Tài liệu Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nvl tại công ty việt hà

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu B-íc sang thÕ kû 21,xu h-íng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi cña kinh tÕ n-íc ta ngµy cµng ®-îc ®Èy nhanh vµ m¹nh thÓ hiÖn qua c¸c v¨n b¶n cao cÊp nh- : HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt - Mü ,c¬ chÕ -u ®·i thuÕ héi nhËp cña c¸c n-íc Asean, hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt -§øc.... Trong xu thÕ héi nhËp ®ã hai yÕu tè næi bËt vµ quan träng nhÊt lµ hîp t¸c chÆt chÏ vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt . BÞ cuèn trong vßng xo¸y ®ã ,cÊc doanh nghiÖp ph¶i cñng cè còng nh- hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ,bé m¸y kÕ to¸n, quy tr×nh s¶n xuÊt...®Ó cã thÓ t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng . ViÖc qu¶n lý rÊt quan träng ®èi víi mçi c«ng ty ,nã gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .Qu¶n lý NVL trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ vai trß hÕt søc quan träng .NVL th-êng chiÕm mét tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.Cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua ,vËn chuyÓn b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt t- cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng tèt nh¨m tõng b-íc n©ng cao uy tin vµ søc m¹nh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng §ã còng lµ lý do em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ " lµm b¸o c¸o qu¶n lý cña m×nh Néi dung b¸o c¸o qu¶n lý cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ NVL trong DN s¶n xuÊt PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ PhÇn 2: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Tr-¬ng Thanh Thuû cïng c¸c c« chó phßng vËt t- ®· tËn t×nh h-íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu I . Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vÊt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt a.Kh¸i niÖm Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng mua ngoµi hoÆc tù chÕ biÕn cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ ®-îc thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt ho¸ nh-: s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giÇy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc, …Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ ®-îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. b. §Æc ®iÓm Nh- ®· nãi ë trªn, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, d-íi t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm. VÒ mÆt gi¸ trÞ, do chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ cña vËt liÖu sÏ ®-îc tÝnh hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Do ®Æc ®iÓm nµy mµ nguyªn vËt liÖu ®-îc xÕp vµo lo¹i tµi s¶n l-u ®éng trong doanh nghiÖp. 2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu a. Vai trß Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm mét tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt… C¸c doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch bæ sung, dù tr÷ kÞp thêi cho kÞp qu¸ tr×nh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm còng nh- c¸c nhu cÇu kh¸c cña doanh nghiÖp. Nguån nguyªn vËt liÖu dù tr÷ cho s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l-îng, ®óng vÒ chÊt l-îng, quy c¸ch, chñng lo¹i, ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc vµ ng¨n ngõa c¸c hiÖn t-îng hao hôt, mÊt m¸t, l·ng phÝ vËt liÖu ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Qua ®ã, gi¶m ®-îc møc tiªu hao vËt liÖu, gi¶m chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng nh÷ng cã chÊt l-îng cao mµ gi¸ thµnh h¹ sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. b. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, kinh doanh cã l·i lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp ®Òu h-íng tíi. Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm mét tØ lÖ lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy, qu¶n lý tèt kh©u thu mua, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ cho s¶n xuÊt th-êng xuyªn biÕn ®éng. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶. ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi l-îng, chÊt l-îng quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nhviÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph-¬ng tiÖn c©n ®o, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu, tr¸nh h- háng, mÊt m¸t, hao hôt; ®¶m b¶o an toµn lµ mét trong c¸c yªu cÇu qu¶n lý víi vËt liÖu. Trong kh©u sö dông, ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë kh©u dù tr÷, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc b×nh th-êng kh«ng ng-ng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu hoÆc g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu th× tr-íc hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®-îc hÖ thèng danh ®iÓm vµ ®¸nh m· sè cho nguyªn vËt liÖu. HÖ thèng nµy ph¶i râ rµng, chÝnh x¸c t-¬ng øng víi quy c¸ch, chñng lo¹i cña nguyªn vËt liÖu. II. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu gåm nhiÒu lo¹i, rÊt phong phó, ®a d¹ng cã tÝnh n¨ng lý, ho¸ kh¸c nhau, cã c«ng dông vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau, ®ång thêi chóng còng ®-îc b¶o qu¶n ë nhiÒu kho b·i vµ ®-îc sö dông ë c¸c bé phËn kh¸c nhau. Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra víi ng-êi qu¶n lý lµ ph¶i n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh biÕn ®éng tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trong ®¬n vÞ. Muèn vËy, ng-êi qu¶n lý cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu theo tõng lo¹i, tõng nhãm theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Tuú theo lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña tõng ngµnh, néi dung kinh tÕ vµ vai trß c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ nguyªn vËt liÖu ®-îc ph©n chia kh¸c nhau. Trong thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c¸c doanh nghiÖp, tiªu thøc dïng ®Ó ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu th«ng dông nhÊt lµ theo vai trß vµ t¸c dông cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Theo tiªu thøc nµy, nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp ®-îc ph©n ra c¸c lo¹i sau ®©y:  Nguyªn vËt liÖu chÝnh ( bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ): lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm nh- g¹o, Malt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia, c©y con, con gièng trong doanh nghiÖp trång trät vµ ch¨n nu«i…  B¸n thµnh phÈm mua ngoµi lµ nh÷ng chi tiÕt, bé phËn s¶n phÈm do ®¬n vÞ kh¸c s¶n xuÊt ra doanh nghiÖp mua vÒ ®Ó l¾p r¸p hoÆc gia c«ng t¹o ra s¶n phÈm. VÝ dô doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe ®¹p mua s¨m, lèp, xÝch…l¾p r¸p thµnh xe ®¹p.  VËt liÖu phô: lµ nh÷ng thø vËt liÖu khi tham gia vµo s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ cã t¸c dông phô nh- lµm t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm, vÝ dô: thuèc nhuém, tÈy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong doanh nghiÖp dÖt, s¬n vÐcni trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe ®¹p, doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®å gç; thuèc trõ s©u, thuèc thó y, chÊt kÝch thÝch sù t¨ng tr-ëng trong doanh nghiÖp trång trät vµ ch¨n nu«i hoÆc ®Ó ®¶m b¶o cho ®iÒu kiÖn lao ®éng ®-îc tiÕn hµnh b×nh th-êng nh-: xµ phßng, giÎ lau hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n t- liÖu lao ®éng: giÎ lau, dÇu mì, thuèc chèng Èm, rØ…  Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt n¨ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ thùc chÊt nhiªn liÖu tham gia vµo s¶n xuÊt còng chØ ®-îc coi lµ lo¹i vËt liÖu phô nh-ng do tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông cña nã nªn cÇn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n riªng. Nhiªn liÖu cã thÓ tån t¹i ë thÓ r¾n nhthan, cñi, thÓ láng nh- x¨ng dÇu, ë thÓ khÝ nh- h¬i ®èt…  Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng chi tiÕt, phô tïng, m¸y mãc mµ doanh nghiÖp mua vÒ phôc vô cho viÖc thay thÕ c¸c bé phËn cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ nh- vßng bi, vßng ®Öm, x¨m lèp…  ThiÕt bÞ XDCB vµ vËt kÕt cÊu: c¶ hai lo¹i thiÕt bÞ nµy ®Òu lµ c¬ së chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p nh-ng chóng kh¸c víi vËt liÖu x©y dùng nªn ®-îc xÕp vµo lo¹i riªng.  ThiÕt bÞ XDCB: lµ nh÷ng thiÕt bÞ, ®-îc sö dông cho c«ng viÖc XDCB ( bao gåm c¶ thiÕt bÞ cÇn l¾p vµ kh«ng cÇn l½p ) nh- thiÕt bÞ vÖ sinh, thiÕt bÞ th«ng giã, thiÕt bÞ truyÒn h¬i Êm, hÖ thèng thu l«i…  VËt kÕt cÊu: lµ nh÷ng bé phËn cña s¶n phÈm x©y dùng tù s¶n xuÊt hoÆc mua cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó l¾p vµo c«ng tr×nh x©y dùng nh- vËt kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n, vËt kÕt cÊu b»ng kim lo¹i ®óc s½n…  VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu nh- vËt liÖu ®Æc chñng, c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, vËt liÖu thu nhÆt ®-îc, phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý TSC§. PhÇn Ii Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt hµ I . §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ - Tªn doanh nghiÖp :c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp :Doang nghiÖp nhµ n-íc - Trô së 254 - Minh Khai Hµ Néi - LÜnh vùc kinh doanh :  S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bia: bia lon, bia h¬i, bia chai vµ c¸c lo¹i n-íc gi¶i kh¸t cã ga, n-íc kho¸ng.  Hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ c¬ khÝ, ®iÖn l¹nh ®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia, n-íc gi¶i kh¸t, n-íc kho¸ng cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu.  XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty vµ s¶n phÈm liªn doanh; nhËp khÈu nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, thiÕt bÞ cho nhu cÇu cña C«ng ty vµ thÞ tr-êng. S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bao b× thuû tinh, carton, nhùa PP, PE, PET phôc vô cho c¸c ngµnh thùc phÈm, d-îc phÈm, vµ c¸c ngµnh kh¸c.  DÞch vô du lÞch, kinh doanh kh¸ch s¹n.  Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc lµm ®¹i lý, ®¹i diÖn, më cöa hµng dÞch vô giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vµ s¶n phÈm cña liªn doanh. _Sè l-îng c«ng nh©n :320 ng-êi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ViÖt Hµ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ, tiÒn th©n lµ Hîp t¸c x· Ba NhÊt, chuyªn s¶n xuÊt t-¬ng, dÊm, ®Ëu phô… Th¸ng 6 n¨m 1966, Hîp t¸c x· Ba NhÊt chuyÓn tõ së h÷u tËp thÓ lªn së h÷u toµn d©n vµ ®æi tªn thµnh " XÝ nghiÖp n-íc chÊm" trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 1379/Q§-TCCQ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ néi víi chøc n¨ng s¶n xuÊt magi, t-¬ng dÊm phôc vô nh©n d©n thñ ®« Hµ Néi. C¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¶n phÈm ®Òu s¶n xuÊt theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, giao nép ®Ó ph©n phèi theo chÕ ®é tem phiÕu. Tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc 16 n¨m, ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 1982 " XÝ nghiÖp n-íc chÊm" ®æi tªn thµnh " Nhµ m¸y thùc phÈm Hµ néi " theo QuyÕt ®Þnh sè 1652/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi víi chøc n¨ng s¶n xuÊt: b¸nh kÑo, r-îu mµu, magi, x× dÇu, dÊm, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu sang Liªn X« vµ §«ng ¢u nh- magi, kÑo l¹c bäc ®-êng. Th¸ng 6 n¨m 1992, Nhµ m¸y ®-îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Bia ViÖt Hµ thuéc Liªn hiÖp thùc phÈm vi sinh theo QuyÕt ®Þnh sè 1224/Q§UB cã nhiÖm vô s¶n xuÊt n-íc uèng cã ®é cån nh-: bia hép, bia h¬i vµ n-íc uèng kh«ng cã ®é cån nh- Vinacola, n-íc kho¸ng. S¶n phÈm bia lon Halida cña Nhµ m¸y ®-îc ng-êi tiªu dïng -a chuéng vµ ®¹t ®-îc nhiÒu gi¶i th-ëng trong n-íc còng nh- quèc tÕ. ChØ sau 3 th¸ng, bia Halida ®· x©m nhËp thÞ tr-êng vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh. Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1993 Nhµ m¸y ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh dïng d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia lon Halida, b¶n quyÒn nh·n hiÖu bia Halida vµ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó liªn doanh víi hµng bia næi tiÕng Carlberg . Th¸ng 10/1993, Liªn doanh nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi tªn gäi Nhµ m¸y bia §«ng Nam ¸ , phÇn vèn gãp cña Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ lµ 72,67 tØ ®ång, chiÕm 40% tæng sè vèn liªn doanh. Ngµy 2/11/1994, Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ ®æi tªn thµnh C«ng ty ViÖt Hµ. S¶n phÈm cña C«ng ty lu«n ®-îc n©ng cao, m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n ®-îc ®æi míi, C«ng ty ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho gÇn 350 lao ®éng. C«ng ty ViÖt Hµ bao gåm:  Ph©n x-ëng 1: 57 Quúnh L«i  Ph©n x-ëng 2: 254 Minh Khai  Trung t©m thÓ dôc thÓ thao: 493 Tr-¬ng §Þnh  Ph©n x-ëng s¶n xuÊt n-íc kho¸ng Opal: Nam §Þnh  Nhµ m¸y dÊm Vivi: ®ang x©y dùng Ngµy 15/9/1998, theo QuyÕt ®Þnh sè 35/98 Q§UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ph©n x-ëng 1 t¹i 57 Quúnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L«i thµnh c«ng ty cæ phÇn theo chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc lÊy tªn lµ C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ . C«ng ty ViÖt Hµ gi÷ sè cæ phÇn chi phèi 20%. Ngµy 29/12/1999, theo QuyÕt ®Þnh sè 5775/Q§UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ néi, C«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn tiÕp Trung t©m thÓ dôc thÓ thao t¹i sè 493 Tr-¬ng §Þnh thµnh C«ng ty cæ phÇn Nam Hµ Néi, C«ng ty ViÖt Hµ gi÷ 37% sè vèn ®iÒu lÖ. Sau ®ã mét thêi gian, C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ vµ C«ng ty cæ phÇn Nam Hµ Néi s¸p nhËp víi nhau lÊy tªn c«ng ty lµ C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ. C«ng ty ViÖt Hµ chiÕm 28% sè vèn ®iÒu lÖ. Th¸ng 7/1999, Liªn hiÖp thùc phÈm vi sinh s¸p nhËp vµo Së C«ng nghiÖp Hµ Néi vµ tõ ®ã ®Õn nay, C«ng ty ViÖt Hµ lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. §Çu quý III/2002, C«ng ty ViÖt Hµ s¸p nhËp víi C«ng ty kinh doanh th-¬ng m¹i vµ mü phÈm Hµ néi. Do nhu cÇu ph¸t triÓn cïng víi sù lín m¹nh kh«ng ngõng, ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi quy m« cña C«ng ty, ngµy 4/9/2002, " C«ng ty ViÖt Hµ " ®-îc ®æi tªn thµnh " C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ " trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi, vµ c¸i tªn ®ã ®-îc dïng ®Õn ngµy nay . 2. NhiÖm vô cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh danh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty tËp chung vµo s¶n xuÊt bia h¬i vµ tõng b-íc ®-a s¶n phÈm n-íc kho¸ng vµo thÞ tr-êng. Do ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i tõng b-íc cô thÓ ho¸ nhiÖm vô chñ yÕu nµy theo c¸c b-íc : 1- Duy tr× vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm bia h¬i. 2- Tõng b-íc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng trong ®Þa bµn Hµ néi mµ cßn më réng ra c¸c tØnh phô cËn . 3- Tõng b-íc n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé CNV ®Ó l¾m b¾t kÞp thêi c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆc dï qua nhiÒu biÕn ®éng vµ th¨ng trÇm, ®Õn nay C«ng ty ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ lín cña Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. TÝnh ®Õn nay, C«ng ty gåm bèn bé phËn chÝnh:  Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ : s¶n xuÊt bia h¬i ViÖt Hµ  Nhµ m¸y n-íc kho¸ng Opal: s¶n xuÊt n-íc kho¸ng Opal  Nhµ m¸y dÊm Vivi: ®ang x©y dùng, môc ®Ých lµ s¶n xuÊt dÊm tr¾ng  C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô mü phÈm: míi ®-îc s¸p nhËp vµo C«ng ty ViÖt Hµ nªn hiÖn nay cßn ®ang trong giai ®o¹n cè g¾ng tiªu thô nèt sè l-îng hµng ho¸ tån kho, sau nµy sÏ tËp trung s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i mü phÈm néi ®Þa nh- n-íc hoa, s¸p nÎ, phÊn, son, kem d-ìng da…. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ViÖt Hµ Chøc n¨ng qu¶n trÞ t¸c ®éng trùc tiÕp lªn 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn thiÕt cho sù thµnh c«ng cña C«ng ty: (1) Cung cÊp s¶n phÈm phï hîp víi n¨ng lùc cña C«ng ty vµ nhu cÇu thÞ tr-êng. (2) Cung cÊp s¶n phÈm víi møc chÊt l-îng phï hîp víi mong muèn cña kh¸ch hµng. (3) Cung cÊp s¶n phÈm víi chi phÝ cho phÐp cã ®-îc lîi nhuËn vµ gi¸ c¶ hîp lý. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña chøc n¨ng qu¶n trÞ, C«ng ty ViÖt Hµ chñ tr-¬ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo h×nh thøc kÕt hîp ®Ó phï hîp víi thùc tr¹ng cña C«ng ty (C«ng ty ViÖt Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã quy m« lín vµ cã nhiÒu bé phËn cÊu thµnh nªn cÇn cã sù qu¶n lý tõ tæng hîp ®Õn chi tiÕt ) nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc PG§ tæ chøc hµnh chÝnh Phßng hµnh chÝnh Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ Phßng tæ chøc PG§ tµi chÝnh, kinh doanh PG§ kÜ thuËt Phßng b¶o vÖ Nhµ m¸y n-íc kho¸ng Opal Phßng KT, KCS Phßng kÕ ho¹ch kho, vËn t¶i Phßng Phßng BH marketing Tµi chÝnh KÕ to¸n Nhµ m¸y dÊm Vivi C«ng ty KD XNK tæng hîp vµ dÞch vô Mü phÈm S¬ ®å 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty ViÖt Hµ 4. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ViÖt Hµ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, mÆt hµng chñ yÕu hiÖn nay lµ bia h¬i. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia h¬i lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n liªn tôc, s¶n xuÊt s¶n phÈm nhiÒu. Nguyªn liÖu chñ yÕu bao gåm Malt, hoa Hublon, g¹o tÎ vµ c¸c phô gia kh¸c, trong ®ã:  Thµnh phÇn chÝnh lµ Malt ch-a rang ®-îc nhËp khÈu chñ yÕu tõ Anh, §an M¹ch.  Hoa Hublon còng ®-îc nhËp khÈu tõ §an M¹ch vµ §øc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¸c nguyªn liÖu kh¸c nh- g¹o, chÊt trî läc ®-îc mua tõ c¸c nguån hµng truyÒn thèng víi gi¸ -u ®·i G¹o tÎ Malt Xay nghiÒn Xay nghiÒn,ng©m N-íc NÊu DÞch ho¸ §-êng ho¸ Läc Hoa hublon NÊu hoa Läc trong Men gièng Lªn men phô Lªn men chÝnh Bia thµnh phÈm S¬ ®å sè 02: Quy tr×nh s¶n xuÊt bia t¹i C«ng ty ViÖt Hµ Nguån vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ do Nhµ n-íc cÊp, c¸c ho¹t ®éng s¸p nhËp, gi¶i thÓ, liªn doanh…lµ thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n-íc. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ®-îc Nhµ n-íc b¶o ®¶m nh-ng kh«ng v× vËy mµ C«ng ty ViÖt Hµ ho¹t ®éng tr× trÖ, kÐm hiÖu qu¶. Cô thÓ: do c«ng viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶, cho nªn trong kho¶ng 3, 4 n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty kh«ng ph¶i xin Nhµ n-íc cÊp vèn mµ chñ yÕu t¨ng vèn vµ më réng s¶n xuÊt dùa trªn phÇn lîi nhuËn kinh doanh mang l¹i. ThÞ tr-êng tiªu thô lµ néi thµnh Hµ Néi vµ mét sè vïng l©n cËn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M« h×nh tiªu thô chñ yÕu lµ dùa vµo c¸c ®¹i lý, cã 4 cÊp ®¹i lý víi s¶n l-îng tiªu thô gi¶m dÇn tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 4 (cÊp 1 lµ c¸c ®¹i lý lín, cÊp 4 chñ yÕu lµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ). Ph-¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty lµ theo ph-¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n , kh«ng ®-îc phÐp b¸n chÞu( kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý vµ c¸ nh©n trùc tiÕp ®Õn C«ng ty mua bia h¬i ), c¸c ®¹i lý kh«ng ®-îc h-ëng hoa hång ®¹i lý mµ chØ lÊy lîi nhuËn tõ phÇn chªnh lÖch gi¸ mua vµ gi¸ b¸n. Tuy nhiªn, ®¹i lý cña C«ng ty còng cã mét sè c¸c quyÒn lîi nh-: ®-îc -u tiªn nhËn quµ khuyÕn m¹i, ®-îc nhËn quµ tÆng cña c«ng ty nh©n c¸c dÞp lÔ tÕt, ®-îc C«ng ty trang bÞ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc kinh doanh nh- bµn ghÕ, thïng l¹nh, cèc, biÓn hiÖu…. HiÖn nay, C«ng ty chñ yÕu dùa vµo h¬n 200 ®¹i lý c¸c cÊp vµ lßng tin cña kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm chø ch-a tiÕn hµnh qu¶ng caã réng r·i trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh- Tivi, ®µi, b¨ng r«n… Mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty chÝnh vµ bé phËn ( nhµ m¸y dÊm vivi, n-íc Opal, …) lµ mèi quan hÖ phô thuéc chÆt chÏ, mäi quyÕt ®Þnh ®Òu do C«ng ty chÝnh ë trªn ®-a ra vµ c¸c bé phËn cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®óng c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. Môc ®Ých cña C«ng ty lµ trong thêi gian tíi sÏ chuyÓn ®æi thµnh m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con. 40% 35% 40% 35% Bia Hµ néi 30% Bia ViÖt Hµ 25% 20% 15% 10% 5% Bia ViÖt Ph¸p 15% 10% Bia cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c 0% BiÓu ®å sè 1:BiÓu ®å - thÞ tr-êng bia h¬i Hµ Néi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh, lùc l-îng kÜ s- vµ c«ng nh©n ®· ®-îc rÌn luyÖn, tr-ëng thµnh, hoµn toµn cã kh¶ n¨ng lµm chñ khoa häc nghÖ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l-îng, cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr-êng. MÆt hµng s¶n xuÊt chñ ®¹o cña C«ng ty hiÖn nay vÉn lµ bia h¬i. MÆc dï ch-a cã con sè thèng kª chÝnh x¸c nh-ng cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch t-¬ng ®èi th× bia h¬i ViÖt Hµ chiÕm kho¶ng 35% thÞ tr-êng bia h¬i ë Hµ Néi. Do mÆt hµng kinh doanh lµ bia h¬i nªn thÞ tr-êng cña C«ng ty chñ yÕu lµ néi thµnh Hµ Néi vµ mét sè vïng l©n cËn. Thùc tÕ, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× c¬ së h¹ tÇng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong sù thµnh c«ng cña hä. §Çu t-, duy tr× vµ cã kÕ ho¹ch n©ng cÊp hµng n¨m vÒ c¬ së h¹ tÇng lu«n ®-îc Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ViÖt Hµ ®Æt lªn hµng ®Çu: c¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh vµ an toµn thùc phÈm víi mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ khÐp kÝn theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia tiªn tiÕn cña §an M¹ch, c¸c thiÕt bÞ trªn d©y chuyÒn ®-îc chÕ t¹o b»ng Inox vµ cã chÕ ®é vÖ sinh th-êng xuyªn, c¸c ph-¬ng tiÖn ®o, kiÓm tra ®Çy ®ñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ. §ång thêi, C«ng ty còng x©y dùng ®éi xe vËn chuyÓn bia ®Õn c¸c ®¹i lý vµ lu«n cã ý thøc tiÕp nhËn ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng. Bé phËn kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt vµ lªn ph-¬ng ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng. Bªn c¹nh ®ã, víi nç lùc cña Ban Gi¸m ®èc vµ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ViÖt Hµ ®· x©y dùng ®-îc mét m«i tr-êng lµm viÖc thuËn lîi cho CBCNV nh-ng còng ®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia. Cô thÓ: - C«ng nh©n viªn lµm viÖc trùc tiÕp trªn d©y truyÒn s¶n xuÊt ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô cÇn thiÕt võa gióp ®¶m b¶o vÒ søc khoÎ cho CNV võa b¶o ®¶m an toµn chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt - §Æc biÖt, C«ng ty lu«n cè g¾ng t¹o ra sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c bé phËn, c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty, c«ng nh©n s¶n xuÊt bia lµm viÖc theo ca, ngµy cã 3 ca. C¸c c¸n bé v¨n phßng lµm viÖc 8h/ngµy. V× tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ vÊt v¶ h¬n nªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hä ®-îc nghØ tr-a tõ 11h, cßn c¸c c¸n bé v¨n phßng nghØ tr-a lóc 12h. Toµn bé nh©n viªn trong C«ng ty quay trë l¹i c«ng viÖc lóc 1h30' chiÒu. Thùc tÕ ®ã cho thÊy C«ng ty ViÖt Hµ ®· t¹o ®-îc mét m«i tr-êng lµm viÖc nghiªm tóc vµ rÊt hîp lý. C¸c CBCNV trong C«ng ty ®Òu hµi lßng víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc hiÖn t¹i cña hä. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ trong mét vµi n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ : triÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1. Doanh thu thuÇn 38.085,2 42.075,8 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 25.008,6 29.177,2 3. Lîi nhuËn gép 13.076,7 12.898,7 4. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 256,9 1.072,5 5. Chi phÝ b¸n hµng 3.741,7 4.543,1 6. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3.471,7 5.552,2 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6.120,7 3.875,2 8. Lîi nhuËn bÊt th-êng 32,3 98,2 9. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 6.153,0 3.886,0 10. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 1.967,0 1.126,5 11. Lîi nhuËn sau thuÕ 4.184,1 2.845,8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ 1. Tæ chøc bé m¸y cña phßng kÕ ho¹ch kho vËt tPhßng kÕ ho¹ch -kho- vËt t- cña c«ng ty lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn vËt t- . Phßng gåm 5 ng-êi 1. Tr-ëng phßng : phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc chung vµ lµ ng-êi cã quyÒn lùc cao nhÊt trong phßng 1. Nh©n viªn phô tr¸ch viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty 1. Nh©n viªn phô tr¸ch kÕ ho¹ch cung øng sö dông vËt t2. Thñ kho: 1 ng-êi phô tr¸ch viÖc nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu 1 ng-êi phô tr¸ch viÖc b¶o qu¶n kiÓm kª nguyªn vËt liÖu -Tæ chøc bé m¸y cña phßng kÕ ho¹ch -kho -vËt t- nh- vËy lµ phï hîp víi bé m¸y cña toµn c«ng ty bëi lÏ VÒ sè l-îng : 5 ng-êi ,mçi ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn viÖc kh¸c nhau, nh-ng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau v× thÕ hä cã thÓ gi¸m s¸t nhau trong mäi c«ng viÖc ,tr¸nh ®-îc sù gian lËn trong c«ng t¸c Sè l-îng chØ cã 5 ng-êi nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc toµn bé c«ng viÖc cña phßng ,®iÒu ®ã lµm gi¶m sè l-îng lao ®éng ,gióp bé m¸y kh«ng bÞ cång kÒnh,tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ qu¶n lý 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ a.Kh¸i qu¸t vÒ NVL trong c«ng ty ViÖt Hµ  §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu lµ chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ trong chu kú s¶n xuÊt ®ã nguyªn vËt liÖu sÏ bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. VÒ mÆt gi¸ trÞ, do chØ tham gia vµo 1 chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nªn khi tham gia vµo s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®-îc tÝnh hÕt 1 lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt th-êng chiÕm tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, vËn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyÓn, b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm … S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty ViÖt Hµ lµ bia h¬i, do vËy ®èi t-îng nghiªn cøu chñ yÕu trong chuyªn ®Ò nµy lµ nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bia h¬i. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®-îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt bia bao gåm: - Malt : lµ lo¹i lóa ®¹i m¹ch n¶y mÇm ®-îc sÊy kho vµ ®ãng vµo tõng bao 50kg. Lo¹i nguyªn liÖu nµy ®-îc dïng ®Ó t¹o ®-êng trong qu¸ tr×nh nÊu bia, ®©y chÝnh lµ nguyªn liÖu t¹o nªn h-¬ng vÞ ®Æc tr-ng cña bia. Lo¹i c©y nµy ®-îc trång réng r·i ë c¸c n-íc ph-¬ng T©y, C«ng ty bia ViÖt Hµ th-êng nhËp Malt tõ Anh, §an M¹ch hay Australia. - Hops (hay lµ hoa Hublon): lµ lo¹i c©y, l¸ c©y Hops trång ë Ch©u ©u, Mü vµ Australia, dïng ®Ó t¹o vÞ ®¾ng cña bia. Lo¹i nguyªn liÖu nµy ®-îc nhËp tõ §øc. - G¹o : ®-îc dïng ®Ó thay thÕ 1 phÇn cho Malt víi môc ®Ých gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. G¹o dïng ®Ó nÊu bia t¹i C«ng ty bia ViÖt Hµ ®-îc mua trong n-íc nh-ng ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu sau: cã trªn 95% tinh bét, ®é Èm chØ 1-2%, ph¶i lµ g¹o míi vµ cã mïi th¬m cña g¹o. - C¸c hîp chÊt nÊu: H3PO4, CaCl2, CaSO4, Hexametylen… - Men : lo¹i men bia ®-îc C«ng ty sö dông lµ Danbrew. - C¸c vËt liÖu phô vµ hîp chÊt tÈy röa : bét trî läc ( ®Ó t¹o mµng läc ), giÊy läc ( t¹o mÆt läc), NaOH, P3Oxonia…  Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ trong C«ng ty, nguyªn vËt liÖu trong C«ng ty ViÖt Hµ ®-îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: gåm Malt, hoa Hublon, g¹o tÎ, g¹o nÕp, ®-êng, khÝ CO2, thuèc chèng v¸ng, men… - VËt liÖu phô: gåm c¸c ho¸ chÊt nh- ho¸ chÊt nÊu, ho¸ chÊt läc, ho¸ chÊt röa… - Nhiªn liÖu: gåm than ®¸, x¨ng dÇu dïng ®Ó ch¹y lß nÊu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c phô tïng chi tiÕt dïng ®Ó söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh- vßng bi, d©y curoa, bul«ng… - Hµng qu¶ng c¸o - PhÕ liÖu thu håi - Nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt mü phÈm b. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµ dÞch vô ViÖt Hµ  C«ng t¸c x¸c ®Þnh møc NVL trong doanh nghiÖp Phßng kÕ ho¹ch - kho -vËt t- chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch mua s¾m ,cÊp ph¸t ,sö dông NVL trong c«ng ty Cuèi kú ,c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña kú tíi ,c¨n cø vµo khèi l-îng NVL tån kho ®Çu kú tíi phßng kÕ ho¹ch lËp ra møc NVL cÇn dïng trong kú b¶ng ®Þnh møc nvl quý IV n¨m 2004 Lo¹i : NVL chÝnh Tõ ngµy 01/10/04 §Õn ngµy 31/12/04 Sè l-îng NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt ra 1.000.000 (lÝt) bia h¬i STT Tªn NVL M· vËt §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng t1 Malt §an M¹ch NO1 Kg 123.660 2 G¹o tÎ NO2 Kg 46.560 3 Hoa Hublon NO3 Kg 603 4 Hoa Hublon l¸ NO4 Kg 10 5 KhÝ CO2 NO5 Kg 4.500 6 Thuèc chèng v¸ng NO6 Kg 1 7 Men gièng NO7 èng 0.8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¶ng ®Þnh møc nvl quý IV n¨m 2004 Lo¹i : NVL phô Tõ ngµy 01/10/04 §Õn ngµy 31/12/04 Sè l-îng NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt ra 1.000.000 (lÝt) bia h¬i M· vËt STT Tªn NVL 1 Kizengua xanh VO1 Kg 672 2 Kizengua ®á VO2 Kg 672 3 Zaven VO9 LÝt 192 4 KhÝ NH3 VO8 Kg 20 5 L-u huúnh V11 Kg 16 6 Cån V12 lÝt 51 7 H3PO4 85% V13 lÝt 104 8 NaOH V14 kg 1280 9 P3 reencone V15 kg 32 10 P3 oxonia V16 kg 190 11 Cereflo V17 kg 29 12 Termamyl V18 kg 49 13 CaSO4 V20 kg 579 14 GiÊy läc c¸c lo¹i V23 tê 42 15 Than ho¹t tÝnh V48 kg 224 16 Men r-îu V59 èng 72 17 Mèc gièng V60 èng 16 t- §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng Sè TiÒn ........... 43 DÇu m¸y ph¸t V32 60 NhËn xÐt : ViÖc lËp ®Þnh møc tiªu hao NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ nh- trªn cã mét ý nghÜa quan träng .C«ng t¸c lËp ®Þnh møc NVL tiªu hao mét c¸ch hîp lý kh«ng nh÷ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gióp cho NVL l-u gi÷ trong kho kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt th-êng mµ cßn kh«ng g©y ø ®äng vèn .. ViÖc lËp ®Þnh møc NVL hîp lý sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý cã kÕ ho¹ch thu mua NVL sao cho hîp lý ®Ó kh«ng nhiÒu qu¸ g©y ø ®äng vèn ,thiÕu chç chøa ,lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng NVL hoÆc còng kh«ng Ýt qu¸ g©y l·ng phÝ chi phÝ kho tµng b¶o qu¶n ,kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cho s¶n xuÊt . §ång thêi viÖc lËp ®Þnh møc tiªu hao NVL sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý cã c¨n cø cho viÖc xu¸t NVL®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm . T¹i c«ng ty ViÖt Hµ ,viÖc lËp ®Þnh møc tiªu hao NVL ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch tr×nh tù khoa häc ,hîp lý d-a trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty .  C«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ViÖt Hµ lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo thêi vô ,mÆt hµng chñ yÕu lµ bia h¬i ®-îc kinh doanh chñ yÕu vµo dÞp hÌ (trong kho¶ng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10). Hµng n¨m cø vµo kho¶ng cuèi QII ®Çu QIII c«ng suÊt s¶n xuÊt bia h¬i ®¹t møc tèi ®a mµ cã khi hµng vÉn kh«ng ®ñ cung cÊp cho thÞ tr-êng .Cßn nh÷ng th¸ng cßn l¹i cña n¨m th× s¶n xuÊt cÇm chõng v× møc tiªu thô thÊp ,c«ng suÊt chØ =1/3 nh÷ng th¸ng cao ®iÓm NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò trªn nªn phßng kÕ ho¹ch kho vËt t- cña c«ng ty ViÖt Hµ vÉn th-êng xuyªn vµ ®Þnh kú lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,kÕ ho¹ch thu mua ,kÕ ho¹ch cung øng vµ sö dông NVL mét c¸ch chi tiÕt sau ®ã tr×nh gi¸m ®èc ký duyÖt . Trong quý IV do nhu cÇu tiªu thu gi¶m nªn nhu cÇu vÒ NVL còng gi¶m. C«ng ty dù kiÕn s¶n xuÊt 2.500.000 lÝt bia h¬i ,NVL cÇn mua ®-îc phßng kÕ ho¹ch -kho-vËt t- lËp nh- sau : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng dù trï vËt tLo¹i : NVL chÝnh Tõ ngµy 01/10/2004 Stt Tªn NVL M· §¬n vÞ VT tÝnh (4) §Õn ngµy 31/12/2004 §Þnh L-îng møc vËt NVL cÇn t- dïng (5) (6) Luîng NVL tån ®Çu kú (7) L-îng NVL cÇn mua trong kú (1) (2) (3) (8)=(6)-(7) 1 Malt NO1 Kg 123.660 309.150 16.041 293.109 2 G¹o tÎ NO2 Kg 46.560 116.400 9.890 106.510 3 Hoa Hublon NO3 Kg 603 1.507,5 0 1507.5 4 KhÝ CO2 NO5 Kg 4.500 11.250 560 10.690 5 Men gièng NO7 èng 2 2 0 2 ... Céng Tuy nhiªn b¶ng dù trï vËt t- trªn chØ lµ c¬ së ,lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc cung øng NVL cho s¶n xuÊt ®-îc ®ñ vÒ sè l-îng ,®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng .Cßn vÒ thùc tÕ c«ng t¸c nhËp mua NVL cßn ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt ,kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty ,ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty  C«ng t¸c dù tr÷ NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ ViÖc qu¶n lý tån kho dù tr÷ nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng kh«ng ph¶i chØ v× trong doanh nghiÖp tån kho dù tr÷ nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng h¬n lµ nhê cã dù tr÷ tån kho ®óng møc, hîp lý sÏ gióp cho doanh nghiÖp kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt, kh«ng bÞ thiÕu s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó b¸n, ®ång thêi l¹i sö dông tiÕt kiÖm vµ hîp lý vèn l-u ®éng. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ kinh doanh theo thêi vô nªn C«ng ty ViÖt Hµ còng tiÕn hµnh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu theo thêi vô. Dù tr÷ theo thêi vô ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh tiÕn hµnh liªn tôc, ®Æc biÖt ®èi víi
- Xem thêm -