Tài liệu Nganh2

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh 5 MÉu xi m¨ng cöa nguån ®ãng ~50 bao1 (Xi 1) ~15 Kh«ng ~10 ph¸t hiÖn 6 MÉu xi m¨ng cöa nguån ®ãng bao2 (Xi 2) Méu xi m¨ng ë läc bôi ®iÖn cöa nguån (Xi 3) Méu xi m¨ng ë Detector ®ãng bao 1(Xi 4) MÉu bôi xi m¨ng ë xëng nghiÒn (Xi 5) ~60 ~15 ~50 ~15 ~60 ~15 ~60 ~15 Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn 7 8 9 Srt 1 2 3 ~10 ~10 ~10 ~10 B¶ng thèng kª ho¹t ®éng cña c¸c nguån hiÖn cã t¹i nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n (th¸ng 6 n¨m 1998) Tªn nguån phãng Model Ho¹t ®é hiÖn nay Sè lîng x¹ níc SX Nguån phãng x¹ E-2MT 1,82Ci 58 Cs-137 Liªn X« (cò) +(-)0,36 Ci Nguån Phãng x¹ E-4MT 0,062 Ci 20 Cs-137 Liªn X« (cò) +(-)0,012Ci Nguån phãng x¹ BGI-45 0,055 Ci 10 Cs-137 Liªn X« (cò) +(-)0,011 Ci §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng Ghi chó 35 nguån E-2MT 6nguånE4Mtdang ho¹t ®éng trong d©u chuyÒn c«ng nghÖ 47 nguån ®îc cÊt gi÷ trong kho §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ ®é an toµn phãng x¹ vµ t×nh tr¹ng c¸c nguån trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ,kho chøa nguån cña nhµ m¸y . -C¨n cø vµo sè liÖu vÒ liÒu lîng phãng x¹ cña c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña c¸c nguån vµ c¸c kho chøa nguån -C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c mÉu ®Êt ,níc ,bôi xi m¨ng c¸c vÞ trÝ nguån ,kho chøa nguån -C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tr¹ng c¸c nguån ®ang ho¹t ®éng vµ kho nguån . -C¨n cø liÒu lîng phãng x¹ cho phÐp vÒ viÖc sö dông vµ cÊt gi÷ c¸c nguån phãng x¹ theo TCVN-4397-87. KÕt luËn 1) C¸c nguån ®ang sö dông trong d©y chuyÒn cña nhµ m¸y nh×n chung an toµn vÒ mÆt phãng x¹ . 2) §é phãng x¹ t¹i c¸c nguån ®ang lµm viÖc t¹i c¸c vÞ trÝ quan t©m ®Òu díi møc cho phÐp ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vËn hµnh vµ c«ngnh©n ho¹t ®éng trong d©y truyÒn c«ng nghÖ cã sö dông nguån phãng x¹ . 3) kh«ng cã hiÖn tîng rß rØ phãng x¹ vµ c¸c hiÖn tîng kÝch ho¹t c¸c vËt liÖu quanh nguån sö dông . 4) Ba nguån ë d©y truyÒn ®ãng bao 1 vµ 2 ®îc bè trÝ ë nh÷ng khu vùc cã ngêi qua l¹i tuy ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p che ch¾n thªm nhng ë phÝa híng chiÕu cña nguån sau Detector liÒu chiÕu x¹ cßn cao .PhÝa lç ®Ó ®ãng ,më nguån cña thïng b¶o vÖ ®é phãng x¹ cßn h¬i cao . 5) C¸c nguån cÇn ®îc tiÕn hµnh b¶o dìng b¶o qu¶n ®Þnh kú theo c¸c tiªu chuÈn cña d©y chuyªnghiªn cøu c«ng nghÖ . 6) Kho chøa nguån ®¶m b¶o an toµn cho c¸c nguån chøa trong kho ,c¸c chÊt hÊp thô CS-137 cßn ho¹t ®éng tèt ,trong kho kho s¹ch .Ngoµi kho ®îc b¶o vÖ che ch¾n tèt møc phãng x¹ thÊp (xÊp xØ víi ph«ng phãng x¹ m«i trêng b×nh thêng ). 1 7) C¸c nguån trong kho ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt phãng x¹ ,kh«ng cã hiÖn tîng rß rØ phãng x¹ .C¸c nguån ®îc xÕp ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh . C) C¸c néi dung vÒ kü thuËt vÖ sinh lao ®éng. 1. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu. Theo néi dung ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t m«i trêng c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n n¨m 2000. Trung t©m t vÊn chuyÓn giao KHCN vµ MT thuéc së KHCN vµ MT Thanh Ho¸ ®· kÕt hîp víi khoa vÖ sinh m«i trêng lao ®éng Trung t©m Y TÕ dù phßng Thanh Ho¸ tiÕn hµnh lÊy mÉu ®o ®¹c vµ ph©n tÝch c¸c th«ng sè h¬i khÝ ®éc nång ®é bôi trong m«i trêng lao ®éng t¹i c«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n tõ ngµy 4/12/2000 ®Õn ngµy 8/12/2000. Sö dông tiªu chuÈn m«i trêng lao ®éng theo quyÕt ®Þnh 505 Q§/BVT mgµy 13/4/1992 cña Bé ytÕ lµm c¬ së so s¸nh vµ ®¸nh gi¸. Cho ta kÕt qu¶ nh sau: Vi khÝ hËu, bôi tæng. Stt VÞ trÝ ®o Vi khÝ hËu NhiÖt §é Èm ®é oC V. giã m/s 1 2 3 Gian söa ch÷a-xëng «t« Khu ®Çu nãng-X.lß nung Khu than-X.lß nung 23 26 23,2 71 69 71 0,8 0,5 1 3 13,2 9 4 5 6 7 Phßng ¾cqui, tr¹m 110kv Gian m¸y b¬m-X.nÐn khÝ M¸y ®ãng bao-X. ®ãng bao Gian m¸y nghiÒn-X.nghiÒn xi m¨ng B¨ng c©n ®o lêng-X.nghiÒn NL Phßng giao ca, phßng KCS Khu VP c«ng ty 23,5 23 25 24,5 71 71 69 69 0,5 0,6 0,5 0,6 5 2 21 13,5 24,5 70 0,5 23 21 69 68 0,5 1 8 9 10 11 Xëng má, m¸y khoan ®¸ M¸y xóc ®¸ Vp X.má May khoan sÐt M¸y xóc sÐt TCCP theo 505/Q§-BYT Bôi mg/m3 tæng Hµm lîng SiO2 % 2 3,5 2 §é chiÕu s¸ng Lux 80 60 100 §é rung cm/s 2,5 2 3,5 3,5 120 60 95 80 0,42 0,92 0,65 0,54 13 3,5 90 0,5 2 2 2 2 90 115 0,31 0,28 2,3 0,5814,7 134 80 0,51,5 1,710,8 0,120,69 0,45,6 0,6510,3 12 0,86 0,95 0,52 2,1 0,25 2,0 1,7 5 6080 NhËn xÐt: -TÊt c¶ 10 vÞ trÝ ®o cña lÇn kiÓm so¸t nµy, chØ tiªu vi khÝ hËu ( nhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã ) ®Òu ®¶m b¶o so víi tiªu chuÈn theo quyÕt ®Þnh sè 505/ Q§BYT. 2 4 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh -Bôi toµn phÇn cã 5/15 ®iÓm ®o vît TCCP theo quyÕt ®Þnh sè 505/Q§-BYT tõ 1,11,6 lÇn. Nång ®é buÞ vît TCCP chñ yÕu t¹i xëng lß nung, xëng ®ãng bao, xëng nghiÒn xi m¨ng, xëng nghiÒn nguyªn liÖu vµ m¸y khoan má ®¸. ChØ tiªu naú Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 vµ gi¶m h¬n so víi 3 lÇn ®o trong n¨m 1999. Hµm lîng SiO2 trong bôi tæng t¹i 10 ®iÓm ®o ®Òu trong giíi h¹n cho phÐp vµ Ýt thay ®æi so víi nh÷ng lÇn ®« tríc. §é chiÕu s¸ng t¹i 10 vÞ trÝ ®o ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. §é rung t¹i 10 vÞ trÝ ®o trong c¸c xëng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Òu thÊp h¬n TCCP ( ®èi víi ghÕ ngåi, sµn lµm viÖc , ®é rung ®øng t¹i tÇn sè 60Hz theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 1,1 cm/s ) T¹i 5 vÞ trÝ ®o ®é rung xëng má, ®é rung còng thÊp h¬n tiªu chuÈn ( ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒuk khiÓn , ®é rung ®øng t¹i tÇn sè 60Hz theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 4 cm/s ). 2.Nång ®é h¬i khÝ ®éc. Stt VÞ trÝ ®o KhÝ %o Gian söa ch÷a-xëng «t« KhÝ CO mg/ m3 12 1 1 5,2 VÕt 2 Khu ®Çu nãng-X.lß nung 30 1 15 VÕt 3 Khu than-X.lß nung 35 1 20 2 4 Phßng ¾cqui, tr¹m 110kv 15 1 3 1 5 6 7 Gian m¸y b¬m-X.nÐn khÝ M¸y ®ãng bao-X. ®ãng bao Gian m¸y nghiÒn-X.nghiÒn xi m¨ng B¨ng c©n ®o lêng-X.nghiÒn NL Phßng giao ca, phßng KCS Khu VP c«ng ty 15 20 20 1 0,85 1 10 10 9 VÕt VÕt 1 20 1 10 VÕt 15 20 0,75 0,75 5 9 VÕt 1 TCCP theo 505/Q§-BYT 30 1 20 5 8 9 10 CO2 KhÝ SO2 KhÝ NO2 Nång ®é H2SO4 mg/m3 mg/m3 Pb mg/m3 mg/m3 Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn 1 0,01 2 NhËn xÐt: -C¸c chØ tiªu vÒ h¬i khÝ ®éc t¹i 10 vÞ trÝ trong m«i trêng s¶n xuÊt nh×n chung cã gi¶m nhÑ so víi lÇn ®« th¸ng 6/2000 vµ lÇn ®o th¸ng 9/2000. 3 -So víi TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT cña Bé y tÕ , n«ng ®é h¬i ch× vµ h¬i H2SO4 t¹i c¶ 2 ®iÓm ®o ( gian n¹p ¾c quy-xëng «t« vµ phßng ¾c qui tr¹m 110 Kv ) ®Òu ®¹t TCCP so víi kÕt qu¶ lÇn ®o th¸ng 6/2000 hai chØ tiªu nµy Ýt thay ®æi . -Nång ®é khÝ CO cã 1/10 ®iÓm ®o vùot tiªu chuÈn so víi TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 1,7 lÇn t¹i kho than xëng lß nung. T¹i c¸c vÞ trÝ ®o kh¸c, chØ tiªu nµy Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000. -Nång ®é khÝ CO2 Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 vµ c¸c lÇn ®o trong n¨m 1999. T¹i 10 vÞ trÝ ®o chØ tiªu nµy ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. -Nång ®é khÝ NO2 t¹i c¶ 10 ®iÓm ®o ®Òu n»m trong giíi h¹n TCCP, Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o tríc trong n¨m 1999 vµ lÇn ®o th¸ng 6/2000. -KhÝ SO2 t¹i c¶ 10 ®iÓm ®o ®Òu thÊp h¬n so víi tiªu chuÈn cña quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT. So víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 chØ tiªu nµy gi¶m nhÑ. 3.§é ån trong khu vùc s¶n xuÊt. ( §¬n vÞ: dBH ) Xëng nghiÒn xi m¨ng: Phßng ca V¨n phßng xëng Xëng nguyªn liÖu: phßng giao ca tr¹m ®Ëp ®¸ Phßng giao ca tr¹m ®Ëp sÐt Xëng nÐn khÝ( phßng ®iÒu khiÓn ) Xëng c¬ khÝ: Trong xëng 6872 5560 6572 6670 6972 7580 6065 VP xëng Xëng lß nung: VP xëng 6568 Phßng ®iÒu khiÓn 6971 Xëng c«ng tr×nh: Gian méc( m¸y ch¹y ) 7892 Xëng ®ãng bao: khu VP 5055 Khu vùc m¸y ®ãng bao 1 7778 Khu vùc m¸y ®ãng bao 2 7983 Khu VP c«ng ty 5558 Nhµ ¨n trung t©m 6063 M¸y khoan ®Êt má sÐt 6971 Trung t©m VP xëng má 5060 4 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh M¸y khoan ®¸( ®ang ho¹t ®éng ) 8087 M¸y xóc ®¸ 8083 M¸y xóc ®Êt má sÐt 6570 NhËn xÐt: §èi víi khu vùc s¶n xuÊt, giíi h¹n ån cho phÐp lµ 90 dBA theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT. Cã 1/25 ®iÓm ®o, ®é ån vît qu¸ TCCP t¹i gian méc, xëng c«ng tr×nh. Tuy nhiªn t¹i v¨n phßn c¸c xëng, s©n xëng vµ c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cña xëng ®é ån thÊp h¬n TCCP, ChØ tiªu nµy Ýt thay ®æi qua c¸c lÇn kiÓm so¸t gÇn ®©y 4.§é rung t¹i xëng má ( thiÕt bÞ ®o Riovibro ) T¹i m¸y khoan ®Êt má sÐt 2,0 M¸y xóc ®Êt má sÐt 1,7 VP xëng má 0,25 T¹i m¸y khoan ®¸; má ®¸ 2,3 T¹i m¸y xóc ®¸ ; má ®¸ 2,1 NhËn xÐt: Theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT 5 vÞ trÝ xëng má ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. KÕt luËn: Nång ®é bôi trong m«i trêng lao ®éng ë lÇn ®o nµy cã gi¶m so víi c¸c lÇn ®o tríc, nhng vÉn cßn cao h¬n TCCP ë c¸c n¬i ph¸t bôi nh lß rung, m¸y nghiÒn xi m¨ng, nghiÒn nguyªn liÖu, ®ãng bao, khi ®æ , x¶ clinhker, 2 tr¹m ®Ëp ®¸ c«ng ty, m¸y khoan ®¸. Hµm lîng SiO trong bôi toµn phÇn cã dao ®éng qua c¸c lÇn kiÓm so¸t nhng nh×n chung thÊp h¬n TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT chØ tiªu SiO2 cña lÇn ®o nµy còng thÊp h¬n tiªu chuÈn, h¬i khÝ ®éc gi¶m. Nång ®é khÝ CO vÇn cao h¬n TCCP t¹i khu than xëng lß nung. C¸c chØ tiªu kh¸c ®¹t tiªu chuÈn. 5.Níc th¶i. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña c¸c mÉu níc ngÇm ®Òu thÊp h¬n TCVN 5944-1995. Qua c¸c lÇn kiÓm so¸t m«i trêng tõ n¨m 1997 ®Õn nay chÊt lîng níc ngÇm khu vùc c«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt thay ®æi. Níc sinh ho¹t, níc mÆt: Níc s«ng Tam §iÖp sau nguån th¶i cña tr¹m xö lý: M12 5 Stt ChØ tÝch tiªu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PH BOD5 COD NO3 ChÊt r¾n l¬ löng S¾t §é cøng NH3 Zn SO4-2 Mn Cu Coliorm M12 ph©n §¬n vÞ mgO2/l MgO2/l MgO2/l Mg/l Mg/l MgCaCO3/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l MPN/10ml 7,6 1,7 2,3 1,5 17 0,812 217 <0,01 0,03 26 <0,01 0,004 240 TCVN 5942-1995 Møc A 68,5 <4 <10 10 20 1 Møc B 5,59 <25 <35 15 80 2 0,05 1 1 2 0,1 0,1 5000 0,8 1 10000 Níc ngÇm: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ChØ tiªu ph©n tÝch §¬n vÞ Tr¹m LK13 TCVN 59441995 68,5 7501500 15 500 200600 0,01 0,05 PH 7,4 ChÊt r¾n l¬ löng Mg/l <1 S¾t Mg/l 0,114 §é cøng MgCaCO3/l 392 Clorua Mg/l 7,17 Mangan Mg/l <0,01 Sunfat Mg/l 11,59 Cadimi Mg/l <0,0001 Ch× Mg/l 35,12 3 Natri Mg/l 150 0 Coliform láng MPN/100ml 11 Fecalcoli MPN/100ml Do tr¹m b¬m ®· l©u kh«ng ho¹t ®éng nªn trong lÇn ®o nµy kh«ng lÊy ®îc mÉu níc ngÇm t¹i tr¹m LK6 NhËn xÐt: MÉu níc ngÇm cña tr¹m LK13 cã c¸c chØ tiªu vi sinh vËt colifor E.coli t¨ng h¬n lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000. C¶ 2 chØ tiªu vÒ vi sinh vËt ®Òu cao h¬n TCVN 5944-1995 §é cøng cña níc ngÇm gi¶m h¬n so víi lÇn ®o th¸ng 9/2000 vµ thÊp h¬n TCCP. C¸c kim lo¹i nÆng trong mÉu níc ngÇm ( ch×, cadimi ) thÊp h¬n møc tiªu chuÈn vµ Ýt h¬n so víi lÇn ®o th¸ng 9/2000. Níc th¶i ra s«ng Tam §iÖp ®Òu thÊp h¬n TCVN 5944-1995. ( giíi h¹n B dïng cho n«ng nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n ) vµ Ýt thay ®æi so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000. ChØ tiªu Coliform t¹i c¶ 5 mÉu ®Òu thÊp h¬n so víi tiªu chuÈn 6 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh Níc th¶i s¶n xuÊt: M11: níc th¶i sau khi xö lý ®æ ra s«ng Tam §iÖp Stt ChØ tiªu ph©n tÝch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PH BOD5 COD Sunfat ChÊt r¾n l¬ löng Cadimi Mangan Tæng niti NH3 DÇu, mì MPN NhiÖt ®é §¬n vÞ MgO2/l MgO2/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l MPN/100ml OC M11 7,1 0,6 0,8 10,33 6 <0,0001 <0,001 0,15 <0,01 <0,01 290 21,8 TCVN 59441995 5-9 50 100 100 0,02 1 60 1 1 10000 40 NhËn xÐt: C¸c nguån níc th¶i côc bé cña nhµ m¸y lÊy trong lÇn kiÓm so¸t nµy cã c¸c chØ tiªu vÒ ho¸ lý vµ vi sinh vËt ( 12 chØ tiªu ) ®Òu thÊp h¬n TCVN 5944-1995 ( giíi h¹n B ) vµ Ýt thay ®æi so víi 3 lÇn kiÓm so¸t tríc trong n¨m 2000. KÕt luËn: Qu¸ tr×nh kiÓm so¸t m«i trêng tõ n¨m 1997 ®Õn nay cho thÊy, c«ng ty ®· cè g¾ng thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, chó ý ®Çu t c¸c biÖn ph¸p xö lý nh»m n©ng cao chÊt lîng m«i trêng. C«ng ty ®· ®Çu t cho c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i c¸c hÖ thèng che ch¾n läc bôi trong viÖc xëng nguyªn liÖu, duy tr×, b¶o dìng c¸c hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn , läc bôi cyclm, läc bôi tay ¸o. §a sö dông thªm vµ thay thÕ c¸c thiÕt bÞ läc bôi kÐm hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m nång ®é bôi. C«ng ty ®· chó ý sö dông c¸c lo¹i thuèc næ t¹i má ®¸ ®Ó Ýt ¶nh hëng tíi m«i trêng kh«ng khÝ,C«ng ty ®· c¶i tiÕn vßi phun than gi¶m lîng than NaD¬ng trong qu¸ tr×nh nung ®èt clinker xuèng 20-25% nªn c¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ gi¶m ®¸ng kÓ qua c¸c lÇn kiÓm so¸t m«i trêng tõ n¨m 1997 ®Õn nay §Æc biÖt , nång ®é SO2 vµ CO trong 4 lÇn kiÓm so¸t m«i trêng n¨m 2000 t¹i c¸c vÞ trÝ ®o m«i trêng xung quanh ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn, gi¶m ®¸ng kÓ so víi nh÷ng lÇn kiÓm so¸t m«i trêng tríc. Nång ®é bôi m«i trêng xung quanh lÇn kiÓm so¸t nµy cã t¨ng h¬n 3 lÇn kiÓm so¸t tríc trong n¨m 2000 nhng cã gi¶m h¬n so víi c¸c lÇn ®o trong n¨m tríc ( n¨m 1996 nång ®é bôi trong m«i trêng xung quanh lóc cao nhÊt vît chØ tiªu 17 lÇn; n¨m 1997; 6 lÇn n¨m 1998 vÞ trÝ cao nhÊt vît 2,5 lÇn ). Nång ®é bôi ph¸t t¸n ra m«i trêng xung quanh cßn cao cho thÊy hÖ thèng läc bôi cña c«ng ty ho¹t ®éng cha æn ®Þnh. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng 7 ph¸p ít ®· cò nªn rÊt khã kh¨n trong viÖc ®¶m b¶o bôi ph¸t t¸n. T¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o m«i trêng kh«ng khÝ trong lÇn kiÓm so¸t nµy chØ tiªu CO, NO2 vµ hµm lîng SiO2 ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. Nång ®é khÝ SO2 trong m«i trêng xung quanh nhµ m¸y cña lÇn kiÓm so¸t nµy Ýt thay ®æi so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000 gi¶m so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 3/2000 vµ gi¶m so víi c¸c lÇn kiÓm so¸t tríc. T¹i c¶ 10 ®iÓm ®o, chØ tiªu nµy ®Òu thÊp h¬n TCCP. ChÊt lîng níc ngÇm vµ níc sinh ho¹t qua c¸c lÇn kiÓm so¸t n¨m 97 ®Õn nay t¬ng ®èi æn ®Þnh. Nång ®é kim lo¹i nÆng cña c¸c mÉu níc lÇn nµy ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. §é cøng trong níc ngÇm vµ níc sinh ho¹t cña lÇn kiÓm so¸t nµy gi¶m h¬n so víi lÇn kiÓm so¸t th¸ng 9/2000. C¸c chØ tiªu ho¸ lý kh¸c cña níc ngÇm vµ níc sinh ho¹t ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. Coliform vµ Fecal.coli cña mÉu níc ngÇm t¨ng so víi TCVN 5944-1995. C«ng ty ®· thùc hiÖn phun níc ®êng giao th«ng néi bé, thu gom chÊt th¶i r¾n ( níc sinh ho¹t, vËt liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng r¬i v·i ...) ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh vµ t¨ng cêng vÖ sinh c«ng nghiÖp HÖ thèng khum viªn trong c«ng ty ®· t¹o ®îc c¶nh quan m«i trêng ®Ñp, cã nhiÒu bãng c©y m¸t vµ c©y xanh ®îc ch¨m sãc chu ®¸o C«ng ty ®· ch¨m sãc vµ trång thªm nhiÒu c©y xanh 2 bªn ®êng. §iÒu nµy ®· t¹o ra m«i trêng xanh s¹ch ®Ñp. C¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸c cña c«ng ty nh ®êng giao th«ng néi bé, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, níc, c«ng tr×nh vÖ sinh ®· ®îc ®Çu t t¬ng ®èi hoµn chØnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc n©ng cao chÊt lîng. D) C¸c vÊn ®Ò phßng chèng ch¸y næ t¹i c«ng ty. 1.M« h×nh tæ chøc lùc lîng PCCN Ngêi ph¸t lÖnh ch÷a ch¸y lín nhÊt lµ Gi¸m ®èc. -C«ng ty ®· thµnh lËp: +Mét ®éi ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸c gåm 143 ngêi võa lµm nhiÖm vô b¶o vÖ, võa lµm nhiÖm vô ch÷a ch¸y khi cã ch¸y næ x¶y ra theo 3 ca s¶n xuÊt 24/24h. +Mét tæ l¸i xe ch÷a ch¸y gåm 5 ngêi-2xe ch÷a ch¸y. +Mét ®¬n vÞ trùc thuéc : 35 ®¬n vÞ phßng ban, xëng, chi nh¸nh. Mçi ®¬n vÞ cã mét tæ ch÷a ch¸y nghÜa vô tõ 8 ®ªbs 60 ngêi võa s¶n xuÊt võa lµm nghÜa vô ch÷a ch¸y t¹i chç 24/24h. 2. Ph¬ng tiÖn PCCC 8 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh -Cã mét xe ch÷a ch¸y vµ mét xe tiÕp níc ch÷a ch¸y ( lùc lîng ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸ch qu¶n lý ), 1825 thiÕt bÞ ch÷a ch¸y giao cho c¸c ®¬n vÞ c¬ sá qu¶n lý, 1 tr¹m ch÷a ch¸y c«ng nghÖ b»ng khÝ CO2 t¹i ®Çu nãng xëng lß nung gåm 78 thiÕt bÞ ch÷a ch¸y b¸n tù ®éng ; 173 thiÕt bÞ b×nh ch÷a ch¸y tù ®éng bè trÝ ë c¸c kho vËt liÖu næ, kho vËt t thiÕt bÞ, kho x¨ng dÇu ; mét tr¹m ch÷a ch¸y b»ng hÖ thèng m¸y b¬m cao ¸p ®Ó ch÷a ch¸y kho than. 3.C¸c c«ng t¸c PCCC *C«ng t¸c huÊn luyÖn: Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc huÊn luyÖn nghiÖp vô cho lùc lîng ch÷a ch¸y d©n phßng. Lùc lîng ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸ch 30 ngµy/n¨m, lùc lîng ch÷a ch¸y d©n phßng tõ 35 ngµy/n¨m; huÊn luyÖn cho 166 c¸n bé chñ chèt 3 ngµy/n¨m. *C«ng t¸c kiÓm tra: -KiÓm tra ®Þnh kú : C«ng ty tæ chøc 1 ®oµn kiÓm tra AT VSL§-PCCN gåm 9 ngêi do phã Gi¸m ®èc c«ng nghÖ lµm trëng ®oµn. §Þnh kú kiÓm tra 3 th¸ng 1 lÇn, ®èi tîng kiÓm tra : tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. -KiÓm tra thêng xuyªn : ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã mét héi ®ång kiÓm tra ë ®¬n vÞ c¬ së. Thµnh phÇn: Ban gi¸m ®èc, thñ trëng, c¸c KTV, tr¹m trëng. Néi dung kiÓm tra: tõng bé phËn tù kiÓm tra, kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c bé phËn, b×nh chÊm ®iÓm. -KiÓm tra ®ét xuÊt: néi dung kiÓm tra: kiÓm tra thiÕt bÞ, kiÓm tra c¸c biÖn ph¸p ®¶m bo¶ AT -PCCN, kiÓm tra ph¬ng ¸n PCCC, bè trÝ x©y dùng lùc lîng PCCC, c¸ch b¶o qu¶n, sö dông trang thiÕt bÞ PCCN t¹i c¸c ®¬n vÞ nh»m t×m ra nh÷ng thiÕu sãt, s¬ hë dÉn ®Õn ch¸y næ vµ g©y mÊt an toµn s¶n xuÊt. *Héi thao: C«ng ty tæ chøc cho c¸c ®¬n vÞ héi thao chuyªn ®Ò vÒ AT-PCCN Néi dung: -Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ch¸y næ -C¸ch b¶o qu¶n, sö dông trang thiÕt bÞ PCCC t¹i chç -C¸ch tæ chøc, chØ huy mét vô ch÷a ch¸y -Mét sè ®éi h×nh ch÷a ch¸y c¬ b¶n -C¸ch lËp biªn b¶n mét vô ch¸y næ*Tæng kÕt : 6 th¸ng c«ng ty s¬ kÕt mét lÇn, c¶ n¨m c«ng ty tæng kÕt 1 lÇn. Thµnh phÇn : Ban gi¸m ®èc, §¶ng uû, C«ng ®oµn, DTN,CCB, n÷ c«ng, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ, BÝ th chi bé, bÝ th ®oµn TN, tæ trëng tæ ch÷a ch¸y c¸c ®¬n vÞ. *Khen thëng: C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra tõng quý ®Ó xÐt ®iÓm thi ®ua. NÕu ®¬n vÞ nµo ®¹t ®iÓm cao nhÊt trong 4 quÝ th× ®¬n vÞ ®ã ®îc xÕp ®iÓm lo¹i 1. Thang ®iÓm:100( cã thang ®iÓm cho tõng néi dung kiÓm tra) 9 4.C¸c biÖn ph¸p AT-PCCN Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn th× biÖn ph¸p AT-PCCN cña c«ng ty cßn thùc hiÖn: -Tõng tæ s¶n xuÊt cã sæ theo dâi diÔn biÕn c¸c hiÖn tîng cã thÓ g©y mÊt ATPCCN -Tæ chøc tuyªn truyÒn réng r·i, thêng xuyªn ®Õn tõng CBCNV vÒ ph¸p lÖnh PCCC, c¸c chØ thÞ , nghÞ ®Þnh, híng dÉn cña chÝnh phñ Bé, ngµnh vÒ PCCN. -So¹n th¶o tµi liÖu híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn. Vµi n¨m gÇn ®©y, trªn toµn c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra vô ch¸y næ nµo nghiªm träng . Lµm ®îc viÖc ®ã chÝnh lµ nhê sù chØ ®¹o chÆt chÏ s¸t sao cña Gi¸m ®èc C«ng ty. E)T×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp 1)T×nh h×nh tai n¹n lao ®éng. Theo th«ng t sè 23/L§TBXH ngµy18/11/1996 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é thèng kª b¸o c¸o vÒ TNL§ cã qui ®Þnh c¸c vô TNL§ ph¶i nghØ viÖc tõ 1 ngµy trë lªn ®Òu ph¶i thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú. Theo sè liÖu b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ BHL§ n¨m 2000 cña c«ng ty. -Tæng sè vô TNL§:2 -Sè vô cã ngêi chÕt:kh«ng -Tæng sè ngêi bÞ TNL§:2 -Sè ngêi chÕt v× TNL§: kh«ng -Sè ngêi bÞ suy gi¶m 30% søc lao ®éng trë lªn:kh«ng -Chi phÝ b×nh qu©n cho 1 vô TNL§ chÕt ngêi:kh«ng -Sè ngµy c«ng nghØ v× TNL§:54 c«ng -Sè ngêi ph¶i nghØ mÊt søc vÒ hu tríc tuæi v× TNL§:kh«ng 2)BÖnh nghÒ nghiÖp Tæng sè ngêi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (®iÕc, bôi phæi...) Sè ngµy c«ng nghØ v× BNN 8 ngêi Sè ngêi ph¶i nghØ mÊt søc vµ nghØ hu tríc tuæi v× BNN Kh«ng Kh«ng 10 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh f)ChÕ ®é chÝnh s¸ch BHL§ 1.ChÕ ®é kh¸m søc kháe ®Þnh kú. Qua theo dâi vµ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú , theo sè liÖu b¸o c¸o vÒ n¨m 2000 cã kÕt qu¶ nh sau: KÕt qu¶ ph©n lo¹i søc khoÎ ngêi lao ®éng. Tæng sè ngêi kh¸m:2256 ngêi +Lo¹i I:140 ngêi =6,2% +Lo¹i II:976 ngêi=43,25% +Lo¹i III:1041 ngêi=46,19% +Lo¹i IV:97 ngêi=4,25% +Lo¹i V:2 ngêi=0,01% C«ng t¸c y tÕ cña c«ng ty thùc hiÖn tèt, thêng xuyªn vµ ®Çy ®ñ ®· gãp phÇn ®¶m b¶o søc khoÎ cho ngêi lao ®éng t¹i c«ng ty. 2.ChÕ ®é båi dìng ®éc h¹i. Hµng th¸ng c«ng ty lËp: BiÓu thèng kª, ph©n lo¹i chøc danh c«ng viÖc hëng chÕ ®é båi dìng ®éc h¹i b»ng hiÖn vËt gåm: 48 chøc danh. HiÖn t¹i c«ng ty ®· chuyÓn møc båi dìng b»ng hiÖn vËt ®æi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè: ®éc h¹i theo th«ng t sè 10/TTCT-BL§TBXHBYT ngµy17/3/1999 thay møc båi dìng ®éc h¹i ®ang hëng theo TT 20/TTLBBL§TBXH-BYT ngµy 20/9/1992 3. Khen thëng vµ xö ph¹t vÒ BHXH. HiÖn nay c«ng ty ¸p dông chÕ ®é khen thëng chÊm ®iÓm thi ®ua tõng quý. Néi dung chÊm ®iÓm thi ®ua tõng quý vÒ : an toµn nhµ xëng, m«i trêng lµm viÖc , an toµn PCCN... kiÓm tra kiÕn thøc vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng ®· ®îc häc tËp huÊn . Nh»m khuyÕn khÝch thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt an toµn-hiÖu qu¶ trong toµn c«ng ty. Nh¾c nhë , khiÓn tr¸ch c¸c trêng hîp kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p ATL§-VSL§ trong c«ng viÖc. 4.Hëng øng tuÇn lÔ vÒ AT-VSL§ 11 Trong tuÇn lÔ Quèc gia vÒ ATL§, VSL§ võa qua ( 15/3/2000 ®Õn 27/3/2000 ). C«ng ty ®· cã c¸c ho¹t ®éng hëng øng. -Trang bÞ thªm mét sè dông cô, PTBCCN -Trang bÞ thªm mét sè dông cô ph¬ng tiÖn PCCN -T¨ng cêng kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn BHL§ ¬ c«ng ty. -C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn PTBVCN Gi¶ng gi¶i cho c«ng nh©n lao ®éng hiÓu râ môc ®Ých vÒ tuÇn lÔ quèc gia nµy ®Ó tõ ®ã hä cã ý thøc h¬n vÒ an toµn trong c«ng viÖc. *Ho¹t ®éng vÒ BHL§ ë C«ng ®oµn. C«ng ®oµn ®· bµn b¹c cïng chÝnh quyÒn ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m tèi thiÓu tai n¹n lao ®éng, « nhiÔm m«i trêng: Trång c©y xanh, triÓn khai c¸c ®Ò tµi s¸ng kiÕn . V× vËy sè lîng c©y xanh trong khu vùc nhµ m¸y vµ c¸c khu vùc vµnh ®ai nhµ m¸y t¨ng nhanh . §Õn nay , c«ng ty ®· tr«ng ®îc h¬n 200000 c©y, t¹o m«i trêng xanh m¸t vµ ng¨n bôi.N¨m 1998 c«ng ty ®· ®a vµo nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi sö dông vßi phun than c¶i tiÕn t¹i xëng lß nung nh»m gi¶m viÖc sö dông than Na d¬ng tiÕn tíi sö dông 100% than c¸m, ®Ò tµi ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ lín vÒ vÊn ®Ò c¶i t¹o m«i trêng. IV.C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 1.VÒ KTAT. 1.1.An toµn c¬ khÝ. M¸y mãc cña c«ng ty hÇu hÕt lµ cò. V× vËy mét sè m¸y mãc nh: m¸y tiÖn, m¸y phay, m¸y ca trong ph©n xëng söa ch÷a thiÕt bÞ mÊt c¬ cÊu che ch¾n g©y mÊt an toµn cho c«ng nh©n lµm viÖc. §Ò nghÞ c«ng ty cÇn trang bÞ thªm mét sè bao che cho c¸c m¸y trªn. 1.2.An toµn ®iÖn. ë mét sè ph©n phèi ®iÖn ( chñ yÕu ë xëng lß vµ xëng nghiÒn xi m¨ng ) khèi lîng bôi ë tr¹m rÊt nhiÒu. Nhµ m¸y nªn cho lµm vÖ sinh tr¹m vµ c¸c t ®iÖn, thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh thiÕt bÞ ®iÖn. 2.C¸c vÊn ®Ò vÖ sinh c«ng nghiÖp. §Ó n©ng cao chÊt lîng m«i trêng lao ®éng vµ lµ vÊn ®Ò chÝnh bøc xóc nhÊt ë c«ng ty . C«ng ty cÇn thùc hiÖn biÖn ph¸p sau: -T¹o ®é th«ng tho¸ng , ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i xëng c¬ khÝ söa ch÷a thiÕt bÞ, vÝt t¶i nghiÒn thanh mÞn, nghiÒn than xëng lß nung. 12 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh -T¹i khu vùc quanh lß than Na d¬ng cÇn cã kÕ ho¹ch c¶i t¹o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu nh t¨ng cêng phun tíi míi t¹o ®é Èm ®Ó gi¶m lîng ph¸t t¸n CO, CO2 vµ bôi; trång c©y xanh bæ sung xung quanh khu vùc kho ®Ó ®iÒu hoµ khÝ CO2 vµ ng¨n sù ph¸t t¸n cña bôi. -§Ó gi¶m lîng bôi ph¸t t¸n t¹i c¸c nguån ph¸t bôi ( lß nung, m¸y nghiÒn xi m¨ng, nghiÒn nguyªn vËt liÖu, ®ãng bao xi m¨ng...) C«ng ty cÇn t¨ng cêng b¶o dìng c¸c hÖ thèng läc bôi Cyclon, läc bôi tÜnh ®iÖn, läc bôi tay ¸o ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c hÖ thèng läc bôi cã hiÖu qu¶. L¾p ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ läc bôi t¹i c¸c vÞ trÝ cã nång ®é bôi cao. Che ch¾n b¨ng t¶i kho nguyªn liÖu, b¨ng t¶i nghiÒn ®Ó gi¶m lîng bôi tho¸t ra ngoµi. §ång thêi t¨ng ®é Èm b»ng c¸ch phun níc trong khu vùc c«ng ty ®Ó gi¶m bít kh¶ n¨ng ph¸t t¸n cña bôi. CÇn chó ý ®Æc biÖt ®Õn viÖc trang bÞ khÈu trang chuyªn dïng cã läc bôi vµ hÊp thô h¬i khÝ ®éc cho c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c ph©n xëng nµy. -L¾p ®Æt thªm b¨ng t¶i c¸c m¸y ®æ Clinker ®Ó h¹ thÊp ®é r¬i vµ l¾p thªm hÖ thèng hót bôi khi ®æ x¶ clinker. -T¹i 2 tr¹m nghiÒn ®¸ trong khu vùc c«ng ty cÇn gi¶m lîng bôi ph¸t t¸n ra xung quanh b»ng c¸ch che ch¾n m¸y ®Ëp ®¸ phun níc vµo nguyªn liÖu tríc khi nghiÒn. -T¨ng c¬ng kh©u vÖ sinh c«ng nghiÖp, thu dän bôi ®äng ë c¸c nhµ xëng, c«ng tr×nh, nhµ lµm viÖc ®Ó h¹n chÕ lîng bôi ph¸t t¸n g©y « nhiÔm m«i trêng. -Thùc hiÖn h¹n chÕ bôi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nguyªn liÖu, clinker b»ng viÖc che ch¾n, phñ b¹t. -Chó ý ®iÒu chØnh chÕ ®é nung ®Êt vµ qu¹t khÝ cho 2 lß nung vµ b¶o dìng hÖ thèng hót bôi Cyclon t¹i 2 nh¸nh vµo èng khãi chÝnh ®Ó gi¶m nång ®é bôi vµ silÝc. 13 KÕt luËn chung Tr¶i qua 4 n¨m häc tËp, tÝch luü kiÕn thøc t¹i trêng §¹i häc C«ng §oµn. §ång thêi víi 3 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty Xi M¨ng BØm S¬n. §Õn nay B¸o c¸o thùc tËp cña em ®· hoµn thµnh. Víi thêi gian tuy Ýt, ng¾n ngñi, nhng ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn, ®ång thêi víi sù gióp ®ì cña c¸c c«, b¸c trong phßng TCL§, phßng KTSX, phßng c¬ khÝ, phßng AT-VSCN cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®îc tham kh¶o tµi liÖu, tham quan, quan s¸t ,nghiªn cøu qu¸ tr×nh lµm viÖc, ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ , tõ ®ã em ®· kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh c«ng t¸c BHL§ t¹i C«ng ty; thÊy râ nh÷ng mÆt ®îc, cha ®îc, nh÷ng thiÕu sãt còng nh nh÷ng u, khuyÕt ®iÓm cña C«ng ty trong c«ng t¸c BHL§; ®Ó ®a ra nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ thiÕt thùc nhÊt cña m×nh ®èi víi c«ng ty nh»m ph¸t huy h¬n n÷a, ®¹t hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong c«ng t¸c BHL§. Víi nh÷ng thµnh tùu to lín mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc vµ víi truyÒn thèng tèt ®Ñp trong 20 n¨m qua, ch¾c ch¾n bíc vµo thÕ kû míi, thÕ kû 21, c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n sÏ v÷ng vµng h¬n ®Ó giµnh nh÷ng th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh trong sù héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña khu vùc vµ kinh tÕ toµn cÇu. 14 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh Tµi liÖu tham kh¶o 1.Tµi liÖu tËp huÊn vÒ BHL§ 2.C¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ 3.Gi¸o tr×nh: Kü thuËt BHL§-Nhµ xuÊt b¶n 4.C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ An toµn c¬ khÝ 5. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña C«ng ty 6.KÕ ho¹ch thùc hiÖn, tæng kÕt ®¸nh gi¸ c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. B¸o c¸o ®Þnh kú vÒ c«ng t¸c BHL§ 7.Híng dÉn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p An toµn §iÖn-ViÖn nghiªn cøu KHKTBHL§ 8.C«ng t¸c PCCC-C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n-Phßng c¶nh s¸t PCCC-C«ng an tØnh Thanh Ho¸ 9.Xi m¨ng BØm S¬n 20 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh (1980-2000) 10.C¸c v¨n b¶n cña c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n. 11.§Æc san KHKT-BHL§ 15
- Xem thêm -