảo nghiệm không tải máy sấy, nhằm kiểm tra nguyên lý, độ chính xác chế tạo, lắp ghép 06/2008 08/2008 9 Khảo nghiệm không tải máy ly tâm nhằm kiểm tra nguyên lý, độ chính xác chế tạo, lắp ghép 06/2008 08/2008 5/20097/2009 10 Khảo nghiệm có tải khi hệ thống họat động với năng suất định mức 3 tấn/giờ : thu thập số liệu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm của máy sấy, máy ly tâm và cụm hòa trộn đồng bộ. 08/2008 10/2008 11 Kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của máy sấy. 02/2009 Máy sấy 3/20095/2009 Máy ly tâm 7/20091/2010 28/7/2009 12 Kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của máy ly tâm. 02/2009 02/2010 Vinacontrol Tp Hồ Chí Minh 13 Tổ chức hội thảo khoa học 02/2009 02/2010 Tất cả thành viên viii Bùi Trung Thành, Dương Tiến Đoàn, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Giảng Nguyễn Văn Ân, Phạm Đắc Thuỵ, Nguyễn Hay, Bùi Trung Thành, Dương Tiến Đoàn, Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC đề tài và Kỹ thuật viên Công ty hoá chất cơ bản miền nam 14 Tổ chức sơ kết đề tài 03/2009 02/2010 Nguyễn Văn Ân Nhóm đề tài 15 Viết báo cáo tổng kết 04/2009 02/2010 Nguyễn Hay, Bùi Trung Thành, Lê Quang Giảng, Nguyễn Văn Ân 16 Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 03/2010 04/2009 Nguyễn Hay và Hội đồng nghiệm thu cùng toàn bộ thành viên đề tài III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: a) Sản phẩm Dạng I: Số TT 1 . Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn vị đo Theo kế hoạch Thực tế đạt được Năng suất 3 Tấn/h 3 Tấn/h Độ ẩm muối sau ly tâm 4 - 5% 4,28% Đường kính trống ly tâm 400 -600 mm 400 mm Máy ly tâm muối liên tục cái Số lượng 01 ix Số vòng quay 1600 - 2000 v/ph 1500 - 1600 v/ph Độ phân ly 550 - 600 550 Tần số đẩy liệu 40 - 70 Lần/ph 53 Lần/ph Công suất tổng 20-25 kW 15 kW Năng suất 3 Tấn/h 3,05 Tấn/h Ẩm độ muối đầu vào 4 - 4,5% 4,3% Ẩm độ muối sau sấy 0.4 - 0.5% 0.2% Màu sắc hạt Sáng trắng tự nhiên Sáng trắng tự nhiên Hình dáng hạt tinh thể Đều, không bị mài mòn, gãy góc cạnh, không quá nhiệt Đều, không bị mài mòn, gãy góc cạnh, không quá nhiệt Nhiệt độ sản phẩm tại cửa ra <70 oC 68 oC Tỷ lệ thu hồi sản phẩm 90 - 95 % 90 - 95 % Máy sấy muối tinh tầng sôi Cái 01 Tiêu hao nhiệt năng 240.000 - 28,5kg gas/h 350.000 kCal/h (320.000 kCal/h) Tổng công suất lắp đặt 55 - 65 kW Tiêu hao điện năng 64,9 kW 19,5kWh/tấn Khí thải sau sấy Phù hợp điều kiện sản xuất công nghiệp x Phù hợp điều kiện sản xuất công nghiệp - Lý do thay đổi (nếu có): b) Sản phẩm Dạng II: Số TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Theo kế hoạch Thực tế đạt được 1 Bộ bản vẽ thiết kế máy ly tâm muối liên tục năng suất 3 tấn/giờ Theo TCVN Theo TCVN 2 Tài liệu qui trình công nghệ chế tạo các cụm thiết bị chính của máy ly tâm muối liên tục Theo TCVN Theo TCVN 3 Bộ bản vẽ máy sấy muối tinh tầng sôi Theo TCVN Theo TCVN 4 Tài liệu qui trình công nghệ chế tạo các cụm thiết bị chính của máy sấy muối tinh tầng sôi Theo TCVN Theo TCVN 5 Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì và xử lý sự cố Theo TCVN Ghi chú Theo TCVN - Lý do thay đổi (nếu có): c) Sản phẩm Dạng III: Số TT 1 2 Yêu cầu khoa học cần đạt Tên sản phẩm Theo Thực tế kế hoạch đạt được Báo cáo phân tích khảo Bản báo cáo số Bản báo cáo số sát hiện trạng công nghê liệu điều tra, liệu điều tra và thiết bị sản xuất muối thu thập Bài báo: Xác định một số chỉ tiêu hóa -lý cơ bản của sản phẩm muối tinh sấy bằng máy sấy xi Số lượng, nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) Tạp chí Cơ khí Việt nam số tháng 2.2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tầng sôi liên tục. Bài báo: Trạng thái sôi bọt trong sấy muối tinh bằng lớp hạt sôi. Bài báo: Xác định tổn áp của tác nhân khí qua lớp hạt muối tinh trong quá trình sấy bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Bài báo: Xác định vận tốc khí qua lớp hạt sôi tối thiểu trên mô hình máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục. Bài báo: Xác định một số thông số thủy động lực học trong sấy hạt muối tinh bằng lớp sôi. Bài báo: Truyền nhiệt từ lớp hạt đến bề mặt trao đổi nhiệt và ứng dụng tính toán sấy muối tinh bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Bài báo: Truyền nhiệt từ tác nhân khí đến lớp hạt ứng dụng trong tính toán sấy muối tinh bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Bài báo: Xác định một số thống số vật lý cơ bản của hạt muối tinh để ứng dụng trong tính toán thiết kế sấy bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Bài báo: Máy sấy muối tinh bằng lớp sôi liên tục. Tạp chí Cơ khí Việt nam số tháng 1.2010 Tạp chí Cơ khí Việt nam số tháng 12.2010 Tạp chí cơ khí Việt nam số tháng 11.2009 Tạp chi Khoa học và Công nghệ nhiệt. Số tháng 11.2009 Tạp chí cơ khí Việt nam số tháng 10.2009 Tạp chí cơ khí Việt nam số tháng 9.2009 Tạp chí cơ khí Việt nam số tháng 9.2009. Tạp chi Khoa học và Công nghệ nhiệt số tháng 7.2009 Tạp chíkhoa học công nghệ nhiệt số 86 tháng 3.2009 Bài báo: Xác định một số thống số hình hoc của hạt muôi tinh ứng dụng sấy lớp hat sôi. xii - Lý do thay đổi (nếu có): d) Kết quả đào tạo: Số TT Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo 1 2 Thạc sỹ Tiến sỹ Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt được 02 02 0 01 Ghi chú (Thời gian kết thúc) 2006-2008 2005-2010 - Lý do thay đổi (nếu có): đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: Số TT 1 2 Tên sản phẩm đăng ký Kết quả Theo kế hoạch Thực tế đạt được Cơ cấu đẩy trong máy muối ly tâm liên tục Máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục. Ghi chú (Thời gian kết thúc) 12/03/2010 (nộp hồ sơ) 06/4/2010 (nộp hồ sơ) - Lý do thay đổi (nếu có): e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế . Số TT Tên kết quả đã được ứng dụng Thời gian Địa điểm (Ghi rõ tên, địa chỉ nơi ứng dụng) Kết quả sơ bộ 1 2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: - Đề tài chú trọng phần nghiên cứu các thông số cơ bản làm cơ sở cho công việc thiết kế, chế tạo máy ly tâm và máy sấy tầng sôi. Việc giải quyết các bài toán phân ly và khí động học cho trường hợp cụ thể của máy ly tâm muối liên tục và sấy muối kiểu tầng sôi dùng lớp đệm muối khô là vấn đề mới về lý thuyết trong công nghệ chế biến muối tinh. - Khẳng định các nhà kỹ thuật trong nước có đủ khả năng, trình độ kỹ thuật để thiết kế, chế tạo, vận hành hai loại máy ly tâm liên tục và máy sấy hiện đại cũng như cả dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến muối tinh liên tục, đáp ứng như cầu phát triển cho ngành muối Việt Nam. xiii - Tạo ra sản phẩm muối tinh cao cấp cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp hoá chất và chế biến thực phẩm trong nước. - Tạo ra được nguồn tư liệu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chế tạo máy cũng như lĩnh vực chế biến muối tinh phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: Hiệu quả về Kinh tế: Tác động trong ngành chế biến và sản xuất muối tinh : từng bước thay đổi phương thức sản xuất cũ bằng phương thức sản xuất mới có sự ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ để có chất lượng sản phẩm cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn. - Hoàn tất được hai khâu ly tâm và sấy sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao được chất lượng sản phẩm, mở rộng qui mô sản xuất làm tăng hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp, góp phần phát triển ngành chế biến muối tinh của Việt Nam. - Khí thải của dây chuyền chế biến muối với các thiết bị hiện đại bảo đảm tiêu chuẩn môi trường. - Tác động thúc đẩy các ngành khác trong nước cùng phát triển như ngành cơ khí chế tạo máy và các ngành công nghiệp chế biến khác. Về xã hội: Với công nghệ và thiết bị hiện đang sử dụng phổ biến ở nước ta, công đoạn ly tâm và sấy muối có vai trò rất lớn trong việc mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp chế biến muối. Sản phẩm của đề tài nếu được ứng dụng vào sản xuất tại các doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích kinh tế như sau: - Chất lượng muối thành phẩm tốt hơn hiện nay, cải thiện giá bán. - Giảm được số nhân công vận hành và quản lý máy. - Giảm chi đầu tư máy nếu phải nhập ngoại máy cùng loại. - Giảm diện tích lắp đặt máy khi mở rộng sản xuất. - Hiệu suất thu hồi sản phẩm sấy cao, không có bán thành phẩm trong quá trình sấy. xiv 3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của đề tài, dự án: Số TT I Nội dung Thời gian thực hiện Ghi chú (Tóm tắt kết quả, kết luận chính…) Báo cáo định kỳ Lần 1 15-9-2007 Nhóm đề tài cơ bản đã hoàn thành các công việc theo nội dung tiến độ giai đoạn khảo sát, thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo. Lần 2 15-3-2008 Đã tổ chức mua sắm vật tư chế tạo và đang bắt tay vào chế tạo các cụm máy theo thiết kế. Lần 3 15-10-2008 Đã chế tạo xong các bộ phận chính của máy ly tâm và máy sấy tầng sôi theo thiết kế. Lần 4 10-07-2009 - Khảo nghiệm máy ly tâm không tải và điều chỉnh. Đưa vào vận hành thử nghiệm máy sấy đạt kết quả theo như đăng ký của đề tài. Lần 5 10-1-2010 Máy sấy hoạt động trong dây chuyền. Máy ly tâm đưa vào vận hành thử nghiệm. II Kiểm tra định kỳ Lần 1 23/10/2007 Lần 2 17/6/2008 xv Các sản phẩm dạng báo cáo, thuyết minh tính toán thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo hoàn thành đúng tiến độ, phần tổ chức chế tạo thiết bị chậm so với tiến độ. Chưa tổ chức mua vật tư thiết bị chuẩn bị chế tạo. - Máy ly tâm: đã chế tạo xong phần khung và đế máy. - Máy sấy: chế tạo xong khung máy, thân buồng sấy, tầng và buồng phân phối khí nóng, khí lạnh, đĩa và chóp nón phân phối khí sấy, buồng đốt gas, hệ thống dẫn tác nhân sấy, thiết bị lắng và thu bụi muối trong khí III Lần 3 13/7/2009 Lần 4 13/01/2010 Nghiệm thu cơ sở 31-3-2010 Chủ nhiệm đề tài thải. - Chưa chế tạo xong 02 thiết bị để lắp rát đưa vào chạy thử. Tiến độ đề tài chậm. Máy sấy đã chế tạo và đưa vào hệ thống sản xuất (đạt yêu cầu). Máy ly tâm đã chế tạo xong máy ly tâm, chạy không tải tốt, chạy có tải trục trặc phần thủy lực đẩy muối. Các kết quả khác: viết được 03 bài báo, 01 thạc sĩ. Nội dung máy sấy đúng tiến độ, máy ly tâm chậm tiến độ. Đối với máy sấy: đã hoàn tất các nội dung công việc của máy sấy theo thuyết minh đề tài. Đối với máy ly tâm: Đã chế tạo xong máy ly tâm, đang tổ chức khảo nghiệm có tải. Các kết quả khác: viết được 10 bài báo, đào tạo 01 Tiến sĩ và 02 Thạc sĩ. Tiến độ thực hiện nội dung kinh phí chậm. Khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm: nghiên cứu đồng bộ, chạy thử nghiệm máy ly tâm, viết báo cáo tổng kết, hội thảo, nộp hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở. Thủ trưởng tổ chức chủ trì (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) (Họ tên, chữ ký) PGS. TS Nguyễn Hay xvi MỤC LỤC Trang Báo cáo thống kê...................................................................................................................i Mục lục .......................................................................................................................... xviii Danh mục các ký kiệu và chữ viết tắt ...............................................................................xxi Danh mục các hình..........................................................................................................xxiv Danh mục các bảng ....................................................................................................... xxvii MỞ ĐẦU ............................................................................................................................1 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về muối ăn ................................................................................................3 1.1.1 Lịch sử phát triển của muối ăn...............................................................................3 1.1.2 Đặc điểm chung của muối......................................................................................4 1.1.3 Cấu trúc tinh thể hạt muối......................................................................................5 1.1.4 Nguyên liệu sản xuất muối ăn................................................................................6 1.1.5 Phân loại muối .......................................................................................................6 1.1.6 Kết luận ................................................................................................................17 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu .............................................................................17 1.2.1 Ngoài nước...........................................................................................................17 1.2.2 Trong nước...........................................................................................................20 1.3 Máy ly tâm phục vụ công nghệ chế biến muối .......................................................24 1.3.1 Máy ly tâm gián đoạn ..........................................................................................24 1.3.2 Máy ly tâm liên tục ..............................................................................................27 1.4 Tổng quan về sấy muối tinh trên thế giới ...............................................................31 1.5 Kỹ thuật sấy muối tinh ở Việt Nam.........................................................................36 1.5.1 Sấy muối tinh trên máy sấy buồng.......................................................................37 1.5.2 Sấy muối tinh bằng máy sấy thùng quay .............................................................39 1.5.3 Sấy muối tinh bằng máy sấy rung........................................................................41 1.5.4 Kết luận về kỹ thuật sấy muối tinh ở Việt Nam ..................................................47 xvii Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung .....................................................................................................................48 2.1.1 Máy ly tâm ...........................................................................................................48 2.1.2 Máy sấy tầng sôi ..................................................................................................49 2.2 Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................50 2.3 Phương pháp khảo nghiệm và thiết bị đo...............................................................51 2.3.1 Phương pháp khảo nghiệm máy ly tâm ...............................................................51 2.3.2 Phương pháp khảo nghiệm máy sấy tầng sôi.......................................................53 2.3.3. Các thiết bị đo ......................................................................................................54 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MÁY LY TÂM 63 3.1. Giới thiệu ...............................................................................................................63 3.2 Tính toán thiết kế máy ly tâm .................................................................................65 3.2.1 Tính toán thông số động học của máy ly tâm liên tục ...................................65 3.2.2 Khảo sát quan hệ đường kính của hệ rôto đến các thông số động học chủ yếu của máy ly tâm .................................................................................................71 3.2.3 Giải thuật tính thông số động học..................................................................72 3.2.4 Tính toán số vòng quay tới hạn của hệ thống trục và rôto.............................76 3.2.5 Xác định kích thước đường kính của hệ trục.................................................94 3.2.6 Tính toán số vòng quay tới hạn của hệ thống trục chính và rôto.................100 3.2.7 Tính toán cơ cấu tay quay thanh truyền.......................................................104 3.2.8. So sánh cơ cấu thủy lực và cơ cấu tay quay thanh truyền. ........................109 3.3 Kết quả khảo nghiệm máy ly tâm… 115 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MÁY SẤY TẦNG SÔI .........................................118 4.1 Nghiên cứu lý thuyết.............................................................................................118 4.1.1 Nguyên lý làm việc của hệ thống sấy tầng sôi...................................................118 4.1.2 Các vấn đề thiết kế máy sấy muối tinh bằng kỹ thuật sấy tầng sôi ...................119 4.1.3 Lựa chọn mô hình thiết kế .................................................................................120 4.2 Tính toán thiết kế máy sấy muối tinh....................................................................123 xviii
- Xem thêm -