Tài liệu Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thiên tân

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Nh- chóng ta ®· biÕt, vèn lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi Doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao th× kÕt qu¶ thu vÒ tõ l-îng vèn bá ra sÏ cµng lín. Môc ®Ých hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých cña m×nh th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c Doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i huy ®éng ®Çy ®ñ vèn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, mµ quan träng h¬n lµ c¸c Doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lý, sö dông ®ång vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn chóng. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh kh«ng chØ riªng ®èi t-îng nµo, mµ tÊt c¶ c¸c nhµ kinh doanh ngay tõ khi thµnh lËp doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tÝnh to¸n thËt kü c¸c ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p lµm sao sö dông ®ång vèn kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, sinh ®-îc nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. B-íc sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc ®· h¬n chôc n¨m nh-ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vÉn cßn ®ang lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn bao gåm tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ-tµi chÝnh, cã ý nghÜa gãp phÇn sö dông tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña Doanh nghiÖp, tõ ®ã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, b»ng kiÕn thøc ®· ®-îc trang bÞ ë nhµ tr-êng kÕt hîp víi thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p sè 3 em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc sö dông vèn kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn Thiên Tân“ §Ò tµi nghiªn cøu gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt phÈi n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc sö dông vèn kinh doanh t¹i c¸c Doanh nghiÖp hiÖn nay. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn Thiên Tân Quảng Trị. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Thiên Tân Quảng Trị . 2 Ch-¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc sö dông vèn kinh doanh t¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay I- Vèn kinh doanh vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña Doanh nghiÖp : 1. Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: a. Kh¸i niÖm vèn kinh doanh: BÊt cø mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt dï ®¬n gi¶n hay phøc t¹p ®Õu cÇn cã vèn. Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cã ý nghÜa quan träng ®èi víi mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra mét c¸ch liªn tôc nªn vèn kinh doanh còng kh«ng ngõng vËn ®éng, t¹o ra sù tuÇn hoµn chu chuyÓn vÒ vèn. Sù vËn ®éng cña vèn kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua s¬ ®å sau: TLSX T-H ... SX ... H – T’ ( T’ > T) SL§ Ghi chó : - ký hiÖu kh©u l-u th«ng ... Ký hiÖu kh©u s¶n xuÊt Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn kinh doanh ®-îc tr¶i qua ba giai ®o¹n. ë giai ®o¹n 1 vèn kinh doanh ®-îc ng-êi s¶n xuÊt bá ra ®Ó mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vèn tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ chuyÓn sang h×nh th¸i vËt chÊt. Giai ®o¹n 2, vèn d-íi h×nh th¸i vËt chÊt ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm. Giai ®o¹n 3 khi kÕt thóc qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, vèn quay trở l¹i h×nh th¸i tiÒn tÖ ban ®Çu víi mét gi¸ trÞ lín h¬n. 3 Sù tuÇn hoµn cña vèn kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc, lÆp ®i lÆp l¹i, cã tÝnh chÊt chu kú nªn cïng mét lóc vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp th-êng tån t¹i d-íi c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l-u th«ng. V× vËy nhµ s¶n xuÊt ph¶i n¾m râ tõng h×nh th¸i cña vèn kinh doanh trong tõng giai ®o¹n, ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông vèn cho linh ho¹t vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn cã thÓ ®Þnh nghÜa mét c¸ch tæng qu¸t vÒ vèn kinh doanh nh­ sau: “ Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp l¯ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n ®­îc ®Çu t­ v¯o qu¸ tr×nh s°n xuÊt kinh doanh nhºm môc ®Ých sinh lêi ” b. §Æc ®iÓm cña vèn kinh doanh : - Vèn ph¶i ®-îc vËn ®éng nh»m môc ®Ých sinh lêi . - Vèn ph¶i ®-îc tÝch tô tËp trung ®Õn mét l-îng nhÊt ®Þnh míi cã thÓ ph¸t huy t¸c dông. - Vèn cã gi¸ trÞ vÒ mÆt thêi gian. Cã nghÜa lµ søc mua cña ®ång tiÒn ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. - Vèn ph¶i ®-îc g¾n víi chñ së h÷u vµ ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vèn ®-îc coi lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt v× nã cã thÓ mua b¸n trªn thÞ tr-êng. c. Vai trß cña vèn kinh doanh - Vèn kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. - Vèn kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp sö dông c¸c nguån tiÒm n¨ng kh¸c, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. - Vèn kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¨ng quy m« s¶n xuÊt tõ ®ã s¶n phÈm lµm ra cã gi¸ thµnh h¹, chÊt l-îng tèt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp, t¨ng vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. - Vèn kinh doanh lµ c«ng cô ph¶n ¸nh vµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tµi s¶n. 2. C¸c thµnh phÇn cña vèn kinh doanh: 4 C¨n cø vµo vai trß vµ ®Æc ®iÓm chu chuyÓn cña vèn khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ng-êi ta cã thÓ chia vèn kinh doanh của doanh nghiÖp thµnh hai bé phËn : vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng a. Vèn cè ®Þnh: Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ sè tiÒn ®Çu t- øng tr-íc ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) cña doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó t×m hiÓu râ vÒ vèn cè ®Þnh tr-íc hÕt ta cÇn t×m hiÓu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng chñ yÕu cã gi¸ trÞ lín tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ®ã, h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh«ng thay ®æi, song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®-îc chuyÓn dÞch dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Bé phËn gi¸ trÞ chuyÓn dÞch nµy cÊu thµnh mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®-îc bï ®¾p mçi khi s¶n phÈm ®-îc tiªu thô. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh ng-êi ta tiÕn hµnh ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. Th«ng th-êng cã bèn tiªu thøc ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh (Xem s¬ ®å 1) Gi÷a vèn cè ®Þnh vµ tµi s¶n cè ®Þnh cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. §iÒu ®ã thÓ hiÖn trªn hai hai gi¸c ®é. Thø nhÊt: lµ sè tiÒn ®Çu t- øng tr-íc ®Ó mua s¾m x©y dùng tÊt c¶ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nªn quy m« vèn cè ®Þnh nhiÒu hay Ýt sÏ quy ®Þnh quy m« cña tµi s¶n cè ®Þnh. Thø hai: §Æc ®iÓm kinh tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông sÏ t¸c ®éng trë l¹i chi phèi ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn vèn cè ®Þnh. §Æc ®iÓm chu chuyÓn cña vèn cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: - Vèn cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ chØ hoµn thµnh vßng chu chuyÓn khi t¸i s¶n xuÊt ®-îc tµi s¶n cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ. - Vèn cè ®Þnh ®-îc lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong c¸c chu kú s¶n xuÊt. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chØ cã mét bé phËn vèn cè ®Þnh ®-îc lu©n chuyÓn vµ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh d-íi h×nh thøc chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t-¬ng øng víi phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh. 5 Sơ đồ 1:Sơ đồ phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp Theo TSCĐ hữu hình hình thái TSCD vô hình biểu hiện TSCĐ dùng cho mục đích k.doanh Theo TSCĐ dùng cho mục đích sinh lợi mục đích sử Toàn bộ tài sản dụng O Căn cứ của Phân loại nghiệp Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị cố định doanh TSCĐ bảo quản, giữ hộ nhà nước Theo Phương tiện vân tải, t.bị truyền dẫn công dụng Thiết bị dụng cụ quản lý kinh tế Vườn cây lâu năm súc vật làm việc Các loại tài sản cố định khác Theo Tình TSCĐ đang sử dụng TSCĐ chưa cần dùng hình sử dụng 6 TS không chờmét thanhvßng lý lu©n - Sau nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, vèn cè ®Þnh míi cần h×nhdùng thµnh chuyÓn vèn, khi tµi s¶n cè ®Þnh hÕt thêi gian sö dông. Nh- vËy: Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t- øng tr-íc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ h×nh thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi tµi s¶n hÕt thêi gian sö dông. b. Vèn l-u ®éng: Vèn l-u ®éng lµ sè tiÒn tÖ øng tr-íc ®Ó ®Çu t- h×nh thµnh tµi s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh th-êng xuyªn liªn tôc. Tµi s¶n l-u ®éng bao gåm: tµi s¶n l-u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l-u th«ng. Tµi s¶n l-u ®éng s¶n xuÊt bao gåm c¸c lo¹i nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, phô tïng thay thÕ, s¶n phÈm dë dang...®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc dù tr÷ s¶n xuÊt. Tµi s¶n l-u ®éng l-u th«ng bao gåm c¸c s¶n phÈm, thµnh phÈm chê tiªu thô, c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn c¸c kho¶n vèn cã trong thanh to¸n... Hai lo¹i tµi s¶n l-u ®éng nµy lu«n lu«n vËn ®éng ®æi chç cho nhau, chuyÓn ho¸ cho nhau ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc. Kh¸c víi tµi s¶n cè ®Þnh, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tµi s¶n l-u ®éng chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Gi¸ trÞ cña nã ®-îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cña tµi s¶n l-u ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn sù vËn ®éng, chu chuyÓn cña vèn l-u ®éng. §Æc ®iÓm chu chuyÓn cña vèn l-u ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: - Vèn l-u ®éng chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt . - Vèn l-u ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng, lu«n thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn, qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn l-u ®éng trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra mét c¸ch liªn tôc. 7 - Vèn l-u ®éng chuyÓn dÞch toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®-îc thu håi toµn bé sau mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt sù vËn ®éng cña vèn l-u ®éng ®-îoc tãm t¾t nh- sau: Khëi ®Çu vßng tuÇn hoµn, vèn l-u ®éng ë h×nh th¸i tiÒn tÖ sö dông ®Ó mua s¾m vËt ttrong kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt nh- nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ... Qua giai ®o¹n s¶n xuÊt, vËt t- ®-îc ®-a vµo chÕ t¹o thµnh b¸n thµnh phÈm. Vèn l-u ®éng chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt nµy sang h×nh th¸i hiÖn vËt kh¸c. KÕt thóc vßng tuÇn hoµn, sau khi s¶n phÈm ®-îc tiªu thô, vèn l-u ®éng l¹i trë vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ ban ®Çu. §Ó tæ chøc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn l-u ®éng, vèn l-u ®éng ®-îc ph©n chia thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau. C¸c c¸ch ph©n lo¹i tµi s¶n l-u ®éng ®-îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å 2 3. Nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, mçi nguån l¹i cã nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm kh¸c nhau. §Ó tæ chøc vµ lùa chän h×nh thøc vèn ho¹t ®éng thÝch hîp, cã hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù ph©n lo¹i nguån vèn tuú thuéc vµo c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i kh¸c nhau. HiÖn nay cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i sau: a. C¨n cø vµo ph¹m vi ho¹t ®éng cña vèn: Theo c¨n cø nµy th× nguån vèn kinh doanh ®-îc chia thµnh: Nguån vèn bªn trong vµ nguån vèn bªn ngoµi. Nguån vèn bªn trong: lµ nguån vèn ®-îc huy ®éng tõ néi bé doanh nghiÖp bao gåm tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, lîi nhuËn ®Ó l¹i, c¸c kho¶n thu tõ nh-îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n dù tr÷ dù phßng... Nguån vèn bªn ngoµi: vèn vay tõ ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c, vèn gãp cña c¸c bªn liªn doanh, vèn huy ®éng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.... b. C¨n cø vµo thêi gian sö dông vèn: Chia nguån vèn kinh doanh thµnh hai lo¹i: Nguån vèn th-êng xuyªn vµ vèn t¹m thêi. 8 Nguån vèn th-êng xuyªn lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt æn ®Þnh, dµi h¹n mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông. Nguån vèn nµy ®-îc dµnh ®Ó ®Çu t- vµo x©y dùng c¬ b¶n, Sơ đồ 2: Sơ đồ phân loại vốn lưu động của Doanh nghiệp VLĐ trong khâu dự trữ Theo Vai trò của VLĐ VLĐ trong khâu sản xuất quá trình SXKD Vốn VLĐ trong khâu lưu thông Lưu động Căn cứ của Phân loại Theo doanh Hình nghiệp Thái biểu Vốn vật tư hàng hoá Vốn bằng tiền hiện Theo mối quan Vốn chủ sở hữu hệ sở hữu về vốn Các khoản nợ 9 mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ mét bé phËn tµi s¶n l-u th«ng th-êng xuyªn cÊn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguån vèn t¹m thêi lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cã tÝnh chÊt t¹m thêi, bÊt th-êng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguån vèn nµy bao gåm: c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng, c¸c kho¶n vèn chiÕm dông vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh¸c. c. C¨n cø vµo quan hÖ së h÷u vèn: Theo c¨n cø nµy, nguån vèn kinh doanh ®-îc chia thµnh nguån vèn chñ së h÷u vµ nî ph¶i tr¶. - Nguån vèn chñ së h÷u lµ phÇn vèn thuéc quyÒn së h÷u cña chñ doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã quyÒn chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t ®èi víi phÇn vèn ®ã. Sè vèn nµy cã thÓ lµ vèn tµi trî tõ ng©n s¸ch Nhµ n-íc, vèn do chñ ®Çu t- tù bá ra, vèn bæ sung tõ lîi nhuËn... -Nî ph¶i tr¶: lµ kho¶n nî mµ doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho c¸c t¸c nh©n kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, bao gåm : vèn ®i chiÕm dông vµ c¸c kho¶n nî vay. II- Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cã nghÜa lµ víi mét l-îng vèn tèi thiÓu bá ra ë hiÖn t¹i, doanh nghiÖp ph¶i thu vÒ mét kho¶n lîi nhuËn tèi ®a trong t-¬ng lai, trong 10 mét kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vai trß cña vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cã c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §iÒu ®ã chøng tá vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. H¬n thÕ n÷a, vèn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp sö dông c¸c nguån lùc kh¸c, ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Víi vai trß quan träng ®ã, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña hiÖu qu¶ sö dông vèn c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. T×nh tr¹ng thiÕu vèn th-êng xuyªn huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt phæ biÕn trong doanh nghiÖp n-íc ta 2. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: a. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh : HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn cè ®Þnh cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu hoÆc doanh thu thuÇn trong kú. HiÖu suÊt sö dông = vèn cè ®Þnh Doanh thu( hoÆc doanh thu thuÇn trong kú) Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú Hµm l-îng vèn cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu cÇn bao nhiªu ®ång vèn cè ®Þnh. Hµm l-îng vèn = cè ®Þnh Sè vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú Doanh thu thuÇn trong kú 11 Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr-íc thuÕ ( hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn tr-íc thuÕ ( hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ ) = Vèn cè ®Þnh Sè vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú b.C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng: Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng: Cã thÓ ®o b»ng hai chØ tiªu lµ sè lÇn lu©n chuyÓn ( sè vßng quay vèn)vµ kú lu©n chuyÓn vèn (sè ngµy cña mét vßng quay vèn). Sè lÇn lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng thÓ hiÖn sè vßng quay vèn ®-îc thùc hiÖn trong mét kú nh©t ®Þnh. C«ng thøc tÝnh: Sè lÇn lu©n chuyÓn Doanh thu thuÇn trong kú = vèn l-u ®éng trong kú Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Kú lu©n chuyÓn vèn: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè ngµy ®Ó thùc hiÖn mét vßng quay vèn l-u ®éng . Kú lu©n chuyÓn Sè ngµy trong kú = vèn l-u ®éng Sè vßng quay vèn l-u ®éng 12 Hµm l-îng vèn l-u ®éng: lµ chØ tiªu nghÞch ®¶o cña chØ tiªu sè vßng quay vèn l-u ®éng. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu hoÆc doanh thu thuÇn trong kú cÇn bao nhiªu ®ång vèn l-u ®éng. Hµm l-îng = vèn l-u ®éng Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Doanh thu thuÇn trong kú Møc tiÕt kiÖm: ChØ tiªu nµy cho biÕt trong kú doanh nghiÖ ®· tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ bao nhiªu ®ång vèn l-u ®éng. Møc tiÕt kiÖm = M1 vèn l-u ®éng(Vtk) 360 x ( K1 - K0) Trong ®ã : Vtk : NÕu Vtk > 0 lµ l·ng phÝ, Vtk < 0 lµ tiÕt kiÖm M1 : Tæng møc lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng kú kÕ ho¹ch K1; K0 : Kú lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng kú kÕ ho¹ch vµ kú b¸o c¸o Tû suÊt lîi nhuËn vèn l-u ®éng: Ph¶n ¸nh mét ®ång vèn l-u ®éng sö dông trong kú cã thÓ t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr-íc thuÕ (hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn tr-íc thuÕ (hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ) = vèn cè ®Þnh Sè vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú b. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh: 13 Vßng quay tßn bé vèn kinh doanh trong kú: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh trong mét kú vèn cña doanh nghiÖp quay ®-îc mÊy vßng. Vßng quay toµn bé Doanh thu thuÇn trong kú = vèn kinh doanh Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh: Ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi c¶ mçi ®ång vèn ®Çu t- vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn tr-íc thuÕ ( hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ) = vèn kinh doanh Sè vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u: Ph¶n ¸nh mét ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn sau thuÕ = vèn chñ së h÷u Vèn chñ së h÷u 3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng vµ mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp : 3.1 C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn sö dông vèn cña doanh nghiÖp: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn kinh doanh chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh cña doanh nghiÖp. Tùu chung l¹i, 14 hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h-ëng bëi hai nhãm nh©n tè. a. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan: Do t¸c ®éng cña yÕu tè l¹m ph¸t lµm cho ®ång tiÒn bÞ mÊt gi¸, søc mua cña ®ång tiÒn bÞ gi¶m sót dÉn ®Õn sù t¨ng gi¸ cña c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸.... V× vËy, nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®iÒu chØnh kÞp thêi gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n th× sÏ lµm vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ mÊt dÇn theo tèc ®é tr-ît gi¸ cña tiÒn. Do t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n-íc nh- c¬ chÕ qu¶n lý vèn, c¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi s¶n, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch cho vay vµ l·i suÊt tiÒn vay... cã t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt g©y ra hao mßn v« h×nh ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp, lµm cho s¶n phÈm s¶n xuÊt ra thiÕu søc c¹nh tranh dÉn ®Õn dÉn ®Õn kh«ng tiªu thô ®-îc, g©y ø ®éng vµ thÊt tho¸t vèn kinh doanh. Do sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, muèn tiªu thô ®-îc s¶n cña doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n chÞu, tõ ®ã mét phÇn vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. Nh÷ng rñi ro kh¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc do c¸c hiÖn t-îng tù nhiªn g©y ra nh- lò lôt, ho¶ ho¹n... g©y mÊt vèn kinh doanh. b. Nhãm nh©n tè chñ quan: Do tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh sÏ cao nÕu doanh nghiÖp biÕt bè trÝ s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý. Do c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o khuyÕn khÝch vµ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp . NÕu c«ng nh©n trong doanh nghiÖp cã tr×nh ®é tay nghÒ cao sÏ ph¸t huy ®-îc hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. V× thÕ doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d-ìng nguån nh©n lùc còng nh- khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. 15 Do viÖc lùa chän ph-¬ng ¸n ®Çu t- s¶n xuÊt kh«ng ®øng ®¾n, hoÆc kh«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, dÉn ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®-îc lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. Do việc bố trí cơ cấu vốn kinh doanh không hợp lý. Chẳng hạn như đầu tư vốn vào tài sản không cần dùng hoặc chưa cần dung chiếm tỷ trọng lớn thì không những không phát huy được tác dụng của các tài sản đó mà còn bị hao hụt mất dần giá trị, thậm chí gây cản trở trong hoạt động sản xuất kinh doanh . Nghiªn cøu ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc, ph¸t huy nh÷ng ¶nh h-ëng tÝch cùc. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, lµm cho ®ång vèn cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng sinh s«i n¶y në, trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n sau: X¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn cÇn thiÕt tèi thiÓu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã d-a ra ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc huy ®éng vèn thÝch hîp. H¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng thiÕu vèn g©y gi¸n ®o¹n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hoÆc ph¶i ®i vay vèn ngoµi kÕ ho¹ch víi l·i suÊt cao. NÕu xuÊt hiÖn c¸c nguån vèn nhµn rçi hoÆc t¹m thêi nhµn rçi, doanh nghiÖp cÇn sö dông mét c¸ch cã linh ho¹t, tr¸nh ®Ó “ vèn chÕt” l¯m gi°m hiÖu qu° sö dông vèn cña doanh nghiÖp Tr-íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t-, doanh nghiÖp c©n nh¾c kü nguån tµi trî vèn ®Çu t-, quy tr×nh c«ng nghÖ, t×nh h×nh cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò ®ã, doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguån nguyªn vËt liÖu cung cÊp dåi dµo æn ®Þnh. Tõ ®ã, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra sÏ cã chÊt l-îng tèt, gi¸ thµnh h¹, ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn, vµ cuèi cïng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc n©ng cao. 16 §Ó huy ®éng tèi ®a sè vèn hiÖn cã vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cÇn lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n thu håi nî, chñ ®éng phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh. Doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng trong c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng, h¹n chÕ t×nh tr¹ng b¸n hµng kh«ng thu ®-îc tiÒn, kho¶n vèn bÞ chiÕm dông lín lµm ph¸t sinh nhu cÇu vèn cho t¸i s¶n xuÊt, dÉn ®Õn doanh nghiÖp ph¶i ®i vay vèn ngoµi kÕ ho¹ch t¨ng thªm chi phÝ sö dông vèn lÏ ra kh«ng cã. C¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông lµ c¸c kho¶n vèn thuéc vÒ doanh nghiÖp nh-ng doanh nghiÖp kh«ng cã quyÒn sö dông. §©y lµ mét trong nh÷ng kho¶n vèn dÔ bÞ thÊt tho¸t nhÊt, v× vËy doanh nghiÖp cÇn ®-a ra c¸c biÖn ph¸p nh- chiÕt khÊu, gi¶m nî, ®Ó gi¶m bít kho¶n vèn bÞ chiÕm dông lµm t¨ng vßng quay cña vèn vµ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông vèn kinh doanh. Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Doanh nghiÖp cÇn phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh»m s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ, khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cÇn më réng thÞ tr-êng, t¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thÞ , giíi thiÖu s¶n phÈm...qua ®ã t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt s¶n phÈm tån kho, t¨ng nhanh vßng quay vèn. T¨ng c-êng ph¸t huy vai trß tµi chÝnh trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn §Ó phßng ngõa c¸c rñi ro bÊt th-êng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bªn c¹nh viÖc lËp c¸c quü dù phßng tµi chÝnh, dù tr÷ vËt t-... doanh nghiÖp cÇn ph¶i tham gia b¶o hiÓm cho tµi s¶n vËt t-. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung. Trong thùc tÕ do ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸c nhau cña mçi doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo nh÷ng ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p chung ®Ó lùa chän ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. 17 Ch-¬ng II thùc tr¹ng tæ chøc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn THIÊN TÂN QUẢNG TRỊ I.Sự ra đời và phát triển của công ty Thiên Tân Quảng Trị. a) Sự ra đời. Công Ty Cổ phần Thiên Tân Quảng trị (tiền thân là Xí nghiệp đá Tân Lâm ) được thành lập theo quyết định số 6402 /QĐ – UB ngày 12/12/1997 của uỷ ban nhân dân tỉnh bình trị thiên do Công ty thuỷ lợi Bình trị thiên quản lý. Nhiệm vụ chủ yếu là khai thác đá phục vụ xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm thành lập lực lượng lao động biên chế là 400 người trong đó :gián tiếp 55 người, lao động trực tiếp 345 người. Tháng 3/1987 để phù hợp yêu cầu quản lý và đặc điểm ngành nghề, Xí nghiệp được chuyển sang sở xây dựng Bình trị thiên quản lý. Ngày 1/7/1989 Tỉnh Quảng trị được lập lại, Xí nghiệp đá Tân lâm Bình trị thiên được đổi tên thành Xí nghiệp đá tân lâm Quảng trị theo quyết định số 118/QĐ – UB ngày 24/8/1989 của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị và giao cho sở xây dựng Quảng trị quản lý. Thực hiện quy trình thành lập và giải thể Doanh nghiệp nhà nước ban hành và kèm theo nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và nghị định số 156/HĐBT ngày 18 7/5/1992 của hội đồng Bộ trưởng. Xí nghiệp khai thác đá tân lâm Quảng trị được lập thành Doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 737/QĐ –UB ngày 27/11/1992 của uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng trị có trụ sở đóng tại cam thành, huyện cam lộ, Tỉnh Quảng trị.Vốn ban đầu 197 triệu đồng. Nhiệm vụ chủ yếu là khai thác chế biến đá và đá xây dựng các loại. b) Quá trình phát triển của công ty Cổ phần Thiên Tân Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Xí Nghiệp khai thác đá Tân lâm đã không ngừng đầu tư và mở rộng sản xuất, bổ sung nghành nghề kinh doanh, mua sắm thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại nhằm không ngừng tăng năng lực sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để phù hợp với quy mô phát triển và năng lực sản xuất của đơn vị, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định số 1369/QĐ – UB ngày 8/11/1996 về việc đổi tên Xí nghiệp khai thác đá Tân Lâm thành Công ty khai thác đá Quảng trị. Với tình hình đất nước ngày càng đổi mới,Với xu thế phát triển hiện nay Công ty khai thác đá Quảng trị chuyển sang Công ty cổ phần . Với tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN Tên viết tắt : TITACO Tên giao dịch :THIEN TAN JOINT-STOCK COMPANY theo quyết định số 3265/QĐ – UB ngày 31/12/2003 của uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng trị . II.Chức năng và nhiệm vụ Công ty Cổ phần Thiên Tân. a) Chức năng : Khai thác và chế biến đá các loại, sản xuất chế biến tổng hợp các sản phẩm khác,thi công xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, các công trình xây dựng công cộng đáp ứng được thị trường . b) Nhiệm vụ : 19 Đáp ứng tiêu chuẩn kỷ thuật đã được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng phục vụ trên thị trường như : -Khai thác đá nguyên liệu cho sản xuất xi măng và vôi . -Khai thác đá xây dựng các loại đá và ốp lát . -Khai thác cát và sỏi sạn xây dựng các loại . -Thi công san ủi nền móng cơ sở hạ tầng. -Thi công công trình giao thông đường bộ, xây dựng công nghiệp, dân dụng và thuỷ lợi . -Sản xuất ống thép INOX, gạch TERRAZO, bột ĐOLOMITE, Bột ASPHAL . -Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu tổng hợp. III.Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Thiên Tân Quảng trị: a) Tổ chức bộ máy quản lý: Hội đồng quản trị Giám Đốc Phó Giám Đốc phụ trách sản xuấ t Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán Xí nghiệp khai thác đá tân lâm Xí nghiệp xây dựng công trình Phòng kinh doanh Nhà máy ống thép Đài trung 20
- Xem thêm -