Tài liệu Một số giải pháp về quản trị lực lượng bán hàng ở công ty tnhh phương tùng

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa CHƯƠNG I CƠ SỞ U N 1.1. 1.1.1. - h - + Ng i giao h ng: + Ng i ti p nhận n t h ng: + K thuật viên: + Ng i t o nhu c u: - SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 1 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa - 1.1. - Nh ng c tiêu h ng v o con ng i: - Nh ng c tiêu h ng v o doanh số hay l i nhuận: 1.2 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 2 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa - - - - 1.3 1.3.1. 1.3.1.1. â SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 3 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.3.1.2 , 1.3.2. 1.3.2.1 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 4 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa . 1.3.2.2 l 1.3.2.3. 1.3.2.4 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 5 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa – – – l l tron - doanh nghi doanh nghi doanh nghi có xu doanh nghi doanh nghi công ty luôn xác l l có k n ng, nghi v chuyên môn, thay tri c khoa h công ngh . Bên c c môi tr c kinh doanh, s phát có k n ng phân tích, nh SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 6 - giá Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa doanh nghi v h nh kinh doanh, s d l l bán hàng lý. é - doanh nghi nói chung é è ẹ nên cho khách lý trong các doanh nghi ,... kéo, thu hút khách hàng, t doanh nghi l tri c l bán h yêu c a s phát xã h , có m công ty luôn - t hàng kinh doanh: doanh nghi SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 7 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa ? kinh doanh thêm ? tr phù h th ? ? nào? v doanh nghi “ doanh nghi ” v thi Công ty Ph b v n phòng, ngoài nh trên th tr th ng Tùng, chuyên kinh doanh m hi , có nhi t nh thu n l khách hàng l yêu c ìl b sung, b tham gia tr d có c công ty nh : Có uy tín , khách hàng th xuyê v kinh doanh, ngoài vi phù à ng hi hàng tin h , ti l bán hàng có vai trò r vào quá trình trao nâng cao nghi v cho l , hàng hoá, công ty luôn ng bán hàng thu hút và lôi kéo khách hàng. Ngoài ra, doanh nghi - doanh nghi SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 8 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa doanh nghi doanh nghi doanh nghi ph t v cho l phòng làm vi c, phòng b l bán hàng là gì? hành, trang thi b ph c v công ty c doanh thu mà l l bán hàng mang l doanh nghi - hàng: kinh doanh hi hàng, nay c công ty y là khách hàng. H trong quá trình tuy t d ,c ng lai ào é SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 9 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa lãnh tr ti hàng tron doanh nghi é è th SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 10 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa - - - h ẹ SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 11 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa ẹ và tâm . 1.4.3.1. SVTH: Nguyễn Ái Nhân kinh doanh Trang - 12 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.4.3.2. công ty: ch nghi. 1.4.3. : “ ” 1.4.3.4. các 5 1.5. 1.5. SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 13 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.5. 1.5.3. Tiêu * Nguồn tuy n d ng: - SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 14 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa - * h n l a nh ng ng viên: - - m 1.5. SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 15 - Khoá luận tốt nghiệp SƠ * n ánh giá t GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa QU TR NH CH N t t v h nh th c in việc: - - - 1.5.4.1 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 16 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.5.4.2 1.5.4.3 é 1.5.4.4 1.6 1.6.1 lai. . 1.6. 5 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 17 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.6.3 1.6.3.1 1.6.3.2 ẹ 1.6.3.3 K 1.6.3.4 1.6.3.5 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 18 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.7 1.7.1. 1.7. “ ” l 1.7. é SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 19 - Khoá luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 1.8 1.8.1 ng: 1.8. 1.8. 1.8.3.1 C 1.8.3.2 SVTH: Nguyễn Ái Nhân Trang - 20 -
- Xem thêm -