Tài liệu Một vài giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng giầy dép việt nam tại thị trường hoa kỳ.

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tõ khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ ®· cã nh÷ng bíc nh¶y vät ®¸ng kÓ. Tèc ®é t¨ng trëng liªn tôc gia t¨ng qua c¸c n¨m, thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi cã nh÷ng bíc tiÕn míi, ®êi sèng nh©n d©n dÇn ®îc c¶i thiÖn. Do vËy nhu cÇu tiªu dïng lµ rÊt lín ®Æc biÖt lµ nhu cÇu vÒ ®Çu t x©y dùng nhµ cöa vËt kiÕn tróc. §Ó b¶o cho c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh thùc hiÖn thµnh c«ng chóng ta ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c t vÊn x©y dùng, t vÊn thiÕt kÕ, thiÕt kÕ...C«ng ty ®Çu t c«ng tr×nh du lÞch (DETUORPRO) ®îc thµnh lËp do c¬ quan s¸ng lËp lµ ViÖn Khoa häc ViÖt Nam nay lµ Trung t©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia víi chøc n¨ng lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ kiÕn tróc, x©y dùng, gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng, thÈm ®Þnh dù ¸n, thi c«ng l¾p ®Æt c¬ ®iÖn c«ng tr×nh...Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a kü thuËt x©y dùng vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®· t¹o nªn nh÷ng nÐt ®Æt trng cho c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty thùc hiÖn. Sù hoµn mü vÒ kiÕn tróc cïng víi c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ hoµn chØnh t¹o nªn c¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi phï hîp víi cuéc sèng hiÖn ®¹i vµ ®¸p øng kÞp thêi víi nhu cÇu cña thÞ trêng. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· t¹o ®îc lßng mÕn mé cña c¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty nãi chung vµ ho¹t ®éng ®Çu t nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña quý c«ng ty vµ sù híng dÉn cña ThÇy gi¸o Vò kim To¶n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. PhÇn I LÞch sö h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn c«ng tr×nh du lÞch( DETOURPRO ) 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña DETOURPRO c«ng ty C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn c«ng tr×nh du lÞch ra ®êi víi tiÒn th©n lµ trung t©m nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh phôc vô du lÞch trùc thuéc ViÖn Khoa häc ViÖt Nam (nay lµ Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia). C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 15/VKH-Q§ ngµy 19/01/1993 cña ViÖn Khoa häc ViÖt Nam díi h×nh thøc lµ doanh nghiÖp Nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 21 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta c«ng ty ®· kh«ng ngõng tù bæ sung vµ hoµn thiÖn m×nh ®iÒu ®ã còng ® îc thÓ hiÖn qua viÖc bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh cho phï hîp víi nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i c«ng ty ®· 2 lÇn bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh: LÇn I: Vµo ngµy 28/2/995 c«ng ty ®· ®¨ng ký thªm kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ s¶n xuÊt l¾p r¸p thiÕt bÞ ®IÖn tö d©n dông LÇn II: §Õn ngµy 23/11/1996 tiÕp tôc bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh lµ: T vÊn x©y dùng; Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh øng dông c«ng nghÖ míi, l¾p ®Æt c¬ ®iÖn c«ng tr×nh, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. Nh vËy c¸c dÞch vô mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp lµ: -T vÊn x©y dùng bao gåm : lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p. C«ng ty cã nh÷ng chuyªn gia giái, giµu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc lËp dù ¸n, trong c«ng t¸c tæ chøc ®Êu thÇu sÏ ®em l¹i sù hµi lßng cho chñ ®Çu t. -ThiÕt kÕ kiÕn tróc x©y dùng. C«ng ty cã ®éi ngò thiÕt kÕ nhiÖt t×nh s¸ng t¹o víi tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, kÕt hîp víi m¹ng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i ®îc kÕt nèi Internet lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng thµnh c«ng. -ThiÕt kÕ, cung cÊp l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kü thuËt bao gåm: hÖ thèng l¹nh vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã, hÖ thèng thang m¸y, hÖ thèng xö lý vµ cÊp níc s¹ch vµ níc th¶i, hÖ thèng cÊp tho¸t níc vµ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cøu ho¶, hÖ thèng ®iÖn, th«ng tin vµ b¸o ch¸y. C¸c hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ víi sù trî gióp cña c¸c phÇn mÒm chuyªn dông. Ho¹t ®éng cña chóng ®îc m« pháng trªn m¸y tÝnh ngay trong giai ®o¹n thiÕt kÕ. §ã lµ c¬ së ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ kü thuËt c«ng tr×nh. Xëng c¬ khÝ cña c«ng ty lµ n¬i biÕn nh÷ng ý tëng thiÕt kÕ thµnh hiÖn thùc. Xëng ®îc bè trÝ trªn diÖn tÝch ®Êt 1000m2 vµ ®îc trang bÞ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng. Xëng cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, c¸c côm chi tiÕt vµ s¶n xu©t c¸c s¶n phÇm hµng lo¹t phôc vô cho viÖc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng c¬ ®iÖn c«ng tr×nh. -Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ -Kinh doanh Ên phÈm, catalog, tËp gÊp vµ lÞch c¸c lo¹i, kinh doanh qu¶ng c¸o tÊm lín, biÓn hép mi ca… Tr¶i qua qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ®Çy ch«ng gai thö th¸ch ®Õn nay c«ng ty ®· cã ®éi ngò chuyªn gia lµnh nghÒ trªn 80 ngêi ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kiÕn tróc, x©y dùng, kü thuËt vµ kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ- kü thuËt tæng thÓ cïng víi nh÷ng dÞch vô hoµn h¶o cho kh¸ch hµng hµng. §éi ngò céng t¸c viªn tõ c¸c trêng ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu trong níc còng nh sù liªn kÕt víi c¸c c«ng ty níc ngoµi nh CIG ( Ph¸p), Meinhardt (Australia) ®· ®em l¹i nguån lùc vµ søc m¹nh cho c«ng ty. C¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· ® îc c«ng ty t vÊn thµnh c«ng lµ: 1. Khu BiÖt thù vµng Khu BiÖt thù vµng lµ mét tæ hîp kh¸ch s¹n 4 sao ®îc liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vµ §an M¹ch. Tæng vèn ®Çu t lµ 8 triÖu USD, c«ng ty ®· thiÕt kÕ vµ gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng tr×nh hoµn thµnh ®óng thêi h¹n vµ ®a vµo sö dông n¨m 1996. 2.Tæ hîp Du lÞch Tourane-§µ N½ng Lµ c«ng tr×nh do thi c«ng thiÕt kÕ ®· ®a vµo sö dông n¨m 1999. C«ng tr×nh lµ mét tæ hîp cña mét kh¸ch s¹n vµ mét côm biÖt thù, s©n Tennis, bÓ b¬i, c«ng viªn ven biÓn víi tæng vèn ®Çu t trªn 60 tû. 3.Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh hµng kh«ng ViÖt Nam 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty thiÕt kÕ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000 c«ng ty ® a vµo sö dông. §ã lµ mét toµ nhµ 9 tÇng: lµ n¬i lµm viÖc cña tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. Tæng vèn ®Çu t lµ 35 tû ®ång. 4. Trung t©m kü thuËt cao bÖnh viÖn 108 Lµ c«ng tr×nh kiªn cè víi hÖ thèng m¸y mãc y häc hiÖn ®¹i. Trung t©m lµ toµ nhµ cao 10 tÇng cã s©n ®ç trùc th¨ng. C«ng ty lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ ®ång thêi l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh nµy. Tæng vèn ®Çu t lµ 240 tû ®ång, hiÖn c«ng tr×nh ®ang thi c«ng vµ sÏ ®a vµo sö dông n¨m 2004. 5.Nhµ ë V¨n phßng Quèc héi Lµ toµ nhµ cao 9 tÇng lµ n¬i lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cña ®¹i biÓu Quèc héi sau mçi kú hîp. C«ng tr×nh ®Çu t 35 tû ®ång. C«ng ty ®· thiÕt kÕ xong. 6.Trung t©m th¬ng m¹i tØnh S¬n La Lµ c«ng tr×nh cao 7 tÇng víi tæng møc ®Çu t lµ 60 tû ®ång. C«ng tr×nh lµ trung t©m triÓn l·m, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, n¬i kinh doanh vui ch¬i gi¶i trÝ, cho thuª v¨n phßng cña tØnh. C«ng tr×nh do c«ng ty lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ. HiÖn nay c«ng tr×nh ®ang ®îc thi c«ng. VÒ thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kü thuËt: C«ng ty ®· nhËn l¾p ®Æt cho nhiÒu c«ng tr×nh nh l¾p ®Æt hÖ thèng l¹nh c«ng nghiÖp, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, th«ng giã, hÖ thèng läc bôi v« trïng, phßng s¹ch, hÖ thèng cÊp nhiÖt, hÖ thèng níc s¹ch vµ níc th¶i, hÖ thèng tho¸t níc c«ng tr×nh, hÖ thèng khÝ nÐn y tÕ... t¹o ®îc lßng tin cho kh¸ch hµng. C¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu lµ: - ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho Nhµ h¸t lín Hµ Néi hîp t¸c cïng c«ng ty Carrier (Mü) vµ c«ng ty Meinhart cña Australia - L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Nhµ m¸y ®iÖn Stanley liªn kÕt víi c«ng ty Yurtec( NhËt b¶n) - L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, cÊp tho¸t níc, hÖ thèng cøu ho¶ cho toµ nhµ lµm viÖc cña §¹i sø qu¸n NhËt b¶n t¹i Hµ Néi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - L¾p ®Æt khu vùc c¬ khÝ( HÖ thèng xö lý níc, cÊp nhiÖt, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ) cho c«ng tr×nh n©ng cÊp t¹i BÖnh viÖn B¹ch Mai- Hµ Néi. II. Tæ chøc bé m¸y vµ c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty 1. Tæ chøc bé m¸y Trong t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay viÖc tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. ChÝnh v× vËy nguyªn t¾c mµ C«ng ty ¸p dông trong viÖc tæ chøc bé m¸y cña m×nh lµ gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Ban Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh tÕ-Tµi chÝnh Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ,x©y dùng Phßng KCS Trung t©m kü thuËt nhµ cao tÇng Trung t©m TTQC -Du lÞch Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Xëng t Xëng t Xëng t vÊn vÊn vÊn thiÕt thiÕt thiÕt kÕ I kÕ II kÕ III 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban a) Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty chôi tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. NhiÖm vô cña Gi¸m ®èc lµ: -Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh -TuyÓn dông lao ®éng - Qu¶n lý tµi chÝnh - KiÓm tra vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña c¸c phßng, trung t©m Phã Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ phÇn ®îc ph©n c«ng. §iÒu hµnh c«ng ty khi Gi¸m ®èc uû nhiÖm. b) Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ:  Nghiªn cøu tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng bé phËn phï hîp víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty.  X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m, dµi h¹n vÒ viÖc sö dông, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô phï hîp víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh.  Theo dâi chØ ®¹o ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch khi ®îc phª duyÖt. Lµm c¸c thñ tôc thµnh lËp, gi¶i thÓ, s¸p nhËp c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty.  §Ò xuÊt ý kiÕn, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho ng êi lao ®éng. Ký kÕt hîp ®ång, ®Ò b¹t, n©ng l¬ng, thuyªn chuyÓn c¸n bé. Cö ngêi lao ®éng ®i häc tËp, ®i c«ng t¸c níc ngoµi. Thùc hiÖn viÖc khen thëng kû luËt, ®¶m b¶o chÕ ®é BHXH, BHYT, hu chÝ cho ngêi c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty theo chÕ ®é hiÖn hµnh vµ theo Quy chÕ cña c«ng ty ®· ®Ò ra.  So¹n th¶o vÒ lÒ lèi lµm viÖc cña l·nh ®¹o c«ng ty vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®ã.  Qu¶n lý Th viÖn khoa häc kü thuËt cña c«ng ty . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh: v¨n th, lu tr÷, b¶o vÖ c¬ quan, tæ chøc dÞch vô ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty . c) Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh §øng ®Çu phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ kÕ to¸n tr ëng. KÕ to¸n trëng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn mäi chÕ ®é, nguyªn t¾c tµi chÝnh kÕ to¸n trong c«ng ty. Th«ng qua c«ng viÖc cña m×nh thêng xuyªn nghiªn cøu ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong c«ng ty ®Ó gióp c«ng ty c¶i tiÕn qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®ång vèn, khai th¸c vµ sö dông mäi nguån lùc cña c«ng ty ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô cô thÓ lµ:  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo quý, n¨m, dµi h¹n, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty ®ång thêi theo dâi kiÓm tra ph©n tÝch ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng quü tiÒn l¬ng vµ lËp b¶ng l¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.  X©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt kinh tÕ, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho c¸c s¶n phÈm theo chÕ ®é Nhµ níc vµ Quy chÕ cña c«ng ty.  KÕ to¸n trëng tæ chøc vµ thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kÕ to¸ntµi chÝnh trong c«ng ty.  Gióp Gi¸m ®èc trong viÖc giao nhËn, sö dông b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc ®îc CÊp trªn vµ Nhµ níc giao. §iÒu hoµ, ®iÒu tiÕt tiÒn vèn vËt t tµi s¶n gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn c«ng ty. B¶o qu¶n tiÒn mÆt vµ c¸c Ên chØ cã gi¸ trÞ nh tiÒn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Ò xuÊt ý kiÕn, biÖn ph¸p thùc hiÖn chÕ ®é thu nép ng©n s¸ch Nhµ níc, nghÜa vô víi cÊp trªn vµ gi¶i quyÕt nghÜa vô, quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng.  Tæng hîp b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh, quý, n¨m vµ ph©n tÝch mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo chÕ ®é Nhµ níc hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty.  KÕ to¸n trëng tæ chøc huÊn luyÖn nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh kÕ to¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ tæ chøc qu¶n lý, l u tr÷ tµi liÖu hå s¬ thuéc lÜnh vùc phßng qu¶n lý. d) Phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (KCS) Phßng KCS cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc trong qu¶n lý ®IÒu hµnh c«ng viÖc ®· ®îc quy ®Þnh trong ®IÒu lÖ c«ng ty. Khi cÇn thiÕt Gi¸m ®èc cã thÓ giao cho c¸c tr ëng phßng gi¶I quyÕt c¸c c«ng viÖc kh¸c ngoµi ph¹m vi nhiÖm vô quyÒn h¹n ®· ®îc quy ®Þnh trong ®IÒu lÖ cña c«ng ty. Trong mäi lÜnh vùc c«ng t¸c hoÆc mçi c«ng viÖc liªn quan ®Õn nhiÒu phßng ban th× chØ ph©n c«ng cho mét phßng chñ tr× cßn c¸c phßng kh¸c cã tr¸ch nhiÖm tham gia theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh ®· ®îc Gi¸m ®èc quy ®Þnh. Chøc n¨ng cña phßng KCS lµ phßng chøc n¨ng gióp l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty. NhiÖm vô chñ yÕu cña KCS lµ:  Trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng cña Nhµ níc phßng híng dÉn, ®«n ®èc, gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong c«ng ty thùc hiÖn.  KiÓm tra kü thuËt vµ chÊt lîng hå s¬ tríc khi xuÊt xëng. e) Trung t©m thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh Trung t©m thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ba xëng thiÕt kÕ. Mçi xëng thiÕt kÕ lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong lÜnh vùc t vÊn x©y 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dùng thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao vµ chñ ®éng khai th¸c hîp ®ång, ®îc hëng l¬ng theo s¶n phÈm trªn c¬ së møc kho¸n cña c«ng ty. NhiÖm vô cña c¸c xëng lµ:  LËp dù ¸n tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi x©y dùng c«ng tr×nh  ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh  LËp hå s¬ mêi thÇu  Tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ mêi thÇu  KiÓm ®Þnh dù ¸n, thÈm kª c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty kh«ng thiÕt kÕ  C¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc c«ng ty giao f) Trung t©m kü thuËt nhµ cao tÇng Lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc kü thuËt nhµ cao tÇng. Trung t©m thùc c¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao. Chñ ®éng khai th¸c hîp ®ång. §îc hëng l¬ng theo møc kho¸n cña c«ng ty. Trung t©m cã nhiÖm vô lµ:  T vÊn thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc kü thuËt c«ng tr×nh: ( ®iÖn l¹nh, th«ng giã, ®iÖn, níc, thang m¸y …)  Tham gia vµo c¸c dù ¸n trong c¸c lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng  Thi c«ng l¾p ®Æt c¬ ®IÖn c«ng tr×nh  C¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc c«ng ty giao g) Trung t©m th«ng tin qu¶ng c¸o- Du lÞch Lµ ®¬n vÞ kinh doanh trong lÜnh vùc th«ng tin qu¶ng c¸o- Du lÞch. Trung t©m thùc c¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao. Chñ ®éng khai th¸c hîp ®ång, hëng l¬ng theo møc kho¸n cña c«ng ty. NhiÖm vô cña trung t©m lµ:  Kinh doanh Ên phÈm, catalog, tËp gÊp vµ lÞch c¸c lo¹i… 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Kinh doanh qu¶ng c¸o tÊm lín, biÓn hép mi ca, ®iÖn tö vµ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c  Kinh doanh dÞch vô du lÞch  C¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc c«ng ty giao h) Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Phßng kÕ ho¹ch ®ång t lµ phßng tham mu cho l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. NhiÖm vô cô thÓ cña phßng lµ:  LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh  Theo dâi, kiÓm tra, quyÕt to¸n, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch  NghiÖm thu, x¸c nhËn vµ qu¶n lý s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt  LËp kÕ ho¹ch lao ®éng, ®Þnh møc s¶n phÈm  Tham gia lËp b¶ng l¬ng cho c¸c bé phËn trong c«ng ty 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Ho¹t ®éng ®Çu t vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t t¹i c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng tr×nh du lÞch (DETOURPRO) I. T×nh h×nh ®Çu t chung trong c«ng ty C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn c«ng tr×nh du lÞch ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc t vÊn x©y dùng, thiÕt kÕ kü thuËt vµ l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ. V× vËy, ®Çu t hµng n¨m cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ. §Ó kh¼ng ®Þnh vÞ ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong Tæng c«ng ty vµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña th¬ng trêng trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty kh«ng ngõng chó träng ®Çu t cho con ngêi vµ trang thiÕt bÞ ®Ó cã ®ñ tiÒm n¨ng tham gia vµo c«ng tr×nh lín. BiÓu hiÖn cô thÓ lµ: VÒ con ngêi: c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé lµ nh÷ng chuyªn gia lµnh nghÒ cã nhiÒu kinh nghiÖm cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kiÕn tróc, x©y dùng, kü thuËt kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ®a ra gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt tèt nhÊt. Hµng n¨m c«ng ty thêng xuyªn tæ chøc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i båi dìng, tËp huÊn c¸c líp nghiÖp vô ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ®Ó kÞp thêi ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng vµ cËp nhËt ®îc th«ng tin v¨n b¶n míi cña Bé X©y dùng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña m×nh. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tæ chøc héi nghÞ khoa häc vÒ kiÕn tróc, céng t¸c víi mét sè trêng ®¹i häc vµ viÖn nghiªn cøu cña trong níc vµ c¸c c«ng ty níc ngoµi nh CIG (Ph¸p), Meinhardt( Australia)… VÒ thiÕt bÞ: C«ng ty trang bÞ cho tÊt c¶ c¸c phßng ban hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i ®îc kÕt nèi néi bé vµ nèi m¹ng Internet nªn con ® êng th«ng tin rÊt nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ th«ng tin ®îc cËp nhËt thêng xuyªn. §èi víi xëng c¬ khÝ cña c«ng ty ®îc bè trÝ trªn diÖn tÝch 1000m2 vµ còng ®îc trang bÞ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i chuyªn dïng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Vèn vµ nguån vèn ®Çu t Do s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phÇn lín lµ s¶n phÈm vÒ t vÊn thiÕt kÕ. H¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt l¹i mang tÝnh chÊt thêi vô vµ thêi ®iÓm, sö dông chÊt x¸m, tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña lao ®éng lµ chñ yÕu nªn ®Çu t cho tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm mét tû lÖ nhá vµ chiÕm ®a sè lµ chi phÝ vÒ nh©n c«ng. Nguån vèn ®Çu t kh«ng cÇn lín mµ hiÖu qu¶ kinh tÕ l¹i cao. Nguån vèn ®Çu t trong n¨m 2001 vµ 2002 ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT 1 I ChØ tiªu TH n¨m 2001 KH n¨m 2002 TH n¨m 2002 KH n¨m 2003 % thùc hiÖn 2002 so víi thùc hiÖn 2001 % thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch n¨m 2002 % kÕ ho¹ch 2002 so víi kÕ ho¹ch 2003 3 4 5 6 7 8 9 1.589 1000 500 1.986 1245 700 3.672 756 800 4.176 1.089 967 231% 124.5% 160% 185% 60.7% 114.2% 210.3% 87.5% 870 300 98 150 900 400 78 198 1000 400 90 200 800 500 80 140 2 THEO NGUåN VèN Vèn tù cã Vèn vay ng©n hµng Nguån vèn kh¸c Theo kho¶n môc chi phÝ ThiÕt bÞ Nh©n c«ng KHCB C¸c chi phÝ kh¸c 138% ChÝnh v× cã sù ®Çu t hîp lý mµ doanh thu cña c«ng ty liªn tôc gia t¨ng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Doanh thu III. N¨m 2000 5.123 N¨m 2001 7.562 N¨m 2002 9.780 Ph¬ng ph¸p lËp dù ¸n t¹i c«ng ty LËp dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c xëng t vÊn thiÕt kÕ. Mçi xëng thiÕt kÕ cã c¸n bé lËp dù ¸n riªng, am hiÓu vÒ lËp dù ¸n (®· qua c¸c líp ®µo t¹o ng¾n hoÆc dµi h¹n vÒ c«ng t¸c lËp dù ¸n) ®ång thêi còng lµ ngêi hiÓu biÕt hay biÕt thiÕt kÕ kü thuËt. Do vËy c«ng t¸c lËp dù ¸n cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh rÊt hiÖu qu¶ (lËp ®îc ph¬ng ¸n tèi u). C«ng ty chñ yÕu lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. Khi cã nhiÖm vô cña trªn giao vÒ lËp dù ¸n hoÆc cã ®¬n ®Æt hµng t vÊn lËp dù ¸n, c¸c xëng tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. §Ó lËp ® îc dù ¸n kh¶ thi c¸n bé phô tr¸ch lËp dù ¸n sÏ thu thËp c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n nh: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -HiÖn tr¹ng khu vùc n¬i ®Æt dù ¸n, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng -§iÒu kiÖn khÝ hËu, khÝ tîng thuû v¨n ®Þa chÊt c«ng tr×nh (nÕu cÇn) -C¸c nguån cung cÊp vÒ gi¸ c¶, ®iÖn níc, nh©n lùc, th«ng tin liªn lac, vËt liÖu x©y dùng … -ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm -X¸c ®Þnh nguån vèn, tû lÖ l·i suÊt, thêi h¹n vay cã v¨n b¶n cña c¸c tæ chøc tµi trî vèn thùc hiÖn dù ¸n Tr×nh tù vµ néi dung cô thÓ cña lËp dù ¸n vÒ c¬ b¶n ®îc tu©n thñ nghiªm ngÆt theo nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-ChÝnh phñ ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ. Néi dung thùc hiÖn nh sau: 1. X¸c ®Þnh nh÷ng c¨n cø ph¶i ®Çu t 2. Lùa chän h×nh thøc ®Çu t 3. Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c yÕu tè ph¶i ®¸p øng 4. C¸c ph¬ng ¸n ®Þa ®iÓm cô thÓ phï hîp víi quy ho·ch©y dùng 5. Ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c 6. Ph©n tÝch lùa chän ph¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ 7. C¸c ph¬ng ¸n kiÕn tróc, gi¶i ph¸p x©y dùng, thiÕt kÕ s¬ bé cña c¸c ph¬ng ¸n ®Ò nghÞ lùa chän, gi¶i ph¸p qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i trêng 8. X¸c ®Þnh râ nguån vèn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tæng møc ®Çu t vµ nhu cÇu vèn theo tiÕn ®é. Ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®Çu t 9. Ph¬ng ¸n qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông lao ®éng 10. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t 11. C¸c mèc thêi gian chÝnh thøc thùc hiÖn ®Çu t 12. KiÕn nghÞ h×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13. X¸c ®Þnh chñ ®Çu t 14. Mèi quan hÖ vµ tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Õn dù ¸n Sau khi lËp xong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, c¸n bé phô tr¸ch tr×nh duyÖt b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. NÕu b¸o c¸o ®îc chÊp nhËn vµ cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t th× c«ng ty tiÕp tôc ®øng ra lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ tiÕn hµnh tæ chøc ®Êu thÇu. IV. C«ng t¸c ®Êu thÇu vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i c«ng ty Ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty phÇn lín lµ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu do sù ph©n c«ng cña Tæng c«ng ty hoÆc do c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuª t vÊn. LËp hå s¬ mêi thÇu ®îc tiÕn hµnh t¹i c¸c xëng thiÕt kÕ. V× lËp hå s¬ mêi thÇu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mçi cuéc ®Êu thÇu nªn viÖc lËp hå s¬ mêi thÇu ®îc c¸n bé cña xëng tiÕn hµnh rÊt cÈn thËn vµ kü lìng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ ho¹t ®éng t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng nªn thêng tæ chøc c¸c cuéc ®Êu thÇu x©y l¾p. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p ®îc c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo Quy chÕ ®Êu thÇu bao gåm c¸c néi dung sau: 1. S¬ tuyÓn nhµ thÇu: V× c¸c gãi thÇu do c«ng ty tæ chøc quy m« vèn < 200 tû ®ång nªn kh«ng tiÕn hµnh s¬ tuyÓn nhµ thÇu. 2. LËp hå s¬ mêi thÇu: §Ó lËp ®îc hå s¬ mêi thÇu cã chÊt lîng c«ng ty tæ chøc nhiÒu ®ît båi dìng, tËp huÊn vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu cho c¸n bé trong xëng vµ tham kh¶o c¸c hå s¬ mêi thÇu thµnh c«ng. C«ng viÖc cô thÓ lµ:  Th mêi thÇu hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu, néi dung bao gåm: tªn vµ ®Þa chØ cña Bªn mêi thÇu; kh¸i qu¸t dù ¸n, thêi gian x©y dùng vµ mét sè néi dung kh¸c.  MÉu ®¬n dù thÇu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu bao gåm: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n; nguån vèn thùc hiÖn dù ¸n, tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông, yªu cÇu n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ ®Þa vÞ hîp ph¸p cña nhµ thÇu, c¸c chøng cø, nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn nhµ thÇu. §ång thêi nÕu thÊy cÇn thiÕt c«ng ty tiÕn hµnh héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu ®Ó gi¶i ®¸p c©u hái cña nhµ thêi vµ hoµn thiÖn hå s¬ mêi thÇu.  C¸c ®iÒu kiÖn u ®·i (nÕu cã)  C¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶ng tiªn l îng vµ chØ dÉn kü thuËt.  TiÕn ®é thi c«ng: C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña tõng dù ¸n vµ yªu cÇu vÒ kü thuËt mµ ®a ra tiÕn ®é thi c«ng cho phï hîp  §a ra ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång  MÉu b¶o l·nh dù thÇu  MÉu th¶o thuËn hîp ®ång  MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång Sau khi lËp hå s¬ mêi thÇu hoµn chØnh, nÕu ® îc yªu cÇu c«ng ty tiÕn hµnh: 3. Göi th mêi thÇu hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu 4. NhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu: C«ng ty kh«ng trùc tiÕp ®øng ra nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ mêi thÇu mµ do bªn A( chñ ®Çu t) ®øng ra tiÕp nhËn. 5. Më thÇu: ViÖc më thÇu do bªn A tæ chøc 6. §¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu: §¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng. §¸nh gi¸ nh thÕ nµo ®Ó lùa chän ®îc nhµ thÇu tèt nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®îc sù c¹nh tranh, c«ng b»ng gi÷a c¸c nhµ thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh nh sau: -§¸nh gi¸ s¬ bé: ViÖc ®¸nh gi¸ s¬ bé nh»m lo¹i bá c¸c hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng yªu cÇu, bao gåm: +KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu vµ xem xÐt sù ®¸p øng c¬ b¶n cña hå s¬ dù thÇu ®èi víi hå s¬ mêi thÇu nh :GiÊy ®¨ng ký kinh doanh, sè lîng b¶n chÝnh, b¶n chôp hå s¬ dù thÇu theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, ®¬n dù thÇu ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ cã ch÷ ký hîp lÖ cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc nhµ thÇu ký hoÆc cña ngêi uû quyÒn, sù hîp lÖ cña b¶o l·nh dù thÇu, biÓu gi¸ chµo, biÓu ph©n tÝch mét sè ®¬n gi¸ chÝnh nÕu cã, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu(n¨ng lùc s¶n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh, kinh nghiÖm thùc hiÖn); c¸c phô lôc kh¸c kÌm theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. +Lµm râ hå s¬ dù thÇu nÕu cÇn - §¸nh gi¸ chi tiÕt: ViÖc ®¸nh gi¸ chi tiÕt dùa trªn ph¬ng ph¸p gi¸ ®¸nh gi¸ bao gåm 2 bíc: +Bíc 1: §¸nh gi¸ kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n gåm cã: 1. Yªu cÇu vÒ kü thuËt:  møc ®é ®¸p øng ®èi víi yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt lîng vËt t, thiÕt bÞ nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt.  TÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng: S¬ ®å tæng tiÕn ®é, s¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng, bè trÝ nh©n sù, gi¶i ph¸p kü thuËt.  C¸c biÖn ph¸p b¶o ®o¶m ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng vµ c¸c ®iÒu kiÖn an toµn kh¸c nh phßng ch¸y næ, an toµn lao ®éng  Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng: Sè lîng, chñng loaik, chÊt lîng cña thiÕt bÞ, h×nh thøc së h÷u cña thiÕt bÞ bè trÝ cho gãi thÇu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng 2. Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh( nÕu cã yªu cÇu) nh : kh¶ n¨ng nhµ thÇu vay vèn, kh¶ n¨ng nhµ tµi trî cho vay vèn 3. C¸c néi dung kh¸c:  TiÕn ®é thi c«ng: Møc ®é ®¶m b¶o tæng tiÕn ®é quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu vµ sù hîp lý vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh gi÷a c¸c h¹ng môc, phÇn viÖc cña c«ng tr×nh cã liªn quan  C¸c néi dung kh¸c nh liªn danh liªn kÕt víi nhµ thÇu níc ngoµi thêng kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ v× h×nh thøc ®Êu thÇu do c«ng ty ®¶m nhËn thêng lµ nh÷ng cuéc ®Êu thÇu trong níc +Bíc 2: §¸nh gi¸ vÒ tµi chÝnh th¬ng m¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. Néi dung cña bíc nµy nh sau: -Söa lçi: bao gåm viÖc söa ch÷a sai sãt nh lçi sè häc, lçi ®¸nh m¸y, lçi nhÇm ®¬n vÞ. ViÖc söa lçi nµy do nh©n viªn lËp dù to¸n t¹i x ëng thiÕt kÕ cña c«ng ty ®¶m nhËn. -HiÖu chØnh c¸c sai lÖch: Bæ sung hoÆc hiÖu chØnh néi dung chµo thõa hoÆc chµo thiÕu so víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu; bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn trong hå s¬ dù thÇu… -ChuyÓn ®æi gi¸ sang mét lo¹i ®ång tiÒn chung: Sau khi hå s¬ dù thÇu ®îc kiÓm tra söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖnh. C«ng ty tiÕn hµnh chuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu tõ c¸c lo¹i tiÒn kh¸c nhau trong hå s¬ dù thÇu nÕu cã sang mét ®ång tiÒn chung theo mét tû gi¸ ® îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu. -Tiªu chuÈn ®a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. MÆt b»ng gi¸ ®¸nh gi¸ cã thÓ bao gåm c¸c tiªu chuÈn sau:  Khèi lîng nguyªn vËt liÖu theo hå s¬ mêi thÇu  Chi phÝ vËn hµnh, b¶o dìng, duy tu c«ng tr×nh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §iÒu kiÖn thi c«ng  §iÒu kiÖn th¬ng m¹i: thanh to¸n, b¶o hµnh c«ng tr×nh  Thêi gian thùc hiÖn gãi thÇu  Thêi gian sö dông c«ng tr×nh Nhµ thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nh©t sÏ ® îc ®Ò xuÊt lµ ®¬n vÞ tróng thÇu. Sau khi lùa chän ®îc nhµ thÇu tèi u, c¸n bé cña xëng tr×nh duyÖt kÕt qu¶ nµy ®Õn chñ ®Çu t ®Ó chñ ®Çu t tiÕn hµnh c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång. V. C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t t¹i c«ng ty §øng trªn gãc ®é doanh nghiÖp suy cho cïng môc tiªu cña qu¶n lý vèn ®Çu t lµ nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÒ tµi chÝnh cao nhÊt víi chi phÝ vèn ®Çu t thÊp nhÊt trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh trªn c¬ së ®¹t ®îc môc tiªu qu¶n lý cña tõng giai ®o¹n cña tõng dù ¸n ®Çu t . Ho¹t ®éng qu¶n lý ®Çu t cña c«ng ty hÇu nh thùc hiÖn trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t v× s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n phÈm vÒ thiÕt kÕ . Môc tiªu qu¶n lý trong giai ®o¹n nµy lµ ®¶m b¶o chÊt l îng vµ møc ®é chÝnh x¸c cña c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, dù to¸n, tÝnh to¸n. §Ó ho¹t ®éng ®Çu t cã hiÖu qu¶ c«ng ty qu¶n lý ho¹t ®éng nµy dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c c¨n b¶n sau: -TËp trung d©n chñ: Nguyªn t¾c nµy ®îc c«ng ty ¸p dông t¬ng ®èi triÖt ®Ó. Mçi khi cã kÕ ho¹ch hoÆc tiÕn hµnh triÓn khai kÕ ho¹ch ®Çu t ban l·nh ®¹o c«ng ty thêng tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ héi th¶o bµn b¹c thèng nhÊt ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn tèt nhÊt. §ång thêi c¸n bé l·nh ®¹o cña mçi phßng ban ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn cña m×nh lªn Gi¸m ®èc dùa trªn c¸c nguyÖn väng, ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé nh©n viªn. V× ho¹t ®éng ®Çu t cña mçi mét c«ng cuéc ®Çu t thêng diÔn ra trong nhiÒu n¨m víi nhiÒu lùc lîng tham gia do ®ã mµ viÖc ph¸t huy s¸ng t¹o cña c¸n bé nh©n viªn trong toµn c«ng ty lµ rÊt cÇn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiÕt nhng ph¶i ®îc sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty mµ ngêi ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc. -KÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých trong ®Çu t : Nguyªn t¾c ®îc c«ng ty vËn dông nh sau: +Trong mèi quan hÖ cña c«ng ty víi chñ ®Çu t( ngêi, ®¬n vÞ thuª c«ng ty t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ c¸c dÞch vô kh¸c): C«ng ty lu«n lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao kh«ng v× nh÷ng lîi Ých kinh tÕ tríc m¾t hoÆc ch¹y theo lîi nhuËn mµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tåi, kÐm chÊt lîng. Ngîc l¹i chñ ®Çu t còng ph¶i tr¶ chi phÝ tho¶ ®¸ng cho søc lao ®éng mµ c«ng ty bá ra. +Trong mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a c«ng ty vµ ngêi lao ®éng: Ngêi lao ®éng cèng hiÕn søc lùc sù s¸ng t¹o cña m×nh phôc vô c«ng ty, gãp phÇn ph¸t triÓn c«ng ty th× ngêi lao ®éng sÏ ®îc tr¶ thï lao xøng ®¸ng. -Nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶: Nguyªn t¾c nµy ® îc c«ng ty ®¸nh gi¸ lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt. Thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c nµy míi ®em l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. §Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t lý trong ho¹t ®éng ®Çu t c«ng ty ®· ¸p dông kÕt hîp c¶ ba ph¬ng ph¸p qu¶n lý( ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ ph¬ng ph¸p kinh tÕ). Trong ®ã ph¬ng ph¸p kinh tÕ ®îc c«ng ty chó träng. VI. C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cña c«ng ty ThÈm ®Þnh lµ c«ng t¸c rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong hÇu hÕt c¸c dù ¸n ®Çu t. Trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh, c«ng ty chñ yÕu thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n víi t c¸ch lµ ®¬n vÞ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt thuª cïng tham gia thÈm ®Þnh. C¸c dù ¸n mµ c«ng ty tham gia thÈm ®Þnh thêng lµ c¸c dù ¸n nhãm B vµ nhãm C. Néi dung cña thÈm ®Þnh ®îc c«ng ty tu©n thñ nghiªm ngÆt theo NghÞ ®Þnh 52/ N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng bao gåm: 1. ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt 20
- Xem thêm -