Tài liệu Nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo (lv)

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

1 Môc lôc Më ®Çu...........................................................................................................8 *Môc tiªu nghiªn cøu *§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu *Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Ch¬ng 1: tæng quan c«ng tr×nh b»ng kÕt cÊu treo........10 1.1. KÕt cÊu treo...............................................................................................10 1.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn kÕt cÊu treo...............................................................10 1.1.2. §Þnh nghÜa kÕt cÊu d©y vµ m¸i treo.......................................................15 1.1.3. Ph©n lo¹i kÕt cÊu treo.............................................................................16 1.2. Mét sè c«ng tr×nh sö dông hÖ kÕt cÊu treo................................................18 1.2.1. Nhãm c¸c c«ng tr×nh thÓ thao................................................................18 1.2.2. Nhãm c¸c c«ng tr×nh triÓn l·m..............................................................19 1.2.3. Nhãm c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt...............................................................20 1.2.4. Mét sè c¸c c«ng tr×nh kh¸c...................................................................20 1.3. C«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh kÕt cÊu treo ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi.21 1.3.1. T¹i ViÖt Nam.........................................................................................21 1.3.2. Trªn thÕ giíi...........................................................................................33 Ch¬ng2: c¬ së khoa häc cña gi¶I ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo..............35 2.1. C¸c vÊn ®Ò ®Æc thï trong gi¶i ph¸p kÕt cÊu c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo......................................................................................................35 2.1.1. CÊu t¹o hÖ kÕt cÊu treo...........................................................................35 2.1.2. C«ng thøc tÝnh to¸n c¸p.........................................................................39 2.2. C¸c vÊn ®Ò ®Æc thï trong gi¶i ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo......................................................................................................42 2.3. Sù lµm viÖc vµ tÝnh æn ®Þnh cña c«ng tr×nh sö dông kÕt cÊu treo..............42 2.3.1. KÕt cÊu m¸i d©y mét líp........................................................................43 2.3.2. KÕt cÊu m¸i d©y hai líp.........................................................................45 2.3.3. KÕt cÊu dµn d©y.....................................................................................47 2 2.3.4. KÕt cÊu m¸i d©y h×nh yªn ngùa.............................................................47 2.3.5. KÕt cÊu hçn hîp d©y vµ thanh...............................................................48 2.3.6. M¸i treo vá máng..................................................................................49 Ch¬ng 3: Nghiªn cøu gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông kÕt cÊu treo.........................................................50 3.1. Nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ thi c«ng c«ng tr×nh B¶o tµng Hµ Néi...50 3.1.1. VÞ trÝ, qui m« c«ng tr×nh........................................................................50 3.1.2. Gi¶i ph¸p vÒ kiÕn tróc vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh.........................................51 3.1.3. TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o hÖ gi¸o chèng phôc vô thi c«ng............................62 3.2. §Ò xuÊt qui tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo.......76 3.2.1. C¸c tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu..................................................76 3.2.2. Qui tr×nh thi c«ng...................................................................................77 3.2.3. An toµn trong thi c«ng kÕt cÊu treo.......................................................93 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.........................................................................96 KÕt luËn......................................................................................................96 kiÕn nghÞ.....................................................................................................96 tµi liÖu tham kh¶o...............................................................................97 phô lôc tÝnh to¸n...............................................................................100 Danh môc c¸c h×nh vÏ H×nh 1.1. Toµ nhµ ng©n hµng dù tr÷ liªn bang(Marquette Plaza)..................11 H×nh 1. 2. CÇu treo Runyang ë Trung Quèc..................................................12 H×nh 1. 3. Nghiªn cøu øng dông hÖ kÕt cÊu cÇu treo cho nhµ cao tÇng - Dù ¸n Dolphin Plaza.................................................................................................15 H×nh 1. 4. Mét sè c«ng tr×nh m¸i treo ®· x©y dùng.......................................19 H×nh 1. 5. C«ng tr×nh cÇu næi tiÕng thÕ giíi vµ ViÖt Nam.............................20 H×nh 1. 6. S©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi.................................................22 3 H×nh 1. 7. KÕt cÊu s©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi...................................23 H×nh 1. 8. Thi c«ng hÖ dÇm chÝnh s©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi............24 H×nh 1. 9. Thi c«ng l¾p ®Æt cét s©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi.................24 H×nh 1. 10. L¾p ®Æt kÕt cÊu m¸i s©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi .............25 H×nh 1. 11. Lîp m¸i s©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi.................................26 H×nh 1. 12. CÇu B·i Ch¸y – Qu¶ng Ninh.....................................................27 H×nh 1. 13.Thi c«ng mãng giÕng ch×m CÇu B·i Ch¸y...................................28 H×nh 1. 14. Thi c«ng trô CÇu B·i Ch¸y – Qu¶ng Ninh................................29 H×nh 1. 15. Thi c«ng c¸p CÇu B·i Ch¸y – Qu¶ng Ninh...............................29 H×nh 1. 16. B¶o tµng Hµ Néi..........................................................................30 H×nh 1. 17. KÕt cÊu phÇn th©n - B¶o tµng Hµ Néi..........................................31 H×nh 1. 18. Chi tiÕt liªn dÇm conson - B¶o tµng Hµ Néi................................32 H×nh 1. 19. Thi c«ng dÇm treo vµo v¸ch - B¶o tµng Hµ Néi..........................33 H×nh 1. 20. CÇu treo tù neo San Francisco - Oakland Bay.............................33 H×nh 2. 1. C¸c gi¶i ph¸p æn ®Þnh m¸i treo.....................................................36 H×nh 2. 2. S¬ ®å vµ mÆt c¾t däc c«ng tr×nh BÓ b¬i Olimpic ë Tokyo.............36 H×nh 2. 3. BÓ b¬i Wuppertal, dïng khung sµn, cét kh¸n ®µi chÞu lùc neo.....37 H×nh 2. 4. MÆt b»ng m¸i nhµ triÓn l·m New York.........................................37 H×nh 2. 5. Mét sè chi tiÕt cÊu t¹o khèi neo....................................................38 H×nh 2. 6. MÆt c¾t mét sè d¹ng c¸p dïng trong m¸i treo...............................38 H×nh 2. 7. C¸p chÞu t¶i träng ®øng vµ ph©n bè ®Òu........................................40 H×nh 2. 8. C¸p chÞu t¶i träng tËp trung ë gi÷a................................................41 H×nh 2. 9. S¬ ®å kÕt cÊu m¸i d©y mét líp ë Kraxnoyarxk.............................43 H×nh 2. 10. S¬ ®å kÕt cÊu m¸i d©y mét líp ë s©n vËn ®éng ë Montebydeo...44 H×nh 2. 11. HÖ mét líp d©y cøng...................................................................45 H×nh 2. 12. S¬ ®å kÕt cÊu hÖ d©y hai líp........................................................46 4 H×nh 2. 13. KÕt cÊu d©y hai líp cña m¸i s©n vËn déng Yubileinui ë Nga.....46 H×nh 2. 14. KÕt cÊu dµn d©y cña m¸i s©n vËn déng Stockholm.....................47 H×nh 2. 15. Mét sè s¬ ®å kÕt cÊu m¸i d©y h×nh yªn ngùa..............................48 H×nh 2. 16. M¸i d©y h×nh yªn ngùa ë nhµ h¸t Kharkov.................................49 H×nh 3. 1. KiÕn tróc tæng thÓ B¶o tµng Hµ Néi..............................................50 H×nh 3. 2. §¹i s¶nh B¶o tµng Hµ Néi.............................................................51 H×nh 3. 3. MÆt b»ng hÖ dÇm m¸i BTCT kÕt hîp hÖ dµn thÐp.........................52 H×nh 3. 4. MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng m¸i............................................................53 H×nh 3. 5. MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng 5................................................................54 H×nh 3. 6. MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng 4................................................................55 H×nh 3. 7. MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng 3................................................................56 H×nh 3. 8. MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng 2................................................................57 H×nh 3. 9. MÆt b»ng kÕt cÊu tÇng 1................................................................58 H×nh 3. 10. Chi tiÕt dÇm BRF-03...................................................................60 H×nh 3. 11. Chi tiÕt neo ®Çu dÇm...................................................................60 H×nh 3. 12. Chi tiÕt liªn kÕt treo sµn bª t«ng.................................................62 H×nh 3. 13. T¶i träng ®Çu cét.........................................................................66 H×nh 3. 14. M« h×nh kh«ng gian hÖ dµn gi¸o thi c«ng..................................68 H×nh 3. 15. HÖ gi¸o chèng phôc vô c«ng t¸c l¾p dùng thi c«ng dµn m¸i......68 H×nh 3. 16. Chi tiÕt cét rçng..........................................................................69 H×nh 3. 17. Liªn kÕt dÇm HE-A500...............................................................70 H×nh 3. 18. Liªn kÕt cét rçng vµ dÇm thÐp tæ hîp..........................................70 H×nh 3. 19. Liªn kÕt dÇm thÐp vµo v¸ch bª t«ng cèt thÐp..............................71 H×nh 3. 20. Liªn kÕt xµ gå m¸i......................................................................71 H×nh 3. 21. CÈu l¾p dùng LB7300 – 250 (tÊn).............................................72 H×nh 3. 22. Thi c«ng lâi v¸ch c«ng tr×nh.......................................................72 H×nh 3. 23. Thi c«ng hÖ giµn gi¸o..................................................................73 5 H×nh 3. 24. Thi c«ng hÖ dÇm congson ..........................................................73 H×nh 3. 25. Th¸o dì gi¸o chèng ....................................................................74 H×nh 3. 26. Thi c«ng kÕt cÊu trô ®ì vÜnh viÔn................................................85 H×nh 3. 27. H¹ cÊu kiÖn xuèng t¹i hiÖn trêng..............................................86 H×nh 3. 28. Chi tiÕt gi¸o chèng bæ xung........................................................88 H×nh 3. 29. MÆt b»ng tæ hîp vµ kÐo dÇm.......................................................89 H×nh 3. 30. MÆt c¾t tæ hîp vµ kÐo dÇm..........................................................90 H×nh 3. 31. BiÖn ph¸p kÐo lËt dÇm.................................................................91 H×nh 3. 32. C¨n chØnh vµ hµn ®Þnh vÞ dÇm.....................................................91 H×nh 3. 33. Thi c«ng sµn treo bª t«ng cèt thÐp..............................................92 H×nh 3. 34. C«ng t¸c an toµn vµ vÖ sinh trªn c«ng trêng.............................93 H×nh 3. 35. MÆt b»ng sµn thao t¸c tÇng m¸i...................................................94 H×nh 3. 36. Chi tiÕt lan cam an toµn...............................................................95 Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 2.1. B¶ng ph©n lo¹i c¸p.........................................................................39 6 B¶ng 3.1. C¸c tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu..........................................77 B¶ng 3.2. C¸c qui ®Þnh trong thi c«ng...........................................................77 B¶ng 3.3. KiÓm tra mèi hµn...........................................................................81 B¶ng 3.4. Dung sai trong qu¸ tr×nh hµn vµ tiªu chuÈn ¸p dông.....................82 B¶ng 3.5. Sai lÖch cho phÐp khi khoan l« bu l«ng.........................................82 B¶ng 3.6. ChØ tiªu kü thuËt trong qu¸ tr×nh s¬n.............................................83 B¶ng 3.7. Dung sai trong qu¸ tr×nh gia c«ng kÕt cÊu thÐp.............................84 B¶ng 3.8. ThiÕt bÞ phôc vô thi c«ng...............................................................84 Më ®Çu KÕt cÊu d©y treo lµ mét kÕt cÊu ®îc ¸p dông réng r·i trong nhiÒu c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ giao th«ng trªn thÕ giíi v× nh÷ng u ®iÓm næi bËt cña nã: träng lîng nhÑ, vît nhÞp lín, thi c«ng l¾p r¸p nhanh, h×nh d¸ng kiÕn tróc da d¹ng vµ phong phó. ë níc ta kÕt cÊu d©y treo ®· ®îc nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu ¸p dông vµ ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín trong nhiÒu c«ng tr×nh thuéc ngµnh giao th«ng, x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. CÇu d©y vµ cÇu treo ®· gãp phÇn quan träng trong cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu níc, Trong thêi kú më cöa vµ héi nhËp hiÖn nay hãa kÕt cÊu d©y treo ®· vµ ®ang ®ãng gãp hiÖu qu¶ vµo c¸c c«ng tr×nh t¶i ®iÖn vµ giao th«ng. §Æc biÖt, kÕt cÊu d©y treo ®ãng vai trß quan träng vµ quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o giao th«ng 7 miÒn nói vµ ®ång b»ng s«ng Cöu long, m¸i che c¸c c«ng tr×nh nhÞp lín nh s©n v©n ®éng, nhµ triÓn l·m, nhµ ga v.v... Nghiªn cøu kÕt cÊu treo trong x©y dùng d©n dông ®Ó t×m ®îc c¸c gi¶i ph¸p vÒ thiÕt kÕ vµ thi c«ng phï hîp ®èi víi d¹ng c«ng tr×nh phøc t¹p vµ míi cha ®îc ¸p dông nhiÒu t¹i ViÖt Nam; ViÖc lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng hîp lý ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i trêng vµ ®em l¹i dÊu Ên riªng vÒ kiÕn tróc vµ thÈm mü. * Môc tiªu nghiªn cøu Nghiªn cøu gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo. T×m ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ thiÕt kÕ vµ thi c«ng phï hîp víi thùc tr¹ng x©y dùng t¹i ViÖt Nam. * §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu C«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - Nghiªn cøu lý thuyÕt, ph©n tÝch, so s¸nh vµ c¸c ph¬ng ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo; - Kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i hiÖn trêng; - VËn dông kiÕn thøc vÒ kÕt cÊu, biÖn ph¸p thi c«ng, sö dông c¸c phÇn mÒm vÒ tÝnh to¸n giµn gi¸o, cét chèng; * ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi - LuËn v¨n nghiªn cøu gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông sö dông kÕt cÊu treo, ph¬ng ¸n thi c«ng hîp lý ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, thÈm mü vµ an toµn lao déng; - LuËn v¨n cã thÓ sö dông nh mét tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ c«ng t¸c s¶n xuÊt thùc tÕ. 8 Ch¬ng 1: Tæng quan c«ng tr×nh b»ng kÕt cÊu treo 1.1. KÕt cÊu treo 1.1.1. LÞch sö ph¸t triÓn kÕt cÊu treo N¨m 1968, kiÕn tróc s Gunnar Birkerts ®· øng dông kÕt cÊu cÇu treo cho thiÕt kÕ tßa nhµ Ng©n hµng dù tr÷ liªn bang cña bang Minnesota ë Mü. Tßa nhµ ®îc x©y dùng xong n¨m 1972, ®îc giíi kiÕn tróc ®¸nh gia cao, ®îc coi lµ mét thµnh tùu kiÕn tróc vµ dµnh ®îc mét sè gi¶i thëng kiÕn tróc uy tÝn n¨m 1974; KÕt cÊu cÇu treo lµ mét trong nh÷ng kÕt cÊu ®îc dïng phæ biÕn khi thiÕt kÕ cÇu nhÞp lín do nh÷ng u ®iÓm cña nã. HÖ kÕt cÊu cÇu treo ®iÓn h×nh gåm hai th¸p cao ë hai ®Çu, sµn cÇu bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp, hai d©y c¸p lín c¨ng ngang nèi hai ®Ønh th¸p vµ c¸c d©y c¸p nhá treo sµn bª t«ng cèt thÐp vµo hai d©y c¸p lín. D¹ng kÕt cÊu nµy cã u ®iÓm lµ c¸c cÊu kiÖn chÝnh chØ chÞu lùc ®¬n gi¶n: th¸p chÞu nÐn lµ chÝnh, c¸c d©y c¸p lín vµ nhá chØ chÞu kÐo, sµn cÇu chÞu m« men uèn t¬ng ®èi nhá; 9 H×nh 1.1 Tßa nhµ ng©n hµng dù tr÷ liªn bang (Marquette Plaza) ë TP Minneapoliss, tiÓu bang Minnesota (Mü) (T¸c gi¶ su tÇm) KÕt cÊu cÇu treo cã lÞch sö rÊt sím. Nh÷ng d¹ng cÇu treo ®¬n gi¶n ®· xuÊt hiÖn tríc c«ng nguyªn ë Trung Quèc. H×nh 1.2 thÓ hiÖn h×nh ¶nh cÇu treo Runyang ë Trung Q èc vît qua nhÞp lín nhÊt lµ 1490 m x©y dùng xong n¨m 2005. Nh vËy cã thÓ thÊy lµ kÕt cÊu cÇu treo cã lÞch sö l©u ®êi vµ ®îc sö dông ®Ó vît qua nh÷ng khÈu ®é lín; KÕt cÊu cÇu treo hiÖn ®¹i ®îc x©y dùng tõ ®Çu thÕ kû XIX. CÇu treo Clifton vît qua nhÞp lín nhÊt lµ 214m x©y dùng xong n¨m 1864. ThÕ kû XX vµ XXI chøng kiÕn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c«ng nghÖ x©y dùng cÇu treo nhÞp rÊt lín lªn tíi 2 km (CÇu treo Akashi-Kaikyo ë NhËt, cã nhÞp dµi 1991 m x©y dùng n¨m 1998); §iÒu ®¸ng chó ý lµ tõ tríc nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX, khi mµ m¸y tÝnh ®iÖn tö cßn cha ph¸t triÓn th× c¸c nhµ thiÕt kÕ ®· cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng c©y 10 cÇu vît khÈu ®é tíi 1,3km (CÇu Cæng Vµng ë Mü x©y dùng n¨m 1937 cã nhÞp dµi 1,280m); N¨m 1968, kiÕn tróc s Gunnar Birkerts ®· øng dông kÕt cÊu cÇu treo cho thiÕt kÕ tßa nhµ Ng©n hµng dù tr÷ liªn bang cña bang Minnesota ë Mü (H×nh 1.1). Tßa nhµ ®îc x©y dùng xong n¨m 1973, ®îc giíi kiÕn tróc ®¸nh gi¸ cao, ®îc coi lµ mét thµnh tùu kiÕn tróc vµ dµnh ®îc mét sè gi¶i thëng kiÕn tróc uy tÝn n¨m 1974. Tßa nhµ nµy sö dông kÕt cÊu hai d©y c¸p treo g¾n vµo hai th¸p ë hai ®Çu vît qua nhÞp 100m. Tßa nhµ th«ng hai tÇng díi cïng ®Ó cho ngêi ®i bé qua. Bªn trªn lµ 11 tÇng kÕt cÊu khung thÐp. PhÇn ngÇm bªn díi chiÕm hai phÇn ba kh«ng gian cña tßa nhµ lµ c¸c hÇm chøa vµ v¨n phßng. Lâi thang m¸y g¾n vµo phÝa ®«ng cña tßa nhµ. N¨m 2000, tßa nhµ ®îc c¶i t¹o l¹i thµnh 15 tÇng, cao 67m vµ ®îc sö dông tèt ®Õn ngµy nay; H×nh 1.2 CÇu treo Runyang ë Trung Quèc cã nhÞp lín nhÊt lµ 1.490m (T¸c gi¶ s tÇm) N¨m 2008, c«ng ty kiÕn tróc DP cña Singapore ®Ò xuÊt thiÕt kÕ kiÕn tróc cho dù ¸n c¨n hé cao cÊp Dolphin Plaza ë Hµ Néi (H×nh 1.3). Dù ¸n gåm bèn tßa nhµ cao 121m. Mçi tßa nhµ cã hai v¸ch bª t«ng cèt thÐp ë hai ®Çu ®ì toµn bé kÕt cÊu vît qua khÈu ®é 52m. Tßa nhµ ®Ó th«ng 30m kÓ tõ mÆt ®Êt dµnh cho kh«ng gian siªu thÞ vµ nghØ ng¬i. Bªn trªn lµ 22 tÇng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. ThiÕt kÕ kiÕn tróc ®Æc s¾c nµy ®Æt ra mét th¸ch thøc lín cho c¸c kü s kÕt cÊu. Dù ¸n ®îc rÊt nhiÒu chuyªn gia kÕt cÊu trong níc vµ quèc tÕ quan t©m vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p kÕt cÊu; 11 Gi¶i ph¸p phæ biÕn nhÊt lµ gi¶m bít khÈu ®é nhµ b»ng c¸ch thªm c¸c cét bª t«ng cèt thÐp vµo kho¶ng gi÷a hai v¸ch. Gi¶i ph¸p thø hai lµ t¨ng kÝch thíc cña dÇm truyÒn nèi hai th¸p. Gi¶i ph¸p thø ba lµ kÕt hîp c¶ hai gi¶i ph¸p trªn. C¸c gi¶i ph¸p nµy ph¸ vì ý tëng kiÕn tróc ®éc ®¸o cña c«ng tr×nh vµ lµm t¨ng chi phÝ x©y dùng. HÖ kÕt cÊu nµy gióp cho c«ng tr×nh cã vÎ ®Ñp thÈm mü cao vµ tiÕt kiÖm hµng chôc tû ®ång chi phÝ x©y dùng. a) Gi¶i ph¸p kÕt cÊu do C«ng ty ACH ®Ò xuÊt: Trong dù ¸n Dolphin Plaza, kÕt cÊu cÇu treo ®îc ¸p dông víi nh÷ng ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh. D©y c¸p lín ®îc thay thÕ b»ng hÖ dÇm vµ sµn cña c¸c tÇng cßn c¸c d©y c¸p nhá ®îc thay thÕ bëi c¸c cét. b) Th«ng tin chung vÒ tßa nhµ: Tßa nhµ cã hai tÇng hÇm, phÇn næi cao 121m, ®Ó th«ng tÇng tíi cao ®é 30m dµnh cho kh«ng gian siªu thÞ vµ nghØ ng¬i. Bªn trªn dÇm truyÒn gåm 22 tÇng c¨n hé cao 90m, chiÒu cao tÇng ®iÓn h×nh lµ 3,5m; Trong bèn tßa nhµ cña dù ¸n, hai tßa nhµ ®Æt c¹nh nhau ®îc nèi víi nhau b»ng mét lâi cøng chøa thang m¸y. ViÖc tÝnh to¸n kÕt cÊu thùc hiÖn trªn tõng cÆp hai tßa nhµ. *KÝch thíc chÝnh cña c¸c cÊu kiÖn lµ:  V¸ch ®Çu håi dµy 1,5m;  DÇm truyÓn dµy 1m;  Sµn tÇng ®iÓn h×nh dµy 0,2m; DÇm tÇng ®iÓn h×nh kÝch thíc 0,6 x 0,6m. C«ng tr×nh sö dông bª t«ng B30-B60, thÐp AI-AIII. T¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông lªn c«ng tr×nh ¸p dông tiªu chuÈn ViÖt Nam. Riªng t¶i träng ®éng ®Êt tÝnh theo tiªu chuÈn UBC 97 vµ ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch phæ ph¶n øng víi c¸c th«ng sè sau:      Vïng ®éng ®Êt: 2A D¹ng ®Êt nÒn: SD HÖ sè gia tèc: Ca = 0,22 HÖ sè vËn tèc: Cv = 0,32 KÕt qu¶ ph©n tÝch tÝnh to¸n cho thÊy c¸c cÊu kiÖn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc. ChuyÓn vÞ tÝnh to¸n theo ph¬ng ngang do giã hoÆc ®éng ®Êt tèi ®a lµ 18cm. Gi¸ trÞ nµy nhá h¬n gi¸ trÞ cho phÐp lµ H/500 = 24cm. ChuyÓn vÞ tÝnh to¸n lín nhÊt theo ph¬ng ®øng ë ®¸y dÇm truyÒn lµ 8cm. Gi¸ trÞ nµy nhá h¬n 12 gi¸ trÞ cho phÐp lµ L/500 = 10cm. Nh vËy lµ kÕt cÊu tháa m·n ®iÒu kiÖn chÞu lùc vµ biÕn d¹ng; So víi tßa nhµ Ng©n hµng dù tr÷ liªn bang cña bang Minneapoliss, mçi tßa nhµ trong dù ¸n Dolphin Plaza cã nhÞp chØ nhá b»ng mét nöa (52m) nhng cã chiÒu cao th¸p tÝnh tõ mÆt dÇm truyÒn lín gÊp ®«i (90m). Nh vËy cã thÓ thÊy lµ nÕu sö dông kÕt cÊu cÇu treo t¬ng tù nh tßa nhµ Ng©n hµng dù tr÷ liªn bang cña bang Minneapoliss, tøc lµ sö dông hai c¸p treo, Dolphin Plaza sÏ cøng h¬n rÊt nhiÒu. Nãi mét c¸ch kh¸c, vÒ mÆt chÞu lùc, thiÕt kÕ dù ¸n nµy dÔ h¬n tßa nhµ Ng©n hµng dù tr÷ liªn bang cña bang Minneapoliss; VÒ mÆt c«ng nghÖ x©y dùng, gi¶i ph¸p kÕt cÊu cÇu treo cã tÝnh kh¶ thi cao ®øng trªn khÝa c¹nh thiÕt kÕ vµ thi c«ng. Chóng ta thÊy lµ tßa nhµ Ng©n hµng dù tr÷ liªn bang cña bang Minneapoliss ®îc thiÕt kÕ tõ n¨m 1968, khi m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n kÕt cÊu cßn cha ph¸t triÓn. Ngµy nay víi sù hç trî cña m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ c¸c phÇn mÒm ph©n tÝch kÕt cÊu, c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng cã thÓ ®îc thùc hiÖn víi chÊt lîng vµ ®é chÝnh x¸c cao h¬n nhiÒu; 13 H×nh 1.3 Nghiªn cøu øng dông hÖ kÕt cÊu cÇu treo cho nhµ cao tÇng - Dù ¸n Dolphin Plaza (T¸c gi¶ su tÇm) KÕt cÊu cÇu treo lµ mét gi¶i ph¸p u viÖt khi ph¶i vît qua nhÞp lín. KÕt cÊu nµy kh«ng chØ sö dông cho cÇu mµ cßn ®îc øng dông cho nhµ cao tÇng tõ rÊt sím khi mµ m¸y tÝnh ®iÖn tö cßn cha ph¸t triÓn. §iÒu nay chøng tá tÝnh c¸ch m¹ng cña c¸c nhµ ®Çu t vµ c¸c nhµ qu¶n lý x©y dùng trong viÖc øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt t¹o nªn hiÖu qu¶ to lín vÒ kinh tÕ x· héi, t¹o ra c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Æc s¾c. 1.1.2. §Þnh nghÜa kÕt cÊu d©y vµ m¸i treo KÕt cÊu d©y vµ m¸i treo lµ hÖ kÕt cÊu ®îc cÊu t¹o tõ nh÷ng d©y mÒm, chØ chÞu kÐo, bá qua kh¶ n¨ng chÞu uèn cña d©y. C¸c d¹ng kÕt cÊu d©y bao gåm d©y t¶i ®iÖn, d©y v¨ng, cÇu d©y c¸c lo¹i vµ m¸i treo. KÕt cÊu d©y cßn ®îc dïng liªn hîp víi c¸c hÖ kÕt cÊu cøng kh¸c nh: dÇm, dµn hoÆc tÊm t¹o nªn hÖ kÕt cÊu liªn hîp nh m¸i treo dÇm cøng, cÇu d©y v¨ng; C¸p dïng trong kÕt cÊu d©y cã lo¹i, cã cêng ®é gÊp s¸u lÇn nhng gi¸ thµnh chÕ t¹o chØ ®¾t h¬n hai lÇn thÐp x©y dùng th«ng thêng [1], [23]. Do tËn dông ®îc søc chÞu kÐo lín nh vËy, nªn kÕt cÊu d©y cã träng lîng nhÑ, cho phÐp vît ®îc nhÞp lín. H×nh d¹ng kiÕn tróc cña kÕt cÊu d©y nãi chung vµ m¸i treo b»ng d©y nãi riªng còng ®a d¹ng vµ phong phó [34]. 1.1.3. Ph©n lo¹i kÕt cÊu treo a) KÕt cÊu m¸i d©y 1 líp - Dïng cho c¸c c«ng tr×nh nhÞp lín: gara, h¨nga, nhµ triÓn l·m, nhµ thi ®Êu, s©n vËn ®éng, c¸c c«ng tr×nh thêng cã mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt, h×nh trßn, elip [1]; - Cã thÓ vît nhÞp L=70-100m, c¸c d©y neo ch¾c ch¾n vµo gèi cøng. *HÖ mét líp d©y mÒm: - Dïng cho mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh trßn; - Víi mÆt b»ng ch÷ nhËt: hÖ gåm d©y r¶i ®Òu neo ch¾c vµo gèi cøng ë hai biªn song song víi mÆt b»ng m¸i, hÖ gèi nµy thêng lµ c¸c dÇm biªn song song víi mÆt b»ng m¸i; - Víi mÆt b»ng h×nh trßn: kÕt cÊu gåm c¸c d©y chÞu lùc ®Æt híng t©m neo vµo vµnh biªn vµ vµnh ë trung t©m; vµnh biªn lµm b»ng bª t«ng hoÆc bª t«ng cèt thÐp chÞu nÐn; vµnh trung t©m b»ng thÐp, chiu kÐo; 14 - HÖ d©y lµ chç tùa cho c¸c líp m¸i, c¸c tÇm m¸i liªn kÕt vµo d©y vµ liªn kÕt víi nhau. *HÖ mét líp d©y cøng: HÖ kÕt cÊu gåm c¸c d©y thÐp h×nh I c¸n s½n, ®îc cè ®Þnh vµo hai gèi cøng hai ®Çu. C¸c gèi cøng lµ dµn d©y c¸p hoÆc kÕt cÊu cøng ®¶m b¶o liªn kÕt ch¾c c¸c d©y cøng vµo nã. b) KÕt cÊu m¸i d©y 2 líp - Gåm hai hÖ thèng d©y, líp d©y vâng xuèng lµ líp d©y chÞu lùc (d©y chñ) vµ líp d©y vång lªn (d©y c¨ng) gäi lµ líp d©y æn ®Þnh, liªn hÖ hai líp d©y nµy lµ c¸c thanh chèng cøng chÞu nÐn; - Nhê cã líp d©y c¨ng cïng lµm viÖc víi d©y chñ lµm t¨ng ®é æn ®Þnh h×nh d¸ng cho hÖ d©y, n©ng cao ®é cøng vµ cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng ®æi chiÒu. c) KÕt cÊu dµn d©y - Lµ hÖ thèng cã hai hÖ thèng d©y c¶i tiÕn, c¸c thanh c¸nh dµn d©y lµ d©y chñ vµ d©y c¨ng, liªn kÕt hai líp d©y nµy lµ hÖ thanh bông tam gi¸c ®ã lµ c¸c d©y xiªn; - §Ó kÕt cÊu lµm viÖc nh dµn cÇn c¨ng tríc t¹o cho c¸c thanh cã lùc kÐo díi bÊt kú tæ hîp néi lùc nµo; - KÕt cÊu dµn d©y lµm hÖ cã ®é cøng lín, ®é æn ®Þnh h×nh d¹ng cao. d) KÕt cÊu m¸i d©y h×nh yªn ngùa - §îc t¹o nªn tõ hai líp d©y trùc giao, neo ch¾c ch¾n vµo gèi cøng lµ c¸c vµnh biªn vµ dÇm biªn; Hai líp d©y gåm líp d©y vâng xuèng (d©y chñ) chÞu lùc vµ líp d©y c¨ng (vång lªn). Nhê cã líp d©y c¨ng tríc cho trong c¸c d©y lu«n cã néi lùc kÐo víi bÊt kú t¶i träng nµo lµm t¨ng ®é æn ®Þnh h×nh d¹ng vµ ®é cøng cho hÖ; - §é æn ®Þnh h×nh d¹ng còng nh chuyÓn vÞ ®éng häc cña hÖ d©y phô thuéc vµo lùa chän mÆt cong. e) KÕt cÊu hçn hîp d©y vµ thanh - Sö dông cho c«ng tr×nh h¨ng ga, nhµ triÓn l·m; - HÖ kÕt cÊu gåm c¸c xµ cons¬n vµ c¸c d©y c¸p treo c¸c xµ nµy, c¸c d©y liªn kÕt ch¾c vµo xµ kÌo vît qua ®Ønh cét trô neo vµo kÕt cÊu phô ; 15 - HÖ kÕt cÊu ®¸p øng nhu cÇu sö dông kh«ng gian réng lín vµ yªu cÇu kinh tÕ cña c«ng tr×nh; - Cã thÓ t¨ng sè lîng d©y neo vµ ®iÒu chØnh lùc kÐo trong chóng cã thÓ gi¶m tèi ®a m«men uèn trong xµ hîp lý h¬n. f) M¸i treo vá máng - HÖ chÞu lùc cña m¸i treo cã thÓ lµ vá máng b»ng c¸c tÊm kim lo¹i. Vá ®îc t¹o tõ c¸c b¶n thÐp dµy 6mm hµn víi nhau, liªn kÕt víi vµnh biªn BTCT tiÕt diÖn 4000x1000mm, vµnh nµy tùa lªn hÖ dÇm biªn BTCT tiÕt diÖn 1400x500mm; - KÕt cÊu vá chÞu kÐo vµ ®îc t¨ng cêng theo nguyªn lý cña hÖ d©y hai líp; vá t¬ng øng nh líp d©y chñ, vïng gi÷a lµ c¸c dµn híng t©m ®Æt trªn vá, ë vïng biªn ®îc t¨ng cêng b»ng líp d©y c¨ng híng t©m; - HÖ kÕt cÊu nh trªn t¹o cho c«ng tr×nh chÞu lùc tèt nhÊt khi chÞu giã bèc, t¨ng tÝnh æn ®Þnh, h¹n chÕ biÕn d¹ng qu¸ møc cña vá máng khi chÞu t¶i kh«ng ®Òu ®ång thêi gi¶i quyÕt viÖc tho¸t níc m¸i. 1.2. Mét sè c«ng tr×nh sö dông hÖ kÕt cÊu treo KÕt cÊu m¸i treo ®Çu tiªn trªn thÕ giíi xuÊt hiÖn n¨m 1896 t¹i Héi chî triÓn l·m Thµnh phè Nhigiegorod (Nga) víi c¸c d¹ng trßn (D=68m), « van (Dmax=100m) vµ h×nh ch÷ nhËt (30x70m) do kü s x©y dùng ngêi Nga V. G. Shukhov thiÕt kÕ [35]. Nhng m·i sau ®ã, ®Õn n¨m 1932 míi cã c«ng tr×nh tiÕp theo ®îc x©y dùng ë Mü lµ b¨ng t¶i n©ng hµng ë Allbaney. Tõ thêi gian, ®ã nhiÒu c«ng tr×nh lín sö dông kÕt cÊu d©y vµ m¸i treo ra ®êi. CÇu treo xuÊt hiÖn sím h¬n, cÇu treo ®Çu tiªn ®îc x©y dùng vît s«ng Tess ë Anh n¨m 1741 cã nhÞp 21m [6]. Mét sè c«ng tr×nh cÇu treo, m¸i treo ®· trë thµnh biÓu tîng v¨n hãa, ®iÓm th¨m quan du lÞch hoÆc biÓu tîng khoa häc kü thuËt cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ quèc gia. Cã thÓ nªu mét sè c«ng tr×nh vÝ dô nh sau: 1.2.1. Nhãm c¸c c«ng tr×nh thÓ thao C«ng tr×nh s©n vËn ®éng Olimpic Seun (Hµn Quèc) cã mÆt b»ng trßn víi ®êng kÝnh 393ft (kho¶ng 120m); nhµ thi ®Êu t¹i Dortmund (CHLB §øc) cã mÆt b»ng ch÷ nhËt 80x110m [17], c«ng tr×nh bÓ b¬i thµnh phè Wuppertal (CHLB §øc) [14] kÝch thíc m¸i 38x65m; bÓ b¬i t¹i Bil (Thuþ SÜ) kÝch thíc m¸i 35x70m[9],[10]; nhµ thi ®Êu t¹i Zheshuv (Ba Lan) kÝch thíc m¸i37,6x39,2m; s©n b¨ng Juhenneshof t¹i Stockholn (Thuþ §iÓn) kÝch thíc m¸i 83x118m; bÓ b¬i Olimpic t¹i Tokyo (NhËt B¶n) [15] kÝch thíc m¸i 120x214m. 16 1.2.2. Nhãm c¸c c«ng tr×nh triÓn l·m C«ng tr×nh Toµ nhµ triÓn l·m ë Thµnh phè New-York (Mü)[29], cã mÆt b»ng h×nh elÝp, cao 30m, vµnh biªn ngoµi b»ng bª t«ng cèt thÐp, ®êng kÝnh lín 110m, ®êng kÝnh nhá 79m; nhµ triÓn l·m cña Mü t¹i triÓn l·m thÕ giíi t¹i Bruxelles (BØ) [12] cã mÆt b»ng trßn ®êng kÝnh 104m; nhµ triÓn l·m t¹i Oklahoma-city (Mü) kÝch thíc m¸i 97,5x122m; nhµ triÓn l·m cña Ph¸p t¹i triÓn l·m thÕ giíi t¹i Bruxelles (BØ) [11] kÝch thíc m¸i17x34m; nhµ triÓn l·m ë Bratislave... BÓ b¬i Olimpic t¹i Tokyo (NhËt) BÓ b¬i Wuppertal (CHLB §øc) Toµ thÞ chÝnh Bremen (CHLB §øc) Nhµ m¸y giÊy Mantu (Italia) H×nh 1.4 Mét sè c«ng tr×nh m¸i treo ®· x©y dùng 1.2.3. Nhãm c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt Xëng s¶n xuÊt Lesjeforce (Thuþ ®iÓn)[12] thíc m¸i 14,25x92,75m; tr¹m m¸y n«ng nghiÖp Gross-langherwish (CHLB §øc) [16] mÆt b»ng trßn ®êng kÝnh 31,6m; ga-ra ë Kiep (Nga) [24],[26],[32],[37] mÆt b»ng trßn ®êng kÝnh 161m: nhµ m¸y giÊy thµnh phè Mantu (Italia) [25] mÆt b»ng ch÷ nhËt 30x249m. 1.2.4. Mét sè c¸c c«ng tr×nh kh¸c 17 R¹p chiÕu phim ë Kh¸c-cèp (Nga) [11] kÝch thíc 45x56m, toµ thÞ chÝnh Bremen (CHLB §øc) [13] kÝch thíc 80x95m. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu ®îc giíi thiÖu trªn h×nh 1.4; Trong lÜnh vùc cÇu d©y, nhiÒu c«ng tr×nh ®· trë thµnh di s¶n v¨n ho¸, biÓu tîng cña kiÕn tróc vµ ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña khoa häc häc kü thuËt. Ngêi ta thêng nh¾c ®Õn cÇu Golden Gate (Mü) x©y dùng n¨m 1937 nhÞp dµi 1280m, cÇu Verrazano (Mü) x©y dùng n¨m 1969 nhÞp 1298m, cÇu Hamber (Anh) x©y dùng n¨m 1976 nhÞp 1410m. §Õn nay nhiÒu dù ¸n cÇu d©y nhÞp hµng ngh×n mÐt ®· vµ ®ang ®îc nghiªn cøu x©y dùng qua c¸c vÞnh, biÓn: cÇu Messine (Italia), cÇu Storebelt (§an m¹ch), cÇu Gibraltar (©u-Phi)[7]; CÇu Golden Gate (Mü) CÇu Mü ThuËn - S«ng TiÒn (ViÖt Nam) H×nh 1.5 C«ng tr×nh cÇu næi tiÕng thÕ giíi vµ ViÖt Nam ë ViÖt nam c¸c kÕt cÊu d©y treo ®· ®îc sö dông nhiÒu trong ngµnh cÇu ®êng. Trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam: Bïi Kh¬ng[3], NguyÔn V¨n Hêng [2], §ç Quèc Sam [4], LÒu Thä Tr×nh [6],[7], [8], ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu, tÝnh to¸n, thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu c¸p vît s«ng gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô b¶o ®¶m giao th«ng cña §¶ng vµ §Êt níc trong giai ®o¹n Êy: cÇu VÜnh Tuy (Hµ giang), cÇu §oan vÜ (Hµ nam), cÇu §oan hïng (VÜnh phó), cÇu Kú Lõa (L¹ng S¬n, cÇu S¬n CÈm (Th¸i Nguyªn), cÇu LÌn (Thanh Ho¸), cÇu ViÖt Tr× (Phó Thä), cÇu §uèng (Hµ néi) [5],[8]. Ngµy nay ®Êt níc ®ang trªn ®êng hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸, nhiÒu c«ng tr×nh cã quy m« lín ®· vµ ®ang ®îc x©y dùng: cÇu Mü ThuËn (S«ng TiÒn - VÜnh Long) [27] (h×nh 1.5); cÇu s«ng Hµn (§µ N½ng); cÇu BÝnh (H¶i Phßng); s©n vËn ®éng Mü ®×nh (Hµ néi). NhiÒu dù ¸n vÒ cÇu d©y ®· vµ ®ang ®îc nghiªn cøu x©y dùng: cÇu S«ng HËu, cÇu Thñ Thiªm, cÇu Phó Mü, cÇu B·i Ch¸y. Trong t¬ng lai víi nh÷ng u ®iÓm cña kÕt cÊu d©y 18 vµ m¸i treo nhiÒu c«ng tr×nh cã quy m« lín ch¾c ch¾n sÏ ®îc x©y dùng nhiÒu ë níc ta. 1.3. C«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh kÕt cÊu treo ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi 1.3.1. T¹i ViÖt Nam: a) C«ng tr×nh thÓ thao: S©n vËn ®éng Mü §×nh – Hµ Néi *Qui m« c«ng tr×nh: S©n vËn ®éng Mü §×nh n»m t¹i ®êng Lª §øc Thä, x· Mü §×nh, huyÖn Tõ Liªm – Hµ Néi, c¸ch trung t©m Hµ Néi 10 km vÒ phÝa t©y nam, s©n vËn ®éng Mü §×nh lµ s©n vËn ®éng quèc gia cã søc chøa lín h¬n 40 ngh×n chç (lín thø nh× ViÖt Nam sau s©n vËn ®éng CÇn Th¬ cã søc chøa 50.000 ngêi). Chi phÝ x©y dùng s©n vËn ®éng Mü §×nh lµ 52.983 triÖu ®« la víi ®¬n vÞ tróng thÇu lµ TËp ®oµn HISG (Trung Quèc); S©n cã 4 kh¸n ®µi: Kh¸n ®µi phÝa T©y vµ phÝa §«ng cã 2 tÇng cao 25,8m, kh¸n ®µi phÝa B¾c vµ phÝa Nam cã 1 tÇng cao 8,4m. Xung quanh s©n vËn ®éng cã 419 phßng chøa n¨ng. HÖ thèng chiÕu s¸ng gåm 355 bãng ®îc bè trÝ ë 4 cét cao 54m. M¸i s©n vËn ®éng nÆng 2300 tÊn, khÈu ®é 156m, ®êng kÝnh 1,1m (h×nh 1.6); 19 H×nh 1.6 S©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi (T¸c gi¶ su tÇm) * Gi¶i ph¸p hÖ kÕt cÊu thÐp m¸i: HÖ kÕt cÊu thÐp m¸i gåm: Cét thÐp, giµn ®Ìn, hÖ dÇm thÐp, c¸c tÊm lîp - Cét ®Ìn ®ì m¸i 1219*19,1mm , cao 54m, träng lîng 54 tÊn/1cét; - Giµn thÐp dµi 166m, nhÞp 156m, mÆt c¾t gi÷a giµn lµ 16*12m (cã d¹ng h×nh thoi), träng lîng 400 tÊn. Nh vËy träng lîng cña kh¸n ®µi kho¶ng : 2*50+400*650 =1150 tÊn, 2 m¸i kho¶ng 2300 tÊn thÐp. Qui tr×nh gia c«ng thùc hiÖn t¹i Thîng H¶i. VËt liÖu mµ nhµ m¸y gia c«ng t¹i Thîng H¶i nhËp kho¶ng 1200 TÊn thÐp, chiÕm 50% khèi lîng. Thùc hiÖn theo d©y truyÒn hiÖn ®¹i, kÕt hîp thñ c«ng. C¾t èng b»ng tay vµ m¸y, dïng m¸y mµi tay ®Ó gia c«ng in, phun c¸t, s¬n vµ hµn. C¸c cÊu kiÖn gia c«ng kh«ng qu¸ 12m. C¸c mèi nèi ®Òu hµn ®èi ®Çu, cã sö dông lãt. Toµn bé qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ t¹o, kiÓm tra siªu ©m mèi hµn ®Òu thùc hiÖn theo “Tiªu chuÈn Trung Quèc” (TCTQ). (H×nh 1.7). 20 H×nh 1.7 KÕt cÊu s©n vËn ®éng Mü §×nh –Hµ Néi (T¸c gi¶ su tÇm) * Gi¶i ph¸p thi c«ng: - C¸c cÊu kiÖn èng ®îc gia c«ng chÕ t¹o t¹i Thîng H¶i – Trung Quèc vµ vËn chuyÓn b»ng ®êng thñy sang ViÖt Nam; Gi¶i ph¸p thi c«ng phÇn m¸i treo ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau: - Thi c«ng hÖ dÇm chÝnh. (H×nh 1.8); - L¾p dùng hÖ khung (cét, dÇm) giµn gi¸o t¹m b»ng bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp, cét bª t«ng cèt thÐp ®îc ®Æt vµo vÞ trÝ cã cét cña kh¸n ®µi.(H×nh 1.9);
- Xem thêm -