Tài liệu Một số thí nghiệm khoa học giúp trẻ mẫu giáo lớn nhận biết thế giưới xung quanh

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy Trêng MÇm non Ho¹ My ------------ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè thÝ nghiÖm khoa häc gióp trÎ mÉu gi¸o lín kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh Gi¸o viªn : §ç ThÞ H¬ng Líp : MÉu gi¸o lín N¨m häc: 2006 - 2007 I. §Æt vÊn ®Ò TrÎ mÇm non rÊt thÝch t×m hiÓu vµ kh¸m ph¸ m«i trêng xung quanh. TrÎ rÊt vui síng khi tù tay m×nh ®îc lµm c¸c thÝ nghiÖm råi tù rót ra kÕt luËn b»ng nh÷ng nguyªn liÖu vµ ®å vËt thËt. Tõ nh÷ng thÝ nghiÖm nhá nµy sÏ h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng biÓu tîng vÒ m«i trêng tù nhiªn: C©y cá, hoa l¸, c¸c hiÖn tîng tù nhiªn… C¸ch häc tr¾c nghiÖm trùc tiÕp nµy rÊt thÝch hîp víi trÎ løa tuæi mÇm non vµ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña c«ng t¸c ®æi míi gi¸o dôc mÇm non hiÖn nay. Th«ng qua viÖc cho trÎ lµm c¸c thÝ nghiÖm, ®ßi hái trÎ ph¶i sö dông tÝch cùc c¸c gi¸c quan. ChÝnh v× vËy sÏ ph¸t triÓn ë trÎ n¨ng lùc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp, nhê vËy kh¶ n¨ng c¶m nhËn cña trÎ nhanh nh¹y 0 chÝnh x¸c, nh÷ng biÓu tîng kÕt qu¶ trÎ thu nhËn ®îc trë nªn cô thÓ vµ sinh ®éng hÉp dÉn h¬n. Khi quan s¸t trÎ ho¹t ®éng t«i thÊy nh÷ng biÓu hiÖn ë trÎ rÊt tÝch cùc, trÎ rÊt thÝch thó khi ®îc quan s¸t hoÆc thö nghiÖm nh÷ng ho¹t ®éng kh¸m ph¸. V× vËy, chóng ta nh÷ng gi¸o viªn mÇm non cã nhiÖm vô khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn gióp trÎ ®îc kh¸m ph¸ tr¶i nghiÖm. Tuy nhiªn, néi dung vµ ®èi tîng cho trÎ lµm quen cÇn ®îc chän läc, néi dung cho trÎ kh¸m ph¸ thö nghiÖm ®¶m b¶o cung cÊp cho trÎ nh÷ng kiÕn thøc ®¬n gi¶n, gÇn gòi vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i an toµn vÒ quy tr×nh thùc hiÖn. Víi nh÷ng lý do trªn t«i ®· su tÇm vµ thùc hiÖn ®Ò tµi: "Mét sè thÝ nghiÖm khoa häc gióp trÎ mÉu gi¸o lín kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh". II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh Khi b¾t tay thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ®· gÆp nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n sau: 1.1. ThuËn lîi: - Sè trÎ trong líp v¾ng (34 ch¸u / 2 c«) rÊt thuËn lîi cho viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc. - C¬ së vËt chÊt cña líp t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. - Ho¹t ®éng kh¸m ph¸ thö nghiÖm lµ ho¹t ®éng míi nªn trÎ rÊt høng thó. 1.2. Khã kh¨n: - Tuy sè trÎ v¾ng nhng phßng líp còng rÊt trËt tréi, nªn viÖc triÓn khai c¸c nhãm thÝ nghiÖm nhá, hay viÖc s¾p xÕp gãc kh¸m ph¸ gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Ho¹t ®éng kh¸m ph¸ lµ ho¹t ®éng míi gi¸o viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng tæ chøc. - Kinh phÝ cho ho¹t ®éng nµy kh«ng cã, c¸c thÝ nghiÖm ®«i khi ph¶i sö dông nhiÒu nguyªn liÖu kh¸c nhau. 2. Mét sè biÖn ph¸p cho trÎ thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm khoa häc 2.1. Su tÇm vµ lùa chän c¸c thÝ nghiÖm khoa häc cã néi dung phï hîp víi trÎ mÉu gi¸o lín. Trong gi¶ng d¹y, c¸c hiÖn tîng tù nhiªn xung quang trÎ rÊt nhiÒu, v× vËy t«i ®· lùa chän c¸c thÝ nghiÖm võa cung cÊp kiÕn thøc míi, võa cã t¸c dông cñng cè c¸c m«n häc kh¸c nh: To¸n, MTXQ. VÝ dô1: ®Ó trÎ kh¸m ph¸ vÒ níc t«i cho trÎ thÝ nghiÖm víi c¸c líp chÊt láng, hoÆc ®Ó trÎ hiÓu v× sao xµ phßng l¹i giÆt s¹ch vÕt dÇu mì, t«i ®· cho trÎ lµm thÝ nghiÖm nhò t¬ng dÇu vµ níc… VÝ dô 2: §Ó kh¸m ph¸ vÒ ¸nh s¸ng t«i cho trÎ thÝ nghiÖm “ Th¶ c¸ vµo chËu, th¶ chim vµo lång, cho khØ leo c©y” ®Ó trÎ hiÓu víi tèc ®é cña ¸nh s¸ng sÏ lµm thay ®æi c¸c vËt. VÝ dô 3: §Ó trÎ biÕt sù cÇn thiÕt cña ®Êt, níc, ¸nh s¸ng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c©y t«i cho trÎ tham gia thÝ nghiÖm: “C©y cÇn g× ®Ó lín” VÝ dô 4: §Ó kh¸m ph¸ vÒ sù ch×m næi cña c¸c vËt t«i cho trÎ thÝ nghiÖm th¶ 1 sè vËt cã chÊt liÖu kh¸c nhau: S¾t, nhùa, gç, giÊy... 2.2 LËp kÕ ho¹ch cho trÎ ho¹t ®éng kh¸m ph¸ theo chñ ®iÓm: 1 TT Chñ ®iÓm 1 Trêng MN 2 3 4 5 6 7 8 2.3. häc. C¸c thÝ nghiÖm - Kh¸m ph¸ ®å ch¬i ch×m næi. - Kh¸m ph¸ th«ng khÝ: V× sao nÕn ch¸y ®îc? Gia ®×nh - Pha mµu. - V× sao bét giÆt tÈy ®îc vÕt dÇu. NghÒ nghiÖp - Nam ch©m. Giao th«ng - Kh¸m ph¸ ®å ch¬i ch×m næi, th¶ thuyÒn. - Pha mµu, nam ch©m. §éng vËt - Kh¸m ph¸ tèc ®é ¸nh s¸ng. - §o vÕt ch©n c¸c con vËt. TÕt vµ Mïa xu©n - C©y cÇn g× ®Ó lín. - Sù n¶y mÇm cña h¹t. Thùc vËt Sù n¶y mÇm cña h¹t. - Xµ l¸ch, cÇu vång. - TËp ®o, ®Õm. Quª h¬ng – B¸c Hå - Ao nµo c¹n tríc. – Trêng tiÓu häc - Kh¸m ph¸ vÒ níc: c¸c líp chÊt láng. Phèi kÕt hîp cïng phô huynh ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa HiÖn nay trong trêng mÇm non, kinh phÝ dµnh cho ho¹t ®éng nµy cha cã. ViÖc cho trÎ thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm l¹i ph¶i sö dông nhiÒu nguyªn liÖu kh¸c nhau nh: DÇu ¨n, trøng, ®êng, muèi, Sir«…V× vËy khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· thùc hiÖn phèi hîp víÝ nhµ bÕp, ban phô huynh líp ®Ó ®ãng gãp c¸c nguyªn liÖu gióp trÎ thùc hµnh cã néi dung phong phó h¬n. Cô thÓ: Víi c¸c nguyªn liÖu nh: NÕn, níc siro, dÇu ¨n … T«i ®· trao ®æi kÕ ho¹ch vÒ néi dung h×nh thøc, c¸ch lµm vµ thêi gian cho trÎ thùc hiÖn thÝ nghiÖm ®Ó ban phô huynh hiÓu ®îc môc ®Ých yªu cÇu vµ hiÖu qu¶ cña thÝ nghiÖm, tõ ®ã cã sù hç trî cho c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ t¹i líp. 2.4. S¾p xÕp gãc kh¸m ph¸ khoa häc mét c¸ch hîp lý: Do phßng líp nhá nªn gi¸o viªn cÇn hÕt søc linh ho¹t khi s¾p xÕp gãc kh¸m ph¸ cho trÎ ho¹t ®éng. C¨n cø trªn ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i líp t«i ®· s¾p xÕp ®Æt ®å dïng trong gi¸ nhá gän, cã thÓ di chuyÓn dÔ dµng khi trÎ ho¹t ®éng gãc hay quan s¸t thÝ nghiÖm tríc líp. Gãc kh¸m ph¸ cã b¶ng (lµm b»ng quyÒn lÞch bµn) rÊt tiÖn lîi cho trÎ sö dông g¾n kÕt qu¶ sau mçi lÇn thÝ nghiÖm. (¶nh minh ho¹) 2.5. C¸ch ghi nhËt ký ®Ó lu l¹i kÕt qu¶ sau c¸c thÝ nghiÖm . * ThÝ nghiÖm c©y cÇn g× ®Ó lín m¹nh: Dïng 4 quyÓn vë, mçi quyÓn cã nhiÒu trang. Mçi trang lµ 1 lÇn quan s¸t ®Ó trÎ theo dâi sù ph¸t triÓn cña tõng c©y. C©y sè 1 Ngµy thø 1 C©y sè 2 Ngµy thø 1 C©y sè 3 Ngµy thø 1 * ThÝ nghiÖm mãn xµ l¸ch cÇu vång. 2 C©y sè 4 Ngµy thø 1 Dïng 1 quyÓn lÞch chia 4 phÇn ®Ó trÎ vÏ l¹i nh÷ng g× quan s¸t ®îc (mµu s¾c ë ®êng dÉn níc lªn l¸). Cèc sè 1 Cèc sè 2 Cèc sè 3 Cèc sè 4 * C¸c líp chÊt láng: Quy íc víi trÎ: ThÎ vµng t¬ng øng víi dÇu ¨n ThÎ ®á t¬ng øng víi sir« ThÎ tr¾ng t¬ng øng víi níc. Mçi nhãm 1 b¶ng vµ 3 thÎ mµu cã g¾n dÊp dÝnh cho trÎ g¾n kÕt qu¶ sau khi thùc hµnh . 1. 2. 3. ThÎ vµng ThÎ tr¾ng ThÎ ®á * V× sao bét giÆt tÈy ®îc vÕt dÇu ¨n. Gi¸o viªn lµm s½n c¸c miÕng b×a vµ quy íc. : Níc s¹ch Omo xµ phßng : DÇu ¨n Cho trÎ g¾n vµo b¶ng sau: + DÇu Níc C¸ch 1: + + Omo Tan hÕt §¸nh dÊu c¸c v¹ch trªn b×nh níc Cho trÎ QS trùc tiÕp mùc níc c¹n sau nh÷ng ngµy 3 C¸ch 2: Sau 5-7 ngµy l¹i ®æ níc ë b×nh vµo 2 chai lavi b»ng nhau  TrÎ theo dâi vµ vÏ l¹i kÕt qu¶ vµo b¶ng sau theo tõng nhãm. LÇn 1 B×nh 1 B×nh 2 * ThÝ nghiÖm c¸c vËt ch×m næi. * Quy íc víi trÎ: ThÎ O : vËt næi ThÎ X: vËt ch×m - B¶ng kÕt qu¶ cã g¾n c¸c vËt thËt: C¸c vËt Ch×m Næi §inh X Xèp O G¹ch X GiÊy O §C Nhùa O §Êt nÆn X * TN bÐ tËp ®ong ®Õm: B¶ng kÕt qu¶ cã c¸c thÎ sè vµ thÎ c¸c ®¬n vÞ ®o lµ c¸c cèc cã c¸c kÝch cì kh¸c nhau . §å dïng §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ 6 5 1 lÝt 4 * TN bÐ tËp pha mµu: Quy íc víi trÎ: ThÎ mµu nµo t¬ng øng víi mµu ®ã. Sau khi trÎ pha mµu sÏ g¾n kÕt qu¶ vµo b¶ng sau: Mµu nguyªn chÊt Mµu pha + ThÎ vµng ThÎ cam ThÎ ®á 4 ThÎ lam ThÎ lam + ThÎ ®á + ThÎ tÝm ThÎ vµng ThÎ xanh c©y 3. Mét sè thÝ nghiÖm khoa häc (¶nh minh ho¹ cho tõng thÝ nghiÖm) 3.1. C©y cÇn g× ®Ó lín m¹nh? * Môc ®Ých: Gióp trÎ biÕt ®îc c©y cÇn cã ®Êt, níc, ¸nh s¸ng ®Ó ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. * ChuÈn bÞ: - 4 cèc nhùa: ®¸nh sè thø tù vµ ghi c¸c nh·n: Cèc 1: Kh«ng cã ®Êt, Cèc 2: Kh«ng cã ¸nh s¸ng, cèc 3: Kh«ng cã níc, cèc 4: Cã ®Êt – níc - ¸nh s¸ng – níc. - §Êt trång c©y - H¹t gièng ®Ëu (hoÆc hoa) - Bao giÊy - B×nh tíi Kh«ng cã ®Êt Kh«ng cã níc Kh«ng cã ¸nh s¸ng Cã ®Êt, ¸nh s¸ng, níc * TiÕn hµnh: (3) thø tù ë phÇn chuÈn (4) bÞ. - Bíc 1:(1) Híng dÉn trÎ d¸n(2) nh·n lªn c¸c cèc theo -B íc 2: cèc 1 cho vµo 1 Ýt giÊy b¸o vß nhµu n¸t, Cèc 2,3,4 ®æ ®Çy ®Êt. - Bíc 3: Cho h¹t gièng ®Ëu hoÆc hoa vµo c¶ 4 cèc trªn. - Bíc 4: §Æt 4 cèc vµo chç cã ¸nh n¾ng bªn c¹nh nhau. - Bíc 5: LÊy 1 bao giÊy sÉm mµu (hoÆc 1 hép giÊy sÉm mµu) óp lªn cèc sè 2. Hµng ngµy yªu cÇu trÎ tíi níc vµo cèc: 1, 2, 4. §èi víi cèc 2 (cã bao che) tíi xong ph¶i ®Ëy l¹i ngay. Quan s¸t vµ ®a ra C¸c nhËn xÐt xem h¹t trong cèc nµo sÏ n¶y mÇm vµ sÏ lín m¹nh - KÕt luËn: §iÒu kiÖn ®Ó gióp c©y lªn khoÎ m¹nh: §Êt, níc, ¸nh s¸ng. 3.2. Mãn xµ l¸ch cÇu vång * Môc ®Ých: Cho trÎ ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®êng dÉn níc lªn l¸ trong mçi th©n cµnh. * ChuÈn bÞ: - Mµu thùc phÈm: §á, lam, vµng, cam - 4 b×nh thuû tinh - 4 cµnh cÇn t©y Mµu xanh Mµu vµng (1) (2) 5 Mµu ®á Mµu tÝm (3) (4) * TiÕn hµnh: - Bíc 1: §æ kho¶ng 2-3 cm níc vµo mçi b×nh thuû tinh. LÇn lît pha mçi mµu vµo 1 b×nh. - Bíc 2: C¾t 4 cµnh l¸ cÇn t©y. Cho mçi l¸ vµo 1 b×nh níc mµu ®· pha nãi trªn. - Bíc 4: §Ó chõng 2-3 tiÕng ®ång hå vµ quan s¸t ®iÒu g× x¶y ra víi c¸c cµnh l¸ nµy. - Bíc 5: LÊy 1 cµnh ra khái níc mµu vµ dïng dao c¾t ngang th©n cµnh, dïng kÝnh lóp cho trÎ xem mÆt c¾t nµy cã g× kh¸c víi mÆt c¾t cña 1 cµnh kh«ng c¨m vµo níc pha mµu. - KÕt luËn: ChØ ra nh÷ng ®êng dÉn níc lªn l¸ trong mçi th©n cµnh. 3.3.Kh¸m ph¸ vÒ níc - c¸c líp chÊt láng: * Môc ®Ých: - BiÕt ph©n biÖt c¸c líp chÊt láng kh¸c nhau: DÇu, níc, sir«. - BiÕt líp sir« nÆng nªn ch×m díi cïng, líp dÇu nhÑ nhÊt nªn ë trªn cïng, líp níc ë gi÷a. * ChuÈn bÞ: DÇu ¨n, níc läc, sizo Ba cèc thuû tinh trong, ba thÎ g¾n cã ba mÇu t¬ng øng víi mÇu cña ba nguyªn liÖu trªn. dÇu ¨n níc Sir« * TiÕn hµnh: - Bíc 1: Gäi tªn ba chÊt láng. - Bíc 2: Giíi thiÖu ba miÕng nhùa t¬ng øng víi ba mÇu cña ba chÊt: Vµng - DÇu ¨n. Tr¾ng - Níc §á – Sir« - Bíc 3: Chän mét chÊt ®æ vµo ly, chän miÕng nhùa t¬ng øng g¾n lªn b¶ng. Chän chÊt thø hai ®æ vµo ly vµ quan s¸t vÞ trÝ  g¾n miÕng nhùa theo thø tù. T¬ng tù víi chÊt thø ba còng lµm nh vËy. - Bíc 4: Quan s¸t vµ rót ra kÕt luËn: Líp sir« nÆng nhÊt nªn ë díi cïng, líp dÇu ¨n nhÑ nhÊt nªn ë trªn cïng vµ líp níc ë gi÷a. 6 - Bíc 5: Cho trÎ chia thµnh nhãm nhá tù thùc hµnh ®æ c¸c chÊt láng vµo ly theo c¸c thø tù kh¸c nhau. Gîi ý cho trÎ gióp ra kÕt luËn: Dï ®æ chÊt láng nµo tríc th× nã vÉn ®øng theo thø tù: Sir«, níc, dÇu. 3.4. V× sao bét giÆt, níc röa chÐn tÈy ®îc vÕt dÇu ¨n. * Môc ®Ých: V× sao bét giÆt, níc röa chÐn tÈy ®îc vÕt dÇu ¨n. ChuÈn bÞ: Mét ly thuû tinh trong, níc s¹ch, dÇu ¨n, níc röa chÐn. Níc Cho dÇu ¨n DÇu Níc L¾c DÇu Níc cho xµ phßng L¾c Tan ®Òu Xµ phßng DÇu Níc * TiÕn hµnh: - Bíc 1: Cho níc s¹ch vµo ly - Bíc 2: §æ mét chót dÇu ¨n vµo, dÇu næi lªn trªn mÆt níc. - Bíc 3: L¾c ly thuû tinh vµ ®Ó yªn mét lóc, dÇu vµ níc l¹i chia thµnh hai líp. - Bíc 4: Thªm vµo ly mét Ýt níc röa chÐn hay bét giÆt, l¾c thËt kü, dÇu vµ níc ®· hoµ tan kh«ng ph©n thµnh hai líp n÷a. - Bíc 5: Rót ra kÕt luËn: V× chÊt tÈy röa cã thuéc tÝnh cã thÓ bao v©y tõng giät dÇu vµ ph©n t¸n ®Òu trong níc. Bét giÆt cã thÓ khö ®i vÕt dÇu trªn quÇn ¸o, v× chóng cã thÓ t¸ch ph©n tö dÇu trªn quÇn ¸o ®Ó ®a vµo trong níc. 3.5 Ao nµo c¹n tríc? Ao réng vµ n«ng hay ao nhá vµ s©u. * Môc ®Ých: Gióp trÎ biÕt ao nµo c¹n tríc? Ao réng vµ n«ng hay ao nhá vµ s©u. * ChuÈn bÞ: Hai c¸i chËu, mét c¸i chai ®Ó ®ong níc. 1 lÝt * TiÕn hµnh: 1 lÝt - Bíc 1: LÊy níc ®Çy chai thuû tinh. Rãt hÕt níc vµo chËu (®©y lµ ao réng vµ n«ng). - Bíc 2: LÊy níc ®Çy chai thuû tinh l¹i rãt hÕt vµo chËu kh¸c s©u h¬n (®©y lµ ao nhá vµ s©u). 7 - Bíc 3: §Æt hai chËu c¹nh nhau vµ quan s¸t trong nhiÒu ngµy xem ao nµo c¹n tríc? V× sao? - Bíc 4: KÕt luËn: Ao réng vµ n«ng sÏ c¹n níc tríc v× ao réng cã bÒ mÆt níc tiÕp xóc víi kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng nhiÒu h¬n. 3.6. Kh¸m ph¸ vËt ch×m næi: * Môc ®Ých: TrÎ biÕt vËt nµo ch×m, næi trong níc víi c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau. * ChuÈn bÞ: ChËu níc s¹ch, ®inh s¾t, khèi xèp to, ®å ch¬i b»ng nhùa, gç. * TiÕn hµnh: - Bíc 1: Cho trÎ tù th¶ tõng vËt vµo níc. - Bíc 2: quan s¸t c¸c vËt khi th¶ vµo níc. - Bíc 4: KÕt luËn: C¸c vËt nÆng (®inh, s¾t..) sÏ ch×m díi níc. C¸c vËt nhÑ (xèp, nhùa, giÊy) sÏ næi trªn mÆt níc. 3.7. BÐ tËp ®o, ®Õm: * Môc ®Ých: Cho trÎ hiÓu víi cïng mét ®å dïng nhng chän ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau th× kÕt qu¶ còng kh¸c nhau. * ChuÈn bÞ: - Mét chai nhùa trong 1 lÝt. - Ba cèc nhùa: To – nhì – nhá, thÎ sè 4 – 5 – 6. * TiÕn hµnh: - Bíc 1: LÇn lît cho trÎ ®ong níc b»ng c¸c cèc kh¸c nhau råi ®æ vµo chai nhùa (cèc to, nhì, nhá). - Bíc 2: Sau mçi lÇn ®ong ghi kÕt qu¶. - Bíc 3: Quan s¸t kÕt qu¶ c¸c chai - Bíc 4: KÕt luËn: Sö dông cèc to ®æ níc vµo chai sÏ nhanh ®Çy h¬n (4 cèc). Sö dông cèc nhì ®Ó ®ong sÏ ph¶i ®ong 6 cèc. Sö dông cèc nhá ®Ó ®ong sÏ l©u ®Çy h¬n (8 cèc). 3.8. BÐ tËp pha mÇu: * Môc ®Ých: TrÎ biÕt c¸ch t¹o thµnh 6 mÇu tõ ba mÇu c¬ b¶n. * ChuÈn bÞ: - Ba mÇu nguyªn chÊt: §á - vµng - lam. - Bót l«ng, b¶ng ghi kÕt qu¶, thÎ nhùa mÇu, níc s¹ch. * TiÕn hµnh: Cho trÎ tù pha mÇu vµ rót ra kÕt luËn. Mµu pha Cam TÝm Lôc Mµu nguyªn chÊt ThÎ vµng + ThÎ ®á ThÎ ®á + ThÎ lam ThÎ vµng + ThÎ lam 3.9. Kh¸m ph¸ vÒ kh«ng khÝ: NÕn ch¸y nhê khÝ g×? * Môc ®Ých: TrÎ biÕt nÕn ch¸y nhê khi oxi. Khi oxi hÕt th× nÕn t¾t. * ChuÈn bÞ: NÕn, diªm, chËu thuû tinh. * TiÕn hµnh: -Bíc 1: Quan s¸t vµ gäi tªn c¸c ®å dïng, hái trÎ nÕn dïng ®Ó lµm g×? - Bíc 2: §Æt ®Üa nÕn ch¸y lªn bµn. 8 - Bíc 3: LÊy chËu thuû tinh óp kÝn vµo ®Üa nÕn, quan s¸t ngän nÕn tõ tõ t¾t. - Bíc 4: KÕt luËn: Khi nÕn ch¸y lµ nhê cã khi oxi. Khi óp lä thuû tinh lªn oxi hÕt nªn ngän nÕn t¾t. 3.10. Kh¸m ph¸ vÒ ¸nh s¸ng: Th¶ c¸ vµo chËu (th¶ chim vµo lång, khØ trªn c©y). * Môc ®Ých: NhËn biÕt víi tèc ®é nhanh cña ¸nh s¸ng cã thÓ lµm ta kh«ng nhËn râ c¸c vËt. * ChuÈn bÞ: VÏ mét con c¸ lªn b×a. VÏ mét c¸i chËu lªn mÆt b×a bªn kia. Mét que, b¨ng dÝnh. * TiÕn hµnh: - Bíc 1: DÝnh c©y que vµo miÕng b×a hai mÆt. - Bíc 2: KÑp que vµo lßng bµn tay xoay thËt nhanh. - Bíc 3: Quan s¸t sÏ thÊy c¸ trong chËu (chim ë trong lång, khØ ë trªn c©y). III. KÕt luËn Sau khi thùc hiÖn cho trÎ kh¸m ph¸ b»ng c¸c thÝ nghiÖm ë líp, t«i thÊy kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ tiÕn bé râ rÖt. TrÎ ®· hiÓu râ b¶n chÊt mét sè hiÖn tîng vÒ níc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng vµ chuyÓn ®éng. H¬n n÷a qua qu¸ tr×nh kh¸m ph¸ tr¶i nghiÖm ®· ph¸t triÓn ®îc ë trÎ kh¶ n¨ng tËp trung chó ý, sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, ãc suy ®o¸n, tëng tîng khi ®o¸n xem kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm nh thÕ nµo. Nãi tãm l¹i, cho trÎ kh¸m ph¸, t×m hiÓu b¶n chÊt c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn b»ng c¸c thÝ nghiÖm lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi trÎ mÇm non. IV. Bµi häc kinh nghiÖm. Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm sau: - TÝch cùc cho trÎ t×m hiÓu c¸c hiÖn tîng tù nhiªn th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm thùc tÕ. - Lùa chän c¸c thÝ nghiÖm phï hîp víi ®iÒu kiÖn líp vµ løa tuæi cña trÎ. - Cho trÎ trùc tiÕp thao t¸c c¸c thÝ nghiÖm, khuyÕn khÝch trÎ nªu kÕt qu¶ (suy ®o¸n kÕt qu¶). - Cã c¸ch ghi nhËt ký sau mçi thÝ nghiÖm mét c¸ch khoa häc ®Ó trÎ tù lu l¹i kÕt qu¶. - Phèi kÕt hîp víi ®ång nghiÖm vµ ban phô huynh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ cã hiÖu qu¶ h¬n. 9
- Xem thêm -