Tài liệu Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp hàng hải việt nam

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

-1- Mở Đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Kể từ khi tiến hành quá trình đổi mới bắt đầu vào năm 1986, các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), đã thể hiện sức bật mạnh mẽ trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, phát triển và tăng trưởng. Thành công của các DNVVN đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và thu nhập, giúp cải thiện mức sống của người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đặc điểm hạn chế của các DNVVN là việc thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm quản lý điều hành đã tạo không ít khó khăn cho các DNVVN. Hỗ trợ để phát triển các DNVVN đã được đưa vào chương trình hành động của Chính phủ, trong đó việc hỗ trợ vốn cho các DNVVN hoạt động là một yếu tố hết sức quan trọng. Hoạt động cho vay DNVVN nói chung và cho vay ngắn hạn DNVVN nói riêng đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các ngân hàng thương mại, đem lại một nguồn lợi nhuận to lớn và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu nhập của các Ngân hàng. Tuy nhiên, sự biến động lớn của nền kinh tế, sự non yếu của các DNVVN và môi trường kinh tế chưa đồng bộ tại Việt Nam đã làm cho chất lượng cho vay DNVVN nói chung và cho vay ngắn hạn DNVVN nói riêng trong những năm qua còn có nhiều hạn chế và bất cập. Ý thức được tầm quan trọng trong việc cho vay các DNVVN. Trong những năm gần đây Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã tập trung xây dựng chính sách cho vay ngắn hạn DNVVN, thiết kế và điều chỉnh quy trình cho vay ngắn hạn DNVVN, đặc biệt đã thành lập riêng một khối chuyên doanh triển khai hoạt động cho vay DNVVN bao gồm cả cho vay ngắn hạn. Hoạt động cho vay ngắn hạn các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, như dư nợ cho vay được mở rộng, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN trong tổng doanh thu của Maritime Bank được nâng cao.... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập chưa được giải quyết làm cho chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN còn ở mức thấp, như chính sách cho vay còn chưa sát thực tế, quy trình cho vay còn rườm rà phức tạp, việc kiểm soát rủi ro sau cho vay chưa được thực hiện đồng bộ, nợ quá hạn vẫn còn gia tăng và ở mức cao…Từ những lý do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam để rút ra những hạn chế -2còn tồn tại của hoạt động này, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Chính vì vậy tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ”. 2. Mục đích nghiên cứu  Từ nghiên cứu những vấn đề lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng thương mại, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.  Từ những định hướng cho vay ngắn hạn DNVVN của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trong thời gian tới, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại ngân hàng thương mại  Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Maritime Bank từ năm 2008 đến năm 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu:  Để thực hiện luận văn thạc sỹ này tác giả sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp Logic hệ thống, thống kê, so sánh.  Các phương pháp thực chứng, chuyên gia cũng được sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. 5. Kết cấu của luận văn. Ngoài các phần tài liệu tham khảo, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Lời nói đầu, Kết luận, bài luận văn thạc sỹ kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ( DNVVN) tại Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank ). Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. -3- Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại 1.1. Những vấn đề chung về Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) 1.1.1. Khái niệm về DNVVN Để định nghĩa về DNVVN trước hết cần tìm hiểu định nghĩa về Doanh nghiệp là gì? Luật doanh nghiệp năm 2005 định nghĩa “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. Các loại hình doanh nghiệp có thể chia thành:  Doanh nghiệp tư nhân  Công ty TNHH  Công ty Cổ phần  Công ty Hợp danh Không có một khái niệm chính xác về DNVVN. Các nước khác nhau có những định nghĩa khác nhau về DNVVN, và trong một nước tùy trình độ phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ cũng có sự định nghĩa khác nhau về DNVVN. Hai tiêu chí được sử dụng phổ biến nhất để phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ là số lượng lao động trung bình và tổng số vốn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ định nghĩa về DNVVN: “Doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người”. ngày 30/06/2009 Chính phủ đã ban hành nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp và phát triển DNVVN thay thế nghị định số 90/2001/NĐ-CP một trong những nội dung quan trọng của Nghị định thay thế là định nghĩa mới về DNVVN, Nghị định này định nghĩa về DNVVN như sau: “Doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau: -4- Quy mô Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Số lao động Tổng nguồn Số lao động vốn Khu vực Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn Số lao động I. Nông, lâm 10 người nghiệp và xuống thủy sản từ trên 10 người đến 200 trở20 tỷ đồngngười từ trên 200 người trở xuống từ trên 20 tỷđến 300 người đồng đến 100 tỷ đồng II. Công nghiệp và xây dựng 10 người xuống từ trên 10từ trên 20 tỷtừ trên 200 trở20 tỷ đồng người đến 200đồng đến 100 tỷngười đến 300 trở xuống người đồng người III. Thương mại và dịch vụ 10 người xuống từ trên 10từ trên 10 tỷ trở10 tỷ đồng từ trên 50 người người đến 50đồng đến 50 tỷ trở xuống đến 100 người người đồng Bảng 1.1: Định nghĩa DNVVN theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP 1.1.2. Đặc điểm của DNVVN - Các DNVVN hoạt động đa dạng, phong phú đóng góp nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế của đất nước DNVVN hoạt động với quy mô vừa và nhỏ nên sẽ năng động, linh hoạt trước sự biến động của thị trường. Các DNVVN có thể tiếp cận tất cả các mặt hàng kinh doanh đa dạng, thay đổi phương hướng và lĩnh vực kinh doanh mới mà không gặp nhiều khó khăn như những doanh nghiệp lớn. Địa bàn hoạt động của các DNVVN ở khắp mọi nơi vùng sâu, vùng xa nơi mà các doanh nghiệp lớn không thể tiếp cận để cung cấp sản phẩm hiệu quả. Chính vì vậy các DNVVN tạo điều kiện bố trí ngành nghề hợp lý, cân bằng giữa các vùng miền, nâng cao hiệu quả nền kinh tế, dễ dàng chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế, vùng kinh tế với chi phí thấp. Lĩnh vực hoạt động của DNVVN tương đối đa dạng phong phú, doanh nghiệp có thể cùng hoạt động, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. DNVVN với số lượng đông đảo tạo nên thị trường cạnh tranh sôi động, lành mạnh và thúc đẩy sử dụng vốn có hiệu quả. -5Các DNVVN đóng góp đáng kể vào việc duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội, tạo mặt hàng xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn. - Quy mô vốn của các DNVVN hạn chế và vốn tích lũy để tái đầu tư ít Nhìn chung quy mô vốn của các DNVVN là không cao. Nguồn tài chính của các DNVVN hạn chế dẫn đến nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp còn hạn hẹp. Nguồn vốn huy động của các DNVVN thường từ vốn huy động trong gia đình, bè bạn, đôi khi còn không lập thành hợp đồng vay vốn, không đưa vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp nên các ngân hàng không dễ để nắm được chính xác nguồn tài chính của các DNVVN. Năng suất lao động thấp, hiệu quả hoạt động không cao nên quy mô tích lũy thấp, dẫn đến việc sử dụng vốn tích lũy để tái đầu tư còn rất hạn chế, muốn mở rộng hoạt động, không còn cách nào ngoài việc dựa vào nguồn vốn vay, trong đó có nguồn vốn vay quan trọng từ các ngân hàng thương mại. - Năng suất lao động thấp và chất lượng hàng hóa, sản phẩm không có tính cạnh tranh Năng suất lao động thấp, chất lượng hàng hóa thường không cao nên khả năng cạnh tranh của hàng hóa kém và thị trường thường nhỏ hẹp. Nguyên nhân dễ thấy của tình trạng này là cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ yếu kém, lạc hậu, trình độ tay nghề của công nhân thấp do số lượng công nhân đã qua đào tạo rất ít, đã tạo ra chất lượng sản phẩm thiếu tính cạnh tranh. Bên cạnh đó cơ chế chính sách của Nhà nước chưa đồng bộ và thiếu mạnh mẽ để bảo hộ và tạo điều kiện cho các DNVVN phát triển, như về chính sách hỗ trợ vốn, chính sách bảo hộ bản quyền trí tuệ… Hay môi trường kinh doanh thiếu minh bạch đã đẩy các DNVVN vào tình trạng vừa thiếu lực đẩy để đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, lại vừa phải đối phó với tình trạng hàng giả, hàng nhái, lại vừa phải chịu áp lực từ chi phí chìm trong kinh doanh làm sức cạnh tranh của các DNVVN bị giảm sút, thị trường nhỏ bé và không ổn định. - Tổ chức thị trường thiếu bài bản và rất hạn chế trong việc tiếp cận thông tin Khả năng tổ chức phát triển thị trường, tiếp cận thông tin và làm quen với các thủ tục vay vốn của các DNVVN vẫn còn hạn chế. Không đủ khả năng xây dựng một chiến lược kinh doanh dài hạn, xây dựng phương án kinh doanh và dự án đầu tư hiệu quả. -6Do quy mô nhỏ, không có mạng lưới rộng lớn nên không có hệ thống tiếp nhận và cung cấp thông tin chuyên môn hiệu quả. Các DNVVN không nắm bắt được đầy đủ tình hình thị trường bên ngoài doanh nghiệp như thị trường phát triển ngành, thị trường nguyên liệu, mặt hàng, trình độ công nghệ, đối thủ cạnh tranh…. - Quản lý điều hành yếu kém và chủ yếu theo kinh nghiệm của người quản lý, tài chính doanh nghiệp còn chưa được minh bạch hóa Việc quản lý điều hành mang tính kinh nghiệm, trình độ quản lý kém, khả năng tổ chức kinh doanh chưa cao, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, các chủ doanh nghiệp thường không có kiến thức và trình độ chuyên môn về quản lý, không được đào tạo bài bản. Việc tổ chức kinh tế theo kiểu gia đình trị dẫn đến tính chuyên nghiệp không cao. Việc ra quyết định quản lý thiếu mạnh mẽ và thiếu tính tự chủ, tính chuyên môn hóa trong các bộ phận của doanh nghiệp. Khả năng tổ chức hạch toán kế toán thiếu đồng bộ và không đầy đủ, số liệu hạch toán không chính xác, không được kiểm toán. Đa số các DNVVN ngần ngại minh bạch tình hình kinh doanh cho ngân hàng, có nhiều doanh nghiệp bán hàng không tuân thủ chế độ phát hành hóa đơn. Vì vậy, ngân hàng khó có cơ sở để đánh giá và quyết định cho vay. - Các DNVVN đa phần là không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu tài sản thế chấp khi làm thủ tục vay vốn tại các Ngân hàng thương mại Tài sản của các DNVVN thường là hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc, nhà xưởng…Tuy nhiên, các tài sản thuộc sở hữu của các DNVVN thường không đủ để bảo đảm cho nhu cầu vay vốn tại các Ngân hàng thương mại, nên việc mượn tài sản, thậm chí thuê tài sản để thế chấp ngân hàng là thường xảy ra, điều này là một yếu tố rất rủi ro cho hoạt động cho vay các DNVVN của Ngân hàng thương mại, khi các quy định của pháp luật về xử lý nợ và phát mại tài sản thế chấp còn thiếu đồng bộ và mạnh mẽ. Nhiều DNVVN đặc biệt là các công ty TNHH, tài sản của thể nhân và tài sản pháp nhân lẫn lộn, thiếu minh bạch nên ngân hàng rất khó thẩm định, đánh giá về năng lực thực sự của khách hàng. Từ những đặc trưng trên của các DNVVN thấy rằng các ngân hàng thương mại phải rất quan tâm đến chất lượng cho vay khi quyết định tài trợ vốn cho các DNVVN -7- 1.2. Khái quát về Ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng là một loại hình trung gian tài chính quan trọng đối với nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của hệ thống tài chính nói riêng, trong đó các Ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại Ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò là người thủ quỹ cho toàn xã hội. Thu nhập từ ngân hàng là thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình. Ngân hàng là tổ chức cho vay chủ yếu đối với các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và thậm chí đối với cả các cơ quan của Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp, ngân hàng thường là tổ chức cung cấp tín dụng để phục vụ cho việc mua hàng hóa dự trữ hoặc xây dựng nhà máy, trang thiết bị tài sản cố định. Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng thanh toán cho các khoản mua hàng hóa dịch vụ, họ thường sử dụng các dịch vụ thanh toán từ phía ngân hàng như thanh toán qua Séc, ủy nhiệm chi, thẻ tín dụng, tài khoản điện tử…Các ngân hàng cũng là nơi các doanh nghiệp hoặc các hộ gia đình, cá nhân tìm tới để xin tư vấn khi có nhu cầu về các dịch vụ tài chính hoặc cần cung cấp các thông tin tài chính. Các khoản tín dụng của ngân hàng cho Chính phủ (thông qua mua chứng Khoán chính phủ) là nguồn tài chính quan trọng cho đầu tư phát triển, các ngân hàng là công cụ để nhà nước thực hiện các chính sách về tiền tệ của mình. Theo luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc Hội định nghĩa “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận” trong đó, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:  Nhận tiền gửi;  Cấp tín dụng;  Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”. -81.2.2. Các hoạt động chính của ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh nghiệp. Thành công của ngân hàng thương mại phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách có hiệu quả. Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại bao gồm: 1.2.2.1. Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại chủ yếu huy động vốn bằng phương thức nhận tiền gửi của cá nhân, tổ chức kinh tế- xã hội Các Ngân hàng thương mại có rất nhiều hình thức nhận tiền gửi như tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán nhằm thu hút một lượng vốn lớn trong dân cư. Khi thu nhập gia tăng, các hộ gia đình, cá nhân có dư thừa một lượng tiền nhất định. Các Ngân hàng thương mại sẽ mở các tài khoản cá nhân, làm các sổ tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu cất trữ đảm bảo an toàn mà vẫn sinh lời của người dân, đồng thời sử dụng khoản tiền nhàn rỗi đó vào hoạt động của mình. Còn các doanh nghiệp luôn duy trì một lượng vốn nhất định để đáp ứng việc chi trả kịp thời cho đối tác hay còn gọi là luân chuyển vốn. Nguồn vốn này được gửi vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại các Ngân hàng thương mại, vừa để thanh toán kịp thời, vừa được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Bên cạnh đó, do mục đích thanh toán hộ, các Ngân hàng thương mại thường có thêm nguồn tiền gửi của các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên khối lượng này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong quy mô nguồn vốn của Ngân hàng. Ngân hàng thương mại huy động bằng việc vay các tổ chức tín dụng Các Ngân hàng thường vay vốn của các Ngân hàng khác trên thị trường liên Ngân hàng khi Ngân hàng thiếu tiền tạm thời vì lượng khách hàng có nhu cầu rút tiền vượt quá khả năng chi trả nó phải đi vay trên thị trường liên Ngân hàng, tại đây luôn sẵn có các Ngân hàng có dư thừa nguồn tiền do dự trữ. Việc cho vay được thông qua các Ngân hàng đại lý hoặc Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên lãi suất cho vay qua đêm tùy từng thời điểm, có lúc lên rất cao, gia tăng chi phí và áp lực thanh khoản cho các Ngân hàng đi vay, các Ngân hàng có dự trữ thiếu hụt phải trả khoản phí lớn trong một thời gian rất ngắn để huy động nguồn vốn này. Ngân hàng huy động trên thị trường vốn bằng cách phát hành các loại giấy tờ có giá như kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Đây là -9nguồn vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng để đáp ứng các khoản cho vay trung và dài hạn, thông thường các khoản vay này không có đảm bảo. Các Ngân hàng lớn thường dựa vào uy tín và tiềm lực tài chính của mình để huy động, các Ngân hàng nhỏ phải thông qua các Ngân hàng đại lý hoặc được bảo lãnh của các tổ chức khác. Khả năng huy động này còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị trường tài chính, uy tín của thị trường tài chính trong nền kinh tế. Thị trường này phát triển sẽ tạo khả năng chuyển đổi cho các công cụ nợ dài hạn của ngân hàng Ngân hàng thương mại còn huy động vốn bằng cách đi vay Ngân hàng Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi trả kịp thời trong trường hợp bị thiếu hụt dự trữ. Hình thức cho vay chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước là tái chiết khấu các giấy tờ có giá hoặc tái cấp vốn. Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là người cho vay cuối cùng của các Ngân hàng thương mại. Khi đó Ngân hàng thương mại phải thực hiện các điều kiện đảm bảo và kiểm soát, và chỉ có thể được vay theo một hạn mức nhất định. 1.2.2.2. Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản đem lại nguồn thu lớn nhất cho các Ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, và cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất đối với các Ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng bao gồm. Hoạt động cho vay Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó Ngân hàng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Thời gian nhất định ở đây chính là thời hạn cho vay. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Dựa trên tiêu chí thời hạn cho vay có thể phân loại cho vay thành cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn:  Cho vay ngắn hạn là các khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.  Cho vay trung hạn là các khoản cho vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. -10 Cho vay dài hạn là các khoản cho vay có thời hạn cho vay trên 60 tháng Dựa trên mục đích cho vay có thế chia thành:  Cho vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh công thương Nghiệp.  Cho vay tiêu dùng cá nhân  Cho vay bất động sản  Cho vay nông nghiệp  Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu Hoạt động bảo lãnh Bảo lãnh là việc Ngân hàng thương mại cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình trong trường hợp khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết, mặc dù không xuất tiền ra, nhưng các Ngân hàng thương mại đã cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu lợi. Hoạt động cho thuê Là việc Ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định. Sau một thời gian thoả thuận, khách hàng phải trả cả gốc và lãi cho Ngân hàng. Cho thuê có hai hình thức là cho thuê hoạt động và cho thuê tài chính. Trong nhiều trường hợp khách hàng không đủ hoặc chưa đủ điều kiện để đi vay, để mở rộng tín dụng Ngân hàng thương mại đã mua tài sản theo yêu cầu của khách hàng để cho khách hàng thuê. Vì tài sản thuộc sở hữu của Ngân hàng nên Ngân hàng có thể thu hồi hoặc cho người khác thuê khi người thuê không trả nợ được để giảm bớt thiệt hại cho Ngân hàng. Hoạt động cho thuê bắt nguồn từ doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp thiết bị, nhà cửa có giá trị lớn, thời hạn sử dụng dài. Do người mua không đủ tiền mua, hoặc chỉ có nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn hơn thời gian khấu hao của tài sản…đã làm nảy sinh nhu cầu thuê, còn các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp có nhu cầu tiêu thụ để tăng doanh thu và giảm hao mòn của tài sản. Từ đó phát sinh nhu cầu đi thuê cho thuê. Chiết khấu thương phiếu Là việc Ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của Ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa -11đến hạn. Thu nhập của Ngân hàng qua hoạt động này chính là số tiền chiết khấu, do tối thiểu có hai người cam kết trả tiền cho Ngân hàng nên độ an toàn của thương phiếu tương đối cao. Thông qua chiết khấu thương phiếu, các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ việc quay vòng vốn nhanh. Hoạt động tài trợ thương mại Là công tác thanh toán xuất nhập khẩu của Ngân hàng và hoạt động thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, hoạt động chuyển tiền và thu phí qua các L/C xuất nhập khẩu và hoạt động tài trợ thương mại khác. Hoạt động dịch vụ Bao gồm hoạt động thanh toán luân chuyển vốn giữa các doanh nghiệp, thu phí từ các dịch vụ thẻ (ATM, tín dụng quốc tế), công tác tiền tệ kho quỹ, phát hiện, thu hồi tiền giả và đảm bảo an toàn kho quỹ. 1.3. Hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN tại ngân hàng thương mại 1.3.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn DNVVN Cho vay ngắn hạn DNVVN là loại hình cho vay mà ngân hàng thương mại tài trợ cho nhu cầu vốn ngắn hạn hoặc tài trợ cho tài sản lưu động của các DNVVN. Thời hạn cho vay thường là đến 12 tháng. 1.3.2. Các hình thức cho vay ngắn hạn DNVVN của Ngân hàng thương mại Các ngân hàng sẽ thỏa thuận hình thức cho vay ngắn hạn với khách hàng là các DNVVN đi vay. Có hai hình thức thường hay được áp dụng khi cho vay ngắn hạn là: Cho vay theo món: mỗi lần vay vốn DNVVN phải làm hồ sơ xin vay từng lần, xin vay món nào làm hồ sơ xin vay món đó. Bộ phận cho vay phải tiến hành phân tích hồ sơ xin vay và xem xét cho vay đối với từng hồ sơ cụ thể. Cho vay theo hạn mức: là việc DNVVN làm một hồ sơ xin vay cho nhiều món vay. Bộ phận cho vay sẽ xem xét, phân tích hồ sơ xin vay. Nếu đồng ý hai bên sẽ ký kết hợp đồng tín dụng, trong đó sẽ xác định được hạn mức cho vay của khách hàng. Hạn mức cho vay ở đây là mức dư nợ tốt đa mà DNVVN được duy trì tại một thời điểm trong suốt thời hạn được cấp hạn mức cho vay. -121.3.3. Quy trình cho vay ngắn hạn DNVVN Quy trình cho vay ngắn hạn là bảng tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng vay vốn. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều tự thiết kế cho mình một quy trình cho vay cụ thể bao gồm nhiều bước đi khác nhau, tùy theo đặc điểm tổ chức và quản trị. Việc thiết lập và không ngừng hoàn thiện quy trình cho vay có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động cho vay của ngân hàng. Về mặt hiệu quả, quy trình cho vay hợp lý góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro của hoạt động cho vay. Về mặt quản trị quy trình cho vay có tác dụng sau:  Quy trình cho vay làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong quy trình cho vay.  Quy trình cho vay là cơ sở để thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính.  Quy trình cho vay chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan Khách hàng: Cung cấp tài liệu và thông tin trong hoạt động tíntín dụng Nhân viên dụng: Tiếp xúc, hướng dẫn. Phỏng vấn khách Lập hồ sơ: Giấy đề nghị vay. Hồ sơ pháp lý Phương án/Dự án hàng Thu thập thông tin qua phỏng vấn, viếng thăm, trao đổi Cập nhật thông tin thị trường, chính sách, khung pháp lý Tổ chức phân tích và thẩm định: Hồ sơ pháp lý. Bảo đảm nợ vay. Quyết định tín dụng: Hội đồng phán quyết. Cá nhân phán quyết. Chấp thuận Kết quả ghi nhận: Biên bản, báo cáo. Tờ trình Giấy tờ về bảo đảm nợ Từ chối Giấy báo lý do Hợp đồng tín dụng: Đàm phán. Ký kết hợp đồng tín dụng. Ký kết hợp đồng phụ khác -13- Giải Ngân: Chuyển tiền vào TK của khách hàng. Trả cho nhà cung cấp. Tổ chức kiểm soát: Nhân viên kiểm toán. Nhân viên tín dụng. Thanh tra, kiểm soát viên Thu nợ cả gốc và lãi Thanh lý hợp đồng tín dụng bắt buộc Đầy đủ và đúng hạn Kiểm soát tín dụng Vi phạm hợp đồng Không đủ, không đúng hạn Biện pháp: Cảnh báo, tăng cường kiểm soát, ngừng giải ngân, tái xét tín dụng Thanh lý hợp đồng tín dụng mặc nhiên Xử lý tại tòa án, cơ quan có thẩm quyền Không đủ, không đúng hạn Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay cơ bản của Ngân hàng thương Mại. Các bước cơ bản của một quy trình tín dụng: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp vay vốn Lập hồ sơ vay vốn là khâu căn bản đầu tiên của quy trình cho vay, nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ tín dụng tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Lập hồ sơ vay vốn là khâu quan trọng vì nó là khâu thu thập thông tin làm cơ sở cho việc thực hiện các khâu kế tiếp, đặc biệt là khâu phân tích và ra quyết định cho vay. Tùy theo quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng, loại sản phẩm yêu cầu vay vốn, và quy mô của khoản vay, cán bộ tín dụng sẽ hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ với -14những thông tin yêu cầu khác nhau. Nhìn chung, một bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cần thu thập những thông tin từ phía khách hàng như sau:  Thông tin về năng lực pháp lý  Thông tin về khả năng sử dụng và hoàn trả vốn của khách hàng.  Thông tin về bảo đảm tín dụng. Bước 2: Phân tích, thẩm định hồ sơ cho vay Phân tích, thẩm định hồ sơ cho vay là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của doanh nghiệp về việc sử dụng vốn vay, khả năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi. Mục tiêu của phân tích, thẩm định hồ sơ cho vay là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát những loại rủi ro đó và dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Mặt khác, phân tích, thẩm định hồ sơ cho vay còn quan tâm đến việc kiểm tra tính chân thực của hồ sơ vay vốn mà khách hàng cung cấp, từ đó nhận định về thái độ trả nợ của khách hàng làm cơ sở quyết định cho vay. Những nội dung chính của thẩm định hồ sơ vay vốn:  Thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn.  Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng.  Thẩm định tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu tư.  Thẩm định tài sản bảo đảm.  Thẩm định khả năng quản lý và kiểm soát rủi ro. Bước 3. Quyết định và ký hợp đồng cho vay vốn Sau quá trình phân tích, thẩm định hồ sơ vay Ngân hàng sẽ ra quyết định tài trợ vốn cho doanh nghiệp hoặc từ chối cho vay. Đây là khâu cực kỳ quan trọng trong quy trình cho vay vì nó ảnh hưởng rất lớn đến các khâu sau và ảnh hưởng đến uy tín, và chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng. Cơ sở của ra quyết định cho vay – trước hết cơ sở để ra quyết định cho vay là dựa vào những thông tin thu thập và xử lý từ hồ sơ vay vốn, do giai đoạn trước chuyển sang. Kế đến, dựa vào những thông tin khác hoặc thông tin cập nhật có liên quan, chẳng hạn như thông tin cập nhật về thị trường, chính sách cho vay của Ngân hàng -15Nhà nước, ngồn vốn cho vay của Ngân hàng, kết quả thẩm định các hình thức bảo đảm nợ vay,… Quyền phán quyết cho vay – Tùy theo quy mô vốn vay trong hồ sơ xin vay của doanh nghiệp là lớn hay nhỏ mà quyền phán quyết cho vay được giao cho một cá nhân hay một tập thể phụ trách. Hội đồng tín dụng, bao gồm những người có quyền hạn và trách nhiệm quan trọng trong ngân hàng, thường phán quyết những hồ sơ vay vốn có quy mô lớn, trong khi quyền phán quyết cho vay đối với những hồ sơ quy mô nhỏ thường được giao cho một cá nhân phụ trách.. Sau khi chấp thuận hoặc từ chối cho vay, tùy thuộc vào kết quả phân tích và thẩm định ở khâu trước. Nếu chấp thuận cho vay, cán bộ tín dụng sẽ hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng và làm tiếp các bước tiếp theo. Nếu từ chối cho vay, ngân hàng sẽ có văn bản trả lời và giải thích rõ lý do cho khách hàng. Bước 4: Giải ngân, thu nợ Giải ngân là khâu tiếp theo sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký kết. Giải ngân là phát tiền vay cho khách hàng trên cơ sở mức cho vay đã được cam kết trong hợp đồng tín dụng. Tuy là khâu tiếp sau của khâu quyết định cho vay nhưng giải ngân cũng là khâu quan trọng vì nó góp phần vào việc phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót ở các khâu trước. Ngoài ra, cách thức giải ngân còn góp phần vào việc kiểm tra, kiểm soát xem vốn vay có được sử dụng đúng mục đích giải ngân đã cam kết hay không. Nguyên tắc giải ngân là luôn gắn giữa sự vận động của tiền tệ với sự vận động của hàng hóa hoặc dịch vụ đối ứng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và thu hồi nợ sau này. Tuy nhiên, việc giải ngân cũng phải đảm bảo nguyên tắc thuận lợi tránh gây khó khăn, phiền hà cho khách hàng. Bước 5: Kiểm soát hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN Kiểm soát là những phương pháp được thực hiện theo hệ thống để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập. Hoạt động kiểm soát bao gồm kiểm soát nội bộ và kiểm soát khách hàng Kiểm soát nội bộ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả thực thi chính sách cho vay, giúp cán bộ tín dụng điều hành công việc có cơ chế, đúng pháp luật. Kiểm soát khách hàng, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, Bên cạnh đó kiểm soát khách hàng giúp kịp thời phát hiện những rủi ro, sai -16sót, lệch lạc trong hoạt động của khách hàng để có biện pháp khắc phục và ứng phó kịp thời. Thông qua hoạt động kiểm soát đảm bảo cho hoạt động ngân hàng thông suốt, hiệu quả, đảm bảo lợi ích của ngân hàng. Nâng cao chất lượng công tác này sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN. Giám sát hoạt động vay vốn là khâu quan trọng nhằm mục đích đảm bảo cho tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã cam kết, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể ảnh hưởng đến quá trình thu nợ sau này. Các phương pháp kiểm soát rủi ro cho vay có thể áp dụng bao gồm:  Giám sát hoạt động tài khoản của khách hàng.  Cập nhật và phân tích báo cáo tài chính của khách hàng định kỳ.  Giám sát khách hàng thông qua việc trả lãi, gốc định kỳ.  Viếng thăm và kiểm soát địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nơi cư ngụ của khách hàng .  Kiểm tra các hình thức bảo đảm tiền vay.  Giám sát hoạt động khách hàng thông qua mối quan hệ với khách hàng khác.  Giám sát khách hàng thông qua những thông tin thu thập khác Bước 6. Thanh lý hợp đồng vay vốn Quan hệ cho vay ngắn hạn DNVVN của ngân hàng với khách hàng kết thúc khi ngân hàng thu hồi hết gốc và lãi, khi đó hai bên sẽ làm thủ tục tái cấp hạn mức hoặc chấm dứt quan hệ vay vốn, thanh lý hợp đồng cũ. Các khoản cho vay được đảm bảo hoàn trả đầy đủ và đúng hạn là các khoản cho vay an toàn. Một số trường hợp, các khoản cho vay đã không được hoàn trả hoặc không được hoàn trả đúng kỳ hạn. Việc thanh toán không đúng kỳ hạn cho ngân hàng cho thấy những “ trục trặc” trong hoạt động của khách hàng vay vốn. Việc xem xét tìm ra nguyên nhân là quan trọng để giúp ngân hàng kịp thời đưa ra các quyết định mới liên quan đến tính an toàn của các khoản cho vay. Trường hợp khách hàng cố tình lừa đảo ngân hàng, cố tình nợ nần dây dưa, hoặc làm ăn yếu kém không còn phương cách cứu vãn, ngân hàng áp dụng phương án thanh lý tài sản, các phương án nhằm thu hồi nợ vay như phong tỏa tài khoản, phát mại tài sản, phát quyền đòi nợ, tước đoạt các khoản tiền gửi, bắt buộc nhận nợ… -17Trường hợp khách hàng có khó khăn về tài chính, nhưng vẫn kiên quyết tìm cách khắc phục để trả nợ ngân hàng và vẫn có tiềm năng trả nợ. Ngân hàng có thể áp dụng các phương pháp gia hạn nợ, giảm lãi, cơ cấu lại thời gian trả nợ hoặc cho vay thêm. 1.3.4. Chính sách cho vay ngắn hạn DNVVN Chính sách cho vay phản ánh cương lĩnh tài trợ của một ngân hàng, trở thành hướng dẫn chung cho cán bộ tín dụng và các nhân viên ngân hàng, tăng cường chuyên môn hóa trong phân tích hồ sơ vay vốn, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động cho vay nhằm hạn chế rủi ro, và nâng cao khả năng sinh lời. Chính sách cho vay của ngân hàng là cơ sở quan trọng để đảm bảo cho hoạt động cho vay đi đúng quỹ đạo, góp phần quyết định đến sự thành công hay thất bại của một ngân hàng. Một chính sách cho vay đúng đắn sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động cho vay, thu hút thêm khách hàng, phân tán rủi ro, tuân thủ theo pháp luật, chấp hành tốt chính sách của nhà nước, đảm bảo khả năng sinh lời cho ngân hàng cũng như tạo động lực cho nền kinh tế và xã hội phát triển. Mỗi ngân hàng thương mại đều có những đặc điểm riêng, và tùy thuộc vào tình hình của từng giai đoạn cụ thể, các ngân hàng phải xây dựng cho mình một chính sách cho vay phù hợp, với mỗi một giai đoạn chính sách cho vay có thể là mở rộng hoặc thu hẹp, chú trọng đến một nhóm khách hàng nào đó… Chính sách cho vay cần được xây dựng hợp lý, đúng đắn nhưng cần thiết phải linh hoạt. Vì nếu chính sách cho vay được thực hiện quá cứng nhắc thì Ngân hàng khó có thể thực hiện được khoản vay, giảm tính cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng. Các nội dung chính của chính sách cho vay ngắn hạn DNVVN bao gồm: + Định hướng quan hệ + Chính sách về cấp vốn + Chính sách về lãi suất, phí + Chính sách về bảo đảm tiền vay + Các chính sách cho vay đối với khách hàng đặc thù + Chính sách cho vay đối với từng đối tượng khách hàng cụ thể 1.3.5. Các nguyên tắc cho vay Hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN của ngân hàng thương mại cần phải tuân theo một số những nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh -18lời, các nguyên tắc này được cụ thể hóa trong các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của các Ngân hàng thương mại. Các nguyên tắc cho vay: Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) và lãi với thời gian xác định: các khoản cho vay của ngân hàng chủ yếu có nguồn gốc từ tiền gửi của khách hàng và các khoản ngân hàng vay mượn. Ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả các khoản gốc và lãi như đã cam kết. Do vậy, Ngân hàng cũng đòi hỏi khách hàng vay vốn phải thực hiện đúng cam kết này. Đây là điều kiện để ngân hàng tồn tại và phát triển. Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn vay theo mục đích được thỏa thuận với ngân hàng, không trái với các quy định của pháp luật và các quy định khác của ngân hàng cấp trên. Luật pháp quy định phạm vi hoạt động cho các ngân hàng, bên cạnh đó mỗi ngân hàng có mục đích và phạm vi hoạt động riêng. Mục đích tài trợ ghi trong hợp đồng cho vay giữa khách hàng với ngân hàng phải đảm bảo không trái những quy định của pháp luật và phù hợp với cương lĩnh hoạt động của Ngân hàng. Ngân hàng tài trợ vốn dựa trên phương án có hiệu quả của các doanh nghiệp, thực hiện nguyên tắc này là điều kiện để thực hiện nguyên tắc thứ nhất. Phương án hoạt động có hiệu quả giúp các doanh nghiệp đi vay minh chứng cho khả năng trả nợ của mình, các ngân hàng tin tưởng vào khả năng thu hồi vốn và lãi khi phát vay. Các khoản tài trợ vốn của ngân hàng phải gắn liền với việc hình thành tài sản cho các doanh nghiệp. Trong trường hợp xét thấy khoản vay kém an toàn, ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo khi đi vay. 1.4. Chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN của ngân hàng thương mại 1.4.1. Khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN tại Ngân hàng thương mại Chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN được hiểu là mức độ đáp ứng kịp thời, đầy đủ những nhu cầu vay vốn ngắn hạn một cách hợp lý của DNVVN, phù hợp với khả năng của ngân hàng và đáp ứng tốt những mục tiêu của nhà quản trị ngân hàng đưa ra mà chủ yếu là mục tiêu an toàn và lợi nhuận. Như vậy, Qua khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN có thể rút ra những nội dung chính về chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN của ngân hàng thương mại như sau:  Chất lượng cho vay được thể hiện bằng mức độ đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn ngắn hạn. Nó được thể hiện bằng sự hài lòng -19của khách hàng khi đến vay vốn ngân hàng, sự tăng trưởng số lượng khách hàng DNVVN cũng như sự tăng trưởng về dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN. Để đạt được tiêu chí này thì các ngân hàng thương mại phải có được chính sách cho vay hợp lý, linh hoạt, Quy trình cho vay ngắn gọn, thủ tục cho vay đơn giản dễ thực hiện. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng, sự tiện lợi của các địa điểm giao dịch cũng góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tiêu chí đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vay vốn ngắn hạn của DNVVN.  Đáp ứng tốt những mục tiêu của nhà quản trị ngân hàng đưa ra mà chủ yếu là mục tiêu an toàn là lợi nhuận: Mục tiêu của nhà quản trị ngân hàng thể hiện trong chiến lược phát triển toàn hệ thống, và cụ thể hóa một phần trong chính sách cho vay ngắn hạn DNVVN trong từng thời kỳ, thông thường mục tiêu chủ yếu là an toàn vốn vay và tạo ra lợi nhuận. Chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN thực sự tốt khi hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN đáp ứng tốt được các mục tiêu của nhà quản trị ngân hàng đề ra trong chính sách cho vay ngắn hạn DNVVN trong từ giai đoạn. Mặt khác, Ngân hàng là một đơn vị kinh tế hoạt động dưới sự điều chỉnh của môi trường pháp luật và những quy định của Nhà nước, do đó hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN có thể đáp ứng được các chỉ tiêu khác của nhà quản trị ngân hàng đề ra, nhưng nếu hoạt động này không tuân thủ pháp luật thì hoàn toàn không có chất lượng. Tạo lợi nhuận cho ngân hàng và an toàn vốn vay: Mục tiêu quản trị của các ngân hàng thương mại là mục tiêu lợi nhuận, hướng về lợi nhuận. Do vậy, hoạt động của cả hệ thống nói chung và hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN nói riêng đều được thiết lập, tổ chức vì mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. chính vì vậy, chỉ tiêu lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN. An toàn vốn vay là một cơ sở giúp ngân hàng thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Các chỉ tiêu phản ánh an toàn và tạo lợi nhuận cho ngân hàng là các chỉ tiêu phản ánh về tình hình nợ quá hạn, tình hình nợ xấu của ngân hàng, chỉ tiêu phản ánh tình hình tăng trưởng thu nhập từ cho vay ngắn hạn DNVVN, -20cũng như tỷ lệ thu nhập từ cho vay ngắn hạn DNVVN trong tổng thu nhập hoạt động toàn ngân hàng. Với quan điểm về chất lượng cho vay ngắn hạn DNVVN như vậy cho thấy sự cần thiết cần phải nâng cao chất lượng cho vay đối với các DNVVN, xét trên tất cả các khía cạnh từ phía Ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp; Ngân hàng nhà nước; Cơ quan quản lý địa phương, Chính phủ… 1.4.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với DNVVN Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN Dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN phản ánh quy mô vốn ngắn hạn tài trợ cho các DNVVN. Tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN là tiền đề để các ngân hàng thương mại thực hiện các mục tiêu của mình trong hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN, thể hiện mức độ cạnh tranh về hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN trên thị trường và tăng trưởng dư nợ là bước đầu tiên để Ngân hàng thương mại thực hiện mục tiêu lợi nhuận. + Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN (Dư nợ năm nay – dư nợ năm trước) x 100% Tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN = Dư nợ năm trước Tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN thể hiện rằng ngân hàng thương mại đang gia tăng quy mô cho vay đối với DNVVN. Nó thể hiện các sản phẩm cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại đang thu hút hay hấp dẫn các DNVVN, đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của đối tượng khách hàng này, đây có thể đánh giá phần nào chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng là tốt, cạnh tranh, thuận tiện và quản lý hoạt động cho vay ngắn hạn DNVVN tốt. Việc tăng trưởng quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn DNVVN là tiền đề tạo nên lợi nhuận cho ngân hàng, đánh giá khả năng cung cấp vốn cho các DNVVN, cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm gia tăng chi phí của ngân hàng và làm tăng mức độ tiềm ẩn rủi ro trong thu hồi nợ đối với ngân hàng nếu việc tăng dư nợ không dựa trên cơ sở thẩm định khách hàng kỹ. Do vậy, sử dụng chỉ tiêu chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay DNVVN để xem xét tính hấp dẫn, độ thu
- Xem thêm -