Tài liệu Nganh4

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh C¨n cø :vµo th«ng t liªn tÞch sè 14/1998-BL§-TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 30/10/1998 C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty BØm S¬n Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së ban hµnh qui chÕ tæ chøc ho¹t ®éng vµ nh÷ng quyÒn l¬Þ cña m¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn theo quyÕt ®Þnh sè :532/XMBSH§Q§ ngµy 20/11/1998 Theo quyÕt ®Þnh nµy :C«ng nhËn m¹ng líi AT-VSV cña c«ng ty bao gåm :213 ®ång chÝ .NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña AT-VSV thùc hiÖn theo v¨n b¶n sè 260/XMBS-KTAT ngµy 22/2/2000.Tæ chøc cong ®oµn c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chØ ®¹o c¸c ho¹t®éng cña m¹ng líi AT-VSV c«ng ty . Møc phô cÊp cho c¸c ®ång chÝ phô tr¸cch m¹ng líi AT-VSV cña ®¬n vÞ lµ 25000 ® /th¸ng .Møc phô cÊp cho c¸c ®ång chÝ lµ ATVSV cña c¸c ®¬n vÞ lµ :20.000®/th¸ng. B)C¸c néi dung vÒ KTAT HiÖn nay c¸c néi dung vÒ KTAT cÇn chó ý ,xem xÐt ë c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n bao gåm: An toµn nhµ xëng ,an toµn c¬ khÝ ,m¸y mãc thiÕt bÞ ;an toµn ®iÖn,thiÕt bÞ ¸p lùc ,an toµn bøc x¹... 1) An toµn mÆt b»ng nhµ xëng C«ng ty cã mÆt b»ng víi diÖn tÝch 50 ha DiÖn tÝch nhµ xëng :6560 m2 nhµ kho ;3625 m2 nhµ xëng phô trî ;521 m2 c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c ;50700 m 2 b·i phÕ liÖu ,b·i thi c«ng ;6605m ®êng nhùa hiÖn ®¹i chÞu t¶i cao. VÒ ph©n xëng ,bªn c¹nh mét sè c¸c xëng míi ®îc söa ch÷a cßn l¹i hÇu hÕt ®· ®îc x©y dùng tõ rÊt l©u vµ kh«ng ®îc tu bæ thêng xuyªn nªn t×nh tr¹ng chung cña c¸c xëng lµ cò kü .C¸c cöa lÊy giã vµ ¸nh s¸ng do thêi gian qu¸ l©u kh«ng ®îc lau chïi nªn bôi b¸m dµy .Nh vËy kh«ng ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu vÒ ¸nh s¸ng ,th«ng giã tù nhiªn khi lµm viÖc .Mét sè ph©n xëng (ph©n xëng söa ch÷a thiÕt bÞ , c¬ khÝ ... ) mét sè n¬i nguyªn vËt liÖu ®Ó ngæn ngang g©y ¶nh hëng cho qu¸ tr×nh lµm viÖc . 2)T×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ . Trong c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty , m¸y mãc , thiÕt bÞ lµ mét yÕu tè ¶nh hëng kh«ng Ýt ®Ðn s¶n xuÊt kinh doanh ,®Õn an toµn lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n . Quy tr×nh s¶n xuÊt hoµn toµn b»ng c¬ khÝ ho¸ vµ mét phÇn tù ®éng ho¸ . trong c«ng ty cã h¬n 40% sè m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®· cò , hÇu hÐt chóng ® îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 1960,1970 vµ ®îc nhËp tõ Liªn x«,Trung quèc,TiÖp Kh¾c... 3)An toµn c¬ khÝ Mçi thiÕt bÞ vµ dông cô s¶n xuÊt trong c«ng ty ®Òu cã tµi liÖu thuyÕt minh , híng dÉn sö dông vÒ cÊu t¹o ,ho¹t ®éng vµ ®¶m b¶o an toµn khi l¾p ®Æt vµ vËn hµnh .C¸c m¸y mãc cã vïng nguy hiÓm râ rµng nh : m¸y mµi 2 ®¸ m¸y khoan bµn , m¸y khoan , m¸y phay , m¸y bµo , may ca ....mét sè ®îc l¾p bé ph¹n che ch¾n chèng v¨ng, b¾n khi mµi vì , tÊm ch¾n cho m¸y phay ( chèng b¾n phoi ...) . tuy nhiªn do m¸y mãc ® îc trang bÞ tõ rÊt l©u nªn mét sè m¸y tiÖn , m¸y phay trong ph©n xëng söa ch÷a thiÕt bÞ mÊt c¬ cÊu che ch¾n cha ®îc thay thÕ l¹i C¬ c¸u ®iÒu khiÓn gåm c¸c nót ®ãng , më , phanh , tay g¹t ®ù¬c bè trÝ theo thiÕt kÕ an toµn nªn ngêi vËn hµnh m¸y thao t¸c mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn . C«ng ty cã ra c¸c v¨n b¶n , chØ thÞ vÒ an toµn cho nghÒ c¬ khÝ , x©y dùng c¸c biÖn ph¸p thi c«ng an toµn trªn c¸c c«ng tr×nh nguy hiÓm . c«ng nh©n ®øng m¸y ®îc ®µo t¹o ë c¸c trêng häc nghÒ ,cã giÊy chøng nhËn ®· ®îc häc vµ ph¶i chÊp hµnh c¸c néi quy vÒ an toµn do c«ng ty ®Ò ra . MÆt kh¸c t¹i vÞ trÝ c¸c m¸y mãc , thiÕt bÞ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ an toµn nh cÊu trôc ,m¸y nÐn khÝ ... ®Òu cã b¶ng néi quy híng dÉn vËn hµnh an toµn . 13 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh 4)An toµn ®iÖn Tr¹m biÕn thÕ trung t©m ,tr¹m ®Æt 2 biÕn ¸p 110/6,3 KV mçi m¸y cã c«ng suÊt 40000 KVA .Ngoµi ra cßn cã c¸c tr¹m ph©n phèi biÕn ¸p chÝnh ®îc chuyÓn ®Õn c¸c n¬i tiªu thô trong nhµ m¸y th«ng qua mét hÖ thèng c¸p ngÇm .Tr¹m biÕn thÕ lÊy ®iÖn vµo tõ ®êng d©y quèc gai 110KV Ninh B×nh -thanh Ho¸ . Tr¹m biÕn ¸p còng ®îc nèi ®Êt an toµn .C¸c m¸y trong ph©n xëng ®Òu ®îc nèi ®Êt ,nèi kh«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt c«ng ty ®· ký kÕt ,thùc hiÖn hîp ®ång víi trung t©m triÓn khai øng dông KHKT-BHL§ (ViÖn ngiªn cøu KHKT-BHL§ ) vÒ viÖc thi c«ng söa ch÷a bæ sung hÖ thèng nèi ®Êt ,nèi trung tÝnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn .Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®o ,nh×n chung hÖ thèng nèi ®Êt an toµn ë c¸c nhµ xëng cã trÞ sè ®iÖn trë nhá ,®¹t yªu cÇu .HÇu hÕt c¸c m¸i lîp cña c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®îc lµm b»ng kim lo¹i nªn kh«ng cÇn kim thu sÐt mµ c¸c m¸i ®îc nãi trùc tiÕp víi c¸c thanh tiÕp ®Þa cho nªn khu vc nhµ xëng cña c«ng ty ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt ch«ng sÐt . Gi¸m ®èc c«ng ty ®· cã v¨n b¶n giao tr¸ch nhiÖm vÒ KTAT ®iÖn cho phã gi¸m ®èc kü thuËt .Phã gi¸m ®«c kü thuËt chØ ®¹o cho phßng c¬ ®iÖn vµ trëng ,phã c¸c phßng ban kh¸c thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn ë c«ng ty . Hµng n¨m c«ng ty ®Òu cã kÕ ho¹ch kiÓm tra ,®¸nh gÝa t×nh h×nh vÒ an toµn ®iÖn vµ kÕ ho¹ch söa ch÷a thay thÕ c¸c hÖ thèng tñ ®iÖn ,cÇu dao ,cÇu ch× ,d©y dÉn ,biÓn b¸o n¬i nguy hiÓm...®· xuèng cÊp . Mét sè n¨m gÇn ®©y c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra mét trêng hîp nµo vÒ tai n¹n vÒ ®iÖn .§ã còng lµ nh÷ng cè g¾ng rÊt lín cña phßng an toµn vÖ sinh lao ®éng cña c«ng ty . 5) An toµn thiÕt bÞ ¸p lùc HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông mét sè nåi h¬i m¸y l¹nh 14 B¸o c¸o thùc tËp ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B×n h nÐn khÝ m¸ y CM 695 Tªn thiÕt bÞ 2 B×nh tæng T1 2 B×nh táng T2 6 B¬m buång B×nh trung gian B×nh Trung gian B×nh trung gian 8 b×nh b¬m buång B¬n buång TA23 4 b×nh khÝ nÐn No1:No4 B×nh khÝ nÐn E 2503 No1:N03 3 b×nh nÐn khÝ 129 13 14 15 16 17 B×nh nÐn khÝ m¸y khoan M¸y nÐn khÝ B10 B×nh nÐn khÝ diezen B×nh nÐn khÝ trung gian HÖ thèng l¹nh 18 12 b×nh sinh khÝ axªtylen Ph¹m Ngäc Anh Dung tÝch (lÝt) 15290 15294 18650 8000 1400 500 18650 1400 200 100 ¸p lùc(Kg/cm2) 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 Níc chÕ t¹o H¹n sö dông Liªn X« Liªn X« Liªn X« Ba Lan Ba Lan Ba Lan Liªn X« Liªn X« Liªn X« Liªn X« 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 100 5 5 Liªn X« Liªn X« 3/7/2001 3/7/2001 45 300 300 2500 4000Kc al/h 40 21 7 30 6 11 Mü Mü TiÖp Kh¾c Liªn X« Liªn X« 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 1,5 Liªn X« 3/7/2001 Hµng n¨m c«ng ty ®Òu mêi chuyªn gia ¸p lùc vÒ huÊn luyÖn ®Þnh kú vÒ KLTAT ,cÊp thÎ an toµn cho ngêi ®îc huÊn luyÖn . Víi sè lîng thiÕt bÞ ¸p lùc nhiÒu nh vËy vµ lµ lo¹i thiÕt bÞ cã nguy c¬ næ vì rÊt cao .Do ®ã c«ng ty ®· lÊy h¹n sö dông cña thiÕt bÞ sö dông ng¾n ngµy nhÊt ®Ó lµm mèc tõng ®ît kiÓm ®Þnh . §Õn hÕt thêi h¹n kiÓm ®Þnh kiÓm ®Þnh cña thiÕt bÞ th× c«ng ty mêi c¬ quan kiÓm ®Þnh vÒ kiÓm tra ,gia h¹n sö dông vµ thêi gian gia h¹n thªm . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do lµm tèt c«ng t¸c kiÓm ®Þnh ,kiÓm tra ,b¶o qu¶n thiÕt bÞ ¸p lùc ,nåi h¬i cho nªn c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra vô næ hay tai n¹n nµo . 6)An toµn thiÕt bÞ n©ng . TBN ®îc sö dông trong viÖc bèc xÕp ,n©ng vËn hµng ,vËt liÖu s¶n phÈm ... ®îc bè trÝ t¹i c¸c ph©n xëng cã nhu cÇu vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ,s¶n phÈm cã khèi lîng ,träng lîng lín (nh ph©n xëng c¬ khÝ ,ph©n xëng lß nung ,ph©n xëng nguyªn lÖu ...) . Thèng kª TBN ë c«ng ty cã: 15 B¸o c¸o thùc tËp ST T ThiÕt bÞ -N¬i ®Æt m¸y 1 Xëng lß nung 1.1 3 cÇu trôc 1.2 40 pal¨ng ®iÖn c¸c lo¹i 2 Xëng t¹o nguyªn liÖu 2.1 7 cÇu trôc 2 dÇm 50/10 2.2 10 pal¨ng ®iÖn 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Xëng c¬ khÝ Cçu trôc 1 dÇm CÇu trôc 30T/5 Xëng nghiÒn xi m¨ng 2 pal¨ng 2 cÇu trôc 2 dÇm Ph¹m Ngäc Anh M· hiÖu N¬i chÕ t¹o T¶i träng (tÊn) H¹nsö dông KM2015 Liªn x« (cò) 5 : 20 3/7/2001 TE2;TE3;Te5;T60-5 Liªn x« (cò) 1:5 23/6/2001 KM2018 KM500 TE1;TE3 TE5;TQ1;TQ5 Liªn X« Liªn X« Liªn X« Trung Quèc 10:20 50T 1:3,2 1:3 3/7/2001 3/7/2001 23/6/2001 23/6/2001 TE3 KM30/5 Liªn X« Liªn X« 3,2 30T/5 23/6/2001 3/7/2001 TE3 KM1080 KM2001 Liªn X« Liªn X« Liªn X« 3,2 10 20T/5 23/6/2001 3/7/2001 3/7/2001 Trung Quèc Liªn X« 3,2 10 3/7/2001 3/7/2001 ViÖt Nam ViÖt Nam 10 0,5 3/7/2001 3/7/2001 Liªn X« Liªn X« 1:5 1 23/6/2001 23/6/2001 Liªn X« 1;3,2 23/6/2001 Liªn X« Liªn X« 10 1:5 23/6/2001 23/6/2001 ViÖt Nam 3,2 3/7/2001 Xëng « t« 1 pal¨ng ®iÖn TZ3 1 cÇu trôc KM1080 Xëng söa ch÷a thiÐt bÞ 1cÇu trôc 2 dÇm C K.Hµ Nam 1 vËn th¨ng T3T Xëng ®ãng bao 5 pal¨ng ®iÖn TE1;TE5 1 thang m¸y chë hµng vËn chuyÓn vá baoxi m¨ng 8 Xëng ®iÖn T§ 8.1 2 pal¨ng ®iÖn TE!;TE3 9 Xëng CTN-NK 9.1 1 cÇu trôc KM1080 9.2 8 pal¨ng ®iÖn TE1;TE2;TE5 10 Tæng kho cÇu trôc treo Hång Nam 16 B¸o c¸o thùc tËp CÇu trôc « t« CÇu trôc 10 T CÇu trôc « t« CÇu trôc « t« CÇu trôc 1 dÇm CÇu trôc « t« CÇu trôc « t« Ph¹m Ngäc Anh KC53635 Km1080 Kc-2561E ADK-12,5 TE1 Kc-4361 TEPEXCD118 Liªn X« Liªn X« Liªn X« CHDC §øc Liªn X« Liªn X« Mü 25 10 6,3 12,5 1 16 16 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 HÕt h¹n sö dông trªn c«ng ty c¬ quan kiÓm ®Þnh vÒ kiÓm tra cÊp giÊy phÐp gia h¹n sö dông . CÇu trôc ®îc l¾p ®Æt ®óng theo quy ®Þnh trong TCVN 5863-1995 c«ng nh©n vËn hµnh TBN ®Òu lµ nh÷ng ngêi ®· qua ®µo t¹o ,cã giÊy phÐp sö dông .Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc huÊn luyÖn ®Þnh kú vÒ an toµn TBN do chuyªn viªn an toµn thiÕt bÞ n©ng gi¶ng d¹y cho ngêi vËn hµnh .Sau ®ît huÇn luyÖn c¸c häc viªn ®Òu ®îc cÊp thÎ .HiÖn nay phßng KTATVSCN ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý ,®Þnhkú tæ chøc kiÓm tra theo tiªu chuÈn ®· ®Ò ra . 7) An toµn ho¸ chÊt ®éc . KhÝ CO ,CO2 H2S to¶ ra tõ c¸c lß nung g©y ngét ng¹t khã thë ®èi víi c«ng nh©n .§ång thêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng c«ng nh©n ®Òu ®îc trang bÞ ,sö dông khÈu trang ,gang tay ,giÇy ,quÇn ¸o BHL§ nªn ¶nh hëng cña c¸c chÊt ®éc nµy kh«ng lín vµ cha x¶y ra trêng hîp nhiÔm ®éc nµo . * An Toµn phãng x¹ KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c mÉu níc ,®©t bôi xi m¨ng t¹i kho nguån vµ c¸c nguån ®Æc trng C¸c mÉu ®Êt ,níc ë khu vùc nhµ kho ,c¸c mÉu bôi xi m¨ng ë xëng nghiÒn ,d©y truyÒn ®ãng bao 1 vµ 2 ®îc tiÕn hµnh xö lý vµ ®a vµo ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c ®ång vÞ phãng x¹ b»ng hÖ phæ kÕ Gamma 4096 kªnh ,Detecter Ge(HP) 83cm 3 víi nhµ ch× ph«ng thÊp ®Ó ®¸nh gi¸ sù dß rØ ,kÝch ho¹t c¸c nguån CS 137 KÕt qu¶ ®Þnh lîng c¸c mÉu (cã phæ mÉu kÌm theo) Stt Tªn mÉu 1 MÉu ®Êt phÝa ®«ng nhµ kho (MÉu sè 1-datbs1) MÉu ®Êt phÝa t©y nhµ kho (MÉu sè 2-datbs2) MÉu níc phÝa ®«ng nhµ kho (MÉu sè 3-nuocbs1) MÉu ®Êt phÝa ®«ng nhµ kho (MÉu sè 4-nuocbs2) MÉu xi m¨ng cöa nguån ®ãng bao1 (Xi 1) MÉu xi m¨ng cöa nguån ®ãng bao2 (Xi 2) Méu xi m¨ng ë läc bôi ®iÖn cöa nguån (Xi 3) Méu xi m¨ng ë Detector ®ãng bao 1(Xi 4) MÉu bôi xi m¨ng ë xëng nghiÒn (Xi 5) 2 3 4 5 6 7 8 9 Hµm lîng c¸c ®ång vÞ (Bq/Kg) Uran ~120 Thori <50 ~120 <50 ~10-2 ~10-2 ~10-2 ~10-2 ~50 ~15 ~60 ~15 ~50 ~15 ~60 ~15 ~60 ~15 Cs-137 Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn B¶ng thèng kª ho¹t ®éng cña c¸c nguån hiÖn cã t¹i nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n 17 Kaly-40 ~160 ~170 <10-1 <10-1 ~10 ~10 ~10 ~10 ~10 Ghi chó §Êt b×nh thêng §Êt b×nh thêng Níc b×nh thêng Níc b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng B¸o c¸o thùc tËp Srt 1 2 3 (th¸ng 6 n¨m 1998) Tªn nguån phãng Model Ho¹t ®é x¹ níc SX hiÖn nay Nguån phãng x¹ E-2MT 1,82Ci Cs-137 Liªn X« (cò) +(-)0,36 Ci Nguån Phãng x¹ E-4MT 0,062 Ci Cs-137 Liªn X« (cò) + (-)0,012Ci Nguån phãng x¹ BGI-45 0,055 Ci Cs-137 Liªn X« (cò) +(-)0,011 Ci Ph¹m Ngäc Anh Sè lîng Ghi chó 58 35 nguån E2MT 6nguånE4Mtdan gho¹t ®éng trong d©u chuyÒn c«ng nghÖ 47 nguån ®îc cÊt gi÷ trong kho 20 10 §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ ®é an toµn phãng x¹ vµ t×nh tr¹ng c¸c nguån trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ,kho chøa nguån cña nhµ m¸y . -C¨n cø vµo sè liÖu vÒ liÒu lîng phãng x¹ cña c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña c¸c nguån vµ c¸c kho chøa nguån -C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c mÉu ®Êt ,níc ,bôi xi m¨ng c¸c vÞ trÝ nguån ,kho chøa nguån -C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tr¹ng c¸c nguån ®ang ho¹t ®éng vµ kho nguån . -C¨n cø liÒu lîng phãng x¹ cho phÐp vÒ viÖc sö dông vµ cÊt gi÷ c¸c nguån phãng x¹ theo TCVN-4397-87. KÕt luËn 1) C¸c nguån ®ang sö dông trong d©y chuyÒn cña nhµ m¸y nh×n chung an toµn vÒ mÆt phãng x¹ . 2) §é phãng x¹ t¹i c¸c nguån ®ang lµm viÖc t¹i c¸c vÞ trÝ quan t©m ®Òu d íi møc cho phÐp ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vËn hµnh vµ c«ngnh©n ho¹t ®éng trong d©y truyÒn c«ng nghÖ cã sö dông nguån phãng x¹ . 3) kh«ng cã hiÖn tîng rß rØ phãng x¹ vµ c¸c hiÖn tîng kÝch ho¹t c¸c vËt liÖu quanh nguån sö dông . 4) Ba nguån ë d©y truyÒn ®ãng bao 1 vµ 2 ®îc bè trÝ ë nh÷ng khu vùc cã ngêi qua l¹i tuy ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p che ch¾n thªm nhng ë phÝa híng chiÕu cña nguån sau Detector liÒu chiÕu x¹ cßn cao .PhÝa lç ®Ó ®ãng ,më nguån cña thïng b¶o vÖ ®é phãng x¹ cßn h¬i cao . 5) C¸c nguån cÇn ®îc tiÕn hµnh b¶o dìng b¶o qu¶n ®Þnh kú theo c¸c tiªu chuÈn cña d©y chuyªnghiªn cøu c«ng nghÖ . 6) Kho chøa nguån ®¶m b¶o an toµn cho c¸c nguån chøa trong kho ,c¸c chÊt hÊp thô CS-137 cßn ho¹t ®éng tèt ,trong kho kho s¹ch .Ngoµi kho ®îc b¶o vÖ che ch¾n tèt møc phãng x¹ thÊp (xÊp xØ víi ph«ng phãng x¹ m«i trêng b×nh thêng ). 7) C¸c nguån trong kho ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt phãng x¹ ,kh«ng cã hiÖn tîng rß rØ phãng x¹ .C¸c nguån ®îc xÕp ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh . C) C¸c néi dung vÒ kü thuËt vÖ sinh lao ®éng. 1. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu. Theo néi dung ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t m«i trêng c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n n¨m 2000. Trung t©m t vÊn chuyÓn giao KHCN vµ MT thuéc së KHCN vµ MT Thanh Ho¸ ®· kÕt hîp víi khoa vÖ sinh m«i trêng lao ®éng Trung t©m Y TÕ dù phßng Thanh Ho¸ tiÕn hµnh lÊy mÉu ®o ®¹c vµ ph©n tÝch c¸c th«ng sè h¬i khÝ ®éc nång ®é 18 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh bôi trong m«i trêng lao ®éng t¹i c«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n tõ ngµy 4/12/2000 ®Õn ngµy 8/12/2000. Sö dông tiªu chuÈn m«i trêng lao ®éng theo quyÕt ®Þnh 505 Q§/BVT mgµy 13/4/1992 cña Bé ytÕ lµm c¬ së so s¸nh vµ ®¸nh gi¸. Cho ta kÕt qu¶ nh sau: Vi khÝ hËu, bôi tæng. Stt VÞ trÝ ®o Vi khÝ hËu NhiÖ §é Èm t ®é oC V. giã m/s Bôi tæng Hµm mg/m3 lîng SiO2 % §é chiÕu s¸ng Lux § é 0 , 8 6 0 , 9 5 0 , 5 2 0 , 4 2 0 1 Gian söa ch÷a-xëng «t« 23 71 0,8 3 2 80 2 Khu ®Çu nãng-X.lß nung 26 69 0,5 13,2 3,5 60 3 Khu than-X.lß nung 23,2 71 1 9 2 100 4 Phßng ¾cqui, tr¹m 110kv 23,5 71 0,5 5 2,5 120 5 Gian m¸y b¬m-X.nÐn khÝ 23 71 0,6 2 2 60 19 r u n g c m / s B¸o c¸o thùc tËp 6 M¸y ®ãng bao-X. ®ãng bao 7 Ph¹m Ngäc Anh 69 0,5 21 3,5 95 Gian m¸y nghiÒn-X.nghiÒn 24,5 xi m¨ng 69 0,6 13,5 3,5 80 8 B¨ng c©n ®o lêng-X.nghiÒn 24,5 NL 70 0,5 13 3,5 90 9 Phßng giao ca, phßng KCS 23 69 0,5 2 2 90 10 Khu VP c«ng ty 21 68 1 2 2 115 11 Xëng má, m¸y khoan ®¸ M¸y xóc ®¸ Vp X.má May khoan sÐt M¸y xóc sÐt TCCP theo 505/Q§-BYT 25 0,5814,7 1,710,8 0,120,69 0,45,6 0,6510,3 134 80 0,51,5 12 5 6080 NhËn xÐt: -TÊt c¶ 10 vÞ trÝ ®o cña lÇn kiÓm so¸t nµy, chØ tiªu vi khÝ hËu ( nhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã ) ®Òu ®¶m b¶o so víi tiªu chuÈn theo quyÕt ®Þnh sè 505/ Q§BYT. -Bôi toµn phÇn cã 5/15 ®iÓm ®o vît TCCP theo quyÕt ®Þnh sè 505/Q§-BYT tõ 1,11,6 lÇn. Nång ®é buÞ vît TCCP chñ yÕu t¹i xëng lß nung, xëng ®ãng bao, xëng nghiÒn xi m¨ng, xëng nghiÒn nguyªn liÖu vµ m¸y khoan má ®¸. ChØ tiªu naú Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 vµ gi¶m h¬n so víi 3 lÇn ®o trong n¨m 1999. Hµm lîng SiO2 trong bôi tæng t¹i 10 ®iÓm ®o ®Òu trong giíi h¹n cho phÐp vµ Ýt thay ®æi so víi nh÷ng lÇn ®« tríc. §é chiÕu s¸ng t¹i 10 vÞ trÝ ®o ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. §é rung t¹i 10 vÞ trÝ ®o trong c¸c xëng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Òu thÊp h¬n TCCP ( ®èi víi ghÕ ngåi, sµn lµm viÖc , ®é rung ®øng t¹i tÇn sè 60Hz theo quyÕt 20 , 9 2 0 , 6 5 0 , 5 4 0 , 5 0 , 3 1 0 , 2 8 2 , 3 2 , 1 0 , 2 5 2 , 0 1 , 7 4 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 1,1 cm/s ) T¹i 5 vÞ trÝ ®o ®é rung xëng má, ®é rung còng thÊp h¬n tiªu chuÈn ( ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒuk khiÓn , ®é rung ®øng t¹i tÇn sè 60Hz theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 4 cm/s ). 2.Nång ®é h¬i khÝ ®éc. Stt VÞ trÝ ®o 1 Gian söa ch÷a-xëng 12 «t« 1 2 Khu ®Çu nung 1 KhÝ SO2 KhÝ NO2 Nång ®é H2 mg/m3 mg/m3 Pb SO mg/m3 4 mg /m 3 5,2 VÕt Kh«ng Kh ph¸t hiÖn «n g ph ¸t hiÖ n 15 VÕt 3 Khu than-X.lß nung 35 1 20 2 4 Phßng ¾cqui, tr¹m 110kv Gian m¸y b¬m-X.nÐn khÝ M¸y ®ãng bao-X. ®ãng bao Gian m¸y nghiÒnX.nghiÒn xi m¨ng B¨ng c©n ®o lêngX.nghiÒn NL Phßng giao ca, phßng KCS Khu VP c«ng ty 15 1 3 1 15 1 10 VÕt 20 0,85 10 VÕt 20 1 9 1 20 1 10 VÕt 5 VÕt 0,75 9 1 1 20 5 5 6 7 8 9 10 KhÝ CO mg/m3 nãng-X.lß 30 KhÝ CO2 %o 15 20 TCCP theo 505/Q§- 30 BYT 0,75 Kh«ng ph¸t hiÖn 1 0,01 2 NhËn xÐt: -C¸c chØ tiªu vÒ h¬i khÝ ®éc t¹i 10 vÞ trÝ trong m«i trêng s¶n xuÊt nh×n chung cã gi¶m nhÑ so víi lÇn ®« th¸ng 6/2000 vµ lÇn ®o th¸ng 9/2000. -So víi TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT cña Bé y tÕ , n«ng ®é h¬i ch× vµ h¬i H2SO4 t¹i c¶ 2 ®iÓm ®o ( gian n¹p ¾c quy-xëng «t« vµ phßng ¾c qui tr¹m 110 Kv ) ®Òu ®¹t TCCP so víi kÕt qu¶ lÇn ®o th¸ng 6/2000 hai chØ tiªu nµy Ýt thay ®æi . 21 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh -Nång ®é khÝ CO cã 1/10 ®iÓm ®o vùot tiªu chuÈn so víi TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 1,7 lÇn t¹i kho than xëng lß nung. T¹i c¸c vÞ trÝ ®o kh¸c, chØ tiªu nµy Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000. -Nång ®é khÝ CO2 Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 vµ c¸c lÇn ®o trong n¨m 1999. T¹i 10 vÞ trÝ ®o chØ tiªu nµy ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. -Nång ®é khÝ NO2 t¹i c¶ 10 ®iÓm ®o ®Òu n»m trong giíi h¹n TCCP, Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o tríc trong n¨m 1999 vµ lÇn ®o th¸ng 6/2000. -KhÝ SO2 t¹i c¶ 10 ®iÓm ®o ®Òu thÊp h¬n so víi tiªu chuÈn cña quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT. So víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 chØ tiªu nµy gi¶m nhÑ. 3.§é ån trong khu vùc s¶n xuÊt. ( §¬n vÞ: dBH ) Xëng nghiÒn xi m¨ng: Phßng ca V¨n phßng xëng 6872 5560 6572 6670 6972 Xëng nguyªn liÖu: phßng giao ca tr¹m ®Ëp ®¸ Phßng giao ca tr¹m ®Ëp sÐt Xëng nÐn khÝ( phßng ®iÒu khiÓn ) Xëng c¬ khÝ: Trong xëng 7580 6065 VP xëng Xëng lß nung: VP xëng 6568 Phßng ®iÒu khiÓn 6971 Xëng c«ng tr×nh: Gian méc( m¸y ch¹y ) 7892 Xëng ®ãng bao: khu VP 5055 Khu vùc m¸y ®ãng bao 1 7778 Khu vùc m¸y ®ãng bao 2 7983 Khu VP c«ng ty 5558 Nhµ ¨n trung t©m 6063 M¸y khoan ®Êt má sÐt 6971 Trung t©m VP xëng má 5060 M¸y khoan ®¸( ®ang ho¹t ®éng ) 8087 M¸y xóc ®¸ 8083 M¸y xóc ®Êt má sÐt 6570 NhËn xÐt: §èi víi khu vùc s¶n xuÊt, giíi h¹n ån cho phÐp lµ 90 dBA theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT. Cã 1/25 ®iÓm ®o, ®é ån vît qu¸ TCCP t¹i gian méc, xëng c«ng tr×nh. Tuy nhiªn t¹i v¨n phßn c¸c xëng, s©n xëng vµ c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cña xëng ®é ån thÊp h¬n TCCP, ChØ tiªu nµy Ýt thay ®æi qua c¸c lÇn kiÓm so¸t gÇn ®©y 4.§é rung t¹i xëng má ( thiÕt bÞ ®o Riovibro ) 22 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh T¹i m¸y khoan ®Êt má sÐt 2,0 M¸y xóc ®Êt má sÐt 1,7 VP xëng má 0,25 T¹i m¸y khoan ®¸; má ®¸ 2,3 T¹i m¸y xóc ®¸ ; má ®¸ 2,1 NhËn xÐt: Theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT 5 vÞ trÝ xëng má ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. KÕt luËn: Nång ®é bôi trong m«i trêng lao ®éng ë lÇn ®o nµy cã gi¶m so víi c¸c lÇn ®o tríc, nhng vÉn cßn cao h¬n TCCP ë c¸c n¬i ph¸t bôi nh lß rung, m¸y nghiÒn xi m¨ng, nghiÒn nguyªn liÖu, ®ãng bao, khi ®æ , x¶ clinhker, 2 tr¹m ®Ëp ®¸ c«ng ty, m¸y khoan ®¸. Hµm lîng SiO trong bôi toµn phÇn cã dao ®éng qua c¸c lÇn kiÓm so¸t nhng nh×n chung thÊp h¬n TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT chØ tiªu SiO2 cña lÇn ®o nµy còng thÊp h¬n tiªu chuÈn, h¬i khÝ ®éc gi¶m. Nång ®é khÝ CO vÇn cao h¬n TCCP t¹i khu than xëng lß nung. C¸c chØ tiªu kh¸c ®¹t tiªu chuÈn. 5.Níc th¶i. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña c¸c mÉu níc ngÇm ®Òu thÊp h¬n TCVN 5944-1995. Qua c¸c lÇn kiÓm so¸t m«i trêng tõ n¨m 1997 ®Õn nay chÊt lîng níc ngÇm khu vùc c«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt thay ®æi. Níc sinh ho¹t, níc mÆt: Níc s«ng Tam §iÖp sau nguån th¶i cña tr¹m xö lý: M12 Stt ChØ tiªu ph©n tÝch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PH BOD5 COD NO3 ChÊt r¾n l¬ löng S¾t §é cøng NH3 Zn SO4-2 Mn Cu Coliorm §¬n vÞ M12 mgO2/l MgO2/l MgO2/l Mg/l Mg/l MgCaCO3/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l MPN/10ml 7,6 1,7 2,3 1,5 17 0,812 217 <0,01 0,03 26 <0,01 0,004 240 Níc ngÇm: 23 TCVN 5942-1995 Møc A 68,5 <4 <10 10 20 1 Møc B 5,59 <25 <35 15 80 2 0,05 1 1 2 0,1 0,1 5000 0,8 1 10000 B¸o c¸o thùc tËp Stt ChØ tiªu ph©n tÝch §¬n vÞ Ph¹m Ngäc Anh Tr¹m LK13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TCVN 59441995 68,5 7501500 15 500 200600 0,01 0,05 PH 7,4 ChÊt r¾n l¬ löng Mg/l <1 S¾t Mg/l 0,114 §é cøng MgCaCO3/l 392 Clorua Mg/l 7,17 Mangan Mg/l <0,01 Sunfat Mg/l 11,59 Cadimi Mg/l <0,0001 Ch× Mg/l 35,12 3 Natri Mg/l 150 0 Coliform láng MPN/100ml 11 Fecalcoli MPN/100ml Do tr¹m b¬m ®· l©u kh«ng ho¹t ®éng nªn trong lÇn ®o nµy kh«ng lÊy ®îc mÉu níc ngÇm t¹i tr¹m LK6 NhËn xÐt: MÉu níc ngÇm cña tr¹m LK13 cã c¸c chØ tiªu vi sinh vËt colifor E.coli t¨ng h¬n lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000. C¶ 2 chØ tiªu vÒ vi sinh vËt ®Òu cao h¬n TCVN 5944-1995 §é cøng cña níc ngÇm gi¶m h¬n so víi lÇn ®o th¸ng 9/2000 vµ thÊp h¬n TCCP. C¸c kim lo¹i nÆng trong mÉu níc ngÇm ( ch×, cadimi ) thÊp h¬n møc tiªu chuÈn vµ Ýt h¬n so víi lÇn ®o th¸ng 9/2000. Níc th¶i ra s«ng Tam §iÖp ®Òu thÊp h¬n TCVN 5944-1995. ( giíi h¹n B dïng cho n«ng nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n ) vµ Ýt thay ®æi so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000. ChØ tiªu Coliform t¹i c¶ 5 mÉu ®Òu thÊp h¬n so víi tiªu chuÈn Níc th¶i s¶n xuÊt: M11: níc th¶i sau khi xö lý ®æ ra s«ng Tam §iÖp Stt ChØ tiªu ph©n tÝch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PH BOD5 COD Sunfat ChÊt r¾n l¬ löng Cadimi Mangan Tæng niti NH3 DÇu, mì MPN NhiÖt ®é §¬n vÞ MgO2/l MgO2/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l MPN/100ml OC NhËn xÐt: 24 M11 7,1 0,6 0,8 10,33 6 <0,0001 <0,001 0,15 <0,01 <0,01 290 21,8 TCVN 59441995 5-9 50 100 100 0,02 1 60 1 1 10000 40 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh C¸c nguån níc th¶i côc bé cña nhµ m¸y lÊy trong lÇn kiÓm so¸t nµy cã c¸c chØ tiªu vÒ ho¸ lý vµ vi sinh vËt ( 12 chØ tiªu ) ®Òu thÊp h¬n TCVN 5944-1995 ( giíi h¹n B ) vµ Ýt thay ®æi so víi 3 lÇn kiÓm so¸t tríc trong n¨m 2000. KÕt luËn: Qu¸ tr×nh kiÓm so¸t m«i trêng tõ n¨m 1997 ®Õn nay cho thÊy, c«ng ty ®· cè g¾ng thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, chó ý ®Çu t c¸c biÖn ph¸p xö lý nh»m n©ng cao chÊt lîng m«i trêng. C«ng ty ®· ®Çu t cho c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i c¸c hÖ thèng che ch¾n läc bôi trong viÖc xëng nguyªn liÖu, duy tr×, b¶o dìng c¸c hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn , läc bôi cyclm, läc bôi tay ¸o. §a sö dông thªm vµ thay thÕ c¸c thiÕt bÞ läc bôi kÐm hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m nång ®é bôi. C«ng ty ®· chó ý sö dông c¸c lo¹i thuèc næ t¹i má ®¸ ®Ó Ýt ¶nh hëng tíi m«i trêng kh«ng khÝ,C«ng ty ®· c¶i tiÕn vßi phun than gi¶m lîng than NaD¬ng trong qu¸ tr×nh nung ®èt clinker xuèng 20-25% nªn c¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ gi¶m ®¸ng kÓ qua c¸c lÇn kiÓm so¸t m«i trêng tõ n¨m 1997 ®Õn nay §Æc biÖt , nång ®é SO2 vµ CO trong 4 lÇn kiÓm so¸t m«i trêng n¨m 2000 t¹i c¸c vÞ trÝ ®o m«i trêng xung quanh ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn, gi¶m ®¸ng kÓ so víi nh÷ng lÇn kiÓm so¸t m«i trêng tríc. Nång ®é bôi m«i trêng xung quanh lÇn kiÓm so¸t nµy cã t¨ng h¬n 3 lÇn kiÓm so¸t tríc trong n¨m 2000 nhng cã gi¶m h¬n so víi c¸c lÇn ®o trong n¨m tríc ( n¨m 1996 nång ®é bôi trong m«i trêng xung quanh lóc cao nhÊt vît chØ tiªu 17 lÇn; n¨m 1997; 6 lÇn n¨m 1998 vÞ trÝ cao nhÊt vît 2,5 lÇn ). Nång ®é bôi ph¸t t¸n ra m«i trêng xung quanh cßn cao cho thÊy hÖ thèng läc bôi cña c«ng ty ho¹t ®éng cha æn ®Þnh. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p ít ®· cò nªn rÊt khã kh¨n trong viÖc ®¶m b¶o bôi ph¸t t¸n. T¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o m«i trêng kh«ng khÝ trong lÇn kiÓm so¸t nµy chØ tiªu CO, NO2 vµ hµm lîng SiO2 ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. Nång ®é khÝ SO2 trong m«i trêng xung quanh nhµ m¸y cña lÇn kiÓm so¸t nµy Ýt thay ®æi so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000 gi¶m so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 3/2000 vµ gi¶m so víi c¸c lÇn kiÓm so¸t tríc. T¹i c¶ 10 ®iÓm ®o, chØ tiªu nµy ®Òu thÊp h¬n TCCP. ChÊt lîng níc ngÇm vµ níc sinh ho¹t qua c¸c lÇn kiÓm so¸t n¨m 97 ®Õn nay t¬ng ®èi æn ®Þnh. Nång ®é kim lo¹i nÆng cña c¸c mÉu níc lÇn nµy ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. §é cøng trong níc ngÇm vµ níc sinh ho¹t cña lÇn kiÓm so¸t nµy gi¶m h¬n so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000. C¸c chØ tiªu ho¸ lý kh¸c cña níc ngÇm vµ níc sinh ho¹t ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. Coliform vµ Fecal.coli cña mÉu níc ngÇm t¨ng so víi TCVN 5944-1995. C«ng ty ®· thùc hiÖn phun níc ®êng giao th«ng néi bé, thu gom chÊt th¶i r¾n ( níc sinh ho¹t, vËt liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng r¬i v·i ...) ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh vµ t¨ng c êng vÖ sinh c«ng nghiÖp 25 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh HÖ thèng khum viªn trong c«ng ty ®· t¹o ®îc c¶nh quan m«i trêng ®Ñp, cã nhiÒu bãng c©y m¸t vµ c©y xanh ®îc ch¨m sãc chu ®¸o C«ng ty ®· ch¨m sãc vµ trång thªm nhiÒu c©y xanh 2 bªn ®êng. §iÒu nµy ®· t¹o ra m«i trêng xanh s¹ch ®Ñp. C¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸c cña c«ng ty nh ®êng giao th«ng néi bé, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, níc, c«ng tr×nh vÖ sinh ®· ®îc ®Çu t t¬ng ®èi hoµn chØnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc n©ng cao chÊt lîng. 26
- Xem thêm -