Tài liệu N thiết kế cơ sở dữ liệu “ quản lý vật tư “-trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 . §Æt VÊn ®Ò Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, ngµnh C«ng NghÖ Th«ng Tin ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã nhiÒu b-íc tiÕn nh¶y vät. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin tuy cßn non trÎ nh-ng tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ ®ang dÇn ®-îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. Tin häc ho¸ trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m gi¶m bít søc lao ®éng cña con ng-êi, tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian, ®é chÝnh x¸c cao, gän nhÑ vµ tiÖn lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc lµm thñ c«ng qu¶n lý trªn giÊy tê nhtr-íc ®©y. Tin häc ho¸ gióp thu hÑp kh«ng gian l-u tr÷, tr¸nh ®-îc thÊt l¹c d÷ liÖu, tù ®éng hÖ thèng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ c¸c th«ng tin theo nhu cÇu cña con ng-êi. Mét trong c¸c vÊn ®Ò ®ang rÊt ®-îc quan t©m trong t×nh h×nh hiÖn nay lµ vÊn ®Ò giao th«ng vËn t¶i . B¯i to¸n thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu “ qu°n lý 1 vËt t- “-trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu MICROSOFT ACCESS ®-îc ®-a ra víi mong muèn gióp cho ng-êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- cã thÓ xö lý vµ kiÓm so¸t th«ng tin víi ®é chÝnh x¸c cao , nhanh gän vµ tiÖn lîi h¬n. PhÇn 2 . Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu . I ) Chøc n¨ng cña ch-¬ng tr×nh . 1 ) HÖ thèng qu¶n lý vËt t- bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh sau : Ch-¬ng tr×nh chÝnh CËp nhËt T×m kiÕm In b¸o c¸o a ) Chøc n¨ng cËp nhËt : b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm : Theo c¸c th«ng tin kh¸c nhau ®Ó ®-a ra c¸c b¸o c¸o hoÆc hiÓn thÞ c¸c th«ng tin chi tiÕt cã liªn quan . 2 c ) Chøc n¨ng In b¸o c¸o : Cho phÐp ng-êi dïng ®-a ra c¸c th«ng tin kh¸c nhau vÒ vËt t-. 2 ) C¸c s¬ ®å chøc n¨ng ph©n r· cña ch-¬ng tr×nh . a ) Chøc n¨ng cËp nhËt . CËp nhËt CËp nhËp vÒ m¸y tÝnh CËp nhËt vÒ m¸y tÝnh CËp nhËt vÒ m¸y tÝnh  CËp nhËtm¸y tÝnh: Cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ nhËp thªm ,söa , xo¸ c¸c th«ng tin chÝnh trong b¶ng d÷ liÖu vÒ m¸y tÝnh nh- : sè thø tù , m· may tinh, tªn m¸y tÝnh, ng-êi ng-êi sö dông, ng-êi qu¶n lý , lo¹i m¸y tÝnh, .. .  CËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ m¸y tÝnh:cho phÐp ng-êi s÷ dông thùc hiÖn c¸c thao t¸c vÒ s÷a , thªm , xo¸ th«ng tin trong b¶ng 3  CËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c lo¹i t : cho phÐp cËp nhËp , bæ sung , thay thÕ c¸c lo¹i m¸y tÝnh , m· sè m¸y tÝnh , ... b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm . T×m kiÕm T×m kiÕm c¸c th«ng tin theo tªn ng-êi sö dông T×m m¸ykiÕm tÝnh th«ng tin chÝnh vÒ tõng lo¹i m¸y tinh T×m kiÕm theo m· sè m¸y tÝnh T×m kiÕm theo m· sè ng-êi sö dông  T×m kiÕm th«ng tin chÝnh vÒ tõng m¸y tinh: Th«ng tin chÝnh vÒ m¸y tinh bao gåm cã : sè thø tù , m· m¸y tÝnh, tªn m¸y tÝnh, ngµy mua , ngay sö dông , ng-êisö dông, 4  T×m kiÕm th«ng tin theo tªn ng-êi sö dông: Th«ng tin vÒ may tinh va ng-êi sö dông m¸y nh- : tªn ng-êi s- dông ,m· sè SV ,tªn m¸y tÝnh , m· m¸y tÝnh.....  T×m kiÕm th«ng tin theo m· sè m¸y tÝnh: Cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ t×m thong tin vÒ may tÝnh vµ th«ng tin liªn quan ®Õn m¸y tinh nh- :tªn tªn m¸y tinh , m¸y cßn s- dông tèt kh«ng hay háng va hong bé  T×m kiÕm th«ng tin theo m· phan nµo,... sè SV s- dông m¸y tÝnh: chøc n¨ng nµy gióp ng-êi sö dông cã thÓ xem th«ng tin liªn quan ®Õn m¸y tÝnh va ng-êi sö dông m¸y tÝnh,... c ) Chøc n¨ng In b¸o c¸o. In b¸o c¸o In ra th«ng tin chÝnh vÒ m¸y tÝnh In ra th«ng tin ve ng-êi sö dung m¸y tÝnh In ra th«ng tin vÒ c¸c thiÕt bÞ da háng cÇn ®-îc söa ch÷a 5 In ra c¸c th«ng tin khi t×m kiÕm  In th«ng tin chÝnh vÒ m¸y tÝnh: sau khi thùc hiÖn t×m kiÕm th«ng tin chÝnh vÒm¸y tÝnh, ng-êi qu¶n lý cã thÓ sö dông chøc n¨ng In th«ng tin ®Ó in ra b¶n thèng kª ,b¸o c¸o vÒ m¸y tÝnh ®ã. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp ng-êi qu¶n lý in ra c¸c th«ng tin chÝnh cña tÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh trªn cïng 1 b¶n thèng kª .  In th«ng tin vÒ ng-êi sö dông m¸y tÝnh: Cho phÐp ng-êi qu¶n lý cã thÓ in ra b¸o c¸o tæng kÕt trong tõng quý  In th«ng tin vÒ c¸c thiÕt bÞ cÇn ®-¬c sö ch÷a: Cho phÐp ng-êi qu¶n lý In ra th«ng tin vÒ c¸c thiÕt bÞ dang háng, ..  In th«ng tin t×m kiÕm : Chøc n¨ng nµy gióp ng-êi qu¶n lý in ra th«ng tin khi t×m kiÕm cÇn in ra .. II ) ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 6 1 ) ThiÕt kÕ c¸c B¶ng ( Table ) :§Ó l-u gi- th«ng tin cña ch-¬ng tr×nh. a) B¶ng “QL m¸y tÝnh“dïng ®Ó l-u tr- th«ng tin vÒ m¸y tÝnh nh-:m· m¸y tÝnh,tªn may tÝnh. b)B°ng “QL ng¯y sö dông: Dïng ®Ó l­u tr­ th«ng tin nh­: ngay sö dung ,m· phßng. 7 c) B¶ng “QL ng­êi tr«ng“ dïng ®Ó l-u tr- th«ng tin vÒ : m· pong , ng-êi tr«ng , thêi gian tr«ng ,thiÕt bÞ, háng hay kh«ng ,… 8  d) B¶ng “QL sv sd1“ dïng ®Ó l-u tr- th«ng tin vÒ:m· sinh viªn , hä tªn , líp , m· m¸y tÝnh sö dông . 9  e) B¶ng “QL thiÕt bÞ“ dïng ®Ó l-u tr- th«ng tin vÒ: m· m¸y tÝnh, tªn thiÕt bÞ, Nµy mua, ®¬n gi¸. 10   Mèi liªn hÖ : 11 2> T¹o ra c¸c truy vÊn : §Ó t¹o mét Query : chän Object lµ queries - New - Design ,sau ®ã chän c¸c b¶ng hay query ®Ó t¹o query míi , kÝch ph¶i vµo c¸c tr-¬ng cÇn chän , ®Æt thuéc tÝnh cho c¸c tr-êng ... a)Truy vÊn theo m· m¸y tÝnh : 12 a) T¹o ra truy vÊn “ TEN NGUOI SU DUNG” dïng ®Ó t×m kiÕm hä tªn ,líp m· sinh viªn ,m· m¸y sö dông nµy sö dông,… b) T¹o ra truy vÊn “ THEO MA MAY TINH” ®Ó t×m kiÕm tªn m¸y tÝnh , m· phßng, tªn thiÕt bÞ, háng,m¸t…  13 c) T¹o ra truy vÊn “ THEO MSSV” ®Ó t×m kiÕm l¬p, ng¯y sinh viªn sö dông m¸y tÝnh,tªn phßng,tªn m¸y tÝnh…  d) T¹o ra truy vÊn THEO TEN MAY ®Ó t×m kiÕm m· m¸y tÝnh, ten phong, ngµy sö dông… 14 4 ) T¹o c¸c mÉu biÓu ( Forms ) . a )T¹o mÈu biÓu QL NGUOI TRONG ®Ó nhËp d÷ liÖu ( gåm cã : m· phßng thêi gian, ng-êi tr«ng ,kiÓm tra, m· m¸y, tªn thiÕt bÞ…: 15 b)t¹o mÉu biÓu QL SV SU DUNG dÓ nhËp d÷ liÖu(gåm cã : m· sè sinh viªn , ho tªn m· m¸y sö dông) : c) T¹o mÉu biÓu THIET BI ®Ó ghi d- liÖu( gåm cã : m· may tÝnh, tªn thiÕt bÞ, ngµy mua…) : 16 d) T¹o mÉu biÓ NGAY SD1 để nhập dữ liệu : f) Tạo ra các mẩu biểu sau để nhập dữ liệu : 17 18 d)T¹o mÉu biÓu KT 1 ®Ó kiÓm tra theo tªn ng-êi sö dung m¸y tÝnh : 5) Tạo ra cac Reports : 19 a) In d- liÖu ra theo QL NGUOI TRONG (qu¶n lý ng-êi tr«ng) : b) In ra theo thiÕt bÞ cÇn thiÕt (bao gồm tªn thiªt bÞ m· may tÝnh,ngµy mua ,®¬n gi¸) 20
- Xem thêm -