Tài liệu Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh (2)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài: Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh. Chủ nhiệm Đồng thực hiện : : Huỳnh Cao Tuấn : Nguyễn Trọng Vinh Trần Đức Toàn NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 3 Phân tích hiện trạng 4 Quy trình thực hiện 5 Phương pháp thực hiện 6 Kết quả đạt được và kết luận 2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 2. TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh văn bản.  Cụ thể là nghiên cứu và cải tiến thuật toán áp dụng biến đổi Hough để phát hiện góc lệch của ảnh. Đồng thời xây dựng 1 hàm xoay ảnh với góc tìm được để xử lý và cho ra ảnh kết quả được ngay ngắn, dễ nhìn và để hỗ trợ tốt hơn cho các thao tác xử lý ảnh tiếp theo.  Chương trình thử nghiệm có thể xử lý được trên nhiều loại ảnh khác nhau, bên cạnh đó bắt buộc phải thao tác được trên ảnh màu. 4 3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG Trong nước  Nổi bật có phần mềm VietOCR và phần mềm VNDOCR của viện Công nghệ Thông tin. Ngoài nước  Tiêu biểu là 2 phần mềm: ImageScan và FineReader. 5 4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN  Phân tích hiện trạng xử lý góc nghiêng của ảnh bảng điểm trong hệ thống quản lý điểm.  Nghiên cứu bài toán góc nghiêng của ảnh.  Phân tích một số phương pháp phát hiện góc nghiêng ảnh văn bản.  Áp dụng biến đổi Hough vào việc phát hiện góc nghiêng của ảnh.  Xây dựng chương trình thực nghiệm và đánh giá kết quả. 6 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Một số phương pháp tiêu biểu:  Nearest Neighbour Clustering  Profile Projection  Center of Gravity  Morphology  Hough Transform 7 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Bảng so sánh một số phương pháp  Thực nghiệm trên ảnh thuộc nhiều loại tài liệu khác nhau như: văn bản, mẫu biểu, sách,…. GÓC LỆCH THỰC TẾ GÓC LỆCH TÌM ĐƯỢC THỜI GIAN Nearest Neighbour Clustering 300 29,70 0.83 Profile Projection 300 30,120 0.82 Hough Transform 300 29,920 0.79 PHƯƠNG PHÁP 7 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Sơ đồ giải thuật: Tìm điểm đặc trưng Dò biên Image source Lưu mảng tích lũy Áp dụng biến đổi HOUGH Xác định đường thẳng Hough T Xác định góc nghiêng dựa vào mảng tích lũy F Kiểm tra còn đối tượng ảnh cần xét Xoay ảnh Image result 8 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Áp dụng biến đổi Hough:  Xét một điểm ảnh có tọa độ (x,y) trong mặt phẳng.  Theo biến đổi Hough thì qua điểm ảnh này có vô số đường thẳng, mỗi đường thẳng lại cho một cặp (r,) thoả mãn phương trình Hough: r = x cos  + y sin  r1=x.cos+y.sin 0 y Hough[][r1]=3  r r2=x.cos+y.sin Hough[][r1]=4 x 9 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Áp dụng biến đổi Hough:   Sử dụng một mảng tích lũy Hough [, r] để lưu trữ lại các điểm ảnh thỏa mãn phương trình trên. Do giá trị của mỗi phần tử thuộc mảng Hough [,r] là số điểm ảnh thuộc đường thẳng r = x cos  + y sin . Như vậy, để xác định góc nghiêng của ảnh ta sẽ căn cứ vào phần tử có giá trị cực đại trong mảng tích lũy. Hough [ [i,ri] = 10 Hough [ [j,rj] = 13 10 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Phương pháp xoay ảnh  Quay ảnh là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất của mọi hệ thống xử lý ảnh.  Thuật toán quay ảnh đơn giản là chuyển một điểm ảnh ở tọa độ (x,y) từ ảnh ban đầu thành điểm ảnh mới có tọa độ (x’,y’) trong ảnh kết quả với (x’,y’) được xác định theo công thức: x’=x.cos  + y.sin  y’=y.sin  - x.cos  O y  P’(x’,y’) P(x,y) x 11 6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Module phát hiện biên của các đối tượng trong ảnh 12 6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Module phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh 13 KẾT LUẬN  Một cách tự nhiên và tất yếu thì vấn đề không thể tránh khỏi trong xử lý ảnh văn bản là bài toán phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh văn bản nhằm hỗ trợ tốt hơn cho thao tác nhận dạng tiếp theo.  Chương trình đã được thử nghiệm trên nhiều loại ảnh văn bản khác nhau với kết quả rất khả quan. Đồng thời, chương trình có khả năng phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh văn bản của nhiều loại ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả các ảnh văn bản có nhiều biểu đồ, hình vẽ. 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Đỗ Năng Toàn, "Biên ảnh và một số tính chất", Tạp chí Khoa học Công nghệ, Tập 40, 2002.  Phạm Việt Bình, Phát triển kỹ thuật dò biên, phát hiện biên và ứng dụng, Dự thảo Luận án Tiến sỹ, 2006.  AL Shatnawi and K. Omar. Methods of Arabic baseline detection the state of art. Int. J. Comput. Sci. Network Secur, 2008 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO  A. Mahmoud Al-Shatnawi and Khairuddin Omar. “Skew Detection and Correction Technique for Arabic Document Images Based on Centre of Gravity”. Journal of Computer Science 5, 2009.  Shutao Li, Qinghua Shen and Jun Sun. Recognition Letters, Volume 28, Issue 5, 1 April 2007. 16 CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE!
- Xem thêm -