Tài liệu Nganh3

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh Ph¹m ngäc Anh lêi nãi ®Çu Lao ®éng s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng lµm ra s¶n phÈm ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét x· héi .Dï lao ®éng s¶n xuÊt cã diÔn ra víi qui m« tr×nh ®é nh thÕ nµo th× còng ph¶i cã vai trß cña con ngêi (ngêi lao ®éng ).Gi÷a con ngêi vµ s¶n xuÊt cã sù t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ,hç trî vµ ¶nh hëng lÉn nhau .Con ngêi thóc ®©û s¶n xuÊt cßn s¶n xuÊt còng cã t¸c ®éng cã lîi vµ bÊt lîi tíi con ngêi .Bëi vËy nhu cÇu b¶o vÖ con ngêi tríc nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi trong m«i trêng s¶n xuÊt ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Tuú theo tõng thêi kú kh¸c nhau cña qóa tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó b¶o vÖ con ngêi . Ngµy nay ,khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ,lµm thay ®æi chÊt lîng m«i trêng sèng vµ lµm viÖc cña con ngêi .ViÖc øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt ®· th¶i vµo m«i trêng hµng lo¹t nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i nh nh÷ng hîp chÊt ho¸ häc ,c¸c tia bøc x¹ ,sãng ®iÖn tõ ... §ång thêi lµm biÕn ®æi m¹nh mÏ vai trß vµ chøc n¨ng cña ngêi lao ®éng .V× vËy yªu cÇu b¶o vÖ con ngêi ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n . B¶o hé lao ®éng mµ néi dung chñ yÕu lµ c«ng t¸c an toµn lao ®éng -vÖ sinh lao ®éng (ATLD-VSLD) lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó b¶o vÖ con ngêi ,yÕu tè chñ yÕu vµ n¨ng ®éng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt .Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt ,BHLD ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ trong vÊn ®Ò b¶o vÖ cho ngêi lao ®éng .ViÖc øng dông réng r·i c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt ®· minh chøng cho ®iÒu ®ã ,®ång thêi gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c BHL§. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®ù¬c trong bèn n¨m häc t¹i khoa BHL§ t¹i trêng ®¹i häc C«ng §oµn ,thêi gian qua em ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t t×nh h×nh BHL§ tai c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n -Thanh Ho¸ ,nh»m t×m hiÓu vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ vµ ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c BHL§ . B¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt ,mong c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ gióp ®ì bæ khuyÕt . Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn :Th¹c sÜ :NguyÔn Xu©n H¬ng ,cïng toµn thÓ c¸c c¸n bé ,l·nh ®¹o trong c«ng ty ®· t¹o diÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy . CH¦¥NG I) Tæng quan vÒ BHL§ I)hÖ thèng kh¸i niÖm vÒ BHL§ 1) BHL§ BHL§ lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng vÒ mÆt luËt ph¸p hµnh chÝnh ,kinh tÕ x· héi nh»m môc ®Ých c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ,ng¨n ngõa phßng tr¸nh tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ ngiÖp nh»m b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng . BHL§ lµ mét chÝnh s¸ch kinh tÕ ,x· héi lín cña ®¶ng vµ nhµ níc ta .Trong mÊy chôc n¨m qua víi nç lùc cè g¾ng cña c¸c nghµnh c¸c ®Þa ph¬ng ,c¬ së ®«ng ®¶o c¸c c¸n bé 1 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh qu¶n lý ,c¸c c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nh©n lao ®éng ,c«ng t¸c BHL§ ngµy cµng ®îc chó träng h¬n. 2) §iÒu kiÖn lao ®éng §iÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ tù nhiªn ,kinh tÕ x· héi kÜ thuËt ® îc biªñ hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô vµ ph¬ng tiÖn lao ®éng ,qua tr×nh c«ng nghÖ vµ m«i trêng lao ®éng vµ sù s¾p xÕp ,bè trÝ chóng trong kh«ng gian vµ thêi gian ,sù t¸c ®éng qua l¹i cña chóng trong mèi quan hÖ víi ngêi lao ®éng t¹i chç lµm viÖc ,t¹o nªn mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cho con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng .T×nh tr¹ng t©m sinh lý cña ngêi lao ®éng t¹i chç lµm viÖc còng ®îc coi lµ mét yÕu tè g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn lao ®éng . 3) Tai n¹n lao ®éng Tai n¹n lao ®éng lµ mét tai n¹n x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng ,c«ng t¸c do kÕt qu¶ cu¶ sù t¸c ®«ng ®ét ngét tõ bªn ngoµi lµm chÕt ngêi hoÆc lµm tæn th¬ng hoÆc ph¸ huû chøc n¨ng b×nh thêng cña mét bé phËn nµo ®ã trong c¬ thÓ .Khi ngêi lao ®éng bÞ nhiÔm ®éc ®ét ngét víi sù x©m ph¹m vµo c¬ thÓ mét lîng lín c¸c chÊt ®éc ,cã thÓ g©y ra chÕt ngêi ngay tøc kh¾c hoÆc huû ho¹i chøc n¨ng nµo ®ã cña c¬ thÓ th× gäi lµ nhiÔm ®éc cÊp tÝnh vµ còng ®îc coi lµ tai n¹n lao ®éng . Tai n¹n lao ®éng ®îc chia thµnh ba lo¹i : -Tai n¹n chÕt ngêi :Ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng chÕt ngay t¹i n¬i x¶y ra tai n¹n lao ®éng ,chÕt trªn ®êng ®i cÊp cøu ,hay chÕt trong thêi gian cÊp cøu ,chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ ,chÕt do t¸c ph¸t cña chÝnh tai n¹n lao ®éng g©y ra . -Tai n¹n lao ®éng nÆng :Ngêi bÞ tai n¹n Ýt nhÊt mét trong nh÷ng chÊn th¬ng ®îc qui ®Þnh t¹i phô lôc 1 cña th«ng t liªn tÞch sè 03/1998/TTLT/BHL§XH-BYT-TL§L§VN ngµy 26/03/1998. - Tai n¹n lao ®éng nhÑ :lµ nh÷ng tai n¹n kh«ng thuéc hai lo¹i tai n¹n lao ®éng trªn . §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng ngêi ta sö dông tÇn suÊt tai n¹n lao ®éng k (sè ngêi tai n¹n lao ®éng tÝnh trªn 1000 ngêi lao ®éng/1 n¨m) n*1000 k=-------------N Trong ®ã n: Sè tai n¹n lao ®éng tÝnh cho mét c¬ së ,mét ngµnh ,mét ®Þa ph¬ng hay cho c¶ níc . N: Sè ngêi lao ®éng b×nh qu©n. 4) BÖnh nghÒ ngiÖp BÖnh nghÒ nghiÖp lµ sù suy yÕu søc khoÎ ngêi lao ®éng g©y nªn bÖnh tËt x¶y ra trong qóa tr×nh lao ®éng c«ng t¸c .Do t¸c ®éng cu¶ c¸c yÕu tè cã h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lªn c¬ thÓ ngêi lao ®éng . Danh môc c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp do bé y tÕ vµ bé L§TB-XH ban hµnh sau khi lÊy ý kiÕn cña TL§ L§VN .Cho ®Õn nay ®· cã 21 bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc b¶o hiÓm ë níc ta . II)Môc ®Ých ,ý nghÜa ,tÝnh chÊt cña c«ng t¸c b¶o hiÓm lao ®éng 1)Môc ®Ých ,ý nghÜa cña c«ng t¸c BHLD Môc tiªu cña c«ng t¸c BHLD lµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt ,tæ chøc ,hµnh chÝnh ,kinh tÕ -x· héi ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè cã h¹i vµ nguy hiÓm ph¸t sinh trong s¶n xuÊt ,t¹o nªn mét ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thÝch nghi ,thuËn lîi vµ ngµy cµng ® îc c¶i thiÖn tèt h¬n ®Ó ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ,h¹n chÕ èm ®au vµ gi¶m sót 2 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh søc khoÎ còng nh nh÷ng thiÖt h¹i kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng ,trùc tiÕp gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . Râ rµng ë ®©u cã s¶n xuÊt ,c«ng t¸c vµ cong ngêi lao ®éng th× ë ®ã ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c BHL§ .Bëi vËy BHL§ tríc hÕt lµ ph¹m trï cña s¶n xuÊt ,g¾n liÒn víi s¶n xuÊt nh»m b¶o vÖ yÕu tè n¨ng ®éng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt ®ã lµ con ngêi .MÆt kh¸c nh»m ch¨m lo b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©n vµ gia ®×nh hä mµ c«ng t¸c BHL§ cã mét hÖ qu¶ x· héi vµ nh©n ®¹o to lín . 2)TÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§ §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh tÕ ,x· héi ,nhÊt thiÕt c«ng t¸c BHL§ ph¶i mang ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt sau: khoa häc kü thuËt ,ph¸p lý ,quÇn chóng .Ba tÝnh chÊt ®ã cã mét mèi quan hÖ h÷u c¬ ,g¾n bã mËt thiÕt víi nhau ,hç trî lÊn nhau . a) TÝnh chÊt khoa häc kü thuËt Mäi ho¹t ®éng cña nã ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i phßng chèng tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¬ së khoa häc vµ b»ng c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt .C¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¶o s¸t ,ph©n tÝch ®iÒu kiÖn lao ®éng ,®¸nh gi¸ ¶nh hëng c¸c yÕu tè cã h¹i ®Õn con ngêi cho ®Õn c¸c gi¶i ph¸p xö lý « nhiÔm ,c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an toµn ...®Òu lµ nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc ,sö dông c¸c dông cô ,ph¬ng tiÖn khoa häc vµ do c¸c c¸n bé khoa häc kü thuËt thùc hiÖn b)TÝnh ph¸p lý Muèn cho c¸c gi¶i ph¸p khoa häc kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc x· héi vÒ BHL§ ® îc thùc hiÖn th× ph¶i thÓ chÕ chung thµnh nh÷ng luËt lÖ ,chÝnh s¸ch .Tiªu chuÈn híng dÉn ®Ó buéc mäi cÊp qu¶n lý ,mäi tæ chøc c¸ nh©n ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn .§ång thêi ph¶i tiÕn hµnh thanh tra kiÓm tra mét c¸ch thêng xuyªn ,khen thëng vµ xö ph¹t nghiªm minh vµ kÞp thêi th× c«ng t¸c BHL§ míi ®îc t«n träng vµ cã hiÖu qña thiÕt thùc . c)TÝnh quÇn chóng TÊt c¶ mäi ngêi ,tõ ngêi sö dông lao ®éng ®Õn ngêi lao ®éng ®Òu lµ ®èi tîng cÇn ®îc b¶o vÖ ,®ång thêi hä còng lµ chñ thÓ ph¶i tham gia vµo tù b¶o vÒ m×nh vµ b¶o vÖ ng êi kh¸c. Mäi ho¹t ®éng cña c«ng t¸c BHL§ chØ cã kÕt qu¶ khi mäi cÊp qu¶n lý ,mäi ngêi sö dông lao ®éng ,®«ng ®¶o c¸c bé khoa häc kü thuËt vµ ngêi lao ®éng tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia thùc hiÖn c¸c luËt lÖ ,chÕ ®é tiªu chuÈn ,biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc ,phßng chèng tai n¹n vµ bÖnh nghÒ nghiÖp .BHL§ lµ ho¹t ®éng híng vÒ c¬ së s¶n xuÊt vµ v× con ngêi ,tríc hÕt lµ ngêi lao ®éng . II)Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña cong t¸c BHL§ 1)Néi dung khoa häc kü thuËt Khoa häc kü thuËt BHL§ lµ lÜnh vùc khoa häc rÊt tæng hîp vµ liªn ngµnh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së kÕt hîp vµ sö dông thµnh tùu cña nhiÒu ngµnh khoa häc kü thuËt ,khoa häc tù nhiªn ... Néi dung chñ yÕu cña nghµnh khoa häc kü thuËt -BHL§ bao gåm : *) Y häc lao ®éng Lµ lÜnh vùc ®i s©u vµo nghiªn cøu ,kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ph¸t sinh trong s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu vµ ¶nh hëng cña chóng ®Õn c¬ thÓ ngêi lao ®éng ( th«ng qua biÕn ®æi vÒ sinh lý ,sinh ho¹t ) .Tõ ®ã ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn giíi h¹n cho phÐp chÕ ®é lao ®éng nghØ ng¬i ,c¸c biÖn ph¸p hy sinh häc ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng .Y häc lao ®éng lµ theo dâi ,ph¸t hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m ®Þnh c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ch÷a trÞ. *) Kü thuËt vÖ sinh 3 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh Lµ nh»m lo¹i trõ c¸c yÕu tè cã h¹i trong m«i trêng s¶n xuÊt lµm cho m«i trêng trong s¹ch vµ tiÖn nghi h¬n.Kü thuËt vÖ sinh bao gåm mét lo¹t c¸c nghµnh khoa häc kü thuËt :Th«ng giã chèng nãng vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ,chèng bôi chèng h¬i khÝ ®éc ,chèng ån vµ rung ®éng ,kÜ thuËt ¸nh s¸ng; chèng bôi vµ ®iÖn tõ... Mçi mét gi¶i ph¸p kÜ thuËt vÖ sinh c¶i thiÖn m«i trêng xung quanh. *) Kü thuËt an toµn Tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p trªn vÒ mÆt tæ chøc vµ kü thuËt nh»m b¶o vÖ ngêi lao ®éng khái bÞ chÊn th¬ng trong s¶n xuÊt ,lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm ,PCCN ,chèng sÐt ®îc an toµn . §¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh an toµn cña thiÕt bÞ ,qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ,chç lµm viÖc ,tõ ®ã ®Ò xuÊt ®îc nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt an toµn ,híng dÉn nh÷ng quy ®inh vÒ néi dung sö dông .Khoa häc Economi lµ lÜnh vùc an toµn ,khoa häc nghiªn cøu c«ng nghÖ cña con ngêi vµ m¸y lµm cho m¸y mãc thÝch nghi víi con ngêi vÒ mÆt nh©n tr¾c ,vÒ mÆt s¶n lîng vµ c¸c yÕu tè thao t¸c an toµn ,m«i trêng ... Kü thuËt an toµn bao gåm: -Kü thuËt an toµn nhµ xëng (¸nh s¸ng ,kh«ng khÝ ...) -Kü thuËt an toµn c¬ khÝ -Kü thuËt an toµn ®iÖn -Kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng -kü thuËt an toµn nåi h¬i ,thiÕt bÞ ¸p lùc -Kü thuËt an toµn ho¸ chÊt ®éc *) Khoa häc vÒ nh÷ng ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n (Ngêi lao ®éng ) Ra ®êi víi nmhiÖm vô nghiªn cøu thiÕt kÕ ,chÕ t¹o nh÷ng ph¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ hoÆc c¸c nh©n ngêi lao ®éng ®Ó sö dông trong s¶n xuÊt nh»m chèng l¹i ¶nh hëng cña nh÷ng yÕu tè cã h¹i vµ nguy hiÓm ,khi mµ c¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt vÖ sinh vµ kü thuËt an toµn kh«ng thÓ loÞa trõ ®îc chóng . *) Kü thuËt PCCN VÊn ®Ò ch¸y næ còng dÔ x¶y ra trong s¶n xuÊt ,v× vËy PCCN lµ kh©u quan trong cña c«ng t¸c BHL§ PCCN lµ tËp hîp c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt nh»m ng¨n ngõa kh«ng cho ch¸y næ x¶y ra .Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kÞªn g©y ch¸y næ ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngµ thÝch hîp . Trong ph¹m vi doanh nghiÖp nguyªn nh©n g©y ra chaý næ thêng lµ do c¸c yÕu tè mÊt an toµn hoÆc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh g©y ra .§ã lµ nguy c¬ mµ ngêi lao ®éng cÇn ®îc b¶o vÖ trong s¶n xuÊt .H¬n n÷a bé m¸y qu¶n lý tæ chøc BHL§ trong doanh nghiÖp sÏ ®¶m nhËn c¶ nhiÖm vô chØ ®¹o c«ng t¸c PCCN. 2)Néi dung x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¸p lÖnh ,chÕ ®é thÓ lÖ vÒ c«ng t¸c BHL§ Bao gåm 5 néi dung c¬ b¶n sau: -X©y dùng ,ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh vÒ BHL§ -Phæ biÕn qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh ®ã ®Õn tÊt c¶ mäi ngêi ®Æc biÖt lµ ngêi lao ®«ng vµ ngêi sö dông lao ®éng . -Cã biÖn ph¸p ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh -Thanh tra vµ kiÓm tra viÖc thùc thi ph¶p lÖnh vÒ BHL§ -Khen thëng vµ xö lý kÞp thêi c¸c thµnh tÝch vµ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ BHL§. *) Nh÷ng v¨n b¶n chñ yÕu vÒ BHL§ Thùc hiÖn lêi d¹y cña B¸c :"Thi ®ua lµm nhiÒu ,nhanh ,tèt, rÎ ph¶i ®i ®«i víi an toµn lao ®éng ,ph¶i biÕt quÝ träng con ngêi "vµ c¸c nghÞ quyÕt cu¶ §¶ng cã liªn quan ®Õn BHL§ ,nhµ níc ®· ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu vÒ BHL§. -Tõ 01/01/1995 Bé luËt lao ®éng ®éng cña níc ta b¾t ®Çu cã hiÖu lùc .Trong bé luËt lao ®éng cã ch¬ng IX gåm 14 ®iÒu nãi vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng .Ngoµi ra trong c¸c ch¬ng kh¸c còng cã mét sè ®iÒu liªn quan ®Õn BHL§ (ch¬ng VII nãi vÒ thêi giê 4 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh lµm viÖc ,thêi giê nghØ ng¬i ;ch¬ng XII nãi vÒ thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng ,vÒ xö ph¹t vi ph¹m lao ®éng ...) §©y lµ v¨n b¶n ph¸p lý chñ yÕu nhÊt vÒ BHL§ ë níc ta. Ngoµi ra cßn cã : +LuËt c«ng ®oµn (1990) víi nghÞ ®Þnh 133/H§BT ngµy 20/04/1991 + LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n (1989) ` +LuËt b¶o vÖ m«i trêng (1993) + Ph¸p lÖnh phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y (1961) -NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31/12/1994 cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña bé luËt lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc ,thêi giê nghØ ng¬i. -Ngµy 20/01/1995 thñ tíng chÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 06/CP gåm 7 ch¬ng vµ 24 ®iÒu ®Ó qui ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña bé luËt lao ®éng vÒ an toµn vÖ sÞnh lao ®éng .§ång thêi TL§L§ VN ®· ban hµnh th«ng t sè 07/TT-TL§ ngµy 06/02/1995 híng dÉn triÓn khai c¸c ®iÒu luËt cña bé lao ®éng vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng trong c¸c cÊp c«ng ®oµn . -C¸c th«ng t ,chØ thÞ cña nhµ níc vÒ c¸c nghµnh liªn quan vÒ BHL§ : + Th«ng t 03/TT-LB ngµy 28/01/1994 liªn bé lao ®éng th¬ng binh x· héi vµ bé y tÕ qui ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i vµ c¸c c«ng viÖc kh«ng sö dông lao ®éng n÷ . + Th«ng t sè 13/BYT-TT ngµy 24/01/1996 cña bé y tÕ híng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý vÖ sinh lao ®éng ,qu¶n lý søc khoÎ vµ bÖnh nghÒ nghiÖp . + Th«ng t sè 14/1998/TTLT-BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 31/10/1998 híng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ trong c¸c doanh nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh . + Th«ng t sè 03/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ban hµnh ngµy 26/03/1998 híng dÉn khai b¸o ®iÒu tra TNL§ + NghÞ quyÕt 01/TL§ ngµy 21/04/1995 cña ®oµn chñ tÞch TL§ vÒ c¶i tiÕn néi dung vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn trong c«ng t¸c BHL§ . HÖ thèng ph¸p luËt ®· nªu trªn kh¼ng ®Þnh ®îc c«ng t¸c BHL§ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn nay ,®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn sù nghiÖp BHL§ 3)Néi dung gi¸o dôc vµ ho¹t ®éng quÇn chóng lµm c«ng t¸c BHL§ Muèn cho c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt còng nh c¸c luËt lÖ ,chÕ dé qui ®Þnh vÒ BHL§ ®îc thùc thi tríc hÕt lµ ph¶i lµm sao cho ngêi lao ®éng võa lµ ®èi tîng vËn ®éng ,võa lµ chñ thÓ cña BHL§ nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ tù gi¸c thùc hiÖn .§Ó lµm tèt ®iÒu nµy néi dung gi¸o dôc ,vËn ®éng quÇn chóng ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: -B»ng mäi h×nh thøc ,tuyªn ttryÒn gi¸o dôc cho ngêi lao ®éng ,nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt ,ph¶i n©ng cao hiÓu biÕt BHL§ ®Ó tù b¶o vÖ m×nh .HuÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng thµnh th¹o tay nghÒ vµ n¾m v÷ng c¸c yÕu cÇu vÒ kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt . -Gi¸o dôc ý thøc lao ®éng cã kû luËt ,®¶m b¶o nguyªn t¾c an toµn thùc hiÖn nghiªm chØnh tiªu chuÈn qui ®Þnh ,qui tr×nh ,néi quy an toµn vµ chèng lµm bõa ,lµm Èu . -VËn ®éng quÇn chóng ph¸t huy s¸ng kiÕn tù c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ,biÕt lµm viÖc víi c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c«ng nghiÖp ,b¶o qu¶n vµ gi÷ g×n sö dông tèt chóng nh lµ c«ng cô s¶n xuÊt . -Tæ chøc tèt chÕ ®é tù kiÓm tra BHL§ t¹i chç lµm viÖc ,t¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ së .Duy tr× tèt m¹ng líi an toµn vÖ sinh vµ ho¹t ®éng trong c¸c tæ s¶n xuÊt ph©n xëng ,xÝ nghiÖp . -Tõ gãc ®é cña ngêi sö dông lao ®éng ,néi dung vËn ®éng quÇn chóng lµm tèt c«ng t¸c BHL§ cßn cã ý nghÜa lµ hä còng ph¶i tù gi¸c thÊy râ tr¸ch nhiÖm nghÜa vô còng nh quyÒn h¹n trong c«ng t¸c BHL§ ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch biÖn ph¸p BHL§. -Lµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi réng lín nhÊt cña ngêi lao ®éng ,tæ chøc c«ng ®oµn cã vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o phong trµo quÇn chóng lµ c«ng viÖc BHL§. *) Tæ chøc bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ Thùc hiÖn theo th«ng t liªn tÞch sè 14/1998/TTLT-BL§TBXH-BYT-TL§L§VN 5 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh -Tæ chøc bé m¸y vµ ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vÒ BHL§ ë doanh nghiÖp + Héi ®ång BHL§ trong doanh nghiÖp +Bé phËn BHL§ ë doanh nghiÖp +Bé phËn y tÕ +M¹ng líi an toµn vÖ sinh Ch¬ng II) Thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n I)§Æc ®iÓm t×nh h×nh 1)§Æc ®iÓm t×nh h×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ,vÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng ty *) Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Ngµy 3/2/1985 .§¶ng ,nhµ níc ®· tiÕn hµnh tæ chøc träng thÓ lÔ kh¸nh thµnh nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n .Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh s¸t nhËp c«ng ty kinh doanh vËt t xi m¨ng sè 4 vµo nhµ maý xi m¨ng BØm S¬n vµ chÝnh thøc ®æi tªn nhµ m¸y thµnh "C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n " tõ ngµy 01/09/1993 ®Æt dêi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam vµ bé x©y dùng . Tªn giao dÞch tiÕng anh: Bim Son Cement company Tªn viÕt t¾t lµ : BSCP S¶n phÈm chÝnh hiÖn t¹i cña c«ng ty lµ: + P400,P500 theo TCVN 2682-1987 +PC30vµ PC40 theo TCVN 2682-92 +PCB30 theo TCVN 6260-1997 *) VÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng ty C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®îc ®Æt c¸ch ga xe löa BØm S¬n 3 km vÒ phÝa ®«ng b¾c ,Khu vùc nhµ m¸y cã diÖn tÝch kho¶ng 50 ha ,n»m trong ®Þa h×nh thung lòng ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt cña BØm S¬n . C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®îc thiÕt kÕ ë vÞ trÝ trung t©m thÞ trêng gåm c¸c tØnh :Thanh Ho¸ ,NghÖ An ,Th¸i B×nh ,Ninh B×nh ,Nam §Þnh ,Hµ Nam .H¬n n÷a c¸c tØnh miÒn trung vµ miÒn nam lµ thÞ trêng réng lín tiªu thô s¶n phÈm xi m¨ng cu¶ nhµ m¸y ;cha kÓ thÞ trêng §«ng D¬ng vµ thÞ trêng §«ng Nam ¸ . MÆt B»ng cña c«ng ty gåm : +50700 m2 b·i vËt liÖu ,b·i thi c«ng +6605 m ®êng nhùa hiÖn ®¹i chÞu t¶i cao +6560 m2 nhµ kho +3625m2 nhµ xëng phô trî +13650 m ®êng èng níc thi c«ng vµ sinh ho¹t +521 m 2 c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c + 32000 m2 nhµ c¸c lo¹i cho c¸n bé c«ng nh©n ,chuyªn gia 2)§Æc ®iÓm t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 2.1) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn HiÖn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 3135 ngêi trong ®ã cã 719 ngêi lµ n÷ (=23%) Sè lao ®éng trùc tiÕp lµ : 2630 ngêi (=83,9%) 2.2) Tr×nh ®é chuyªn m«n -§¹i häc : 227 ngêi -Trung cÊp ,cao ®¼ng : 268 ngêi -C«ng nh©n kü thuËt :1414 ngêi -Lao ®éng n÷ : 719 ngêi -Tuæi ®êi b×nh qu©n :38 tuæi. 6 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh -Tuæi thä b×nh qu©n :20 n¨m 2.3) Tæ chøc s¶n xuÊt L·nh ®¹o c«ng ty gåm :1 gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc C¸c phßng nghiÖp vô bao gåm :Phßng cung tiªu ,phßng kü thuËt s¶n xuÊt ,phßng kü thuËt c¬ ®iÖn ,phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ,phßng tæ chøc lao ®éng ,phßng lao ®éng tiÒn l¬ng ,phßng kÕ ho¹ch thèng kª tµi chÝnh ,v¨n phßng nhµ m¸y ,tr¹m y tÕ . C¸c ph©n xëng bao gåm + Ph©n xëng má nguyªn liÖu + Ph©n xëng t¹o nguyªn liÖu + Ph©n xëng lß nung +Ph©n xëng nghiÒn xi m¨ng + Ph©n xëng ®ãng bao + §oµn xÕp dì + Ph©n xëng c¬ khÝ vµ söa ch÷a + Ph©n xëng « t« vËn t¶i +Ph©n xëng ch÷a xe m¸y + Ph©n xëng söa ch÷a c«ng tr×nh + Ph©n xëng cÊp tho¸t níc +Ph©n xëng läc bôi th«ng giã Ngoµi c¸c ph©n xëng chÝnh ,c«ng ty cßn cã hÖ thèng c¸c ph©n xëng hé trî nh»m chÕ t¹o c¸c phô tïng thay thÕ vµ söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y nh ph©n xëng kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ,ph©n xëng trung ®¹i tu xe m¸y vµ hÖ thèng bµn c©n « t« 60 tÊn ,bµn c©n tµu ho¶ 300 tÊn . 3)T×nh h×nh s¶n xuÊt kd Th¸ng 2 n¨m 1982 ,nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t®éng s¶n xuÊt tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1990 ;®©y lµ giai ®o¹n nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ qu¶n lý cò ,sang c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa ,dêi ¸nh s¸ng nghÞ quyÕt ®aÞ héi §¶ng lÇn thø VI mµ tinh thÇn c¬ b¶n lµ ®æi míi t duy ,nhÊt lµ t duy kinh tÕ . §©y còng lµ th¬× kú thùc hiÖn nghÞ quyÕt 36 cña bé chÝnh trÞ vµ quyÕt ®Þnh 76 cña héi ®ång bé trëng ,cho phÐp c¸c c¬ së x©y dùng vµ triÓn khai c¬ chÕ qu¶n lý míi ,theo híng h¹ch tãan kinh doanh x· héi chñ nghÜa .NhiÒu chñ tr¬ng ,chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ,h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ míi ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ®îc trung ¦¬ng thö nghiÖm t¹i nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n thíc khi ban hµnh trong c¶ níc . Nh÷ng thµnh c«ng vµ bµi häc kinh nghiÖm cña giai ®o¹n ®Çu trong s¶n xuÊt ,®· n©ng cao mét bíc n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ,tæ chøc lao ®éng cña nhµ m¸y . T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua §¬n vÞ :TriÖu ®ång STT Tªn chØ tiªu 1996 1997 1998 1 Doanh thu 1027427 1020938 957240 2 Nép ng©n s¸ch 148536,5 118924 123726,1 3 Lîi nhuËn 46747 34772,4 81116,3 4 Thu nhËp b×nh qu©n 1999 751945,5 86317,2 81240,2 1 lÇn ®Çu tiªn nhµ m¸y thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 217 /H§BT cña héi ®ång bé trëng .QuyÕt ®Þnh nµy ®· cho phÐp l·nh ®¹o ,c«ng nh©n chñ ®éng quyÕt ®Þnh toµn bé ho¹t ®äng cña nhµ m¸y .Gi¸m ®ãc thùc hiÖn viÖc ®iÒu hµnh cña nhµ m¸y theo c¬ chÕ thñ trëng trong viÖc qu¶n lý ,thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ch¨m lo ®êi sèng cho cong nh©n viªn chøc trong toµn bé nhµ m¸y . N¨m 1999 ,c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1.119.000 tÊn s¶n phÈm t¬ng ®¬ng víi 107% so víi kÕ ho¹ch ;thùc hiÖn doanh thu 757.945.451.000 ®ång ;nép ng©n s¸ch nhµ níc :86.317.233.000 ®ång C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®îc côc thuÕ tØnh Thanh Ho¸ khen thëng vÒ chÊp hµnh nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh ,lîi nhuËn ®¹t 81.240.000.000 ®ång cao h¬n so víi n¨m 1998 ,thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕp tôc ®îc gi÷ v÷ng ë 7 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh møc trªn 1 triÖu ®ång /ngêi /th¸ng . KÕt qu¶ ®ã ®· t¹o thªm niÒm tin tëng ,phÊn khëi cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn . 4)C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty 4.1) nguyªn liÖu s¶n xuÊt C«ng ty ®îc ®Æt s¸t vïng s¶n xuÊt chÝnh nh : -§¸ v«i thuéc d·y nói Tam §iÖp vµ c¸c vïng phô cËn .Tr÷ lîng ®· ®îc kh¶o s¸t lµ 270 triÖu tÊn ,cã hµm lîng CaCO3 kh¸ cao ,dïng s¶n xuÊt v«i vµ xi m¨ng rÊt tèt .Ngoµi ra cßn cã thÓ s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh S«®a ,®Êt ®Ìn ,lµm phô gia nÊu nhùa ®êng ,lµm giÊy ,lµm thuû tinh. -§Êt sÐt ë BØmS¬n ch¹y däc theo trôc ®êng B ,tõ ng· t nhµ ga ®Õn khu chuyªn gai ,cã tr÷ lîng kh¶o s¸t 69 triÖu tÊn . Nguyªn liÖu ®¸ v«i ®îc khai th¸c ë má Yªn Duyªn ,c¸ch nhµ m¸y 3 Km .§Ê sÐt ®îc khai th¸c ë má Cæ §am ,c¸ch nhµ m¸y 2 km .§©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt cña nhµ m¸y xi m¨ng BØmS¬n. Ngoa× 2 nguyªn liÖu chÝnh lµ ®¸ v«i vµ ®Êt sÐt ,trong phèi liÖu cßn sö dông xØ Pirit lµm nguyªn liÖu ®iÒu chØnh .XØ pirit lµ chÊt th¶i cña nhµ m¸y supe phãtt ph¸t L©m Tyhao tØnh Phó Thä ,xØ Pirit ®îc vËn chuyÓn vÒ nhµ m¸y b»ng ®êng s¾t .Th¹ch Cao mua t¹i Lµo vµ vËn chuyÓn tõ Qu¶ng TrÞ ra BØm S¬n. VÒ nhiªn liÖu ,nµh m¸y sö dông than c¸m sè 3 hßn gai ,than ®îc vËn chuyÓn tõ c¶ng Qu¶ng Ninh vÒ C¶ng Ninh Phóc tØnh Ninh B×nh vµ vËn chuyÓn b»ng ®êng s¾t vÒ trùc tiÕp nhµ m¸y ;than Na D¬ng lo¹i 1 ,®îc khai th¸c ë L¹ng S¬n vËn chuyÓn b¨ng ®êng s¾t vÒ BØm S¬n. 4.2) S¬ ®å s¶n xuÊt nãi chung S¬ ®å kiÓm tra s¶n xuÊt 4.3) Kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng ë BØm S¬n . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng ë BØm S¬n cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t nh sau : -§¸ v«i ®îc khai th¸c b»ng m¸y khoan III200 ,råi næ m×n sau ®ã dïng m¸y xóc EKG-4,6m3 xóc ®æ lªn xe « t« beta 3 cã täng t¶i 27 tÊn .§¸ ®îc chë vÒ ®æ vµo bunke m¸y ®Ëp .§¸ v«i ®îc tiÕn hµnh ®Ëp qua hai giai ®o¹n .KÝch thíc cña ®¸ khi vµo m¸y lµ 100 mm ,®¸ ra lµ 300 mm .C«ng suÊt cña m¸y ®Ëp hµm lµ 450 tÊn /giê ,khi ra khái m¸y ®Ëp ®¸ cã kÝch thíc lµ 25 mm -§¸ sÐt ®îc khai th¸c b»ng ph¬ng ph¸p khoan ,næ m×n ,dïng m¸y xóc E 2503 xóc ®a lªn « t« cã träng t¶i 12 tÊn ,chë vÒ nhµ m¸y ®a vµo ®Ëp qua m¸y ®Ëp bóa c«ng suÊt 160 tÊn /giê . Chó ý : +ngêi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn khi thùc hiÖn næ m×n ,c«ng nh©n næ m×n ph¶i qua ®µo t¹o vµ cã hiÓu biÕt vÒ thuèc næ +Hai m¸y ®Ëp ho¹t ®éng c«ng nh©n ph¶i chÞu tiÕng ån lín ,cÇn trang bÞ ®Öm tai ,phßng bÖnh ®iÖc nghÒ ngiÖp vµ cÇn cã kho¶ng c¸ch an toµn víi b¨ng t¶i ®ang ho¹t ®éng . -Hçn hîp nguyªn liÖu ®îc ®a vµo nghiÒn b»ng hai m¸y nghiÒn bi cã kÝch thíc 4m* 13,5m ,c«ng suÊt mçi m¸y 145 tÊn /giê .Phèi liÖu khi ra khái m¸y nghiÒn d¹ng bïn cã ®é Èm tõ 35 % ®Õn 36% ,®îc ®iÒu chØnh thµnh phÇn ho¸ häc trong 8 giÕng ®øng cã dung tÝch 800 m3 /giÕng .Sau ®ã hçn hîp bïn nguyªn liÖu ®îc chuyÓn vµo 2 bÓ cã dung tÝch 8000m3/bÓ . -Than c¸c lo¹i ®îc chë vµo nhµ m¸y b»ng tµu ho¶ trong c¸c toa xe chuyªn dïng ,sau ®ã ®îc ®æ vµo kho chøa riªng .T¹i ®Êy hçn hîp than ®îc nghiÒn mÞn vµ sÊy kh« 8 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh trong hai m¸y nghiÒn sÊy than lµm viÖc theo chu tr×nh khÐp kÝn c«ng suÊt mçi m¸y 27,5 tÊn /giê . Chó ý : CÇn phßng ch¸y vµ chó ý ®Õn sù « nhiÔm ®èi víi c«ng nh©n lao ®éng cÇn ® îc trang bÞ khÈu trang .Do trong kho cã sö dông cÇn trôc do ®ã cÇn ®¶m b¶o an toµn thiÕt bÞ vµ toµn bé khung lµm b»ng thÐp nªn ph¶i ®¶m b¶o an toµn ®iÖn . -Hçn hîp bïn nguyªn liÖu ®îc ®a vµo lß nung trong 2 lß quay ,kÝch thíc mçi lß 5m* 185m cã c«ng suÊt 75 tÊn /giê .Sau khi nung luyÖn cracker ®îc lµm l¹nh b»ng hÖ thèng thiÕt bÞ kiÓu ghi ,nhiÖt ®é gi¶m xuèng 80 0 C ;Sau ®ã ®îc chuyÓn vµo 8 sil« chøa ;søc chøa cña mâi sil« lµ 2500 tÊn . KhÝ th¶i tríc khi ra khái èng khÝ ,®i qua m¸y läc bôi tÜnh ®iÖn kiÓu n»m ngang ,tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn ho¹t ®éng cña m¸y läc lµ 148 m 2 mçi lß . Clanhker ,th¹ch cao vµ phô gia ®îc nghiÒn trong ba m¸y nghiÒn xi m¨ng cã kÝch thíc 4m*13,5m ,n¨ng suÊt mçi m¸y lµ 65 tÊn /giê. Xi m¨ng khi ra khái m¸y nghiÒn ,®îc hÖ thèng b¬m b»ng khÝ nÐn chuyÓn vµo 8 sil« xi m¨ng ,mçi si l« cã thÓ chøa ®îc 4000 tÊn xi m¨ng bét .Sau ®ã xi m¨ng ®îc ®a qua hÖ thèng ®ãng bao .Xëng ®ãng bao ®Æt hai m¸y ®ãng bao c«ng suÊt mçi m¸y ®¹t 1400 ®Õn 1900 bao/g׬.Trong xëng ®ãng bao c«ng nh©n chÞu nhiÒu yÕu tè ¶nh hëng nh: bôi ån ,rung ,nãng .... nång ®é bôi ë ®©y rÊt cao nh÷ng chñ yÕu vÉn lµ do t©m lý d©y chuyÒn b¸n tù ®éng c«ng nh©n ph¶i ®øng vµ ®a vá bao vµo bé phËn ®ãng gãi nªn rÊt dÔ bÞ tai n¹n lao ®éng nhÊt lµ vµo mïa hÌ. Ngoµi c¸c ph©n xëng cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÝnh ,cßn cã c¸c ph©n xëng kh¸c nh»m gióp cho c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña nhµ m¸y .C¸c ph©n xëng nµy ®îc gäi lµ ph©n xëng phô trî nh : -Xëng söa ch÷a c¬ khÝ ,chuyªn söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y c«ng cô cì lín cña nhµ m¸y ,®¶m nhËn tiªñ tu ,trung tu vµ ®¹i tu mét phÇn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt . -Phßng thÝ nghiÖm trung t©m ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm . -Tr¹m khÝ nÐn gåm 7 m¸y víi c«ng suÊt 135 m 3 /phót ,cung cÊp khÝ nÐn cho toµn bé nhµ m¸y ,gióp ®ì c¸c kh©u s¶n xuÊt nh khuÊy trén bïn ,vËn chuyÓn xi m¨ng .C¸c yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i :TiÕng ån do m¸y nÐn ,bôi nghÒ ngiÖp. -Tr¹m biÕn thÕ trung t©m :tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p 110/6,3 KV mçi m¸y cã c«ng suÊt 40000 KVA .§iÖn tõ biÕn p¸ chÝnh ®îc chuyÓn ®Õn c¸c níi tiªu thô chÝnh trong nhµ m¸y th«ng qua mét hÖ thèng c¸p ngÇm .Tr¹m biÕn thÕ lÊy ®iÖn vµo tõ ®êng d©y ®iÖn 110 KV Ninh B×nh -Thanh Ho¸. -Níc dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t lÊy t¹i c¸c hè khoan ngÇm ,cung cÊp cho nhu cÇu c«ng nghÖ ,lµm nguéi m¸y vµ cÊp níc sinh ho¹t cho nhµ m¸y vµ khu c«ng nh©n .Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh tr¹m nåi h¬i tr¹m cøu ho¶ ... II)Thùc tr¹ng t×nh h×nh b¶o hé lao ®éng t¹i c«ng ty A)Tæ chøc lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng theo th«ng t 14 1) Tæ chøc lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng Qu¸n triÖt th«ng t 14/1998 TTLT-BL§TBXH-TL§L§VN ngµy 31/10/1998 vÒ viÖc híng dÉn tæ chøc c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong doanh nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh .C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång b¶o hé lao ®éng cña c«ng ty sè 877/XMBS-TCL§ ngµy 3/12/1999. TiÕp ®ã c«ng ty thµnh lËp ®oµn kiÓm tra an toµn vÖ sinh c«ng ngiÖp trùc thuéc héi ®ång b¶o hé lao déng ngµy 4/4/2000 sè 199/XMBS-TCL§ ,thµnh lËp ban chØ ®¹o vµ chÊm ®iÓm thi ®ua ngµy 23/07/1998 sè 497/XMBS-TCL§ (Theo th«ng t 08 /TT-LB ngµy 29/11/1990) HiÖn nay c«ng ty ®· thµnh lËp phßng kü thuËt an toµn vÖ sinh c«ng ngiÖp . 2) Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ®oµn cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o hé lao déng . 9 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh Tæ chøc c«ng ®oµn ®îc thµnh lËp ngay tõ khi nhµ m¸y b¾t ®Çu ho¹t ®éng ,t¬ng øng víi thêi kú ph¸t triÓn cu¶ c«ng ty ho¹t ®äng c«ng ®oµn còng ngµy cµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng ®îc vai trß chøc n¨ng cña m×nh trong tõng thêi kú ®ã . HiÖn nay ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty bao gåm 8 ®ång chÝ trong ®ã chñ tÞch vµ phã chñ tÞch lµ b¸n chuyªn tr¸ch .Ngoµi ra chñ tÞch ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty cßn lµ phã chñ tÞch héi ®ång b¶o hé lao déng .Chñ tÞch c«ng ®oµn c«ng ty cßn lµ uû viªn trong ban ®iÒu tra TNL§ .Ban thêng vô c«ng ®oµn gåm 3 ®ång chÝ .Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty ph©n c«ng c¸c thµnh viÖn phô tr¸ch tõng mÆt ®êi sèng chÝnh s¸ch x· héi ,ban n÷ c«ng vµ ban BHL§. C«ng ®oµn c«ng ty hiÖn nay cã 2650 ®oµn viªn trªn tæng sè 3135 c«ng nh©n viªn chøc c«ng ty .trong ®ã cã 564 ®oµn viªn n÷ ,2230 ®oµn viªn c«ng ®oµn lµ c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt .Toµn c«ng ty cã 31 c«ng ®oµn bé phËn vµ 192 tæ c«ng ®oµn .Hµng n¨m c«ng ®oµn c«ng ty tham gia cïng chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu doanh thu ,thu nhËp b×nh qu©n ,®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ an toµn vÖ sinh lao ®éng ,x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng hµng n¨m cña c«ng ty .VÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng ,c¸c chÕ ®é ®·i ngé ,tham quan du lÞch ... c«ng ®oµn còng tham gia víi chuyªn m«n x©y dùng c¸c néi quy kØ luËt lao ®éng ,qui chÕ ho¹t ®äng cña c¸c ®¬n vÞ phßng ban trong c«ng ty . Cïng víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c ,c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng ,PCCN lµ mét ho¹t ®éng mµ c«ng ®oµn c«ng ty lu«n lu«n ®Æc biÖt quan t©m .C¨n cø quy ®Þnh trong luËt lao ®éng ,luËt c«ng ®oµn vµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ níc qui ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cu¶ c«ng ®oµn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao déng .Nh÷ng n¨m qua ngoµi viÖc thêng xuyªn tuyÓn truyÒn cho c¸n bä c«ng nh©n viªn vµ ®oµn viªn thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c qui tr×nh quy ph¹m an toµn ,sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c trang thiÐt bÞ phßng bÞ c¸ nh©n còng nh c¸c thiÕt bÞ phßng bÞ cho ngêi vµ thiÕt bÞ .X¸c ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng ®èi víi c«ng t¸c nµy ,tham gia cña c¸c ®oµn kiÓm tra ,c¸c ®oµn ®iÒu tra vÒ TNL§. Sau khi cã chØ thÞ 05/TL§ ngµy 24/4/1996 cña TL§L§VN ph¸t ®éng phong trµo "xanhs¹ch -®Ñp" c«ng ®oµn ®· bµn b¹c cïng chÝnh quyÒn ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m tåi thiÓu TNL§ ,« nhiÔm m«i trêng , trång c©y xanh, triÓn khai huy ®éng c¸c ®Ò ta× s¸ngkiÕn .Song song víi viÖc triÓn khai phong trµo "xanh-s¹ch -®Ñp" c«ng ®oµn cßn tiÕn hµnh cñng cè laÞ c¸c tiÓu ban an toµn vµ m¹ng líi AT-VSV ë c¸c ®¬n vÞ ,co qui ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ h×nh thøc ho¹t ®éng .HiÖnnay ®éi ngò c¸c tiÓu ban an toµn vµ m¹ng l íi an toµn VSV cña toµn c«ng ty cã gÇn 290 ngêi lu«n thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®«n ®èc c«ng t¸c ATL§ ë c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt hµng ngµy .C«ng ®oµn c«ng ty còng nh c«ng ®oµn cña c¸c ®¬n vÞ cßn ®Þnh k× kiÓm tra tæ s¶n xuÊt 1 tuÇn 1 lÇn ,ph©n xëng kiÓm tra 1 th¸ng 1 lÇn ,c«ng ty kiÓm tra 1 quý 1 lÇn .Cã xÕp lo¹i vµ thëng ph¹t cô thÓ . Cã thÓ nãi trong nh÷ng n¨m qua c«ng ®oµn ®· tham gia rÊt tÝch cùc trong c«ng t¸c ATL§-VSMT-PCCN gãp phÇn cïng c«ng ty gi¶m ®¸ng kÓ TNL§ vµ bÖnh nghÒ ngiÖp ,®Æc biÖt ®· nhiÒu n¨m c«ng ty cha ®Ó x¶y ra tai n¹n chÕt ngêi .N¨m 1995 phong trµo c«ng ®oµn cña c«ng ty ®îc chÝnh phñ tÆng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba . *)M¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn C¨n cø ch¬ng 4,ch¬ng 6 cña nghÞ ®Þnh sè 06CP ngµy 20/01/19995 cña chÝnh phñ quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao déng ,ngêi lao ®éng ,tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc c«ng ®oµn . 10 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh 11
- Xem thêm -