Tài liệu Nghiên cứu công nghệ và thiét bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả

  • Số trang: 257 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THU GOM, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RƠM RẠ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ. MÃ SỐ: KC. 07. 10/ 06- 10 Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công Nghệ sau thu hoạch Chủ nhiệm đề tài: TS. Đậu Thế Nhu 8724 Hà Nội- 2010 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THU GOM, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RƠM RẠ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ. MÃ SỐ: KC. 07. 10/ 06- 10 Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì đề tài: TS. Đậu Thế Nhu TS. Chu Văn Thiện Ban chủ nhiệm chương trình Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Nội- 2010 VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả”. Mã số đề tài: KC.07.10/06-10 Thuộc: - Chương trình: Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.07/06-10 - Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn”. 2. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: TS. Đậu Thế Nhu Ngày, tháng, năm sinh: 5-10-1965 Học hàm, học vị: Nam/ Nữ: Nam Tiến sỹ Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính Chức vụ: Trưởng phòng nghiên cứu CGH chăn nuôi Điện thoại: CQ: (04)37823029; NR: (04) 38647476; Mobile: 0912 293006 E-mail: dauthenhu@yahoo.com Tên tổ chức đang công tác: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Địa chỉ tổ chức: Viện Cơ điện Nông nghiệp và CNSTH, 54/102 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ nhà riêng: Số 7 nghách 31/8 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh xuân, Hà Nội 1 3. Tổ chức chủ trì đề tài: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Cơ điện Nông nghiệp và CNSTH. Điện thoại: 04.38689187. Fax: 04.8689131 E-mail: info@viaep.org.vn Website: http://www.viaep.org.vn Địa chỉ: Viện Cơ điện Nông nghiệp và CNSTH, 54/102 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh Số tài khoản: 931.01.056 mở tại Kho bạc Đống Đa- Hà Nội. Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài: - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 9 năm 2010 - Thực tế thực hiện: từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010 - Được gia hạn (nếu có): 2. Kinh phí và sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 2960 tr.đ, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 2730 tr.đ. + Kinh phí từ các nguồn khác: 230 tr.đ. b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú Số Thời gian Kinh phí Thời gian Kinh phí (Số đề nghị TT (Tháng, (Tr.đ) (Tháng, năm) (Tr.đ) quyết toán) năm) 1 12/2008 1.200 12/2008 1.200 615 2 12/2009 1.400 12/2008 1.400 829,867725 3 9/2010 130 9/2010 130 1.285,132275 2 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đối với đề tài: Đơn vị tính: Triệu đồng Số Nội dung TT các khoản chi Theo kế hoạch Tổng SNK Nguồn H khác Thực tế đạt được Tổng SNKH Nguồn khác Trả công lao động (khoa học, 1 1.037 1.037 1037 1037 448 448 434,982275 434,982275 840 760 80 855 775 150 150 phổ thông) Nguyên, vật liệu, 2 năng lượng Thiết bị, máy 3 móc Xây dựng, sửa 4 chữa nhỏ 5 Chi khác Tổng cộng 150 485 485 2960 2730 230 80 150 483,017725 483,017725 2960 2730 230 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài: (Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) Số Số, thời gian ban hành TT văn bản 1 QĐ số: 2786/QĐ- BKHCN ngày 22/11/2007 Tên văn bản QĐ của Bộ Trưởng BKH&CN về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài 3 Ghi chú 2 QĐ số: 314/QĐ- BKHCN QĐ của Bộ Trưởng BKH&CN về việc ngày 4/3/2008 phê duyệt kinh phí cho các đề tài HĐ số: 10/2008/ HĐ3 ĐTCT-KC.07/06-10 ngày 28/4/2008 Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. QĐ số: 1964/QĐ- BKHCN Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu ngày 11/9/2008 mua sắm thiết bị. Số: 37/VCĐ/CV ngày Về việc xin thay đổi đoàn ra và nội dung 2/3/2009 nghiên cứu CV số: 140/VPCTTĐ- Về việc cho phép thay đổi đoàn ra và nội THKH ngày 23/4/2009 dung nghiên cứu theo CV: 37/VCĐ/CV QĐ số: 904/QĐ- BKHCN Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu ngày 28/5/2009 mua sắm vật tư, nguyên vật liệu Công văn của Viện Cơ điện nông nghiệp Số: 35/VCĐ/CV ngày và CNSTH về việc xin chuyển địa điểm 2/3/2010 thử nghiệm máy CV số: 117/VPCTTĐ- Về việc cho phép chuyển địa điểm thử THKH ngày 8/4/2010 nghiệm máy 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Số TT 1 Tên tổ chức Tên tổ chức đã Nội dung Sản phẩm đăng ký theo tham gia thực tham gia chủ yếu Thuyết minh hiện chủ yếu đạt được Trường Đại Trường Đại Xây dựng học Cần Thơ học Cần Thơ mô hình ở ĐBSCL 4 mô hình ở ĐBSCL Ghi chú* 2 3 Quy trình Viện Chăn Viện Chăn Nghiên cứu nuôi nuôi quy trình chế chế biến biến rơm rơm làm làm thức ăn thức ăn gia gia súc. súc. Viện cây lương Hợp tác xây thực và cây dựng mô thực phẩm hình thu gom, bảo Mô hình quản và xử lý rơm rạ. 4 Trung tâm Hợp tác xây nghiên cứu bò dựng mô và đồng cỏ Ba hình thu Vì gom, bảo quản và chế Mô hình biến rơm rạ làm thức ăn cho gia súc. - Lý do thay đổi: Khi đăng ký đề tài Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ đã đồng ý đảm nhận công việc: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy băm, xử lý rơm rạ trên đồng làm phân xanh” đồng thời ứng dụng thiết bị này tại mô hình ĐBSCL. Nhưng khi triển khai đề tài, do có những khó khăn riêng, Khoa Công nghệ- Trường Đại học Cần Thơ đã không nhận thực hiện nội dung trên. Vì vậy máy băm rơm và gốc rạ được chế tạo chậm hơn thời gian dự kiến, không còn nhiều thời gian để thử nghiệm, sửa chữa hoàn thiện máy trước khi đưa vào ứng dụng tại mô hình ĐBSCL. Mặt khác, vấn đề băm, xử lý rơm, gốc rạ trên đồng ở ĐBSCL là một vấn đề cấp thiết. Vì vậy đề tài đã có sự điều chỉnh chuyển thiết bị giữa hai mô hình như sau: 5 1. Mô hình tại ĐBSCL: gồm các thiết bị thu gom rơm rạ (Bỏ thiết bị băm xử lý rơm rạ trên đồng). 2. Mô hình tại ĐBSH gồm các thiết bị: Thu gom, bảo quản, chế biến rơm rạ làm thức ăn gia súc và xử lý rơm rạ trên đồng (Bổ sung thiết bị băm xử lý rơm rạ trên đồng). Nội dung điều chỉnh trên đã được văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước và BCN chương trình KC.07/06-10 thông qua và đồng ý (Công văn số: 177/VPCTTĐ-THKH). 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) Số Tên cá nhân đăng Tên cá nhân đã tham TT ký theo Thuyết minh gia thực hiện 1 TS. Đậu Thế Nhu TS. Đậu Thế Nhu 2 Ths.Nguyễn Đức Long Ths.Nguyễn Đức Long 3 TS. Hoàng Tam Ngọc TS. Hoàng Tam Ngọc Nội dung tham Sản phẩm Ghi gia chính chủ yếu chú đạt được Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài Hệ thống các máy phụ trợ Công nghệ và máy 4 TS. Nguyễn Văn Khải TS. Nguyễn Văn Khải xử lý gốc rạ, tham gia xây dựng mô hình tại ĐBSCL Nghiên cứu công 5 TS. Trần Quốc Việt TS. Trần Quốc Việt nghệ chế biến thức ăn gia súc 6 TS. Đỗ T. Ngọc Huyền ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Công nghệ vi sinh chế biến thức ăn gia súc 6 * Công nghệ và hệ 7 KS. Phạm Thị Thắm KS. Phạm Thị Thắm thống máy chế biến, xây dựng mô hình tại ĐBSH Công nghệ và hệ 8 ThS. Cao Đăng Đáng ThS. Cao Đăng Đáng thống máy chế biến, xây dựng mô hình tại ĐBSH 9 KS. Đặng Văn Đông 10 KS. Cao Đăng Minh Công nghệ và hệ thống máy thu gom KS. Cao Đăng Minh Công nghệ và hệ thống máy thu gom - Lý do thay đổi ( nếu có): TS. Đỗ T. Ngọc Huyền và KS.Đặng Văn Đông chuyển công tác. 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số Theo kế hoạch Thực tế đạt được TT 01Đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiêm tại Trung 01Đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiêm tại Trung 1 Quốc năm 2009: 5 người x 7 ngày đến Viện Cam . Tổng số kinh phí: 135,095tr Quốc năm 2009: đến nhà máy sản xuất máy cơ giới nông nghiệp Quế Hoa Nam Ninh; Công ty xuất nhập khẩu máy móc Triết Giang; Viện Cơ giới hoá nông nghiệp Nam Ninh. 7 Ghi chú* Số ngày đi: 5 người x 7 ngày (từ ngày 23-29/2009) Tổng số kinh phí: 90,908tr 01Đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiêm tại Bungari năm 2009: 1 người x 7 ngày đến Trường Đại học tổng hợp Ruxe. Tổng số kinh phí: 44,187tr - Lý do thay đổi: Theo thuyết minh đề tài KC.07.10/06-10 đã được phê duyệt: 01 đoàn ra Trung Quốc vào năm 2009: 135,095 triệu (Theo thuyết minh giải trình đoàn ra). Đã điều chỉnh như sau: 02 đoàn ra (01 đoàn đi tham quan, khảo sát Trung Quốc: 90,908 triệu đồng; 01 đoàn đi tham quan khảo sát tại Bungari : 44,187 triệu đồng). Lý do điều chỉnh: Bungari là một trong những nước Đông Âu có công nghệ và thiết bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ khá phát triển. Vì vậy để có nhiều thông tin và số liệu cụ thể phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài xin tách thành 02 đoàn khảo sát. Nội dung điều chỉnh trên đã được văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước thông qua và đồng ý điều chỉnh (Công văn số: 140/VPCT-HCTH ngày 23/4/2009. 8 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: Số TT 1 2 Ghi Theo kế hoạch Thực tế đạt được chú * Hội thảo các - Họp chuyên đề thu gom rơm rạ. chuyên đề thu gom Thời gian: 10/6/2008 rơm rạ đến 12/2009 và 10/11/2009 tổng kinh phí: 15tr Tổng kinh phí: 15 tr Hội thảo các - Họp chuyên đề Quy trình công nghệ bảo quản chuyên đề bảo quản rơm rạ: rơm rạ làm thức ăn cho gia súc đến Thời gian: 15/7/2008 và 20/7/2009 12/2009 tổng kinh - Họp chuyên đề bảo quản rơm tươi làm thức ăn phí: 15tr cho gia súc: Thời gian: 4/12/2008 và 5/8/2009 - Họp chuyên đề bảo quản rơm khô làm thức ăn cho gia súc: Thời gian: 4/12/2008 và 5/8/2009 Tổng kinh phí: 15 tr 9 8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu: Thời gian Số TT Các nội dung, công việc (Bắt đầu, kết thúc Người, chủ yếu - tháng … năm) cơ quan Theo kế Thực tế đạt hoạch được 4/2008 - 06/10/2008- 6/2008 06/12/2008 mùa vụ thu hoạch lúa (hè thu, 4/2008 - 06/10/2008- đông xuân) tới tính chất cơ lý 6/2008 06/12/2008 4/2008 - 06/10/2008- 6/2008 06/12/2008 (Các mốc đánh giá chủ yếu) thực hiện NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY I TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ THU GOM, BẢO QUẢN RƠM RẠ 1 Quy trình công nghệ thu gom rơm rạ Nghiên cứu đặc điểm, cơ - lý hoá tính của rơm rạ thu gom 1.1 nhằm lựa chọn công nghệ thu gom và chế biến rơm rạ thích hợp. Nghiên cứu thiết kế dàn thí 1.1.1 nghiệm xác định cơ lý tính của rơm rạ Nghiên cứu ảnh hưởng của 1.1.2 hoá của rơm rạ Nghiên cứu ảnh hưởng của 1.1.3 thời gian sau thu hoạch lúa tới tính chất cơ - lý - hoá của rơm 10 TS. Hoàng Tam Ngọc, Viện Cơ điện NN & CNSTH TS. Hoàng Tam Ngọc, Viện Cơ điện NN & CNSTH TS. Hoàng Tam Ngọc, Viện Cơ điện NN & CNSTH rạ Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ cơ giới hoá 1.2 thu gom rơm rạ phù hợp theo từng giai đoạn của từng vụ 6/2008 10/2008 cho hai vùng đồng bằng Xây dựng quy trình công nghệ 1.2.1 cơ giới thu gom rơm theo công 8/7/2008 – nghệ thu hoạch lúa 1 giai đoạn 10/11/2008 (bằng máy gặt đập liên hợp) Xây dựng quy trình công nghệ 1.2.2 cơ giới thu gom rơm theo công 8/7/2008 – nghệ thu hoạch lúa nhiều giai 10/11/2008 đoạn KS. Đặng Văn Đông, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Đặng Văn Đông, Viện Cơ điện NN & CNSTH Nghiên cứu, xây dựng quy 1.3 trình công nghệ bảo quản rơm rạ Nghiên cứu, xây dựng quy trình 1.3.1 công nghệ bảo quản rơm phủ 3/2009 nilông không có mái che 26/02/200918/05/2009 Nghiên cứu, xây dựng quy trình 1.3.2 công nghệ bảo quản rơm có mái che 3/2009 Nghiên cứu hình thức tổ chức 1.3.3 thu gom và bảo quản rơm rạ 3/2009 phù hợp với hai vùng 11 17/02/200917/04/2009 26/02/200918/05/2009 ThS. Nguyễn Đức Long, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Việt Anh, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Đức Long, Viện Cơ điện NN & CNSTH Nghiên cứu, thiết kế cải tiến, 2 chế tạo hệ thống thiết bị thu gom rơm và xử lý rơm rạ trên đồng 2.1 Máy liên hợp thu gom đóng kiện tròn Khảo nghiệm máy Liên hợp thu gom đóng kiện tròn, xác định, 2.2.1 đánh giá các thông số, các chỉ 7/2008 tiêu kỹ thuật, kinh tế làm cơ sở 15/12/2008- KS. Cao Đăng 16/01/2009 Minh, Viện Cơ điện NN & CNSTH cho XDQTCGH và thiết kế cải tiến Nghiên cứu, thiết kế cải tiến, chế tạo máy liên hợp thu gom 2.2.2 rơm rạ đóng kiện tròn liên hợp với máy kéo cho công nghệ thu hoạch lúa 1 giai đoạn (rơm rạ rải trên đồng) Nghiên cứu, thiết kế cải tiến bộ 2.2.2.1 phận liên hoàn vơ, chuyển tải, 10/2008 nạp liệu trên đồng 20/12/200820/01/2009 Nghiên cứu, thiết kế cải tiến hệ 2.2.2.2 thống ép liệu dạng lô cuốn (cơ cấu ép, lô cuốn, cơ cấu điều 10/2008 20/12/200820/01/2009 chỉnh độ chặt,…) Nghiên cứu, thiết kế hệ thống 2.2.2.3 truyền động của máy (có thể 10/2008 lấy công suất từ mặt trước cũng 12 20/12/200820/01/2009 ThS. Nguyễn Đức Long, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Đức Long, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Việt Anh, Viện Cơ điện NN & CNSTH như mặt bên để thu gom rơm rạ rải trên đồng và từ đống) Nghiên cứu, thiết kế cái tiến hệ 2.2.2.4 thống tự động tháo liệu (giải 10/2008 phóng lô rơm đã cuộn) 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 Nghiên cứu thiết kế hệ thống khung bệ, giá đỡ, che chắn máy Nghiên cứu thiết kế tổng thể máy Thuê công chế tạo và hoàn thiện máy mẫu sau thử nghiệm 10/2008 10/2008 23/12/200823/01/2009 24/12/200824/01/2009 23/12/200823/01/2009 2.2.2.8 thử máy 6/2009 20/02/2009, 22/07/200923/10/2009 Thuê thử nghiệm và khảo 2.2.2.9 nghiệm trong điều kiện sản Long, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Đặng Văn Đông, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Đức Long, Viện Cơ điện NN & CNSTH 6/2009 05/01/2009- Thuê theo dõi chế tạo, chạy rà ThS. Nguyễn Đức 11/2009 xuất 07/01/201002/03/2010 KS. Cao Đăng Minh, KS. Nguyễn Quang Vinh, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Việt Anh, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Nguyễn Việt 2.2.2.10 2.3. Hoàn thiện thiết kế sau khi chế tạo, thử nghiệm 12/2009 Máy liên hợp thu gom đóng kiện vuông 13 07/01/2010- Anh, Viện Cơ điện 02/03/2010 NN & CNSTH Khảo nghiệm máy Liên hợp thu gom đóng kiện vuông, xác 2.3.1 định, đánh giá các thông số, các 7/2008 chỉ tiêu kỹ thuật, làm cơ sở cho 15/12/200815/01/2009 ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH XDQTCGH và thiết kế cải tiến Nghiên cứu, thiết kế cải tiến, chế tạo máy liên hợp thu gom 2.3.2 rơm rạ đóng kiện vuông liên hợp với máy kéo cho công nghệ thu hoạch lúa 1 giai đoạn (rơm rạ rải trên đồng) 2.3.2.1 Nghiên cứu, thiết kế cải tiến bộ phận vơ rơm rạ trên đồng 10/2008 Nghiên cứu, thiết kế cải tiến hệ 2.3.2.2 thống chuyển tải rơm vào 10/2008 khuôn ép 24/12/200824/01/2009 24/12/200824/01/2009 Nghiên cứu, thiết kế cải tiến hệ 3.3.2.3 thống ép đóng kiện (cơ cấu ép, khuôn, bộ phận cắt, cơ cấu điều 10/2008 24/12/200824/01/2009 chỉnh độ chặt,…) KS. Phạm Thị Thắm, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Phạm Thị Thắm, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Cao Đăng Minh, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Đoàn Văn Tiến, 2.3.2.4 2.3.2.5 Nghiên cứu, thiết kế cải tiến cơ cấu buộc rơm tự động Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền động của máy (có thể 10/2008 10/2008 14 24/12/2008- Viện Cơ điện NN & 24/01/2009 CNSTH 24/12/2008- ThS. Cao Đăng 24/01/2009 Đáng, Viện Cơ điện lấy công suất từ mặt trước cũng NN & CNSTH như mặt bên để thu gom rơm rạ rải trên đồng và từ đống) 2.3.2.6 2.3.2.7 2.3.2.8 2.3.2.9 2.3.2.10 2.3.2.11 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống khung bệ, giá đỡ, che chắn máy Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp tổng thể máy Thuê chế tạo và hoàn thiện máy mẫu sau thử nghiệm Thuê theo dõi chế tạo, chạy rà thử máy Thử nghiệm và khảo nghiệm trong điều kiện sản xuất Hoàn thiện thiết kế sau khi chế tạo, thử nghiệm 10/2008 4/2009 9/2009 12/2009 12/2009 hành theo công nghệ thu hoạch lúa 2 giai đoạn Nghiên cứu, thiết kế ,chế tạo 2.4.1 24/01/2009 19/02/200920/04/2009 ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Trần Bằng Sơn, Viện Cơ điện NN & CNSTH 9/2009 Máy đóng kiện rơm tròn tự 2.4. 24/12/2008- máy đóng kiện rơm tròn tự hành (Khung bệ, hệ thống di động, hệ thống truyền động cho 15 24/07/200905/10/2009 12/01/201017/03/2010 12/01/201017/03/2010 ThS. Trần Bằng Sơn, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Trần Bằng Sơn, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Trần Bằng Sơn, Viện Cơ điện NN & CNSTH máy đóng kiện tròn, lô ép rơm từ đống theo công nghệ thu hoạch lúa 2 giai đoạn ) Nghiên cứu, thiết kế bộ phận 2.4.1.1 khung bệ giá đỡ động cơ máy 4/2009 đóng kiện rơm tròn tự hành Nghiên cứu, thiết kế hệ thống di 2.4.1.2 động máy đóng kiện rơm tròn 4/2009 tự hành Nghiên cứu, thiết kế hệ thống 2.4.1.3 truyền động máy đóng kiện rơm 4/2009 tròn tự hành 2.4.1.4 2.4.1.5 2.4.1.6 Nghiên cứu, thiết kế tổng thể máy Thuê chế tạo máy mẫu Thuê theo dõi chế tạo và chạy thử máy mẫu 4/2009 máy mẫu trong điều kiện sản 6/2009 9/2009 xuất 2.4.1.8 2.5. Hoàn thiện thiết kế sau thử nghiệm 20/04/2009 24/02/200924/04/2009 24/02/200924/04/2009 25/02/200927/04/2009 KS. Cao Đăng Minh, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Đinh Thị Hợi, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Cao Đăng Minh, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Phạm Thị Thắm, Viện Cơ điện NN & CNSTH 6/2009 Thử nghiệm và khảo nghiệm 2.4.1.7 20/02/2009- 9/2009 Máy băm, xử lý rơm rạ trên đồng 16 22/07/200923/10/2009 11/01/201005/03/2010 11/01/201005/03/2010 KS. Nguyễn Quang Vinh, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Cao Đăng Minh, Viện Cơ điện NN & CNSTH KS. Cao Đăng Minh, Viện Cơ điện NN & CNSTH Nghiên cứu, thiết kế chế tạo 2.5.1 máy băm rơm và gốc rạ trên đồng làm phân xanh liên hợp với máy kéo 2.5.1.1 Nghiên cứu, thiết kế bộ phận băm rơm và gốc rạ 12/2008 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống 2.5.1.2 truyền động máy băm rơm và 12/2008 gốc rạ Nghiên cứu, thiết kế hệ thống 2.5.1.3 khung bệ giá đỡ che chắn máy 12/2008 băm rơm và gốc rạ 2.5.1.4 2.5.1.5 2.5.1.6 Nghiên cứu, thiết kế tổng thể máy Thuê chế tạo và hoàn thiện máy mẫu Thuê theo dõi chế tạo và chạy thử máy 6/2009 10/10/200809/01/2009 10/10/200809/01/2009 10/10/200809/01/2009 10/10/200809/01/2009 ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH 6/2009 12/2009 22/06/200920/10/2009 ThS. Cao Đăng Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH ThS. Cao Đăng 2.5.1.7 2.5.1.8 Thử nghiệm và khảo nghiệm trong điều kiện sản xuất Hoàn thiện thiết kế sau khi chế tạo, thử nghiệm 12/2009 12/2009 17 22/06/2009- Đáng, Viện Cơ điện 20/10/2009 NN & CNSTH 22/06/2009- ThS. Cao Đăng 20/10/2009 Đáng, Viện Cơ điện NN & CNSTH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ HOÀN II THIỆN HỆ THỐNG THIẾT BỊ BẢO QUẢN CHẾ BIẾN RƠM LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC. 2.1 2.1.1 Quy trình công nghệ chế biến Nghiên cứu qui trình kỹ thuật Viện Cơ điện NN & chế biến rơm bằng urea và CNSTH; Viện kiềm. Chăn nuôi Nghiên cứu xử lý rơm khô bằng 2.1.1.1 công nghệ hoá học làm thức ăn 4/2009 cho gia súc nhai lại. Nghiên cứu xử lý rơm tươi 2.1.1.2 bằng công nghệ hoá học làm 4/2009 thức ăn cho gia súc nhai lại. 26/02/2009- TS. Trần Quốc 27/05/2009 Việt,Viện Chăn nuôi 26/02/2009- TS. Trần Quốc 27/05/2009 Việt,Viện Chăn nuôi Nghiên cứu công nghệ chế 2.1.2 biến rơm làm thức ăn chăn nuôi bằng vi sinh vật 2.1.2.1 Phân tích thành phần hoá học của rơm Nghiên cứu xử lý rơm 2.1.2.2 2.1.2.3 10/2008 04/8/200830/9/2008 làm nguyên liệu cho lên men bằng phương pháp vi sinh Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chặt đóng kiện đến sự phát 10/2008 10/2008 18 04/08/200828/11/2008 Nguyễn Thị Thu Huyền, Viện Cơ điện NN & CNSTH Đỗ Thị Thu Hiền, Viện Cơ điện NN & CNSTH 04/08/2008- Nguyễn Văn 20/12/2008 Nguyện, Viện Cơ
- Xem thêm -