Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 330 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ THU HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2014 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ THU HÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP Hà Nội – 2014 2 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT 9 LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ…………………………...………………………………. 1.1.Cán bộ, công chức cấp xã và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 9 chức cấp xã………………………………………………………… 1.1.1. Khái niệm và vai trò của cán bộ, công chức cấp xã…….. 9 1.1.2. Đào tạo,, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã………….. 11 1.2. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã…….. 15 1.2.1. Khái niệm chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 15 chức………………………………………………………………… 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. 17 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 19 1.3. Kinh nghiệm của một số Trung tâm BDCT trong tỉnh và bài 23 học rút ra cho Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc…………………. 1.3.1. Kinh nghiệm của một số Trung tâm BDCT trong tỉnh 23 Nghệ An……………………………………………………………. 1.3.2. Bài học rút ra cho huyện Nghi Lộc và Trung tâm 26 BDCT huyện Nghi Lộc…………………………………………….. Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BDCT HUYỆN NGHI LỘC GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN 2012 3 28 2.1. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc và việc thực 28 hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã…… 2.1.1. Giới thiệu khái quát về huyện Nghi Lộc và Trung tâm 28 BDCT……………………………………………………………. 2.1.2. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 33 tại Trung tâm………………………………………………………. 2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 36 cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc 2.2. Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. ……………………... 2.2.1. Đánh giá chất lượng trong quá trình đào tạo, bồi 53 53 dưỡng………………………………………………………………. 2.2.2. Đánh giá cán bộ công chức sau đào tạo, bồi dưỡng 61 2.2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 62 công chức cấp xã tại Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc………….. 2.2.4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đào tạo, 63 bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã………………………………. Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT 65 LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI TRUNG TÂM BDCT HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN…………………………………………………………. 3.1. Những yêu cầu mới và phương hướng nâng cao chất lượng 66 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm ……… 3.1.1. Những yêu cầu mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở huyện 65 Nghi Lộc…………………………………………………………………. 3.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 4 66 cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc…………………………………………………………… 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 67 công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc…………………………………………………………………. 3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách…………………………... 67 3.2.2. Nhóm giải pháp đối với người học, người dạy………….. 68 3.2.3. Nhóm gi 70 3.2.4. Nhóm giải pháp đối với nội dung chương trình………… 72 3.2.5. Về công tác tổ chức thực hiện…………………………... 73 3.3. Một số kiến nghị, đề xuất……………………………………... 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 ải pháp đối với Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc…………………………………………………………………. PHỤ LỤC 5 ỤC CHỮ VIẾT TẮT Trung tâm BDCT Trung tâm bồi dưỡng chính trị UBND Ủy ban nhân dân BCH Ban chấp hành 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Kết quả đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 20061 Bảng 2.1 36 2012 Thống kê chất lượng đầu vào cán bộ, công 2 Bảng 2.2 chức xã được đào tạo, bồi dưỡng tại Trung 41 tâm BDCT (2006 – 2012) Mức độ mong muốn học tập của học viên 3 Bảng 2.3 4 Bảng 2.4 5 Bảng 2.5 6 Bảng 2.6 theo thời gian công tác 42 Mức độ mong muốn học tập của học viên theo quá trình bổ nhiệm chức vụ Sự chấp nhận của học viên với thời gian học 43 44 Thống kê thời gian nghỉ học của học viên ở một số chương trình trong năm 2012 45 Bảng tổng hợp chất lượng giảng viên chuyên 7 Bảng 2.7 trách của Trung tâm BDCT năm 2012 46 Bảng tổng hợp chất lượng giảng viên kiêm 8 Bảng 2.8. 9 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 47 chức năm 2012 Thăm dò chất lượng giảng dạy của giảng viên 48 năm 2012 Bảng tổng hợp chất lượng giảng viên kiêm 7 49 chức từ năm 2006 – 2012 Tổng hợp số lượng các lớp phải bị đẩy lùi 11 Bảng 2.11 thời gian do thiếu phòng học lớn 51 Tổng hợp đánh giá về cơ sở vật chất của 12 Bảng 2.12 13 Bảng 2.13 14 Bảng 2.14 52 Trung tâm Tổng hợp kết quả điều tra về nội dung chương trình sơ cấp chính trị 54 Tổng hợp kết quả điều tra nội dung chương trình bồi dưỡng các đoàn thể năm 2012 55 Tổng hợp ý kiến của học viên đối với chương 15 Bảng 2.15 trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt 56 Tổng hợp ý kiến của giảng viên đối với 16 Bảng 2.16 17 Bảng 2.17 chương trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt 57 Thống kê số liệu học viên phải học bù lớp 59 khác Kết quả kiểm tra đánh giá học viên chương 18 Bảng 2.18 trình đối tượng đảng từ 2009 – 2012 61 Kết quả kiểm tra đánh giá học viên chương 19 Bảng 2.19 trình đảng viên mới từ 2009 – 2012 8 61 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó con đường đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố quyết định. Vì vậy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trước hết phải bắt đầu từ việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khoá IX khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; chuẩn hoá đội ngũ , chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách với cán bộ cơ sở” [17]. Trong các hội nghị Ban chấp hành Trung ương rất nhiều lần đề cập đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt Hội nghị Trung ương ba, khoá VIII đã ban hành “Chiến lược cán bộ cho thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Đại hội Đảng toàn quốc lần XI khẳng định: “ Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn những người có đức, có tài. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp”[16]. Từ những chủ trương lớn của Đảng trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền huyện Nghi Lộc rất quan tâm. Vì vậy, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, trình độ quản lý Nhà nước của cán bộ cơ sở từng bước được chuẩn hoá và nâng cao. Nhận thức của cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện 9 nay hầu hết cán bộ từ huyện đến cơ sở đều xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ là nhu cầu thiết yếu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Nghi Lộc có vai trò quan trọng trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã tại huyện. Hàng năm có khoảng 450 cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo bồi dưỡng tại đây. Do vậy vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã tại Trung tâm là vấn đề hết sức cấp thiết, cần phải thực hiện thường xuyên. do đó đề tài luận văn “ Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An” vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề còn hạn chế và tìm ra giải pháp khắc phục để chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngày càng tốt hơn. * Vấn đề cần nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề sau đây: - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức? - Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua như thế nào? - Những khó khăn, bất cập, hạn chế của công tác đào tạo bồi dưỡng hiện nay do những nguyên nhân nào? - Cần phải tập trung làm tốt các giải pháp nào để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 10 2. Tình hình nghiên cứu. Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng đã có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học và các nhà hoạt động chính trị. Nhiều công trình đã góp phần giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn đặt ra về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Một số công trình đã đi sâu nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã: * Luận văn Thạc sỹ của tác giả Lê Máy (1999): " Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay ”. * Luận văn Thạc sỹ của tác giả Vũ Xuân Quảng (2001): " Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn ở trường chính trị Thái Bình hiện nay" * Luận văn Thạc sỹ của tác giả Thiều Quang Nhàn (2003): " Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp " * Luận văn Thạc sỹ của tác giả Nguyễn Trung Trực (2005): " Chất lượng công tác đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Thực trạng và giải pháp" * Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Bích Hường (2006): " Chất lượng đào tạo cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay" Các luận văn đã tổng quan được những vấn đề lý luận và thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp xã tại các trường Chính trị Tỉnh; những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã và đã đưa ra những giải pháp khá cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ cấp xã tại các trường chính trị Tỉnh. 11 Tuy nhiên các công trình nghiên cứu mới chỉ tập trung phân tích, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo; những hạn chế, bất cập và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo là chủ yếu, chưa đề cập sâu đến nội dung, chất lượng, những bất cập trong công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; các nội dung mới chỉ dừng lại đối tượng là cán bộ chưa đề cập đến công chức cấp xã. Ở tỉnh Nghệ An, cũng đã có một số Nghị quyết, Đề án của Tỉnh uỷ và UBND Tỉnh về vấn đề quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng như: Nghị quyêt số 05NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành năm 2005 về “ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã giai đoạn 2005-2010 và những năm tiếp theo”; Đề án của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015”. Huyện Nghi Lộc đã có Đề án số 05-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện và các xã giai đoạn 2005-2010 và đến năm 2015”, Chương trình “ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2011-2015” đã đề cập đến vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, các mục tiêu về trình độ cần đạt được cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cấp xã nói riêng. Tuy nhiên chưa có một đề án, đề tài hay văn bản cấp uỷ, chính quyền, cá nhân đề cập một cách toàn diện, có hệ thống đến những bất cập, hạn chế và các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc. Nhìn chung, việc nghiên cứu về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng đã có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, đề cập, nhiều công trình đã có ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên trong các tác phẩm, mỗi tác giả thường chỉ đề cập đến một số khía cạnh nào đó trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hoặc giới hạn trong một số địa phương cụ thể; các công trình tập 12 trung nghiên cứu ở các Trường chính trị với lĩnh vực đào tạo là chủ yếu. Đặc biệt lĩnh vực bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hầu như rất ít công trình nghiên cứu. Đây là một khiếm khuyết mà bản thân thấy cần có sự nghiên cứu cụ thể, có hệ thống để góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói chung và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc nói riêng. Trong quá trình nghiên cứu, một số nội dung có liên quan đến đề tài đã được công bố sẽ được tham khảo có tính kế thừa và chọn lọc. Trên cơ sở đó đề tài sẽ đề cập sâu hơn đến nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của huyện Nghi Lộc tại Trung tâm BDCT huyện để từ đó thấy được thực trạng của nó và đưa ra các giải pháp khắc phục. 3. Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn 3.1. Mục đích của Luận văn Thông qua việc nghiên cứu về mặt lý luận và khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, luận văn đưa ra các giải pháp kiến nghị nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc. 3.2. Nhiệm vụ của Luận văn - Làm rõ một số vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã - Khảo sát hoạt động và đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc đề chỉ ra những điểm mạnh, yếu. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 13 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. - Nội dung nghiên cứu: Hệ thống hoá lý luận về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã; rút ra những nhân tố ảnh hưởng; đánh giá được thực trạng, xác định được những bất cập, hạn chế trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc. Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, chủ yếu đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm đảm nhiệm, không đánh giá các chương trình liên kết, hợp đồng. Ngoài ra có tham khảo tình hình đào tạo, bồi dưỡng của một số Trung tâm BDCT trên địa bàn toàn tỉnh. + Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012. 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và cấp xã nói riêng. - Do tính chất của đề tài nên luận văn sử dụng phương pháp định tính là chủ yếu. Ngoài ra đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 14 - Phương pháp quan sát khoa học: quan sát quá trình giảng dạy và quản lý các lớp học, diễn biến các khâu trong quá trình thực hiện, từ đó rút ra những nhận định về vấn đề đang nghiên cứu. - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu: thu thập thông tin từ những tài liệu đã công bố, số liệu từ giáo vụ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, từ Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Nội vụ Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Lộc, phân tích, đánh giá rút ra kết luận về vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp điều tra xã hội học: Lấy ý kiến qua bảng câu hỏi, về những vấn đề đang đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực trạng, những yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc. + Đối tượng là các học viên học tập tại Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc, các giảng viên chuyên trách của Trung tâmBDCT và các giảng viên kiêm chức trực tiếp giảng dạy các chương trình. + Thời gian điều tra: Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012. + Nội dung điều tra: Tác giả tiến hành lấy ý kiến của học viên về cơ sở vật chất hiện nay của Trung tâm BDCT huyện Nghi Lộc, về độ dài thời lượng các chương trình, về sự phù hợp của nội dung chương trình đối với người học, về mức độ mong muốn học tập của học viên theo thời gian công tác và theo thời gian bổ nhiệm chức vụ, về chất lượng giảng dạy của các giảng viên… + Kết quả điều tra: Tác giả đã tổng hợp kết quả điều tra bằng số liệu và bằng các bảng biểu được thể hiện trong luận văn. 6. Những đóng góp của luận văn - Hệ thống hoá lý luận về chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, làm rõ thêm các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nói chung và cấp xã nói riêng. 15 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi - Phân tích rõ các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian tới tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được cấu trúc gồm 3 chương, đó là: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Chương 2: Thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 16 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1. Cán bộ, công chức cấp xã và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1. Khái niệm và vai trò của cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã Theo từ điển Tiếng Việt 1992 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam thì cán bộ có nghĩa là:(1)” Người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan Nhà nước”; (2) “ Người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong một tổ chức, phân biệt với người thường không có chức vụ” Theo điểm 3 điều 4 của Luật cán bộ, công chức năm 2008: "Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Bí thư, phó bí thư đảng uỷ, người đứng đầu tổ chức chính trịxã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước” [34 ] Từ quy định trên có thể hiểu cán bộ và công chức cấp xã là: + Công dân Việt Nam + Được bầu cử hoặc tuyển dụng vào các vị trí công tác ở xã + Trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước Từ khái niệm được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 có thể phân biệt sự khác nhau giữa cán bộ và công chức cấp xã như sau: + Cán bộ do bầu cử theo nhiệm kỳ, có thể nhiệm kỳ này đang là cán bộ 17 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi nhưng nhiệm kỳ sau thì không là cán bộ khi nhân dân không bầu. Công chức do tuyển dụng qua xét tuyển hoặc thi tuyển. + Cán bộ giữ vị trí cấp trưởng, phó hoặc thường trực của cơ quan Đảng, chính quyền, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã; còn công chức là những người làm chuyên môn, nghiệp vụ thuộc uỷ ban nhân dân xã. Ở cấp xã có cán bộ chuyên trách, cán bộ không chuyên trách và công chức chuyên môn. Cán bộ chuyên trách là những người được bầu cử giữ các chức vụ chủ chốt của cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, những người đứng đầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã. Cán bộ không chuyên trách là những người được Uỷ ban nhân dân xã tuyển chọn, điều động và bố trí đảm nhiệm một số công việc theo yêu cầu của địa phương và hướng dân của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, như: cán bộ phụ trách truyền thanh, dân số, văn thư, khuyến nông…và những người được bầu giữ chức vụ chủ chốt trong một số tổ chức xã hội như: Chủ tịch Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ…. Công chức cấp xã là những người được tuyển dụng qua thi tuyển, xét tuyển để đảm nhiệm các chức danh chuyên môn theo quy định của Chính phủ. Theo quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định công chức cấp xã gồm có 7 chức danh sau: "Trưởng Công an xã; Xã đội trưởng; Tài chính-kế toán; Địa chínhnông nghiệp xây dựng và môi trường; Tư pháp-hộ tịch; Văn hoá-xã hội; Văn phòng thống kê". [10] 1.1.1.2. Vai trò của cán bộ, công chức, cấp xã Khi đề cập đến vai trò của cán bộ nói chung Mác, Ăngghen, Lênnin đều đánh giá rất cao. Có đường lối đúng đắn nhưng thiếu đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực thì cách mạng cũng khó thành công. Cán bộ có vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng. Trong tác phẩm “ Những nhiệm vụ bức 18 thiết của phong trào chúng ta”, khi nói về vai trò của người lãnh đạo phong trào cách mạng, Lênin viết: “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh đạo chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”[25]. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “ công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.[28] Vì vậy theo Người, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Ở cấp xã cán bộ là “cầu nối” giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. Điều đó được thể hiện như sau: - Cán bộ, công chức cấp xã là những người trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội; đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tại từng địa bàn xã. - Thông qua hoạt động thực tiễn của mình ở cơ sở góp phần tham gia vào quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách, các thể chế và cơ chế và cơ chế quản lý của địa phương, đất nước. - Là những người có khả năng đưa ra phương án tối ưu nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tại mỗi địa phương. - Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là những người đại diện cho Nhà nước, thực thi công vụ tại địa phương; là nhân tố góp phần đảm bảo sự thành công của quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. 1.1.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.1.2.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Theo Từ điển Tiếng Việt (2011) của Trung tâm Từ điển học Nhà xuất bản Đà Nẵng, Đào tạo là: “Làm cho trở thành người có năng lực, có khả năng làm việc theo tiêu chuẩn nhất định”[36]. 19 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Theo Nghị định số 18/2010 NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ngày 05 tháng 3 năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức thì khái niệm đào tạo được quy định như sau: "Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học”[42]. Từ các khái niệm trên có thể hiểu : Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã là quá trình truyền thụ và tiếp nhận tri thức có tính hệ thống, đòi hỏi một quá trình lâu dài cho đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã để họ có năng lực và khả năng làm việc. Theo Từ điển Tiếng Việt 2011 của Trung tâm Từ điển học Nhà xuất bản Đà Nẵng, Bồi dưỡng là: “ Làm cho tăng thêm năng lực, phẩm chất ”[36]. Theo Nghị định số 18/2010 NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ngày 05 tháng 3 năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức thì bồi dưỡng được quy định: “Là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc"[42] Như vậy bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là hoạt động trang bị kiến thức, cập nhật, nâng cao kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã. Bồi dưỡng chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, mang tính chất cập nhật các nội dung mới và có tính chất trang bị kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã. 1.1.2.2. Đòi hỏi khách quan của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là một yêu cầu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, xuất phát từ những lý do chủ yếu sau đây: Xuất phát từ yêu cầu nguồn nhân lực đủ tầm thực hiện nhiệm vụ chính trị : 20
- Xem thêm -