Tài liệu Ngân hàng trung ương

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng©n hµng Trung -¬ng 1. Kh¸i niÖm: - Lµ c¬ quan chÝnh phñ cã chøc n¨ng theo dâi bao qu¸t hÖ thèng ng©n hµng vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. - NHT¦ cßn ®-îc gäi lµ NH ph¸t hµnh. 2. §Æc ®iÓm cña NHT¦ - Tõ khi NHT¦ ra ®êi, m« h×nh tæ chøc vµ hÖ thèng NH ph©n thµnh 2 cÊp víi chøc n¨ng vµ môc tiªu riªng biÖt, trong ®ã c¸c NHTM thùc hiÖn chøc n¨ng KD vµ môc tiªu lµ lîi nhuËn, cßn NHT¦ cã chøc n¨ng lµ qu¶n lý NN trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ NH. Môc tiªu cña NHT¦ lµ æn ®Þnh gi¸ trÞ cña ®ång b¶n tÖ. - NHT¦ kh«ng chØ ®¬n thuÇn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý NN mang t/chÊt hµnh chÝnh mµ NHT¦ cßn cã c¸c ho¹t ®éng sinh lêi, VD nh- thu c¸c kho¶n lîi tøc khi mua c¸c chøng kho¸n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - NHT¦ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sinh lêi nh-ng kh«ng ph¶i v× môc ®Ých lîi nhuËn mµ ®ã lµ ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý cña NHT¦. - C¸c kho¶n thu nhËp cña NHT¦ sau khi ®· trang tr¶i c¸c chi phÝ nghiÖp vô, phÇn cßn l¹i ®Òu ph¶i nép vµo NSNN. Trong TH nÕu NHT¦ bÞ thua lç trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh th× NSNN sÏ cÊp bï. 3. Mét vµi chøc n¨ng cña NHT¦ - ChØ ®¹o C/s tiÒn tÖ b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo th¸i ®é c- xö cña c¸c NH, nhê ®ã t¸c ®éng ®Õn l-îng tiÒn cung øng. - TT c¸c sÐc tøc lµ chuyÓn vèn gi÷a c¸c NH ®Ó gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i. C¸c khiÕu n¹i nµy lµ do viÖc göi c¸c sÐc vµo 1 NH, c¸c sÐc ®ã ®-îc ph¸t ra theo mét TK t¹i mét NH kh¸c. - Thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu hµnh qua viÖc ®Æt ra c¸c quy t¾c ®Ó c¸c NH cã thÓ ho¹t ®éng - Ph¸t hµnh giÊy b¹c ®-a vµo l-u th«ng trong ph¹m vi c¶ quèc gia. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chøc n¨ng qu¶n lý quü NS tøc lµ “thñ quü” cho nhµ n­íc. Trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nã lµ n¬i ph¸t hµnh c«ng tr¸i cho nhµ n-íc hoÆc cho nhµ n-íc vay. - Lµ n¬i ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông còng nh- kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®ã theo ®-êng lèi cña NN. 4. Vai trß cña NHT¦: - §éc quyÒn ph¸t hµnh giÊy b¹c NH. - Lµ NH cña c¸c NH. - Lµ NHNN: - NHT¦ thuéc SH nhµ n-íc hay SH cña NN chiÕm ®a phÇn. - NHT¦ cã thÓ thay mÆt cho NN trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng trong TT, TD vµ NH. - NHT¦ cã thÓ thay mÆt cho NN trong viÖc ®µm ph¸n, ký kÕt vÒ v/®Ò TT, TD vµ NH víi n-íc ngoµi. - NHT¦ lµ ng-êi ®¹i diÖn cho NN t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ quèc tÕ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. B¶ng c©n ®èi TS cña NHT¦ TS cã TS nî - Chøng kho¸n (chñ yÕu lµ CK - TiÒn ®ang l-u hµnh (ngoµi hÖ cña CP). thèng NH). - Cho vay chiÕt khÊu ®/víi - TiÒn dù tr÷ (toµn bé tiÒnn NHTM. mÆt d÷ tr÷ trong hÖ thèng NH) - Vµng, ngo¹i tÖ. Tæng hai kho¶n trªn ®-îc gäi lµ c¬ sè tiÒn.  TS nî: - TS nî cña NHT¦ lµ 1 phÇn quan träng cña l-îng tiÒn cung øng, bëi v× viÖc t¨ng 1 trong 2 thø hoÆc c¶ 2 thø sÏ dÉn ®Õn sù t¨ng cña l-îng tiÒn cung øng.  TiÒn ®ang l-u hµnh: ? §ång tiÒn ®ang l-u hµnh lµ tæng l-îng tiÒn ®ang l-u th«ng trong tay d©n chóng (tøc lµ ë bªn ngoµi c¸c NH).  C¸c kho¶n tiÒn dù tr÷: ? C¸c kho¶n tiÒn dù bao gåm: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ? c¸c mãn tiÒn göi ë NHT¦. ? C¸c TM ®-îc l-u gi÷ cô thÓ cña c¸c NH (®-îc gäi lµ tiÒn kÐt bëi v× nã ®-îc ®Ó trong kÐt cña c¸c NH). ? C¸c kho¶n tiÒn dù tr÷ lµ TS cã cña c¸c NH, nh-ng l¹i lµ TS nî cña NHT¦ v× c¸c NH cã thÓ yÕu cÇu TT chóng bÊt cø lóc nµovµ NHT¦ ph¶i thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm nî cña m×nh b»ng c¸ch thanh to¸n c¸c giÊy b¹c. Sù t¨ng cña c¸c kho¶n tiÒn dù tr÷ dÉn ®Õn sù t¨ng cña møc tiÒn göi vµ do ®o t¨ng l-îng tiÒn cung øng. ? TiÒn dù tr÷ ®-îc chia lµm 2 lo¹i: ? tiÒn dù tr÷ b¾t buéc: tiÒn mµ NHT¦ ®ßi hái c¸c NHTM l-u gi÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ? tiÒn dù tr÷ v-ît møc: tiÒn mµ c¸c NH dù tr÷ theo ý muèn ? NHT¦ kh«ng tr¶ l·i cho c¸c kho¶n tiÒn d÷ tr÷.  Tµi s¶n cã: TS cã cña NHT¦ lµ TS mµ NHT¦ ®ang n¾m gi÷ trong kho cña m×nh vµ gtrÞ cña tÊt c¶ c¸c TS ®ã lµ c- sè ®¶m b¶o cho sè TM ®-a vµo l-u th«ng.  C¸c chøng kho¸n chÝnh phñ: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ? Läai TS nµy gåm c¸c CK do kho b¹c NN ph¸t hµnh. ? NHT¦ cung cÊp tiÒn dù tr÷ cho hÖ thèng NH b»ng c¸ch mua chøng kho¸n, do thÕ lµm t¨ng TS cã cña nã. Mét sù t¨ng CK C/phñ do NHT¦ n¾m gi÷ dÉn ®Õn 1 sù t¨ng l-îng tiÒn cung øng.  TiÒn cho vay chiÕt khÊu: ? NHT¦ cã thÓ cung cÊp tiÒn dù tr÷ cho hÖ thèng NH b»ng c¸ch cho c¸c NH vay CK. ? Sù t¨ng tiÒn cho vay CK còng cã thÓ lµ nguån g©y ra t¨ng l-îng tiÒn cung øng. L/s thu cña c¸c NH ®/v tiÒn vay nµy gäi lµ l.s CK.  Vµng, ngo¹i tÖ: ? Mua ngo¹i tÖ, hay vµng còng lµ 1 c¸ch ®Ó t¨ng TS cã cña NH ®«ng thêi lµm t¨ng l-îng tiÒn cung øng. 1? Sù kh¸c nhau gi÷a NHT¦ vµ NHTM. NHT¦ NHTM 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ? Chøc n¨ng lµ æn ®Þnh nÒn - Môc ®Ých duy nhÊt lµ lîi nhuËn KtÕ. (æn ®Þnh tiÒn tÖ) ? C«ng cô thùc hiÖn chøc n¨ng : -Ph¸t hµnh tiÒn -§Þnh møc l/s -§Þnh møc hèi ®o¸i -§Þnh møc chiÕt khÊu -§Þnh møc dù tr÷ b¾t buéc 1? Qu¸ tr×nh cung øng tiÒn tÖ.  Môc tiªu: ? Qu¸ tr×nh cun gøng tiÒn kh«ng ph¶i lµ x®Þnh l-îng tiÒn cung øng mµ lµ qu¸ tr×nh t¹o ra tiÒn cña nÒn kinh tÕ, c¸c c«ng cô ®Ó t¸c déng t¹o ra tiÒn cña NHTM. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  L-îng tiÒn cung øng: ? TiÒn hoÆc l-îng tiÒn cung øng ®-îc ®Þnh nghÜa lµ bÊt cø c¸i g× ®-îc chÊp thuËn chung trong viÖc thanh to¸n nhËn hµng ho¸, dÞch vô, thanh to¸n c¸c kho¶n nî t¹i mét thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh, trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh. ? L-îng tiÒn cung øng lu«n ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn KTXH. Vai trß cña l-îng tiÒn cung øng: -NÕu l-îng tiÒn cung øng > nhu cÇu thanh to¸n trong nÒn KT sÏ dÉn ®Õn l¹m ph¸t. -NÕu l-îng tiÒn cung øng < nhu cÇu thanh to¸n trong nÒn KT sÏ dÉn ®Õn suy tho¸i KT Trong thùc tÕ, MS ph¶i >MD 1 chót th× míi gi÷ t¨ng tr-ëng KT æn ®Þnh (Trong TH nµy cã 1 tû lÖ l¹m ph¸t võa ®ñ).  Bèn t¸c nh©n trong qu¸ tr×nh cung øng tiÒn tÖ:.  NHT¦: t/gia vµo qu¸ tr×nh cung øng b»ng c¸ch t¹o ra c¬ sè tiÒn tÖ lµ 1 ®¹i l-îng bao gåm tiÒn mÆt ngoµi hÖ thèng NH + tiÒn dù tr÷ cña c¸c NHTM. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  NHTM (c¸c tæ chøc nhËn tiÒn göi): nh÷ng trung gian tµi chÝnh, hä nhËn TG tõ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc vµ thùc hiÖn cho vay: c¸c NHTM, c¸c c«ng ty tiÕt kiÖm vµ cho vay, c¸c NH tiÕt kiÖm t-¬ng trî, c¸c liªn hiÖp tÝn dông. NHTM t/gia vµo qtr×nh cung øng tiÒn lµ qtr×nh t¹o tiÒn trªn TG cã thÓ ph¸t sÐc.  Nhøng ng-êi göi tiÒn: C¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc n¾m gi÷ TG ë c¸c NHTM, t¹o nªn ®Çu vµo cña hÖ thèng NHTM.  Nh÷ng ng-êi vay tiÒn tõ c¸c NHTM: c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc vay tiÒn tõ c¸c tæ chøc nhËn göi hoÆc tõ c¸c t/chøc ph¸t hµnh c¸c tr¸i kho¸n, c¸c tr¸i kho¸n ®ã ®-îc c¸c tæ chøc nhËn göi mua. Trong 4 t¸c nh©n trªn, NHT¦ lµ t¸c nh©n quan träng nhÊt.  Qu¸ tr×nh t¹o tiÒn cña tõng NHTM riªng lÎ:  Qu¸ tr×nh t¹o tiÒn th«ng qua hÖ thèng NHTM 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 XÐt qu¸ tr×nh t¹o tiÒn b»ng 1 VD: Gi¶ thiÕt: - 100$ TG ®-îc t¹o ra bëi 1 mãn cho vay cña NHTM kh¸c ®-îc göi t¹i NHTM (A) - Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc =10% - 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng©n hµng Th-¬ng m¹i I. - K/n NHTM: NHTM lµ 1 T/chøc KD trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông. ? Ho¹t ®éng th-êng xuyªn, chñ yÕu cña NHTM lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, ®Ó chiÕt khÊu vµ lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n. II? Ph©n lo¹i NHTM theo h×nh thøc SH:  NHTM Quèc doanh: Vèn ®iÒu lÖ 100% lµ cña nhµ n-íc VD: ë VN NHTMQD - NH§TPT, NHNN vµ PTNT, NH ngo¹i th-¬ng. NH c«ng th-¬ng, NH phôc vô ng-êi nghÌo.  NHTM cæ phÇn: Vèn ®iÒu lÖ h×nh thµnh b»ng c¸ch gãp vèn cña c¸c cæ ®«ng th«ng qua ph¸t hµnh vµ b¸n cæ phiÕu. NHTMCP nhµ n-íc: Cæ ®«ng cña nã lµ nhµ n-íc NHTMCP t- nh©n : Cæ ®«ng cña nã lµ t- nh©n NHTMCP hçn hîp : Cæ ®«ng cña nã lµ c¶ t- nh©n vµ nhµ n-íc. III. Chøc n¨ng cña NHTM: 2 chøc n¨ng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chøc n¨ng t¹o ra tiÒn göi: NHTM t¹o ra TG th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông cña nã, tøc lµ ®i vay vèn vµ cho vay vèn. L-îng tiÒn cung øng trong 2 thêi kú trong 1 thêi kú nµo ®ã b»ng l-îng TM l-u hµnh + TG sÐc cña NHTM. TM ®ang l-u hµnh chiÕm 5-10%, cßn l¹i 90-95% do NHTM t¹o ra.  Chøc n¨ng KD: - Trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng, môc tiªu lµ thu lîi nhuËn. - Trong thêi kú ®Çu ho¹t ®éng cña ngµnh NH chØ cã 1 lo¹i h×nh lµ NHTM víi c¶ 2 chøc n¨ng võa ph¸t hµnh ra tiÒn vµ qu¶n lý l-u th«ng tiÒn tÖ, võa thùc hiÖn chøc n¨ng KD. Sau nµy khi hÖ thèng NH ph¸t triÓn h×nh thµnh hÖ thèng NH 2 cÊp: -HÖ thèng NHT¦ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn. -NHTM chØ thùc hiÖn chøc n¨ng KD, môc tiªu lµ lîi nhuËn. C/n¨ng Kinh doanh cña NHTM ®-îc ph©n ®Þnh b»ng ph¸p luËt 1 c¸ch râ rÖt kÓ tõ khi cã hÖ thèng NH 2 cÊp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng KD cña NH, NH thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian dÉn vèn tõ c¸c nhµ tiÕt kiÖm sang c¸c nhµ ®Çu t-. IV. B¶ng c©n ®èi TS cña NHTM: Nguyªn t¸c Tæng TS cã = Tæng TS nî. B¶ng TKTS ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së b¸o c¸o thu nhËp vµ chi phÝ. TS cã (sö dông vèn): 6 kho¶n TS nî (nguån vèn): 4 kho¶n môc môc ? C¸c kho¶n tiÒn dù tr÷: ? TG cã thÓ ph¸t hµnh sÐc. ? do NHT¦ yªu cÇu dù ? Kho¶n tiÒn göi (phi giao tr÷ b¾t buéc dÞch): ? g/quyÕt Thanh to¸n ? cã kú h¹n ®ét xuÊt ? kh«ng kú h¹n ? Kho¶n TM thu trong ngµy. ? C¸c kho¶n tiÒn vay tõ c¸c NH ? Kho¶n tiÒn göi ë c¸c NH kh¸c hoÆc tõ NHT¦. kh¸c. ? Vèn tù cã cña NH: ? Chøng kho¸n (cña CP & ®Þa Th-êng ®Ó cã vèn th× NH ph¸t 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph-¬ng) hµnh (b¸n) cæ phiÕu, hoÆc trÝch ? Kho¶n cho vay: Kho¶n nµy tõ lîi nhuËn cña NH. Nguån vèn nµy ®-îc dïng mua TS cã vµ tõ th-êng chiÕm phÇn lín. ®ã t¹o ra lîi nhuËn. ? C¸c kho¶n kh¸c: VD: trô së NH, trang thiÕt bÞ, chi cho ¨n mÆc cña nh©n viªn.... Lîi nhuËn ®-îc t¹o ra tõ TS cã. §ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc sö dông vèn cña NH vµ TS cã ®-a l¹i thu nhËp. ? ? 1? TS nî:  TG cã thÓ ph¸t sÐc: ? Lµ lo¹i TG cña c¸ nh©n hoÆc tæ chøc nµo ®ã mµ chñ TK cña nã cã thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n cho ®¬n vÞ kh¸c vµo bÊt cø lóc nµo. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ? Trong viÖc sö dông c¸c TK nµy, ng-êi ta cã thÓ rót ra b»ng TM, còng cã thÓ ph¸t hµnh ra tê sÐc vµ NH ph¶i tiÕn hµnh thanh to¸n theo tê sÐc ®ã. ? TG sÐc lµ 1 TS cã cña ng-êi göi tiÒn nh-ng lµ TS nî cña NHTM v× NH ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho ng-êi göi vµo bÊt kú lóc nµo. ? TG p/hµnh sÐc lµ nguån vèn quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NHTM. Nguån vèn nµy cã l·i su©t rÊt thÊp v× môc tiªu chÝnh cña ng-êi göi tiÒn kh«ng ph¶i ®Ó thu lîi tøc tõ NH.. Ng-êi göi tiÒn ë ®©y nh»m môc tiªu lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n. Ng-êi göi sÐc ë NH cã quyÒn yªu cÇu NH phôc vô c¸c c«ng viÖc thanh to¸n cho hä nh-ng NH kh«ng ®-îc thu lÖ phÝ hoÆc thu lÖ phÝ víi gi¸ rÎ.  TG phi giao dÞch: ? Lµ nguån vèn quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng cña NHTM. ? TG phi giao dÞch cã ®Æc ®iÓm lµ ng-êi göi kh«ng ®-îc quyÒn ph¸t sÐc ®Ó thanh to¸n cho ng-êi kh¸c. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ? TG phi giao dÞch th-êng cã L/s cao h¬n tiÒn cã thÓ ph¸t sÐc v× môc tiªu cña ng-êi göi lµ lîi tøc cña NH chø kh«ng ®Ó thanh to¸n. ? Trong lo¹i TG phi giao dÞch cã 2 lo¹i: -TG tiÕt kiÖm: lµ kho¶n tiÒn göi vµo hoÆc lÊy ra bÊt cø lóc nµo theo yªu cÇu cña ng-êi göi. -TG cã kú h¹n: lµ kho¶n TG theo c¸c kú h¹n nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ®-îc rót ra 1 c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i theo ®Þnh kú cña nã. TG lo¹i nµy cã tÝnh láng kÐm h¬n so víi TG tiÕt kiÖm do vËy L/s TG cã thêi h¹n th-êng cao h¬n TG tiÕt kiÖm nh-ng l¹i lµ nguån vèn ®Ó cho NH ho¹t ®éng 1 c¸ch æn ®Þnh.  TiÒn ®i vay: ? Lµ c¸c kho¶n tiÒn mµ NH lµ ng-êi chñ ®éng ®i vay vµ kho¶n tiÒn vay nµy ®· ®-îc x¸c ®Þnh tõ tr-íc c¶ vÒ sè l-îng, thêi gian, vµ môc tiªu sö dông. ? NH cã thÓ tiÕn hµnh vay tiÒn b»ng nhiÒu ph-¬ng thøc kh¸c nhau: -Cña d©n c- 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Cña c¸c ®¬n vÞ ph¸t hµnh ra c¸c kú phiÕu NH -Cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. -Vay tõ c¸c NHTM kh¸c b»ng c¸ch CK l¹i c¸c kú phiÕu cña kh¸ch hµng.  Vèn cña NH: ? Lµ tiÒn vèn cña chÝnh NH ®ã. Tïy vµo h×nh thøc SH cña NH mµ nguån vèn nµy ®-îc t¹o lËp b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: do NN cÊp, do cæ ®«ng ®ãng gãp... ? Vèn NH bao gåm: -Vèn ®iÒu lÖ cña NH: lµ vèn cã khi thµnh lËp, ®-îc ghi trong ®iÒu lÖ. -C¸c kho¶n lîi ®-îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NH. VD tõ c¸c quü dù tr÷ th«ng th-êng hay ®Æc biÖt, c¸c kho¶n lîi nhuËn mµ NH ®-îc chia. ? Vèn NH th-êng chiÕm tû lÖ nhá nh-ng ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña NH. Vai trß ®ã ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: -Vèn NH thÓ hiÖn thÕ lùc vÒ tµi chÝnh cña NH víi kh¸ch hµng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Vèn NH lµ c¬ së ban ®Çu ®Ó tËp trung vµ huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c vµ nã lµ c¬ së ®Ó më réng chøc n¨ng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña NH. -Vèn NH ®-îc coi nh- 1 c¸i ®Öm ®Ó chèng ®ì c¸c kho¶n tæn thÊt, c¸c kho¶n gi¶m gi¸ bªn TS cã cña NH nh»m b¶o ®¶m cho NH ®ã tr¸nh c¸c cuéc ph¸ s¶n NH. 1? TS cã: Lµ viÖc NH sö dông vèn cña nã. TS cã nãi chung lµ nh÷ng nguån ®-a l¹i c¸c kho¶n thu nhËp cho NH vµ nã b¶o ®¶m cho NHTM tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¸c TS cã gåm 6 kho¶n môc xÕp theo thø tù tÝnh láng tõ cao xuèng thÊp.  TiÒn dù tr÷: ? Lµ c¸c kho¶n tiÒn mµ NHTM göi ë NHT¦ vµ tiÒn mÆt mµ c¸c NHTM göi t¹i quü cña m×nh. ? TiÒn dù tr÷ lµ 1 kho¶n môc trong TS cã cña NHTM nh-ng kh«ng mang l¹i thu nhËp cho NH. TiÒn dù tr÷ cã vai trß rÊt quan 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 träng trong ho¹t ®éng cña NHTM. NHTM ph¶i gi÷ nã v× 2 lý do: -§Ó b¶o ®¶m dù tr÷ b¾t buéc theo ph¸p luËt vµ ®ã lµ 1 trong nh÷ng c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHT¦, ®ång thêi b¶o ®¶m cho hÖ thèng NHTM ho¹t ®éng æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ nh»m tr¸nh c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ ph¸ s¶n NH. Bé phËn tiÒn dù tr÷ nµy gäi lµ tiÒn dù tr÷ b¾t buéc, nã th-êng b»ng 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh so víi tæng TG cña kh¸ch hµng vµ ph¶i göi ë NHT¦ kh«ng ®-îc h-ëng l·i. -§Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ th-êng xuyªn cho ng-êi göi tiÒn. Bé phËn nµy gi÷ l¹i bao nhiªu do NHTM quyÕt ®Þnh lÊy lµm sao cho võa b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n th-êng xuyªn cho ng-êi göi tiÒn võa ®¶m b¶o ®Çu t- thu lîi nhuËn. Bé phËn tiÒn dù tr÷ nµy ®Ó t¹i quü nghiÖp vô cña NHTM.  TiÒn mÆt trong qu¸ tr×nh thu: ? Thuéc vÒ TS cã cña NHTM nh-ng tiÒn ®ã ®ang trªn ®-êng thu vÒ. VD: NH nhËn ®-îc 1 tê sÐc do NH kh¸c ph¸t hµnh, lóc ®ã 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒn ch-a vÒ NH nh-ng ®Õn trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh NH sÏ thu ®-îc tiÒn cña tê sÐc ®ã.  TG ë c¸c NH kh¸c: ? Nh cã thÓ më TK vµ göi tiÒn vµo c¸c NH kh¸c víi môc ®Ých ®Ó c¸c NH kh¸c thùc hiÖn 1 sè nghiÖp vô kh¸ch nh- thanh to¸n, mua hé nhau ngo¹i tÖ, C/kho¸n... Ba kho¶n môc trªn ®-îc coi nh- tiÒn mÆt trong hÖ thèng NHTM.  Chøng kho¸n: ? Trong hÖ thèng NHTM, chøng kho¸n nãi chung lµ c¸c c«ng cô nî mang l¹i kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ cho NHTM. Trong kho¶n môc cña c¸c NHTM bao giê còng cã c¸c chøng kho¸n. ? Chøng kho¸n cña NHTM gåm 3 lo¹i: - CK cña C/phñ: Bao gåm tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu kho b¹c NN. Lo¹i chøng kho¸n nµy chiÕm tû lÖ chñ yÕu trong kho¶n môc c/kho¸n cña NHTM v× CK cña C/phñ cã tÝnh láng cao nhÊt trong tÊt c¶ c¸c chøng kho¸n vµ l¹i cã ®é rñi ro thÊp nhÊt. CK cña C/phñ ®-îc NH coi lµ lµ tiÒn dù tr÷ lo¹i 2. 20
- Xem thêm -