Tài liệu Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của một số giống lạc (arachis hypogaea l.) có năng suất khác nhau

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 –––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THANH BÌNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA L.) CÓ NĂNG SUẤT KHÁC NHAU LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Hµ Néi, 2010 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 –––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THANH BÌNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA L.) CÓ NĂNG SUẤT KHÁC NHAU Chuyªn ngµnh: Sinh häc thùc nghiÖm M· sè: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Đính Lêi c¶m ¬n Hµ Néi, 2010 3 LỜI CẢM ƠN B»ng tÊm lßng biÕt ¬n s©u s¾c, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy h­íng dÉn -TS. NguyÔn V¨n §Ýnh, Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi 2 ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì em hoµn tµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸n bé, nh©n viªn Bé m«n nghiªn cøu l¹c, Trung t©m ®Ëu ®ç, ViÖn c©y l­¬ng thùc vµ c©y thùc phÈm ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm còng nh­ cung cÊp c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Ò tµi luËn v¨n nµy. Xin bµy tá lßng biÕt tíi Ban gi¸m hiÖu, Phßng sau ®¹i häc vµ Khoa Sinh Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi 2, lµ n¬i t«i ®­îc ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n, ph­¬ng ph¸p trong chuyªn m«n sinh häc thùc nghiÖm vµ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó t«i ®­îc häc tËp, thùc hiÖn ®Ò tµi luËn v¨n nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tØnh B¾c Giang, c¸n bé gi¸o viªn tr­êng THPT Ph­¬ng S¬n, gia ®×nh cïng b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn, ®éng viªn khÝch lÖ t«i trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Mét lÇn n÷a cho phÐp t«i bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn tÊt c¶ nh÷ng sù gióp ®ì quý b¸u trªn. Hµ Néi, ngµy 08 th¸ng 10 n¨m 2010 T¸c gi¶ luËn v¨n NguyÔn Thanh B×nh 4 Lêi cam ®oan Tôi xin cam đoan những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Đính từ năm 2008 đến nay và không trùng lặp với bất cứ tác giả nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung được đề cập trong bản luận văn này. Hµ Néi, ngµy 08 th¸ng 10 n¨m 2010 T¸c gi¶ luËn v¨n NguyÔn Thanh B×nh 5 TµI LIÖU THAM KH¶O I- Tµi liÖu tiÕng viÖt [1]. §ç ¸nh, Bïi §×nh Dinh (1982), §Êt ph©n bãn vµ c©y trång”, T¹p chÝ khoa häc ®Êt, Héi khoa häc ®¸t ViÖt Nam. [2]. TrÇn ThÞ ¢n (2004), “Nghiªn cøu x¸c ®Þnh mét sè biÖn ph¸p kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt l¹c trªn ®Êt c¸t biÓn Thanh Ho¸ , LuËn ¸n TiÕn sü khoa häc n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN ViÖt Nam. [3]. NguyÔn V¨n B×nh, Vò §×nh Chinh, NguyÔn ThÕ C«n, Lª Song Dù, §oµn ThÞ Thanh Nhµn, Bïi Xu©n Sö (1996), Gi¸o tr×nh c©y c«ng nghiÖp, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [4]. Lª H÷u CÇn (1998), Nghiªn cøu c¬ së khoa häc cña sù h×nh thµnh hÖ thèng c©y trång míi ë c¸c huyÖn vïng ven biÓn Thanh Ho¸ , LuËn ¸n TiÕn sü khoa häc n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN ViÖt Nam. [5]. NguyÔn ThÞ Chinh (1996), “N©ng cao n¨ng suÊt l¹c ë nhãm chÝn sím thÝch hîp cho mét sè tØnh phÝa B¾c ViÖt Nam b»ng con ®­êng chän gièng”, LuËn ¸n TiÕn sü khoa häc n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN ViÖt Nam. [6]. Lª V¨n DiÔn (1991), “Kinh tÕ s¶n xuÊt l¹c ë ViÖt Nam”, TiÕn bé kü thuËt vÒ trång l¹c vµ ®Ëu ®ç ë ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [7]. Lª Do·n Diªn (1993), “KÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sinh ho¸ cña l¹c”, T¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thù phÈm. [8]. Lª Song Dù, NguyÔn ThÕ C«n (1979), Gi¸o tr×nh c©y l¹c, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [9]. Lª Song Dù, §µo V¨n Huynh, Ng« Døc D­¬ng (1991), “Gièng l¹c Sen Lai 75/23 , TiÕn bé kü thuËt vÇ trång l¹c vµ ®Ëu ®ç ë viÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 6 [10]. Ng« Døc D­¬ng, NguyÔn V¨n LiÔu, §µo V¨n Huynh (1990), “So s¸nh mét sè gièng l¹c m¬i trång ë c¸c tØnh phÝa B¾c , Th«ng tin chuyªn ®Ò c©y ®Ëu ®ç, Tr 23-24. [11]. TrÇn Kim §ång, NguyÔn Quang Phæ, Lª ThÞ Hoa (1991), Gi¸o tr×nh sinh lý c©y trång, NXB §¹i häc vµ GD chuyªn nghiÖp, Hµ Néi. [12]. NguyÔn V¨n §Ýnh (2003), B­íc ®Çu kh¶o s¸t kh¶ n¨ng thÝch øng cña mét sè gièng khoai t©y trªn ®Êt Cao Minh- Mª Linh- VÜnh Phóc", Th«ng b¸o khoa häc c¸c tr­êng §¹i häc, tr. 70- 75. [13]. NguyÔn V¨n §Ýnh, NguyÔn Nh­ Khanh (2004), Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng sinh tr­ëng, huúnh quang vµ n¨ng suÊt mét sè gièng khoai t©y trång trªn nÒn ®Êt VÜnh Phóc”, Nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n, trong Khoa häc sù sèng, tr. 361- 364, NXB KH & KT, Hµ Néi. [14]. Ng« ThÞ Lam Giang, NguyÔn Kim B»ng, TrÇn §×nh Long (1993), KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm mét sè gièng l¹c t¹i Cñ Chi, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [15]. Vò C«ng HËu, Ng« ThÕ D©n, §ç ThÞ Dung (1995), (Biªn dÞch), C©y l¹c, NXB N«ng NghiÖp, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. [16]. §iªu ThÞ Mai Hoa, NguyÔn §¹t Kiªn (2005), Kh¶ n¨ng quang hîp cña c¸c gièng ®Ëu xanh trong ®iÒu kiÖn g©y h¹n , Nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n trong Khoa häc sù sèng, tr. 599-601, Nxb KH & KT, Hµ Néi. [17]. Kuzushko. N.N (1984), X¸c ®Þnh tÝnh chÞu h¹n cña c©y lÊy h¹t theo sù biÕn ®æi th«ng sè chÕ ®é n­íc, NXB Leningrat. [18]. TrÇn V¨n Lµi (1991), “YÕu tè n«ng sinh häc h¹n chÕ s¶n xuÊt l¹c ë ViÖt Nam vµ h­íng kh¾c phôc , TiÕn bé kü thuËt vÒ trång l¹c, ®Ëu ®ç ë ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp Hµ Néi. 7 [19]. TrÇn §×nh Long, NguyÔn ThÞ Chinh (2005), KÕt qu¶ nghiªn chän t¹o vµ ph¸t triÓn gièng ®Ëu ®ç 1985-2005 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn 20062010 , Khoa häc vµ c«ng nghÖ 20 n¨m ®æi míi, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [20]. TrÇn Mü Lý (1990), “KÕt qu¶ ph©n tÝch mét sè nguyªn liÖu cã dÇu”. T¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (8). [21]. NguyÔn V¨n M· (2004), ¶nh h­ëng cña thiÕu n­íc ®Õn kh¶ n¨ng quang hîp cña c©y l¹c , Nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n trong Khoa häc sù sèng, tr. 504 - 507, NXB KH & KT, Hµ Néi. [22]. NguyÔn V¨n M·, Cao B¸ C­êng, NguyÔn ThÞ Thanh H¶i (2005), "Mét sè chØ tiªu sinh lý cña gièng l¹c chÞu h¹n", Nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n trong Khoa häc sù sèng, tr.975- 977, Nxb KH & KT, Hµ Néi. [23]. Chu Huy MÉn (2001), øng dông tin häc trong sinh häc, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. [24]. Chu Huy MÉn, §µo H÷u Hå (2001), Thèng kª sinh häc, NXB KH&KT, Hµ Néi. [25]. NguyÔn Duy Minh, NguyÔn Nh­ Khanh (1982), Thùc hµnh sinh lý thùc vËt, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi [26]. §ç ThÞ BÝch Nga, Tr­¬ng V¨n Hé (1990), KÕt qu¶ nghiªn cøu vËt liÖu chän t¹o gièng khoai t©y (1982 1989) , Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc c©y khoai t©y (1986- 1990), tr.7-12, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [27]. §ç ThÞ BÝch Nga, Ph¹m Xu©n Liªm vµ CTV (1995), "§¸nh gi¸ c¸c tæ hîp khoai t©y h¹t lai ë miÒn b¾c ViÖt Nam 1991-1995", Trung t©m nghiªn cøu khoai t©y- rau, ViÖn Khoa häc kü thuËt ViÖt Nam. [28]. NguyÔn V¨n Ph­íc(1995), 50 n¨m N«ng nghiÖp ViÖt Nam. KhuyÕn n«ng ViÖt Nam. 50 n¨m n«ng nghiÖp ViÖt Nam (1945-1995), Th«ng tin khuyÕn n«ng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, sè 4 n¨m 1995. 8 [29]. Ph¹m §ång Qu¶ng (chñ biªn), Ph¹m ThÞ Tµi, Lª Quý T­êng, NguyÔn Quèc Lý (2005), 575 gièng c©y trång n«ng nghiÖp míi”, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [30]. Ph¹m ChÝ Thµnh (1988), Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®ång ruéng, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [31]. NguyÔn V¨n Th¾ng vµ CS (2008), KÕt qu¶ nghiªn cøu ph¸t triÓn gièng l¹c cao s¶n L18 cho vïng th©m canh , B¸o c¸o c«ng nhËn gièng, ViÖn KHKT N«ng nghiÖp ViÖt Nam. [32]. Ng« §øc ThiÖu (1990), “NhËn xÐt mét sè chØ tiªu h×nh thµnh n¨ng suÊt khoai t©y vïng ®ång b»ng s«ng Hång”, tr.93-98, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. [33]. TrÇn Danh Th×n (2001), “ Vai trß cña c©y ®Ëu t­¬ng, c©y l¹c vµ mét sè biÖn ph¸p kü thuËt th©m canh ë mét sè tØnh trung du, miÒn nói phÝa B¾c , LuËn ¸n TiÕn sü khoa häc n«ng nghiÖp, ViÖn KH KTNN ViÖt Nam. [34]. Hå ThÞ BÝch Thoa (1996), ¶nh h­ëng cña liÒu l­îng bãn l©n kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt l¹c xu©n trªn ®Êt thÞt nhÑ Thõa Thiªn HuÕ ”, LuËn v¨n Th¹c sü n«ng nghiÖp, Tr­êng §H N«ng l©m HuÕ. [35]. Tæng côc thèng kª ViÖt Nam (2008), Niªn gi¸m thèng kª ViÖt Nam, NXB Thèng kª, Hµ Néi. [36]. KiÒu TØnh ( 1995), B¸o n«ng nghiÖp sè 13/379 (30/3-5/4/1995) [37]. Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn vïng (1998), ChÊt gi÷ n­íc chèng h¹n cã hiÖu qu¶ cao, “Khoa häc 98”, Tµi liÖu dÞch. [38]. Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång trung ­¬ng (1998), 265 gièng c©y trång míi. NXB N«ng nghiÖp Hµ Néi. [39]. Lª ThÞ ThuÇn, Tr­¬ng V¨n Hé, §µo Duy ChiÕn (1990), "Kh¶o nghiÖm gièng khoai t©y I.1039 vµ VC 38.6", Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc c©y khoai t©y (1986- 1990), tr.31-36, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 9 [40]. Vâ Minh Thø (1999), Nghiªn cøu so s¸nh mét sè chØ tiªu sinh lý, sinh hãa cña 4 gièng lóa chÞu mÆn kh¸c nhau d­íi ¶nh h­ëng cña NaCl vµ mÆn cã xö lý NaClO3 ,, LuËn ¸n tiÕn sü sinh häc, Tr­¬ng §HSP Hµ Néi. [41]. §µo ThÕ TuÊn (1970), Sinh lý ruéng lóa n¨ng suÊt cao, NXB Khoa häc & Kü thuËt, Hµ Néi. [42]. Vò V¨n Vô, Hoµng §øc Cù, Vò V¨n T¸m, TrÇn V¨n Lµi (1993), Gi¸o tr×nh sinh lý thùc vËt (Gi¸o tr×nh Cao häc N«ng nghiÖp, sinh häc), NXB N«ng NghiÖp, Hµ Néi. [43]. Vò H÷u Yªm (1996), Gi¸o tr×nh ph©n bãn vµ c¸ch bãn ph©n, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi. II- Tµi liÖu tiÕng anh [44]. Akali Koichi(1962), Soil Science and plant nutrition, London, [45]. Akita S. (1987), Physiological aspects for improving yield potential in tropical rice cultivation, Internat. Rice Res. Conf. Manila. [46]. Bhargava P.D. Dixit P.K., Saxena D.K. and Bhatia L.K(1970), Correlation studies on yield and its components in erect varieties of groundnut (Arachis hypogaea L.) Rajasthan Journal of Agr. Science 1, 1970. [47]. Boyd N. S., Gordon R. and Martin R. C. (2002), “Relationship between leaf area index and ground cover in potato under different management”, Potato Research Springer Netherlands, 45(2-3), pp. 117-129 [48]. Cahaner A. and Ashri A(1974),Vegetative and reproductive development of Virginia type peanut varieties in different stand densities. Crop Science 14. [49]. Chand, H.H(1974),Effect of temperatures at blooming stage on the yield, oil content and protein of peanut. Journal Agricultural Association of China. 10 [50]. Coffelt T.A., Porter D.M., Mozingo R.W. (1994), 'Registration of VA93B peanut' Crop science, 34(4), USDA - ARS, USA, pp. 1126. [51]. De Bee J.F(1968). Influence of temperature in Arachis hypogaea L. with special reference to its pollen viability. Ph. D. Thesis, State Agricultural University Wageninge, The Netherlands. [52]. Dickens J.W. and Khalsa J.S(1967), Window orientation and harvesting damage to peanuts oleagineux 22. [53]. Dorairaj M.S (1962), Preliminary steps for the formation of selection of index for yield in groundnut. Madras Agricultural Journal 49. [54]. Dreyer J(1980), Growth response of peanuts (Arachis hypogaea L.) with different fruiting zone temperature, Ph.D. thesis, University of Florida, USA, [55]. Faostat Database (Website). http//www.faostat.fao.org 56- Forestier, E.J(1973), Control of flowering in Arachis hypogaea L. Ph. D. Thesis, State Agricultural University, Wageningen, The Netherlands, 1957. [57]. Forestier, E.J. Vegetative characters growth and yield of early groundnut in a forest region. Cahorstom Biologic 19. [58]. Hang N. And McCloud,(1976), Low light intensity at different stages of growth as affecting peanut yield components. Agronomy Abstract. [59]. Hanson A.D., Peacock H., Khush G.S. (1990), Drought resistance in rice , Nature, 345, pp. 26 – 27. [60]. Hayaishi K. (1969), Efficiencies of solar energy conversion and relating characteristics in rice varieties . Proc. Crop Sci. Soc. Japan, 38, pp. 495 -500 [61]. Hayaishi K.(1972), Efficiencies of solar energy conversion in rice varieties , Bull.Nat.Inst. Agri. Sci. Series D, 23, pp. 1-67. 11 [62]. Hudgens R.E. and McCloud D.E(1974), The effect of low light intensity on flowering, yield and kernel size of florunner peanut. Soil crop Science society. Florida proceedings 34. [63]. Ishihara K., and T. A. Yamazaki, T. Hirasawa and T. Ogura (1977), Relationship between stomatal aperture and light intensity in maize and rice plants , Japan. Jour. Crop Sci, 46, pp. 105-106. [64]. Ishihara K., Lida O., Hirasawa T. and Ogura T., (1978), Reationship between potasssium content leaf blades and stomatal aperture in rice plant , Japan. Jour. Crop Sci, 47, pp. 719-720. [65]. Ishihara K., Hirasawa T., Lida O. and Kimuza M. (1981), “Diurnal changes in transpiration rate, stomatal aperture, stomatal conductance, xylem water potential in rice plants under varying growth conditions”, Japan. Jour. Crop Sci, 50, pp. 25-37. [66]. Ishii R., Samejima R. and Murata Y. (1977) Photosynthetic 14CO2 fixation in the leaves of rice and some other species , Japan. Jour. Crop Sci, 46, pp. 97-102. [67]. Ishii R., Ohsugi R., and Murata Y. (1977), The effect of temperature on the rates of photosynthesis, respiration and on the activity of RuBP carboxylase in barley, rice and maize leaves , Japan. Jour. Crop Sci, 46, pp. 516-523. [68]. Ishii R., Matsuzaki A., Li W. J., Kariya K., Machida H., Nakamoto T., Kumuza A. and Tsunoda K. (1986), Comparative studies on varietal differences of rice yield. (1). Yearly changes of the varietal difference on grain yields , Japan. Jour. Crop Sci, 55 (Suppl.2), pp. 65-66. [69]. Ishii R., Matsuzaki A., Li W. J., Kariya K., Machida H., Nakamoto T., Kumuza A. and Tsunoda K. (1986), “Comparative studies on varietal 12 differences of rice yield. (2). Varietal comparison of potential maximum yield in a isolated plant , Japan. Jour. Crop Sci, 55 (Suppl.2), pp. 67-68. [70]. Ishii R. (1988), Varietal differences in rice yield and its determining mechanism, In Goto, K. ed Analytical studies on the mechanisms of rice yield fomation and the attainable maximum yield through current technology , Report on the Grant-in-Aid Project A commissioned by the Ministry of Education, Science and Culture, 1985-1987, pp 6- 18. [71]. Janamatti V.S (1979), Physiological aspects of growth and yield under non-stressed conditions in four genotypes of groundnut. M. Sc. (Ag) Thesis, University of Agricultural Sciences, Bangalore Karnataka. [72]. Jaswal S.V. and Gupta V.P(1966), Correlation and regression studies in spreading types of groundnut. Journal of Research Punjab Agricultural University 3. [73]. John C.M.(1949), Report on Research on oilseed crops in India. The Indian central oilseeds committee, New Delhi Appendix III [74]. Kataria V.P., Rao S.K. and Kushwaha J.S.(1984), Yield components in bunch type of groundnut. Mysore Journal of Agricultural Science 18. [75]. Khan M. A. and S. Tsumoda (1970), Differences in leaf photosynthesis and leaf transpiration rates among six commecial wheat varieties of West Pakistan , Japan.J. Breed, 20, pp. 344-350 [76]. Lin H.(1954), Studies on the characteristic correlation among different varieties of peanut, Journal of Agricultural Research Taiwan 4. [77]. Lin, H. Chen C.C. and Lin CY(1969), Studies n the yield components of peanut II, The path coefficient of yield components in different crops of peanut. Journal Agricultural Association of China 65. 13 [78]. Makino A., T. Mae and K. Ohira (1988), Differences between wheat and rice in the enzymic properties of ribulose-1,5-biphosphate carboxylase/oxygenase and the relationship to photosynthetic gas exchange , Planta, 174, pp. 30 -38. [79]. Mills W.T(1964), Heat unit system for predicting optimum peanut harvesting time, Transacions of the American Society of Agricultural Engineers. [80]. Mittal S.P. and Mehta T.R(1954), Some studies on groundnut, Indian journal of genetic and plant breeding 14. [81]. Mixon A.C. Evan E.M (1969), Soil temperature affects peanut stands, Highlights of Agricultural Research 16. [82]. Nageswara Rao, R.C., Singh A.K., Reddy L.J. and Nigam S.N(1995), Prospects for Utilization of genotypic variability for yield improvement in groundnut, Journal annual of oilseeds Res. 11 (2). P. 259-268. [83]. Nguyen H.T., Babu C.R., Blum A. (1997), “Breeding for drought in rice: Physiology and Molecular Genetic Considerations”, Crop Sci, 37, pp. 1426 – 1434. [84]. Nigam S.N.Sl Dwivedi and Gibbons R.W(1991), Groundnut breeding: Constraints, achievements and future possibilities, Plant breeding Abstracts, ICRISAT Center. Patancheru. PO. AP 502 324. India. [85]. Ono, Y, and Otaki, K (1971), Effect of shading treatment at early growth stage on growth and yield of peanut plants, Proceeding of the crop science of Japan 20. [86]. Pallmas, J.E and Samish. J.B(1974), Photosynthesis response of peanut, Crop science 14. [87]. Peleg L.G., Aspinall D. (1981), Physiology and biochemistry of drought resistance, Acad Press, New York. 14 [88]. Rao M.J.V. Nigam S.N. and Huda A.K.S (1992), The thermal time concep as a selection criterion for earliness in peanut. Peanut Science Vol. 19. [89]. Raymond M. Wheeler (2006), “Potato and Human Exploration of Space: Some Observations from NASA-Sponsored Controlled Environment Studies , Potato Research Springer Netherlands, 49(1), pp. 67-90. [90]. Reid P.H. and Cox F.R (1973), Soil properties mineral nutrition and fertilization practices, Peanut-culture and use. Chapter 8. American peanut Research and Education association. Inc. Stillwater, Oklahoma [91]. Reust W., Winiger F. A., Hebeisen T. and Dutoit J. P. (2001), Assessmen of the physiological vigour of new potato cultivars in Switzerland , Potato Research Springer Netherlands, 44(1), pp. 11-17. [92]. Sankara Reddi G.H (1982), Problems in production of Rabi/ summer groundnut, Lead talk delivered at the annual Rabi- Summer groundnut research workers group meeting (ICAR) held at Tirupati during 8-9 November [93]. Sellschop J.P (1966), Peanut culture in South Africa, Peanut production processing, products Avi publishing Co. West port, Con. [94]. Seshadri C.R. Groundnut (1962), Indian journal of plant physiology 11. [95]. Shalhevet J. Reiniger D (1968), Peanut response to uniform and nonuniform soilsalinity, Volcani Institute of Agricultural Research (NUIA). Bet Dagon Israel No. 1421. [96]. Venkateswarlu B (1976), Source-sink inter-relationships in low-low rice Plant, Soil 44 (3). [97]. Wang Caibin et al (1993). Study on peanut population photosynthetic character for 7500 kg/ ha, Shandong peanut Research Institude Laixi China. [98]. William J.H (1975), The growth of groundnut (Arachis hypogae L.) at three altitudes in Rhodesia, Rhodesia journal of Agricultural Research 13. 15 [99]. Wyne J.C. and Emery D.A(1974), Response of inter-specific peanut hybrids to photoperiod, Crop Science 14. [100]. York E.T. Jr. and Colwell W.E(1951), Soil properties, fertilization and maintenance of soil fertility. The peanut, The unpredictable legume chapter 5, The National fertilizer Association, Washington USA. 16 MỤC LỤC Trang Bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 3 3 6. Giả thuyết khoa học 3 NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan tài liệu 1.1. Nguồn gốc và phân bố của cây lạc 1.2. Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái đến sinh trưởng và 4 4 4 phát triển của cây lạc 1.2.1. Khí hậu 4 1.2.2. Đất đai 6 1.2.3. Dinh dưỡng 7 9 1.3. Giá trị của cây lạc 1.3.1. Giá trị dinh dưỡng của cây lạc 1.3.2. Giá trị về mặt xuất khẩu thu ngoại tệ 1.4. Các kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh lý của các giống cây trồng có năng suất khác nhau 9 10 12 17 1.4.1. Sinh trưởng và phát triển với năng suất 12 1.4.2. Kết quả nghiên cứu về các chỉ tiêu trao đổi nước 13 1.4.3. Kết quả nghiên cứu về diện tích lá qua các giai đoạn 15 sinh trưởng phát triển 1.4.4. Kết quả nghiên cứu về các chỉ tiêu quang hợp với năng 17 suất 1.4.5. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố cấu thành năng suất 1.5. Đặc điểm khí hậu và đất vùng nghiên cứu 1.5.1. Đặc điểm khí hậu vùng nghiên cứu 1.5.2. Một số tính chất đất trước thí nghiệm Chương 2: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu 2.1.1. Đối tượng thực vật 19 20 20 22 24 24 24 2.1.2. Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm 2.2. Phương pháp nghiên cứu 24 25 2.2.1. Cách bố trí thí nghiệm và chăm sóc 25 2.2.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu 2.2.2.1. Xác định các chỉ tiêu sinh trưởng 2.2.2.2. Nghiên cứu các chỉ tiêu quang hợp 25 25 26 2.2.2.3. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng 28 suất của một số giống lạc có năng suất khác nhau 2.3. Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm 30 2.4. Địa điểm, thời gian nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 3.1. Năng suất thực tế và phân nhóm dựa trên năng suất một số 32 32 giống lạc 3.2. Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của một số giống lạc có năng suất khác nhau 33 18 3.2.1. Tỷ lệ nảy mầm của một số giống lạc có năng suất khác nhau 3.2.2. Sự tăng trưởng chiều cao của một số giống lạc có năng suất khác nhau 3.2.3. Số cành cấp I và cấp II của các giống lạc có năng suất 33 34 36 khác nhau 3.2.4. Số lá/cây của một số giống lạc có năng suất khác nhau 38 3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu quang hợp 39 3.3.1. Diện tích lá (LAI) và thời gian diện tích lá (LAD) của 39 các giống lạc có năng suất khác nhau 3.3.2. Hàm lượng diệp lục của các giống lạc có năng suất khác 44 nhau 3.3.3. Huỳnh quang diệp lục của các giống lạc có năng suất 45 khác nhau 3.3.4. Khả năng tích luỹ chất khô của các giống lạc có năng 48 suất khác nhau 3.3.5. Hiệu suất quang hợp thuần NAR (gam chất khô/m2lá/ngày) của các giống có năng suất khác nhau 3.4. Xác định các yếu tố cấu thành năng suất 51 3.4.1. Kết quả nghiên cứu đặc tính ra hoa của các giống có năng suất khác nhau 3.4.2. Các tố cấu thành năng suất của các giống lạc có năng 53 53 56 suất khác nhau 3.4.3. Năng suất kinh tế, năng suất sinh vật và hệ số kinh tế 58 của một số giống lạc có năng suất khác nhau KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 61 19 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ CS Cộng sự CV Độ biến động của thí nghiệm FAO Tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hiệp quốc g Gam HSKT Hệ số kinh tế ICRISAT Viện nghiên cứu cây trồng vùng bán khô hạn Quốc tế K Kali nguyên chất KL Khối lượng KLCK Khối lượng chất khô LAI Chỉ số diện tích lá LAD Sai khác có ý nghĩa nhỏ nhất LSD Sai khác có ý nghĩa nhỏ nhất N Đạm nguyên chất NN Nông nghiệp NS Năng suất NSKT Năng suất kinh tế NSSV Năng suất sinh vật NXB Nhà xuất bản P Lân nguyên chất TTNCPTĐĐ Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu đỗ VKHKTNNVN Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam USDA Cục nông nghiệp quốc gia Mỹ 20 DANH MỤC CÁC BẢNG STT 1 Nội dung Bảng 1.1. Diện tích, năng suất sản lượng lạc trên thế Trang 11 giới từ 2000 – 2008 2 Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng lạc cả nước từ 11 năm 2000 – 2008 3 Bảng 1.3. Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, lượng bốc hơi 22 và năng lượng trung bình năm 2008 - 2009 4 Bảng 1.4. Kết quả phân tích đất khu vực nghiên cứu 23 5 Bảng 2.1. Mô tả các thời kỳ sinh trưởng của cây lạc. 29 6 Bảng 3.1. Năng suất thực tế của các giống lạc nghiên cứu 32 7 Bảng 3.2. Tỷ lệ nảy mầm của 8 giống nghiên cứu Bảng 3.3. Động thái tăng trưởng chiều cao thân chính 33 8 35 qua các thời kỳ sinh trưởng phát triển. 9 Bảng 3.4. Số cành/cây của các giống lạc nghiên cứu. 37 10 Bảng 3.5. Số lá/cây qua các thời kỳ sinh trưởng – phát 38 11 triển Bảng 3.6. Chỉ số diện tích lá qua các thời kỳ sinh trưởng 40 phát triển 12 Bảng 3.7. Thời gian tồn tại diện tích lá qua các thời kỳ 42 sinh trưởng – phát triển 13 Bảng 3.8. Chỉ số diệp lục của các giống lạc nghiên cứu. 44 14 Bảng 3.9. Huỳnh quang diệp lục của các giống lạc 46 nghiên cứu 15 Bảng 3.10. Kết quả tích lũy chất khô qua các thời kỳ 49
- Xem thêm -