Tài liệu Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam – techcombank

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu ThÕ kû XXI, thÕ kû cña tri thøc, c«ng nghÖ th«ng tin vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. V× vËy viÖc häc tËp lu«n chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong x· héi còng nh ®èi víi b¶n th©n mçi ngêi, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi ®ßi hái ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lu«n ph¶i ®i tríc mét bíc. Vµ qu¸ tr×nh thùc tËp ®èi víi mçi sinh viªn sau nh÷ng n¨m häc lý thuyÕt ë trêng sÏ trë nªn v« cïng quan träng trong viÖc gióp sinh viªn kiÓm nghiÖm l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ n©ng cao hiÓu biÕt vµ cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng viÖc. Trong thêi gian thùc tËp tæng hîp t¹i c«ng ty TNHH HiÖp Hng, ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o TiÕn sÜ Vò Duy Hµo cïng sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé v¨n phßng c«ng ty, t«i ®· t×m hiÓu ®îc phÇn nµo nh÷ng ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. T«i xin ®îc tr×nh bµy vÒ nh÷ng thu ho¹ch cña m×nh trong b¶n “B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp” nµy víi kÕt cÊu gåm 8 môc nhá: 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng. 2. Chøc n¨ng, nhiªm vô cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 6. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 7. Mét sè nhËn xÐt chung. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn - TiÕn sÜ Vò Duy Hµo vµ c¸n bé v¨n phßng c«ng ty TNHH HiÖp Hng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp tæng hîp trong thêi gian qua. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp Hng ®îc thµnh lËp n¨m 1992 díi h×nh thøc lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã 2 thµnh viªn trë lªn, theo QuyÕt ®Þnh sè 211/Q§-UB, ngµy 15/02/1992 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ néi. Tªn cña C«ng ty lµ: C«ng ty TNHH HiÖp Hng Tªn quèc tÕ cña c«ng ty : HiÖp Hng Company Limited. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trô së ®Æt t¹i : 44 Hµng Trèng - Q. Hoµn KiÕm - Hµ néi. Sè ®¨ng ký kinh doanh: 040350. §iÖn tho¹i : 9.285.022 / 8.264.941. Fax : 8.285.241. Email: hiep-hung@hn.vnn.vn Website: http://www.hiephung.com Ngµnh nghÒ kinh doanh : - S¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, mü phÈm. - May c«ng nghiÖp. - DÞch vô du lÞch. C«ng ty cã 3 thµnh viªn s¸ng lËp gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 2 phã Gi¸m ®èc. Tr¶i qua h¬n 10 n¨m tån t¹i, c«ng ty ®· trëng thµnh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng víi quy m« vµ tû träng xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. C«ng ty cã 3 ph©n xëng m¸y may nghÖ thuËt vµ hiÖn ®¹i víi h¬n 500 c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. C«ng ty ®ang khÈn tr¬ng x©y dùng mét xëng míi t¹i khu c«ng nghiÖp QuÕ Vâ - B¾c Ninh nh»m sím ®a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 2003 nµy. HiÖn nay, c«ng ty bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh: - S¶n xuÊt, bu«n b¸n, gia c«ng hµng may mÆc, hµng thªu ren. - Bu«n b¸n hµng thñ c«ng mü nghÖ. - M«i giíi th¬ng m¹i. - §¹i lý mua, b¸n ký göi hµng ho¸. C«ng ty TNHH HiÖp Hng ra ®êi trong thêi kú ®æi míi kinh tÕ do §¶ng khëi xíng, ®· nhanh chãng n¾m b¾t ®îc thêi c¬ ®Ó cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. H¬n 10 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn kh¸ nhanh chãng. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù nç lùc phÊn ®Êu cña Ban Gi¸m ®èc còng nh ®éi ngò c«ng nh©n cña toµn c«ng ty. §iÒu ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nh÷ng ®æi thay vµ ph¸t triÓn tõng ngµy, c«ng ty vÉn tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc còng nh quèc tÕ. C«ng ty TNHH HiÖp Hng chñ yÕu s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®¬n ®Æt hµng vµ xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng lín nh: NhËt, Ph¸p, Mü, §an M¹ch, Hång K«ng... MÆc dï míi h¬n 8 n¨m quan hÖ hîp t¸c víi b¹n hµng níc ngoµi nhng c«ng ty ®· t×m ®îc thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kh¸ réng lín vµ æn ®Þnh. C¸c mÆt hµng s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu, chØ mét phÇn nhá híng vµo trong níc. Tuy nhiªn, c«ng ty TNHH HiÖp Hng vÉn cßn lµ doanh nghiÖp víi quy 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m« nhá nhng víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña Ban Gi¸m ®èc cïng ®éi ngò c«ng nh©n nhiÖt t×nh vµ cã tay nghÒ cao, ch¾c ch¾n c«ng ty TNHH HiÖp Hng sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. 2. Chøc n¨ng, nhiªm vô cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c môc ®Ých chÝnh cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Vµ tríc m¾t c«ng ty lµ kÕ ho¹ch vÒ ®a d¹ng ho¸ vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu trong xu híng héi nhËp quèc tÕ. C«ng ty TNHH HiÖp Hng lµ mét ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy nhËn giÊy ®¨ng ký kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký trong ph¹m vi vèn gãp cña c¸c thµnh viªn (vèn ®iÒu lÖ). NhiÖm vô cña c«ng ty lµ n©ng cao øng dông khao häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng s¶n lîng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch, quy ®Þnh tµi chÝnh, tµi s¶n, chÕ ®é lao ®éng tiÒn l¬ng, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi trong ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng vµ lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp Hng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ mÉu m·. Chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng sau ®©y: + QuÇn ¸o ®îc lµm tõ nhiÒu lo¹i v¶i nh t¬ t»m, v¶i dÖt... MÆt hµng quÇn ¸o cña c«ng ty dµnh cho c¶ ngêi lín vµ trÎ em. Lo¹i cho ngêi lín gåm ¸o s¬ mi, jacket, quÇn v¶i, v¸y, tói, kh¨n b«ng... Lo¹i cho trÎ em gåm ¸o c¸nh, ¸o s¬ mi , v¸y, quÇn xoãc... + Hµng dÖt trang trÝ néi thÊt bao gåm ga tr¶i giêng, ®Öm mót, gèi... §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng còng nh tÝnh thÈm mü theo ®¬n ®Æt hµng, c«ng ty kh«ng chØ khai th¸c triÖt ®Ó nguån nguyªn liÖu trong níc mµ c¶ nhËp khÈu nguyªn liÖu cña níc ngoµi. C¸c nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ níc ngoµi bao gåm v¶i dÖt cotton 100%, sîi ho¸ häc, t¬ lôa,vµ mét sè phô liÖu kh¸c trong trang phôc quÇn ¸o. HiÖn nay, c«ng ty cã phßng giao dÞch vµ trng bµy s¶n phÈm t¹i 44 Hµng Trèng - Q. Hoµn KiÕm - Hµ Néi vµ 3 ph©n xëng: Ph©n xëng I : ®Æt t¹i Thuþ Khuª - T©y Hå - Hµ Néi Ph©n xëng II : ®Æt t¹i Ph¸p V©n - Thanh Tr× - Hµ Néi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n xëng III : ®Æt t¹i Cæ NhuÕ - Tõ Liªm - Hµ Néi. C¶ 3 ph©n xëng ®Òu s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®¬n ®Æt hµng. C¸c ph©n xëng nµy s¶n xuÊt ®éc lËp nhau nhng h¹ch to¸n phô thuéc, cïng thùc hiÖn nhiÖm vô do c«ng ty giao. Quy tr×nh s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty HiÖp Hng: Ký hîp ®ång LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt LËp kÕ ho¹ch NVL Qu¶n lý kho NVL Qu¶n lý nh©n sù TÝnh l¬ng NhËp kho thµnh phÈm XuÊt kho thµnh phÈm Thanh kho¶n h¶i quan 4 kÕ tO¸n C¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a) Quy tr×nh ký hîp ®ång Hîp ®ång cña c«ng ty HiÖp Hng chia lµm 2 lo¹i: Hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh vµ Hîp ®ång dÞch vô. Hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh cã 4 lo¹i: - Hîp ®ång gia c«ng. - Hîp ®ång mua b¸n - Hîp ®ång mua b¸n / gia c«ng - Hîp ®ång uû th¸c. Hîp ®ång gia c«ng lµ hîp ®ång c«ng ty HiÖp Hng sÏ ®îc tr¶ tiÒn gia c«ng s¶n phÈm, tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc s¶n phÈm do kh¸ch hµng cung cÊp. Sau khi gia c«ng s¶n phÈm xong c«ng ty ph¶i xuÊt tr¶ kh¸ch hµng s¶n phÈm vµ nguyªn vËt liÖu thõa. NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô ho¹t ®éng gia c«ng sÏ kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ nhËp khÈu, nÕu nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô ho¹t ®éng mua b¸n trong níc sÏ ph¶i ®ãng thuÕ nhËp khÈu. Hîp ®ång mua b¸n lµ hîp ®ång kh¸ch hµng ®Æt mua s¶n phÈm khi biÕt sè lîng, mÉu m·; c«ng ty sÏ lªn ®Þnh møc, lËp kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Hîp ®ång uû th¸c: c«ng ty HiÖp Hng sÏ ký víi ®èi t¸c ®Ó nhê ®èi t¸c gia c«ng toµn bé hoÆc mét phÇn l« s¶n phÈm c«ng ty HiÖp Hng nhËn s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng. Mét hîp ®ång cã thÓ cã nhiÒu phô lôc. Hîp ®ång nªu th«ng tin tæng qu¸t nh: - KiÓu hîp ®ång ( hîp ®ång ngo¹i hay néi). - Sè hîp ®ång. - Ngµy ký hîp ®ång. - Ngµy kÕt thóc hîp ®ång. - Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ký hîp ®ång: tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, níc, m· sè thuÕ, tµi kho¶n, ghi chó. b) LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lËp dùa vµo phô lôc s¶n xuÊt, vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®ît giao hµng. Hîp ®ång mua b¸n hay hîp ®ång gia c«ng ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh ®Þnh møc tríc khi lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Mét m· hµng gièng nhau nhng ®Þnh møc cã thÓ kh¸c nhau phô thuéc vµo tõng hîp ®ång, tõng phô lôc hîp ®ång. Lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®èi víi tõng xëng theo chØ tiªu vÒ tiÕn ®é gåm m· hµng, ngµy giao hµng ®ît 1, ®ît 2,... kÌm theo tiªu thøc kü thuËt 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét m· hµng nh m· hµng, kÝch thíc, thªu, rua... ph©n ra c¸c c«ng ®o¹n chi tiÕt ®Ó ph©n bæ tíi c¸c xëng s¶n xuÊt. KÕt qu¶ cña s¶n xuÊt lµ lÖnh s¶n xuÊt. LÖnh s¶n xuÊt ph¶i do gi¸m ®èc ®a ra ®Ó yªu cÇu v¨n phßng vµ c¸c ph©n xëng triÓn khai s¶n xuÊt. C¸c th«ng tin trong lÖnh s¶n xuÊt bao gåm sè hîp ®ång, m· hµng cÇn s¶n xuÊt, sè lîng cña mçi m·, c¸c ®ît giao hµng, mçi ®ît giao hµng cã mét sè lîng cô thÓ. LÖnh s¶n xuÊt ®îc göi kÌm theo tiªu thøc kü thuËt lµ tµi liÖu m« t¶ chi tiÕt s¶n phÈm, sè lîng s¶n phÈm cña tõng mÉu... gióp kü thuËt viªn cña c¸c xëng tiÕn hµnh s¶n xuÊt. c) LËp kÕ ho¹ch nguyªn vËt liÖu. Mçi ®ît giao hµng cã mét sè lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo ®Þnh møc, sè lîng ®Ó tÝnh nguyªn vËt liÖu. Lªn kÕ ho¹ch nguyªn vËt liÖu lµ x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu tån kho, sè nguyªn vËt liÖu cÇn cho s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra sè nguyªn vËt liÖu cÇn mua. §èi víi hîp ®ång gia c«ng, nguyªn vËt liÖu nhËp cña ®èi t¸c th× ph¶i x¸c ®Þnh víi ®Þnh møc cã s½n sÏ s¶n xuÊt ®îc bao nhiªu s¶n phÈm. Khi mua hay nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Òu cã PackingList ( Danh s¸ch hµng nhËp kho ) vµ c¸c ®¹i diÖn nh c¸n bé xuÊt nhËp khÈu, thñ kho, cã hoÆc kh«ng cã kh¸ch hµng tiÕn hµnh kiÓm kª hµng ho¸ x¸c ®Þnh chªnh lÖch nguyªn vËt liÖu gi÷a PackingList vµ thùc tÕ. Mét PackingList bao gåm c¸c th«ng tin: N¬i ®Õn, n¬i ®i, sè hîp ®ång, kh¸ch hµng, ngµy th¸ng göi, sè thïng, m· hµng, tªn hµng, miªu t¶ cña hµng, ®¬n vÞ ®o chiÒu dµi (met hoÆc yard), ®¬n vÞ ®o träng lîng. Sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª nguyªn vËt liÖu nhËp kho, x¸c ®Þnh sè liÖu trªn giÊy tê vµ sè liÖu thùc tÕ cã trong biÓu kiÓm v¶i nh»m lªn kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu cña tõng hîp ®ång, sè lîng nguyªn vËt liÖu nhËp kho trªn thùc tÕ. d) Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt : Nguyªn vËt liÖu C¾t In, thªu May Thµnh phÈm Nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt gåm: v¶i, khuy, chØ, lôa t¬ t»m ... §Ó cã ®îc nh÷ng nguyªn vËt liÖu nµy c«ng ty ký c¸c hîp ®ång gia c«ng hoÆc t×m mua trªn thÞ trêng (trong níc hoÆc nhËp khÈu). + Bé phËn c¾t sÏ c¾t v¶i thao ®Þnh møc ®· cã tríc. + V¶i sau khi c¾t sÏ ®îc chuyÓn cho bé phËn in, thªu. + TiÕp ®ã lµ c«ng ®o¹n may, råi ®Õn kh©u ®¬m khuy, thïa khuyÕt. + Cuèi cïng lµ giai ®o¹n thµnh phÈm (¸o, quÇn), kiÓm tra chÊt lîng vµ ®ãng gãi. e) Qu¶n lý nh©n sù. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hå s¬ nh©n viªn Ban Gi¸m ®èc ChÊm c«nglý nh©nB¶o (Qu¶n sù)hiÓm Danh môc c¸c ®¬n vÞ - Hå s¬ nh©n sù. + Lu c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ nh©n sù trong c«ng ty nh: hä tªn, m· sè, ngµy sinh, quª qu¸n, ngµy lªn hµng, møc l¬ng b¶o hiÓm, sè hiÖu vµ thêi h¹n hîp ®ång, tiÒn ®Æt cäc, häc phÝ vv... + C¸c kho¶n thu phÝ víi c«ng nh©n víi vµo: Víi c«ng nh©n ®· thµnh th¹o (kh«ng ph¶i häc nghÒ): Nép tiÒn ®Æt cäc -> sau 2 n¨m c«ng ty sÏ hoµn tr¶ l¹i (®©y lµ tiÒn trang bÞ c¸c c«ng cô lµm viÖc).  Víi c«ng nh©n häc viÖc ( cha cã kinh nghiÖm): ph¶i nép 1/2 ®Õn toµn bé tiÒn häc nghÒ, kh«ng ph¶i nép tiÒn ®Æt cäc nªn kh«ng hoµn tr¶ tiÒn.  + HÕt h¹n hîp ®ång, c«ng ty ph¶i ký thªm hîp ®ång lao ®éng víi c«ng nh©n. - ChÊm c«ng. + Hµng ngµy chÊm c«ng nh©n viªn (1ngµy = 1 c«ng, 1/2 ngµy = 1/ 2 c«ng, nghØ th× = 0 c«ng), chÊm sè (x) giê lµm thªm = (x/8) c«ng. + Ph©n biÖt 2 lo¹i nghØ kh«ng phÐp vµ nghØ cã phÐp ®Ó tÝnh trõ l¬ng (nghØ 3 ngµy liÒn nhau kh«ng cã phÐp bÞ trõ l¬ng mét chñ nhËt, nghØ 4 ngµy c¸ch nhau kh«ng phÐp bÞ trõ l¬ng 1 chñ nhËt. Sè ngµy bÞ trõ do nghØ kh«ng qu¸ sè ngµy chñ nhËt trong th¸ng. - B¶o hiÓm. + B¶o hiÓm x· héi  X¸c ®Þnh møc b¶o hiÓm x· héi mµ c¸c nh©n viªn ph¶i ®ãng hµng th¸ng.  Khi ®· cã ngµy lªn hµng th× b¾t ®Çu ph¶i nép b¶o hiÓm. TiÒn b¶o hiÓm = 20 % l¬ng b¶o hiÓm (Nh©n viªn ®ãng 5 %, c«ng ty ®ãng 15 %).   §èi tîng ®îc miÔn ®ãng b¶o hiÓm trong 4 th¸ng (sinh ®Î). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  TiÒn b¶o hiÓm ®ãng theo quý. + B¶o hiÓm y tÕ: TiÒn b¶o hiÓm = 3 % l¬ng b¶o hiÓm (Nh©n viªn ®ãng 1%, c«ng ty 2%). 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp m×nh nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn, tµi s¶n mét c¸ch hiÖu qu¶. C«ng ty TNHH HiÖp Hng lµ doanh nghiÖp cã quy m« nhá. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm nµy, c«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¬ng ®èi ®¬n gi¶n. Cô thÓ, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm Ban Gi¸m ®èc vµ bé phËn v¨n phßng. - Ban Gi¸m ®èc: Ban Gi¸m ®èc gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc (1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ 1 kÕ to¸n trëng). + Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ph¹m vi vèn gãp cña m×nh. Gi¸m ®èc chØ huy mäi ho¹t ®éng th«ng qua trëng phßng hoÆc uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt cã nhiÖm vô chØ huy theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tham mu, gióp Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn kü thuËt, m¸y mãc, thiÕt bÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· b»ng c¸ch hiÖn ®¹i ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ, thay ®æi söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao vÒ kinh doanh nh: nghiªn cøu thÞ trêng, x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm; tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ mÆt kinh doanh. + KÕ to¸n trëng n¾m b¾t, gi¸m s¸t toµn bé c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n vµ phßng xuÊt nhËp khÈu, cïng Gi¸m ®èc thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång gia c«ng, xuÊt nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸; tham mu cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh doanh dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. Lµ doanh nghiÖp víi quy m« nhá nªn trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng cha cã sù ph©n cÊp râ rµng. C«ng ty chØ cã 2 phßng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cÇn thiÕt ®ã lµ phßng kÕ to¸n vµ phßng xuÊt nhËp khÈu, ngoµi ra c«ng ty cßn cã bé phËn tæ chøc vµ bé phËn kü thuËt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Bé phËn tæ chøc cã nhiÖm vô qu¶n lý, theo dâi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c cã liªn quan ®Õn nh©n sù cña c«ng ty nh: tæ chøc lao ®éng, lªn kÕ ho¹ch, bè trÝ, ®iÒu ®éng lao ®éng sao cho phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ, chuyªn m«n ... cña c«ng nh©n. + Bé phËn kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt trong s¶n xuÊt. Bé phËn nµy kÕt hîp víi phßng xuÊt nhËp khÈu ®Ó lËp nhu cÇu vÒ vËt t, dù to¸n cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ thiÕt kÕ mÉu míi. NhiÖm vô chñ yÕu cña bé phËn nµy lµ x¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn, quy c¸ch s¶n phÈm vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu phô tr¸ch nhËp, xuÊt vËt t, thµnh phÈm ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt; kiÓm tra sè lîng, chÊt lîng nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm trong kho. H¬n thÕ n÷a phßng xuÊt nhËp khÈu cßn t×m nguån tiªu thô vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. + Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy; ph¶n ¸nh toµn bé hiÖn tr¹ng khai th¸c vµ qu¶n lý, sö dông tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty; cung cÊp sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së qu¶n lý cña nhµ níc ®Õn tõng doanh nghiÖp. Mçi bé phËn trong c«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng nhng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc, thùc hiÖn qu¶n lý c«ng viÖc cña m×nh phô tr¸ch vµ cè vÊn cho Ban Gi¸m ®èc, gióp Gi¸m ®èc ®a ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi, ®óng ®¾n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Díi ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Bé phËn kü thuËt Phã Gi¸m ®èc kinh doanh Bé phËn tæ chøc KÕ to¸n trëng Phßng kÕ to¸n 9 Phßng xuÊt nhËp khÈu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n xëng I (Ph¸p V©n) Ph©n xëng II (Thuþ Khuª) Ph©n xëng III (Cæ NhuÕ) 5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. a) Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n. Víi c«ng viÖc xö lý, tæng hîp vµ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, sù vËn ®éng cña tµi s¶n, c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u, t×nh h×nh chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phßng kÕ to¸n ®· ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n bao gåm: - Ph¶n ¸nh, ghi chÐp (theo chøng tõ) c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c theo ®óng nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý, tæng hîp sè liÖu th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæng hîp sè liÖu lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi tîng sö dông liªn quan. §Ó ph¸t huy ®îc chøc n¨ng, vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiªt cña Nhµ níc. b) C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 5 nh©n viªn: 1 kÕ to¸n tæng hîp vµ 4 kÕ to¸n viªn (trong ®ã cã 3 kÕ to¸n phô tr¸ch 3 ph©n xëng). - KÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nhe kÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n thanh to¸n víi ng¬i b¸n, kÕ to¸n vËt t... KÕ to¸n tæng hîp chØ ®¹o chung , ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc. - KÕ to¸n ph©n xëng cã c¸c nhiÖm vô sau: + Qu¶n lý nh©n sù cña xëng. + TÝnh l¬ng cho c«ng nh©n xëng. + Cung øng vËt t cho xëng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + KiÓm quü, kiÓm so¸t chi tiªu díi xëng. Nãi chung, nh©n viªn kÕ to¸n xëng theo dâi mäi sù biÕn ®éng cña xëng, ph¶n ¸nh, ghi chÐp råi b¸o c¸o víi kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty. Riªng kÕ to¸n ph©n xëng II kiªm c¶ nhiÖm vô thñ quü cña c«ng ty. Nh©n viªn kÕ to¸n nµy chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, c¨n cø vµ c¸c chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ tiÕn hµnh nhËp, xuÊt quü. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ph©n xëng I (Thuþ Khuª) KÕ to¸n ph©n xëng II (Ph¸p V©n) KÕ to¸n ph©n xëng III (Cæ NhuÕ) c) H×nh thøc kÕ to¸n cña c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp Hng ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. C«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tËp trung ë bé phËn kÕ to¸n t¹i v¨n phßng c«ng ty. Díi c¸c ph©n xëng kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ theo dâi, ghi chÐp vÒ lao ®éng, nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng vµ thµnh phÈm nhËp kho sau ®ã chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n. HiÖn nay c«ng ty TNHH HiÖp Hng ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n NhËt ký - Sæ C¸i, ®©y lµ h×nh thøc ghi chÐp sæ kÕ to¸n ®· cò chØ phï hîp víi viÖc ghi chÐp b»ng tay, cßn c¸c doanh nghiÖp kh¸c chñ yÕu ¸p dông h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y tÝnh.  Nguyªn t¾c, ®Æc trng c¬ b¶n h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Sæ c¸i. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n kÕ to¸n NhËt ký - Sæ c¸i lµ: c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp (sæ NhËt ký - Sæ C¸i) vµ ngay trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. C¨n cø ®Ó ghi vµo sæ NhËt ký - Sæ C¸i lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Sæ C¸i cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau: - NhËt ký - Sæ C¸i. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. + Tr×nh tù, néi dung ghi sæ kÕ to¸n. - Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®· ®îc kiÓm tra, ®Þnh kho¶n tµi kho¶n ghi Nî, tµi kho¶n ghi Cã ®Ó lµm c¬ së ghi vµo sæ NhËt ký - Sæ C¸i. Mçi chøng tõ kinh tÕ ®îc ghi vµo NhËt ký - Sæ C¸i mét dßng ®ång thêi ë c¶ phÇn NhËt ký vµ Sæ C¸i. §èi víi nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ph¸t sinh nhiÒu lÇn trong mét ngµy (nh phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu...) kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i; sau ®ã c¨n cø vµo sè tæng céng trªn tõng b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi vµo NhËt ký - Sæ C¸i mét dßng. - Chøng tõ kÕ to¸n vµ b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i sau khi ®îc dïng ®Ó ghi NhËt ký - Sæ C¸i, ®îc kÕ to¸n ghi vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. - Cuèi th¸ng, sau khi ®· ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng vµo NhËt ký - Sæ C¸i vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng NhËt ký - Sæ C¸i ë cét ph¸t sinh cña phÇn NhËt ký - Sæ C¸i vµ cét Nî, cét Cã cña cña tõng tµi kho¶n ë phÇn Sæ C¸i ®Ó ghi vµo dßng céng ph¸t sinh cuèi th¸ng. C¨n cø cµo c¸c sè ph¸t sinh c¸c th¸ng tríc vµ sè ph¸t sinh th¸ng nµy tÝnh ra sè ph¸t sinh luü kÕ tõ ®Çu quý tíi cuèi th¸ng nµy. C¨n cø vµo sè d ®Çu th¸ng (®Çu quý) vµ sè ph¸t sinh trong th¸ng tÝnh ra sè d cuèi th¸ng (cuèi quý) cña tõng tµi kho¶n. - ViÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu sau khi céng NhËt ký - Sæ C¸i ®· ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu: Tæng sè ph¸t sinh ë phÇn NhËt ký = Tæng sè ph¸t sinh Nî cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n = Tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n Tæng sè d Nî c¸c TK = Tæng sè d Cã c¸c TK - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt còng ph¶i céng sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã vµ tÝnh ra sè d cuèi th¸ng cña tõng ®èi tîng; c¨n cø sè liÖu kÕ to¸n cña tõng ®èi tîng chi tiÕt ®Ó lËp “B¶ng tæng hîp chi tiÕt” cho tõng tµi kho¶n. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt tõng tµi kho¶n ®îc ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn NhËt ký - Sæ C¸i, trªn c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng ®îc sö dông ®Ó lËp B¶ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký - Sæ C¸i cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å: Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký - Sæ C¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu. 6. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (2000 - 2002) §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng doanh thu 3,568,796,255 4,958,647,230 6,854,695,243 C¸c kho¶n gi¶m trõ 25,356,873 50,534,678 15,000,235 3,543,439,382 4,908,112,552 6,839,695,008 1. Doanh thu thuÇn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 2,589,763,215 4,000,456,753 5,689,254,365 3. Lîi tøc gép 953,676,167 907,655,799 1,150,440,643 4. Chi phÝ b¸n hµng 320,523,643 245,435,665 453,879,985 5. Chi phÝ qu¶n lý DN 625,567,840 635,467,895 650,988,653 6. LN thuÇn tõ H§KD 7,584,684 26,752,239 45,572,005 7. Thu nhËp H§ tµi chÝnh 900,578 0 2,456,377 8. Chi phÝ H§ tµi chÝnh 4,005,687 15,025,899 20,546,982 9. LN tõ H§ tµi chÝnh (3,105,109) (15,025,899) (18,090,605) 10. TN bÊt thêng 0 0 0 11. Chi phÝ bÊt thêng 0 0 0 12. LN bÊt thêng 0 0 0 13. Tæng LN tríc thuÕ 4,479,575 11,726,340 27,481,400 14. ThuÕ TNDN 1,433,464 3,752,429 8,794,048 15. Lîi nhuËn sau thuÕ 3,046,111 7,973,911 18,687,352 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 31 - 12 n¨m (2000 - 2002) tµi s¶n N¨m 2000 I - Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n 929,211,644 N¨m 2001 N¨m 2002 1,347,878,969 3,692,703,104 1. TiÒn mÆt t¹i quü 40,456,650 80,754,695 30,546,879 2. TiÒn göi ng©n hµng 85,574,567 90,546,780 643,658,975 387,234,985 300,844,560 1,194,623,155 3. §Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 4. DP gi¶m gi¸ CK§TNH 5. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 8. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 45,032,440 65,024,875 156,478,250 9. Hµng tån kho 350,567,345 760,245,500 1,572,315,600 20,345,657 50,462,559 95,080,245 10. Dù phßng gi¶m gi¸ HTK 11. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c II - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 3,974,072,171 5,400,090,979 6,959,306,660 3,439,835,421 4,523,135,579 4,971,760,360 - Nguyªn gi¸ 5,285,435,655 6,546,547,879 7,326,458,905 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 1,845,600,234 2,023,412,300 2,354,698,545 2. §Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 3. DP gi¶m gi¸ CK§T dµi h¹n 4. Chi phÝ ®Çu t XDCBDD 534,236,750 876,955,400 1,987,546,300 5. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n céng tµi s¶n nguån vèn I - nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n 4,903,283,815 6,747,969,948 10,652,009,764 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1,682,802,424 2,687,891,360 6,522,431,577 1,041,090,428 2,086,162,224 5,616,431,577 - Vay ng¾n h¹n 900,000,000 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 120,233,543 154,678,546 955,750,120 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ níc 12,002,455 30,876,545 45,012,455 - Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng. 8,054,000 5,050,000 7,546,500 800,430 1,450,000 5,546,783 641,711,996 601,729,136 906,000,000 641,711,996 601,729,136 906,000,000 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c 2. Nî dµi h¹n. - Vay dµi h¹n 15 1,894,107,133 4,602,575,719 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nî dµi h¹n II - vèn chñ së h÷u 3,220,481,391 4,060,078,588 4,129,578,187 1. Nguån vèn kinh doanh 3,155,468,445 3,965,345,000 3,965,345,000 - Vèn gãp 2,190,123,445 3,000,000,000 3,000,000,000 - ThÆng d vèn - Vèn kh¸c 965,345,000 965,345,000 965,345,000 8,345,400 7,678,900 9,865,687 8,345,400 7,678,900 9,865,687 56,667,546 87,054,688 154,367,500 2. Lîi nhuËn tÝch luü 3. Cæ phiÕu mua l¹i 4. Chªnh lÖch tû gi¸ 5. C¸c quü cña DN Trong ®ã: Quü khen thëng, phóc lîi 6. LN cha ph©n phèi Céng nguån vèn 7. 4,903,283,815 6,747,969,948 10,652,009,764 NhËn xÐt chung vÒ c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp Hng lµ mét c«ng ty t nh©n cã quy m« cßn kh¸ nhá tuy nhiªn sù nç lùc, phÊn ®Êu hÕt m×nh cña c¶ Ban Gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nh÷ng n¨m qua ®· ®em l¹i nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty ®· m¹nh d¹n khai th¸c t×m hiÓu vÒ thÞ trêng níc ngoµi kÓ c¶ nh÷ng thÞ trêng khã tÝnh nhÊt nh: NhËt B¶n, EU vµ Hoa Kú... vµ tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cña c«ng ty nãi riªng còng nh ngµnh dÖt may ViÖt nam nãi chung trªn th¬ng trêng quèc tÕ. Nh×n vµo b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty TNHH HiÖp Hng trong 3 n¨m gÇn ®©y cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¸ kh¶ quan. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¬ng ®èi thuËn lîi, tæng doanh thu, lîi nhuËn vµ quy m« tµi s¶n - nguån vèn cña c«ng ty ®Òu cã sù t¨ng trëng hµng n¨m. B¶ng tû lÖ t¨ng trëng cña c«ng ty HiÖp Hng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: %. Tû lÖ t¨ng trëng Doanh thu C«ng thøc DTt - DTt-1 x 100 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 25.6 % 38.94 % 58.4 % 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîi nhuËn Tµi s¶n DTt-1 LNt - LNt-1 x 100 LNt-1 TSt - TSt-1 x 100 TS 115.39 % 161.77 % 134.36 % 25.5 % 37.62 % 57.86 % t-1 Tuy c¸c chØ tiªu chÝnh ®Òu cã sù t¨ng trëng râ rÖt nhng vÒ tuyÖt ®èi lîi nhuËn cña c«ng ty vÉn cßn nhá bÐ, cha ®¸p øng yªu cÇu hiÖn nay khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ liªn tôc míi cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t vµ xu híng quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸. Lîi nhuËn Ýt sÏ dÉn ®Õn viÖc trÝch lËp c¸c quü cña c«ng ty bÞ ¶nh hëng nghiªm träng vµ sÏ t¸c ®éng xÊu tíi c¸n bé c«ng nh©n viªn, h¹n chÕ ®Çu t t¸i s¶n xuÊt më réng, h¬n n÷a c¸c tû lÖ nh ROA, ROE ... còng bÞ gi¶m. N¨m 2002: ROA = LNST 18,687,352 =  Tµi s¶n ROE = LNST = 0.1754 % = 0.4525 %. 10,652,009,764 =  VCSH 18,687,352 4,129,578,187 §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cßn cha cao, c«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. §©y còng chÝnh lµ lý do mµ t«i chän §Ò Tµi Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp: "Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ lîi nhuËn t¹i c«ng ty TNHH HiÖp Hng trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ." 17
- Xem thêm -