Tài liệu Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh doanh của công ty cổ phần coma 25

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu C«ng ty cæ phÇn COMA25Ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong hoµn c¶nh ®Êt n-íc ®· hoµn toµn gi¶i phãng, ®ang trong giao ®o¹n chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h-íng XHCN. Lóc ®Çu víi trang thiÕt bÞ cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é tay nghÒ cña CBCNV vµ c«ng nh©n cßn thÊp, song cïng víi sù cè g¾ng vµ læ lùc cña chÝnh b¶n th©n, vµ sù gióp ®ì cña nhµ n-íc th× C«ng ty cæ phÇn COMA 25 ®· dÇn t¹o ®-îc cho m×nh chç ®øng æn ®Þnh trªn thÞ tr-êng, vµ ngµy cµng chiÕm ®-îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. Cho ®Õn nay khi ®· chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn th× C«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét th-¬ng hiÖu kh¸ v÷ng ch¾c vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc. Thùc tÕ hiÖn nay rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp nh-ng chØ thêi gian ng¾n ®· tuyªn bè ph¸ s¶n. Mét nguyªn nh©n rÊt chñ yÕu lµ do tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý yÕu kÐm cña ®éi ngò l·nh ®¹o ®· kh«ng thÝch øng víi sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §Ó cã thÓ thµnh c«ng trong nÒn kinh tÕ th-êng xuyªn biÕn ®éng ®ã th× mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu ®-îc bé m¸y qu¶n trÞ tèt. ThÊy ®-îc tÇm quan träng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, sau mét thêi gian nghiªn cøu vµ ®i thùc tÕ ë C«ng ty Cæ phÇn COMA 25. Em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “Mét sè ý kiÒn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh doanh cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25” ®Ó l¯m chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm hai phÇn. PhÇn I: Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25. PhÇn II: Mét sè gi¶p ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn COMA 25. Môc lôc lêi më ®Çu .............................................................................. 1 phÇn I: thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn coma25........................................................................................................5 i. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.......................................5 1.1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn................................................5 1.2. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh..............................................................6 1.3. NhiÖm vô vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh........................................7 1.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m.......................9 II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn viÖc cñng cè vµ hßan thiÖn ®Õn bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh ................................................................................ ...........12 2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng...........................................................................12 2.1.1. C¬ cÊu lao ®éng.................................................................................12 2.1.2. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c............................13 2.2. §Æc ®iÓm vÒ MMTB.............................................................................14 2.2.1.VÒ c¬ së vËt chÊt..................................................................................14 2..2.2. VÒ MMTB......................................................................................... 15 2.3. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt...........................................................17 2.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng ty............................................................18 2.3.2. §Þnh vÞ kiÓm tra tim cèt......................................................................18 2.3.3. C«ng t¸c cèt pha.................................................................................19 2.3.4. C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp.............................................19 2.3.5. C«ng t¸c bª t«ng.................................................................................20 2.3.6.C«ng t¸c x©y........................................................................................20 2.3.7. C«ng t¸c hoµn thiÖn...........................................................................20 2.3.8. BiÖn ph¸p an toµn trong c«ng t¸c PCCC..........................................21 2.3.9. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr-êng.............................................21 2.3.10. An toµn lao ®éng..............................................................................21 2.4. §Æc ®iÓm vÒ NVL..................................................................................22 2.5.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng...................................................23 2.6. §Æc ®iÓm vÒ vèn...................................................................................24 2.7. §Æc ®iÓm vÒ th«ng tin..........................................................................24 iii. thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh........................................................................................................25 3.1.Tæ chøc bé m¸y......................................................................................25 3.1.1. ¦u ®iÓm...............................................................................................26 3.1.2. Nh-îc ®iÓm.........................................................................................26 3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh....................................................................................28 3.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n trÞ.........................................28 3.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban..........................................32 3.2.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc..........................34 3.2.4. C¬ cÊu, chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh....37 3.3. C¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c phßng ban.....................................................................................................43 3.4. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ..................................................................44 3.4.1. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban hµnh chÝnh..................................44 3.4.2. Mèi quan hÖ gi÷a trô së chÝnh vµ qu¶n lý hiÖn tr-êng...................45 3.5. §Æc ®iÓm vÒ lùc l-îng lao ®éng trong bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty...................................................................................................49 3.5.1. Lùc l-îng qu¶n trÞ.............................................................................49 3.5.2. C¸c bé phËn c«ng nh©n viªn.............................................................50 3.6. §¸nh gi¸ chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh.....50 3.6.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc.................................................................51 3.6.2. nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n.................................................................52 phÇn ii: mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty............54 i. ph-¬ng h-íng vµ môc tiªu.........................................................54 ii. c¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y .......55 2.1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý cña c«ng ty...............................................55 2.2.Hoµn thiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn..............................58 2.3. N©ng cao tr×nh ®é, nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn................61 2.4. T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c«ng ty......................62 iii. mét sè kiÕn nghÞ............................................................................64 kÕt luËn...................................................................................65 PhÇn I: thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn coma 25 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25. 1.1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn COMA25 ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1980.Tr¶i qua mét thêi gian dµi ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc ban ®Çu, nh-ng dÇn dÇn C«ng ty ®· ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh. Vµo cuèi vµ ®Çu nh÷ng n¨m 90 theo chñ tr-¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®ã lµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, th× C«ng ty ®· ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i DNNN sè 162 A/ BXD-TCLD ngµy 5/3/1993 cña bé tr-ëng bé x©y dùng .Víi tªn lµ: C«ng ty x©y l¾p vµ kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ . §Æt trô së t¹i Gia Thuþ, huyÖn Gia L©m víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ khÝ x©y dùng - X©y dùng c«ng tr×nh, c«ng nghiÖp, c«ng n«ng, nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - Trang trÝ néi thÊt Cuèi nh÷ng n¨m 1990 C«ng ty ®· tiÕn hµnh söa ®æi ®¨ng ký kinh doanh lÇn thø nhÊt, ngµy 26/10/2000 theo quyÕt ®Þnh sè 1467/Q§-BXD ngµy 18/10/2000 cña bé x©y dùng. Bæ sung thªm c¸c ngµnh nghÕ lµ: t- vÊn, thiÕt kÕ c«ng nghÖ c«ng tr×nh giao th«ng( cÇu ®-êng), bÕn c¶ng, thuû lîi, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh ®-êng d©y ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p ®Õn 35kv, s¶n xuÊt vµ l¾p dùng kÕt cÊu thÐp cho c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp, l¾p ®Æt vµ b¶o tr× thang m¸y, l¾p ®Æt söa chöa nåi h¬i ¸p lùc ®Õn 100 at, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t- thiÕt bÞ phôc vô x©y dùng, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Sau thêi gian dµi thÝ ®iÓm thÊy ®-îc -u ®iÓm h¬n h¼n cña m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, còng nh- DNNN ch-a ph¸t huy hÕt vai trß cña m×nh ®èi víi x· héi, Nhµ n-íc chñ tr-¬ng ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn ®æi tõ DNNN sang C«ng ty cæ phÇn. Kh«ng t¸ch khái xu h-íng nµy C«ng ty l¹i tiÕn hµnh söa ®æi ®¨ng ký kinh doanh lÇn thø hai ngµy 21/5/2003 theo quyÕt ®Þnh sè 567/Q§-BXD ngµy 29/04/2003 cña bé x©y dùng. Bæ sung thªm c¸c ngµnh lµ: ®Çu t- kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, t- vÊn, thiÕt kÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng, bao gåm; lËp dù ¸n ®Çu t-, gi¸ms¸t thi c«ng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ph¶i ®èi phã víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, thay ®æi hai lÇn ®¨ng ký kinh doanh vµ chuyÓn sang m« h×nh C«ng ty cæ phÇn nh-ng C«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng víi s¶n phÈm cña m×nh,®¶n b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i,thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n-íc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhiÒu hîp ®ång chiÕm lÜnh thÞ tr-êng,t¹o ®ñ c«ng an viÖc lµm,c¶i thiÖn ®êi sèng lao ®éng. C«ng ty ®­îc tÆng “Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3”cña chñ tÞch n­íc trao tÆng ngµy 3/6/2000 víi thµnh tÝch xuÊt s¾c tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 1999, nhiÒu gi¶i th-ëng kh¸c nh-: Huy ch-¬ng vµng chÊt l-îng cao c«ng tr×nh, s¶n phÈm x©y dùng n¨m 1998 vµ 2000 cña Bé x©y dùng; nhiÒu b»ng khen, chøng nhËn cu¶ c¸c tæ choc n-íc ngoµi; chøng chØ ISO 9002:1994 do BVQI cÊp. 1.2. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ khÝ x©y dùng. - Trang trÝ néi thÊt. - T- vÊn thiÕt kÕ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ. - ThÈm ®Þnh dù ¸n mua s¾m thiÕt bÞ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng( cÇu ®-êng…) bÕn c¶ng, thuû lîi. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®-êng d©y ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p ®iÖn thÕ ®Õn 35 kv. - S¶n xuÊt vµ l¾p dùng kÕt cÊu thÐp cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - L¾p ®Æt vµ b¶o tr× thang m¸y. - L¾p ®Æt vµ söa chöa nåi h¬i ¸p lùc ®Õn 100 at. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t- thiÕt bÞ phôc vÞ x©y dùng, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi. - §Çu t- kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. - T- vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng bao gåm; + LËp dù ¸n ®Çu t-, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t-, gi¸ms¸t thi c«ng. + Kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. 1.3. NhiÖm vô vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh.  NhiÖm vô. - T¹o thªm c«ng an viÖc lµm cho x· héi; cho ®Õn nay C«ng ty ®· tham gia vµo kh¸ nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh vµ còng t¹o ra viÖc lµm cho kho¶ng h¬n 1000 lao ®éng, nh-ng víi nhu cÇu viÖc lµm ngµy cµng t¨ng, cïng víi xu h-íng ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ®Êt n-íc nãi chung vµ C«ng ty COMA 25 nãi riªng, ®IÒu ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®-îc nhiÒu c¬ héi kinh doanh më réng quy m« s¶n xuÊt vµ gãp mét phÇn nhá vµo viÖc t¹o thªm c«ng an viÖc lµm cho x· héi, gi¶i quyÕt nhu cÇu thiÕt thùc cña x· héi. - T¨ng c-êng vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc; ®Ó ®-a ®Êt n-íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó héi nhËp víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. - B¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù x· héi. ViÖt Nam lµ n-íc cã nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh nhÊt thÕ giíi, nh-ng m«i tr-êng th× cµng ngµy cµng bÞ ph¸ huû v× vËy nhiÖm vô nµy gãp phÇn lµm cho n-íc ta chÝnh trÞ cµng æn ®Þnh h¬n, x· héi æn ®Þnh vµ m«i tr-êng trong s¹ch. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt cho nh©n viªn, båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ , khoa häc kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.  Môc tiªu. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 ®-îc thµnh lËp nh»m huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y l¾p vµ kinh doanh th-¬ng m¹i, nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn tèi ®a, ph¸t huy vai trß lµm chñ cña ng-êi lao ®éng, cña c¸c cæ ®«ng, b¶o ®¶m hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ n-íc, doanh, nhµ ®Çu t- vµ ng-êi lao ®éng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ ph¸t triÓn C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh.  TÝnh chÊt ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 lµ C«ng ty kinh doanh c¸c lÜnh vùc chñ yÕu vÒ x©y dùng còng ¶nh h-ëng ®Õn bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do tÝnh chÊt cña ngµnh x©y dùng lµ ng-êi c«ng nh©n lu«n ph¶i b¸n s¸t c«ng tr×nh thi c«ng, kh«ng cè ®Þnh t¹i mét n¬i, cïng lóc C«ng ty cã thÓ tham gia thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau trªn nhiÒu ®Þa bµn, kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i mét chç nªn ®ßi hái ph¶i cã hai bé m¸y; mét lµ bé m¸y ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ t¹i C«ng ty; hai lµ bé m¸y ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i c«ng tr-êng. 1.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m. B¶ng 1: B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 2001-2004 N¨m 2001 2002 §¬n vÞ: ®ång 2004 2003 ChØ tiªu Doanh thu 42.106.696.5 63.834.699. 105.190.012. 225.723.816. 47 186 694 572 Vèn kinh doanh 3.968.617.984 3.906.595.000 4.672.323.546 8.357.267.742 Lîi nhuËn 83.466.455 207.344.190 305.925.688 553.788.617 Tæng tµi s¶n 2.124.042.343 2.008.764.550 2.827.680.842 778.4648.285 Cè ®Þnh Tæng tµi s¶n nî 35.371.437. 57.383.876. 103.396.917. 172.672.852. 398 107 955 984 Tæng tµi s¶n cã 35.371.437. 57.383.876. 103.396.917. 172.672.852. 398 107 955 984 Tµi s¶n nî l-u ®éng 33.434.856. 54.628.379.265 95.186.354.608 158.961.121. 848 195 Tµi s¶n cã l-u 31.509.073. 53.488.456. 98.730.958. 164.880.700. ®éng 218 554 654 952 (Nguån sè liÖu tõ phßng tµi vô cña C«ng ty) Tõ b¶ng trªn ta cã b¶ng c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 2: B¶ng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ N¨m ChØ tiªu Tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu Tèc ®é t¨ng tr-ëng lîi nhuËn Tû suÊt LN/ VCSH 2001 2002 2003 2004 2,1% 151,7% 248,4% 5,3% 164,8% 147,5% 6,5% 214,6% 181% 6,6% Tû suÊt LN/ DT HiÖu qu¶ sö dông TSC§( DT/TSC§) Sè vßng quay toµn bé VKD ( DT/VKD) 0,2% 19,8 10,61 0,32% 31,7 16,3 0,3% 37,2 22,5 0,25% 29 27 Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn ta thÊy:  VÒ vèn kinh doanh; ChØ cã n¨m 2002 lµ gi¶m ®i chót Ýt. Do nhu cÇu kh¸ch hµng vµ thÞ tr-êng ngµy cµng t¨ng nªn sè vèn cÇn huy ®éng cñng ph¶i t¨ng theo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã.  VÒ doanh thu vµ lîi nhuËn; ®Òu t¨ng tõ 1,5 – >2 lÇn, riªng cã n¨m 2002 th× lîi nhuËn t¨ng gÊp ®«i, sau ®ã n¨m 2003, 2004 nhá h¬n.  VÒ hiÖu qu¶ sö dông TSC§; ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, riªng n¨m 2004 gi¶m , cã thÓ lµ do khi chuyÓn sang m« h×nh C«ng ty cæ phÇn nhu cÇu vÒ ®Çu t- trang thiÕt bÞ vµ m¸y mãc nhiÒu nªn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ gi¶m ®i.  VÒ hiÖu q¶ sö dông vèn; Hµng n¨m ®Òu t¨ng nh-ng < 0,6. Chøng tá C«ng ty ch-a ®¹t hiÖu qu¶, lµ nguyªn nh©n g©y ra lîi nhuËn thÊp.  T×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty;GÝa trÞ tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m vµ tèc ®é t¨ng kh¸ cao ®Æc biÖt lµ n¨m 2004, lµ nguyªn nh©ndÉn ®Õn lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông TSC§.  VÒ sè vßng quay vèn kinh doanh; RÊt cao tõ 10,6- 27 lÇn, nh-ng do phÇn lín sè vèn kinh doanh lµ ®ù¬c vay nªn lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp. GÇn nh- c¸c chØ tiªu ®Òu ra t¨ng, kÓ c¶ tr-íc vµ sau khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cô thÓ: Tõ sau khi cæ phÇn ho¸ th× c¸c chØ tiªu t¨ng m¹nh h¬n so víi tr-íc khi cæ phÇn ho¸ vµ t¨ng m¹nh h¬n qua tõng n¨m mét. Chøng tá chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn lµ mét h-íng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n cña nh÷ng ng-êi lµm chñ C«ng ty, vµ phï hîp víi xu h-íng chung cña ®Êt n-íc ta. Nh-ng c¸c chØ tiªu ®ã t¨ng, nh-ng so víi tèc ®é ra t¨ng cña ngµnh, th× cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu. §ßi hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu trong t-¬ng lai ®Ó cã ®µ t¨ng tr-ëng s¸nh ngang, lín h¬n c¸c C«ng ty cïng ngµnh, tèc ®é t¨ng tr-ëng cña ®Êt n-íc, vµ xøng tÇm víi tÇm vãc C«ng ty. II. Mét sè ®Æc ®Óm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn viÖc cñng cè vµ hoµn thiÖn bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lao ®éng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú lÜnh vùc kinh doanh nµo, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµm sao cho t«t lµ vÊn ®Ò mµ bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ®Æt lªn hµng ®Çu. 2.1.1. C¬ cÊu lao ®éng. - §èi víi lao ®éng dµi h¹n. B¶ng 3: B¶ng c¬ cÊu lao ®éng dµi h¹n cña C«ng ty ®¬n vÞ: ng-êi §é tuæi Tæng Nam N÷ §¶ng viªn 20 – 30 71 50 21 10 30 – 40 103 94 9 35 > 50 28 28 0 20 Tæng 202 172 30 65 (Nguån sè liÖu tõ phßng tæ chøc hµnh chÝnh) Nh- vËy ta thÊy lao ®éng nam giíi cña C«ng ty chiÕm tíi 85 %, chiÕm ®a sè lao ®éng cña C«ng ty. Do ®Æc tr-ng cña ngµnh x©y dùng lµ lao ®éng nÆng nhäc, th-êng xuyªn ph¶i b¸m s¸t c«ng tr×nh nªn chØ thÝch hîp víi lao ®éng nam giíi vµ do yªu cÇu cña c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã kinh nghiÖm vµ sù bÒn bØ nªn tØ lÖ lao ®éng tõ 30 –40 tuæi chiÕm tíi 46,5%, cßn lao ®éng n÷ giíi th× Ýt ®-îc C«ng ty tr-ng dông. §èi víi lao ®éng < 30 lµ nh÷ng kü s- trÎ míi ra tr-êng C«ng ty cÇn ®éi ngò nµy ®Ó t¹o ra sù n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Cßn lao ®éng > 50 tuæi phÇn lín lµ nh÷ng c¸n bé chñ chèt, c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty. §ã lµ nh÷ng ng-êi dÉn ®-êng chØ lèi cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. - §èi víi lao ®éng ng¾n h¹n hiÖn t¹i C«ng ty cã kho¶ng 800 ng-êi, phÇn lín lao ®éng cã ®é tuæi tõ 20 – 40 lµ nam giíi. C«ng ty sö dông lao ®éng nµy vµo c¸c c«ng viÖc nh-; x©y dùng phÇn th«, lµm mµu, lµm cÊu kÕt thÐp, vËn chuyÓn…lo¹i lao ®éng nµy th-êng xuyªn biÕn ®æi vµ tuú theo c¸c c«ng tr×nh, chñ yÕu lµ lao ®éng lµm thuª theo c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hiÖn. 2.1.2. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c. HiÖn nay víi møc l-¬ng b×nh qu©n lµ 1.200.000 ®/ 1 ng-êi/ mét th¸ng. §èi víi lao ®éng dµi h¹n th× C«ng ty chñ yÕu lµ thuª nh-ng ng-êi cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng viÖc. §èi víi lao ®éng ng¾n h¹n th× C«ng ty th-êng thuª ë t¹i ®Þa ph-¬ng hoÆc lÊy ng-êi tõ c¸c tØnh Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Hµ T©y...®Ó lµm. ViÖc thuª lao ®éng nh- vËy rÊt thuËn lîi víi C«ng ty, chñ yÕu chØ lµ qu¶n lý ®èi víi lao ®éng dµi h¹n. Cßn lao ®éng ng¾n h¹n C«ng ty l¹i giao l¹i cho ng-êi thÇu thi c«ng qu¶n lý. Do ®ã gi¶m mét phÇn g¸nh nÆng vÒ qu¶n lý nh©n lùc trong khi vÉn ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l-îng c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lao ®éng ®Þa bµn s¶n xuÊt chñ yÕu ë ngoµi trêi vµ thay ®æi ®Þa bµn th-êng xuyªn do ®ã ng-êi lµm viÖc ë trong ngµnh x©y dùng còng chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña yÕu tè thêi tiÕt, khÝ hËu. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 ®· chó träng quan t©m ®Õn yÕu tè ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lao ®éng cho ng-êi lao ®éng ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu cã n¸n tr¹i tró n¾ng tró m-a , ®¶m b¶o n-íc s¹ch cho c«ng nh©n ¨n uèng. TÊt c¶ c«ng nh©n lao ®éng trªn c«ng tr-êng ®Òu ®-îc kh¸m søc khoÎ tuyÓn dông , häc an toµn lao ®éng vµ ®-îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng nh- quÇn ¸o, giÇy dÐp , mò , d©y an toµn khi lµm viÖc trªn cao , tÊt c¶ nh»m ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ng-êi lao ®éng , n¬i lµm viÖc cña c¸n bé qu¶n lý khang trang , s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t , trang thiÕt bÞ lµm viÖc ®¹t chÊt l-îng cao phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc trang bÞ mét sè m¸y mãc , thiÕt bÞ kh¸ tiÕn hiÖn ®¹i , ®¶m b¶o cho C«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng mäi c«ng tr×nh cã quy m« lín chÊt l-îng cao vµ tiÕn ®é nhanh . Ngoµi ra C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c nh©n viªn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh- trang bÞ vÒ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc( m¸y tÝnh, ®å dïng v¨n phßng...) vµ t¹o ra m«i tr-êng vui vÎ trong c«ng viÖc,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh vµ lµm viÖc víi NSL§ cao. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng ,tiÒn th-ëng còng ®-îc C«ng ty quan t©m ®óng møc nh»m ®¶m b¶o møc thu nhËp vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cho ng-êi lao ®éng , t¹o ®ßn bÈy kinh tÕ , thóc ®Èy ph¸t huy s¸ng kiÕn , thi ®ua s¶n xuÊt . §èi víi ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp th× viÖc tr¶ l-¬ng theo ph-¬ng ph¸p khoa häc , ®¶m b¶o tiÒn l-¬ng cña ng-êi lao ®éng phô thuéc vµo tr×nh ®é n¨ng lùc , møc ®é c«ng t¸c , th©m niªn c«ng t¸c vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . §èi víi c«ng nh©n lao ®éng th× viÖc tiÕn hµnh tr¶ l-¬ng ®-îc ¸p dông mét c¸ch linh hoÆt gåm tr¶ l-¬ng kho¸n s¶n phÈm ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt th-êng xuyªn æn ®Þnh , c¸c c«ng viÖc phôc vô th× ¸p dông chÕ ®é tr¶ l-¬ng kho¸n theo ngµy c«ng . 2.2. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ (MMTB). 2.2.1. VÒ c¬ së vËt chÊt. C¬ së vËt chÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè hÕt søc quan träng nã ph¶n ¸nh tÇm cì, quy m«, tr×nh ®é cña C«ng ty. C¬ së vËt chÊt cµng hiÖn ®¹i th× chøng tá C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, NSL§ cao, quy m« lín, uy tÝn lín vµ nã cßn thÓ hiÖn tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n trÞ cao. HiÖn nay diÖn tÝch ®Êt sö dông cña C«ng ty lµ 105.972 m2, mét phÇn ®-îc sö dông ®Ó lµm trô së chÝnh, mét phÇn sö dông ®Ó lµm s©n b·i cho c¸c lo¹i xe thi c«ng c«ng tr×nh nh- (m¸y ñi, m¸y xóc, cÇn cÈu…). C«ng ty lu«n chó träng n©ng cao NSL§, trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng g× mµ yªu cÇu c«ng viÖc cÇn ®Õn. Nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i. C¸c phßng ban cã thÓ trao ®æi víi nhau qua m¹ng néi bé. Nh÷ng ng-êi th-êng xuyªn ph¶i c«ng t¸c xa ®-îc trang bÞ m¸y tÝnh c¸ nh©n... 2.2.2. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. M¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, ®¬n vÞ nµo muèn tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc thiÕt bÞ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i vµ c¬ së h¹ tÇng tèt th× cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng. B¶ng 4: Danh s¸ch MMTB thi c«ng Lo¹i m¸y thi c«ng ThiÕt bÞ n©ng h¹ Nh-: cÇn cÈu, cÇn trôc, m¸y v©n th¨ng, têi, lß ThiÕt bÞ vËn chuyÓn nh-: - «t« vËn t¶i N-íc s¶n xuÊt Sè l-îng NhËt, Mü, Hnµ Quèc, §øc, Nga, ý, Thuþ §iÓn 73 Gi¸ trÞ cßn l¹i ( trung b×nh) 90% Chñ yÕu lµ Nga vµ ViÖt Nam 60 85% - «t« mir¬mãc - xe chë bª t«ng… ThiÕt bÞ nÒn Mãng -thiÕt bÞ Ðp cäc -m¸y ñi -m¸y ®Çm ®Êt -may ®µo -tb b¬m bªt«ng ThiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ Tæ m¸y ph¸t ®éng lùc vµ m¸y b¬m C¸c thiÕt bÞ kh¸c ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm vµ tr¾c ®Þa Nga, TQ, NhËt Nt Nga, NhËt Nt NhËt Nga, NhËt ,Anh, ViÖt Nam, TQ NhËt, Nga, Ba Lan, Anh, Mü, HQ 05 20 09 15 15 110 94% 90% 87% 85% 85% 90% 33 90% ITALIA, NhËt, VN, TQ, HQ Nga, NhËt, Thuþ §iÓn, TQ, §øc 110 85% 22 95% ( nguån sè liÖu tõ phßng kÕ ho¹ch ®Çu t-) C«ng ty th-êng sö dông nh÷ng lo¹i MMTB tõ nh÷ng n-íc cã KH-KT ph¸t triÓn nh- cña NhËt, Trung Quèc, §øc, Anh... cã gi¸ trÞ lín ®Ó cho thuª vµ thi c«ng c«ng tr×nh. PhÇn lín sè MMTB nµy cã gi¸ trÞ cßn l¹i cao tõ 85% trë lªn. MÆc dï vËy, C«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m 80 h·y cßn chÕ ®é bao cÊp cña Nhµ N-íc nªn ®a phÇn MMTB thêi ®ã lµ cña Liªn Bang X« ViÕt, hiÖn vÉn cßn mét sè l-îng ®ang kÓ nh÷ng MMTB ®ã ®a phÇn ®· cò kü, l¹c hËu, c«ng suÊt thÊp. Nh-ng qua trªn thÓ hiÖn xu h-íng C«ng ty ®ang ngµy cµng hiÖn ®¹i ho¸ MMTB vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra sù ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng cña c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hÞªn, còng nh- ngµy cµng t¹o ra lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ ®¸p øng chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña C«ng ty. Ngoµi ra cã mét ®éi ngò ch¨m lo b¶o d-ìng vµ söa ch÷a MMTB ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®-îc tèt nhÊt, c«ng suÊt cao. 2.3. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt (®èi víi lÜnh x©y dùng). S¬ ®å 1:S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt Dù ¸n mêi thÇu ThiÕt kÕ b¶n vÏ Tróng thÇu §æ pªt«ng mãng TiÕp nhËn mÆt b»ng thi c«ng Dùng kÕt cÊu thÐp X¸c ®Þnh c¸c mèc chØ giíi X©y phÇn th« §Þnh vÞ kiÓm tra tim cèt Tr¸t, l¾p ®iÖn, n-íc… §µo mãng Hoµn thiÖn 2.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng : Bao gåm c¸c c«ng viÖc sau : - TiÕp nhËn mÆt b»ng thi c«ng cña Bªn giao thÇu. X¸c ®Þnh c¸c mèc chØ giíi, trôc cao ®é cña c«ng tr×nh. - Lµm viÖc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Þa ph-¬ng vÒ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh nh- : ®¨ng ký t¹m tró, b¶o vÖ trËt tù trÞ an còng nh- vÖ sinh m«i tr-êng. 2.3.2. §Þnh vÞ kiÓm tra tim cèt : Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®-îc Chñ ®Çu t- th«ng qua, ng-êi kh¶o s¸t sÏ chuÈn bÞ mèc chuÈn cña c«ng tr×nh. Sau khi cã sù th«ng qua cña Chñ ®Çu t- vÒ tõng môc, ®¬n vÞ sÏ ®Þnh vÞ c«ng tr×nh theo mÆt b»ng ®Þnh vÞ ®· ®-îc thiÕt kÕ. Tim cèt cña c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh ®é ngang b»ng cña c«ng tr×nh, th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh, quyÕt ®Þnh ®é chÝnh x¸c, ®é bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh. V× vËy c«ng t¸c tr¾c ®¹c ph¶i ®-îc lµm chÝnh x¸c ngay tõ ®Çu theo hå s¬ thiÕt kÕ mãng vµ ®-îc kiÓm tra th-êng xuyªn khi thi c«ng. Cét, dÇm, sµn ph¶i ®-îc ®æ bª t«ng t¹i chç vµ ®uîc ®Þnh vÞ ch¨c ch¾n, chÝnh x¸c. * Dông cô cÇn cã : m¸y tr¾c ®¹c, cäc tiªu, mia, cäc gç, bóa ®inh, cäc ngùa, s¬n, th-íc thÐp .. * C¸c b-íc triÓn khai : - LÊy dèc gãc ph-¬ng vÞ, h-íng nhµ. - X¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ trôc trªn mÆt b»ng - Dïng m¸y kinh vÜ, th-íc ch÷ T, th-íc thÐp ®Ó chuyÒn tim cèt, cèt lªn cao. 2.3.3. C«ng t¸c cèp pha : * §Ó b¶o ®¶m bÒ mÆt bª t«ng s¹ch vµ ®¶m b¶o th¸o dì v¸n khu«n dÔ dµng, cèp pha phÝa mÆt tiÕp xóc víi bª t«ng ph¶i lµm nh½n. BiÖn ph¸p : - Gia c«ng v¸n khu«n ®Þnh h×nh - CÇn thiÕt cã thÓ sö dông gç d¸n lµm v¸n khu«n mÆt. * §Ó ®¶m b¶o ®é cøng cho v¸n khu«n mÆt tiÕp xóc víi bª t«ng. BiÖn ph¸p : - Sö dông thanh chèng ®øng, chèng xiªn. - NÑp ngang, xµ ®ì, c©y chèng. * V¸n khu«n cét : - §-îc dïng b»ng tÊm cèp pha t«n ®Þnh h×nh dµy 1,5 ly, s-ên b»ng thÐp gãc L50 vµ hÖ g«ng, ®ai ®-îc gia c«ng ®Þnh h×nh, th¸o l¾p thuËn lîi hîp víi sù thay ®æi cña tiÕt diÖn cét. KÕt hîp víi c©y chèng b»ng gç vµ t¨ng ®¬ ®Ó neo vµ c¨n chØnh cét æn ®Þnh. * V¸n khu«n sµn : §-îc ®Þnh vÞ æn ®Þnh ch¾c ch¾n bëi hÖ thèng v¸n sµn cã chiÒu dµy D = 2530. HÖ thèng c©y chèng sö dông gi¸o PAL kÕt hîp víi xµ gå gç vµ cét chèng ®¬n cã kÝch vÝt ®iÒu chØnh. Trong qu¸ tr×nh ghÐp cèp pha kiÓm tra l¹i hÖ thèng tim, cèt cña cét, dÇm, sµn. 2.3.4. C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp : * Gia c«ng cèt thÐp : - Khèi l-îng s¾t kh«ng lín v× vËy sÏ tæ chøc gia c«ng trùc tiÕp t¹i hiÖn tr-êng c«ng tr×nh. - Uèn cèt thÐp cét dÇm sµn sö dông bµn VAM. - Mèi nèi cèt thÐp : sö dông mèi nèi buéc theo TCVN tõ 3050d - Cèt thÐp ph¶i ®-îc vÖ sinh s¹ch sÏ tr-íc khi l¾p dùng. - ThÐp ®-îc kÐo, c¾t b»ng m¸y. 2.3.5. C«ng t¸c bª t«ng : - Trén bª t«ng : tr-íc khi trén c¸c mÉu vËt liÖu nh- c¸t, ®¸, xi m¨ng, n-íc ®· ®-îc kiÓm tra. CÊp phèi bª t«ng ®óng theo m¸c thiÕt kÕ, ®-îc ®Þnh l-îng b»ng c©n vµ ®ong héc. - VËn chuyÓn bª t«ng b»ng thñ c«ng, xe chuyªn dông kÕt hîp víi th¨ng t¶i. - §Çm bª t«ng : kÕt hîp ®Çm dïi, ®Çm bµn, ®Çm thñ c«ng tr¸nh ®Ó x¶y ra c¸c sù cè ®èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng khi võa ®æ xong. - BiÖn ph¸p b¶o d-ìng bª t«ng : nÕu nhiÖt ®é ngoµi trêi cao, tr-íc khi ®æ bª t«ng ph¶i t-íi n-íc v¸n khu«n ®Ó tr¸nh hiÖn t-îng v¸n khu«n h¸o n-íc dÉn ®Õn cong, vªnh vµ hót n-íc cña bª t«ng. Sau khi ®æ bª t«ng xong ph¶i ng©m n-íc xi m¨ng chèng thÊm m¸i ®¶m b¶o ®é Èm cho bª t«ng, tu©n thñ ®óng quy ph¹m b¶o d-ìng bª t«ng. - Phô gia : chóng t«i dïng phô gia bª t«ng ®«ng cøng nhanh SIKA cho mét sè kÕt cÊu yªu cÇu ®¶m b¶o ®«ng cøng nhanh ®Ó thi c«ng tiÕp nh÷ng phÇn viÖc kÕ sau kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l-îng cña kÕt cÊu (nÕu ®-îc Chñ ®Çu t- ®ång ý). 2.3.6. C«ng t¸c x©y : - C«ng t¸c chuÈn bÞ, kiÓm tra lÊy dÊu tim, cèt, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, bè trÝ tæ x©y phï hîp víi tõng vÞ trÝ thi c«ng. - G¹ch x©y ®-îc vËn chuyÓn tõ mÆt b»ng tËp kÕt tíi vÞ trÝ x©y b»ng thñ c«ng ®-îc xÕp c¸ch ch©n t-êng 1m  1,2m. Víi vÞ trÝ x©y ë trªn sµn bª t«ng, tËp kÕt vËt liÖu ®¶m b¶o kh«ng qu¸ 120kg/m2. 2.3.7. C«ng t¸c hoµn thiÖn : - C«ng t¸c x©y tr¸t, l¸t nÒn : - C«ng t¸c chèng thÊm m¸i : - C«ng t¸c méc cöa : - C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, n-íc : 2.3.8. BiÖn ph¸p an toµn trong c«ng t¸c PCCC : C¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y ph¶i ®-îc b¶o ®¶m ®Æc biÖt trong c«ng t¸c ®iÖn, khi tiÕp xóc víi m¸y moc thiÕt bÞ sö dông ®iÖn. T¹i nh÷ng n¬i nguy hiÓm chóng ta ph¶i dïng biÓn b¸o ®Ó ®Ò phßng tr¸nh x¶y ra tai n¹n.
- Xem thêm -