Tài liệu Một số u kn nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp , phân xưởng , tổ sản xuất

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học PHẦN MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, đầu tư là một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đóng góp trong tăng trưởng GDP Việt Nam. Đặc biệt là trong những năm gần đây nhà nước đã có những chuyển biến tích cực trong huy động, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Một phần quan trọng chính là nhờ công tác chỉ đạo toàn diện của Chính phủ trong việc từng bước cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Vào cuối năm 2005, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có Luật Đầu tư (chung) và Luật Doanh nghiệp (thống nhất). Triển vọng tương đối lạc quan về sự phát triển kinh tế của Việt Nam cùng với việc thực hiện các cam kết song phương và đa phương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo nên sức hút mạnh mẽ cho cả đầu tư trong nước và ĐTNN. Sự thu hút đầu tư để phát triển là nhiệm vụ của cả nước cũng như của từng địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, tuy nhiên Hà Tỉnh là một tỉnh mới thành lập ngày 1/1/1991, ngay sau khi thành lập Hà Tĩnh đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhà nước cũng như sự cố gắng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân bước đầu đã có nhiều sự tiến bộ. Hoạt động đầu tư ở Hà Tĩnh mới chỉ thực sự bắt đầu trong những năm gần đây nhưng đã tạo ra một viễn cảnh tốt đẹp cho sự nghiệp phát triển kinh tế tỉnh nhà. Tuy vậy bên cạnh những thành tựu về đầu tư trong những năm gần đây cũng đã có nhiều bất cập cũng như sự thiếu kinh nghiệm trong việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư. Vì thế em quyết định làm về đề tài này nhằm mục đích nâng cao nhân thức, tích luỹ kiến thức thông qua các số liệu đầu tư về tỉnh nhà, qua đó có thể giúp ích trong viêc thống kê tình hình thực trạng đầu tư cũng như đóng góp một phần giúp phát triển kinh tế Hà Tĩnh. Đề án có tên: Tình hình sử dụng và thu hút vốn đầu tư ở Hà Tĩnh. Đề án gồm các phần chính : Chương 1: lí luận chung về đầu tư Chương 2: thực trạng huy động và sử dụng vốn ở Hà Tĩnh Chương 3: giải phát huy động và sử dụng vốn ở Hà Tĩnh Tuy có nhiều nỗ lực nhưng có thể còn nhiều sai sót trong khi nghiên cứu vấn đề này.Vì vậy em mong được sự góp ý của thầy cô để có sự chính xác hơn. Em xin cảm ơn thầy Từ Quang Phương đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Lê Việt Hùng 1 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Chương I Khái quát về vốn đầu tư 1. Khái niệm chung Đầu tư là sự hi sinh nguồn lực hiện tại nhằm đạt được những kết quả có lợi cho nhà đầu tư trong tương lai.Hay nói cách khác, đầu tư là sự hi sinh lợi ích hiện tại nhằm thu về lợi ích lớn hơn trong tương lai. Nguồn lực ở hiện tại có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ.Những kết quả đạt được có thể là tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực có đủ điều kiện để là việc với năng suất cao hiên trong nền sản xuất xã hội. Vốn đầu tư là phần tích luỹ của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ,là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xúât kinh doanh dich vụ,sinh hoạt xã hội và sinh hoạt gia đinh. Vốn đầu tư được thể hiện duới các dạng là tiền mặt,hiện vật hữu hình như máy móc, tài nguyên, đất đai ,… và hàng hoá vô hình như sức lao động, bằng sáng chế, nhãn hiệu, công nghệ,… và các dạng đăc biệt khác như vàng bạc đá quý cổ phiếu, trái phiếu. Vốn đầu tư phát triển là một phần của vốn đầu tư, là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những chi phí đã chi ra để tạo ra năng lực sản xuất và các khoản đầu tư phát triển khác. Nguồn vốn đầu tư là thuật ngữ chỉ các nguồn tích luỹ, tầp trung và phân phối cho đầu tư. Về bản chất, nguồn hình thành nguồn vốn đàu tư phát triển chính là phần tiết kiệm hay tích luỹ mà nền kinh tế có thể huy động để đưa vào quá trình tái sản xuất xã hội.Xét trên phương diện vĩ mô, gồm nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài. Lê Việt Hùng 2 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Vốn trong nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.Trong đó vốn ngân sách nhà nước là nguồn vốn căn bản và quan trọng nhất, vốn ngân sách nhà nước là nguồn chi của ngân sách nhà nước cho đầu tư. thường chiếm phần lớn vốn đầu tư trong các địa phương. Nguồn vốn nước ngoài bao gồm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)., vốn vay thương mại và nguồn vốn trên thị trường vốn quốc tế. Ở đây ta chỉ bàn về nguồn vốn ODA và FDI. Nguồn vốn ODA là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế và các tổ chức nước ngoài cung cấp với mục tiêu trợ giúp các nước đang phát triển. Vốn ODA có tính chất là khối lượng vốn lớn, thời gian cho vay dài, lãi suất thấp, và luôn có yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất là 25% Vốn FDI là nguồn vốn đầu tư của tư nhân nước ngoài để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Nguồn vốn này có đặc điểm là nguồn vốn không phát sinh nợ cho nước tiếp nhận vốn. Nguồn vốn này có vai trò cực khì quan trọng đối với quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ,chuyển dịch cơ cấu và tốc độ tăng trưởng ở nước nhận đầu tư. Ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng,vốn đầu tư nước ngoài chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, nếu vốn ODA góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thì vốn FDI góp phần xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo thu nhập cho các công nhân, các gia đình, xã hội. 2. Vai trò của vốn đầu tư a, Vai trò vốn đầu tư trong nước Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước: đây là một nguồn vốn đầu tư quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.Nguồn vốn này thường được sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hộiquốc phòng an ninh,hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực tham gia của nhà nước, chi cho công tác lập và thược hiên các dự án quy Lê Việt Hùng 3 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học hoạnh tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ ,quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nứơc: nguồn vốn này có tác dụng tích cực trong việc giảm đáng kể bao cấp vốn trực tiếp của nhà nước.Với cơ chế tín dụng, các đơn vị sử dụng nguồn vốn này phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay. chủ đầu tư là người vay vốn phải tính kĩ hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn tiết kiệm hơn. Vốn tín dụng còn có tác dụng phục vụ công tác quản lý và điều tiết công tác quản lý và điều tiết vĩ mô.Thông qua nguồn vốn tín dụng đầu tư, nhà nước thực hiện việc khuyến khích phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, lĩnh vực theo định hướng chiến lược của mình. Đứng ở khía cạnh là công cụ điều tiết vĩ mô, nguồn vốn này không chỉ thực hiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn thực hiện cả mục tiêu phát triển xã hội.Việc phân bổ và sử dụng vốn tín dụng đầu tư còn khuyến khích phát triển những vùng kinh tế khó khăn, giải quyết các vấn đè xã hội như xoá đói giảm ngheo. Và trên hết, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước có tác dụng tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Đối với nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước: nguồn vốn này có tác dụng mở rộng sản xuất , đổi mới thiết bị hiện đại hoá dây chuyền công nghệ của các doanh nghiệp. b, Vai trò vốn đầu tư nước ngoài Vai trò của ODA đối với phát triển kinh tế: Tại Việt Nam nguồn vốn này đựoc định hướng nguồn vốn ODA ưu tiên phát triển các lĩnh vực giao thông vận tải , phát triển hệ thống nguồn điện, phát triển nông nghiệp và nông thôn bao gồm thuỷ lợi, thuỷ san, lâm nghiêp kết hợp xoá đói giảm ngheo, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường ,y tế giáo dục và đào tạo ,… Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế: Lê Việt Hùng 4 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Đối với nước đầu tư: Đầu tư ra nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả sử dụng những lợi thế ở nơi tiếp nhận đầu tư, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư và xây dựng được thị trường cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải chăng. Đối với nước tiếp nhận đầu tư Đối với các nước đang phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tạo ra những doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải quyết một phần nạn thất nghiệp ở những nước này, khắc phục tình trạng thiếu vốn kéo dài. Theo sau FDI là máy móc, thiết bị và công nghệ mới giúp các nước đang phát triển tiếp cận với khoa học – kỹ thuật mới. Các tổ chức sản xuất trong nước bắt kịp phương thức quản lý công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp cũng như hình thành dần đội ngũ những nhà doanh nghiệp giỏi. Và FDI giúp tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Lê Việt Hùng 5 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Chương II Thực trạng huy động và sử dụng vốn ở Hà Tĩnh. 1. Tình hình kinh tế Hà Tĩnh. 1.1. Giới thiệu về tiềm năng Hà Tĩnh Hà Tĩnh như một bức tranh thu nhỏ của dải đất miền Trung nói riêng và nước Việt nói chung, tựa lưng vào dãy Trường Sơn và hướng ra biển Đông, với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và di tích, danh thắng tiêu biểu, có giá trị tầm cỡ quốc gia và quốc tế như bãi biển Thiên Cầm, Xuân Thành, Kỳ Ninh, Mũi Đao, hồ Kẻ Gỗ, chùa Hương Tích, núi Hồng Lĩnh 99 ngọn kéo dài trên địa bàn 34 xã ở các huyện Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh, nhiều di tích lịch sử, văn hoá được công nhận cấp Quốc gia; Có hệ thống giao thông thuỷ bộ thuận tiện, nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào, nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư .Hà Tĩnh nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, với diện tích đất liền 6.054,85 km 2 và trên 18.000 km2, có đầy đủ vùng miền Đô thị, Đồng bằng, Miền núi, Ven biển v.v... với hơn 1,3 triệu dân, phía Bắc giáp với tỉnh Nghệ An, phía Nam với tỉnh Quảng Bình, phía Tây với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 143 km và phía Đông có bờ biển đẹp với những dãi cát trắng mịn chạy dài 137 km. Chính điều đó làm cho du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch di tích và thắng cảnh là những thế mạnh của du lịch Hà Tĩnh. Theo số liệu của Sở du lịch Hà Tĩnh thì mỗi năm tỉnh này đang thu hút khoảng 76000 lượt du khách với doanh thu đạt khoảng 63 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng cho ngành du lịch tại Hà Tĩnh đã và đang được đầu tư khá tốt. Toàn tỉnh có 88 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao. Ngoài ra, các khu du lịch lớn như Thiên Cầm, Xuân Thành đều đang được đầu tư mạnh. Một con đường dẫn tới khu du lịch Thiên Cầm được đầu tư 17,5 tỷ đồng. Tại khu vực này còn có hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn được đầu tư từ 1-2 tỷ đồng cho tới 14 tỷ đồng. Khu du lịch Hồng Lĩnh đã đầu tư xây dựng đường Suối Tiên với số vốn 3,4 tỷ đồng. Lê Việt Hùng 6 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Trong các khu du lịch, tốc độ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở rất nhanh. Như khu Thạch Hải hiện đã có 21 cơ sở du lịch, 11 cơ sở lưu trú với 148 phòng các loại. Một dự án khách sạn 23 tỷ đồng tiêu chuẩn 3 sao sẽ xây dựng tại khu Hồng Lĩnh. Còn tại khu du lịch Xuân Thành hiện có 388 phòng thuộc 44 cơ sở lưu trú. Tại Hà Tĩnh, các nhà đầu tư có thể khai thác thế mạnh du lịch từ các thắng cảnh biển đẹp nổi tiếng như Vũng áng, Thiên Cầm, Xuân Thành và Thạch Hải. Cũng có thể khai thác thế mạnh du lịch xanh từ các khu bảo tồn thiên nhiên như hồ Kẻ Gỗ, vườn quốc gia Vụ Quang. Các nhà đầu tư còn có thể khai thác các di tích nổi tiếng gắn với các danh nhân như quê hương thi hào Tiên Điền- Nguyễn Du, căn cứ cách mạng của cụ Phan Đình Phùng, di tích luỹ Đèo Ngang, trấn lỵ Dinh Cầu và phố cổ Phù Thạch. Ngoài ra còn có thể kể tới hàng loạt các đền chùa miếu mạo như tam tòa Thánh Mẫu, chùa Diệu Quang, Hương Tích, đền Tam Lang, đền Thánh Thợ, đền Chiêu Trưng Đại Vương. Tour du lịch các làng nghề cũng có thể được khai thác như các làng mộc, làng rèn, làng gốm, làng kim hoàn, làng đúc đồng, làng đan mây tre... ở nhiều huyện trong tỉnh. Hà Tĩnh cũng đã cố gắng trong việc tổ chức nhiều lễ hội thu hút đông đảo du khách như lễ hội đền Chiêu Trưng Đại Vương... Với biên giới Việt Lào và khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh còn có thể khai thác thêm du lịch qua biên giới Hiện nay Hà Tĩnh đang thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trọng điểm như: cảng Vũng Áng là một dự án cảng biển nước sâu lớn trong cả nước.Năm 2002, cảng này đã đạt chỉ số bốc xếp qua cảng là 240 000 tấn và năm 2003 là 400 000 tấn.Với công suất thiết kế là 460 000 tấn/năm của cảng hiện có thì đây là một chỉ số đáng mừng. Cảng nằm ở huyện Kì Anh, cách quốc lộ 1A chỉ có 9km và cách hầm Đèo Ngang chỉ có 35 km. Hiện biến cảng số 1 của Vũng Áng đã đi vào hoạt động. Đây là bến cảng có chiều dài 185 m và độ sâu 11 m, cho phép tàu có trọng tải 200 000 -300 000 tấn chở hàng tổng hợp và nếu chở hàng tổng hợp thì bến cảnh có thể đón tàu trọng tải 400 000Lê Việt Hùng 7 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học 450 000 tấn, kêu gọi đầu tư vào khai thác các tài nguyên thiên nhiên như mỏ sắt Thạch Khê cách Thành phố Hà Tĩnh 7 km, trữ lượng trên 544 triệu tấn, hàm lượng sắt 62,1% ,hoặc quặng Ti Tan (Cẩm Xuyên, Kỳ Anh) có trữ lượng trên 5 triệu tấn, thuộc loại quặng giàu, hàm lượng Imenite từ 63,3 đến 147,4 kg/m3, Zireon từ 3-5,2kg/m3. Hiện đang khai thác xuất khẩu mỗi năm từ 1012 vạn tấn.Và đá Granít (ở huyện Nghi Xuân, Thạch Hà và Kỳ Anh) có trữ lượng khoảng 1,1 tỷ m3, đá Granít Hà Tĩnh thuộc loại cứng, chỉ số mài mòn 0,159 gam/cm2, độ kháng ép cao 1.600-1.7000 kg/cm2 rất tốt cho xây dựng, nhất là các công trình yêu cầu chất lượng cao, v.v… Cùng với các lợi thế trên cũng như các chính sách ưu đãi nhà đầu tư của địa phương Hà Tĩnh đang từng bước trở thành một trong những nơi thu hút vốn đầu tư nhiều nhất cả nước trong những năm gần đây. 1.2. Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Sau hơn 10 năm tách tỉnh,Hà Tĩnh mặc dù vẫn là tỉnh nghèo trong cả nước nhưng cũng đã có những chuyển biến tích cực và bắt đầu có những thành công nhất định, GDP luôn ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kì 1996-2000 là 7.06% đến thời kì 2001-2005 tiếp tục tăng lên 8.85% đạt 4387 tỉ đồng.GDP bình quân đầu người đạt 2.02 triệu đồng/ nguời năm 1996 lên 3.5 triệu đồng/ người năm 2003. Tăng trưởng GDP các ngành Nhịp dộ tăng GDP các ngành (%) Tỉnh 1996-2004 2001-2005 Hà Tĩnh: 7,06 7,69 8,85 - Nông nghiệp 4,51 4,70 4,94 14,74 21,21 9,32 8,58 - Công nghiệp – Xây dựng - Dịch vụ 9,80 10,12 Về cơ cấu đầu tư ở Hà Tĩnh cũng có những chuyển biến tích cực, tỉ trọng nông lâm ngư nghiêp mặc dù vẫn chiếm khối lượng lớn trong nền kinh tế địa phương nhưng đã giảm dần từ 65.8 % năm 1991 xuống còn 46.3% năm 2003 còn tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng lên và có xu hướng tăng lên trong Lê Việt Hùng 8 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học những năm tiếp theo đặc biệt là tỉ trọng công nghiệp.Tuy nông nghiêp có tỉ trọng lớn vậy nhưng đóng góp cho tăng trưởng GDP rất ít chỉ khoảng 4.9% thời kì 2001-2005 còn công nghiệp tỉ trọng nhỏ nhưng lại đóng góp 21.21% cho GDP. Điều đó cho thấy cần tiếp tục thay đổi tỉ trọng trong các ngành đặc biệt cần tăng tỉ trọng công nghiêp. Biểu đồ cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh từ 1991 - 2003 Cơ cấu % tính theo giá hiện hành 1991 1995 2000 2001 2003 Nông lâm, ngư nghiệp 65,8 57,75 51,31 48,60 46,3 Công nghiệp và xây dựng 9,0 10,24 13,44 15,20 16,7 Dịch vụ 25,2 32,02 35,25 36,2 37,0 Nhờ chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, năng suất lao động tăng liên tiếp Chỉ tiêu qua các năm. Trong giai đoạn 1996-2004, tăng năng suất lao động và các yếu tố tổng hợp khác đóng góp 70% - 72% vào tốc độ tăng GDP, tăng số lượng lao động đóng góp vào tăng GDP vào khoảng 26-28%. Đóng góp của các yếu tố vào tăng GDP Đóng góp yếu tố: Tăng năng suất lao động và các Tăng lao động yếu tố tổng hợp khác Đơn vị % % 1996-2000 28,33 70,25 2001-2004 26,22 72,20 Vì vậy, trong những năm tới, năng suất lao động được xem là cơ sở để lựa chọn cơ cấu kinh tế, đồng thời cần hoàn thiện quản lý để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội. Về thu hút vốn đầu tư ,Hà Tĩnh đang dần hiểu rằng vốn đâu tư đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế cũng như xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng.Hiện nay Hà Tĩnh đang thu hút các nguồn vốn ngân sách nhà nuớc vốn ODA, FDI. Đặc biệt vốn FDI đang dần trở thành nguồn vốn được địa phương tỉnh quan tâm và có những chính sách ưu đãi đặc biệt trong việc thu hút vốn FDI.Sau đây xin trình bày thực trạng thu hút vốn đầu tư ở Hà Tĩnh. Lê Việt Hùng 9 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học 2. Thực trạng thu hút vốn đầu tư tại Hà Tĩnh 2.1. Tình hình huy động vốn đầu tư. Theo thống kê của cục thống kê Hà Tĩnh, từ năm 1996-2003 số vốn mà Hà Tĩnh huy động được khoảng 7482 tỉ đồng.Trong đó vốn trong nước vẫn chiếm chủ yếu do Hà Tĩnh vẫn là 1 tỉnh nghèo chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế. Nguồn vốn này vẫn là nguồn vốn đóng góp chính cho sự phát triển của Hà Tĩnh. Từ năm 1996 đến 2003 nguồn vốn trong nước có sự tăng truởng đáng kể , năm 2003 là 1189,4 tỉ đồng hơn gấp đôi năm 1996 chỉ có 530 tỉ đồng, đồng thời cũng tăng đều và ổn định trong các năm, năm 1997 là 647,5 tỉ đồng, năm 1999 là 704,2 tỉ đồng, năm 2001 là 958,6 tỉ đồng. Trong đó vốn ngân sách tăng nhưng không ổn định, năm 1996 là 16,151 tỉ đồng giảm xuông trong năm 1997 đến năm 1998 chỉ còn 10,393 tỉ đồng, nhưng đến năm 1999 tăng mạnh và cao hơn cả năm 1996 là 45.559 tỉ đồng và tiếp tục tăng mạnh trong các năm tiếp theo, đến năm 2002 là 1049,5 tỉ đồng. Điều này chứng tỏ tư năm 1999 nhà nước đã quan tâm và đầu tư vào tỉnh nghèo Hà Tĩnh nhiều hơn, đây cũng là điều cần chú ý để có chính sách sử dụng nguồn vốn ngân sách hợp lý cho phát triển kinh tế tỉnh. Còn nguồn vốn nước ngoài mặc dù đóng góp không nhiều nhưng cũng có xu hướng tăng lên theo các năm. Đặc biệt có sự thay đổi lớn từ khoảng 1998 và 1999 vốn nước ngoài tăng từ 45 tỉ đồng lên 120,8 tỉ đồng. Có được điều này do Hà Tĩnh đã có sự quan tâm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư cho tỉnh. Chính nhờ điều này nên trong những năm gần đây Hà Tĩnh bắt đầu có những chương trình xúc tiến đầu tư rộng rãi, có các chính sách điều lệ ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh , đồng thời xây dựng các khu công nghiệp như Vũng Ánh, cửa khẩu Cầu Treo…và bắt đầu có những kết quả lạc quan trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Lê Việt Hùng 10 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Tình hình huy động vốn từ 1996 - 2003 như sau: Đơn vị tính tỷ đồng Danh mục 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tổng số 580 690 787 825 950 1200 1350 7482 Tổng số 1100 Vốn trong nước 530 647,5 742 704,2 817,4 958,6 1049,5 1189,4 6639,0 Vốn nước ngoài 50 42,5 45 120,8 132,6 141,4 150,5 160,2 Vốn ngân 161,51 sách 128 843 103,93 455,59 434,78 697,5 932,14 ------ Biểu đồ vốn nhà nước và vốn nước ngoài 1996-2003 Biểu đồ vốn ngân sách 1996-2003 Lê Việt Hùng 11 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Từ những năm 2003 trở lại đây, Hà Tĩnh đang có bước chuyển mình trong thu hút đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm hơn vào Hà Tĩnh nhờ các chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư cùng với cơ sở hạ tầng tốt hơn những năm trước đây. Về chính sách đầu tư Hà Tĩnh đang có cải cách hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận các chính sách ưu đãi như giảm thuế, cho thuê đất xây dựng, ưu tiên phát triển một số ngành,… tạo hành lang pháp lý cho đầu tư, với mục tiêu xây dựng một hệ thống chính sách đầu tư linh hoạt, thủ tục tiếp nhân đơn giản, nhanh gọn. Về xúc tiến đâu tư Hà Tĩnh hợp tác với viện khoa học quản trị doanh nghiệp mở các lớp xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm để đào tạo khoảng 1.500 học viên. Và nhiệm vụ trong những năm tiếp theo của tỉnh là tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức các khoá huấn luyện cho doanh nghiệp và các tổ chức quản lý doanh nghiệp cũng như xúc tiến đầu tư, phối hợp với viện khoa học quản trị doanh nghiệp tập huấn cho các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp nữ và các chủ trang trại lớn nhằm cung cấp kinh nghiệm, kiến thức khoa học phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, tạo nền móng cho thu hút đầu tư. Nhờ đó đầu tư nước ngoài vào Hà Tĩnh đã có những bước tiến lớn .Theo thống kê của bộ thống kê trong 7 tháng năm 2008 này, tỉnh Hà Tĩnh đã có 30 nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Trong đó có nhiều nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc. Đặc biệt là có cả những tập đoàn lớn trong nước như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Vinashin, Công ty cổ phần Lilama 7, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ và du lịch D.F.E, Công ty Sao Á… và cũng chỉ trong 6 tháng đầu năm Hà Tĩnh đã tiếp nhận 14 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 130 tỷ đồng, dẫn đầu về cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Trong đó dự án lớn nhất là dự án đầu tư của Tập đoàn Formosa để xây dựng khu liên hợp luyện thép và cảng Sơn Dương với tổng số vốn đăng ký giai đoạn I trên 7tỷ USD, dự án đầu tư của Công ty cổ phần nhiệt điện Vũng Áng đầu tư nhà máy nhiệt điện II với số vốn trên 1 tỷ USD, dự án mỏ sắt Thạch Khê với tổng số vốn trên 670 triệu USD, tổ chức ODA của Chính Phủ Bỉ đầu tư cho dự án xử lý rác thải Thành phố Hà Tĩnh trên 50 tỷ đồng..Trong thời gian tiếp theo Hà tĩnh tiếp tục Lê Việt Hùng 12 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền nhằm kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp Vũng Áng, cửa khẩu Cầu Treo, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế, khu tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt bằng. Mục tiêu trong năm 2009 của tỉnh là vẫn tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiều thủ công nghiệp trong toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển nghành công nghiệp cảng biển, thương mại, du lịch và dịch vụ; vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, nhà ở, thiết bị, sản xuất, chế biến nông – lâm - thuỷ - hải sản, thực phẩm, giày da, may mặc, vận tải, du lịch, thương mại, dịch vụ, khách sạn…để phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia. Dự án FDI lớn nhất Việt Nam vào Hà Tĩnh Theo Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), ngày 16/6, dự án khu liên hợp sản xuất gang thép và cảng Sơn Dương giai đoạn 1 của Tập đoàn Formosa (Đài Loan) với tổng vốn đầu tư gần 7,9 tỷ USD đã được ký giấy chứng nhận đầu tư. Theo kế hoạch giai đoạn 1, nhà đầu tư sẽ tiến hành xây dựng cảng Sơn Dương, diện tích 1.500 ha và khu liên hợp sản xuất gang thép diện tích 2.000 ha, công suất 7,5 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2, nhà đầu tư sẽ đưa công suất bốc dỡ của cảng lên khoảng 60 triệu tấn/năm. Công suất nhà máy thép cũng sẽ đạt 15 triệu tấn/năm. Tổng vốn đầu tư cả 2 giai đoạn dự kiến trên 16,2 tỷ USD. Dự án sẽ chính thức được khởi công vào tháng 7. Giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trong vòng 48 tháng. Lê Việt Hùng 13 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học 2.2. Tình hình sử dụng vốn đầu tư Tình hình sử dụng vốn phân theo ngành ở Hà Tĩnh. Năm 1996 580 155,6 xây 129,4 Tổng số Nông nghiệp Công nghiệp và dựng Thương nghiệp Vận tải + Kho bãi Phục vụ cá nhân cộng đồng Quản lý nhà nước + An ninh quốc phòng Giáo dục đào tạo Y tế văn hoá 18,9 26,5 0 1997 690 181,5 153,9 1998 787 145,3 285,7 1999 825 279 188,4 2000 950 232 142,6 2001 1100 275,9 173,8 2002 1900 200,4 92,4 2003 1350 246,6 182,2 22,5 33,6 21,6 33,4 36,7 74,4 31,5 144,7 171,4 338,3 386,5 493 0 10,7 22,9 30,7 28,5 24 60,8 513 41,8 168 200,2 59,8 35,8 57,6 59,7 55,8 25,5 82,5 68,4 38,2 77,2 50,6 60 88,1 135,6 66,5 30,4 49,6 57,1 120 121,5 81 104 Biểu đồ sö dông vèn phân theo ngành ở Hà Tĩnh Lê Việt Hùng 14 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Từ bảng trên ta thấy ngành giao thông vận tải và ngành nông nghiệp là 2 ngành có số lượng vốn đầu tư nhiều nhất sau đó đến các ngành công nghiệp xây dựng và y tế văn hoá. Tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển trong giai doạn này lần lượt tăng lên từ 580 tỉ đồng năm 1996 đên 750 tỉ đồng năm 2000 và năm 2003 là 1350 tỉ đồng. Trong thời gian qua, tỉnh đã rất chú trọng đầu tư và ngành giao thông vận tải. Điều này thể hiện sự hợp lý của kế hoạch sử dụng vốn của tỉnh nhà. Vì Hà Tĩnh còn là một tỉnh nghèo, điều kiện về cơ sơ vật chất kĩ thuật còn đang rất lạc hậu vì vậy đầu tư và giao thông vận tải tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế giao lưu kinh tế.Tuy nhiên theo chính sách phát triển trong những năm gần đây (từ năm 2003 ) thì Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiêp và ngành vận tải dựa vào tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và các khu công nghiệp. Vì vậy các ngành ngành công nghiệp và vận tải sẽ thu hút vốn đầu tư nhiều nhất đặc biệt là vốn FDI. Về nông nghiệp: là ngành đã được quan tâm trong đầu tư về các yếu tố sản xuất, nguyên liệu, các ngành nghề trong nông nghiệp đã được phát triển khá đa dạng. Tỉnh đã có những chính sách sử dụng vốn đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, tỉnh đã chú trọng cho giống , chăn nuôI , cây ăn quả và cây công nghiệp và đặc biệt chú trọng đầu tư cho việc phát triển cũng duy trì các cư sở chế biến các sản phẩm sơ chế để làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành khác. Đến nay nông nghiệp vẫn là ngành chính tạo ra thu nhập cho ngân sách của tỉnh cũng như tạo ra công ăn việc làm lớn nhất so với các ngành nghề khác. Nhìn vào bảng trên chúng ta có thể thấy nông nghiệp là ngành đầu tư có lượng vốn đầu tư lớn thứ hai sau ngành giao thông vận tảI tuy nhiên sự tăng vốn đầu tư là không liên hoàn mà có sự thay thay đổi liên tục không ổn định.Nói chung là tăng nhưng lại giảm vào các năm 1998,2000, 2002. Tuy nhiên theo đánh giá tổng hợp thì những năm qua Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, thực hiện được mục tiêu mà Đảng đề ra, vấn đề lương thực được ổn định và tăng trưởng đáng kể từ 40 vạn tấn năm 2000 lên 47, 5 vạn tấn năm 2003. Thời kỳ này (1997-2000) đã có 35 dự án lớn với tổng giá trị là 302.762 triệu đồng trong đó ngân sách tỉnh quản lý đạt 74.031 triệu đồng chiếm 24,45% tổng số đầu tư cho nông lâm nghiệp . Đầu tư Lê Việt Hùng 15 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học cho nông nghiệp thời kỳ này chủ yếu tập trung cho công tác giống cây và con, bảo vệ thực vật thú y , trồng khoanh nuôI và chăm sóc các loại cây có giá trị kinh tế cao.Kết quả đã tạo ra một cơ cấu đầu tư tương đối hợp lý. Về công nghiệp: ngành công nghiệp là một trong những ngành có vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước cũng như của riêng tỉnh Hà Tĩnh, tuy nhiên mặc dù đã có những cố gắng trong việc sử dụng hợp lý trong đầu tư nhưng nhìn chung sự tăng trưởng và hiệu quả của đầu tư trong lĩnh vực này là chưa cao. Hàng năm tỉnh đã sử dụng một lượng vốn lớn cho đầu tư vào ngành này.Năm 1997 là 153.7 tỷ đồng thì đến 2002 là 182.5 tỷ đồng. Công nghiệp cũng có sự tăng giảm không ổn định. Tuy nhiên xét về mặt cơ bản thì cơ cấu đầu tư trong ngành công nghiệp so với các ngành nghề khác của nền kinh tế thì có thể coi là hợp lý. Trong công nghiệp một số dự án lớn đã và đang được triển khai. Đặc biệt là đầu tư nâng cấp cảng biển Vũng áng và cảng Hộ Độ. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp từ chổ rất nhỏ bé nay nhờ ccó sự sử dung hợp lý các nguồn vốn đầu tư đã hình thành rõ nét . Qúa trình tổ chức lại doanh nghiệp, ra đời một số liên doanh với nước ngoài đang từng bước được củng cố và ổn định.Các loại dự án sản xuất công nghiệp khác: Có 21 dự án lớn trong đocs 50% số dự án là khai khoáng xà sản xuất vật liệu xây dựng, số dự án còn lại là chế biến thuỷ sản, thực phẩm….. Về điện số lượng dự án đã được đầu tư trong thời kỳ 1997-2000 là 101 dự án với tổng số vốn đầu tư là 153644 triệu đồng, trong đó ngân sách đầu tư là 34.349 triệu đồng , vốn bộ ngành là 86000 triệu đồng , vốn ngân sách huy động xã và các nguồn khác là 33.006 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng ngành điện đã đạt được những kết quả tốt: 778 trạm biến áp, 1.479 km đường dây điện cao thế Thuỷ lợi: có 43 dự án đã được triển khai trong thời gian qua, trong đó có 3 dự án do trung ương quản lý, 7 dự án vốn nước ngoàI với tổng vốn đầu tư là 520 tỷ chiếm 15,63% so với tổng đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó vốn Bộ ngành trung ương là 124.829 triệu đồng chiếm 23,99% , vốn ngân sách tỉnh là 85.744 triệu đồng chiếm 16.43% , nguồn vốn nước ngoàI là 225.431 triệu đồng chiếm 43,33% , còn lại là ngân sách huyện x ã, và huy động khác . Hoàn Lê Việt Hùng 16 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học thành đưa vào sử dụng một số công trình thuỷ lợi lớn như hệ thống thuỷ nông sông Rác , sông Tiêm ,Khe hao, Cao Thắng , kênh mương Linh Cảm, Kẻ Gỗ…. Kết quả đầu tư vào thuỷ lợi mấy năm qua đã bồi đúc được 318 km đê sông , đê biển , kiên cố hoá kênh các loại, tăng diện tích tưới chủ động từ 44 nghìn ha lên 48 nghìn ha năm 2002. Về thuỷ sản: Có 18 dự án với tổng vốn đầu tư 109.673 triệu đồng chiếm 3.3% vốn đầu tư trên địa bàn, trong đó có 8 dự án dầu tư nuôi trồng thuỷ sản với 13350 triệu đồng chiếm 13% so với tổng nguồn vốn đầu tư cho thuỷ sản, chương trình đánh bắt xa bờ 50.329 triệu đồng chiếm 49% , 4 dự án đầu tư hạ tầng phục vụ đánh bắt xa bờ với 23.480 triệu đồng chiếm gần 23% 23% cơ cấu vốn đầu tư cho thuỷ sản chủ yếu là nguồn vốn tín dụng đầu tư: 59.622 triệu đồng chiếm gần 55% , nguồn vốn nước ngoàI là 29.204 triệu đồng chiếm 26,9% , ngân sách tập trung là 9759 triệu đồng chiếm 8,9% và nguồn dân góp 10.749 triệu đồng chiếm 9,8% . Kết quả đầu tư đã làm cho diện tích nuôi trồng từ 2700 ha năm 1997 lên 4100 ha năm 2001, trong đó nuôI trồng nước lợ 1560 ha, sản lượng đánh bắt từ 15000 tấn lên 22000 tấn. Ngành y tế văn hóa: ngành y tế văn hoá - nguồn vốn đầu tư cho ngành này cũng được tăng lên qua các năm, điều này thể hiện sự quan tâm của nhà nước, tổ sức khoẻ, đời sống tinh thần của nhân dân nhiều hơn vốn đầu tư được tập trung vào cải tạo và mở rộng xây dựng mới các bệnh viện, các nhà văn hoá, các chương trình văn hoá của tuyến tỉnh - huyện và xã do đó đã làm cho cơ sở vật chất của ngành y tế văn hoá không ngừng được tăng lên, ấp ứng phần lớn việc khám chữa bệnh cũng như đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Tất cả đã có là 273 dự án đầu tư vào lĩnh vực này với tổng số vốn khoảng 104 tỷ đồng trong năm 2003 và số vốn đầu tư qua các năm có xu hướng tăng. Kết quả đạt được trong những năm qua là về y tế đã tăng số giường bệnh cho các bệnh viện trong tỉnhvà đặc biệt là bệnh viện đa khoa, các bệnh viện trung tâm các tỉnh, chẳng hạn đã chú ý tập trung nhiều hơn cho các bệnh viện của các cấp cơ sở.Bệnh viện trung tâm Đức Thọ với quy mô 70 giường, bổ sung trung tâm điều trị 3 tầng cho bệnh viện Nghi Xuân, nhà khám 2 tầng cho trung tâm y tế Thạch Hà. Trong lĩnh vực văn hoá Lê Việt Hùng 17 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học có 38 dự án đầu tư với tổng mức vốn là 111.559 triệu đồng. Với cơ cấu cụ thể như sau, ngân sách trong tỉnh là 59.918 triệu đồng chiếm 53,7% , vốn ước ngoàI là 7000 triệu đồng chiếm 40,1%. Đã hoàn thiện sân vận động tỉnh với 2, 2 vạn chỗ ngồi, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà văn hoá tỉnh, một trong những nhà văn hoá vào loại quy mô lớn của miền trung với vốn đầu tư lên tới gần 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã nâng cấp nhà văn hoá Đức Thọ, rạp 26 tháng 3, trùng tu 17 di tích. Ngành giáo dục đào tạo là ngành có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Hà Tĩnh nói riêng và của đất nước nói chung, tuy nhiên năm gần đây ngành này được quan tâm nhiều hơn, Tỉnh đã chú trọng đầu tư cho ngành này. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục được cũng cố phát triển và cũng cố tích cực. Hệ thống quy mô các loại hình trường lớp ở các ngành học bậc học đươc mở rộng hợp lý . Tổng vốn đầu tư trong thời kỳ 96-2003 là 344.862 triệu đồng với trên 230 dự án chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư phá triển trên địa bàn.Trong đó vốn ngân sách trong tỉnh chiếm 28,6%,ODA chiếm 19,92% , tín dụng chiếm 13,02% , vốn chương trình mục tiêu phát triển và bộ ngành là 12,32% , các nguồn khác là 26,48% . Năng lực tăng thêm 243 phòng học các trường PTTH, 683 phòng THCS , 978 phòng Tiểu học.Đưa vào sử dụng 19352 m2 nhà cấp 3-cấp 2và nâng cấp 493 m2 nhà cấp 4 lên cấp 3 (2 tầng) trong đó, hoàn chỉnh trường CĐSP tỉnh. 3. Thực trạng lãng phí vốn đầu tư Hà Tĩnh đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong đầu tư và đã trở thành một trong những tĩnh thu hút đầu tư FDI nhiều nhất nước ta. Để đạt được điều đó, Hà Tĩnh đã mất nhiều năm để quảng bá xúc tiến đầu tư và mất nhiều tiền công sức để có được thành quả như ngày hôm nay. Thế nhưng bên cạnh đó Hà Tĩnh cũng giống như nhiều địa phương khác trong cả nước lại mắc phải một nhược điểm là quản lý dự án không tốt dẫn đến lãng phí đầu tư. Như vậy thu hút vốn đầu tư nhiều để làm gì khi vốn đầu tư không sử dụng hiệu quả ?.Có thể nêu ra một số ví dụ điển hình về lãng phí đầu tư trong tỉnh trong những năm qua như sau : Lê Việt Hùng 18 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học Theo điều tra mới đây do Trung tâm nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường nông thôn, dự án nước sạch vệ sinh môi trường do Hà Tĩnh thực hiện từ năm 2002 - 2007 cho thấy tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư 11.472.000.000 đồng để xây dựng 93 giếng làng, với năng lực thiết kế 42.650 người nhưng năng lực thực tế chỉ có khoảng 19.244 người, đạt 45%. Trong đó có 36 giếng được cải tạo lại từ giếng làng cũ. Số này thường nằm trong khu vực dân cư cách xa khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản nên chưa bị ô nhiễm các loại thuốc bảo vệ thực vật nhưng lại bị ô nhiễm từ các nguồn chất thải sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, do việc quản lý, sử dụng một cách bừa bãi nên hiệu quả cũng không đáng bao nhiêu. Số còn lại 57 giếng được đầu tư mới và thường là nằm giữa cánh đồng hay cạnh cánh đồng sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế đã xẩy ra hiện tượng nguồn nước đã ô nhiễm nặng các loại thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến người dân không dám dùng. Trên thực tế, hầu hết các giếng này hiện đều bị bỏ hoang và đang xuống cấp nghiêm trọng. Điều này đã làm dự án thất bại lãng phí hơn 11 tỉ đồng ,nguyên nhân chính là do dự án hoach định vị trí không chính xác và không được người dân ủng hộ. Hiện nay dự án đã dừng lại tuy nhiên những cái giếng vẫn còn đó trở thành những giếng rác và những cái bẫy gây nguy hiểm cho trẻ em. Dự án nuôi tôm Việt - Mỹ do Công ty Công nghệ Việt Mỹ (thành viên của Tập đoàn ATI - Hoa Kỳ, trụ sở tại 26 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ đầu tư với số vốn quy ra VND tương đương 750 tỷ được triển khai tại 7 xã vùng bãi ngang thuộc 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Khi phê duyệt triển khai siêu dự án này năm 2003, ban đầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hi vọng vùng đất nghèo Biển ngang Hà Tĩnh sẽ trỗi dậy, kéo cả một địa phương chậm phát triển của miền Trung đi lên. Hi vọng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu vì theo dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ trở thành một khu công nghiệp liên hoàn khép kín từ nhân giống tôm, nuôi tôm thành phẩm, chế biến thủy sản xuất khẩu đến khu du lịch sinh thái, tạo ra 20.000 việc làm cho con em địa phương với mức thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng, làm đòn bẩy giúp Hà Tĩnh xóa tỉnh nghèo. Tuy nhiên đến đầu tháng 9/2008, khi mùa thu hoạch tôm vừa mới bắt đầu. Siêu dự án này bắt đầu thể hiện sự thất Lê Việt Hùng 19 Đầu tư 47D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đề án môn học bại thảm hại trong đầu tư. Hàng trăm ao tôm nham nhở, hoang tàn; dọc lối đi ngổn ngang những cánh quạt, nilông chống thấm, ống dẫn nước và các thiết bị nuôi tôm bị vứt la liệt … báo hiệu thêm 1 dự án nữa sắp bị khai tư. Không những gây lãng phí thất thoát đầu tư là còn làm ô nhiêm môi trường sinh thái quanh đây. Nguyên nhân thất bại chủ yếu của dự án này theo ông Bùi Tùng Phong, Giám đốc Sở Thuỷ sản Hà Tĩnh cho rằng: "Đây là một dự án có nhiều ước mơ, nhưng điều kiện ít. ý định thì lớn mà trình độ lại kém. Dự án này thất bại là điều không tránh khỏi. Dự án dứa ở Kì Anh - Hà Tĩnh với diện tích quy hoạch 10 000 ha đất trồng dứa tuy nhiên sự thật thì diện tích trồng dứa năm đầu chỉ đạt 400 ha, tụt dần xuống 300 ha rồi 200 ha , 100 ha như bây giờ và nhà máy đang thoi thóp thở. Nguyên nhân thất bại của dự án này chủ yếu công tác quản lí không tốt, dự án không hợp lí đó là việc nhập máy móc sản xuẩt dứa cũ không phù hợp khi không gọt được những quả dưa to. Vì thế nhà máy không nhập dứa to là nguời dân đầu ra buộc phải phá dứa trồng cây khác, đây là hiện tượng không hiếm thế nhưng vẫn chưa có giải pháp hợp lí để tránh vết xe đổ … Vốn trong nước đặc biệt là vốn ngân sách nhà nước cũng có sự thất thoát lãng phí trong đầu tư chủ yếu là do giải ngân vốn chậm. Theo đó các công trình, dự án XDCB trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giải ngân chậm tăng một cách đáng kể. Tính riêng trong năm 2007 và 3 tháng đầu năm 2008, tỷ lệ các dự án chậm giải ngân tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2006 , gây thất thoát, lãng phí trong XDCB. Do giải ngân chậm, công trình sẽ không được hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả khai thác không được như mong muốn và sẽ dẫn đến các yếu tố trượt giá. Cũng qua phân tích, tính toán của các chuyên gia xây dựng, nếu một công trình chậm giải ngân trong một năm thì chủ đầu tư phải bù lỗ cho việc trượt giá ít nhất là 20- 25% so với tổng mức đầu tư ban đầu. Theo báo cáo của liên Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh, tổng nguồn vốn XDCB ngân sách địa phương của Hà Tĩnh trong năm 2007 được 1.372 tỷ đồng, song chỉ giải ngân được 728,288, tỷ đồng đạt 53,7% kế hoạch. Hơn 644,023 tỷ đồng không giải ngân được trong năm 2007, phải kéo rê sang năm 2008. Bên cạnh đó, các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu Lê Việt Hùng 20 Đầu tư 47D
- Xem thêm -