Tài liệu Nâng cao hiều quả sử dụng tài sản của công ty cpbt & xd vinaconex xuân mai

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH KÝ HIỆU VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI...............................3 1.1. Khái luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp...........3 1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh.......................3 1.1.2. Chi phí kinh doanh và hiệu quả kinh doanh..............................6 1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.....................7 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh kinh doanh của doanh nghiệp.......................................................................................................9 1.1.5. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp..................................................................................16 1.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải............17 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế....................................................................................................17 1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường HQKD của doanh nghiệp Giao nhận vận tải............................................................................................................21 1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp giao nhận vận tải ở Việt Nam..................................................22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY OEC................................................................................... 25 2.1. Giới thiệu Công ty OEC.....................................................................25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..........................................25 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.........................................26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty........................................................26 2.1.4. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty....................................29 2.1.4.1. Hệ thống thông tin của Công ty...........................................29 2.1.4.2. Đặc điểm về vốn...................................................................34 2.1.4.3. Đặc điểm về lao động...........................................................34 2.1.5. Các dịch vụ chính do Công ty OEC cung cấp..........................35 2.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC.......................41 2.2.1. Khái quát hoạt động giao nhận vận tải của Công ty................41 2.2.1.1. Tình hình chung....................................................................41 2.2.1.2. Giao nhận đường biển..........................................................43 2.2.1.3. Giao nhận đường hàng không..............................................43 2.2.1.4. Các dịch vụ khác..................................................................44 2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty.............................................................................................................47 2.2.2.1. Các chỉ tiêu chung................................................................47 2.2.2.2. Nhóm chỉ số đặc trưng của ngành giao nhận vận tải..........51 2.2.3. Các biện pháp mà Công ty OEC đang áp dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh..............................................................................53 2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng hiệu quả và việc nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận hàng hoá tại Công ty giao nhận vận tải Phương Đông OEC................................................................................55 2.2.4.1. Ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty........................................................................................................55 2.2.4.2. Những mặt tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.......................................................................................56 2.2.4.3. Nguyên nhân của các tồn tại................................................58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY OEC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ............................................................................................. 64 3.1. Hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội và thách thức đối với ngành giao nhận vận tải của Việt Nam...............................................................64 3.1.1.Tóm tắt các cam kết của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO về mở cửa thị trường dịch vụ Logistic..............................64 3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với các Doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam...........................................................................................67 3.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận hàng hóa quốc tế của Công ty OEC..................69 3.2.1. Định hướng kinh doanh..............................................................69 3.2.2. Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh..............................70 3.3.Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC....71 3.3.1. Các giải pháp từ phía Công ty OEC..........................................71 3.3.1.1. Các giải pháp tăng doanh thu..............................................71 3.3.1.2. Các giải pháp giảm chi phí hoặc giảm tốc độ tăng chi phí 74 3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà Nước và các cơ quan hữu quan..........76 KẾT LUẬN........................................................................................... 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................80 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty OEC........................27 Bảng 2. 1. Kết quả giao nhận trong năm 2005- 2007.........................42 Bảng 2. 2: Bảng số liệu về giao nhận đường biển 2005-2007............43 Bảng 2. 3: Bảng số liệu về giao nhận đường hàng không 2005-200744 Bảng 2.4: Bảng số liệu về các dịch vụ khác 2005-2007......................44 Bảng 2.5: Báo cáo kết quả kinh doanh 3 năm (2005-2007)...............46 Bảng 2.6. Các chỉ tiêu chung đánh giá hiệu quả kinh doanh (2005-2007).......................................................................................... 48 Bảng 2.7. Các chỉ số đặc trưng riêng (2005-2007).................................52 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÝ HIỆU VIẾT TẮT OEC Oriental Express Company. Công ty cổ phần Phương Đông. HQKD Hiệu quả kinh doanh. HĐQT Hội đồng quản trị. SOP Standard Operation Proceduce Quy trình làm hàng riêng biệt. FCL Full contaniner load . Vận chuyển hàng nguyên công. LCL Less contaniner load. Vận chuyển hàng lẻ. CO Certificate of Origin. Giấy chứng nhận xuất xứ. FCR Forwarding Cargo receipt. D/O Delivery Order. Lệnh giao hàng. PO Purchuse Oder. Số đơn đặt hàng. OCS Oriental Express Communication System Hệ thống ODS Operation and Documentation Executive System. Hệ thống quản lý dơn dặt hàng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 1 Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cấp thiết của đề tài Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO (năm 2007 ) đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế của Nước ta. Bên cạnh những cơ hội to lớn như việc giao thương ra thị trường quốc tế của hàng hoá nội địa trở lên thuận lợi, sự tăng trưởng đầu tư vào trong nước mạnh mẽ, khả năng tiếp cận các loại hàng hoá đa dạng và giá rẻ từ nước ngoài…là những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tình trạng cạnh tranh gia tăng ngay trên sân nhà giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài sẽ dẫn đến nhiều bất lợi cho các doanh nghiệp còn non trẻ của chúng ta. Không nằm ngoài các ảnh hưởng đó, các doanh nghiệp giao nhận vận tải của Việt Nam cũng đang đón bắt được rất nhiều cơ hội kinh doanh thông qua sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động xuất, nhập khẩu. Bên cạnh đó thị trường Logistic được mở của cũng gây không ít những khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành. OEC là một Công ty giao nhận vận tải mới được thành lập năm 2005, trong ba năm qua, Công ty đã bước đầu gặt hái được các thành tựu trong hoạt động kinh doanh của mình từ chỗ lợi nhuận sau thuế năm 2005 đạt hơn 1,9 tỷ đồng, tăng lên hơn 2,8 tỷ đồng năm 2007. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng còn không ít những bất cập, như các vấn đề liên quan đến chất lượng chăm sóc khách hàng, chất lượng của đội ngũ nhân sự, chất lượng ra quyết định của ban quản trị,...đã dẫn đến các hạn chế trong hiệu quả kinh doanh của Công Ty. Những bất cập trong hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC là lý do chính để tôi lựa chọn đề tài ‘‘Nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Công ty cổ phần Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 2 Luận văn tốt nghiệp giao nhận Phương Đông OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế’’ để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích chính của Luận Văn là nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp Công ty OEC nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hiện tại của mình. Để đạt được mục đích trên, Luận Văn sẽ tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau :  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh giao nhận vận tải.  Phân tích, đánh giá thực trạnh hiệu quả kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC.  Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC trong lĩnh vực giao nhận vận tải. Giai đoạn nghiên cứu là từ năm 2005 đến năm 2007. Đây là ba năm đầu thành lập và hoạt động của Công ty lên phản ánh rõ nét các quyết tâm và bản lĩnh của ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 4. Kết cấu của luận văn Ngoài các phần mở đầu, kết luận, luận văn được trình bày theo ba chương như sau : Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải. Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC. Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI 1.1. Khái luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh Như chúng ta đã biết, kinh doanh trong cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, mọi doanh nghiệp đều hướng tới một mục tiêu chung là hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình. Hiệu quả kinh doanh là yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Như vậy hiệu quả kinh doanh thực chất là gì, và hiểu như nào là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp? Trong quá khứ cũng như hiện tại, còn nhiều quan niệm khác nhau về thuật ngữ hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên người ta có thể chia hiệu quả kinh doanh thành các nhóm cơ bản như sau: Quan điểm thứ nhất cho rằng: Hiệu quả kinh doanh là kết quả thu được trong hoạt động kinh doanh, là doanh thu tiêu thụ hàng hoá. Theo quan điểm này thì hiệu quả kinh doanh đồng nhất với kết quả kinh doanh và với các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh. Quan điểm này không đề cập đến chi phí kinh doanh, nghĩa là nếu hoạt động kinh doanh tạo ra cùng một kết quả thì có cùng một mức hiệu quả kinh doanh, mặc dù hoạt động kinh doanh đó có hai mức chi phí khác nhau. Nhóm quan điểm thứ hai cho rằng: Hiệu quả kinh doanh là quan hệ tỷ lệ giữa phần tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm của chi phí. Quan điểm này đã nói lên quan hệ so sánh một cách tương đối giũa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt kết quả đó, nhưng lại chỉ xét đến phần kết quả và chi phí bổ sung. Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 4 Luận văn tốt nghiệp Nhóm thứ ba cho rằng: Hiệu quả kinh doanh là một đại lượng so sánh giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để có được kết quả đó. Quan điểm này đã phản ánh được mối liên hệ bản chất của hiệu quả kinh doanh, vì nó gắn được kết quả với các chi phí bỏ ra, coi hiệu quả là sự phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực. Tuy nhiên, kết quả và chi phí đều luôn luôn vận động, quan điểm này chưa thể hiện được tương quan về lượng và chất giữa kết quả và chi phí. Nhóm thứ tư cho rằng : Hiệu quả kinh doanh phải thể hiện được mối quan hệ giữa sự vận động của kết quả với sự vận động của chi phí tạo ra kết qua đó, đồng thời phản ảnh được mối quan hệ giữa sự vận động của kết quả với sự vận động của chi phí tạo ra kết quả đó, đồng thời phản ánh được trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất. Quan điểm này đã chú ý đến sự so sánh tốc độ vận động của hai yếu tố phản ánh hiệu quả kinh doanh, đó là tốc độ vận động của kết quả và tốc độ vận động của chi phí. Mối quan hệ này phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất, trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp để thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội với chi phí thấp nhất. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp gắn rất chặt với hiệu quả kinh tế của toàn xã hội, vì thế nó cần xem xét toàn diện cả về mặt định tính lẫn định lượng, không gian và thời gian. Về mặt định tính, mức độ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là những lỗ lực của doanh nghiệp và phản ánh trình độ quản lý của doanh nghiệp đồng thời gắn những lỗ lực đó với việc đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu của doanh nghiệp và của xã hội về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Về mặt định lượng, hiệu quả kinh doanh thể hiện mối tương quan so sánh giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Mức chênh lệch này càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao và ngược lại. Cả hai mặt định Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 5 Luận văn tốt nghiệp tính và định lượng của hiệu quả kinh doanh có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau, trong đó hiệu quả về lượng phải gắn với việc thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội, môi trường nhất định. Do vậy, chúng ta không thể chấp nhận việc các nhà kinh doanh tìm mọi cách để đạt được các mục tiêu kinh tế cho dù phải chi phí với bất cứ giá nào thậm chí đánh đổi các mục tiêu chính trị, xã hội, môi trường để đạt được các mục tiêu kinh tế. Về mặt thời gian hiệu quả doanh nghiệp đạt được trong từng thời kỳ, từng giai đoạn không được làm giảm sút hiệu quả của các giai đoạn, thời kỳ tiếp theo. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp không được vì lợi ích trước mắt mà bỏ đi lợi ích lâu dài. Trong thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, điều thường không được tính đến là con người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn không có kế hoạch, thậm chí khai thác và sử dụng bừa bãi, làm cạn kiệt tài nguyên, phá huỷ môi trường. Cũng không thể quan niệm rằng cắt giảm chi phí và tăng doanh thu lúc nào cũng có hiệu quả, một khi cắt giảm tuỳ tiện và thiếu cân nhắc các chi phí cải tạo môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, đầu tư cho giáo dục đào tạo. . Tóm lại, về mặt định tính, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố sản xuất nói riêng, trình độ tổ chức và quản lý nói chung để đạt được các mục tiêu mà doanh nghiệp đã xác định. Trong điều kiện hiện nay, khi các quốc gia trên thế giới luôn đặt cao sự an toàn của người tiêu dùng, an toàn vệ sinh môi trường, vấn đề lao động và trách nhiệm xã hội thì hiệu quả kinh doanh nhiều khi còn gắn với hiệu quả kinh tế xã hội. Về mặt định lượng, đó là một đại lượng biểu thị sự tương quan giữa kết quả mà doanh nghiệp đạt được với các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được các kết quả đó và mối quan hệ giữa sự vận động của chi phí tạo ra nó trong những điều kiện nhất định. Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 6 Luận văn tốt nghiệp 1.1.2. Chi phí kinh doanh và hiệu quả kinh doanh Chi phí kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tất cả các khoản chi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm mua sắm nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất khác, thuê lao động, đất đai, xây dựng nhà xưởng, chi phí quản lý, chi phí trong quá trình sản xuất, chi phí tiếp khách, giao dịch…. nghĩa là tất cả các khoản chi cho đến khi giao được hàng đến người tiêu dùng, kể cả nộp thuế và mua bảo hiểm. Chi phí kinh doanh được biểu thị bằng một số chỉ tiêu: Tổng chi phí kinh doanh, chi phí sản xuất (giá thành) chi phí ngoài sản xuất (cho lưu thông hàng hoá, như vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, báo vệ hàng hoá…) chi nộp thuế, mua bảo hiểm, chi tiếp thị và các khoản khác. Để tính hiệu quả kinh doanh, người ta thường dùng các chỉ tiêu như tổng chi phí sản xuất, tổng vốn kinh doanh, vốn cố định, vốn lưu động. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ những thành quả thu được sau một quá trình kinh doanh được xã hội thừa nhận. Định nghĩa trên cho thấy, có thể có nhiều đại lượng xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sản lượng, giá trị tổng sản lượng, giá trị sản lượng hàng hoá và giá trị sản lượng hàng hoá thực hiện, doanh thu, giá trị sản phẩm thuần tuý, giá trị sản phẩm thặng dư. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp thì: Giá trị sản phẩm thuần tuý và hiệu số của giá trị tổng sản phẩm và tổng chi phí vật chất (gồm nhà xưởng, thiết bị máy móc (C1) và nguyên vật liệu (C2). Trong các doanh nghiệp chỉ tiêu này bao gồm:  tiền lương chính và phụ cấp của công nhân viên chức  chi phí bảo hiểm xã hội  Các chi phí bằng tiền khác Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 7  Các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước  Phần lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp trích các quỹ. Chỉ tiêu giá trị sản phẩm thuần tuý có ưu điểm là phản ánh kết quả tích cực của quá trình sản xuất, đó là lượng gia tăng của cải vật chất và tiết kiệm lao động xã hội: phạm vi doanh nghiệp và phạm vi ngành, lượng gia tăng này biểu hiện ở mức tăng giá trị sản phẩm thuần tuý, còn trên giác độ toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì lượng gia tăng này biểu hiện ở mức tăng thu nhập quốc dân. Chỉ tiêu giá trị sản phẩm thặng dư có ưu điểm là phản ánh được mục tiêu của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện giá cả thiếu ổn định thì chỉ tiêu lợi nhuận mang nhiều tính giá trị hơn. 1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Trong thực tiễn có nhiều loại hiệu quả kinh doanh khác nhau. Để tiện cho việc quản ký và nâng cao hiệu quả kinh doanh người ta thường phân loại hiệu quả theo các tiêu thức khác nhau. Sau đây là một số cách phân biệt hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp: Thứ nhất, căn cứ vào phương pháp tính hiệu quả : Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối. Đây là hai hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa kết quả và chi phí. Hiệu quả tuyệt đối là phạm trù chỉ lượng hiệu quả của từng phương án kinh doanh, từng thời kỳ kinh doanh của từng doanh nghiệp. Nó được tính bằng công thức: ∑kết quả - ∑chi phí =∑P. (1) Hiệu quả tương đối là phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất của doanh nghiệp. Nó được tính bằng công thức: Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 8 H1= Kết Qủa / Chi Phí (2) H2= Chi Phí / Kết Qủa (3) Công thức (2) cho biết lượng hiệu quả mà doanh nghiệp đạt được từ phương án kinh doanh, từng thời kỳ kinh doanh. Công thức (3) cho biết một đơn vị chi phí thì tạo ra bao nhiêu đơn vị kết qủa hoặc một đơn vị kết quả tạo ra bao nhiêu đơn vị chi phí. Thứ hai, căn cứ vào phạm vi tính toán hiệu quả : Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận:  Hiệu quả kinh doanh tổng hợp là hiệu quả kinh doanh tính chung cho toàn doanh nghiệp, cho các bộ phận trong doanh nghiệp.  Hiệu quả kinh doanh bộ phận là hiệu quả kinh doanh tính riêng cho từng bộ phận của doanh nghiệp hoặc từng yếu tố sản xuất. Thứ ba, căn cứ thời gian mang lại hiệu quả : Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài. Hiệu quả trước mắt là hiệu quả kinh doanh tính cho thời gian ngắn, thường là một năm, nó phản ánh tính tức thời trong hoạt động kinh doanh, và thường không phản ánh được hiệu quả kinh doanh trong cả một quá trình. Hiệu quả kinh doanh lâu dài là hiệu quả kinh doanh được tính cho một thời gian dài, thường là từ 3- 5 năm, và thậm chí còn lâu hơn từ 5-10 năm… nó phản ánh hiệu quả kinh doanh trong cả chặng đường kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ tư, căn cứ vào đối tượng xem xét hiệu quả : Hiệu quả trực tiếp và hiệu quả gián tiếp. Hiệu quả kinh doanh trực tiếp được tính trực tiếp từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như doanh thu, lợi nhuận… còn hiệu quả kinh doanh gián tiếp được tính thông qua các đại lượng gián tiếp như hiệu quả của bộ máy quản trị, hiệu quả công tác xúc tiến thị trường… Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 9 Thứ năm, căn cứ vào khía cạnh khác nhau của hiệu quả : Hiệu quả tài chính, hiệu quả chính trị- xã hội. Hiệu quả tài chính là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp về mặt kinh tế tài chính được biếu hiện qua các chỉ tiêu thu, chi trực tiếp của doanh nghiệp. Hiệu quả chính trị- xã hội là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp về mặt chinh trị - xã hội- môi trường. 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả kinh doanh không chỉ là mục tiêu kinh tế tổng hợp mà là nhiệm vụ cơ bản của công tác quản trị doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, người ta thường sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu. Hệ thống chỉ tiêu này cho chúng ta rõ kết quả về mặt lượng của phạm trù hiệu quả kinh tế, hiệu quả đạt được cao hay thấp sau mỗi kỳ kinh doanh. Để có những hiểu biết đúng đắn về bản chất của hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, người ta phân loại các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:  Một là, các chỉ tiêu sử dụng để tính toán hiệu quả kinh doanh.  Hai là, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh.  Ba là, các chỉ tiêu so sánh hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Thứ nhất: Các chỉ tiêu sử dụng để tính toán hiệu quả kinh doanh Mỗi chỉ tiêu này cho biết rõ chi phí bỏ ra và kết quả đạt được của từng mặt hay từng lĩnh vực hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế mỗi chỉ tiêu loại này không phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh doanh của các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Do có đặc trưng này nên sau khi đã tính Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 10 toán, xác định được loại chỉ tiêu này, người ta sẽ sử dụng chúng trong mối liên hệ với các chỉ tiêu khác để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như, chỉ tiêu quản trị sản lượng hàng hoá, giá thành, doanh thu tiêu thụ hàng hoá, vốn đầu tư. . Thứ hai: Các chỉ tiêu được sử dụng để phản ánh hiệu quả kinh doanh Mỗi chỉ tiêu thuộc loại này phản ánh trực tiếp hiệu quả kinh doanh thông qua quan hệ giữa kết quả đạt được và các chi phí đã bỏ ra để có được kết quả đó, nói cách khác, chỉ tiêu này thể hiện mặt lượng của hiệu quả kinh doanh. Ví dụ như NSLĐ, thời hạn thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận… Thứ ba: Các chỉ tiêu sử dụng để so sánh hiệu quả kinh doanh Trong thực tế kinh doanh, mỗi doanh nghiệp thường xây dựng và lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả nhất để thực hiện. Để chọn được một phương án kinh doanh có hiệu quả, người ta phải tính toán các chỉ tiêu để tiến hành so sánh kết quả đạt được của các phương án kinh doanh khác nhau về cùng một vấn đề để áp dụng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình phân tích và lựa chọn phương án có hiệu quả nhất người ta phải sử dụng các chỉ tiêu để tính toán hiệu quả kinh doanh hoặc chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh để so sánh giữa các phương án và chọn lựa. Trong ba nhóm chỉ tiêu nói trên, chỉ tiêu dùng để phản ánh hiệu quả kinh doanh có ưu điểm là phản ánh một cách trực tiếp hiệu quả kinh doanh thông qua quan hệ giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra, lên tiện lợi cho việc tính toán và đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp một cách bao quát. Do vậy trong bài chỉ giới thiệu các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh và được dùng để tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 11 Hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó là: Chỉ tiêu lợi nhuận (p) Trong cơ chế thị trường, lợi nhuận (p) vừa được coi là nhân tố để tính toán hiệu quả kinh tế, vừa được coi là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính như sau: P = D- (Z+ TH+ TT) (4) Trong đó:  P : Lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh  D : Doanh thu tiêu thụ trong một kỳ kinh doanh  Z : Gía thành sản phẩm trong một kỳ kinh doanh  Th : Các loại thuế phải nộp sau một kỳ kinh doanh.  TT : Các tổn thức sau mỗi kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu này cho biết tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty sau một kỳ kinh doanh. Mức vốn hao phí cho một đơn vị sản phẩm Chỉ tiêu này được tính theo công thức : Sv = ( tr/hđ) (5) Trong đó : Sv : Suất hao phí vốn. Đơn vị triệu Đồng / hợp đồng V : Tổng vốn Q : Sản lượng Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 12 Luận văn tốt nghiệp Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng các loại vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Lượng vốn sử dụng trong quá trình kinh doanh của doanh ngiệp gồm: Vốn đầu tư cơ bản, vốn cố định, vốn lưu động … Do đó, trong thực tiễn ở các doanh nghiệp, công thức (5) được cụ thể hoá cho từng loại vốn như sau: Svđt = Svcđ = Svlđ = Trong đó:  Svđt : Suất hao phí vốn đầu tư  Vđt : Tổng vốn đầu tư  Q : sản lượng sản phẩm  Svcđ : Suất vốn cố định  Svlđ : Suất hao phí vốn lưu động Các hệ số đảm nhận này cho biết một đơn vị vốn sẽ tạo ra được bao nhiêu sản phẩm hàng hoá. Các suất hao phí vốn thấp và các hệ số đảm nhận của vốn cao thì các giải pháp đưa ra mang lại hiệu quả cao. Chỉ riêng trường hợp suất hao phí vốn đầu tư cơ bản là hơi khác, vì khi các phương án đầu tư có trình độ kỹ thuật khác nhau thì phương án đầu tư nào có trình độ kỹ thuật cao thì lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên suất hao phí vốn cũng lớn. Các phương án này sẽ tạo ra các điều kiện tiền đề để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong trường hợp này mà chọn phương án đầu tư có suất hao phí thấp lại không thích hợp. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 13 Chỉ tiêu này được tính toán căn cứ vào mức lợi nhuận thu được sau mỗi kỳ kinh doanh và do đó, nó cho biết rõ hiệu quả của việc sử dụng sử dụng vốn đầu tư sau khi đã được vật hoá. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư phản ánh khoảng thời gian mà vốn đầu tư dần dần được thu hồi lại sau mỗi kỳ kinh doanh và được xác định theo công thức sau: Tv = (6) Trong đó:  Tv : Thời hạn thu hồi vốn đầu tư  P : Lợi nhuận thu được sau mỗi kỳ kinh doanh  Vđt : Tổng số vốn đầu tư chu kỳ kinh doanh đó. Chỉ tiêu này cho thấy thời hạn thu hồi vốn đầu tư mà càng ngắn thì hiệu quả sử dụng vốn đầu tư sẽ càng cao và ngược lại. Năng suất lao động (NSLĐ) Chỉ tiêu này được tính theo công thức: NSLĐ = (7) Trong đó :  NSLĐ : Năng suất lao động bình quân của kỳ kinh doanh.  Q: Khối lượng sản phẩm được tạo ra trong kỳ kinh doanh  L: Số lượng lao động bình quân của kỳ kinh doanh hoặc lượng thời gian lao động bình quân của kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu cho ta biết khối lượng sản phẩm tạo ra trên một đầu người. Chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao. Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh 14 Luận văn tốt nghiệp Suất hao phí lao động sống suất hao phí lao động sống được tính theo công thức: Slđ = (8) Trong đó: Slđ : Là suất hao phí lao động sống L : Số lao động sống ( Số nhân viên ) Q : Sản lượng sản phẩm, trong doanh nghiệp giao nhận vận tải thì Q là số hợp đồng Doanh nghiệp đạt được. Chỉ tiêu này cho biết lượng lao động sống hao phí trên một đơn vị sản phẩm. Chỉ tiêu này càng thấp thì chứng tỏ doanh nghiệp càng sử dụng hiệu quả lực lượng lao động của mình. Tóm lại để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, một phương án kinh doanh, người ta phải sử dụng đồng thời một hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, qua sự phân tích sự biến động của từng chỉ tiêu qua một thời kỳ, mối quan hệ giữa các chỉ tiêu và sự vận động của chúng mà đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tìm ra các nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thấp để từ đó tìm ra các biện pháp năng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh lợi doanh thu (ROS) ROS = (9) ROS cho biết trong một đồng doanh thu thuần thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh lợi vốn chủ sở hữu ROE ROE = (10) Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B GVHD: TS. Nguyễn Anh Minh Luận văn tốt nghiệp 15 Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lợi của một đồng vốn chủ sở hữu và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định khi quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp Doanh lợi tài sản (ROA) ROA = (11) Đây là một chỉ tiêu tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. Tùy theo tình hình cụ thể của doanh nghiệp được phân tích và phạm vi so sánh mà người ta lựa chọn thu nhập trước thuế và lãi hoặc thu nhập sau thuế để so sánh với tổng tài sản. Mức sinh lời MSL = (12) MSL phản ánh một đồng chi phí bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận (R) R= (13) Chỉ tiêu này cho biết được mức độ tăng trưởng lợi nhuận năm sau so với năm trước. 1.1.5. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp Kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi mọi doanh nghiệp đều phải cố gắng tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng thương vụ kinh doanh và của toàn doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp sẽ thực hiện điều đó theo con đường nào? Căn cứ vào công thức tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả Sinh viên: Vũ Bá Trưởng Lớp:QTKD quốc tế 46B
- Xem thêm -