Tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam- chi nhánh huyện thanh chương

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ ------ ĐINH THỊ HÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN THANH CHƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Vinh, tháng 03 năm 2012 SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN THANH CHƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : MSSV : Lớp : Đặng Thành Cương Đinh Thị Hà 0854025473 49B2 – TCNH Vinh, tháng 3 năm 2012 SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1 PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT HUYỆN THANH CHƯƠNG ... 9 1.1:Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT huyện Thanh Chương. .......................................................................................................... 9 1.2- Cơ cấu tổ chức và mạng lưới kinh doanh. ................................................ 9 1.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc NHNo&PTNTVN Chi nhánh Thanh Chương .................................................................................... 11 1.2.2. Phòng tín dụng .................................................................................... 12 1.2.3. Phòng Kế toán- Ngân quỹ.................................................................... 13 1.2.4. Phòng hành chính ................................................................................ 14 1.2.5. Nhiệm vụ của phòng giao dịch ............................................................ 14 1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương ......................................................................................................... 15 1.3.1. Hoạt động huy động vốn...................................................................... 15 1.3.2.Hoạt động cho vay ................................................................................ 17 1.3.3. Kết quả kinh doanh.............................................................................. 21 PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNNo&PTNTVN CHI NHÁNH THANH CHƯƠNG ....................................................................... 23 2.1: Thực trạng về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo & PTNT huyện Thanh Chương .................................................................................... 23 2.1.2 Nợ quá hạn trung và dài hạn ................................................................. 26 2.1.3 Tình hình nợ xấu ...................................................................... 28 2.1.5 Đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn..................................... 30 2.1.5.1 Những kết quả đạt được .................................................................... 30 2.2.5.2 Những mặt còn hạn chế .................................................................... 32 2.1.5.3 Nguyên nhân: .................................................................................... 32 2.2: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNTVN CHI NHÁNH THANH CHƯƠNG ... 33 2.2.1 . Phương hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Chương ....... 34 2.2.1.1Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012................................................................ 34 2.2.1.2. Phương hướng hoạt động tín dụng năm 2012 .................................. 34 2.2.2.Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương................................................. 36 2.2.2.1. Giảm thiểu nợ xấu ........................................................................... 36 2.2.2.2 Cải tiến đa dạng hoá cơ cấu, hình thức cho vay tín dụng trung- dài hạn37 2.2.2.3 Cải tiến quy trình cấp tín dụng trung- dài hạn .................................... 38 SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh 2.2.2.4 Tăng cường huy động vốn trung- dài hạn .......................................... 39 2.2.2.5 Tăng cường hoạt động marketing Ngân hàng, thực hiện tốt chính sách khách hàng .................................................................................................... 40 2.2.2.6 Nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư và khách hàng ................ 41 2.2.2.7 Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ tín dụng.......................... 42 2.2.2.8 Đổi mới cơ cấu vốn huy động theo hướng có lợi và hợp lý hơn ......... 44 2.2.2.9 Giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn có hiệu quả .......................... 45 2.2.2.10 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán qua ngân hàng: ....... 45 2.2.3. Một số kiến nghị ................................................................................. 46 2.2.3.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNTVN ............................................. 46 2.2.3.2. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan ................... 46 KẾT LUẬN................................................................................................... 48 SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Mô hình tổ chức Ngân hàng No&PTNT huyện Thanh Chương ........ 11 Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức Phòng giao dịch .................................................... 11 BẢNG 1.1: CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG NĂM 2009 – 2011 .......... 16 BẢNG 1.2: DOANH SỐ CHO VAY QUA CÁC NĂM TỪ 2009 - 2011 ........ 18 BẢNG 1.3: CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY THEO THỜI HẠN VÀ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (2009 – > 2011) ..................................................... 19 BẢNG 1.4: NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NHÓM TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2011 ......................................................................................................................... 20 BẢNG 1.5: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2011...................... 21 BẢNG 2.1: DOANH SỐ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN QUA CÁC NĂM TỪ 2009 - 2011 ...................................................................................... 25 BẢNG 2.2: CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN (2009-> 2011) ................................................................................................................ 26 BẢNG 2.3: DOANH SỐ THU NỢ TRUNG VÀ DÀI HẠN NĂM 2009 – 2011 ................................................................................................................. 26 BẢNG 2.4: NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO THỜI HẠN TRUNG VÀ DÀI HẠN................................................................................................................. 27 BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH NỢ XẤU TRUNG VÀ DÀI HẠN ........................... 29 Bảng 2.6. Thu nhập từ hoạt động tín dụng trung và dài hạn.............................. 30 SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHNPTNTVN Việt Nam NHTM XHCN CBCNV HĐQT BHXH TCTD GTCG KBNN NHTW NHNN : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn : Ngân hàng thương mại : Xã hội chủ nghĩa : Cán bộ công nhân viên : Hội đồng quản trị : Bảo hiểm xã hộ : Tổ chức tín dụng : Giấy tờ có giá : Kho bạc Nhà nước : Ngân hàng trung ương : Ngân hàng nhà nước XLRR SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH : Xử lý rủi ro Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh LỜI MỞ ĐẦU Trong sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng. Có thể nói Ngân hàng là “ xương sống ” của nền kinh tế, sự phát triển của Ngân hàng phản ánh rõ nét đời sống kinh tế của toàn xã hội. Ngân hàng đóng vai trò thủ quỹ cho toàn xã hội; là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với nhà nước. Không những cho vay, nó còn thu hút tiền gửi trong dân cư để đầu tư vào các dự án phát triển. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn là công cụ hữu hiệu của Nhà Nước trong việc thực hiện chính sách tiền tệ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy bên cạnh đổi mới cơ chế quản lý, Chính Phủ cũng rất quan tâm tới việc đổi mới và hiện đại hoá hệ thống Ngân hàng . Với vị trí quan trọng như vậy các Ngân hàng Thương mại (NHTM) cần phải vươn cao hơn nữa về mọi mặt để thích nghi nhanh chóng với tính chất đầy biến động của nền kinh tế thị trường nhằm bảo toàn vốn cho bản thân và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Qua đó tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện hiện nay khi vốn tín dụng chiếm tới hơn 70% tổng tài sản có của ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng phần lớn có được vẫn chủ yếu là từ hoạt động tín dụng. Các nhà quản trị ngân hàng phải làm thế nào để vốn tín dụng hoạt động hữu hiệu nhất, theo đó vốn tín dụng phải được luân chuyển liên tục, nghĩa là luôn gắn liền với sự vận động của vật tư hàng hoá. Có thể nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có thể tạo vốn bằng nhiều cách khác nhau, nhưng ổn định và có lợi thế nhất là nguồn vốn trung và dài hạn từ các NHTM. Hoạt động tín dụng là một trong các chức năng cơ bản của Ngân hàng thương mại (NHTM). Tín dụng luôn là một hoạt động phong phú, đa dạng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nhất. Do vậy nâng cao chất lượng tín dụng là một tất yếu khách quan, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NHTM. Đất nước ta đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo đà phát triển thành nước công nghiệp vào năm 2020, vì thế chủ trương của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay: Động viên các nguồn lực trong nước là chính, tranh thủ tối đa nguồn lực ngoài nước, góp phần giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, bảo đảm cho Doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo… Trong những năm qua, hoạt động của các NHTM còn nhiều yếu kém. Chất lượng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ quá hạn lớn, tình hình tài chính của một số SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh NHTM khó khăn. Một số doanh nghiệp Nhà nước đã bộc lộ những yếu kém bất cập, thành phần kinh tế phi Nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, chưa đóng góp được nhiều vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ những vấn đề trên em mong muốn được góp một phần nhỏ của mình vào việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế huyện nhà nói chung. Nguồn vốn trung và dài hạn đóng vai trò quyết định trong việc đầu tư phát triển nền kinh tế- xã hội. Nhưng hiện nay nguồn vốn cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng còn nhiều hạn chế. Do vậy mối quan tâm hàng đầu của các NHTM Việt Nam hiện nay là tìm ra các biện pháp tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn về cả quy mô lẫn chất lượng để góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp chung của cả nước trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNTVN) chi nhánh Thanh Chương, hoạt động tín dụng trung và dài hạn cũng đã được quan tâm phát triển và đã đạt được những kết quả tốt, tuy nhiên cũng còn có một số hạn chế. Vì vậy mà trong quá trình thực tập tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương, tôi đã quyết định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.với mục đích tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn cả về quy mô lẫn chất lượng góp phần phát triển đất nước.trên cơ sở những số liệu hoạt động về tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN trong 3 năm gần đây. kết cấu chuyên đề được chia làm 2 phần chính: Phần I : Tổng quan về đơn vị thực tập “ NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương” Phần II : Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đặng Thành Cương và các cán bộ NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này . SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT HUYỆN THANH CHƯƠNG 1.1:Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT huyện Thanh Chương. Ngân hàng No&PTNT huyện Thanh Chương là một tổ chức kinh doanh trực thuộc NHNo&PTNT Nghệ An. Cơ sở là Nghị quyết 53/HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và văn bản hướng dẫn của NHNo&PTNT Việt Nam ngày 16/9/1988. NHNo&PTNT tỉnh Nghệ Tĩnh ra Công văn số 91/NHPT.Nhà nước-TCCB về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ tại Ngân hàng nông nghiệp các huyện trong tỉnh. Là một Ngân hàng duy nhất trên địa bàn của huyện Thanh Chương thực hiện nhiệm vụ chuyên trách của mình. Nhìn lại hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của NHNo& PTNT tỉnh Nghệ An và được sự giúp đỡ của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các Ban ngành cấp huyện, Đảng ủy chính quyền địa phương và khách hàng cùng với sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, NHNo & PTNT huyện Thanh Chương đã vượt qua khó khăn, trụ vững và không ngừng đưa hoạt động của Ngân hàng phát triển, đóng góp một phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Cơ chế đổi mới đã tạo ra điều kiện cho NHNo & PTNT huyện Thanh Chương quy hoạch lại mô hình tổ chức, mạnh dạn sử dụng và động viên các năng lực tiềm năng sẵn có để phát triển. 1.2- Cơ cấu tổ chức và mạng lưới kinh doanh. Trải qua hơn 20 năm đổi mới, đoàn kết, xây dựng và trưởng thành Ngân hàng No&PTNT huyện Thanh Chương đã 3 lần đổi tên và 5 lần thay đổi cơ chế tín dụng. Đi kèm với nó là sự sắp xếp trong bộ máy quản lý và bộ máy kinh doanh. Hiện nay cơ cấu tổ chức của bộ máy NHNo & PTNT huyện Thanh Chương như sau: Trụ sở chính của Ngân hàng được đặt tại Trung tâm huyện Thanh Chương, phụ trách trực tiếp 14 xã,1 thị trấn và 4 Phòng giao dịch gồm: - Phòng giao dịch Cát Ngạn phụ trách 8 xã. - Phòng giao dịch Phuống phụ trách 6 xã. - Phòng giao dịch Rộ phụ trách 6 xã. - Phòng giao dịch Xuân Lâm phụ trách 5 xã. Với nền kinh tế trên địa bàn có những đặc thù riêng nên Ban lãnh đạo đã bố trí đội ngũ CBCNV, giảm tối đa cán bộ gián tiếp, tăng cường cán bộ tín dụng trực tiếp xuống dân để làm công tác huy động vốn và đầu tư cho vay. Cụ thể đến thời điểm 31/12/2011 Ngân hàngNo&PTNT huyện Thanh Chương có 52 cán bộ trong đó: SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh + Ban giám đốc 3 người chiếm 5,77% + Cán bộ phòng tín dụng 21 người chiếm 40,38%. + Cán bộ phòng kế toán - Ngân quỹ 24 người chiếm 46,15%. + Cán bộ hành chính - Nhân sự 3 người chiếm 5,77%. + Kiểm tra viên có 01 người chiếm 1,92%. Đến nay có 46% Cán bộ có trình độ đại học,. Tổng số đảng viên trong Đảng uỷ 30 đồng chí, có 5 chi bộ cơ sở, gồm: Chi bộ Văn phòng trung tâm; Chi bộ Phòng giao dịch Cát Ngạn; Chi bộ Phòng giao dịch Phuống; Chi bộ Phòng giao dịch Rộ; Chi bộ Phòng giao dịch Xuân Lâm. Trong thời gian NHNo & PTNT huyện Thanh Chương đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện nhà, bám sát nội dung chiến lược phát triển kinh tế trong các kỳ đại hội huyện Đảng bộ, các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Định hướng kinh doanh của NHNo & PTNT Việt Nam, các giải pháp kinh doanh của Ngân hàng No&PTNT tỉnh Nghệ An và các giải pháp kinh doanh tại đơn vị. Ngân hàng đã có những nội dung đổi mới khách hàng, bạn hàng trong lĩnh vực thanh toán, dịch vụ tiền tệ. Ngân hàng tổ chức kinh doanh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng cùng ngân hàng cùng phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả đảm bảo an toàn và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Ngân hàng No&PTNT huyện Thanh Chương thực sự là người bạn đồng hành của nhà nông trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Những dịch vụ mới đã xuất hiện như Internet banking, hoặc Homebanking, ATM để đáp ứng nhu cầu tối ưu của dân cư nhằm nắm giữ phạm vi ảnh hưởng cũng như hoạt động kiếm lời. Bên cạnh nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế dịch vụ ngân hàng bằng việc hạch toán kinh tế nội bộ theo chủ trương của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam đề ra và định hướng kinh doanh của NHNo& PTNT cho toàn ngành. Kịp thời nắm bắt truyền tải thông tin thực hiện cơ chế nghiệp vụ đến các tổ chức kinh tế. Hoạt động kinh tế của nhân dân đã cho NHNo & PTNT huyện Thanh Chương nâng cao hiệu quả kinh doanh, đa dạng hoá các nghiệp vụ đầu tư tín dụng, góp phần vào việc kìm chế lạm phát, ổn định tiền tệ tạo thêm sức mạnh cho các thành phần kinh tế khác. Đồng thời tận dụng triệt để các điều kiện sẵn có mở rộng thị trường và đáp ứng những nhu cầu mới phát sinh của nền sản xuất ở địa bàn hoạt động. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh Sơ đồ 1.1 Mô hình tổ chức Ngân hàng No&PTNT huyện Thanh Chương Giám đốc Phó Giám đốc Phòng kế toán Ngân quỹ Phòng Hành chính Phòng Tín dụng Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức Phòng giao dịch Giám đốc Phòng KT - NQ Phòng Tín dụng 1.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc NHNo&PTNTVN Chi nhánh Thanh Chương - Trực tiếp tổ chức điều hành nhiệm vụ của NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương chỉ đạo điều hành theo phân cấp ủy quyền của NHNo&PTNT với các chi nhánh NHNo&PTNT trực thuộc trên địa bàn. - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo ủy quyền của Tổng giám đốc NHNo&PTNT về các mặt nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh; chịu SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc NHNo&PTNT về các quyết định của mình. - Quy định nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ, nội quy lao động, lề lối làm việc thuộc chi nhánh NHNo&PTNT nhưng không được trái với nội dung quy chế này. - Quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ và đào tạo - Được ký các hợp đồng: Tín dụng, thế chấp tài sản và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng theo quy định. - Thực hiện cơ chế lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, lệ phí và tiền thưởng, tiền phạt áp dụng từng thời kỳ cho khách hàng phù hợp với quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, NHNo&PTNT. - Thay mặt Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc NHNo&PTNT làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương và các khách hàng nước ngoài đến làm việc có liên quan đến NHNo&PTNT khi được uỷ quyền. - Tổ chức việc thực hiện hạch toán kinh tế; phân tích hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính; phân phối tiền lương, thưởng và phúc lợi đến người lao động theo kết quả kinh doanh, phù hợp với chế độ khoán tài chính và quy định khác của NHNo&PTNT. - Chấp hành chế độ giao ban thường xuyên tại chi nhánh NHNo&PTNT; lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo chế độ gửi về NHNo&PTNT theo quy định 1.2.2. Phòng tín dụng - Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến tiêu thụ, xuất khẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. - Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao. - Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền. - Thẩm định các dự án, hoàn thiện hồ sơ trình NHNo&PTNT cấp trên theo phân cấp ủy quyền. - Tiếp nhận và thực hiện các chương trình dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài. Trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, Bộ, ngành khác và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh - Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất Tổng Giám Đốc cho phép nhân rộng. - Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết. - Giúp giám đốc chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng của các chi nhánh NHNo&PTNTVN trực thuộc trên địa bàn. - Tổng hợp báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNTVN giao. 1.2.3. Phòng Kế toán- Ngân quỹ - Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của NHNo&PTNTVN, Ngân hàng Nhà nước. - Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh NHNo&PTNTVN trên địa bàn trình NHNo&PTNTVN cấp trên phê duyệt. - Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp trên địa bàn. - Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định. - Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. - Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước. - Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định. - Quản lý sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của NHNo&PTNT. - Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và kiểm tra chuyên đề. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNTVN giao. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.4. Phòng hành chính Khoa Kinh tế - Đại học Vinh - Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNTVN phê duyệt. - Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh và chi nhánh NHNo&PTNTVN. - Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của NHNo&PTNTVN. - Thực thi pháp luật có liên quan an ninh trật tự, phòng cháy, nổ tại cơ quan. - Lưu trữ các văn bản Pháp luật có liên quan đến Ngân hàng và văn bản định chế cả Ngân hàng Nông nghiệp. - Đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, công tác tại chi nhánh NHNo&PTNTVN - Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh; thực hiện công tác hành chính văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của chi nhánh NHNo&PTNTVN. - Thực hiện công tác cơ bản, sửa chữa, tài sản cố định, mua sắm công cụ lao động, quản lý nhà tập thể, nhà khách nhà nghỉ của cơ quan. - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quảng cáo tiếp thị theo chỉ đạo của ban lãnh đạo chi nhánh NHNo&PTNTVN. - Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ, nhân viên. - Thực hiện nhiệm vụ khác được giám đốc chi nhánh NHNo&PTNTVN. 1.2.5. Nhiệm vụ của phòng giao dịch - Huy động vốn trong nước cả nội tệ và ngoại tệ (khi được Tổng giám đốc cho phép) của mọi tổ chức dân cư, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế theo quy định về các hình thức huy động vốn trong hệ thống NHNO&PTNTVN ban hành theo quyết định số 404/HĐQT _KHTH ngày 10/10/2001 của chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNTVN. - Nghiên cứu, tìm hiểu, giới thiệu khách hàng, phân loại khách hàng. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh - Hướng dẫn khách hàng xây dựng dự án, phương án. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin vay của khách hàng trình cho Sở giao dịch, Chi nhánh NHNo&PTNT trực tiếp quản lý, xét duyệt cho vay. - Tổ chức giải ngân, thu nợ, thu lãi theo hợp đồng tín dụng đã được Giám đốc Sở giao dịch hoặc chi nhánh NHNo&PTNT quản lý trực tiếp phê duyệt. - Theo dõi chặt chẽ các khoản dư nợ, phân tích nợ quá hạn để chủ động thu và đề xuất phương án xử lý nợ quá hạn. - Mở tài khoản tiền gửi và làm dịch vụ chuyển tiền. - Thực hiện thu chi tiền mặt. - Đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, các loại chứng từ có giá, thẻ phiếu trắng các hồ sơ lưu về khách hàng và quản lý tốt tài sản trang thiết bị làm việc. - Tuyên truyền, giải thích các quy định về huy động vốn và thủ tục cho vay của NHNo&PTNTVN. Thu thập ý kiến đóng góp của khách hàng về hoạt động Ngân hàng phản ánh kịp thời cho giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp trực tiếp quản lý. - Tổng hợp, báo cáo thống kê, theo quy định của Giám đốc Sở giao dịch. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao dịch giao. 1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương 1.3.1. Hoạt động huy động vốn Đối với một Ngân hàng thì nguồn vốn là yếu tố đầu vào của quá trình hoạt động kinh doanh. Khi nguồn vốn có cơ cấu hợp lý, chi phí huy động vốn thấp thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Nguồn vốn hoạt động của ngân hàng rất đa dạng,và phong phú,song bộ phận huy động vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất,là bộ phận quan trọng và chủ yếu.Đây là nghiệp vụ cơ bản và truyền thống mà mỗi ngân hàng phải thực hiện. Nhu cầu về sử dụng vốn trong ngân hàng để thực hiên cho vay, đầu tư và các hoạt động khác là rất lớn so với vốn tự có và vốn ngân hàng có thể vay. Trên thực tế, vốn tự có ban đầu chỉ giúp ngân hàng hội đủ điều kiện để được phép bắt đầu kinh doanh. Còn nguồn vốn vay luôn là nguồn thứ yếu có tính chất hỗ trợ tạm thời khi ngân hàng gặp tình trạng thiếu vốn hoặc gặp khó khăn trong việc mở rộng huy động vốn. Vì vậy muốn đóng vai trò thực sự như một trung gian tài chính, một tổ chức kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp,muốn giữ SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh thế chủ động trong kinh doanh thì mọi ngân hàng không thể không tiến hành huy động vốn Nguồn vốn huy động quyết định năng lực thanh toán cũng như quy mô các hoạt động cho vay,đầu tư ,bảo lãnh…của ngân hàng. Nó cũng ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh,vị thế và uy tín của ngân hàng trên thị trường. Rõ ràng một ngân hàng có thế mạnh trong huy động vốn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường.Vì vậy mỗi ngân hàng đều cần phải quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản than ngân hàng và nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. BẢNG 1.1: CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG NĂM 2009 – 2011 Năm Chỉ tiêu Tổng Nguồn vốn huy động -TGTCKT, KBNN,vàTCTD khác -Tiền gửi dân cư và phát hành GTCG -Điều chuyển từ NH TƯ Năm 2009 Số tiền Tốc độ tăng % Đơn vị: Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 số tiền Tốc số tiền Tốc độ độ tăng tăng % % 332.520 40 363.740 9,4 418.380 15,0 66.100 35 46.200 - 30 47.400 3 266.420 36 317.540 19,2 370.980 16,8 0 0 0 0 0 0 Nguồn: từ báo cáo tổng kết năm 2009, 2010 và năm 2011 của NHNo&PTNT huyện Thanh Chương. Đánh giá về huy động vốn : Đơn vị đã quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền ngay từ đầu năm, tuyên truyền mạnh trên thông tin đại chúng như đài truyền hình huyện, truyền thanh xã, tuyên truyền miệng qua đội ngũ cán bộ … Làm tốt công tác thanh toán chi trả, thu hút thêm khách hàng mở tài khoản. Phối hợp tốt với 2 khách hàng lớn là Kho bạc, BHXH trong việc thanh toán tiền mặt. Thực hiên khoán huy động vốn đến tận CBCNV. Phát động thi đua trong hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm và bàn giải pháp kinh doanh hàng năm và theo đợt Ngân hàng tỉnh phát động. Chất lượng giao dịch phục vụ khách hàng có nhiều tiến bộ nên đã hoàn SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh thành KH cả nội và ngoại tệ. Nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức KH cả 2 chỉ tiêu điển hình như văn phòng trung tâm, Xuân Lâm.... Nguồn vốn huy động chủ yếu làm nguồn tiền gửi của dân cư, tiền gửi tiết kiệm của dân cư, phát hành kỳ phiếu, giấy tờ có giá với các loại có kỳ hạn và không kỳ hạn bằng nội tệ và ngoại tệ mạnh có khả năng chuyển đổi cao. Kết hợp với dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, thu hút tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, , thanh toán trả lương qua thẻ và một số dịch vụ qua hệ thống máy ATM. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định và vững chắc, từng bước tạo thế chủ động cho Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Thanh Chương trong đầu tư tín dụng. 1.3.2.Hoạt động cho vay Trong những năm qua cùng với công cuộc đổi mới hệ thống Ngân hàng nước ta, NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương đã không ngừng trưởng thành. Từ một Ngân hàng có nhiều khó khăn tồn tại, NHNo&PTNTVN chi nhánh Thanh Chương đã vươn lên trở thành một trong những Ngân hàng có uy tín đối với khách hàng trong khu vực và địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như cả nước cả về quy mô, mạng lưới, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành lẫn số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ và góp phần tích cực cho hoạt động huy động vốn để cho vay, đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng cao của sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Tuy nhiên để phấn đấu trở thành một Ngân hàng hiện đại, thành công trong cạnh tranh hội nhập khu vực và quốc tế thì các Ngân hàng của Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Chương nói riêng vẫn còn nhiều việc phải làm và thường xuyên có những giải pháp mở rộng phát triển mọi hoạt động kinh doanh, nhất là hoạt động tín dụng. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh BẢNG 1.2: DOANH SỐ CHO VAY QUA CÁC NĂM TỪ 2009 - 2011 Đơn vị: triệu đồng Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 Số tiền % Số tiền Tổng DS cho vay 210.000 100 273.750 100 Cho vay HSX 189.000 90 243.640 89 Cho vay khác 21.000 10 11 30.110 % Số tiền 298.560 269.301 29.259 % 100 90,2 9,8 Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2009, 2010 và năm 2011. Tỷ trọng cho vay hộ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay. Năm 2009 là 90%. Năm 2010 là 89%. 6 tháng đầu năm 2011 là 90,2%. Như vậy tỷ trọng doanh số cho vay hộ sản xuất năm 2010 so với năm 2009 giảm 1%. Năm 2011 so với năm 2010 tăng 1,2%. Để đạt được kết quả trên là do NHNo&PTNT huyện Thanh Chương thực hiện công tác tuyên truyền các quyết định, nghị quyết đến tận người dân bằng nhiều hình thức khác nhau: như ký hợp đồng phát thanh qua loa phát thanh truyền hình huyện, qua loa truyền thanh của các xã, về lãi suất cho vay, về huy động vốn, dán quảng cáo tại trụ sở UBND xã về những thông tin vay vốn. Đồng thời NH thường xuyên phối hợp với các hội cơ sở như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội CCB để thực hiện tốt việc cho vay, đưa nguồn vốn kịp thời đến tay hộ nông dân phục vụ SXKD. Song song với việc mở rộng cho vay NHNo & PTNT huyện Thanh Chương luôn quan tâm đến việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn cũng như các khoản nợ đã được xử lý, cụ thể: - Doanh số thu nợ năm 2009 là: 180.560 triệu đồng. - Doanh số thu nợ năm 2010 là: 201.050 triệu đồng. - Doanh số thu nợ năm 2011 là :227.768 triệu đồng. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh BẢNG 1.3: CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY THEO THỜI HẠN VÀ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (2009 – > 2011) Đơn vị: Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2009 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng % 100 30 50,77 19,23 100 I. Phân theo loại CV 182.260 1. Nợ ngắn hạn 54.350 2. Nợ trung hạn 92.862,66 3. Nợ dài hạn 35.047,34 II. Phân theo thành 182.260 phần KT 1. Ngành nông nghiệp 158.470 87 2. Ngành TM dịch vụ 21.080 11,5 3. Ngành khác, dịch vụ 2.710 1,5,% đời sống 254.980 86.860 117.684 50.436 254.980 Tỷ Tăng trọng trưởng % % 100 39,99 34 59,82 46,15 26,73 19,78 43,91 100% 39,99 195.330 22.800 36.850 76,6 8,9 14,5 Số tiền 23,26 8,16 1259,7 Số tiền 281.380 110.260 110.817,3 60.302,7 281.380 240.080 25.300 16.000 Tỷ Tăng trọng trưởng % % 100 10,35 39 26,94 39,38 -5,8 21,43 19,56 100% 10,35 85,3 9 5,7 Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2009, 2010 và năm 2011. SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH 22,91 10,96 -56,58 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Đại học Vinh Bảng 3: Cho ta thấy dư nợ cho vay qua các năm không ngừng được tăng lên. Năm 2010 tăng 72.720 triệu đồng so với năm 2009. 6 tháng đầu năm 2010 tăng 26.400 triệu đồng so với năm 2009. Qua việc phân loại nợ theo thành phần kinh tế ta thấy NHNo & PTNT huyện Thanh Chương tập trung cho vay nhiều hơn ở ngành nông nghiệp, luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Bên cạnh cho vay SXNN thì những năm gần đây NH Thanh Chương mở rộng cho vay ngành nghề xuất khẩu như: XKLĐ, XK tinh bột sắn, chè, mây tre đan, cho vay mua sắm trang thiết bị: như phương tiện vận tải, xây dựng. Đây là biểu hiện đáng mừng và mở rộng tín dụng đa ngành của Ngân hàng No&PTNT huyện Thanh Chương. Để đánh giá chính xác hơn hoạt động cho vay của NH đã đi sâu vào xét chỉ tiêu dư nợ quá hạn các năm 2009 đến 2011. BẢNG 1.4: NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO NHÓM TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2009 Năm 2010 2011 1.140 1.210 2.210 Nhóm 2 570 588 1.224 Nhóm 3 254 282 546 Nhóm 4 178 194 231 Nhóm 5 138 146 209 Chỉ tiêu Tổng nợ quá hạn Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010 và năm 2011. Bảng 4: Ta thấy nợ quá hạn của NHNo & PTNT huyện Thanh Chương số tuyệt đối ngày một tăng lên từ 1.140 triệu đồng của năm 2009 lên 1.210 triệu đồng của năm 2010. Song về giá trị tương đối luôn luôn dưới 1% so với tổng số dư nợ mà NH TW quy định, kết quả đó thể hiện là do 3 nguyên nhân: - Do dư nợ cho vay ngày một tăng lên. - Do quá trình cho vay đi đối với công tác thu hồi nợ tích cực. - Do xử lý tốt quỹ dự phòng rủi ro theo chế độ cho phép. Mặt khác là do sự chỉ đạo và quản lý về nghiệp vụ tín dụng chặt chẽ đúng chế độ nguyên tắc, cán bộ NHNo&PTNT huyện Thanh Chương có chuyên môn trong thẩm định, kiểm tra, kiểm soát tốt mục đích vay vốn, đôn đốc kịp thời việc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Bên cạnh đó NH còn đưa ra quy chế SVTH: Đinh Thị Hà – Lớp 49B2 - TCNH
- Xem thêm -