Tài liệu Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh doanh của công ty cổ phần coma 25

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu C«ng ty cæ phÇn COMA25Ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong hoµn c¶nh ®Êt níc ®· hoµn toµn gi¶i phãng, ®ang trong giao ®o¹n chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. Lóc ®Çu víi trang thiÕt bÞ cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é tay nghÒ cña CBCNV vµ c«ng nh©n cßn thÊp, song cïng víi sù cè g¾ng vµ læ lùc cña chÝnh b¶n th©n, vµ sù gióp ®ì cña nhµ níc th× C«ng ty cæ phÇn COMA 25 ®· dÇn t¹o ®îc cho m×nh chç ®øng æn ®Þnh trªn thÞ trêng, vµ ngµy cµng chiÕm ®îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. Cho ®Õn nay khi ®· chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn th× C«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét th¬ng hiÖu kh¸ v÷ng ch¾c vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. Thùc tÕ hiÖn nay rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp nhng chØ thêi gian ng¾n ®· tuyªn bè ph¸ s¶n. Mét nguyªn nh©n rÊt chñ yÕu lµ do tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý yÕu kÐm cña ®éi ngò l·nh ®¹o ®· kh«ng thÝch øng víi sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó cã thÓ thµnh c«ng trong nÒn kinh tÕ thêng xuyªn biÕn ®éng ®ã th× mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu ®îc bé m¸y qu¶n trÞ tèt. ThÊy ®îc tÇm quan träng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, sau mét thêi gian nghiªn cøu vµ ®i thùc tÕ ë C«ng ty Cæ phÇn COMA 25. Em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “Mét sè ý kiÒn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh doanh cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm hai phÇn. PhÇn I: Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25. PhÇn II: Mét sè gi¶p ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn COMA 25. Môc lôc lêi më ®Çu.................................................................. 1 phÇn I: thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn coma25........................................................................................................5 i. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.......................................5 1.1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn................................................5 1.2. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh..............................................................6 1.3. NhiÖm vô vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh........................................7 1.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m.......................9 II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn viÖc cñng cè vµ hßan thiÖn ®Õn bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh..............................................................................12 2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng...........................................................................12 2.1.1. C¬ cÊu lao ®éng.................................................................................12 2.1.2. ChÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c............................13 2.2. §Æc ®iÓm vÒ MMTB.............................................................................14 2.2.1.VÒ c¬ së vËt chÊt..................................................................................14 2..2.2. VÒ MMTB......................................................................................... 15 2.3. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt...........................................................17 2.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng ty............................................................18 2.3.2. §Þnh vÞ kiÓm tra tim cèt......................................................................18 2.3.3. C«ng t¸c cèt pha.................................................................................19 2.3.4. C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp.............................................19 2.3.5. C«ng t¸c bª t«ng.................................................................................20 2.3.6.C«ng t¸c x©y........................................................................................20 2.3.7. C«ng t¸c hoµn thiÖn...........................................................................20 2.3.8. BiÖn ph¸p an toµn trong c«ng t¸c PCCC..........................................21 2.3.9. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng.............................................21 2.3.10. An toµn lao ®éng..............................................................................21 2.4. §Æc ®iÓm vÒ NVL..................................................................................22 2.5.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng...................................................23 2.6. §Æc ®iÓm vÒ vèn...................................................................................24 2.7. §Æc ®iÓm vÒ th«ng tin..........................................................................24 iii. thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh........................................................................................................25 3.1.Tæ chøc bé m¸y......................................................................................25 3.1.1. ¦u ®iÓm...............................................................................................26 3.1.2. Nhîc ®iÓm.........................................................................................26 3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh....................................................................................28 3.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n trÞ.........................................28 3.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban..........................................32 3.2.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc..........................34 3.2.4. C¬ cÊu, chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh....37 3.3. C¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c phßng ban.....................................................................................................43 3.4. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ..................................................................44 3.4.1. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban hµnh chÝnh..................................44 3.4.2. Mèi quan hÖ gi÷a trô së chÝnh vµ qu¶n lý hiÖn trêng...................45 3.5. §Æc ®iÓm vÒ lùc lîng lao ®éng trong bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty...................................................................................................49 3.5.1. Lùc lîng qu¶n trÞ.............................................................................49 3.5.2. C¸c bé phËn c«ng nh©n viªn.............................................................50 3.6. §¸nh gi¸ chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh.....50 3.6.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc.................................................................51 3.6.2. nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n.................................................................52 phÇn ii: mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty............54 i. ph¬ng híng vµ môc tiªu.........................................................54 ii. c¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y .......55 2.1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý cña c«ng ty...............................................55 2.2.Hoµn thiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn..............................58 2.3. N©ng cao tr×nh ®é, nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn................61 2.4. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c«ng ty......................62 iii. mét sè kiÕn nghÞ............................................................................64 kÕt luËn.................................................................................. .65 PhÇn I: thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn coma 25 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25. 1.1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn COMA25 ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1980.Tr¶i qua mét thêi gian dµi ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc ban ®Çu, nhng dÇn dÇn C«ng ty ®· ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh. Vµo cuèi vµ ®Çu nh÷ng n¨m 90 theo chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®ã lµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, th× C«ng ty ®· ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i DNNN sè 162 A/ BXD-TCLD ngµy 5/3/1993 cña bé trëng bé x©y dùng .Víi tªn lµ: C«ng ty x©y l¾p vµ kinh doanh vËt t thiÕt bÞ . §Æt trô së t¹i Gia Thuþ, huyÖn Gia L©m víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ khÝ x©y dùng - X©y dùng c«ng tr×nh, c«ng nghiÖp, c«ng n«ng, nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - Trang trÝ néi thÊt Cuèi nh÷ng n¨m 1990 C«ng ty ®· tiÕn hµnh söa ®æi ®¨ng ký kinh doanh lÇn thø nhÊt, ngµy 26/10/2000 theo quyÕt ®Þnh sè 1467/Q§-BXD ngµy 18/10/2000 cña bé x©y dùng. Bæ sung thªm c¸c ngµnh nghÕ lµ: t vÊn, thiÕt kÕ c«ng nghÖ c«ng tr×nh giao th«ng( cÇu ®êng), bÕn c¶ng, thuû lîi, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh ®êng d©y ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p ®Õn 35kv, s¶n xuÊt vµ l¾p dùng kÕt cÊu thÐp cho c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp, l¾p ®Æt vµ b¶o tr× thang m¸y, l¾p ®Æt söa chöa nåi h¬i ¸p lùc ®Õn 100 at, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t thiÕt bÞ phôc vô x©y dùng, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Sau thêi gian dµi thÝ ®iÓm thÊy ®îc u ®iÓm h¬n h¼n cña m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, còng nh DNNN cha ph¸t huy hÕt vai trß cña m×nh ®èi víi x· héi, Nhµ níc chñ tr¬ng ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn ®æi tõ DNNN sang C«ng ty cæ phÇn. Kh«ng t¸ch khái xu híng nµy C«ng ty l¹i tiÕn hµnh söa ®æi ®¨ng ký kinh doanh lÇn thø hai ngµy 21/5/2003 theo quyÕt ®Þnh sè 567/Q§-BXD ngµy 29/04/2003 cña bé x©y dùng. Bæ sung thªm c¸c ngµnh lµ: ®Çu t kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, t vÊn, thiÕt kÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng, bao gåm; lËp dù ¸n ®Çu t, gi¸ms¸t thi c«ng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ph¶i ®èi phã víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, thay ®æi hai lÇn ®¨ng ký kinh doanh vµ chuyÓn sang m« h×nh C«ng ty cæ phÇn nhng C«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng víi s¶n phÈm cña m×nh,®¶n b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i,thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhiÒu hîp ®ång chiÕm lÜnh thÞ trêng,t¹o ®ñ c«ng an viÖc lµm,c¶i thiÖn ®êi sèng lao ®éng. C«ng ty ®îc tÆng “Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3”cña chñ tÞch níc trao tÆng ngµy 3/6/2000 víi thµnh tÝch xuÊt s¾c tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 1999, nhiÒu gi¶i thëng kh¸c nh: Huy ch¬ng vµng chÊt lîng cao c«ng tr×nh, s¶n phÈm x©y dùng n¨m 1998 vµ 2000 cña Bé x©y dùng; nhiÒu b»ng khen, chøng nhËn cu¶ c¸c tæ choc níc ngoµi; chøng chØ ISO 9002:1994 do BVQI cÊp. 1.2. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ khÝ x©y dùng. - Trang trÝ néi thÊt. - T vÊn thiÕt kÕ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ. - ThÈm ®Þnh dù ¸n mua s¾m thiÕt bÞ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng( cÇu ®êng…) bÕn c¶ng, thuû lîi. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p ®iÖn thÕ ®Õn 35 kv. - S¶n xuÊt vµ l¾p dùng kÕt cÊu thÐp cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - L¾p ®Æt vµ b¶o tr× thang m¸y. - L¾p ®Æt vµ söa chöa nåi h¬i ¸p lùc ®Õn 100 at. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t thiÕt bÞ phôc vÞ x©y dùng, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi. - §Çu t kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. - T vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, kü thuËt h¹ tÇng bao gåm; + LËp dù ¸n ®Çu t, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t, gi¸ms¸t thi c«ng. + Kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. 1.3. NhiÖm vô vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh.  NhiÖm vô. - T¹o thªm c«ng an viÖc lµm cho x· héi; cho ®Õn nay C«ng ty ®· tham gia vµo kh¸ nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh vµ còng t¹o ra viÖc lµm cho kho¶ng h¬n 1000 lao ®éng, nhng víi nhu cÇu viÖc lµm ngµy cµng t¨ng, cïng víi xu híng ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ®Êt níc nãi chung vµ C«ng ty COMA 25 nãi riªng, ®IÒu ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®îc nhiÒu c¬ héi kinh doanh më réng quy m« s¶n xuÊt vµ gãp mét phÇn nhá vµo viÖc t¹o thªm c«ng an viÖc lµm cho x· héi, gi¶i quyÕt nhu cÇu thiÕt thùc cña x· héi. - T¨ng cêng vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc; ®Ó ®a ®Êt níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi. - B¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù x· héi. ViÖt Nam lµ níc cã nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh nhÊt thÕ giíi, nhng m«i trêng th× cµng ngµy cµng bÞ ph¸ huû v× vËy nhiÖm vô nµy gãp phÇn lµm cho níc ta chÝnh trÞ cµng æn ®Þnh h¬n, x· héi æn ®Þnh vµ m«i trêng trong s¹ch. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt cho nh©n viªn, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ , khoa häc kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.  Môc tiªu. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 ®îc thµnh lËp nh»m huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y l¾p vµ kinh doanh th¬ng m¹i, nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn tèi ®a, ph¸t huy vai trß lµm chñ cña ngêi lao ®éng, cña c¸c cæ ®«ng, b¶o ®¶m hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ níc, doanh, nhµ ®Çu t vµ ngêi lao ®éng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ph¸t triÓn C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh.  TÝnh chÊt ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 lµ C«ng ty kinh doanh c¸c lÜnh vùc chñ yÕu vÒ x©y dùng còng ¶nh hëng ®Õn bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do tÝnh chÊt cña ngµnh x©y dùng lµ ngêi c«ng nh©n lu«n ph¶i b¸n s¸t c«ng tr×nh thi c«ng, kh«ng cè ®Þnh t¹i mét n¬i, cïng lóc C«ng ty cã thÓ tham gia thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau trªn nhiÒu ®Þa bµn, kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i mét chç nªn ®ßi hái ph¶i cã hai bé m¸y; mét lµ bé m¸y ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ t¹i C«ng ty; hai lµ bé m¸y ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i c«ng trêng. 1.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m. B¶ng 1: B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 2001-2004 N¨m ChØ tiªu Doanh thu 2001 2002 2003 §¬n vÞ: ®ång 2004 42.106.696.5 63.834.699. 105.190.012. 225.723.816. 47 186 694 572 Vèn kinh doanh 3.968.617.984 3.906.595.000 4.672.323.546 8.357.267.742 Lîi nhuËn 83.466.455 207.344.190 305.925.688 553.788.617 Tæng tµi s¶n 2.124.042.343 2.008.764.550 2.827.680.842 778.4648.285 Cè ®Þnh Tæng tµi s¶n nî 35.371.437. 57.383.876. 103.396.917. 172.672.852. 398 107 955 984 Tæng tµi s¶n cã 35.371.437. 57.383.876. 103.396.917. 172.672.852. 398 107 955 984 Tµi s¶n nî lu ®éng33.434.856. 54.628.379.265 95.186.354.608 158.961.121. 848 195 Tµi s¶n cã lu ®éng 31.509.073. 53.488.456. 98.730.958. 164.880.700. 218 554 654 952 (Nguån sè liÖu tõ phßng tµi vô cña C«ng ty) Tõ b¶ng trªn ta cã b¶ng c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 2: B¶ng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ N¨m ChØ tiªu Tèc ®é t¨ng trëng doanh thu Tèc ®é t¨ng trëng lîi nhuËn Tû suÊt LN/ VCSH Tû suÊt LN/ DT HiÖu qu¶ sö dông TSC§( DT/TSC§) Sè vßng quay toµn bé VKD ( DT/VKD) 2001 2002 2003 2004 2,1% 0,2% 19,8 10,61 151,7% 248,4% 5,3% 0,32% 31,7 16,3 164,8% 147,5% 6,5% 0,3% 37,2 22,5 214,6% 181% 6,6% 0,25% 29 27 Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn ta thÊy:  VÒ vèn kinh doanh; ChØ cã n¨m 2002 lµ gi¶m ®i chót Ýt. Do nhu cÇu kh¸ch hµng vµ thÞ trêng ngµy cµng t¨ng nªn sè vèn cÇn huy ®éng cñng ph¶i t¨ng theo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã.  VÒ doanh thu vµ lîi nhuËn; ®Òu t¨ng tõ 1,5 – >2 lÇn, riªng cã n¨m 2002 th× lîi nhuËn t¨ng gÊp ®«i, sau ®ã n¨m 2003, 2004 nhá h¬n.  VÒ hiÖu qu¶ sö dông TSC§; ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, riªng n¨m 2004 gi¶m , cã thÓ lµ do khi chuyÓn sang m« h×nh C«ng ty cæ phÇn nhu cÇu vÒ ®Çu t trang thiÕt bÞ vµ m¸y mãc nhiÒu nªn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ gi¶m ®i.  VÒ hiÖu q¶ sö dông vèn; Hµng n¨m ®Òu t¨ng nhng < 0,6. Chøng tá C«ng ty cha ®¹t hiÖu qu¶, lµ nguyªn nh©n g©y ra lîi nhuËn thÊp.  T×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty;GÝa trÞ tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m vµ tèc ®é t¨ng kh¸ cao ®Æc biÖt lµ n¨m 2004, lµ nguyªn nh©ndÉn ®Õn lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông TSC§.  VÒ sè vßng quay vèn kinh doanh; RÊt cao tõ 10,6- 27 lÇn, nhng do phÇn lín sè vèn kinh doanh lµ ®ù¬c vay nªn lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp. GÇn nh c¸c chØ tiªu ®Òu ra t¨ng, kÓ c¶ tríc vµ sau khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cô thÓ: Tõ sau khi cæ phÇn ho¸ th× c¸c chØ tiªu t¨ng m¹nh h¬n so víi tríc khi cæ phÇn ho¸ vµ t¨ng m¹nh h¬n qua tõng n¨m mét. Chøng tá chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn lµ mét híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n cña nh÷ng ngêi lµm chñ C«ng ty, vµ phï hîp víi xu híng chung cña ®Êt níc ta. Nhng c¸c chØ tiªu ®ã t¨ng, nhng so víi tèc ®é ra t¨ng cña ngµnh, th× cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu. §ßi hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu trong t¬ng lai ®Ó cã ®µ t¨ng trëng s¸nh ngang, lín h¬n c¸c C«ng ty cïng ngµnh, tèc ®é t¨ng trëng cña ®Êt níc, vµ xøng tÇm víi tÇm vãc C«ng ty. II. Mét sè ®Æc ®Óm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn viÖc cñng cè vµ hoµn thiÖn bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lao ®éng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú lÜnh vùc kinh doanh nµo, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµm sao cho t«t lµ vÊn ®Ò mµ bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ®Æt lªn hµng ®Çu. 2.1.1. C¬ cÊu lao ®éng. - §èi víi lao ®éng dµi h¹n. B¶ng 3: B¶ng c¬ cÊu lao ®éng dµi h¹n cña C«ng ty ®¬n vÞ: ngêi §é tuæi Tæng Nam N÷ §¶ng viªn 20 – 30 71 50 21 10 30 – 40 103 94 9 35 > 50 28 28 0 20 Tæng 202 172 30 65 (Nguån sè liÖu tõ phßng tæ chøc hµnh chÝnh) Nh vËy ta thÊy lao ®éng nam giíi cña C«ng ty chiÕm tíi 85 %, chiÕm ®a sè lao ®éng cña C«ng ty. Do ®Æc trng cña ngµnh x©y dùng lµ lao ®éng nÆng nhäc, thêng xuyªn ph¶i b¸m s¸t c«ng tr×nh nªn chØ thÝch hîp víi lao ®éng nam giíi vµ do yªu cÇu cña c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã kinh nghiÖm vµ sù bÒn bØ nªn tØ lÖ lao ®éng tõ 30 –40 tuæi chiÕm tíi 46,5%, cßn lao ®éng n÷ giíi th× Ýt ®îc C«ng ty trng dông. §èi víi lao ®éng < 30 lµ nh÷ng kü s trÎ míi ra trêng C«ng ty cÇn ®éi ngò nµy ®Ó t¹o ra sù n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Cßn lao ®éng > 50 tuæi phÇn lín lµ nh÷ng c¸n bé chñ chèt, c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty. §ã lµ nh÷ng ngêi dÉn ®êng chØ lèi cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. - §èi víi lao ®éng ng¾n h¹n hiÖn t¹i C«ng ty cã kho¶ng 800 ngêi, phÇn lín lao ®éng cã ®é tuæi tõ 20 – 40 lµ nam giíi. C«ng ty sö dông lao ®éng nµy vµo c¸c c«ng viÖc nh; x©y dùng phÇn th«, lµm mµu, lµm cÊu kÕt thÐp, vËn chuyÓn…lo¹i lao ®éng nµy thêng xuyªn biÕn ®æi vµ tuú theo c¸c c«ng tr×nh, chñ yÕu lµ lao ®éng lµm thuª theo c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hiÖn. 2.1.2. ChÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c. HiÖn nay víi møc l¬ng b×nh qu©n lµ 1.200.000 ®/ 1 ngêi/ mét th¸ng. §èi víi lao ®éng dµi h¹n th× C«ng ty chñ yÕu lµ thuª nhng ngêi cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc. §èi víi lao ®éng ng¾n h¹n th× C«ng ty thêng thuª ë t¹i ®Þa ph¬ng hoÆc lÊy ngêi tõ c¸c tØnh Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Hµ T©y...®Ó lµm. ViÖc thuª lao ®éng nh vËy rÊt thuËn lîi víi C«ng ty, chñ yÕu chØ lµ qu¶n lý ®èi víi lao ®éng dµi h¹n. Cßn lao ®éng ng¾n h¹n C«ng ty l¹i giao l¹i cho ngêi thÇu thi c«ng qu¶n lý. Do ®ã gi¶m mét phÇn g¸nh nÆng vÒ qu¶n lý nh©n lùc trong khi vÉn ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lao ®éng ®Þa bµn s¶n xuÊt chñ yÕu ë ngoµi trêi vµ thay ®æi ®Þa bµn thêng xuyªn do ®ã ngêi lµm viÖc ë trong ngµnh x©y dùng còng chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña yÕu tè thêi tiÕt, khÝ hËu. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 ®· chó träng quan t©m ®Õn yÕu tè ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lao ®éng cho ngêi lao ®éng ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu cã n¸n tr¹i tró n¾ng tró ma , ®¶m b¶o níc s¹ch cho c«ng nh©n ¨n uèng. TÊt c¶ c«ng nh©n lao ®éng trªn c«ng trêng ®Òu ®îc kh¸m søc khoÎ tuyÓn dông , häc an toµn lao ®éng vµ ®îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng nh quÇn ¸o, giÇy dÐp , mò , d©y an toµn khi lµm viÖc trªn cao , tÊt c¶ nh»m ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng , n¬i lµm viÖc cña c¸n bé qu¶n lý khang trang , s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t , trang thiÕt bÞ lµm viÖc ®¹t chÊt lîng cao phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty ®îc trang bÞ mét sè m¸y mãc , thiÕt bÞ kh¸ tiÕn hiÖn ®¹i , ®¶m b¶o cho C«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng mäi c«ng tr×nh cã quy m« lín chÊt lîng cao vµ tiÕn ®é nhanh . Ngoµi ra C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c nh©n viªn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh trang bÞ vÒ ph¬ng tiÖn lµm viÖc( m¸y tÝnh, ®å dïng v¨n phßng...) vµ t¹o ra m«i trêng vui vÎ trong c«ng viÖc,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh vµ lµm viÖc víi NSL§ cao. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ,tiÒn thëng còng ®îc C«ng ty quan t©m ®óng møc nh»m ®¶m b¶o møc thu nhËp vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cho ngêi lao ®éng , t¹o ®ßn bÈy kinh tÕ , thóc ®Èy ph¸t huy s¸ng kiÕn , thi ®ua s¶n xuÊt . §èi víi ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp th× viÖc tr¶ l¬ng theo ph¬ng ph¸p khoa häc , ®¶m b¶o tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng phô thuéc vµo tr×nh ®é n¨ng lùc , møc ®é c«ng t¸c , th©m niªn c«ng t¸c vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . §èi víi c«ng nh©n lao ®éng th× viÖc tiÕn hµnh tr¶ l¬ng ®îc ¸p dông mét c¸ch linh hoÆt gåm tr¶ l¬ng kho¸n s¶n phÈm ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt thêng xuyªn æn ®Þnh , c¸c c«ng viÖc phôc vô th× ¸p dông chÕ ®é tr¶ l¬ng kho¸n theo ngµy c«ng . 2.2. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ (MMTB). 2.2.1. VÒ c¬ së vËt chÊt. C¬ së vËt chÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè hÕt søc quan träng nã ph¶n ¸nh tÇm cì, quy m«, tr×nh ®é cña C«ng ty. C¬ së vËt chÊt cµng hiÖn ®¹i th× chøng tá C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, NSL§ cao, quy m« lín, uy tÝn lín vµ nã cßn thÓ hiÖn tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n trÞ cao. HiÖn nay diÖn tÝch ®Êt sö dông cña C«ng ty lµ 105.972 m2, mét phÇn ®îc sö dông ®Ó lµm trô së chÝnh, mét phÇn sö dông ®Ó lµm s©n b·i cho c¸c lo¹i xe thi c«ng c«ng tr×nh nh (m¸y ñi, m¸y xóc, cÇn cÈu…). C«ng ty lu«n chó träng n©ng cao NSL§, trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng g× mµ yªu cÇu c«ng viÖc cÇn ®Õn. Nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i. C¸c phßng ban cã thÓ trao ®æi víi nhau qua m¹ng néi bé. Nh÷ng ngêi thêng xuyªn ph¶i c«ng t¸c xa ®îc trang bÞ m¸y tÝnh c¸ nh©n... 2.2.2. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. M¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, ®¬n vÞ nµo muèn tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc thiÕt bÞ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i vµ c¬ së h¹ tÇng tèt th× cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng. Lo¹i m¸y thi c«ng ThiÕt bÞ n©ng h¹ Nh: cÇn cÈu, cÇn trôc, m¸y v©n th¨ng, têi, lß ThiÕt bÞ vËn chuyÓn nh: - «t« vËn t¶i - «t« mir¬mãc - xe chë bª t«ng… ThiÕt bÞ nÒn Mãng -thiÕt bÞ Ðp cäc -m¸y ñi -m¸y ®Çm ®Êt -may ®µo -tb b¬m bªt«ng ThiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ Tæ m¸y ph¸t ®éng lùc vµ m¸y b¬m C¸c thiÕt bÞ kh¸c ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm vµ tr¾c ®Þa B¶ng 4: Danh s¸ch MMTB thi c«ng Níc s¶n xuÊt Sè lîng Gi¸ trÞ cßn l¹i ( trung b×nh) NhËt, Mü, Hnµ 73 90% Quèc, §øc, Nga, ý, Thuþ §iÓn Chñ yÕu lµ Nga vµ ViÖt Nam 60 85% Nga, TQ, NhËt Nt Nga, NhËt Nt NhËt Nga, NhËt ,Anh, ViÖt Nam, TQ NhËt, Nga, Ba Lan, Anh, Mü, HQ 05 20 09 15 15 110 94% 90% 87% 85% 85% 90% 33 90% ITALIA, NhËt, VN, TQ, HQ Nga, NhËt, Thuþ §iÓn, TQ, §øc 110 85% 22 95% ( nguån sè liÖu tõ phßng kÕ ho¹ch ®Çu t) C«ng ty thêng sö dông nh÷ng lo¹i MMTB tõ nh÷ng níc cã KH-KT ph¸t triÓn nh cña NhËt, Trung Quèc, §øc, Anh... cã gi¸ trÞ lín ®Ó cho thuª vµ thi c«ng c«ng tr×nh. PhÇn lín sè MMTB nµy cã gi¸ trÞ cßn l¹i cao tõ 85% trë lªn. MÆc dï vËy, C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m 80 h·y cßn chÕ ®é bao cÊp cña Nhµ Níc nªn ®a phÇn MMTB thêi ®ã lµ cña Liªn Bang X« ViÕt, hiÖn vÉn cßn mét sè lîng ®ang kÓ nh÷ng MMTB ®ã ®a phÇn ®· cò kü, l¹c hËu, c«ng suÊt thÊp. Nhng qua trªn thÓ hiÖn xu híng C«ng ty ®ang ngµy cµng hiÖn ®¹i ho¸ MMTB vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra sù ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng cña c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hÞªn, còng nh ngµy cµng t¹o ra lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ ®¸p øng chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng ty. Ngoµi ra cã mét ®éi ngò ch¨m lo b¶o dìng vµ söa ch÷a MMTB ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®îc tèt nhÊt, c«ng suÊt cao. 2.3. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt (®èi víi lÜnh x©y dùng). S¬ ®å 1:S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt Dù ¸n mêi thÇu ThiÕt kÕ b¶n vÏ Tróng thÇu §æ pªt«ng mãng TiÕp nhËn mÆt b»ng thi c«ng Dùng kÕt cÊu thÐp X¸c ®Þnh c¸c mèc chØ giíi X©y phÇn th« §Þnh vÞ kiÓm tra tim cèt Tr¸t, l¾p ®iÖn, níc… §µo mãng Hoµn thiÖn 2.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng : Bao gåm c¸c c«ng viÖc sau : - TiÕp nhËn mÆt b»ng thi c«ng cña Bªn giao thÇu. X¸c ®Þnh giíi, trôc cao ®é cña c«ng tr×nh. c¸c mèc chØ - Lµm viÖc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Þa ph¬ng vÒ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh nh : ®¨ng ký t¹m tró, b¶o vÖ trËt tù trÞ an còng nh vÖ sinh m«i trêng. 2.3.2. §Þnh vÞ kiÓm tra tim cèt : Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®îc Chñ ®Çu t th«ng qua, ngêi kh¶o s¸t sÏ chuÈn bÞ mèc chuÈn cña c«ng tr×nh. Sau khi cã sù th«ng qua cña Chñ ®Çu t vÒ tõng môc, ®¬n vÞ sÏ ®Þnh vÞ c«ng tr×nh theo mÆt b»ng ®Þnh vÞ ®· ®îc thiÕt kÕ. Tim cèt cña c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh ®é ngang b»ng cña c«ng tr×nh, th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh, quyÕt ®Þnh ®é chÝnh x¸c, ®é bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh. V× vËy c«ng t¸c tr¾c ®¹c ph¶i ®îc lµm chÝnh x¸c ngay tõ ®Çu theo hå s¬ thiÕt kÕ mãng vµ ®îc kiÓm tra thêng xuyªn khi thi c«ng. Cét, dÇm, sµn ph¶i ®îc ®æ bª t«ng t¹i chç vµ ®uîc ®Þnh vÞ ch¨c ch¾n, chÝnh x¸c. * Dông cô cÇn cã : m¸y tr¾c ®¹c, cäc tiªu, mia, cäc gç, bóa ®inh, cäc ngùa, s¬n, thíc thÐp .. * C¸c bíc triÓn khai : - LÊy dèc gãc ph¬ng vÞ, híng nhµ. - X¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ trôc trªn mÆt b»ng - Dïng m¸y kinh vÜ, thíc ch÷ T, thíc thÐp ®Ó chuyÒn tim cèt, cèt lªn cao. 2.3.3. C«ng t¸c cèp pha : * §Ó b¶o ®¶m bÒ mÆt bª t«ng s¹ch vµ ®¶m b¶o th¸o dì v¸n khu«n dÔ dµng, cèp pha phÝa mÆt tiÕp xóc víi bª t«ng ph¶i lµm nh½n. BiÖn ph¸p : - Gia c«ng v¸n khu«n ®Þnh h×nh - CÇn thiÕt cã thÓ sö dông gç d¸n lµm v¸n khu«n mÆt. * §Ó ®¶m b¶o ®é cøng cho v¸n khu«n mÆt tiÕp xóc víi bª t«ng. BiÖn ph¸p : - Sö dông thanh chèng ®øng, chèng xiªn. - NÑp ngang, xµ ®ì, c©y chèng. * V¸n khu«n cét : - §îc dïng b»ng tÊm cèp pha t«n ®Þnh h×nh dµy 1,5 ly, sên b»ng thÐp gãc L50 vµ hÖ g«ng, ®ai ®îc gia c«ng ®Þnh h×nh, th¸o l¾p thuËn lîi hîp víi sù thay ®æi cña tiÕt diÖn cét. KÕt hîp víi c©y chèng b»ng gç vµ t¨ng ®¬ ®Ó neo vµ c¨n chØnh cét æn ®Þnh. * V¸n khu«n sµn : §îc ®Þnh vÞ æn ®Þnh ch¾c ch¾n bëi hÖ thèng v¸n sµn cã chiÒu dµy D = 2530. HÖ thèng c©y chèng sö dông gi¸o PAL kÕt hîp víi xµ gå gç vµ cét chèng ®¬n cã kÝch vÝt ®iÒu chØnh. Trong qu¸ tr×nh ghÐp cèp pha kiÓm tra l¹i hÖ thèng tim, cèt cña cét, dÇm, sµn. 2.3.4. C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp : * Gia c«ng cèt thÐp : - Khèi lîng s¾t kh«ng lín v× vËy sÏ tæ chøc gia c«ng trùc tiÕp t¹i hiÖn trêng c«ng tr×nh. - Uèn cèt thÐp cét dÇm sµn sö dông bµn VAM. - Mèi nèi cèt thÐp : sö dông mèi nèi buéc theo TCVN tõ 3050d - Cèt thÐp ph¶i ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ tríc khi l¾p dùng. - ThÐp ®îc kÐo, c¾t b»ng m¸y. 2.3.5. C«ng t¸c bª t«ng : - Trén bª t«ng : tríc khi trén c¸c mÉu vËt liÖu nh c¸t, ®¸, xi m¨ng, níc ®· ®îc kiÓm tra. CÊp phèi bª t«ng ®óng theo m¸c thiÕt kÕ, ®îc ®Þnh lîng b»ng c©n vµ ®ong héc. - VËn chuyÓn bª t«ng b»ng thñ c«ng, xe chuyªn dông kÕt hîp víi th¨ng t¶i. - §Çm bª t«ng : kÕt hîp ®Çm dïi, ®Çm bµn, ®Çm thñ c«ng tr¸nh ®Ó x¶y ra c¸c sù cè ®èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng khi võa ®æ xong. - BiÖn ph¸p b¶o dìng bª t«ng : nÕu nhiÖt ®é ngoµi trêi cao, tríc khi ®æ bª t«ng ph¶i tíi níc v¸n khu«n ®Ó tr¸nh hiÖn tîng v¸n khu«n h¸o níc dÉn ®Õn cong, vªnh vµ hót níc cña bª t«ng. Sau khi ®æ bª t«ng xong ph¶i ng©m níc xi m¨ng chèng thÊm m¸i ®¶m b¶o ®é Èm cho bª t«ng, tu©n thñ ®óng quy ph¹m b¶o dìng bª t«ng. - Phô gia : chóng t«i dïng phô gia bª t«ng ®«ng cøng nhanh SIKA cho mét sè kÕt cÊu yªu cÇu ®¶m b¶o ®«ng cøng nhanh ®Ó thi c«ng tiÕp nh÷ng phÇn viÖc kÕ sau kh«ng ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt lîng cña kÕt cÊu (nÕu ®îc Chñ ®Çu t ®ång ý). 2.3.6. C«ng t¸c x©y : - C«ng t¸c chuÈn bÞ, kiÓm tra lÊy dÊu tim, cèt, chuÈn bÞ dông cô thi c«ng, bè trÝ tæ x©y phï hîp víi tõng vÞ trÝ thi c«ng. - G¹ch x©y ®îc vËn chuyÓn tõ mÆt b»ng tËp kÕt tíi vÞ trÝ x©y b»ng thñ c«ng ®îc xÕp c¸ch ch©n têng 1m  1,2m. Víi vÞ trÝ x©y ë trªn sµn bª t«ng, tËp kÕt vËt liÖu ®¶m b¶o kh«ng qu¸ 120kg/m2. 2.3.7. C«ng t¸c hoµn thiÖn : - C«ng t¸c x©y tr¸t, l¸t nÒn : - C«ng t¸c chèng thÊm m¸i : - C«ng t¸c méc cöa : - C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, níc : 2.3.8. BiÖn ph¸p an toµn trong c«ng t¸c PCCC : C¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y ph¶i ®îc b¶o ®¶m ®Æc biÖt trong c«ng t¸c ®iÖn, khi tiÕp xóc víi m¸y moc thiÕt bÞ sö dông ®iÖn. T¹i nh÷ng n¬i nguy hiÓm chóng ta ph¶i dïng biÓn b¸o ®Ó ®Ò phßng tr¸nh x¶y ra tai n¹n. 2.3.9. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng : Khi thi c«ng c¸c phÇn viÖc ph¶i dì bá c¸c thiÕt bÞ kh«ng cÇn thiÕt, tÊt c¶ c¸c vËt liÖu thõa, r¸c vôn g©y ra. Ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p nh hÖ thèng b¹t che, líi ch¾n xung quanh c«ng tr×nh tr¸nh hiÖn tîng bôi bÈn g©y ra khi thi c«ng. C¸c xe vËn chuyÓn vËt liÖu khi ch¹y trong c«ng trêng ra ®êng thÞ x·, thÞ trÊn ph¶i röa xe, röa lèp tríc khi vµo thÞ x·, thÞ trÊn ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng. R¸c th¶i c«ng tr×nh vµ r¸c th¶i sinh ho¹t ph¶i ®îc thu gom hµng ngµy vµ tËp kÕt vµo n¬i quy ®Þnh. 2.3.10. An toµn lao ®éng : BiÖn ph¸p chung : Trong tæng mÆt b»ng thi c«ng thÓ hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y, næ. Tæ chøc cho c«ng nh©n häc tËp vµ qu¸n triÖt vÒ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn khi thi c«ng. Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng TCVN 5308-91 quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng. Cã sæ nhËt ký an toµn lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é thèng kª, khai b¸o tai n¹n lao ®éng. 2.4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu (NVL). NVL lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. Nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh, kh¸c víi c¸c lÜnh vùc kh¸c th× NVL chiÕm tíi 50-60 % gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh v× thÕ qu¶n lý t«t NVL cã ®IÒu kiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nguån NVL cña C«ng ty rÊt dåi dµo nh c¸t, ®¸, sái, c¸t... T¹i nh÷ng n¬i mµ C«ng ty thùc hiÖn c«ng tr×nh lu«n cã c¸c nhµ cung øng s½n sµng ®¸p øng vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng víi gi¸ c¶ phu hîp, nªn lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt. B¶ng 5: B¶ng NVL vµ c¸c nhµ cung øng TT Tªn vËt liÖu Quy C¸ch Nh·n hiÖu xuÊt sø 1. Cét ®iÖn 2. Xi m¨ng 3. S¾t trßn c¸c lo¹i 4. 5. C¸t, ®¸, sái, ... D©y nh«m AC c¸c lo¹i Sø b¸t chèng sÐt van c¸c lo¹i ThÐp h×nh c¸c lo¹i M¹ kÏm nhóng nãng Sø ®øng Tñ ®iÖn, cÇu dao, cÇu ch× tù r¬i, ... Khai th¸c t¹i ®Þa ph¬ng Nhµ M¸y D©y vµ C¸p EMACO VËt t phô kh¸c Xµ thÐp c¸c lo¹i Hµ Néi Tù gia c«ng 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C«ng ty Bªt«ng x©y dùng Hµ Néi Xi m¨ng Bót S¬n, Chinfon, Hoµng Th¹ch Tæng C«ng ty thÐp ViÖt nam Nga, Céng hoµ ND Trung Hoa Tæng C«ng ty thÐp ViÖt nam C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng §¹i Mç, C¬ khÝ Minh Long hoÆc HLS XÝ nghiÖp §«ng Anh-C«ng ty C¬ khÝ thiÕt bÞ ®iÖn Hµ Néi (Nguån sè liÖu tõ phßng vËt t) N¬i cÊp hµng C«ng ty Bªt«ng x©y dùng Hµ Néi Mua t¹i ®¹i lý cña C«ng ty t¹i Hµ Néi, hoÆc B¾c giang Mua t¹i §¹i lý thÐp Th¸i nguyªn t¹i Hµ Néi, hoÆc B¾c giang Khai th¸c t¹i ®Þa ph¬ng. Nhµ M¸y D©y vµ C¸p EMACO C«ng ty TB§ Thµnh Hµ, Trung t©m PP TBÞ líi ®iÖn Mua t¹i ®¹i lý thÐp C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng §¹i Mç, C¬ khÝ Minh Long hoÆc HLS XÝ ngiÖp §«ng Anh-C«ng ty C¬ khÝ thiÕt bÞ ®iÖn Hµ Néi Hµ Néi TCT C¬ khÝ X©y dùng Qua b¶ng trªn ta thÊy NVL vµ nguån cung øng cña C«ng ty lµ mét lîi thÕ ®Ó C«ng ty t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh trong x©y dùng. MÆc dï vËy trong thêi gian qua do biÕn ®éng lín vÒ gi¸ NVL ®· lµm cho ngµnh x©y dùng nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. nhng C«ng ty vÉn ®÷ng v÷ng vµ duy tr× møc t¨ng trëng æn ®Þnh. 2.5. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng. Doanh nghiÖp cã b¸n ®îc s¶n phÈm hay kh«ng, cã l·i hay kh«ng th× chØ cã kh¸ch hµng míi cã thÓ tr¶ lêi ®îc, nªn vai trß cña kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng. Khi quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g× th× ®Òu ph¶i biÕt lµ kh¸ch hµng cã mua kh«ng, chø kh«ng thÓ cø s¶n xuÊt råi míi t×m kh¸ch hµng. V× vËy lÜnh vùc nµy ®îc lµm tèt ngay tõ ®Çu lµ yÕu tè kÐo theo sù hiÖu qu¶ ë c¸c lÜnh vùc kh¸c. C«ng ty cæ phÇn COMA 25 lµ C«ng ty ®a ngµnh nghÒ, nªn thÞ trêng lµ rÊt réng lín, kh¸ch hµng th× ®a d¹ng. Nhng thÞ trêng cña C«ng ty chØ tËp trung chu yÕu ë phÝa b¾c tóc lµ tõ Qu¶ng TrÞ trë ra. §èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm th× C«ng ty l¹i cã nh÷ng thÞ trêng vµ kh¸ch hµng môc tiªu riªng. §èi tîng kh¸ch hµng môc tiªu mµ C«ng ty tËp trung vµo lµ c¸c së, phßng, c¸c ban qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c nhµ trêng, bÖnh viÖn vµ mét sè nhµ m¸y. HiÖn nay C«ng ty ®ang cã xu híng tËp trung vµo thÞ trêng lµ Hµ Néi vµ c¸c tØnh miÒn nói, v× nhËn thÊy nhu cÇu ph¸t triÓn vÒ nhµ ë Hµ Néi ngµy cµng nhiÒu, vµ viÖc ph¸t triÓn ë c¸c tØnh miÒn nói nªn c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, ®êng ®iÖn, thuû ®iÖn s¾p ®îc ®ua vµo thi c«ng ThÞ trêng rÊt réng lín ®ã lµ mét ®iÒu rÊt thuËn lîi ®èi víi C«ng ty. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ liÖu DN cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng kh«ng. §ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®a DN ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.6. §Æc ®iÓm vÒ vèn. Nhµ Níc gi÷ 65% vèn, cßn 35%% lµ cña c¸c cæ ®«ng (vèn u ®·i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 10,3%, vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi lµ 24,7%) trong tæng vèn ®iÒu lÖ lµ 12.000.000.000 ®(t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp). Tæng sè vèn lµ 9.217.619.175 ® Vèn cè ®Þnh lµ 5.343.738.880 ® Vèn lu ®éng lµ 3.191.669.871 ® Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n lµ 682.210.424 ® Nh vËy C«ng ty cã nguån vèn t¬ng ®èi lín. HiÖn nay C«ng ty chñ ®éng ®Çu t cho SXKD, MMTB, vµ chñ ®éng trong lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch lao ®éng vµ sö dông, qu¶n lý lao ®éng. 2.7. §Æc ®iÓm vÒ th«ng tin. Do viÖc ph©n cÊp qu¶n lý râ rÖt nªn viÖc sö dông th«ng tin rÊt linh ho¹t, kÞp thêi cã sù phèi hîp cña nhiÒu phßng ban nghiÖp vô. Tuy nhiªn hiÖn nay viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, thu thËp th«ng tin cha thùc sù cã hiÖu qu¶. Do vËy còng ¶nh hëng ®Õn NSL§ vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. III. Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn COMA 25. 3.1. Tæ chøc bé m¸y. S¬ ®å 2 :s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ t¹i C«ng ty cæ phÇn COMA 25. Ban kiÓm so¸t Phßng tæ chøc Hµnh chÝnh Xn Sè 1 Xn Sè 2 Phã G§ kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Phßng kÕ to¸n Tµi chÝnh Xn Sè 4 Xn Sè 5 Xn Sè 6 Xn Sè 7 Xn Sè 8 Xn Sè 9 CN TN CN N§ Qua s¬ ®å trªn ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty cæ phÇn COMA 25 lµ m« h×nh tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng võa duy tr× ®îc hÖ thèng th«ng tin trùc tuyÕn, võa kÕt hîp víi viÖc tæ chøc c¸c bé phËn chøc n¨ng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy Gi¸m ®èc C«ng ty ®îc c¸c phßng ban tham mu tríc khi ra mét quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña C«ng ty.. ë ViÖt Nam hiÖn ®ang cßn ®îc sö dông réng r·i, nhÊt lµ ®èi víi c¸c
- Xem thêm -