Tài liệu Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bánh kẹo hải châu

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i Lêi Nãi §Çu C¹nh tranh lµ mét qui luËt kinh tÕ kh¸ch quan tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh cµng gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng cßn lùa chän nµo kh¸c lµ ph¶i s½n sµng chÊp nhËn c¹nh tranh. H¬n thÕ n÷a , nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng ngoµi nÒn kinh tÕ thÕ giíi , ®øng ngoµi thÞ tr-êng thÕ giíi. N¨m 2002, HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt Mü ®· ®i vµo cuéc sèng kÌm theo lé tr×nh ®i tíi tù do ho¸ hoµn toµn th-¬ng m¹i vµ ®Çu t-. N¨m 2006, khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN(AFTA) b¾t ®Çu cã hiÖu lùc . Vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo ,chóng ta sÏ gia nhËp Tæ chøc Th-¬ng m¹i (WTO). §ã lµ nh÷ng thêi kh¾c cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi nÒn kinh tÕ n-íc nhµ .Khi mäi hµng rµo mËu dÞch sÏ ph¶i lÇn l-ît gì bá, ®Ó cã ®ñ søc c¹nh tranh, th× mét ®iÒu ch¾c ch¾n lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lµm m¹nh thªm néi lùc cña b¶n th©n m×nh vÒ c¸c mÆt vèn ,c«ng nghÖ ,lao ®éng. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh b¸nh kÑo ,tr-íc nh÷ng thay ®æi cña m«i tr-êng c¹nh tranh ®· kh«ng ph¶i kh«ng gÆp nh÷ng lóng tóng khã kh¨n , thËm chÝ cã lóc t-ëng chõng nh- kh«ng v-ît qua næi .Nh-ng víi nç lùc s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ,C«ng ty ®· tõng b-íc ph¸t triÓn vµ trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo hµng ®Çu cña c¶ n-íc . Tuy nhiªn, nh÷ng g× C«ng ty ®¹t ®-îc míi chØ lµ b-íc ®Çu, phÝa tr-íc cßn cã rÊt nhiÒu thö th¸ch. §iÒu ®ã ®ßi hái C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ, tiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr-êng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u, em ®· chän ®Ò tµi “N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u”. LuËn v¨n gåm ba ch­¬ng: NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Ch-¬ng 2 :Thùc tr¹ng c«ng t¸c n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u Ch-¬ng 3: §Þnh h-íng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh-ng do thêi gian nghiªn cøu h¹n chÕ ,®©y l¹i lµ mét ®Ò tµi réng cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong nhËn d-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h-íng dÉn ,TiÕn sü Vò Quang Anh, c« Hång ,c¸c anh chÞ trong phßng kÕ ho¹ch vËt t- cña c«ng ty, cïng c¸c ThÇy, C« trong khoa Th-¬ng M¹i ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n nµy Hµ Néi ,th¸ng 7 n¨m 2002 Sinh viªn NguyÔn ThÞ Dung NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i Ch-¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 1.1 NhËn thøc c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng 1.1.1C¹nh tranh lµ g×? 1.1.1.1 Kh¸i niÖm XÐt tõ gãc ®é tæng thÓ nÒn kinh tÕ, c¹nh tranh trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng cã thÓ ®-îc hiÓu lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ tr-êng nh»m giµnh giËt c¸c lîi Ých kinh tÕ vÒ m×nh. C¸c chñ thÓ kinh tÕ ë ®©y chÝnh lµ c¸c bªn b¸n vµ bªn mua c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô. §èi víi c¸c bªn mua hä muèn tèi ®a ho¸ lîi Ých cña nh÷ng hµng hãa mµ hä mua ®-îc hay nãi c¸ch kh¸c lµ hä muèn mua ®-îc lo¹i hµng cã chÊt l-îng cao, tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng mµ gi¸ l¹i rÎ. Ng-îc l¹i, bªn b¸n bao giê còng h-íng tíi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn b»ng c¸ch b¸n ®-îc nhiÒu hµng víi gi¸ cao. V× vËy, c¸c bªn c¹nh tranh víi nhau ®Ó giµnh nh÷ng phÇn cã lîi h¬n vÒ m×nh. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i XÐt ë gãc ®é doanh nghiÖp, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®-îc M¸c ®Ò cËp nh­ sau: “ C¹nh tranh t­ b°n chñ nghÜa l¯ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t- b¶n nh»m thu hót nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô h¯ng hãa ®Ó thu lîi nhuËn siªu ng¹ch ”. ë ®©y, M¸c ®· ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò c¹nh tranh trong mét kh«ng gian hÑp chñ nghÜa t- b¶n. Lóc nµy c¹nh tranh ®-îc xem lµ sù lÊn ¸t, chÌn Ðp lÉn nhau ®Ó tån t¹i, quan niÖm vÒ c¹nh tranh ®-îc nh×n nhËn tõ gãc ®é kh¸ tiªu cùc. ë n-íc ta, trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tr-íc ®©y, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®-îc hiÓu mét c¸ch cøng nh¾c. Trong mét thêi kú dµi, chóng ta chØ nh×n thÊy mÆt tr¸i cña c¹nh tranh, phª ph¸n c¹nh tranh, coi c¹nh tranh lµ doanh nghiÖp m¹nh ®Ì bÑp doanh nghiÖp yÕu mµ ch-a thÊy ®-îc mÆt tÝch cña c¹nh tranh. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, quan niÖm vÒ c¹nh tranh cu¶ c¸c doanh nghiÖp ë n-íc ta ®· ®-îc thay ®æi. Ngµy nay, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu thõa nhËn c¹nh tranh vµ coi c¹nh tranh lµ m«i tr-êng vµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. C¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ®-îc quan niÖm lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh víi nhau dùa trªn chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t- liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hµng ho¸, dÞch vô ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn lín nhÊt ®ång thêi thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Chóng ta còng cã thÓ hiÓu theo nghÜa chung nhÊt c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong viÖc thu hót kh¸ch hµng hoÆc thÞ tr-êng mµ kÕt qu¶ cuèi cïng lµ ®Ó tiªu thô ®-îc ngµy cµng nhiÒu hµng ho¸ víi lîi nhuËn cao. NÕu xÐt trong mèi t-¬ng quan gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau vµ trªn c¬ së nhu cÇu mua s¾m cña x· héi th× chóng ta hiÓu c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh c¸c doanh nghiÖp ®-a ra c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ tÝch cùc s¸ng t¹o nh»m tån t¹i ®-îc trªn thÞ tr-êng vµ ngµy cµng thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn trªn c¬ së t¹o ra c¸c -u thÕ vÒ s¶n phÈm còng nh- trong tiªu thô s¶n phÈm. 1.1.1.2 C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh C¹nh tranh trªn thÞ tr-êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®-îc ph©n thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. XÐt theo ph¹m vi ngµnh kinh tÕ, c¹nh tranh ®-îc chia lµm 2 lo¹i: C¹nh NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i tranh gi÷a c¸c ngµnh vµ c¹nh tranh trong néi bé ngµnh. §Ó giµnh lîi thÕ trªn thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng c¸c lo¹i c¹nh tranh nµy ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã lùa chän chÝnh x¸c vò khÝ c¹nh tranh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm cña m×nh. C¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh: lµ cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau nh»m thu lîi nhuËn vµ cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n so víi vèn ®· bá ra vµ ®Çu t- vèn vµo ngµnh cã lîi nhÊt cho sù ph¸t triÓn. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh dÉn ®Õn viÖc c¸c doanh nghiÖp lu«n kiÕm t×m nh÷ng ngµnh ®Çu t- cã lîi nhÊt nªn ®· chuyÓn vèn tõ ngµnh Ýt lîi nhuËn sang ngµnh cã nhiÒu lîi nhuËn. Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, sù ®iÒu chuyÓn tù nhiªn theo tiÕng gäi cña lîi nhuËn nµy, v« h×nh chung h×nh thµnh nªn sù ph©n phèi hîp lý gi÷a c¸c ngµnh s¶n xuÊt, dÉn ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng lµ c¸c chñ doanh nghiÖp ®Çu t- ë c¸c ngµnh kh¸c nhau víi sè vèn b»ng nhau chØ thu ®-îc lîi nhuËn nh- nhau. C¹nh tranh trong néi bé ngµnh: lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã. C¹nh tranh trong néi bé ngµnh dÉn ®Õn sù h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®ång nhÊt ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô cïng lo¹i trªn c¬ së gi¸ trÞ x· héi cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. Trong cuéc c¹nh tranh nµy, c¸c doanh nghiÖp th«n tÝnh lÉn nhau. Nh÷ng doanh nghiÖp chiÕn th¾ng sÏ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh trªn thÞ tr-êng, nh÷ng doanh nghiÖp thua cuéc sÏ ph¶i thu hÑp kinh doanh, thËm chÝ bÞ ph¸ s¶n. Khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn, hµng ho¸ b¸n ra cµng nhiÒu, sè l-îng ng-êi cung øng cµng ®«ng th× c¹nh tranh cµng gay g¾t. Do ®ã, ®Ó th¾ng trong cuéc chiÕn giµnh lîi nhuËn tèi ®a, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng thu thËp th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ , ®em so s¸nh víi b¶n th©n doanh nghiÖp, nhê ®ã ph¸t hiÖn ®-îc nh÷ng lÜnh vùc mµ m×nh cã -u thÕ hay bÊt lîi trong c¹nh tranh vµ lµ c¬ së ®Ó x©y dùng ®-îc mét chiÕn l-îc c¹nh tranh ®óng ®¾n. 1.1.1.3 Vai trß cña c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i C¹nh tranh lµ tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Céi nguån cña sù c¹nh tranh lµ sù tù do trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng kiÓu d¸ng, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ng-êi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¹nh tranh thùc chÊt lµ mét cuéc ch¹y ®ua kh«ng cã ®Ých. Ch¹y ®ua vÒ mÆt kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n ë phÝa tr-íc ®Ó tr¸nh nh÷ng trËn ®ßn cña ng-êi ch¹y phÝa sau, vµ kh«ng ph¶i chØ ®Ó th¾ng mét trËn tuyÕn gi÷a c¸c ®èi thñ mµ lµ ®Ó th¾ng trªn hai trËn tuyÕn. §ã lµ c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi mua víi ng-êi b¸n vµ c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n víi nhau. Do vËy, c¹nh tranh kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ tr-êng mµ cßn cã ý nghÜa to lín ®èi víi ng-êi tiªu dïng vµ toµn x· héi. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¹nh tranh quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, thóc ®Èy doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh (c¶i tiÕn thiÕt bÞ c«ng nghÖ, sö dông nguån tµi nguyªn mét c¸ch tèi -u), ¶nh h-ëng ®Õn uy tÝn, quyÕt ®Þnh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. - §èi víi ng-êi tiªu dïng, c¹nh tranh gióp hä tho¶ m·n nhu cÇu vÒ hµng ho¸ dÞch vô, chÊt l-îng s¶n phÈm ngµy cµng cao cïng møc gi¸ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä. - §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n th× c¹nh tranh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn b×nh ®¼ng cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶i phãng lùc l-îng s¶n xuÊt, n©ng cao tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn s¶n xuÊt x· héi. §ã còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó xo¸ bá ®éc quyÒn bÊt hîp lý, xo¸ bá bÊt b×nh ®¼ng trong kinh doanh, ph¸t huy tÝnh th¸o v¸t ãc s¸ng t¹o cña c¸c nhµ doanh nghiÖp, gîi më nhu cÇu th«ng qua viÖc t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm míi, n©ng cao chÊt l-îng ®êi sèng x· héi, ph¸t triÓn nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. Tuy nhiªn, chóng ta kh«ng phñ nhËn mÆt tiªu cùc cña c¹nh tranh, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh sÏ g©y nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc. V× bÞ cuèn hót bëi c¸c môc tiªu h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp ®· kh«ng chÞu bá ra chi phÝ cho viÖc sö lý c¸c chÊt th¶i, « nhiÔm m«i tr-êng vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c. Ngoµi ra, c¹nh tranh cã thÓ cã xu h-íng dÉn ®Õn ®éc quyÒn vv. §Ó kh¾c phôc ®-îc nh÷ng tiªu cùc ®ã th× vai trß cña Nhµ n-íc lµ hÕt søc quan träng. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i 1.1.4 C¸c c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu cña doanh nghiÖp Do sù khan hiÕm nguån lùc x· héi, kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp h¹n chÕ nªn c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ cã lîi thÕ h¬n c¸c ®èi thñ vÒ mäi mÆt. V× vËy, mçi doanh nghiÖp cÇn biÕt tËn dông nh÷ng lîi thÕ cña m×nh, biÕn chóng thµnh c¸c c«ng cô c¹nh tranh thùc sù lîi h¹i ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh tÕ ®· ®Æt ra. Tuy nhiªn, c¸c mÆt kh¸c mµ doanh nghiÖp kh«ng cã lîi thÕ b»ng th× còng kh«ng nªn bá qua. S¶n phÈm Cã thÓ x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh tõ s¶n phÈm theo hai c¸ch: §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: Møc ®é ®a d¹ng cña s¶n phÈm thÓ hiÖn ë danh môc s¶n phÈm cña c«ng ty ( ®ã lµ tËp hîp cña tÊt c¶ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm vµ mÆt hµng ®-îc ®-a ra ®Ó b¸n). §Ó cã thÓ theo kÞp nhu cÇu thÞ tr-êng, bªn c¹nh viÖc duy tr× vµ c¶i tiÕn c¸c lo¹i s¶n phÈm hiÖn ®ang lµ thÕ m¹nh, doanh nghiÖp còng cÇn nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm míi nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng chØ lµ ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, thu nhiÒu lîi nhuËn mµ cßn lµ mét biÖn ph¸p ph©n t¸n sù rñi ro trong kinh doanh khi mµ cuéc c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t quyÕt liÖt. §i ®«i víi viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Ó ®¶m b¶o ®øng v÷ng trong cuéc c¹nh tranh, doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn chiÕn l-îc. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm b»ng c¸ch t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô mµ kh¸ch hµng cho lµ cã nh÷ng ®iÓm ®éc ®¸o vµ tõ ®ã hÊp dÉn kh¸ch hµng v× sù ®éc ®¸o ®ã. ¦u ®iÓm cña chiÕn l-îc nµy lµ doanh nghiÖp kh«ng bÞ c¹nh tranh tõ c¸c ®èi thñ v× c¸c ®èi thñ khã lßng v-ît qua lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng vÒ nh·n hiÖu mµ doanh nghiÖp x©y dùng ®-îc. (VÝ dô, xe « t«: cã tÝnh sang träng lµ Mercedes-Ben, tÝnh kinh tÕ lµ Toyota. ). Tuy nhiªn, doanh nghiÖp rÊt khã gi÷ v÷ng thÞ phÇn cña m×nh v× khã cã thÓ duy tr× sù kh¸c biÖt trong thêi gian dµi do bÞ ®èi thñ b¾t ch-íc rÊt nhanh vµ gÆp khã kh¨n trong duy tr× gi¸ cao. Nh- vËy, s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n phÈm tèi -u lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i ChÊt l-îng s¶n phÈm ChÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc h×nh thµnh tõ kh©u thiÕt kÕ tíi tæ chøc s¶n xuÊt vµ ngay c¶ sau khi tiªu thô hµng hãa vµ chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè: c«ng nghÖ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu, tr×nh ®é tay nghÒ lao ®éng, tr×nh ®é qu¶n lý, ChÊt l-îng s¶n phÈm cã thÓ ®-îc hiÓu lµ møc ®é ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn kinh tÕ kÜ thuËt hoÆc lµ kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. N©ng cao chÊt l-îng th× ph¶i gi¶i quyÕt ®-îc c¶ hai vÊn ®Ò trªn. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm tho¶ m·n nhu cÇu ng-êi tiªu dïng, khi ®êi sèng cña con ng-êi ngµy cµng cao th× viÖc c¶i thiÖn chÊt l-îng s¶n phÈm trë thµnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Lµm ng-îc l¹i, doanh nghiÖp ®· tù tõ chèi kh¸ch hµng, ®Èy lïi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, c¶i tiÕn s¶n phÈm cßn gióp doanh nghiÖp héi nhËp tèt h¬n víi xu h-íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ, v-¬n tíi nh÷ng thÞ tr-êng xa h¬n. HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt – Mü cã hiªu lùc tõ th¸ng 11 n¨m 2001 vµ ®· më ra nh÷ng c¬ héi lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Song ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ sang Mü, c¸c s¶n phÈm cña ta ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c tiªu chuÈn vÒ c«ng nghÖ, hµm l-îng dinh d-ìng, an toµn vÖ sinh , còng nh- vÒ bao gãi, b¶o qu¶n,.... HiÖn nay, khi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, mét quan niÖm míi vÒ chÊt l-îng ®· xuÊt hiÖn: ChÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng chØ lµ tèt, bÒn, ®Ñp mµ nã cßn do kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh. Qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm lµ yÕu tè chñ quan cßn sù ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng mang tÝnh kh¸ch quan. ë ®©y, nh©n tè kh¸ch quan ®· t¸c ®éng, chi phèi yÕu tè chñ quan. Quan niÖm nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ lµ møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt h¬n. ChÊt l-îng s¶n phÈm thÓ hiÖn tÝnh quyÕt ®Þnh søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ë chç: - N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ b¸n ra, kÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i - S¶n phÈm chÊt l-îng cao sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp, kÝch thÝch kh¸ch hµng mua hµng vµ më réng thÞ tr-êng. - ChÊt l-îng s¶n phÈm cao lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi, c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Gi¸ b¸n s¶n phÈm Gi¸ c¶ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh thÞ phÇn cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña nã. §ång thêi, gi¸ c¶ cßn lµ c«ng cô linh ho¹t nhÊt, mÒm dÎo nhÊt trong c¹nh tranh. Gi¸ cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng ®-îc h×nh thµnh th«ng qua tho¶ thuËn gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua. Nã ®ãng vai trß quan träng trong quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua cña kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cã sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp, “kh¸ch h¯ng l¯ th­îng ®Õ” hä cã quyÒn lùa chän nh÷ng g× m¯ hä cho lµ tèt nhÊt, vµ cïng mét lo¹i s¶n phÈm víi chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng nhau, ch¾c ch¾n hä sÏ lùa chän møc gi¸ thÊp h¬n, khi ®ã s¶n l-îng tiªu thô cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn. MÆc dï vËy, khi thu nhËp cña ®¹i bé phËn d©n c- ®Òu t¨ng, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn th× viÖc ®Þnh gi¸ thÊp ch-a h¼n lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, ®«i khi cßn bÞ ®¸nh ®ång víi viÖc suy gi¶m chÊt l-îng. V× vËy, ®Þnh gi¸ thÊp, ®Þnh gi¸ ngang thÞ tr-êng hay ®Þnh gi¸ cao, lµm sao sö dông gi¸ c¶ nh- mét vò khÝ c¹nh tranh lîi h¹i lµ tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng giai ®o¹n trong chu kú s¶n phÈm hay tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng thÞ tr-êng. NghÖ thuËt tiªu thô s¶n phÈm Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng bao gåm c¶ chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®©y còng lµ giai ®o¹n thùc hiÖn bï ®¾p chi phÝ vµ thu lîi nhuËn. NghÖ thuËt tiªu thô s¶n phÈm thÓ hiÖn ë hai mÆt: kªnh ph©n phèi vµ ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i Tr-íc hÕt lµ ph¶i lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi ®Ó s¶n xuÊt ra tiªu thô nhanh chãng, hîp lý vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tiªu thô nhanh víi sè l-îng nhiÒu sÏ t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, t¨ng lîi nhuËn, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh. X©y dùng mét hÖ thèng m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm ®ßi hái tÝnh to¸n nhiÒu yÕu tè, ph¶i mÊt nhiÒu n¨m vµ kh«ng dÔ g× thay ®æi ®-îc nã. Bï l¹i,doanh nghiÖp cã mét nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr-êng, b¶o vÖ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp cã ®-îc. Bªn c¹nh viÖc tæ chøc m¹ng l-íi b¸n hµng, doanh nghiÖp còng cÇn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng nh- qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, mét sè chÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch hµng nh- chÝnh s¸ch thanh to¸n, c¸c dÞch vô tr-íc vµ sau b¸n hµng. §©y lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸, g©y sù chó ý vµ thu hót kh¸ch hµng. C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô tèt còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. C¸c ho¹t ®éng giao tiÕp khuÕch tr-¬ng nh- qu¶ng c¸o, tham gia héi chî, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, lµ nh÷ng h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp cña m×nh, tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp t×m ra ®-îc nhiÒu b¹n hµng míi, më réng thÞ tr-êng n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.2 N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ tiÕn tr×nh héi nhËp 1.2.1 Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp b¾t ®Çu khëi sù kinh doanh ph¶i cã nh÷ng nguån lùc nhÊt ®Þnh. §Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó mäi tiÓm lùc, mäi thÕ m¹nh nh»m t¹o lîi thÕ b»ng hoÆc h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Cã nh- vËy míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp v÷ng vµng trong c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Thùc chÊt t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ t¹o ra ngµy mét nhiÒu h¬n c¸c -u thÕ vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt: gi¸ c¶, gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm, uy tÝn Cô thÓ lµ doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau nhu c¾t gi¶m chi phÝ s¶n NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¹ gi¸ b¸n, ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng, Hay nãi c¸ch kh¸c, t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ thay ®æi mèi t-¬ng quan vÒ thÕ vµ lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng vÒ mäi mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, t¨ng søc c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Song song víi tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt, ®ßi hái cña kh¸ch hµng ngµy cµng kh¾t khe, hä lu«n cã xu h-íng tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-îng cao víi gi¸ c¶ hîp lý. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô, ®æi míi c«ng nghÖ hay ph¸t huy mäi lîi thÕ cña m×nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc tho¶ m·n cao nhÊt ®ßi hái cña thÞ tr-êng. MÆt kh¸c, xu h-íng tù do më cöa nÒn kinh tÕ diÔn ra ngµy mét nhanh, tiÕn tr×nh thùc hiÖn cam kÕt AFTA ®ang tíi gÇn th× n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh l¹i lµ vÊn ®Ò sèng cßn. Khi hµng rµo thuÕ quan dÇn xo¸ bá vµ më réng hîp t¸c kinh tÕ, sÏ lµ khã kh¨n h¬n ®èi víi mçi doanh nghiÖp khi giµnh giËt thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng tõ tay c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia hïng m¹nh dµy kinh nghiÖm, c¸c doanh nghiÖp b¶n ®Þa nh¹y bÐn, n¨ng ®éng cïng sù gia nhËp å ¹t cña hµng ngµn doanh nghiÖp míi. §èi víi ViÖt Nam, khi chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc kh«ng cßn ®éc quyÒn vµ ®-îc nhµ n-íc bao cÊp nh- tr-íc n÷a mµ ph¶i tù quyÕt ®Þnh lÊy c¸c vÊn ®Ò quan träng mang tÝnh sèng cßn cña doanh nghiÖp (s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh- thÕ nµo, bao nhiÒu). C¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc buéc ph¶i lµm quen víi ®iÒu nµy còng nh- ph¶i thÝch nghi víi m«i tr-êng kinh doanh míi cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, chÊp nhËn c¸c quy luËt cña thÞ tr-êng còng nh- lµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®a h×nh thøc së h÷u, mµ NghÞ QuyÕt héi nghÞ TW5 kho¸ IX ®· x¸c ®Þnh rÊt râ rµng vÒ vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ t- nh©n lµ quan träng vµ l©u dµi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc nÕu kh«ng tù ®æi míi sÏ kh«ng NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i thÓ ch¹y ®ua næi. Bëi c¸c h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi ®Çu t- vµo ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu vµ cã -u thÕ h¬n h¼n vÒ tiÒm lùc tµi chÝnh còng nh- lµ tr×nh ®é kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã lµ khu vùc kinh tÕ t- nh©n ®Çy n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ ®ang v-¬n lªn m¹nh mÏ. 1.2.2 C¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp a, M«i tr-êng kinh tÕ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao lµm cho thu nhËp trong c¸c tÇng líp d©n c- t¨ng lªn kÐo theo sù gia t¨ng nhu cÇu vµ søc mua. §©y lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh, trong ®ã cã H¶i Ch©u. N¾m b¾t ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, c«ng ty ®· ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt, më réng danh môc s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, do nÒn kinh tÕ n-íc ta t-¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt chÞu ¶nh h-ëng cña sù suy tho¸i kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, nªn tû lÖ l¹m ph¸t lu«n ®-îc gi÷ ë møc thÊp, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ yªn t©m ®Çu t- s¶n xuÊt, mua thªm m¸y mãc trang thiÕt bÞ. Tuy nhiªn, mét hai n¨m võa qua do t×nh h×nh tµi chÝnh khu vùc vµ thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng tiªu cùc lµm cho gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng cao, kÐo theo gi¸ vËt t- nhËp khÈu còng t¨ng lªn, trong khi gi¸ b¸n s¶n phÈm kh«ng t¨ng ®-îc v× t×nh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo, ®iÒu nµy cã ¶nh h-ëng kh¸ lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. b, M«i tr-êng ph¸p luËt HÖ thèng luËt ph¸p cña ViÖt Nam nãi chung vµ luËt doanh nghiÖp nãi riªng ®· ngµy cµng ®-îc hoµn thiÖn h¬n, chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ ®-êng lèi chÝnh trÞ còng th«ng tho¸ng h¬n dÉn ®Õn viÖc t×m ®èi t¸c liªn doanh vµ quan hÖ bu«n b¸n víi n-íc ngoµi cïng dÔ dµng h¬n. §-êng lèi vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ réng më gióp cho c«ng ty mua nguyªn vËt liÖu tõ n-íc ngoµi Ýt bÞ Ðp gi¸, thuËn tiÖn, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i Do Nhµ n-íc cã chñ tr-¬ng b¶o hé ngµnh s¶n xuÊt mÝa ®-êng b»ng c¸c chÝnh s¸ch h¹n chÕ nhËp khÈu th«ng qua h¹n ng¹ch vµ ®Æt møc thuÕ nhËp khÈu ®-êng kÝnh cao (35%) ®-a ®Õn t×nh tr¹ng trong khi gi¸ ®-êng kÝnh trªn thÕ giíi gi¶m th× gi¸ ®-êng kÝnh trong n-íc lu«n ë møc cao, dÉn ®Õn gi¸ thµnh mét s¶n phÈm t¨ng, ¶nh h-ëng ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. c, M«i tr-êng c«ng nghÖ Ngµy nay, khoa häc c«ng nghÖ ngµy mét ph¸t triÓn, nhiÒu c«ng nghÖ m¸y mãc hiÖn ®¹i ra ®êi. Nhê ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ, mµ chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao, chi phÝ cho mçi s¶n phÈm gi¶m. Còng nhê c¸c thµnh tùu cña khoa häc mµ qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý, l-u tr÷ vµ truyÒn ®¹t th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, gióp cho c«ng ty cã ph¶n øng nhanh víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng b¸nh kÑo. §Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng, C«ng ty ®· khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ, nhµ x-ëng hiÖn cã, triÓn khai thµnh c«ng hai dù ¸n ®Çu t- míi trong n¨m 2001, cô thÓ: n©ng cao c«ng suÊt chÊt l-îng d©y chuyÒn b¸nh kem xèp tõ 800kg/k lªn 1600kg/k vµ mua míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm S«c«la thanh vµ S«c«la viªn cña Céng hoµ LB §øc. d, M«i tr-êng v¨n ho¸ Phong tôc, tËp qu¸n, thÞ hiÕu vµ thãi quen tiªu dïng ë mçi quèc gia kh¸c nhau, nã cã ¶nh h-ëng s©u s¾c ®Õn c¬ cÊu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô b¸nh kÑo cña c«ng ty. Do ®ã, c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn nghiªn cøu m«i tr-êng nµy. Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i 2.1 mét sè kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty b¸nh kÑo h¶i ch©u 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc (tr-íc ®©y lµ nhµ m¸y H¶i Ch©u) hiÖn nay trùc thuéc tæng C«ng ty mÝa ®-êng I - Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty ®Æt trªn ®-êng Minh khai víi diÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay (tÝnh c¶ phÇn më réng) lµ 55.058m2. Trong ®ã khu vùc nhµ x-ëng chiÕm 3.000m2; §-êng x¸ vµ l-u th«ng +c¸c c«ng tr×nh phóc lîi 15.000m2 Tr¶i qua h¬n 37 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· ®i qua nh÷ng chÆng ®-êng khã kh¨n (hËu qu¶ cña nh÷ng n¨m chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng....) trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, hiÖn t¹i cã 5 ph©n x-ëng s¶n xuÊt, 1 ph©n x-ëng phôc vô: - Ph©n x-ëng b¸nh 1: d©y chuyÒn Trung Quèc c«ng suÊt 2,2 tÊn/ca chuyªn s¶n xuÊt b¸nh qui (Quy h-¬ng th¶o, va ni) vµ b¸nh l-¬ng kh«. - Ph©n x-ëng b¸nh 2: d©y chuyÒn Kem xèp (CHLB §øc) c«ng suÊt 1,6 tÊn/ca chuyªn s¶n xuÊt kem xèp (tæng hîp, thái, ) vµ d©y chuyÒn Kem xèp phñ S«c«la (CHLB §øc) c«ng suÊt 0,5 tÊn/ca chuyªn s¶n xuÊt phñ S«c«la cho kem xèp, b¸nh quy vµ d©y chuyÒn S«c«la thanh & viªn (Hµ Lan) c«ng suÊt 0,5 tÊn/ca. - Ph©n x-ëng b¸nh 3: d©y chuyÒn §µi loan c«ng suÊt 3,2 tÊn/ca chuyªn s¶n xuÊt b¸nh qui (Quy h¶i ch©u, quy kem, va ni) vµ b¸nh l-¬ng kh«. - Ph©n x-ëng kÑo: Gåm 2 d©y chuyÒn (CHLB §øc) s¶n xuÊt kÑo cøng (c«ng suÊt 3 tÊn/ca) vµ kÑo mÒm (c«ng suÊt 1 tÊn/ca). - Ph©n x-ëng Bét canh: d©y chuyÒn thñ c«ng, c«ng suÊt 20-30 tÊn/ca chuyªn s¶n xuÊt bét canh iãt phôc vô PCRLTIOT ( phßng chèng rèi lo¹n thiÕu ièt) cho d©n sinh. - Ph©n x-ëng phôc vô s¶n xuÊt: bé phËn In phun ®iÖn tö (b¾t date) vµ bé phËn c¬ ®iÖn. TÝnh tíi thêi ®iÓm hiÖn nay,C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng sau: NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i + S¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo, l-¬ng kh«, s«c«la, bét canh c¸c lo¹i (97 s¶n phÈm) + Kinh doanh vËt t- nguyªn liÖu, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng nhm× ¨n liÒn, c¸c s¶n phÈm n-íc uèng cã cån vµ kh«ng cã cån, vËt t- nguyªn liÖu bao b× ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm ... 2.1.2 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Víi c«ng nghÖ míi vµ trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i qu¸ tr×nh lao ®éng hîp lÝ, tæng sè c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty lµ 972 ng-êi. Trong ®ã tØ lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm 20% tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm 2 cÊp : cÊp c«ng ty vµ cÊp ph©n x-ëng vµ ®-îc bè trÝ theo c¬ cÊu trùc tuyÕn-chøc n¨ng. HÖ thèng trùc tuyÕn-chøc n¨ng gåm c¸c chuyªn gia lµm viÖc chøc n¨ng víi c¸c chØ huy trùc tuyÕn khi ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ liªn quan ®Õn chøc n¨ng mµ hä phô tr¸ch nªn ®· kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng t¸ch rêi ng-êi ra quyÕt ®Þnh víi ng-êi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã cßn cã -u ®iÓm lµ c¸c mÖnh lÖnh, nhiÖm vô vµ th«ng b¸o tæng hîp ®-îc chuyÓn lÇn l-ît tõ l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Õn cÊp d-íi mét c¸ch trùc tiÕp, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong qu¶n trÞ. Tuy nhiªn, h¹n chÕ cña hÖ thèng trùc tuyÕn-chøc n¨ng lµ ®ßi hái hao phÝ nhiÒu thêi gian trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸n bé chØ huy trùc tuyÕn víi c¸n bé chøc n¨ng. §©y còng còng lµ ®iÓm yÕu mµ c«ng ty ®ang dÇn kh¾c phôc (xem s¬ ®å). T¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u , cÊp c«ng ty bao gåm : Ban gi¸m ®èc , phßng chøc n¨ng , ban x©y dùng c¬ b¶n , ban b¶o vÖ , ban thi ®ua .  Ban gi¸m ®èc: Gåm mét gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®«c víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh- sau : - Gi¸m ®èc: phô tr¸ch chung c«ng t¸c qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: + ChØ ®¹o phßng tæ chøc lao ®éng phô tr¸ch c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l-¬ng. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i + ChØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch-vËt t- phô tr¸ch c«ng t¸c vËt t-, bao b×, tiªu thô. + ChØ ®¹o phßng kÜ thuËt vµ tr-ëng ban x©y dùng c¬ b¶n phô tr¸ch c«ng t¸c tiÕn bé kÜ thuËt vµ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. + ChØ ®¹o tr-ëng phßng kÕ to¸n-tµi vô phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh. - Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt s¶n xuÊt: gióp viÖc cho gi¸m ®èc phô tr¸ch mét sè phßng nh-: + Phßng kÜ thuËt + Phßng tæ chøc - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: gióp viÖc cho gi¸m ®èc, trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c phßng nh-: + Phßng kÕ ho¹ch-vËt t+ Phßng hµnh chÝnh vµ ban x©y dùng c¬ b¶n + §iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c¸c ph©n x-ëng  C¸c phßng, ban: - Phßng tæ chøc lao ®éng: tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng + So¹n th¶o c¸c néi quy, quy chÕ qu¶n lý, c¸c quyÕt ®Þnh, c«ng v¨n, chØ thÞ. + §iÒu ®éng, tuyÓn dông lao ®éng + C«ng t¸c ®µo t¹o + C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng + Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch + C«ng t¸c hå s¬ nh©n sù - Phßng kÜ thuËt: tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + TiÕn bé kÜ thuËt + Qu¶n lý quy tr×nh kÜ thuËt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt + Nghiªn cøu c¸c mÆt hµng míi, mÉu m· bao b× + Qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch, tu söa thiÕt bÞ + Gi¶i quyÕt c¸c sù cè m¸y mãc, c«ng nghÖ s¶n xuÊt + So¹n th¶o c¸c quy tr×nh qui ph¹m NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i + Tham gia ®µo t¹o c«ng nh©n vµ kÜ thuËt an toµn -Phßng kÕ to¸n-thèng kª-tµi chÝnh (gäi t¾t lµ tµi vô): tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ tµi chÝnh. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: tham m-u cho gi¸m ®èc c¸c mÆt c«ng t¸c: + C¸c kÕ ho¹ch tæng hîp ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp + KÕ ho¹ch gi¸ thµnh + §iÒu ®é s¶n xuÊt hµng ngµy ( kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp) + Cung øng vËt t-, nguyªn nhiªn vËt liÖu + Tiªu thô s¶n phÈm - Phßng hµnh chÝnh: tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ + C«ng t¸c ®êi sèng ( nhµ ¨n) + C«ng t¸c y tÕ søc khoÎ + C«ng t¸c nhµ trÎ mÉu gi¸o - Ban b¶o vÖ: tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + B¶o vÖ, tù vÖ ®¶m b¶o an ninh, trËt tù cho toµn c«ng ty + Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù víi ®Þa ph-¬ng - Ban x©y dùng c¬ b¶n: tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + KÕ ho¹ch x©y dùng nhµ x-ëng, kho tµng + Thùc hiÖn söa ch÷a nhá trong c«ng ty 2.1.3 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty B¸nh KÑo H¶i Ch©u cã hÖ thèng phßng ban trùc thuéc ban Gi¸m ®èc. C¸c phßng ban nµy cã nhiÖm vô t- vÊn cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c mÆt hµng do ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan nh»m lµm cho ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. C«ng ty B¸nh KÑo H¶i Ch©u cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i b¸nh kÑo truyÒn thèng, nghiªn cøu ®Ó cho ra ®êi nh÷ng lo¹i b¸nh kÑo míi cã chÊt l-îng cao ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng mét c¸ch tèt h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn ph¶i tù t¹o ra nguån vèn tù cã ®¶m b¶o ®Çu t-, më réng s¶n NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¶i tiÕn kÜ thuËt, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c luËt thuÕ do nhµ n-íc quy ®Þnh, phÊn ®Êu thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. C«ng ty cßn ph¶i qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn, chi phÝ vËt t-, tµi s¶n cña Nhµ n-íc. 2.1.4 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh KÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh- chØ tiªu t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 10% lµ nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ , mÆc dï cã sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ c¶ trong vµ ngoµi n-íc . KÕt qu¶ cña nh÷ng thµnh tÝch ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m trë l¹i ®©y (xem b¶ng 1). 2.2 Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u 2.2.1 T×nh h×nh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng B¸nh kÑo tuy kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng thuéc nhu cÇu thiÕt yÕu nh- c¸c mÆt hµng tiªu dïng th-êng xuyªn, nh-ng ®èi víi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, khi nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu vÒ b¸nh kÑo ngµy cµng lín. Nhu cÇu vÒ b¸nh kÑo t¨ng trong c¸c dÞp lÔ tÕt, héi hÌ, sinh nhËt, c-íi hái hay bÊt cø cuéc héi ngé nµo. Trong ®êi sèng hµng ngµy, bªn c¹nh c¸c lo¹i hoa qu¶, b¸nh kÑo cßn ®-îc dïng lµm quµ biÕu, tÆng ng-êi th©n ,nhÊt lµ c¸c lo¹i b¸nh kÑo ®-îc coi lµ ®Æc s¶n cña c¸c vïng. T¹i ViÖt Nam, sè l-îng c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh b¸nh kÑo ngµy cµng lín. HiÖn nay trªn c¶ n-íc cã h¬n 30 nhµ m¸y s¶n xuÊt b¸nh kÑo qui m« võa vµ lín vµ hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt nhá. Cã thÓ kÓ ®Õn nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nh- C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, C«ng ty ®-êng Biªn Hoµ, xÝ nghiÖp liªn doanh Vinabico- Kotobuki, C«ng ty TNHH Kinh §«... ThÞ tr-êng b¸nh kÑo ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ lµ cã tiÒm n¨ng lín nh-ng søc c¹nh tranh còng hÕt søc khèc liÖt. C¸c c«ng ty lín ®Çu t- hµng chôc tû ®ång ®Ó nhËp c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ §µi Loan, §an M¹ch, NhËt B¶n, Italia nh»m ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng søc c¹nh tranh. C¸c s¶n phÈm truyÒn thèng mang h-¬ng vÞ d©n téc NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i ®ang tõng b-íc kh«i phôc l¹i vÞ trÝ cña m×nh. H¬n n÷a, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh lµ vèn ®Çu t- ban ®Çu kh«ng lín chØ vµi tr¨m triÖu ®ång - nªn ngµy cµng cã nhiÒu tnh©n tham gia s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã cßn lµ sù x©m lÊn cña hµng ngo¹i b»ng nhiÒu con ®-êng kh¸c nhau, víi chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp nh- Singapo, Malaysia, Mü phôc vô ng-êi n-íc ngoµi vµ ng-êi ViÖt Nam cã thu nhËp cao vµ c¶ hµng ho¸ rÎ tiÒn mµ ®a d¹ng cña Trung quèc t¹o nªn søa Ðp c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thÞ tr-êng b¸nh kÑo. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u – mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt n-íc kh«ng chØ ph¶i c¹nh tranh víi b¸nh kÑo néi mµ cßn ph¶i chèng chäi víi c¸c ®èi thñ n-íc ngoµi. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ cã c¨n cø th× ta ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng qua c¸c c«ng cô mµ C«ng ty sö dông ®Ó c¹nh tranh nh- s¶n phÈm vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ c¶ s¶n phÈm, m¹ng l-íi ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh yÓm trî kh¸c, ®Æt trong sù so s¸nh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. a, S¶n phÈm vµ chÊt l-îng s¶n phÈm: HiÖn nay, c«ng ty c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng víi 3 nhãm s¶n phÈm chÝnh: - B¸nh c¸c lo¹i: gåm b¸nh quy, kem xèp vµ l-¬ng kh« c¸c lo¹i - KÑo c¸c lo¹i: kÑo cøng vµ kÑo mÒm, kh«ng nh©n vµ cã nh©n - Bét canh c¸c lo¹i: bét canh th-êng vµ ièt Tæng céng chñng lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty lµ 83 lo¹i kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, danh môc hµng ho¸ cña C«ng ty ngµy cµng phong phó, c¸c mÆt hµng kÐm hiÖu qu¶ ®-îc nhanh chãng thay ®æi b»ng c¸c lo¹i kh¸c. C«ng ty liªn tôc ®-a ra thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm míi: B¸nh Opera, Kem xèp, Pho m¸t, KÑo cøng tr¸i c©y, KÑo mÒm tr¸i c©y, s÷a chua nh»m ®¸p øng nhu cÇu biÕn ®æi cña thÞ tr-êng. C¸c s¶n phÈm t¨ng thªm ®· gãp phÇn lÊp ®Çy kho¶ng trèng thÞ tr-êng còng nht¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp – Khoa Th-¬ng M¹i Ho¹t ®éng c¹nh tranh cña C«ng ty vÒ s¶n phÈm trong thÞ tr-êng b¸nh kÑo gÆp nhiÒu ph¶n øng m¹nh mÏ tõ c¸c ®èi thñ. Ta cã thÓ thÊy khi so s¸nh víi H¶i Hµ (xem b¶ng 2). H¶i Ch©u lu«n bÞ H¶i Hµ dÉn tr-íc vÒ chñng lo¹i hµng ho¸, nhÊt lµ kÑo. KÑo H¶i Hµ ngoµi c¸c lo¹i kÑo cøng, mÒm nhiÒu lo¹i víi tªn gäi vµ kiÓu c¸ch phong phó cßn cã c¸c lo¹i kÑo dÎo nh-: Jilly, chÝp chÝp, kÑo g«m rÊt hÊp dÉn víi trÎ em. Nh-ng H¶i Ch©u l¹i v-ît trªn H¶i Hµ vÒ chñng lo¹i b¸nh. Cïng víi bét canh, ®©y lµ mÆt hµng H¶i Ch©u tiªu thô m¹nh nhÊt vµ lµ s¶n phÈm c¹nh tranh chÝnh ( chiÕm 47% tæng s¶n l-îng tiªu thô cña c«ng ty). VÒ chÊt l-îng s¶n phÈm: Trong thêi gian võa qua C«ng ty ®· chó träng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm tõ kh©u nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo tíi kh©u kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm ®-a vµo l-u th«ng. C«ng ty ®· nghiªn cøu t×m tßi nguyªn liÖu míi phï hîp h¬n nh- ®-a tinh dÇu c¸c lo¹i hoa qu¶ vµ tinh dÇu chÞu nhiÖt vµo chÕ biÕn kh«ng nh÷ng ®· lµm t¨ng thªm hµm l-îng chÊt dinh d-ìng mµ cßn t¨ng sù hÊp dÉn vÒ khÈu vÞ cho ng-êi tiªu dïng. Tuy nhiªn, vÒ mÆt nµy H¶i Ch©u ch-a thÓ c¹nh tranh ®-îc víi kÑo cèm Trµng An cã mïi cèm ®Æc tr-ng næi tiÕng, hay s¶n phÈm b¸nh n-íng, b¸nh dÎo cña xÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi mang h-¬ng vÞ nguyªn thuû cña n«ng s¶n, ®-îc ng-êi tiªu dïng trªn c¶ n-íc ®¸nh gi¸ rÊt cao vÒ chÊt l-îng. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l-îng s¶n phÈm, C«ng ty ®Ò ra nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l-îng ®Ó so s¸nh, ®ång thêi liªn tôc thay ®æi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng (xem b¶ng 3). ChÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty cã thÓ nãi lµ æn ®Þnh vµ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña nhiÒu ®o¹n thÞ tr-êng: tõ b×nh d©n ®Õn cao cÊp. C¹nh tranh b»ng chÊt l-îng s¶n phÈm ®èi víi C«ng ty H¶i Ch©u lµ cã kh¶ n¨ng. VÒ mÉu m· bao b×, qui c¸ch bao gãi: Ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña thÞ tr-êng. Bao b× s¶n phÈm - ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm b¸nh kÑo – ngoµi chøc n¨ng bao gãi, b¶o qu¶n, th«ng tin, cßn ®ßi hái cao vÒ yªu cÇu thÈm mü. Trong khi Kinh ®«, Bibica ®· h×nh thµnh ®-îc s¾c th¸i riªng cña m×nh qua bao gãi s¶n phÈm th× H¶i NguyÔn thÞ Dung – Líp 301 20
- Xem thêm -