Tài liệu Nghiên cứu phần mềm quản lý bán hàng

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN LÝ HÀNG HÓA Cán bộ hướng dẫn: Ks. Hồ Quang Thái Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Nam - 1071690 Võ Trung Trực - 1071720 Cần Thơ, 12/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN LÝ HÀNG HÓA Cán bộ hướng dẫn: Ks. Hồ Quang Thái Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Nam - 1071690 Võ Trung Trực - 1071720 Cán bộ phản biện ThS. Võ Huỳnh Trâm ThS. Trương Thị Thanh Tuyền Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm, Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Trường Đại Học Cần Thơ vào ngày 06 tháng 12 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: • Thư viện Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Trường Đại Học Cần Thơ • Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/ LẢI CẢM ẢN  Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý Thầy Cô của Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là Thầy Cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức cần thiết trong suốt những năm học tập tại trường. Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Hồ Quang Thái đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em. Với định hướng chính xác và sự chỉ bảo cặn kẽ của Thầy Hồ Quang Thái đã giúp chúng em tiếp thu vấn đề rất nhanh và định hướng được những công việc cần giải quyết một cách chính xác, đầy đủ. Chúng em xin chân thành cảm ơn các anh chị cùng các bạn đã nhiệt tình động viên và đóng góp ý kiến và giúp đỡ chúng em vượt qua khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn với tất cả nổ lực của bản thân nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Kính mong quý Thầy Cô và các bạn tận tình chỉ bảo. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự đóng góp quý báu của tất cả mọi người. Cần Thơ, ngày 6 tháng 12 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyn Hoàng Nam Võ Trung Trc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2011 Ks. Hồ Quang Thái NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2011 ThS. Võ Huỳnh Trâm ThS. Trương Thị Thanh Tuyền Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị MỤC LỤC MỤC LỤC ......................................................................................................................... 2 TÓM TẮT .......................................................................................................................... 4 ABSTRACT....................................................................................................................... 5 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT ................................................................................................. 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................................. 7 I. HIỆN TRẠNG ............................................................................................................ 7 II. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT .................................................................................. 8 III. HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ......................................................................... 10 IV. PHẠM VI ĐỀ TÀI ................................................................................................ 10 V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ..................................................................................... 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................ 13 I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG .................................................. 13 1. Mô hình dữ liệu quan niệm (CDM) ..................................................................... 13 1.1. Thực thể (Entity)........................................................................................... 13 1.2. Các kiểu quan hệ (Relationship Types) ........................................................ 13 1.3. Bảng số (Cardinality) .................................................................................... 14 1.4. Thuộc tính (Attribute) ................................................................................... 15 1.5. Khóa ứng viên & Khóa chính ....................................................................... 17 2. Mô hình dữ liệu mức luận lý (LDM) ................................................................... 17 3. Lưu đồ dòng dữ liệu (DFD) ................................................................................. 17 II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2008 ........................................ 18 1. Giới thiệu SQL SERVER 2008 ........................................................................... 18 1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu ........................................................................... 18 1.2. SQL SERVER 2008...................................................................................... 18 2. Kiến trúc khách – chủ (CLIENT/SERVER) ........................................................ 19 III. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# ........................................................................... 20 1. Giới thiệu .NET ................................................................................................... 21 1.1 .NET Framework ........................................................................................... 22 1.2. Common Language Runtime ........................................................................ 23 2. NAMESPACE – Không gian tên......................................................................... 25 3. ADO.NET ............................................................................................................ 26 3.1. Kiến trúc của ADO.NET .............................................................................. 26 3.2. Truy cập dữ liệu với ADO.NET ................................................................... 27 4. Công nghệ LINQ (LANGUAGE INTEGRATED QUERY) .............................. 29 4.1. Giới thiệu ...................................................................................................... 29 4.2. Cú pháp truy vấn dữ liệu: ............................................................................. 30 4.2.1. Truy xuất CSDL quan hệ (SQL) ............................................................ 30 4.2.2. Truy xuất dữ liệu phân cấp (XML) ........................................................ 31 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................ 33 I. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ THU THẬP THÔNG TIN ........................................... 33 1. Thông tin về nhân viên ........................................................................................ 33 2. Thông tin về nhà cung cấp ................................................................................... 33 3. Thông tin về các chi nhánh của siêu thị ............................................................... 33 4. Thông tin về hàng hóa ......................................................................................... 33 4.1. Thông tin về lô hàng ..................................................................................... 33 4.2. Thông tin loại hàng ....................................................................................... 33 4.3. Thông tin hàng hóa ....................................................................................... 33 GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 2 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị 5. Thông tin khách hàng .......................................................................................... 34 6. Thông tin các kho của siêu thị ............................................................................. 34 7. Thông tin về các công ty khách hàng .................................................................. 34 8. Công việc cập nhật các thông tin ......................................................................... 34 8.1. Phân công công việc cho nhân viên .............................................................. 34 8.2. Cập nhật hàng hóa trong kho ........................................................................ 34 8.3. Cập nhật các hàng hóa, nhà cung cấp mới .................................................... 35 8.4. Cập nhật các khách hàng thân thiết của siêu thị ........................................... 35 9. Thông kê và tổng kết ........................................................................................... 35 9.1. Thống kê ....................................................................................................... 35 9.2. Tổng kết ........................................................................................................ 35 II. CÁC MÔ HÌNH ...................................................................................................... 36 1. Mô hình thực thể quan niệm (CDM) ................................................................... 36 2. Mô hình dữ liệu luận lý (LDM) ........................................................................... 37 3. Mô hình dữ liệu vật lý (PDM) ............................................................................. 44 4. Lưu đồ dòng dữ liệu (DFD) ................................................................................. 59 DFD cấp 0 ............................................................................................................ 61 DFD cấp 1 ............................................................................................................ 62 DFD cấp 2 (CAPNHAT) ..................................................................................... 63 DFD cấp 2 (XUATNHAP) .................................................................................. 64 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ........................................................................................ 65 1. Quản lý chung ..................................................................................................... 65 2. Quản lý dữ liệu mặc định ..................................................................................... 65 3. Quản lý dữ liệu riêng .......................................................................................... 65 4. Tìm kiếm .............................................................................................................. 65 5. Thống kê .............................................................................................................. 66 IV. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................... 67 1. Lưu đồ xử lý......................................................................................................... 67 2. Demo chương trình ứng dụng .............................................................................. 71 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................................ 93 I. Kết luận .................................................................................................................... 93 II. Hướng phát triển ..................................................................................................... 95 PHỤ LỤC ........................................................................................................................ 96 Phụ lục 1: Hàm kiểm tra kết nối: ................................................................................. 96 Phụ lục 2: Hàm tạo mã nhân viên tự động:................................................................. 97 Phụ lục 3: Hàm ghi lại chuỗi kết nối CSDL: ............................................................... 98 Phụ lục 4: Hàm kiểm tra tài khoản khi đăng nhập:...................................................... 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 101 GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 3 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp TÓM TẮT Để trở thành một nước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục để đào tạo các nhân tài cho đất nước thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực như nông nghiệp và công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, tăng năng suất cho người nông dân là một việc làm không thể thiếu vì dân có giàu thì nước mới mạnh. Khi cuộc sống người dân được nâng cao thì nhu cầu ăn mặc, mua sắm, đi lại… cũng được nâng lên. Và các siêu thị đã xuất hiện nhằm trở thành nơi người dân có thể mua sắm một cách thoải mái theo sở thích của mình, nhưng để quản lý tất cả các loại hàng hóa trong một siêu thị là việc không hề dễ với một số lượng khổng lồ và được nhập từ rất nhiều nơi khác nhau. Chính vì thế, đề tài luận văn “Quản lý hàng hóa trong siêu thị” đã ra đời, phần mềm nhằm giúp các nhà quản lý có thể biết được chính xác các thông tin về nhân viên, về các loại hàng hóa đã bán và chưa bán, quản lý kho, quản lý xuất hàng, nhập hàng... Với việc kiểm soát được các thông tin quan trọng một cách kịp thời và nhanh chóng sẽ giúp cho người quản lý có thể tìm được những hướng đi mới trong kinh doanh nhằm giúp nâng cao uy tín và tăng doanh thu cho siêu thị. Giải pháp cho để tài: • Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 để quản lý và truy xuất dữ liệu. • Sử dụng Visual Basic.NET để viết chương trình ứng dụng. Kết hợp 2 công nghệ ADO.NET và LINQ của .NET Framework 3.5 Kết quả đạt được sau quá trình thực hiện: • Xây dựng thành công phần mềm “Quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị”. GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 4 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp ABSTRACT To become a developed country towards industrialization and modernization, in addition to improving the quality of education to train talents for the country, the application of science and technology in areas such as agriculture and industry to improve production, increase farmers' productivity is an indispensable work for the people, the country is rich in powerful new. When people's lives are improving, the demand for clothing, shopping, travel ... also be raised. And the supermarkets appeared to be where people can shop from the comfort of their preferences, but to manage all kinds of goods in a supermarket is not easy with a number of giant and imported from many different places. Therefore, the dissertation topic "Management of the goods in the supermarket" was created to help software managers can know the exact information about employees, in all kinds of goods sold and not sell, warehouse management, management of sale, management purchasing... Controlling the important information timely and quickly will help to managers can find new directions in business purpose enhance reputation and increase revenue to supermarkets. Solution to topic: • Using the administrative database SQL Server 2008 to manage and access data. • Using Visual Basic.NET to write application programs. Combine between LINQ and ADO.NET. technology of NET Framework 3.5. Results of implementation: • Building software "Management of goods in supermarkets" successfully. GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 5 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT • CDM: Conceptual Data Modal • LDM: Logical Diagram Modal • PDM: Physiscal Diagram Modal • DFD: Data Flow Diagram • CSDL: Cơ sở dữ liệu GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 6 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN I. HIỆN TRẠNG Với việc tận dụng tối đa công nghệ kỹ thuật vào trong công việc và cuộc sống thì hầu như máy tính có mặt ở tất cả mọi nơi, máy tính giúp công việc của những người quản lý trở nên dễ dàng hơn. Như một phần mềm phục vụ cho việc quản lý một trường Trung Học Phổ Thông nhằm giúp cho giáo viên không cần phải tốn nhiều thời gian để ghi chép lý lịch, điểm số cho học sinh hay tính điểm trung bình, xếp loại và thống kê,… tất cả những công việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và trong lĩnh vực phục vụ cho công việc bán hàng của một siêu thị thì máy tính lại giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, nó giúp cho người quản lý có những thông tin chính xác về nhân viên của siêu thị, người quản lý không cần phải tốn nhiều thời gian cho công việc ghi chép lý lịch của nhân viên, hay mỗi nhân viên có chức vụ và bậc lương ra sau, họ có được hưởng những quyền trợ cấp nào không? Tất cả các thông tin về nhân viên chỉ cần lưu một lần và có thể truy xuất bất kỳ vào lúc nào tùy theo mục đích của người quản lý. Đó là về nguồn lực nhân sự, còn về phần quan trọng nhất là quản lý hàng hóa của siêu thị thì như thế nào? Ta sẽ thử xét lại quy trình quản lý bằng tay một cách tổng quát nhất để xem việc quản lý hàng hóa như thế nào: một siêu thị sẽ quản lý hàng hóa của mình theo kho, khi nhập hàng thì nhân viên sẽ viết phiếu nhập với đầy đủ thông tin các loại hàng nhập vào, phải dùng máy tính tay để cộng các khoản tiền nhằm chi trả cho nhà sản xuất, hàng hóa sau khi vào kho sẽ được nhân viên kiểm tra lại thông qua phiếu nhập hàng nhằm xác định chính xác các loại hàng đã được nhập vào. Và một khi kho đã hết chỗ trống thì nhân viên phải thông báo với người quản lý nhằm thực hiện việc chuyển hàng hóa sang kho khác, với việc chuyển kho cũng cần phải có các thông tin của hàng hóa được chuyển, và nhân viên phải thực hiện lại công đoạn viết phiếu nhập kho và kiểm tra hàng hóa lúc nhập vào kho mới. Khi một khách hàng đến mua hàng, nhân viên thu ngân có nhiệm vụ phải viết hóa đơn cho khách hàng nhằm liệt kê tất cả các loại hàng hóa mà khách hàng đã mua và tổng số tiền mà khách hàng phải chi trả … Tất cả các GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 7 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị hoạt động bằng tay trên đều tốn rất nhiều thời gian, chưa kể đến việc phải lưu giữ những giấy tờ xuất, nhập hàng đó nhằm giúp cho việc tổng kết của mỗi tháng hay mỗi năm. Và với một siêu thị có thâm niên hoạt động trên thị trường thì số lượng giấy tờ sẽ không biết là bao nhiêu, điều này gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho việc tổng kết. Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng trong hoạt động của siêu thị chính là khách hàng sẽ nhìn thấy ở siêu thị đó cách thức phục vụ như thế nào? Nếu với một số lượng lớn khách hàng cùng mua hàng và tính tiền thì việc viết hóa đơn cho khách hàng sẽ cần một lượng lớn nhân viên nếu không muốn để khách hàng phải chờ đợi. Và không một người quản lý nào muốn thấy khách hàng của mình phải chờ đợi vì như thế sẽ làm cho siêu thị ngày càng mất uy tín trong mắt khách hàng về cách phục vụ của siêu thị. “Khách hàng là thượng đế”, đó là khẩu hiệu của tất cả các công ty bán hàng, nhưng để làm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi thì thật sự là một việc làm không hề dễ dàng gì, nếu cứ phục vụ khách hàng theo cách thủ công thì phải cần một lượng lớn nhân viên thanh toán nhằm hạn chế xuống mức thấp nhất thời gian mà khách hàng phải chờ đợi nhưng việc có thật nhiều nhân viên cùng một công việc như vậy sẽ làm cho doanh thu của siêu thị giảm xuống vì quỹ lương của siêu thị sẽ tăng tỷ lệ thuận theo số lượng nhân viên, và đó là điều mà những người lãnh đạo không hề muốn. Để khắc phục tất cả những vấn đề trên thì việc phát triển một phần mềm “Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị” chính là cách tối ưu nhất trong việc quản lý hàng hóa, quản lý nhân viên và cách thức phục vụ khách hàng. II. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT Như những vấn đề đã nảy sinh trong phần hiện trạng thì việc có một phần mềm để quản lý siêu thị nhằm hạn chế xuống mức thấp nhất số lượng công việc thủ công cho siêu thị là một việc làm rất cần thiết vì khi lượng công việc thủ công không còn nhiều như trước thì lượng nhân viên phục vụ cho cùng một công việc thủ công cũng sẽ giảm xuống đáng kể, điều này đồng nghĩa với việc quỹ lương chi trả cho nhân viên cũng sẽ giảm xuống. Như vậy, phần mềm “Quản lý siêu thị” GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 8 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị đã giải quyết được vấn đề đầu tiên chính là giảm quỹ lương không đáng có nhằm tăng doanh thu cho siêu thị. Hay với việc quản lý nhân viên, phần mềm sẽ yêu cầu người quản lý nhập thông tin của nhân viên, tất cả những thông tin về nhân viên đều sẽ được lưu giữ lại, nhân viên có chức vụ và quyền hạn ra sao? Hay nhân viên có bậc lương và phụ cấp như thế nào? Với việc nắm tất cả các thông tin liên quan thì việc tính lương cho nhân viên cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho người quản lý. Còn về việc vấn đề quản lý nhân viên và hàng hóa thì sao? Phần mềm sẽ giúp nhân viên chủ động hơn trong việc xuất hàng và nhập hàng, nhân viên chỉ cần chọn những mặt hàng cần cho việc xuất hoặc nhập trong danh sách các loại hàng đã có sẵn trên máy tính, sau đó in ra thành hóa đơn xuất hàng hoặc nhập hàng mà không cần viết lại. Phần mềm còn cho phép người quản lý biết được hàng hóa sẽ vào kho nào, và kho đó còn có thể lưu trữ được bao nhiêu hàng, nếu kho mà người quản lý cần nhập vào có số lượng lưu trữ ít hơn số lượng hàng cần nhập vào thì chỉ cần chia các loại hàng ra để nhập vào kho khác, danh mục các kho và số lượng mà kho có thể lưu trữ được đều có trên hệ thống, người quản lý chỉ việc chọn kho cần chuyển đến với số lượng hàng hóa mà kho có thể lưu trữ, sau đó in phiếu chuyển kho và đưa đến cho nhân viên thực hiện. Với chức năng quản lý kho, người quản lý không cần phải nhớ các kho còn có thể lưu trữ được bao nhiêu hàng hóa vì tất cả các thông tin đó đều được lưu lại lúc cập nhật kho mới hay thêm hàng hóa vào kho. Phần mềm còn giúp hạn chế xuống mức thấp nhất thời gian mà khách hàng phải chờ đợi trong lúc nhận hóa đơn và thanh toán cho siêu thị, nhân viên thu ngân chỉ việc quét mã vạch của các loại hàng hóa mà khách hàng đã chọn sau đó nhập số lượng và in hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn mà khách hàng nhận được sẽ có thông tin về các loại mặt hàng mà khách hàng đã chọn cùng với số tiền cần phải trả, việc cuối cùng mà nhân viên thu ngân thực hiện chính là thanh toán tiền với khách hàng. Và tất nhiên tất cả các hóa đơn bán hàng hay nhập hàng đều được lưu giữ lại, điều này giúp thuận lợi hơn cho người quản lý trong việc thống kê vào hàng tháng, hàng năm hay vào một thời điểm bất kỳ mà không cần phải báo trước. GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 9 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Với nhu cầu quản lý siêu thị đã được vạch ra thì cũng đã có các phần mềm thực hiện như phần mềm quản lý siêu thị eBizStore, tuy nhiên phần mềm này chú trọng đến việc quản lý khách hàng, quản lý hàng hóa trong siêu thị chứ không quản lý nhân viên. Vì thế, phần mềm “Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị” đã cải tiến hơn, phần mềm này giúp người quản lý có thể quản lý thêm nhân viên, tính lương nhân viên một cách dễ dàng bên cạnh việc quản lý hàng hóa. III. HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Qua nghiên cứu và tìm hiểu về mô hình hoạt động của các siêu thị ở nhiều nơi trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, chúng em đã tìm ra hướng giải quyết về quản lý hàng hóa cho siêu bằng cách xây dựng một phần mềm với các tính năng sau: • Quản lý nhân viên trong siêu thị: các thông tin về nhân viên đều được lưu và cơ sở dữ liệu của chương trình, người quản lý có thể thêm nhân viên mới, xóa các nhân viên đã nghỉ việc, cập nhật lại các thông tin cá nhân của nhân viên nếu chưa chính xác và tính lương cho nhân viên. Cũng như xuất các thông tin này ra văn bản khi cần thiết. • Quản lý kho và hàng hóa: người quản lý sẽ cập nhật các kho mới và các loại hàng hóa mới vào cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho việc xuất hàng, nhập hàng và chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác hay in ra các hóa đơn có liên quan. Công nghệ: • Nghiên cứu về mô hình hoạt động của siêu thị, kết hợp với kiến thức về lý thuyết phân tích hệ thống để xây dựng mô hình dữ liệu cho chương trình. • Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 2008 để lưu trữ dữ liệu • Sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual C# .NET, công nghệ LINQ để xây dựng ứng dụng cho chương trình quản lý. IV. PHẠM VI ĐỀ TÀI GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 10 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Đề tài “Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị” được thực hiện trên phân hệ ứng dụng của window, phần mềm sẽ quản lý chung tất cả các công việc của siêu thị, từ nhân viên cho đến hàng hóa. Do vậy, phần mềm được chia làm hai phần quản lý nhỏ là quản lý nhân sự và quản lý hàng hóa. • Trước khi tiến hành các công việc quản lý cho siêu thị, người quản lý cần cập nhật các thông tin chung cho phần mềm như cập nhật địa chỉ (Tỉnh thành phố, Quận huyện, Phường xã) , cập nhật các chức vụ mới (thêm mới hoặc cập nhật lại các chức vụ cần thiết cho việc quản lý siêu thị), cập nhật phân quyền (sau khi đã cập nhật chức vụ, người quản lý cần phân quyền cho chức vụ mới), cập nhật lương và phụ cấp (với mỗi chức vụ đã được cập nhật sẽ có một mức lương và mức phụ cấp tương ứng), cập nhật hiện trạng và hình thức thanh toán, hai thông tin này sẽ giúp cho việc quản lý xuất nhập hàng hóa trở nên dễ dàng hơn, với hình thức thanh toán đa dạng thì việc thanh toán giữa siêu thị và các khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Cập nhật kho (thông tin về số lượng của kho), cập nhật các hàng hóa mà siêu thị cần bán cho khách hàng. • Quản lý nhân sự: sau khi tuyển dụng nhân sự cho siêu thị, người có chức vụ quản lý nhân viên sẽ có nhiệm vụ cập nhật các thông tin cá nhân của nhân viên vào trong cơ sở dữ liệu, sau đó nhân viên sẽ được cấp một mã nhân viên do phần mềm tự tạo cùng với chức vụ và quyền hạn của mình do người quản lý cấp. Đồng thời, nhân viên cũng có thể biết các thông tin về lương của mình như: nhân viên sẽ thử việc hay làm chính thức với mức lương và phụ cấp bao nhiêu? • Việc quản lý hàng hóa sẽ thực hiện dựa trên các thông tin sau: thông tin về hàng hóa đã bán và thông tin về hàng hóa được nhập vào. Mỗi lần thanh toán với khách hàng thì phần mềm sẽ cho phép nhân viên bán hàng xuất hóa đơn bao gồm danh sách các hàng hóa đã mua và tổng số tiền phải trả, chỉ cần thống kê lại các hóa đơn bán hàng thì người quản lý sẽ biết được thông tin hàng hóa đã bán cùng với tổng số tiền mà siêu thị đã thu được. Một khi siêu thị có nhu cầu nhập hàng từ nhà cung cấp thì nhân viên sẽ lập GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 11 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp phiếu nhập hàng và chuyển hàng hóa vào kho, phiếu nhập hàng sẽ lấy thông tin từ hàng hóa có sẵn trong cơ sở dữ liệu để tự động tính tổng tiền nhập hàng mà siêu thị phải trả cho chi nhánh. Ngoài ra, phần mềm cho phép nhân viên nhập hàng có thể biết được thông tin lưu trữ của kho nhằm giúp cho việc nhập hàng thực hiện một cách trơn tru hơn, khi số lượng lưu trữ của một kho nào đó không đủ đáp ứng nhu cầu nhập hàng của siêu thị thì nhân viên có thể lập phiếu chuyển kho cho các loại hàng hóa chưa vào kho. V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Từ Tuần Đến Tuần Công Việc 1 Tuần 5 Giai đoạn tìm hiểu: Tuần 4 Tìm hiểu mô hình hoạt động của các siêu thị xung quanh nội thành Thành phố Cần Thơ, thu thập các thông tin cần thiết. Xây dựng đề cương chi tiết, kế hoạch thực hiện. 2 Tuần 6 Tuần 9 Giai đoạn phân tích: • Dựa trên kết quả thu được từ quá trình tìm hiểu tiến hành phân tích và thiết kế các đối tượng có trong hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu. • Xây dựng các mô hình: MCD, MLD, DFD 3 Tuần 10 Tuần 14 Xây dựng ứng dụng window: • Cài đặt hệ thống. • Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL server. • Thiết kế các module cho chương trình. 4 Tuần 15 Tuần 17 • Viết và hoàn chỉnh báo cáo. • Kiểm tra lại ứng dụng, bổ sung thêm các tính năng cần thiết. GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 12 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1. Mô hình dữ liệu quan niệm (CDM) 1.1. Thực thể (Entity) Định nghĩa: Thực thể là một phần tử trong mô hình tương ứng với một lớp đối tượng (các phần tử có cùng một số đặc tính nào đó) thuộc tổ chức trong quá trình mô hình hóa. Ví dụ: - Nhân_viên, khách_hàng, Hàng_hóa,… - Môn_học, Loại_hàng, Giao_dịch,… Có 2 loại thực thể : thực thể yếu và thực thể mạnh Thực thể yếu (weak entity): là thực thể tồn tại phụ thuộc vào một thực thể khác. (Thực thể yếu có thể chứa thuộc tính hay không chứa thuộc tính, cũng như nó có thể có thuộc tính khóa chính hay không có). Thực thể mạnh (strong entity): là thực thể mà sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào thực thể nào khác. 1.2. Các kiểu quan hệ (Relationship Types) Định nghĩa: Mối quan hệ là quan hệ giữa các thực thể trong mô hình. Nó thể hiện quan hệ giữa các thực thể tham gia vào mối quan hệ đó. Quan hệ giữa hai thực thể được chia làm 2 loại: quan hệ một - một và quan hệ một - nhiều. Quan hệ 1 – 1: (One-to-One) B A B A Relationship Name Relationship Name Quan hệ một – nhiều: (One-to-Many) Relationship Name Relationship Name GVHD: Ks. Hồ Quang Thái B A B A 13 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp Quan hệ nhiều – nhiều: (Many-to-Many) B A B A Relationship Name Relationship Name Quan hệ tự thân: (Recursive Relationship) A Relationship Name Các quan hệ phụ thuộc hàm: B A B A Relationship Name Relationship Name 1.3. Bảng số (Cardinality) B A Relationship Name Mỗi thực thể A được kết hợp với một và chỉ một thực thể B. Mỗi thực thể B có thể không được kết hợp hay kết hợp với chỉ một thực thể A. B A Relationship Name Mỗi thực thể A được kết hợp với một và hay nhiều thực thể B. Mỗi thực thể B có thể không được kết hợp hay kết hợp với chỉ một thực thể A. B A Relationship Name Mỗi thực thể A được kết hợp với một và hay nhiều thực thể B. Mỗi thực thể B có thể kết hợp một hay nhiều thực thể A. GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 14 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp A Relationship Name Đi đôi với một kiểu quan hệ với chính nó với ý nghĩa kết hợp như giữa 2 kiểu thực thể khác nhau. B A Relationship Name Mỗi thực thể A được kết hợp với một và hay nhiều thực thể B. Mỗi thực thể B chỉ kết hợp với một thực thể A. Đặt biệt khi chuyển sang cơ sở dữ liệu thì khóa của thực thể A sẽ tham gia vừa là khóa ngoại vừa là thành phần khóa chính của bảng B. 1.4. Thuộc tính (Attribute) Định nghĩa: Thuộc tính (của một thực thể hoặc của một mối kết hợp) là một phần tử của mô hình tương ứng với một đặc tính của một lớp đối tượng hoặc một mối quan hệ giữa các đối tượng thuộc tổ chức trong việc mô hình hóa. Thuộc tính thường định danh bằng tên, mang ý nghĩa là đặc tính của đối tượng hay quan hệ giữa các đối tương trong thế giới thực và chúng có thể lượng hóa (mô tả, cân đong, đo, đếm) được. Ví dụ: Kiểu thực thể Nhân viên được mô tả bởi các thuộc tính như mã nhân viên, họ tên nhân viên, ngày sinh và giới tính GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 15 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720 Ứng dụng quản lý hàng hóa trong hệ thống siêu thị Luận Văn Tốt Nghiệp NHÂN VIÊN MÃ NV HỌ TÊN NV NGÀY SINH GIỚI TÍNH Miền trị của thuộc tính (Attribute domain): là một tập hợp các giá trị có thể gán được cho một thuộc tính. Chẳng hạn như:thuộc tính giới tính chỉ có thể có một trong hai giá trị là nam hay nữ. Các kiểu thuộc tính (Attribute Types): - Thuộc tính đơn (Simple attribute): là một thuộc tính tạo thành bởi một thành phần tồn tại độc lập. Ví dụ: Mã nhân viên, giới tính, ngày sinh. - Thuộc tính phức hợp (Composite attribute): là một thuộc tính tạo thành bởi nhiều thành phần tồn tại độc lập. Ví dụ: Địa chỉ của nhân viên. - Thuộc tính đơn trị (Single-valued attribute): là một thuộc tính chỉ chứa một giá trị cho mỗi thực thể. Ví dụ: Mã nhân viên là đơn trị vì mỗi nhân viên chỉ có một mã nhân viên. - Thuộc tính đa trị (Multi-valued attribute): là một thuộc tính có thể chứa nhiều giá trị cho mỗi thực thể. Ví dụ: Tel_No của chi nhánh có thể chứa nhiều số điện thoại, vì vậy nó là thuộc tính đa trị. - Thuộc tính dẫn xuất (Derived attribute): là thuộc tính có giá trị dẫn xuất từ giá trị của một thuộc tính hoặc một tập thuộc tính có liên quan, không cần thiết phải nằm trong cùng thực thể. Ví dụ: thuộc tính Age (tuổi) là thuộc tính dẫn xuất ra từ thuộc tính ngày sinh. GVHD: Ks. Hồ Quang Thái 16 SVTH: Nguyễn Hoàng Nam – 1071690 Võ Trung Trực – 1071720
- Xem thêm -