Tài liệu Nghiên cứu áp dụng kế toán quản trị theo thông tư 532006tt-btc vào các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phố nối a tỉnh hưng yên

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Bé gi¸o dôc ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi TrÇn ThÞ Quúnh Nga NGHI£N CøU ¸P DôNG KÕ TO¸N QU¶N TRÞ THEO TH¤NG T¦ 53/2006/TT-BTC VµO C¸C DOANH NGHIÖP T¹I KHU C¤NG NGHIÖP PHè NèI A TØNH H¦NG Y£N LuËn v¨n th¹c sü kinh tÕ Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ n«ng nghiÖp M· sè: 60 31 10 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: GS.TS. Ph¹m ThÞ Mü Dung Hµ Néi - 2010 Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc vµ ch−a tõng ®−îc ai c«ng bè trong bÊt k× c«ng tr×nh nµo kh¸c. T«i xin cam ®oan mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n nµy ®2 ®−îc c¶m ¬n vµ c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n ®2 ®−îc chØ râ nguån gèc. T¸c gi¶ TrÇn ThÞ Quúnh Nga Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. i Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh luËn v¨n: “Nghiªn cøu ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn” t«i ®2 nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¬ quan. Nh©n dÞp nµy t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi GS.TS Ph¹m ThÞ Mü Dung, ng−êi ®2 tËn t×nh h−íng dÉn, gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Tr−êng §¹i häc N«ng NghiÖp Hµ Néi ®2 gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. C¶m ¬n ban qu¶n lý dù ¸n c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh H−ng Yªn, ban gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n c¸c c«ng ty ®2 t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i thu thËp th«ng tin, sè liÖu vµ tham gia th¶o luËn ®ãng gãp ý kiÕn cho t«i hoµn thµnh luËn v¨n. Còng nh©n ®©y, t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi gia ®×nh, b¹n bÌ ®2 ®éng viªn, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n. Hµ Néi, ngµy.....th¸ng.....n¨m 2010 T¸c gi¶ TrÇn ThÞ Quúnh Nga Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. ii Môc lôc phÇn 1: Më ®Çu ........................................................................................... 1 1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi........................................................................... 1 1.2 Môc tiªu nghiªn cøu ................................................................................ 2 1.2.1 Môc tiªu chung................................................................................. 2 1.2.2 Môc tiªu cô thÓ ................................................................................. 3 1.3 §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu............................................................ 3 phÇn II:C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ theo ..................... 4 th«ng t− 53/2006/tt-btc.......................................................................... 4 2.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ ................................................. 4 2.1.1 Kh¸i niÖm vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ........................................................... 4 2.1.2 NhiÖm vô cña kÕ to¸n qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp.......................... 5 2.1.3 Ph©n biÖt kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh................................. 6 2.2 Mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ chñ yÕu theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC............................................................................................ 9 2.2.1 KÕ to¸n qu¶n trÞ chi phÝ .................................................................... 9 2.2.2 KÕ to¸n qu¶n trÞ ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm .........................................13 2.2.3 Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ, khèi l−îng vµ lîi nhuËn ........14 2.2.4 LËp dù to¸n s¶n xuÊt kinh doanh....................................................17 phÇn III:®Æc ®iÓm ®Þa bµn khu c«ng nghiÖp phè nèi A vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu .............................................................29 3.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A ....29 3.2 §Çu t− t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A..................................................30 3.3 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp ..............32 3.3.1 ThuËn lîi.........................................................................................32 3.3.2 Khã kh¨n ........................................................................................36 3.4 Lao ®éng t¹i khu c«ng nghiÖp ...............................................................38 3.5 Ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp ..............................41 3.6 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu........................................................................42 3.6.1 Thu thËp sè liÖu ..............................................................................42 3.6.2 Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸.....................................................43 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. iii phÇn IV:KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn ..............................44 4.1 Thùc tr¹ng ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn.......................................................44 4.1.1 Sè l−îng doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn. .....................44 4.1.2 Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC so víi viÖc ¸p dông c¸c néi dung ®ã t¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A ....................................46 4.1.3 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn............................................57 4.2 Nh÷ng thay ®æi trong qu¶n lý khi c¸c doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC ..............................................61 4.3 Thùc tr¹ng ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC t¹i mét sè doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A ...........................................................................................................70 4.3.1 Thùc tr¹ng ¸p dông mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng §¹i An....................................................................70 4.3.2 Thùc tr¹ng ¸p dông mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i C«ng ty TNHH th−¬ng m¹i vµ dÞch vô Thµnh Ph¸t ..........................................77 4.3.3 Thùc tr¹ng ¸p dông mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i C«ng ty TNHH bao b× Hoµng Mai ...................................................................83 4.3.4 Thùc tr¹ng ¸p dông mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö ThÞnh C−êng. .............................................................93 4.4 Nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy viÖc ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/TT-BTC vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn. .......................................................................................... 100 4.4.1 C¸c biÖn ph¸p chung..................................................................... 100 4.4.2 BiÖn ph¸p ®èi víi mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ chñ yÕu ®−îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn. .................................................................................. 104 phÇn v: KÕt luËn................................................................................... 113 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. iv Danh môc s¬ ®å, b¶ng, biÓu S¬ ®å: S¬ ®å 1: Mèi quan hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng kÕ to¸n trong mét tæ chøc .................8 S¬ ®å 2: Qu¸ tr×nh lËp dù to¸n .........................................................................19 S¬ ®å 3: Tr×nh tù lËp dù to¸n ...........................................................................20 S¬ ®å 4: HÖ thèng dù to¸n tæng thÓ .................................................................22 B¶ng: B¶ng 1: Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh................9 B¶ng 2: vèn ®Çu t− t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh H−ng Yªn .......31 B¶ng 3: doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp qua 3 n¨m 2007 -2008 -2009.........34 B¶ng 4: møc thu nhËp trung b×nh 1n¨m cña ng−êi lao ®éng t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh H−ng Yªn qua 3 n¨m 2007 -2008 -2009......................................37 B¶ng 5: T×nh h×nh lao ®éng t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A...........................39 qua 2 n¨m 2008-2009 ......................................................................................39 B¶ng 6: Ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A .............41 qua 2 n¨m 2008-2009 ......................................................................................41 B¶ng 7: B¶ng ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn ..............................44 B¶ng 8: t×nh h×nh ¸p dông c¸c néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ chñ yÕu t¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A: ......................................................47 B¶ng 9: t×nh h×nh ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ chi phÝ vµ gi¸ thµnh trong c¸c doanh nghiÖp ë khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A...................................................49 B¶ng 10: t×nh h×nh ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ b¸n hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp ë khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A...................................52 B¶ng 11: c¸c nguyªn nh©n doanh nghiÖp kh«ng ¸p dông ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ, khèi l−îng vµ lîi nhuËn (CVP) ..............................................53 B¶ng 12: T×nh h×nh ¸p dông c¸c chØ tiªu dù to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A ............................................................................55 B¶ng13: t×nh h×nh ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ c¸c kho¶n môc kh¸c trong c¸c doanh nghiÖp ë khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A...................................................56 B¶ng 14: B¶ng tæng hîp c¸c nguyªn nh©n mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn ...........59 B¶ng 15: Nguyªn nh©n c¸c doanh nghiÖp ¸p dông th«ng t− ...........................60 B¶ng 16: Ph©n lo¹i chi phÝ .............................................................................106 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. v BiÓu: BiÓu mÉu sè1: PhiÕu nhËp kho tr−íc khi ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i ............63 C«ng ty Cæ phÇn Hµ Anh.................................................................................63 BiÓu mÉu sè 2: PhiÕu nhËp kho sau khi ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i C«ng ty Cæ phÇn Hµ Anh ..............................................................................................64 BiÓu mÉu sè 3 : b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cña ghÕ ®Èu ............................68 t¹i c«ng ty s¶n xuÊt ®å gç Mü S¬n ..................................................................68 BiÓu mÉu sè 4: B¸o c¸o t×nh h×nh thu håi nî cña kh¸ch hµng.........................69 BiÓu mÉu sè 5: b¶ng dù to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp....................................75 BiÓu mÉu sè 6: Dù to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp................................76 BiÓu mÉu sè 7:Dù to¸n thanh to¸n tiÒn............................................................77 BiÓu mÉu sè 8:B¶ng tÝnh gi¸ b¸n hµng ho¸ .....................................................79 BiÓu mÉu sè 9:Dù to¸n chi phÝ b¸n hµng (Z21)...............................................80 BiÓu mÉu sè 10: Dù to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp..................................80 BiÓu mÉu sè 11: Dù to¸n doanh thu.................................................................81 BiÓu mÉu sè 12:Dù to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh..................................82 BiÓu mÉu sè 13: b¶ng tæng hîp chi phÝ biÕn ®æi .............................................85 BiÓu mÉu sè 14: phiÕu ®Þnh gi¸ s¶n phÈm .......................................................86 BiÓu mÉu sè 15: Dù to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp (PV6) ...................................87 BiÓu mÉu sè 16: Dù to¸n nh©n c«ng trùc tiÕp (PV6).......................................88 BiÓu mÉu sè 17:B¶ng dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (PV6) ..........................89 BiÓu mÉu sè 18: B¶ng dù to¸n chi phÝ b¸n hµng (PV6)...................................90 BiÓu mÉu sè 19:B¶ng dù to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ..........................91 BiÓu mÉu sè 20:Dù to¸n doanh thu..................................................................92 BiÓu mÉu sè 21: B¶ng dù to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ........................93 BiÓu mÉu sè 22: B¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu TT vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng s¶n phÈm ....................................................................95 BiÓu mÉu sè 23: b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng s¶n phÈm..............96 BiÓu mÉu 24: b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng s¶n phÈm.........97 BiÓu mÉu sè 25: b¶ng x¸c ®Þnh tû lÖ chung cho ho¹t ®éng .............................97 BiÓu mÉu sè 26: b¶ng x¸c ®Þnh chi phÝ chung cho tõng s¶n phÈm..................98 BiÓu mÉu sè 27: b¶ng ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm ...............................................100 BiÓu mÉu sè 28:Dù to¸n thu tiÒn ...................................................................109 BiÓu mÉu sè 29: Dù to¸n s¶n xuÊt .................................................................109 BiÓu mÉu sè 30: Dù to¸n thu mua hµng ho¸..................................................110 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. vi PHÇN i Më ®Çu 1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi VÒ mÆt lÞch sö, kÕ to¸n qu¶n trÞ ®2 h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸ch ®©y kh¸ l©u vµ trë thµnh mét m«n khoa häc kinh tÕ mang tÝnh øng dông cao ë hÇu hÕt c¸c quèc gia ph¸t triÓn. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ thuËt ng÷ míi xuÊt hiÖn ë n−íc ta trong vßng 15 n¨m trë l¹i ®©y. Tuy nhiªn, nã ®2 thu hót sù chó ý ®Æc biÖt cña c¸c nhµ qu¶n trÞ, ph¸ vì ph−¬ng ph¸p lµm viÖc vµ t− duy nghÒ nghiÖp cña c¸c kÕ to¸n viªn khi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. T¹i nhiÒu quèc gia, ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp kh«ng hÒ míi, nh−ng t¹i ViÖt Nam, kÕ to¸n qu¶n trÞ chØ thùc sù ®−îc t×m hiÓu vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90 vµ ®−îc nghiªn cøu cã hÖ thèng tõ n¨m 1999. §¸nh dÊu cho sù më ®Çu nµy khi LuËt KÕ to¸n ViÖt Nam ®−îc Quèc héi n−íc Céng hoµ XHXN ViÖt Nam kho¸ XI kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 17/6/2003 cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2004 ®2 quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ ë c¸c ®¬n vÞ nh− sau: KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh theo yªu cÇu vµ quyÕt ®Þnh kÕ to¸n trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n (LuËt KÕ to¸n ViÖt Nam - ®iÒu 3, kho¶n 4). Tuy nhiªn, viÖc nµy chØ ®−îc dõng l¹i ë gãc ®é nh×n nhËn vµ xem xÐt, ch−a cã mét quyÕt ®Þnh cô thÓ hay h−íng dÉn thi hµnh mang tÝnh tæng qu¸t. Do ®ã viÖc hiÓu vµ vËn dông kÕ to¸n qu¶n trÞ ë c¸c DN ViÖt Nam cßn rÊt m¬ hå vµ h¹n chÕ. §Õn ngµy 12/6/2006, Th«ng t− sè 53/2006/TT-BTC cña Bé Tµi ChÝnh vÒ h−íng dÉn ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp chÝnh thøc ®−îc ra ®êi nh»m h−íng dÊn cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ to¸n qu¶n trÞ. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay kÕ to¸n qu¶n trÞ vÉn mß mÉm lèi ®i, vÉn ch−a cã mét tæ chøc nµo cã ®ñ chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm chuyªn t− vÊn x©y dùng hÖ thèng kÕ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 1 to¸n qu¶n trÞ. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, th× kÕ to¸n qu¶n trÞ vÉn cßn xa vêi vÒ mÆt lý luËn lÉn vËn hµnh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch ®èi phã víi nh÷ng c¹nh tr¹nh khèc liÖt tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, nhÊt lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ ThÕ Giíi. Do vËy, nhu cÇu th«ng tin cho qu¶n lý lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. Tuy nhiªn, viÖc cung cÊp th«ng tin cho yªu cÇu qu¶n trÞ ë c¸c DN ViÖt Nam hiÖn nay nãi chung vµ c¸c DN t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A nãi riªng cßn rÊt yÕu kÐm. C¸c quyÕt ®Þnh th−êng mang tÝnh kinh nghiÖm, Ýt dùa vµo c¬ së khoa häc. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nÕu chØ b»ng kinh nghiÖm cña m×nh c¸c nhµ qu¶n trÞ khã cã thÓ kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ ®−îc ho¹t ®éng cña tõng bé phËn trong doanh nghiÖp. Ngay tõ b©y giê, c¸c doanh nghiÖp cÇn nghÜ ®Õn chiÕn l−îc ph¸t triÓn l©u dµi, xem kÕ to¸n qu¶n trÞ lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®Ó thùc hiÖn qu¶n trÞ doanh nghiÖp mét c¸ch bµi b¶n míi cã thÓ hy väng kh«ng bÞ xãa sæ khái “cuéc ch¬i”. XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ tÇm quan träng cña kÕ to¸n qu¶n trÞ trong c¸c doanh nghiÖp nãi trªn chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “Nghiªn cøu ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn” 1.2 Môc tiªu nghiªn cøu 1.2.1 Môc tiªu chung §¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− sè 53/2006/TT-BTC vµ nhËn ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¸p dông th«ng t− vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn, tõ ®ã ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− vµo c¸c doanh nghiÖp. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 2 1.2.2 Môc tiªu cô thÓ - HÖ thèng ho¸ c¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ néi dung th«ng t− 53/2006/TT- BTC. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi viÖc ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT- BTC vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn. - §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/TT- BTC vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn. 1.3 §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t−îng: C«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ t¹i mét sè doanh nghiÖp - Ph¹m vi: + Néi dung: Nghiªn cøu thùc tr¹ng viÖc ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− sè 53/2006/TT-BTC vµ nhËn ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¸p dông th«ng t− vµo c¸c doanh nghiÖp, tõ ®ã ®−a ra c¸c ph−¬ng h−íng gi¶i ph¸p ®Ó ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− vµo c¸c doanh nghiÖp. + Kh«ng gian: C¸c doanh nghiÖp t¹i khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A tØnh H−ng Yªn. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 3 pHÇN ii C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ theo th«ng t− 53/2006/tt-btc. 2.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ 2.1.1 Kh¸i niÖm vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp hy väng kÕ to¸n qu¶n trÞ sÏ ®−a ra nh÷ng th«ng tin kÞp thêi vµ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c bao gåm nh÷ng th«ng tin vÒ ng©n s¸ch, chi phÝ chuÈn, nh÷ng b¸o c¸o ph©n tÝch nh÷ng khÝa c¹nh tµi chÝnh kh¸c nhau, th«ng tin ®Ó hç trî cho nh÷ng quyÕt ®Þnh hµng vµ nh÷ng ph©n tÝch vÒ chi phÝ mua s¾m trang thiÕt bÞ. KÕ to¸n qu¶n trÞ bao gåm c¶ kü thuËt tÝnh to¸n vµ c¸c thñ tôc trong thu thËp ®Ó tr×nh bµy vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph©n phèi s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ d÷ liÖu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cña nhµ qu¶n lý. Theo ViÖn kÕ to¸n qu¶n trÞ Hoa Kú: “KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ quy tr×nh x¸c ®Þnh, ®o l−êng, tÝch luü, ph©n tÝch, chuÈn bÞ, gi¶i tr×nh vµ truyÒn ®¹t nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh (hay chi phÝ tµi chÝnh) tíi c¸c nhµ qu¶n trÞ, ®Ó sö dông cho môc ®Ých lËp kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh trong tæ chøc, ®¶m b¶o sö dông hîp lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh cho nguån th«ng tin ®ã.” Th«ng t− 53/2006/TT-BTC do Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 12/6/2006, quy ®Þnh: “KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n”. Theo th«ng t− nµy, kÕ to¸n qu¶n trÞ nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng néi bé cña doanh nghiÖp nh−: - Chi phÝ cña tõng bé phËn (trung t©m chi phÝ), tõng c«ng viÖc, s¶n phÈm; ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn víi kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn; qu¶n lý tµi s¶n, vËt t−, tiÒn vèn, c«ng nî. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 4 - Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ khèi l−îng lîi nhuËn; - Lùa chän th«ng tin thÝch hîp cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t− ng¾n h¹n vµ dµi h¹n; - LËp dù to¸n ng©n s¸ch s¶n xuÊt, kinh doanh;... nh»m phôc vô viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ. 2.1.2 NhiÖm vô cña kÕ to¸n qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp Môc tiªu c¬ b¶n cña kÕ to¸n lµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh vÒ mét thùc thÓ kinh tÕ. Nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh do kÕ to¸n cung cÊp rÊt cÇn thiÕt cho nh÷ng ng−êi ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thùc thÓ kinh tÕ ®ã. Nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh cßn cÇn cho c¶ ng−êi ngoµi doanh nghiÖp – c¸c chñ së h÷u, ng−êi cho vay tÝn dông, c¸c nhµ ®Çu t−, chÝnh phñ vµ c«ng chóng – nh÷ng ng−êi cung cÊp tiÒn cho doanh nghiÖp hoÆc cã mèi quan t©m kh¸c ®èi víi doanh nghiÖp. Nh÷ng ng−êi nµy còng cÇn ®−îc cung cÊp th«ng tin vÒ tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh− vËy nhiÖm vô c¬ b¶n cña kÕ to¸n lµ cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh cho nh÷ng ng−êi ra quyÕt ®Þnh. §Ó thùc hiÖn ®−îc nhiÖm vô nµy kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - Ghi nhËn, l−îng ho¸ vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy kÕ to¸n ph¶i sö dông mét hÖ thèng ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy. - Ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸ vµ tËp hîp c¸c nghiÖp vô ®Ó ghi sæ theo c¸c chØ tiªu tæng hîp vµ chi tiÕt. Ngoµi viÖc ghi chÐp ®Ó ph¶n ¸nh hµng ngµy, chóng ta ph¶i ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô vµ sù kiÖn thµnh c¸c nhãm hoÆc c¸c lo¹i kh¸c nhau. §Ó cã ®−îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, chóng ta cÇn tæng hîp c¸c th«ng tin ®2 ph©n lo¹i thµnh b¸o c¸o kÕ to¸n ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña ng−êi ra quyÕt ®Þnh. C¸c b−íc c«ng viÖc trªn ®©y: ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp – lµ c¸c c«ng cô ®Ó t¹o lËp hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 5 - C«ng viÖc tiÕp theo cña kÕ to¸n lµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu th«ng tin theo yªu cÇu qu¶n lý trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. - C«ng viÖc sau cïng mµ kÕ to¸n ph¶i lµm lµ cung cÊp sè liÖu ®Ó ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Nh− vËy lµ ngoµi viÖc t¹o lËp hÖ thèng th«ng tin, qu¸ tr×nh kÕ to¸n cßn bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nh− truyÒn ®¹t, cung cÊp th«ng tin cho c¸c bªn quan t©m vµ gi¶i thÝch c¸c th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh riªng biÖt. Tuy nhiªn c¨n cø vµo ®èi t−îng sö dông th«ng tin, ng−êi ta ph©n ®Þnh kÕ to¸n thµnh hai nh¸nh: kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. C¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®Ó tr−íc hÕt thiÕt lËp dù to¸n ng©n s¸ch, chi phÝ, dù to¸n sè doanh thu vµ kÕt qu¶ trong mét kú ho¹t ®éng vµ sau ®ã ph¶i theo dâi suèt qu¸ tr×nh tõ lóc thu mua hµng ho¸, nguyªn liÖu qua giai ®o¹n s¶n xuÊt, hoµn thµnh viÖc tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, c¸c c«ng tr×nh, dÞch vô theo tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng ®¬n ®Æt hµng. Nh− vËy kÕ to¸n qu¶n trÞ lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó nhµ qu¶n lý kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Vµ theo Th«ng t− 53/2006/TTBTC th× kÕ to¸n qu¶n trÞ cã mét sè nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ph¹m vi, néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ cña ®¬n vÞ x¸c ®Þnh theo tõng thêi kú. - KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn, dù to¸n - Cung cÊp th«ng tin theo yªu cÇu qu¶n trÞ néi bé cña ®¬n vÞ b»ng b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ. - Tæ chøc ph©n tÝch th«ng tin phôc vô cho yªu cÇu lËp kÕ ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh cña ban l2nh ®aä doanh nghiÖp. 2.1.3 Ph©n biÖt kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh Nh− ®2 tr×nh bµy trong nh÷ng phÇn trªn, träng t©m cña kÕ to¸n qu¶n trÞ lµ cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c¸c nhµ qu¶n lý cña tæ chøc. Trong khi ®ã, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 6 môc tiªu cña kÕ to¸n tµi chÝnh lµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho c¸c ®èi t−¬ng bªn ngoµi tæ chøc. Tuy vËy, hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh còng cã nhiÒu ®iÓm gièng nhau bëi v× c¶ hai hÖ thèng nµy ®Òu dùa vµo d÷ liÖu thu thËp ®−îc tõ hÖ thèng kÕ to¸n c¬ b¶n cña tæ chøc. HÖ thèng nµy bao gåm thñ tôc, nh©n sù, vµ hÖ th«ng m¸y tÝnh ®Ó thu thËp vµ l−u tr÷ c¸c dù liÖu tµi chÝnh cña tæ chøc. Mét phÇn cña hÖ thèng kÕ to¸n chung nµy lµ hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ, cã nhiÖm vô thu thËp th«ng tin chi phÝ ®−îc sö dông trong c¶ hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh. VÝ dô, sè liÖu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®−îc nhµ qu¶n lý sö dông ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®ã lµ mét môc ®Ých sö dông th«ng tin cña kÕ to¸n qu¶n trÞ. Tuy vËy, sè liÖu gi¸ thµnh còng ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ®ã l¹i lµ mét môc ®Ých sö dông th«ng tin cña kÕ to¸n tµi chÝnh. S¬ ®å 1 m« t¶ mèi quan hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng kÕ to¸n c¬ b¶n cña tæ chøc víi c¸c hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n qu¶n trÞ, vµ kÕ to¸n tµi chÝnh. MÆc dï, gi÷a hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh cã nhiÒu ®iÓm chung, nh−ng gi÷a chóng cã sù kh¸c biÖt rÊt lín. B¶ng 1 liÖt kª nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a hai hÖ thèng kÕ to¸n nµy. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 7 S¬ ®å 1 - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng kÕ to¸n trong mét tæ chøc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 8 B¶ng 1: Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh Các chỉ tiêu Kế toán quản trị Kế toán tài chính 1. ðối tượng sử dụng thông tin Nhà quản trị bên trong doanh nghiệp Những thành phần bên ngoài doanh nghiệp 2. ðặc ñiểm của Hướng về tương lai, thông tin cung cấp linh hoạt, nhanh, thích hợp. Biểu diễn dưới hình thái giá trị và vật chất. Phản ánh quá khứ, chính xác. Biểu diễn dưới hình thái giá trị. 3. Tính chất bắt Không tuân thủ các buộc của thông tin nguyên tắc chung của kế toán. và báo cáo Tuân thủ các nguyên tắc của kế toán (GAAPs) 4. Phạm vi báo cáo Từng bộ phận, khâu công việc Toàn doanh nghiệp 5. Kỳ báo cáo Bất kỳ khi nào cần cho quản lý ðịnh kỳ hàng tháng, quí, năm 6. Tính pháp lệnh Không có tính pháp lệnh. Có tính pháp lệnh. 7. Quan hệ với các ngành khoa học Nhiều. Ít. 2.2 Mét sè néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ chñ yÕu theo th«ng t− 53/2006/TTBTC 2.2.1 KÕ to¸n qu¶n trÞ chi phÝ *Ph©n lo¹i chi phÝ Chi phÝ trong kÕ to¸n qu¶n trÞ ®−îc ph©n theo c¸c tiªu thøc sau: - Theo mèi quan hÖ víi viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra, chi phÝ ®−îc chia ra: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 9 + Chi phÝ biÕn ®æi: BiÕn phÝ nÕu xÐt vÒ tæng sè thay ®æi tû lÖ víi møc ®é ho¹t ®éng, nÕu xem xÐt trªn mét ®¬n vÞ møc ®é ho¹t ®éng (mét s¶n phÈm, mét giê m¸y), biÕn phÝ lµ mét h»ng sè.Theo th«ng t− 53/2006/TT-BTC th× biÕn phÝ lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh thay ®æi tû lÖ thuËn vÒ tæng sè, vµ tû lÖ víi khèi l−îng, s¶n phÈm gåm: chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ mét sè kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung , nh−: chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ ®iÖn n−íc, phô tïng söa ch÷a m¸y... BiÕn phÝ kh«ng thay ®æi khi tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc + Chi phÝ cè ®Þnh: §Þnh phÝ lµ nh÷ng môc chi phÝ vÒ tæng sè Ýt thay ®æi hoÆc kh«ng thay ®æi theo møc ®é ho¹t ®éng, nÕu quan s¸t chóng trªn mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng, biÕn ®æi tû lÖ nghÞch víi møc ®é ho¹t ®éng. Nh− vËy, dï doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng hay kh«ng th× vÉn tån t¹i ®Þnh phÝ, khi doanh nghiÖp gia t¨ng c−êng ®é ho¹t ®éng th× ®Þnh phÝ trªn mét ®¬n vÞ c−êng ®é ho¹t ®éng sÏ gi¶m dÇn. Theo 53/2006/TT-BTC th× ®Þnh phÝ hay cßn gäi lµ lµ chi phÝ bÊt biÕn lµ nh÷ng chi phÝ mµ tæng sè kh«ng thay ®æi víi sù biÕn ®éng vÒ khèi l−îng s¶n phÈm, c«ng viÖc, gåm: chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, l−¬ng nh©n viªn, c¸n bé qu¶n lý... Chi phÝ bÊt biÕn cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc cã quan hÖ tû lÖ nghÞch víi khèi l−îng, s¶n phÈm, c«ng viÖc. + Chi phÝ hçn hîp: Lµ lo¹i chi phÝ gåm c¶ yÕu tè cè ®Þnh vµ biÕn ®æi (VÝ dô: Chi phÝ ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa ch÷a, b¶o tr× TSC§,...). - Theo tÝnh chÊt chi phÝ, chi phÝ ®−îc chia ra: + Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cÊu thµnh s¶n phÈm, g¾n liÒn víi mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nhÊt ®Þnh hoµn thµnh (VÝ dô: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp; Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp,...); + Chi phÝ gi¸n tiÕp lµ chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu s¶n phÈm, hoÆc nhiÒu dÞch vô kh¸c nhau kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô (VÝ dô: Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, chi phÝ l−¬ng nh©n viªn qu¶n lý,...). Chi phÝ gi¸n tiÕp ph¶i ®−îc ph©n bæ vµo tõng ®¬n vÞ, s¶n phÈm, c«ng viÖc; Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 10 + Chi phÝ kiÓm so¸t ®−îc lµ chi phÝ mµ cÊp qu¶n lý dù ®o¸n ®−îc sù ph¸t sinh vµ thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña cÊp qu¶n lý ®ã; + Chi phÝ kh«ng kiÓm so¸t ®−îc lµ chi phÝ mµ cÊp qu¶n lý kh«ng dù ®o¸n ®−îc sù ph¸t sinh cña nã, ®ång thêi kh«ng thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña cÊp qu¶n lý ®ã. * Ph−¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ Doanh nghiÖp cÇn lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ phï hîp tõng lo¹i chi phÝ: - Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp: ¸p dông cho tr−êng hîp chi phÝ ph¸t sinh chØ liªn quan ®Õn mét ®èi t−îng chÞu chi phÝ. Theo ph−¬ng ph¸p nµy th× chi phÝ cña ®èi t−îng nµo ®−îc tËp hîp trùc tiÕp cho ®èi t−îng ®ã. - Ph−¬ng ph¸p ph©n bæ: ¸p dông cho tr−êng hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t−îng chÞu chi phÝ. Khi thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong c¸c c¨n cø ph©n bæ sau: Giê c«ng, ngµy c«ng, giê m¸y ho¹t ®éng, diÖn tÝch sö dông,…vµ ph−¬ng ph¸p ph©n bæ lµ trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ theo cÊp bËc. *X¸c ®Þnh trung t©m chi phÝ ViÖc x¸c ®Þnh trung t©m chi phÝ phô thuéc vµo quy tr×nh s¶n xuÊt vµ quy m« cña tõng doanh nghiÖp. C¸c trung t©m chi phÝ th−êng ®−îc ph©n lo¹i lµ: - Trung t©m chÝnh, nh−: Trung t©m mua hµng, trung t©m s¶n xuÊt (c¸c ph©n x−ëng, bé phËn s¶n xuÊt); - Trung t©m phô, nh−: Trung t©m hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, trung t©m kÕ to¸n, tµi chÝnh,… * Chi phÝ ®Þnh møc vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng Chi phÝ ®Þnh møc lµ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ®−îc Ên ®Þnh tr−íc cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 11 chung. Chóng th−êng ®−îc thÓ hiÖn lµ chi phÝ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. Chi phÝ ®Þnh møc cho mét s¶n phÈm s¶n xuÊt th«ng th−êng bao gåm 6 phÇn 1. Gi¸ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Þnh møc 2. Sè l−îng nguyªn liÖu trùc tiÕp ®Þnh møc 3. Thêi gian lao ®éng trùc tiÕp ®Þnh møc 4. Gi¸ lao ®éng trùc tiÕp ®Þnh møc. 5. §Þnh møc biÕn phÝ s¶n xuÊt chung 6. §Þnh møc ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung §Þnh møc c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh @ §Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp §Þnh møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp = §Þnh møc l−îng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp x §Þnh møc gi¸ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp x §Þnh møc gi¸ nh©n c«ng trùc tiÕp @ §Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp = §Þnh møc l−îng nh©n c«ng trùc tiÕp @ §Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt chung T−¬ng tù x©y dùng nh− ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. HoÆc: §Þnh møc biÕn phÝ s¶n xuÊt chung = §Þnh møc ®Þnh phÝ s¶n xuÊt chung = §Þnh møc chi phÝ trùc tiÕp x Tû lÖ biÕn phÝ s¶n xuÊt chung §Þnh phÝ s¶n xuÊt chung dù to¸n Møc ®é ho¹t ®éng trung b×nh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 12 Khi ®Þnh møc chi phÝ ®−îc x¸c ®Þnh cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ta cã thÓ tÝnh tæng chi phÝ ®Þnh møc cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm t¹i cïng mét thêi ®iÓm. Víi nh÷ng yÕu tè chi phÝ ®Þnh møc, ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc sè liÖu sau: 1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tham gia vµo s¶n xuÊt cã trong trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån kho. 2. Gi¸ hµng ho¸ ®−îc tr−ng dông tõ nguyªn vËt liÖu tån kho ®Ó ®−a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng tån kho. 3. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®−îc tÝnh vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. 4. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm 5. Chi phÝ ®2 hoµn thµnh vµ ®−îc chuyÓn thµnh thµnh phÈm. 6. Gi¸ ®¬n vÞ s¶n phÈm ®−îc ghi nhËn gi¸ vèn hµng b¸n. 2.2.2 KÕ to¸n qu¶n trÞ ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm a/ Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm theo nguyªn t¾c: Gi¸ b¸n ®ñ bï ®¾p chi phÝ vµ ®¹t ®−îc lîi nhuËn mong muèn. b/ Doanh nghiÖp cã thÓ c¨n cø vµo tõng hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn vµ tõng lo¹i gi¸ b¸n (gi¸ b¸n s¶n phÈm th«ng th−êng, gi¸ b¸n s¶n phÈm míi, gi¸ b¸n néi bé, gi¸ b¸n trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh,...) ®Ó lùa chän c¨n cø lµm c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý (VÝ dô: c¨n cø vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt, c¨n cø vµo biÕn phÝ trong gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, dùa vµo chi phÝ nguyªn liÖu, chi phÝ nh©n c«ng,...). VÝ dô: §Þnh gi¸ b¸n dùa trªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ph−¬ng ph¸p céng thªm vµo chi phÝ tû lÖ t¨ng thªm theo c«ng thøc: Gi¸ b¸n = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x (1 + % céng thªm) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế …………………………….. 13
- Xem thêm -