Tài liệu Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng tmcp ngoại thương hà nội

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña B¶o viÖt hµ Néi I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña B¶o viÖt Hµ Néi C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi (gäi t¾t lµ BV - HN) ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1980 theo quyÕt ®Þnh sè 1125/Q§ - TCCB ngµy 17/11/1980 cña Bé Tµi chÝnh. Tríc hÕt, BV - HN lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o viÖt), lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong tæng sè 63 ®¬n vÞ thµnh viªn. Do ®ã ®· nhËn ®îc sù ñng hé vµ quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam kÓ c¶ vÒ ngêi lÉn c¬ së vËt chÊt nh c¶i t¹o v¨n phßng, mua trô së quËn, huyÖn. §Õn nay B¶o viÖt Hµ Néi ®· thµnh lËp c¸c v¨n phßng trùc thuéc t¹i tÊt c¶ c¸c quËn, huyÖn trªn ®Þa bµn thµnh phè ®Ó kinh doanh khai th¸c c¸c dÞch vô b¶o hiÓm. Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín m¹nh, víi nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m cïng víi sù nç lùc hÕt søc cña m×nh, B¶o viÖt ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ®¶m b¶o an toµn, sù båi thêng thiÖt h¹i còng nh sù æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §Ó phôc vô nhu cÇu b¶o hiÓm ®a d¹ng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c nhµ ®Çu t òng nh mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. B¶o viÖt Hµ Néi ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu vµ triÓn khai c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô b¶o hiÓm míi. HiÖn nay nh÷ng dÞch vô mµ B¶o ViÖt Hµ Néi cung cÊp cho kh¸ch hµng lu«n lµ nh÷ng dÞch vô cã chÊt lîng cao "phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn" lu«n ®îc coi lµ ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn BVHN. ChÝnh nhê réng mµ B¶o ViÖt Hµ Néi ngµy cµng trë lªn v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay B¶o ViÖt ®ang tiÕn hµnh nh÷ng nghiÖp vô b¶o hiÓm sau: 1. B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ vËn chuyÓn néi ®Þa. 2. B¶o hiÓm th©n tµu biÓn vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu 3. B¶o hiÓm th©n tµu s«ng vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù tµu s«ng 4. B¶o hiÓm ch¸y vµ c¸c rñi ro ®Æt biÖt 5. B¶o hiÓm x©y dùng vµ l¾p ®Æt. 6. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù xe m¸y, « t« 7. B¶o hiÓm tai n¹n con ngêi theo chç ngåi trªn 8. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm chñ ph¬ng tiÖn ®èi víi hµng ho¸ 9. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm chñ ph¬ng tiÖn ®èi víi ngêi trªn xe 10. B¶o hiÓm toµn diÖn häc sinh 11. B¶o hiÓm tai n¹n con ngêi 24/24 12. B¶o hiÓm hçn hîp con ngêi 13. B¶o hiÓm trém cíp 14. B¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt 15. B¶o hiÓm du lÞch 16. B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n 17. B¶o hiÓm vËn chuyÓn tµu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 18. B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh 19 B¶o hiÓm Workmen 20. B¶o hiÓm lßng trung thµnh 21.B¶o hiÓm tµi s¶n 22. B¶o hiÓm ®æ vì m¸y mãc 23. B¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö Ngoµi ra cßn cã mét sè lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c ®ang ®îc triÓn khai thùc hiÖn. Cïng víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. B¶o ViÖt Hµ Néi cßn nghiªn cøu t×m ra nh÷ng bíc ®i vµ ®èi s¸ch thÝch hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. Mét trong nh÷ng ph¬ng thøc quan träng nh¨m n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty ®ã lµ sù më réng quan hÖ víi nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm trªn thÕ giíi. HiÖn nay B¶o ViÖt Hµ Néi th«ng qua Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam ®· quan hÖ víi nhiÒu c«ng ty t¸i B¶o hiÓm, vµ c¸c tËp ®oµn lín B¶o hiÓm trªn thÕ giíi nh: T«kyo Marine, Yasuda Mitsui Marine (NhËt), Munich Re(§øc), Swiss Re (Thôy SÜ), Commercial Union(UK) nhê ho¹t ®éng t¸i B¶o hiÓm, B¶o ViÖt Hµ Néi ®· kh«ng nh÷ng tham gia ký kÕt ®îc c¸c hîp ®ång B¶o hiÓm cã gi¸ trÞ lín mµ cßn ®¶m b¶o ®îc c«ng t¸c båi thêng cho kh¸ch hµng nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. §Õn nay B¶o ViÖt Hµ Néi ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn c«ng ty còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi ®ã lµ sù biÕn ®éng cña thÞ trêng phøc t¹p, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty B¶o hiÓm nh»m thu hót kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ nh÷ng c¬ héi cho c«ng ty B¶o ViÖt Hµ Néi tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ tù v¬n lªn h¬n n÷a ®Ó xøng ®¸ng víi niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. II. Tæ chøc bé m¸y Ban gi¸m ®èc Phßng tæng hîp Phßng kÕ to¸n Phßng BH hµng h¶i Phßng BH ch¸y vµ rñi ro KD Phßng BH rñi ro kü thuËt Phßng BH Hoµn KiÕm Phßng BH Ba §×nh ...... Phßng kiÓm tra néi bé Phßng m¸y tÝnh Phßng BH phi hµng h¶i Phßng BH T©y Hå Phßng BH Sãc S¬n ......... 2 Phßng BH Tõ Liªm P. BH Quèc phßng ............. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÓm b¸n lÎ, ®¹i lý, céng t¸c viªn Nhê cã mét c¬ cÊu tæ chøc thÝch hîp, B¶o ViÖt Hµ Néi ®· ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña m×nh trªn c¬ së khai th¸c ®îc u thÕ ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c phßng ban còng nh c¸c v¨n phßng chi nh¸nh c«ng ty. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2000 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh N¨m 1999 thÞ trêng B¶o hiÓm c¶ níc vµ Hµ Néi cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt so víi thêi gian tríc ®©y. Sù ra ®êi cña c¸c c«ng B¶o hiÓm trong níc vµ viÖc Nhµ níc cho phÐp c¸c c«ng ty B¶o hiÓm liªn doanh víi níc ngoµi ®îc më réng lÜnh vùc kinh doanh lµm cho thÞ phÇn cña B¶o hiÓm Hµ Néi bÞ thu hÑp râ rÖt. T×nh h×nh ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng cha ®îc c¶i thiÖn, t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm diÔn ra ngµy cµng gay g¾t lµm phÝ B¶o hiÓm tiÕp tôc gi¶m ®¸ng kÓ. §Æt biÖt sù gia t¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty B¶o hiÓm cæ phÇn míi tham gia gi¸ thÞ trêng ®· cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ngoµi ra, viÖc Nhµ níc cho phÐp c¸c c«ng ty B¶o hiÓm liªn doanh víi níc ngoµi më réng lÜnh vùc kinh doanh còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn thÞ phÇn cña c«ng ty, chØ riªng c«ng ty liªn doanh B¶o hiÓm quèc tÕ (VIA) ®îc phÐp më r«ng cung cÊp c¸c nghiÖp vô B¶o hiÓm ®· kh«ng chuyÓn dÞch vô B¶o hiÓm ViÖt n÷a lµm gi¶m doanh thu cña c«ng ty h¬n 2 tû ®ång. Sù ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh B¶o hiÓm ViÖt - óc lµm B¶o hiÓm Hµ Néi mÊt toµn bé c¸c dÞch vô cña c¸c c«ng tr×nh ®îc ®Çu t vèn qua ng©n hµng §Çu t ph¸t triÓn ViÖt Nam. Thªm vµo ®ã, c«ng ty ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh ¸c liÖt cña c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm trong vµ ngoµi níc. C¸c c«ng ty B¶o hiÓm sö dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p thËm chÝ c¶ nh÷ng biÖn ph¸p kh«ng lµnh m¹nh nh g©y ¸p lùc hµnh chÝnh, t¨ng hoa hång gi¶m phÝ... mét c¸ch tuú tiÖn. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Æt ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña thÞ trêng B¶o hiÓm nãi chung vµ B¶o ViÖt Hµ Néi nãi riªng. §Ó cã thÓ hiÓu s©u h¬n ta nªn t×m hiÓm vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 1999. II. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 1999. 1. KÕt qu¶ thu kinh doanh N¨m 1999, C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®¹t doanh thu 74 tû 887 triÖu ®ång, ®¹t 98% møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao 93% møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao bæ sung ®Ó c«ng ty phÊn ®Êu. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh n¨m nay con sè nµy thÓ hiÖn sù cè g¾ng rÊt cao cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty. B¶ng 1. KÕt qu¶ doanh thu theo nghiÖp vô §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång TT 1 2 3 4 NghiÖp vô Hµng xuÊt khÈu Hµng nhËp khÈu Hµng V.chuyÓn néi ®Þa Th©n tµu biÓn §¬n vÞ tÝnh tr® " " " 4 KÕ ho¹ch 909 1.800 636 90 Thùc hiÖn 173 983 2.043 662 Tû lÖ % 19 54 321 736 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TNDS chñ tµu biÓn Th©n tµu s«ng TNDS chñ tµu s«ng TNDS « t« TNDS xe m¸y Th©n xe « t« Th©n xe m¸y Tai n¹n con ngêi theo chç ngåi trªn xe TN chñ PT§N hµng ho¸ TN chñ PT§N ngêi trªn xe TN hµnh kh¸ch TN kh¸ch du lÞch Toµn diÖn häc sinh TNCN 24/24 Hçn hîp con ngêi Sinh m¹ng c¸ nh©n §×nh s¶n Ho¶ ho¹n X©y dùng l¾p ®Æt Trém c¾p §æ vì m¸y mãc ThiÕt bÞ ®iÖn tö M¸y mãc x©y dùng Tµi s¶n Lßng trung thµnh Gi¸n ®o¹n kinh doanh WORKMEN TN ®èi víi thiÖt h¹i ngêi vµ tµi s¶n TiÒn Trî cÊp NV vµ PT Tæng céng " " " " " " " " 227 409 91 10.455 1.818 15.909 0 4.200 146 226 97 8.874 1.850 14.458 8 4.379 65 55 107 85 102 91 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 318 68 650 700 9.000 1.500 9.000 160 20 10.000 5.000 136 182 273 91 291 109 455 3.237 1.364 216 45 661 762 8.081 1.555 9.002 193 21 11.643 3.892 68 194 274 216 308 65 309 1.480 2.327 " 327 50 262 59 7 104 102 109 91 104 100 121 105 116 61 51 106 101 238 306 61 68 45 171 80 118 Qua b¶ng 1 ta thÊy, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong c¸c nghiÖp vô: B¶o hiÓm vËn chuyÓn néi ®Þa 321% B¶o hiÓm th©n tµu biÓn 736% B¶o hiÓm m¸y mãc x©y dùng 216% B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ngêi vµ tµi s¶n 171% B¶o hiÓm du lÞch 109% B¶o hiÓm ho¶ ho¹n 116% C¸c nghiÖp vô cã møc giao kÕ ho¹ch cao song kh«ng ®¹t ®îc møc kÕ ho¹ch ®· ®¨ng ký: B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ « t« ®¹t 85% B¶o hiÓm vËt chÊt « t« ®¹t 91% 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶o hiÓm toµn diÖn häc sinh ®¹t 91% B¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt 61% Nªu so s¸nh víi cïng kú n¨m tríc ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ®îc giao. 2. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi thêng. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh cã vai trß hÕt søc quan träng cho viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt båi thêng yªu cÇu ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra do vËy c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ph¶i ®¹t ®îc yªu cÇu "nhanh, kÞp thêi chÝnh x¸c". Do tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy, n¨m 1999 c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi thêng ®· ®îc Ban gi¸m ®èc ®Æc biÖt quan t©m chØ ®¹o. Víi 2 quy chÕ qu¶n lý vÒ gi¸m ®Þnh vµ båi thêng cïng víi phßng gi¸m ®Þnh båi thêng trªn ph©n cÊp ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh ®ång lu«n c¶i tiÕn quy tr×nh biÓu mÉu ®· lµm cho chÊt lîng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi thêng ®îc n©ng lªn mét bíc. TÊt c¶ c¸c sù cè b¶o hiÓm ®Òu ®îc gi¸m ®Þnh kÞp thêi, vµ ®a sè ®îc gi¶i quyÕt båi thêng nhanh chãng theo quy tr×nh nhng vÉn ®¶m b¶o tÝnh th«ng tho¸ng, hç trî tèt cho kinh doanh. NhiÒu vô tæn thÊt x¶y ra c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n cã mÆt t¹i hiÖn trêng ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi vô viÖc, chÝnh tinh thÇn lµm viÖc ®ã ®· g©y ®îc nhiÒu t×nh c¶m ®èi víi kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng vô tæn thÊt lín vµ cã tÝnh chÊt phøc t¹p, c«ng ty tho¶ thuËn víi ngêi ®îc baá hiÓm ®Ó chØ ®Þnh mét c«ng ty gi¸m ®Þnh cã tiÕng trªn thÞ trêng thÕ giíi gi¸m ®Þnh vµ ph©n bæ tæn thÊt khi cã rñi ro x¶y ra. Bªn c¹nh c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, c«ng t¸c x¸c minh hå s¬ còng do vÞ trÝ hÕt søc quan träng, chÝnh nã ®· sµng läc ®îc nhiÒu trêng hîp hå s¬, khiÕu n¹i båi thêng kh«ng hîp lÖ, ®· lo¹i trõ hµng tr¨m vô hå s¬ gi¶ ®Ó ®îc trôc lîi tõ b¶o hiÓm. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy vÉn cßn mét sè tån t¹i lµ chÊt lîng gi¸m ®Þnh cßn cha cao, ®Æc biÖt lµ tÝnh ph¸p lý nhiÒu hå s¬ cha chÆt chÏ. Mét sè c¸n bé cßn cha biÕt lµm gi¸m ®Þnh. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh cßn s¬ sµi kh«ng thÓ lµm c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt båi thêng. - Mét sè vô båi thêng cha ®îc gi¶i quyÕt ®óng møc. Cßn ®Ó kh¸ch hµng kªu ca, khiÕu n¹i. - Mét sè c¸n bé cßn cã th¸i ®é cöa quyÒn khi gi¶i quyÕt båi thêng, khi kh¸ch hµng th¾c m¾c, kh«ng biÕt gi¶i quyÕt cho cã lý, cã t×nh, th¸i ®é cha hoµ nh·, khiªm tèn g©y bÊt b×nh cho kh¸ch hµng. Díi ®©y lµ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt båi thêng trong n¨m 1999 §¬n vÞ: triÖu ®ång TT Tªn nghiÖp vô 1 BH hµng ho¸ nhËp khÈu 2 BH hµng ho¸ VCN§ 3 BH th©n tµu s«ng 6 Sè tiÒn båi thêng Tû lÖ % 1.373 147 53 2,6 24,3 10,7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 BH tr¸ch nhiÖm tµu s«ng 17,4 37,1 5 BH x©y - l¾p 958 24,6 6 BH ho¶ ho¹n vµ RR§B 659 5,66 7 BH TN ngêi sö dông L§ 95,9 7 8 BH TN ®èi víi thiÖt h¹i N & TS 4,5 0,2 9 BH vËt chÊt « t« 3.365,5 24,,7 10 BH vËt chÊt m« t« 8,4 102 11 BH TN chñ xe « t« ®/v HHVC trªn xe 29,9 13,8 12 BH TNDS chñ xe « t«®/v ngêi thø ba 4.206,6 47,6 13 BH TNDS chñ xe m« t« ®/v ngêi thø ba 151 8,1 14 BH du lÞch 70,3 9,26 15 BH tai n¹n hµnh kh¸ch 2,4 0,43 16 BH toµn diÖn häc sinh 4.971 61,5 17 BH kÕt hîp con ngêi 18 BH tai n¹n con ngêi 24h/24h 19 BH trî cÊp NV & PT 20 5.725,5 957,8 61,4 BH cho ngêi ®×nh s¶n 0,9 5,9 21 BH sinh m¹ng c¸ nh©n 77,7 68,6 22 BH tai n¹n l¸i phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe 787,4 15,4 Céng 23.632 31,4 Trªn ®©y lµ b¶ng sè liÖu c¸c nghiÖp vô cã ph¸t sinh båi thêng chØ cã 2 nghiÖp vô cã sè ph¸t sinh båi thêng trªn 100% ®ã lµ: B¶o hiÓm hµng ho¸ nhËp khÈu 147% B¶o hiÓm vËt chÊt m« t« 102% Tuy nhiªn mét sè nghiÖp vô l¹i kh«ng cã ph¸t sinh båi thêng vµ tû lÖ båi thêng rÊt thÊp nh: B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn néi ®Þa 2,66% B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ngêi vµ tµi s¶n 0,21% B¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch 0,43% Nh vËy, n¨m 1999 tæng chi phÝ båi thêng toµn c«ng ty lµ 23.632.000.000 ®ång (cha kÓ hå s¬ tån ®äng míi ph¸t sinh, cha ®ñ thñ tôc ph¸p lý) chiÕm 31,4% doanh thu b¶o hiÓm gèc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÕu so s¸nh sè tuyÖt ®èi cïng kú n¨m tríc chi phÝ båi thêng gi¶m 5tû 475 triÖu ®ång. (n¨m 1998: 29tû 107 triÖu ®ång). III. Nh÷ng u thÕ vµ h¹n chÕ cña b¶o viÖt hµ néi. 1. ¦u thÕ. - Tríc hÕt, B¶o ViÖt Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong tæng sè 63 ®¬n vÞ thµnh viªn. Do ®ã ®· nhËn ®îc sù ñng hé vµ quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam. - Víi thêi gian ho¹t ®éng h¬n 30 n¨m, B¶o ViÖt Hµ Néi ®· t¹o cho m×nh mét lîng kh¸ch hµng t¬ng ®èi lín, mét ®éi ngò c¸n bé dµy d¹n kinh nghiÖm. - §îc sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn nh©n d©n thµnh phè, ®Æc biÖt lµ UBND, quËn, huyÖn c¸c ban ngµnh liªn quan (c«ng an thµnh phè, Së giao th«ng c«ng chÝnh, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Côc thuÕ, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, c¸c tr¹m ®¨ng kiÓm...) vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng ph¸t thanh truyÒn h×nh Hµ Néi. - Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña c¶ níc víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng vµ ngµy cã cµng nhiÒu c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu t vµo,... §©y thùc sù lµ tiÒm n¨ng lµ c¬ héi thuËn lîi cho B¶o ViÖt Hµ Néi triÓn khai c«ng viÖc vµ thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Trong n¨m 1999, c¸c mÆt c«ng t¸c cña c«ng ty B¶o ViÖt Hµ Néi ®îc n©ng cao. C«ng ty thùc hiÖn ®îc viÖc kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc theo híng phôc vô tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng trëng vµ hiÖu qu¶. TËp trung chÊn chØnh c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé. H¬n thÕ n÷a c«ng ty cã mét ban l·nh ®¹o nhiÖt t×nh h¨ng say víi c«ng viÖc. Ban l·nh ®¹o ®· m¹nh d¹n, vËn dông vµ ban hµnh c¸c c¬ chÕ qu¶n lý, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý ®Ó th¸o gì khã kh¨n trong kinh doanh, cïng l¨n lén víi c¸c phßng b¸m gi÷ vµ ph¸t hiÖn thÞ trêng. 2. Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i. - N¨m qua, do sù c¹nh tranh giµnh kh¸ch víi c¸c c«ng ty kh¸c,c¸n bé B¶o ViÖt Hµ Néi nhiÒu khi chó träng vµo viÖc gi¶m phÝ mµ kh«ng ®¸nh gi¸ kiÓm tra cÈn thËn, chi tiÕt rñi ro. T×nh tr¹ng ch¹y theo doanh thu khai th¸c Èu vi ph¹m quy tr×nh khai th¸c vÉn cßn tån t¹i. - C«ng t¸c khai th¸c ë mét sè nghiÖp vô cßn yÕu do c¹nh tranh cã thÓ do cha t×m ®îc híng ®i thÝch hîp. - C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi thêng còng cßn nhiÒu víng m¾c nh ®· nãi ë trªn. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh, ®«i khi ban gi¸m ®èc cha thùc sù thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng - ®Þnh híng vµ chØ ®¹t mét sè khu vùc cha kÞp thêi, thiÕu ph¸t hiÖn vµ ®iÒu chØnh ngay theo sù vËn ®éng cña thÞ trêng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh t¹i c¸c phßng, c¸c phong cha b¸m s¸t vµ thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao. Ho¹t ®éng cßn mang tÝnh c¸t cø b¶n vÞ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III: Ph¬ng híng môc tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2000. I. Môc tiªu n¨m 2000 N¨m 2000, sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng b¶o hiÓm t¹i ®Þa bµn Hµ Néi sÏ cµng s«i ®éng h¬n víi sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c C«ng ty B¶o hiÓm ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh. Do ®ã c«ng ty ph¶i san sÎ thÞ trêng vµ gi¶m thÞ phÇn nhiÒu h¬n. Bªn c¹nh ®ã ®Çu t níc ngoµi còng cha cã chiÒu híng gia t¨ng. X¸c ®Þnh ®îc nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch, C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi, ®Ò ra ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m 2000 lµ: Gi÷ v÷ng ®Þa bµn, hoµn thµnh kÕ ho¹ch doanh thu, ph¸t huy c¸c nghiÖp vô truyÒn thèng vµ ®ang cã thÕ m¹nh më réng c¸c nghiÖp vô kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ c¸c nghiÖp vô míi, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, tiÕp tôc ®æi míi phong c¸ch phôc vô ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ c¸c nghiÖp vô cã tû träng lín. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm t×nh h×nh ®· nªu, nhËn thøc ®îc nh÷ng khã kh¨n sÏ gÆp vµ ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng cña m×nh, C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi ®· ®Æt ra môc tiªu kinh doanh n¨m 2000 lµ: Doanh thu b¶o hiÓm: 78.660.000.000® HiÖu qu¶ quy íc kinh doanh BH: 25.000.000.000® II. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n 1. VÒ khai th¸c b¶o hiÓm CÇn x©y dùng vµ cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn chiÕn lîc khai th¸c, më réng thÞ trêng, trong ®ã chó träng: - Hoµn chØnh vµ lµm chñ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm vµ thÕ m¹nh. - Chó ý chiÕn lîc phñ kÝn ®Þa bµn th«ng qua sö dông ®¹i lý viªn, c«ng t¸c viªn, trong ®ã chó träng m« h×nh x©y dùng vµ qu¶n lý tõng lo¹i ®¹i lý, chÕ ®é quyÒn lîi cña ®¹i lý. - M¹nh d¹n ¸p dông mÒm dÎo vµ linh ho¹t chÝnh s¸ch kh¸ch hµng trªn c¬ së ph¸p luËt cña nhµ níc, c¸c nguyªn t¾c vµ chÝnh s¸ch cña Tæng c«ng ty. - §æi míi t duy vµ ph¬ng ph¸p tiÕp thÞ trong kinh doanh. Chó ý phèi hîp víi v¨n phong. Tæng c«ng ty trong viÖc ®Êu thÇu c¸c dù ¸n lín cã liªn quan. - Chó träng t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn khai th¸c b¶o hiÓm. Quan t©m ®Õn chÕ ®é vµ quyÒn lîi cho ngêi trùc tiÕp khai th¸c. Chó träng khai th¸c tËp trung th«ng qua c¸c ®Çu mèi lín nh phßng CSGT c«ng an thµnh phè, côc thuÕ, côc ®Çu t thµnh phè, së gi¸o dôc... - Chèng khuynh híng ch¹y theo doanh thu khai th¸c Èu, tr¸i víi nguyªn t¾c b¶o hiÓm. NghiÖp vô nµo trong nh÷ng n¨m qua kÐm hiÖu qu¶ hoÆc xuÊt hiÖn nguy c¬ hiÖu qu¶ kinh doanh kÐm, ph¶i xem xÐt cô thÓ ®Ó kiÒm chÕ kÞp thêi. - TiÕp tôc nghiªn cøu, kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. 2. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi thêng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÕp tôc c¶i tiÕn quy tr×nh trong kh©u gi¸m ®Þnh vµ båi thêng ®Ó gi¶m bít nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô ®ång thêi hç trî ®¾c lùc cho kh©u khai th¸c. - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t trong c¸c kh©u khai th¸c, gi¸m ®Þnh båi thêng ®Ó ®¶m b¶o:"Tr¶ nhanh tr¶ ®ñ vµ chÝnh x¸c" gãp phÇn b¶o vÖ quyÒn lîi ®èi víi kh¸ch hµng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 3. Mét sè c«ng t¸c kh¸c - TiÕp tôc chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty nhÊt lµ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý c¸n bé vµ qu¶n lý nghiÖp vô. TiÕp tôc bæ sung vµ hoµn chØnh c¸c quy chÕ, quy tr×nh qu¶n lý vµ nghiÖp vô. - Chó träng ®Çu t ¸p dông c«ng nghÖ míi trong kinh doanh b¶o hiÓm ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng vµ khu vùc. - Chó träng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò chuyªn viªn ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô. - TiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi C«ng ty vµ c¸c phßng. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c vÒ tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng C«ng ty, x©y dùng ®iÒu chØnh m« h×nh bé m¸y, s¾p xÕp c¸n bé vµ lao ®éng cho phï hîp. - Chó träng c«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra, x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ an ninh vµo qui chÕ d©n chñ trong doanh nghiÖp. - TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ qu¶ng c¸o. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Çu t vèn b»ng c¸ch thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c ng©n hµng, C«ng ty kinh doanh tiÒn tÖ, bÊt ®éng s¶n trong níc vµ quèc tÕ. Trªn ®©y lµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty B¶o ViÖt Hµ Néi trong n¨m 1999 vµ mét sè ph¬ng híng, môc tiªu, gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2000. Th«ng qua b¸o c¸o nµy, chóng ta phÇn nµo n¾m ®îc t×nh h×nh thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi. 11
- Xem thêm -