Tài liệu Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng ở việt nam

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. NÕu chóng ta ®µm ph¸n thµnh c«ng th× ViÖt Nam sÏ trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi - WTO. Nã më ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh÷ng c¬ héi rÊt lín vÒ nhiÒu mÆt song còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta vµo mét m«i trêng c¹nh tranh v« cïng gay g¾t vµ khèc liÖt. Do vËy,®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®îc sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta ph¶i tù m×nh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vèn tõ l©u ®· quen víi sù b¶o hé, n©ng ®ì cña Nhµ níc nay ph¶i tù m×nh ®iÒu khiÓn guång m¸y ho¹t ®éng sao cho cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i nãi riªng ph¶i tõng bíc hoµn thiÖn m×nh ®Æc biÖt lµ vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý sao cho gän nhÑ,n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  LÝ do lùa chän ®Ò tµi:  Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234, em ®· t×m hiÓu vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ nhËn thÊy c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cßn cã nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®Þnh.  H¬n n÷a, nh÷ng n¨m häc chuyªn ngµnh, em ®· ®îc nghiªn cøu mÆt lÝ luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ thùc tËp chÝnh lµ qu¸ tr×nh g¾n lÝ luËn víi thùc tiÔn,víi ph¬ng ch©m “häc ®i ®«i víi hµnh”. Do vËy, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234”. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Môc tiªu nghiªn cøu: Víi môc tiªu t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234 .  Ph¹m vi nghiªn cøu: Trong chuyªn ®Ò nµy, em chØ nghiªn cøu vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ nªu ra mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty.  Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Chuyªn ®Ò ®îc nghiªn cøu dùa trªn ph¬ng ph¸p thu thËp tµi liÖu, thèng kª sè liÖu tõ ®ã ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty.  Néi dung nghiªn cøu: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,®Ò tµi cßn bao gåm: Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc t¹i C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234. §Ò tµi sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu tæ chøc, ph¶n ¸nh thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc t¹i C«ng ty tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nã. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. NguyÔn ThÞ Hång Thñy cïng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng Tæ chøc-Lao ®éng cña C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lÝ luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp Qu¸ tr×nh qu¶n lý gåm 4 chøc n¨ng trong ®ã tæ chøc lµ chøc n¨ng thø hai cña qu¸ tr×nh ®ã. Trªn thùc tÕ mét khi chiÕn lîc ®· ®îc x¸c ®Þnh th× t¹o khu«n khæ æn ®Þnh vÒ mÆt c¬ cÊu vµ nh©n sù lµ thùc sù cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ®ã. Vµ ®ã chÝnh lµ c«ng viÖc cña c«ng t¸c tæ chøc. C«ng t¸c tæ chøc lµ c«ng viÖc c¬ b¶n, mang tÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi cao. Muèn tæ chøc tèt kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m ch¾c thµnh phÇn nh©n sù mµ cßn ph¶i biÕt phèi hîp tèt gi÷a c¸c chøc n¨ng vµ chuyªn m«n kh¸c nhau trong tæ chøc. I. Tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc 1. Tæ chøc 1 Tæ chøc lµ mét thuËt ng÷ ®a nghÜa.  Tríc hÕt, tæ chøc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu ngêi cïng ho¹t ®éng v× môc ®Ých chung.  Thø hai, tæ chøc lµ qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch (®éng tõ tæ chøc theo nghÜa réng). VÝ dô nh tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, tæ chøc triÓn khai dù ¸n.  Thø ba, tæ chøc lµ mét chøc n¨ng cña qu¸ tr×nh qu¶n lý bao gåm viÖc ph©n bæ, s¾p xÕp nguån lùc con ngêi vµ g¾n liÒn víi con ngêi lµ nh÷ng nguån lùc kh¸c nhau nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña tæ chøc. Nh vËy, tæ chøc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý nh»m thiÕt lËp mét hÖ thèng c¸c vÞ trÝ cho mçi c¸ nh©n, bé phËn sao cho c¸c c¸ nh©n vµ bé phËn ®ã cã thÓ phèi hîp víi nhau mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc cña tæ chøc. VÒ b¶n chÊt, tæ chøc lµ viÖc thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch khoa häc, lµ c¬ së ®Ó t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao cho tæ TS. §oµn ThÞ Thu Hµ- TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn- Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý – tËp 2 Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt - Hµ néi - 2002, trang 5-6. 1 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøc. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n trong c«ng t¸c tæ chøc lµ ph©n c«ng khoa häc, ph©n cÊp râ rµng, chØ râ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp  t¹o ra sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn  ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc. Víi chøc n¨ng t¹o khu«n khæ c¬ cÊu vµ nh©n lùc qu¶n lý cho qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c tæ chøc cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng, quyÕt ®Þnh phÇn lín sù thµnh b¹i cña tæ chøc. Mét doanh nghiÖp nÕu lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc th× sÏ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong mäi t×nh huèng phøc t¹p. 2. C¬ cÊu tæ chøc 2.1. Kh¸i niÖm 2 “ C¬ cÊu tæ chøc lµ tæng hîp c¸c bé phËn (®¬n vÞ vµ c¸ nh©n) cã mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸, cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc vµ híng tíi c¸c môc tiªu ®· ®Þnh.” C¬ cÊu tæ chøc lµ c¸ch thøc trong ®ã c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc ®îc ph©n c«ng gi÷a c¸c bé phËn, ph©n hÖ vµ c¸ nh©n. Nã x¸c ®Þnh râ mèi t¬ng quan gi÷a c¸c ho¹t ®éng cô thÓ; gi÷a quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm g¾n liÒn víi c¸c bé phËn, ph©n hÖ, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c mèi quan hÖ quyÒn lùc bªn trong tæ chøc. 2.2.C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña c¬ cÊu tæ chøc 3 2.2.1.Cã mèi quan hÖ gi÷a CMH vµ THH chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c«ng viÖc.  §Æc ®iÓm: TS. §oµn ThÞ Thu Hµ - TS. NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn - Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý - Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt - Hµ néi - 2002- trang 7. 3 PhÇn nµy ®îc tæng hîp tõ Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý -Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt – Hµ Néi – 2002, trang 7- 48 vµ Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ häc –Chñ biªn PGS.TS.NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª –Hµ néi - 2003 –trang 224-228. 2 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Chuyªn m«n ho¸ lµ viÖc ph©n chia c¸c nhiÖm vô phøc t¹p thµnh nh÷ng ho¹t ®éng ®¬n gi¶n, mang tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi ®Ó giao cho tõng ngêi.  ¦u ®iÓm:  Con ngêi cã thÓ nhanh chãng hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña  m×nh---> dÔ tiÕn hµnh n¾m ®îc c«ng viÖc, t¨ng ®îc kÜ n¨ng lao ®éng---> n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng, lµm t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng.  Chuyªn m«n ho¸ t¹o ra nhiÒu viÖc cho nªn t¹o thuËn lîi cho ngêi lao ®éng cã thÓ chän cho m×nh ®îc c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ së thÝch.DÔ dµng cho qu¸ tr×nh ®µo t¹o.  Nhîc ®iÓm:  Chuyªn m«n ho¸ qu¸ cao t¹o ra sù nhµm ch¸n trong c«ng viÖc.  Kh¶ n¨ng thÝch nghi víi m«i trêng khi m«i trêng thay ®æi lµ thÊp. Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o bÞ c¶n trë.  Th¸ch thøc ®èi víi qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, c«ng t¸c qu¶n lý.  Tæng hîp ho¸ lµ mét ph©n hÖ, mét con ngêi lµm nhiÒu c«ng viÖc.  ¦u ®iÓm cña tæng hîp ho¸:  Lµm cho ®êi sèng tinh thÇn phong phó h¬n.DÔ thÝch nghi víi m«i trêng khi m«i trêng thay ®æi.  Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc--> T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau.  T¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng ®îc th¨ng tiÕn.  C¸c nhµ qu¶n lý ë cÊp cµng cao th× kh¶ n¨ng tæng hîp ho¸ cña hä cµng cao vµ tÇm nh×n cµng réng h¬n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Nhîc ®iÓm:  Chi phÝ cho ®µo t¹o lín, tuy nhiªn nã l¹i g¾n liÒn víi lîi Ých.  Nguy c¬ lµ cã ®îc mét nguån nh©n lùc hiÓu biÕt ®îc nhiÒu nhng l¹i kh«ng giái mét c«ng viÖc nµo c¶.Tuy nhiªn, xu híng lµ t¨ng cêng tæng hîp ®Õn møc cao nhÊt cã thÓ. 2.2.2.CÊp qu¶n lý vµ tÇm qu¶n lý C¬ cÊu tæ chøc thêng cã nhiÒu cÊp qu¶n lý. V× quy m« cña c¸c tæ chøc cã xu híng lµ t¨ng lªn trong khi ®ã tÇm qu¶n lý hoÆc tÇm kiÓm so¸t cña c¸c c¸n bé qu¶n lý lµ h¹n chÕ. TÇm qu¶n lý lµ kh¶ n¨ng cña mét c¸n bé qu¶n lý cã thÓ qu¶n lý hoÆc kiÓm so¸t mét c¸ch h÷u hiÖu mét sè lîng nhÊt ®Þnh ngêi hay bé phËn. Cã rÊt nhiÒu nghiªn cøu vÒ tÇm qu¶n lý trong ®ã cã mét nghiªn cøu phæ biÕn lµ c¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao chØ cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch h÷u hiÖu tõ 4-6 ngêi, cÊp trung tõ 6-12 vµ cÊp c¬ së tõ 12-22 ngêi. Cã thÓ chia c¸c c¸n bé qu¶n lý trong tæ chøc thµnh 3 cÊp chÝnh 4:  CÊp 1: bao gåm nh÷ng ngêi qu¶n lý hµng ®Çu, phô tr¸ch c«ng t¸c chØ ®¹o ®êng lèi chiÕn lîc, hµnh chÝnh tæng qu¸t cña tæ chøc.  CÊp 2: gåm nh÷ng ngêi qu¶n lý trung gian, ®øng ®Çu c¸c ngµnh chuyªn m«n cña tæ chøc.  CÊp 3: gåm nh÷ng ngêi qu¶n lý chØ ®¹o thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ trong c¸c chuyªn m«n kh¸c nhau 2.2.3.C¸c mèi quan hÖ quyÒn h¹n trong tæ chøc Trong tæ chøc, thêng tån t¹i ba lo¹i quyÒn h¹n:  QuyÒn h¹n trùc tuyÕn lµ quyÒn ®îc ra quyÕt ®Þnh. Trong mét tæ chøc chØ cã ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt míi cã quyÒn h¹n trùc tuyÕn.(ChÕ ®é mét thñ trëng). 4 PGS.TS. NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp- Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª –Hµ Néi – 2003- trang 235. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  QuyÒn h¹n tham mu thuéc vÒ c¸c c¸ nh©n hoÆc c¸c nhãm trong tæ chøc, nh÷ng ngêi ®îc ®a ra lêi khuyªn, lµ c¸c chuyªn gia, t vÊn, cè vÊn. QuyÒn h¹n tham mu ®îc kh¼ng ®Þnh theo quy chÕ ho¹t ®éng.Trong thùc tÕ, mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ngêi cã quyÒn h¹n trùc tuyÕn vµ c¸c tham mu lµ mét trong nh÷ng mèi quan hÖ phøc t¹p nhÊt, mÉu thuÉn nhÊt trong tæ chøc.  QuyÒn h¹n chøc n¨ng  Lµ quyÒn ®îc kiÓm so¸t nh÷ng ho¹t ®éng, lÜnh vùc ho¹t ®éng theo chÕ ®é uû quyÒn. QuyÒn cho lêi khuyªn  §îc ra quyÕt ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh nhÊt ®Þnh theo chÕ ®é uû quyÒn.Ra mét sè quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn nguån lùc.  C¸c quyÕt ®Þnh uû quyÒn thêng kh«ng g¾n liÒn víi viÖc ®Þnh ®o¹t c¸c nguån lùc cô thÓ, thêng chÝnh s¸ch, khu«n khæ ho¹t ®éng cho nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh cña tæ chøc.  QuyÒn h¹n chøc n¨ng gióp ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c nhµ qu¶n lý cÊp trung vµ cÊp c¬ së ®ång thêi gi¶m g¸nh nÆng cho nhµ qu¶n lý cÊp cao.  Nhng quyÒn h¹n nµy cã mét sè nhîc ®iÓm nh vi ph¹m chÕ ®é mét thñ trëng, kh«ng nªn l¹m dông vµ nªn thËn träng khi sö dông quyÒn h¹n nµy. 2.2.4. KÕt hîp gi÷a tËp trung vµ phi tËp trung trong qu¶n lý (Ph©n cÊp trong qu¶n lý)5 TËp trung x¶y ra khi ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong tæ chøc n¾m trong tay quyÒn ra phÇn lín hoÆc tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh. Cßn phi tËp trung trong qu¶n lý tæ chøc cã nghÜa lµ ngêi qu¶n lý cÊp cao cña tæ chøc chÊp nhËn trao cho nhµ qu¶n lý cÊp thÊp h¬n quyÒn ®îc ra PhÇn nµy ®îc tæng hîp tõ Gi¸o tr×nh Khoa häc Qu¶n lý TËp 2 – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt 2002 –Hµ néi – trang 40-41 5 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c quyÕt ®Þnh nhÊt ®Þnh. Møc ®é phi tËp trung lµ cao khi sè quyÕt ®Þnh mµ nh÷ng ngêi qu¶n lý cÊp trung ®îc ra quyÕt ®Þnh nhiÒu h¬n, cã t¸c ®éng lín vµ cã liªn quan ®Õn nh÷ng nguån lùc lín cña tæ chøc nh tµi chÝnh, nguån nh©n lùc, c«ng nghÖ vµ thÞ trêng. Xu híng chung hiÖn nay trong mét x· héi d©n chñ ®ã lµ t¨ng møc ®é phi tËp trung trong qu¶n lý c¸c tæ chøc. Tuy nhiªn, phi tËp trung qu¸ trong tæ chøc chØ ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é uû quyÒn. 2.2.5.Nhu cÇu phèi hîp Phèi hîp lµ qu¸ tr×nh x©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ th«ng tin, con ngêi(mèi quan hÖ truyÒn th«ng) nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu chung. B¶n chÊt cña phèi hîp lµ x©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng. Møc ®é phèi hîp cßn tuú thuéc vµo tõng trêng hîp v× nÕu mèi quan hÖ th«ng tin mµ qu¸ ®a d¹ng, mèi quan hÖ gi÷a con ngêi qu¸ chÆt chÏ th× dÉn ®Õn can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng cña tæ chøc.Phèi hîp bªn trong vµ phèi hîp bªn ngoµi sÏ cho chóng ta nh÷ng th«ng tin vÒ m«i trêng tõ ®ã cã ph¶n øng thÝch hîp víi sù thay ®æi cña m«i trêng.  C¸c c«ng cô ®îc sö dông trong c«ng t¸c phèi hîp :  C¸c c«ng cô chÝnh thøc:  C¸c kÕ ho¹ch bao gåm: chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh, dù ¸n, ng©n s¸ch, thñ tôc, quy chÕ, ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn vµ con ngêi sÏ ¨n khíp víi nhau nhê tÝnh thèng nhÊt cña c¸c môc tiªu vµ c¸c ph¬ng thøc hµnh ®éng.  Sö dông c¸c h×nh th¸i c¬ cÊu t¹o c¬ së t¨ng cêng phèi hîp  Thùc hiÖn gi¸m s¸t vµ ra quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n lý.Sö dông hÖ thèng th«ng tin vµ truyÒn th«ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¸c c«ng cô phi chÝnh thøc:  C¸c nhµ qu¶n lý sö dông nÒn v¨n hãa cña tæ chøc ®Ó tiÕn hµnh phèi hîp nh quan ®iÓm, t tëng, hÖ gi¸ trÞ, lèi sèng ®îc thõa nhËn bëi tÊt c¶ mäi ngêi trong tæ chøc vµ tù nguyÖn tu©n thñ.  X©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ truyÒn th«ng phi chÝnh thøc dùa trªn mèi quan hÖ c¸ nh©n. Tuy nhiªn, cÇn thËn träng v× dÔ lµm xuÊt hiÖn nh÷ng nhãm, ªkÝp. 3. Qui tr×nh thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc 3.1. C¸c lo¹i c¬ cÊu tæ chøc 3.1.1.C¬ cÊu chøc n¨ng6  C¬ së ®Ó x©y dùng c¸c bé phËn vµ ph©n hÖ: C¸c ho¹t ®éng cã cïng chung tÝnh chÊt ®îc hîp nhãm vµo cïng mét bé phËn, ph©n hÖ.  §Æc ®iÓm:XuÊt hiÖn nh÷ng bé phËn, ph©n hÖ, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hay c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng c¬ b¶n cña tæ chøc.  ¦u ®iÓm:  Ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm cña chuyªn m«n ho¸.  C¬ cÊu cung cÊp mét nÒn ®µo t¹o tèt cho c¸c nhµ phô tr¸ch míi chuyÓn dÞch tõ c¸i hä häc vµo hµnh ®éng cña tæ chøc.  Nhîc ®iÓm: sÏ dÉn ®Õn sù khã kh¨n trong qu¸ tr×nh phèi hîp ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng chung cña tæ chøc.DÉn tíi t¸ch rêi ho¹t ®éng cña tæ chøc víi nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cô thÓ cña tæ chøc. TS.NguyÔn ThÞ Hång Thuû –TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn – Lý thuyÕt Qu¶n trÞ Kinh doanh – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª –Hµ néi – 1997 - trang 242. 6 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phã g® tp. nh©n sù P.G Đ mar N.cøu tt P.G Đ sx LËp kh sx LËp kh mar vËt t qu¶ng c¸o px 1 ql b¸n hµng px 2 b¸n hµng px 3 B¶ng 1: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng 7 3.1.2.C¬ cÊu theo s¶n phÈm, kh¸ch hµng, ®Þa d.  C¬ së: TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phôc vô mét hoÆc mét lo¹i kh¸ch hµng, mét hoÆc mét nhãm ®Þa bµn gÇn gòi ®îc hîp nhãm vµo mét bé phËn, ph©n hÖ.  §Æc ®iÓm:XuÊt hiÖn c¸c bé phËn, ph©n hÖ ®éc lËp t¬ng ®èi ®Ó phôc vô kh¸ch hµng hay ®Þa bµn nhÊt ®Þnh.T¹o ra nh÷ng dÞch vô, s¶n phÈm phôc vô nh÷ng nhu cÇu cô thÓ. TS.§oµn ThÞ Thu Hµ -TS.NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn - Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý- Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt - Hµ néi – 2002 - trang10. 7 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  ¦u ®iÓm:  Quan träng nhÊt lµ híng tíi c¸c ho¹t ®éng cuèi cïng ®Ó phôc vô m«i trêng.  TËp trung c¸c nguån lùc vµo c¸c kh©u xung yÕu, vµo c¸c s¶n phÈm mµ ta quan t©m.  T¹o c¬ së cho ph©n cÊp qu¶n lý h×nh thµnh nh÷ng bé phËn vµ ph©n hÖ mang tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi ®Ó phôc vô m«i trêng.  NÕu nh÷ng ph©n hÖ ®ã mang tÝnh ®éc lËp ®îc quyÒn ho¹t ®éng nh lµ nh÷ng tæ chøc ®éc lËp sÏ lµm h×nh thµnh mét lo¹i c¬ cÊu míi, c¬ cÊu theo c¸c ®¬n vÞ chiÕn lîc.  Nhîc ®iÓm:  T×nh tr¹ng c¸t cø cña c¸c bé phËn, ph©n hÖ.  MÊt ®i quyÒn kiÓm so¸t ®èi víi c¸c ph©n hÖ.  Cã thÓ sÏ xa rêi môc ®Ých chung cña tæ chøc  Tranh giµnh c¸c nguån lùc, ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tg® p.g® mar p.tg® sx p. tg® tc g® spa thiÕt kÕ sx g® spb kÕ to¸n bh thiÕt kÕ sx kÕ to¸n bh B¶ng 2: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo s¶n phÈm 3.1.3.C¬ cÊu theo qu¸ tr×nh  C¬ së: quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô nhÊt ®Þnh.  §Æc ®iÓm: H×nh thµnh nªn nh÷ng bé phËn thùc hiÖn nh÷ng c«ng ®o¹n ®Ó thùc hiÖn c«ng ®o¹n cña qui tr×nh c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh.  ¦u ®iÓm:Theo s¸t qui tr×nh c«ng nghÖ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ mét c¸ch ®ång bé.T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy u ®iÓm cña chuyªn m«n ho¸ theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt.  Nhîc ®iÓm: DÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®Çu t kh«ng ®ång bé. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 g® pg® kd px c¾t pg® sx px may pg® tc px ®ãng gãi B¶ng 3: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo qu¸ tr×nh 3.1.4.C¬ cÊu ma trËn  C¬ së:  Nh÷ng ho¹t ®éng tham gia vµo viÖc thùc hiÖn mét chiÕn lîc mang tÝnh trän gãi do ®ã c¬ së lµ cã nh÷ng kÕ ho¹ch víi môc tiªu lín mang tÝnh trän gãi.  XuÊt ph¸t tõ c¬ cÊu tæ chøc mang tÝnh c¬ së.  XuÊt hiÖn c¬ cÊu mµ ë ®ã cã nh÷ng l·nh ®¹o ch¬ng tr×nh, dù ¸n, ngêi nµy sÏ lÊy ngêi tõ c¸c bé phËn, ph©n hÖ mang tÝnh c¬ së.  ¦u ®iÓm:  KÕt hîp vµ ph¸t huy ®îc n¨ng lùc cña nhiÒu ngêi.  TËp trung nguån lùc vµo kh©u xung yÕu.  Nh÷ng con ngêi lµm viÖc trong c¸c dù ¸n khi hÕt dù ¸n th× hä l¹i quay trë l¹i tæ chøc do vËy tÝnh n¨ng ®éng cao.  Nhîc ®iÓm:  ThiÕu tÝnh æn ®Þnh  Lµ mét lo¹i h×nh c¬ cÊu phøc t¹p  Ph¸ vì chÕ ®é mét thñ trëng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Cã thÓ lµm diÔn ra sù ph©n t¸n vµ tiªu tèn c¸c nguån lùc mét c¸ch kh«ng hîp lý. tg® p.tg® mar p.tg® kt tp tkÕ tp.c¬ khÝ ptg® tc tp ®iÖn cn ®t a cn ®t b B¶ng 4: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc ma trËn8 3.1.5.C¬ cÊu tæ chøc theo dÞch vô hç trî  C¬ së:  TËp trung c¸c dÞch vô hç trî vµo mét bé phËn, ph©n hÖ.  Môc ®Ých lµ n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp trong qó tr×nh sö dông c¸c dÞch vô nµy. TS.§oµn ThÞ Thu Hµ -TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn - Gi¸o tr×nh Khoa häc Qu¶n lý- Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt –Hµ néi 2002 - trang 20. 8 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ph¸t huy lîi thÕ quy m«. Më ®êng cho viÖc sö dông c¸c tæ chøc ®éc lËp ®Ó cung cÊp dÞch vô cho tæ chøc cña m×nh.  ¦u ®iÓm:TiÕt kiÖm c¸c nguån lùc cho hÖ thèng nhê lîi thÕ qui m«.T¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn thÞ trêng néi bé.  Nhîc ®iÓm:T¬ng ®ång víi nhîc ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng. 4. Nh÷ng yªu cÇu khi thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc 4.1. TÝnh thèng nhÊt trong môc tiªu §¶m b¶o cho nh÷ng con ngêi, bé phËn trong tæ chøc ho¹t ®éng theo ®Þnh híng môc tiªu chung. 4.2. TÝnh tèi u §ñ c¸c bé phËn, ph©n hÖ vµ con ngêi ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng.Mèi quan hÖ hîp lý gi÷a c¸c bé phËn, ph©n hÖ--> ®¶m b¶o sè cÊp qu¶n lý lµ nhá nhÊt--> th«ng tin ®îc truyÒn ®¹t mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. 4.3. TÝnh tin cËy TÝnh tin cËy cña th«ng tin ®îc cung cÊp trong c¬ cÊu. Lßng trung thµnh cña c¸n bé vµ nh©n viªn trong tæ chøc 4.4. TÝnh linh ho¹t C¬ cÊu ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch nghi ®îc víi sù thay ®æi cña m«i trêng.C¬ cÊu ph¶i mang tÝnh s¸ng t¹o cao(tøc lµ c¬ cÊu ®ã kh«ng chØ ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc hiÖn t¹i mµ cßn ®¶m b¶o ®îc c¸c chiÕn lîc trong t¬ng lai). 4.5. TÝnh hiÖu qu¶ C¬ cÊu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu víi chi phÝ thÊp nhÊt. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Nh÷ng nguyªn t¾c khi thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc 9  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh theo chøc n¨ng  Khi x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc, ®Çu tiªn lµ chuyªn m«n ho¸ ®Ó ph©n chia tæng thÓ c¬ cÊu lµm xuÊt hiÖn c¸c chøc n¨ng. C¸c chøc n¨ng ®îc cô thÓ ho¸ thµnh nhiÖm vô vµ c¸c nhiÖm vô ®îc cô thÓ ho¸ thµnh c¸c c«ng viÖc lµm h×nh thµnh tËp hîp c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, c«ng viÖc.  Khi kh«ng tu©n thñ nguyªn t¾c nµy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lÉn lén gi÷a c¸c chøc n¨ng, chång chÐo--> phi hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña tæ chøc.  Nguyªn t¾c giao quyÒn theo kÕt qu¶ mong muèn  Tr¸nh t×nh tr¹ng giao quyÒn kh«ng ®ñ n¨ng lùc hay cÊp trªn kh«ng râ rµng vÒ môc tiªu, kh«ng chó ý r»ng muèn ®¹t ®îc môc tiªu th× ngêi uû quyÒn cÇn nh÷ng lo¹i quyÒn nµo.  Nguyªn t¾c bËc thang  Nãi vÒ chuçi c¸c quan hÖ quyÒn h¹n trùc tiÕp tõ cÊp trªn xuèng cÊp díi. TuyÕn quyÒn h¹n tõ ngêi qu¶n lý cao nhÊt trong tæ chøc ®Õn mét vÞ trÝ bªn díi cµng râ rµng th× c¸c vÞ trÝ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ra quyÕt ®Þnh sÏ cµng râ rµng vµ viÖc th«ng tin trong tæ chøc ®ã cµng cã hiÖu qu¶.  Nguyªn t¾c thèng nhÊt mÖnh lÖnh  ThÓ hiÖn quy tr×nh cña c¸c vÞ trÝ ra quyÕt ®Þnh tõ trªn xuèng díi vµ chÕ ®é mét thñ trëng.  Nguyªn t¾c quyÒn h¹n theo cÊp bËc PhÇn nµy ®îc tæng hîp tõ Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý –Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt –Hµ néi – 2004. 9 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cña ai th× ngêi ®ã ph¶i quyÕt ®Þnh. kh«ng ®îc ®Èy lªn cÊp trªn hoÆc ®Èy xuèng cho cÊp díi.  Kh«ng cã quyÒn tíc ®o¹t quyÒn ra quyÕt ®Þnh cña cÊp díi khi kh«ng cã c¬ së ph¸p lý râ rµng  Nguyªn t¾c t¬ng xøng gi÷a quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm  Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái quyÒn h¹n ph¶i t¬ng xøng víi tr¸ch nhiÖm. Thùc tÕ, nh÷ng vi ph¹m cã thÓ x¶y ra nh giao tr¸ch nhiÖm mµ kh«ng giao quyÒn do vËy tr¸ch nhiÖm kh«ng thÓ ®îc thùc hiÖn, hay quyÒn th× giao ®ñ nhng kh«ng giao tr¸ch nhiÖm.  Nguyªn t¾c qu¶n lý sù thay ®æi  Mét c¬ cÊu tæ chøc cÇn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thÝch nghi víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng  Nguyªn t¾c vÒ tÝnh tuyÖt ®èi trong tr¸ch nhiÖm  XuÊt ph¸t tõ tÝnh t¬ng xøng gi÷a quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm. TÝnh tuyÖt ®èi trong tr¸ch nhiÖm cÇn ®¶m b¶o r»ng tr¸ch nhiÖm cña cÊp díi ®èi víi cÊp trªn vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô lµ tuyÖt ®èi. Nguyªn t¾c vÒ sù c©n b»ng  C©n b»ng ë ®©y lµ c©n b»ng gi÷a u thÕ cña tËp trung vµ ph©n quyÒn. C©n b»ng gi÷a sè cÊp qu¶n lý vµ tÇm qu¶n lý. 6. C¸c yÕu tè ¶nh hëng lªn c¬ cÊu tæ chøc  ChiÕn lîc cña tæ chøc  Cã thÓ nãi c¬ cÊu tæ chøc lµ mét c«ng cô ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc v× qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc bao gåm: LËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc,tæ chøc c¬ cÊu thùc hiÖn chiÕn lîc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra chiÕn lîc.C¬ cÊu ph¶i thay ®æi khi cã sù thay ®æi cña chiÕn lîc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  H×nh th¸i cña c¬ cÊu tæ chøc phô thuéc vµo c¸c chiÕn lîc mµ tæ chøc ®ã theo ®uæi.  Qui m« vµ ®é phøc t¹p cña tæ chøc  Trêng hîp doanh nghiÖp cã quy m« lín, ®é phøc t¹p cao, c¬ cÊu cã møc ®é chuyªn m«n ho¸ cao.Sù ph©n chia c¸c bé phËn theo lÜnh vùc ho¹t ®éng hoÆc theo chøc n¨ng, sù phèi hîp c¸c bé phËn, ph©n hÖ cµng ph¶i chÆt chÏ.Møc ®é ph©n quyÒn cao.  YÕu tè m«i trêng  NÕu m«i trêng phong phó vÒ nguån lùc, ®ång nhÊt, tËp trung vµ æn ®Þnh tæ chøc cã c¬ cÊu c¬ häc ViÖc ra quyÕt ®Þnh mang tÝnh tËp trung.  NÕu m«i trêng mµ khan hiÕm vÒ nguån lùc, ®a d¹ng, ph©n t¸n vµ thay ®æi nhanh chãng th× c¬ cÊu tæ chøc cã mèi liªn hÖ h÷u c¬ nh÷ng quyÕt ®Þnh sÏ mang tÝnh phi tËp trung.  Th¸i ®é cña c¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn  C«ng nghÖ: Phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng nghÖ. II. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc 1. Néi dung ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc10 §èi víi nh÷ng tæ chøc ®ang ho¹t ®éng, th× viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ®ã ph¶i xuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu kü lìng c¬ cÊu hiÖn t¹i vµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¬ cÊu ®ã theo nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh.§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã th× ngêi ta biÓu thÞ c¬ cÊu tæ chøc díi d¹ng s¬ ®å c¬ cÊu, trong s¬ ®å ®ã ngêi ta chØ râ mèi quan hÖ phô thuéc gi÷a c¸c bé phËn, TS. NguyÔn ThÞ Hång Thuû –TS. NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn –Lý thuyÕt Qu¶n trÞ kinh doanh-Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt –Hµ néi - 1997- trang 255-256. 10 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph©n hÖ vµ chøc n¨ng cña tõng phßng ban.Néi dung ®ã bao gåm:  Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· quy ®Þnh cho tõng bé phËn, tõng nh©n viªn cña bé m¸y qu¶n trÞ.  Ph©n tÝch khèi lîng c«ng t¸c thùc tÕ cña mçi bé phËn, mçi ngêi, ph¸t hiÖn kh©u yÕu trong viÖc ph©n bè khèi lîng c«ng viÖc qu¶n lý.  Ph©n tÝch t×nh h×nh ph©n ®Þnh chøc n¨ng kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, mèi quan hÖ ngang däc trong c¬ cÊu.  Ph©n tÝch viÖc chia quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé phËn, c¸c cÊp qu¶n lý.  Ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè lîng vµ tû lÖ c¸n bé, nh©n viªn gi¸n tiÕp so víi trùc tiÕp s¶n xuÊt; tû träng tiÒn l¬ng c¸n bé gi¸n tiÕp trong gi¸ thµnh s¶n phÈm.  Ph©n tÝch c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña c¸n bé nh©n viªn hiÖn cã.  Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn lµm viÖc, hîp lý ho¸ lao ®éng vµ c¬ khÝ ho¸ lao ®éng cña nh©n viªn.  Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan cã t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc ®Õn viÖc duy tr× sù æn ®Þnh cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ cña viÖc ph©n tÝch trªn sÏ lµ b¶n ®¸nh gi¸ nhËn xÐt nh÷ng mÆt hîp lý vµ kh«ng hîp lý cña c¬ cÊu tõ ®ã dù th¶o c¬ cÊu míi. 2. Quy tr×nh hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc §èi víi bÊt kú mét tæ chøc nµo dï lµ míi hay ®ang ho¹t ®éng th× quy tr×nh hoµn thiÖn hay x©y míi ®Òu tr¶i qua bèn bíc sau: 20
- Xem thêm -