Tài liệu Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng kỹ thương việt nam techcombank

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò tµi: ChiÕn lîc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam víi xe Wave Alpha Lêi nãi ®Çu ThÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng theo nh÷ng quy luËt kinh tÕ vèn cã cña nã vµ quy luËt c¹nh tranh ngµy cµng cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Tõ khi §¶ng ta thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ, nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo kinh tÕ thÞ trêng mäi ngêi tù do bu«n b¸n kinh doanh th× vÊn ®Ò c¹nh tranh cµng trë nªn quan träng. Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo l¹i kh«ng quan t©m tíi c¹nh tranh. Ph¶i lµm g× ®Ó ngêi tiªu dïng nhËn biÕt vµ tiªu dïng s¶n phÈm cña m×nh? Trong khi ®ã thÞ trêng cã qu¸ nhiÒu s¶n phÈm ®ång d¹ng. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt ®¸ng quan t©m. Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i quan t©m tíi kh¸ch hµng cña m×nh mµ cßn ph¶i quan t©m tíi ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng theo dâi c¸c chiÕn lîc cña ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó cã thÓ tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng th× c¸c C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhau. H·ng Honda ViÖt Nam lµ mét C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe m¸y t¹i ViÖt Nam. HiÖn nay Honda ViÖt Nam ®ang ph¶i chèng chäi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh, trong sè ®ã cã c¸c h·ng còng lµ liªn doanh vµ c¸c h·ng cña níc ngoµi nh c¸c tËp ®oµn xe m¸y Trung Quèc nh Loncin, Lipan… V× thÕ, mµ Ban l·nh ®¹o cña Honda ViÖt Nam cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý quan t©m t×m ra gi¶i ph¸p c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Trong khu«n khæ cña ®Ò µn m«n häc nµy, em xin ph©n tÝch vÒ nhËn thøc c¹nh tranh cña Honda khi tung ra thÞ trêng xe Wave Alpla. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung I. Lý luËn chung vÒ c¹nh tranh 1. TÇm quan träng cña viÖc nhËn thøc vÒ c¹nh tranh hiÖn nay. HiÖn nay t×nh h×nh thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu thay ®æi. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin ®· xo¸ ®i nh÷ng kho¶ng c¸ch vÒ ®Þa lý. ThÞ trêng hiÖn nay kh«ng cßn bã hÑp ë mét khu vùc hay trong mét níc mµ nã ®· trë thµnh thÞ trêng toµn cÇu víi sù xuÊt hiÖn cña rÊt nhiÒu c¸c tËp ®oµn, c¸c C«ng ty xuyªn quèc gia. ViÖc nµy ®ßi hái c¸c C«ng ty ph¶i thay ®æi nhanh chãng mét c¸ch c¬ b¶n nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ c«ng viÖc kinh doanh trong m«i trêng míi, m«i trêng c¹nh tranh. Thay v× mét thÞ trêng c¹nh tranh cè ®Þnh hä ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i trêng chiÕn tranh víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh biÕn ®æi nhanh chãng, nh÷ng tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ, nh÷ng ®ßn tÊn c«ng cña ®èi thñ ch¹y ®ua víi nhau trªn mét tuyÕn ®êng víi nh÷ng biÓn b¸o vµ luËt lÖ lu«n lu«n thay ®æi, kh«ng cã tuyÕn ®Ých, kh«ng cã chiÕn th¾ng vÜnh cöu. Hä buéc ph¶i kh«ng ngõng ch¹y ®ua vµ hy väng lµ m×nh ®ang ch¹y theo ®óng híng mµ c«ng chóng mong muèn. Trªn thÕ giíi hiÖn nay, tÊt c¶ c¸c C«ng ty ®Òu ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh h×nh c¹n kiÖt c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn,viÖc ra c¸c ®¹o luËt b¶o vÖ m«i trêng cña ChÝnh phñ khiÕn cho c¸c C«ng ty lao vµo cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt ®Ó tån t¹i. M¹nh ®îc, yÕu thua lµ quy luËt tÊt yÕu mµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ph¶i chÊp nhËn. Thªm vµo ®ã, møc sèng cña con ngêi ®ang ®îc n©ng cao, hä ngµy cµng cã nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng vµ biÕn ®æi theo kh«ng ngõng ®ßi hái c¸c C«ng ty ph¶i cè g¾ng ®Ó tho¶ m·n tèt nh÷ng nhu cÇu ®ã. §ã lµ c¬ héi nhng còng lµ th¸ch thøc cho c¸c C«ng ty bëi v× nÕu tho¶ m·n tèt ®îc kh¸ch hµng cña m×nh th× c¸c C«ng ty sÏ chiÕn th¾ng cßn nÕu kh«ng th× sÏ thÊt b¹i tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. VÊn ®Ò thÞ trêng toµn cÇu ®ang më ra nh÷ng c¬ héi nhng còng lµ nh÷ng th¸ch thøc cho c¸c C«ng ty. C¸c níc ®ang tÝch cùc ®Ó ®îc gia nhËp vµo tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), ®ã lµ mét xu thÕ tÊt yÕu. C¸c quèc gia kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i dÇn dÇn tõng bíc xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan, xo¸ bá chÕ ®é b¶o hé cho hµng trong níc, kÕt qu¶ lµ dÉn tíi c¸c C«ng ty kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ tù n©ng cao "Kh¶ n¨ng c¹nh tranh" cho m×nh nÕu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 muèn tån t¹i. Hä buéc ph¶i quan t©m tíi ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh ngang víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu. ChÝnh do vËy mµ hiÖn nay ngêi ta hay nãi ®Õn "chiÕn tranh Marketing", "c¸c hÖ thèng th«ng tin t×nh b¸o c¹nh tranh" vµ nh÷ng vÊn ®Ò t¬ng tù. Tuy r»ng viÖc nhËn thøc vÒ c¹nh tranh lµ cùc kú quan träng ®Ó sèng sãt nhng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c C«ng ty ®Òu ®· ®Çu t ®óng møc vµo viÖc theo dâi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. Cã mét sè C«ng ty cø tëng lµ m×nh ®· biÕt hÕt mäi ®iÒu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh bëi v× hä ®ang c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ®ã. Mét sè C«ng ty kh¸c th× cho r»ng kh«ng bao giê hä cã thÓ biÕt ®ñ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. VËy th× t¹i sao cø ph¶i lo l¾ng? Tuy nhiªn c¸c C«ng ty kh¸c nhËy bÐn h¬n ®· thiÕt kÕ vµ khai th¸c c¸c hÖ thèng thu thËp th«ng tin t×nh b¸o liªn tôc vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. HiÓu ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh lµ ®iÒu kiÖn cùc kú quan träng ®Ó cã thÓ lËp kÕ ho¹ch Marketing cã hiÖu qu¶. C¸c C«ng ty ph¶i thêng xuyªn so s¸nh c¸c s¶n phÈm cña m×nh, gi¸ c¶, c¸c kªnh vµ ho¹t ®éng khuyÕn m¹i cña m×nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Nhê vËy mµ hä cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu hay nh÷ng bÊt lîi vµ u thÕ so víi ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty cã thÓ tung ra nh÷ng ®ßn tÊn c«ng chÝnh x¸c h¬n vµo ®èi thñ c¹nh tranh còng nh chuÈn bÞ phßng thñ v÷ng ch¾c h¬n tríc c¸c ®ßn tÊn c«ng cña ®èi thñ. C¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam hiÖn nay cã søc c¹nh tranh rÊt yÕu. §iÒu nµy lµ do nhiÒu nguyªn nh©n nh nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, chÝnh s¸ch, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ l¹c hËu nhng quan träng nhÊt lµ viÖc nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña c¹nh tranh cha ®îc thÊu ®¸o triÖt ®Ó. S¾p tíi ViÖt Nam sÏ gia nhËp AFTA lóc ®ã sÏ kh«ng cßn hµng rµo thuÕ quan gi÷a c¸c níc ASEAN. Hµng ho¸ cña hä sÏ trµn ngËp kh¾p thÞ trêng ViÖt Nam víi gi¸ rÎ vµ chÊt lîng cao ch¾c ch¾n sÏ lµ mét th¸ch thøc rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam. Nã ®ßi hái ph¶i chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cñng cè søc m¹nh c¹nh tranh lµ ®iÒu tÊt yÕu ®Ó sèng cßn hiÖn nay. RÊt may lµ c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam ®· nhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã. Nh÷ng bµi häc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi bÞ c¸c ®èi thñ níc ngoµi tÊn c«ng vÉn cßn ®ã. Tuy nhiªn ®Ó t¨ng cêng søc c¹nh tranh cho hµng néi ®Þa kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ cã thÓ lµm ®îc. Nã ®ßi hái kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp trong níc ph¶i tù m×nh cè g¾ng mµ cßn ph¶i cã sù gióp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ì, ®Çu t trùc tiÕp cña ChÝnh phñ vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ ®Æc biÖt lµ viÖc gi¸o dôc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ trêng vµ c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp trong níc hiÖn nay. 2. Nh÷ng Marketing. ®iÒu c¬ b¶n vÒ lý luËn c¹nh tranh cña qu¶n trÞ §· ho¹t ®éng trªn thÞ trêng lµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh ®Ó tån t¹i ®ã lµ tÊt yÕu. Tuy nhiªn viÖc nhËn thøc vÒ c¹nh tranh kh«ng thÓ tuú tiÖn, dùa trªn nh÷ng c¶m nhËn chñ quan hay nh÷ng kinh nghiÖm ®¬n gi¶n mµ nã lµ mét khoa häc. Nã cã mét hÖ thèng lý luËn ®îc nghiªn cøu vµ nhËn thøc lµ mét khoa häc vµ nghÖ thuËt. Nãi lµ mét khoa häc tøc lµ nã cã nh÷ng quy luËt tån t¹i ®îc chøng minh lµ ®óng ®¾n trong thùc tiÔn vµ lµ mét nghÖ thuËt tøc lµ viÖc vËn dông nh÷ng lý luËn ®ã cã thµnh c«ng hay kh«ng lµ cßn tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng, tÝnh s¸ng t¹o cña ngêi vËn dông nã. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ Albertw. Emery ®· cho r»ng: "Marketing chØ lµ mét h×nh thøc v¨n minh cña chiÕn tranh, trong ®ã hÇu hÕt c¸c trËn ®¸nh ®Òu giµnh th¾ng lîi b»ng lêi nãi, ý tëng vµ c¸ch t duy chÆt chÏ". C¸c C«ng ty cÇn biÕt n¨m vÊn ®Ò vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: "Nh÷ng ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña ta? ChiÕn lîc cña hä nh thÕ nµo? Môc tiªu cña hä lµ g×? Nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña hä lµ g×? C¸ch thøc ph¶n øng cña hä ra sao? Nh÷ng th«ng tin nµy gióp Ých rÊt lín cho c¸c C«ng ty trong viÖc h¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing cña m×nh". Tuy nhiªn kh«ng ph¶i C«ng ty nµo còng cã kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cÆn kÏ ®Çy ®ñ vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh nh vËy. ViÖc ®Çu tiªn ®Ó ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh ®ã lµ x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty lµ nh÷ng ai. Th«ng thêng ngêi ta cã c¶m gi¸c r»ng viÖc ph¸t hiÖn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh lµ mét nhiÖm vô ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i nh vËy. Mét C«ng ty thêng chØ biÕt ®îc nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp vµ ra mÆt cña m×nh, nh Coca Cola biÕt r»ng Pepsi lµ ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña hä, hay song biÕt Matsshita lµ ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña m×nh. ThÕ nhng ®ã cha ®ñ, v× ngoµi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh thùc tÕ C«ng ty cßn ph¶i tÝnh tíi nh÷ng ®èi thñ tiÒm Èn cña C«ng ty n÷a. C¸c C«ng ty cÇn ph¶i tr¸nh m¾c bÖnh "cËn thÞ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh". Bëi v× C«ng ty thêng bÞ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ngÊm ngÇm "ch«n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vïi" h¬n lµ bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i. Sau ®©y lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. Eastmankodak trong nghÒ kinh doanh phim chôp ¶nh cña m×nh ®ang lo l¾ng vÒ sù c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng tõ phÝa Fuji, mét h·ng s¶n xuÊt phim cña NhËt. ThÕ nhng kodak míi ®©y lµ "m¸y ¶nh kh«ng phim". Lo¹i m¸y ¶nh do Caron vµ Sony b¸n ra nµy chôp h×nh Video tÜnh cã thÓ ph¸t l¹i trªn tivi hay tr¸ng ra thµnh ¶nh, vµ thËm chÝ xo¸ ®i. M¸y ¶nh kh«ng phim qu¶ thùc ®· lµ mét mèi ®e do¹ thùc sù to lín cho nghÒ s¶n xuÊt phim. C¨n cø vµo møc ®é thay thÕ cña s¶n phÈm chóng ta cã thÓ ph©n biÖt thµnh bèn møc ®é c¹nh tranh nh sau: 1- C¹nh tranh nh·n hiÖu: C«ng ty cã thÓ xem nh÷ng C«ng ty kh¸c cã b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô t¬ng tù cho cïng mét sè kh¸ch hµng víi gi¸ t¬ng tù lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. 2- C¹nh tranh ngµnh: ë ®©y C«ng ty cã thÓ xem mét c¸ch réng lín h¬n tÊt c¶ nh÷ng C«ng ty cïng s¶n xuÊt mét lo¹i hay mét líp s¶n phÈm ®Òu lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. 3 - C¹nh tranh c«ng dông: C«ng ty cßn cã thÓ xem mét c¸ch réng h¬n n÷a lµ tÊt c¶ nh÷ng C«ng ty s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm thùc hiÖn cïng mét dÞch vô lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. 4 - C¹nh tranh chung: C«ng ty cã thÓ xÐt theo nghÜa réng h¬n n÷a lµ tÊt c¶ nh÷ng C«ng ty ®ang kiÕm tiÒn cña cïng mét ngêi tiªu dïng ®Òu lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. Sau khi ph¸t hiÖn ra ®îc ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh th× bíc tiÕp theo lµ ph¶i ph¸t hiÖn cho ®îc chiÕn lîc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng viÖc nµy lµ cùc kú quan träng. Nã lµ c¬ së ®Ó C«ng ty cã thÓ ®èi phã gay ra nh÷ng quyÕt ®Þnh c¹nh tranh. C¹nh tranh sÏ diÔn ra quyÕt liÖt nhÊt gi÷a c¸c ®èi thñ cã cïng mét lo¹i s¶n phÈm vµ cïng phôc vô mét lo¹i kh¸ch hµng môc tiªu bëi v× c¸c ®èi thñ sÏ thêng xuyªn ra nh÷ng ®ßn tÊn c«ng ®Ó dµnh dËt kh¸ch hµng. Mçi C«ng ty cã mét c¬ cÊu chiÕn lîc kh¸c nhau vµ v× thÕ còng sÏ nh»m vµo nh÷ng nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau. C«ng ty cÇn cã nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n n÷a vÒ tõng ®èi thñ c¹nh tranh. Nã cÇn biÕt chÊt lîng s¶n phÈm, 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÝnh n¨ng vµ danh môc s¶n phÈm, dÞch vô, phôc vô kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, ph¹m vi ph©n phèi, chiÕn lîc vÒ lùc lîng b¸n hµng, qu¶ng c¶o vµ c¸c ch¬ng tr×nh kÝch thÝch tiªu thu, cung øng, tµi chÝnh vµ c¸c chiÕn lîc kh¸c cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng theo dâi chiÕn lîc cña ®èi thñ c¹nh tranh. Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh nguån lùc thêng thay ®æi chiÕn lîc sau mét thêi gian. Râ rµng lµ c¸c C«ng ty ph¶i nh¹y bÐn víi thay ®æi mong muèn cña kh¸ch hµng vµ c¸ch thøc mµ c¸ ®èi thñ c¹nh tranh thay ®æi chiÕn lîc ®Ó ®¸p øng nh÷ng mong muèn míi xuÊt hiÖn nµy. Khi ®· biÕt ®îc ®èi thñ c¹nh tranh vµ nh÷ng chiÕn lîc cña hä, ta ph¶i ®Æt vÊn ®Ò tiÕp thep ®ã lµ: c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang t×m kiÕm c¸i g× trªn thÞ trêng vµ c¸i g× ®· ®iÒu khiÓn hµnh vi cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh? ë ®©y mét gi¶ thuyÕt ®îc ®Æt ra lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu phÊn ®Êu ®Ó t¨ng tèi ®a lîi nhuËn cña m×nh. Trong trêng hîp nµy, c¸c C«ng ty cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vÒ tÇm quan träng cña lîi nhuËn tríc m¾t so víi lîi nhuËn l©u dµi. H¬n n÷a mét sè C«ng ty l¹i híng suy nghÜ cña m×nh vµo viÖc "tho¶ m·n" chø kh«ng ph¶i "t¨ng tèi ®a". Hä ®Ò ra chØ tiªu lîi nhuËn môc tiªu vµ hµi lßng khi ®¹t ®îc nã cho dïng lµ víi nh÷ng chiÕn lîc vµ nç lùc kh¸c hä cã thÓ ®¹t ®îc møc lîi nhuËn lín h¬n. Tuy nhiªn, mét gi¶ thuyÕt quan träng kh¸c ®ã lµ mçi ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu theo ®uæi mét sè môc tiªu. Ta cÇn biÕt tÇm quan träng t¬ng ®èi mµ ®èi thñ c¹nh tranh nh×n nhËn ®èi víi kh¶ n¨ng sinh lêi hiÖn t¹i, møc t¨ng thÞ phÇn, lu kim, vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ, vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ dÞch vô, … Khi biÕt ®îc c¸c môc tiªu víi tÇm quan träng nhÊt ®Þnh cña ®èi thñ c¹nh tranh, ta cã thÓ biÕt ®îc ®èi thñ c¹nh tranh cã hµi lßng hay kh«ng víi kÕt qu¶ tµi chÝnh hiÖn thêi cña hä vµ hä cã thÓ ph¶n ¸ng nh thÕ nµo víi c¸c kiÓu tiÕn c«ng c¹nh tranh kh¸c nhau…. VÝ dô mét ®èi thñ c¹nh tranh theo ®uæi vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ chi phÝ thÊp sÏ ph¶n øng m¹nh mÏ h¬n ®èi víi trêng hîp mét ®èi thñ c¹nh tranh nµo ®ã cã mét bíc ®ét ph¸ vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt so víi trêng hîp ®èi thñ c¹nh tranh ®ã chØ t¨ng ng©n s¸ch qu¶ng c¸o. C¸c môc tiªu cña ®èi thñ c¹nh tranh ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së cña nhiÒu yÕu tè, trong ®ã cã quy m«, gi¸ tr×nh lÞch sö, ban l·nh ®¹o vµ t×nh tr¹ng kinh tÕ cña hä. NÕu ®èi thñ c¹nh tranh lµ mét bé phËn cña C«ng ty lín h¬n, th× ®iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt nã cã ch¹y theo môc tiªu t¨ng tr- 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ëng, tiÒn mÆt hay ®îc C«ng ty mÑ nu«i C«ng ty lín h¬n th× nã cã thÓ hay bÞ tÊn c«ng. Mét gi¸o s cña trêng ®¹i häc Harvard ®· cho r»ng ®iÒu tÖ h¹i nhÊt lµ tÊn c«ng mét ®èi thñ c¹nh tranh, mµ ®èi víi hä ®ã lµ nghÒ kinh doanh duy nhÊt vµ hä ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu. Mét ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc cña m×nh vµ ®¹t ®îc nh÷ng môc ®Ých cña m×nh kh«ng? §iÒu ®ã cßn tuú thuéc vµo c¸c tµi nguyªn vµ n¨ng lùc cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty cÇn ph¸t hiÖn nh÷ng mÆt m¹nh vµ nh÷ng mÆt yÕu cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh. Bíc ®Çu tiªn lµ C«ng ty ph¶i thu thËp nh÷ng sè liÖu míi vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh, cô thÓ lµ møc tiªu thô, thÞ phÇn, møc lêi, lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t, lu kim, ®Çu t míi, vµ møc sö dông n¨ng lùc. Tuy nhiªn nh÷ng th«ng tin nh vËy vÒ ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt khã kh¨n, bëi v× kh«ng dÔ dµng g× mµ ®èi thñ c¹nh tranh l¹i tiÕt lé nh÷ng th«ng tin ®ã. C¸c C«ng ty t liÖu s¶n xuÊt thÊy rÊt khã íc tÝnh thÞ phÇn cña ®èi thñ c¹nh tranh, bëi v× hä kh«ng cã dÞch vô cung cÊp sè liÖu nh trong trêng hîp cña nh÷ng C«ng ty hµng tiªu dïng ®ãng gãi. Cã thÓ nãi r»ng bÊt kú th«ng tin nµo còng gióp ®¸nh gi¸ tèt h¬n vÒ c¸c mÆt m¹nh vµ c¸c mÆt yÕu cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c th«ng tin nµy sÏ gióp cho C«ng ty quyÕt ®Þnh tiÕn c«ng ai trªn thÞ trêng cã thÓ lËp ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t. C¸c C«ng ty thêng t×m hiÔu nh÷ng mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th«ng qua nh÷ng sè liÖu thø cÊp, kinh nghiÖm c¸ nh©n vµ lêi ®ån. HoÆc hä cã thÓ bæ sung thªm sù hiÓu biÕt cña m×nh b»ng c¸ch tiÕn hµnh nghiªn cøu Marketing trùc tiÕp c¸c kh¸ch hµng, ngêi cung øng vµ c¸c ®¹i lý cña m×nh. Vµ ngµy nay ngµy cµng cã nhiÒu C«ng ty quay sang dïng ph¬ng ph¸p lÊy chuÈn (Bench Marketing) nh mét sù chØ dan· tèt nhÊt ®Ó c¶i thiÖn t thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Nh÷ng môc tiªu vµ c¸c mÆt m¹nh nhanh, mÆt yÕu cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc chØ râ nh÷ng biÖn ph¸p vµ ph¶n øng cña hä ®èi víi nh÷ng biÖn ph¸p cña C«ng ty nh gi¶m gi¸, t¨ng cêng khuyÕn m·i hay tung ra s¶n phÈm míi. Ngoµi ra, mèi ®èi thñ c¹nh tranh cßn cã mét s« triÕt lý nhÊt ®Þnh vÒ viÖc kinh doanh, mét nÒ nÕp v¨n ho¸ néi bé nhÊt ®Þnh vµ mét sè niÒm tin chñ ®¹o nhÊt ®Þnh. CÇn ph¶i hiÓu mét c¸ch s©u s¾c tiµn bé ý ®å cña mét ®èi thñ c¹nh tranh nhÊt ®Þnh th× míi cã thÓ dù ®o¸n ®îc c¸ch ®èi thñ cã thÓ hµnh ®éng. Sau ®©y lµ nh÷ng c¸ch ph¶n øng phæ biÕn cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 - §èi thñ c¹nh tranh ®iÒm tÜnh: mét sè ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng ph¶n øng nhanh hay m¹nh ®èi víi biÖn ph¸p cña mét ®èi thñ nhÊt ®Þnh. C«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng ®¸nh gi¸ nh÷ng lý do t¹i sao ®èi thñ l¹i cã hµnh vi ®iÒm tÜnh. 2 - §èi thñ c¹nh tranh kÐn chän: ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ chØ ph¶n øng víi nh÷ng kiÓu tÊn c«ng nhÊt ®Þnh mµ kh«ng cã ph¶n øng g× víi nh÷ng kiÓu tÊn c«ng kh¸c. Hä cã thÓ ph¶n øng víi viÖc gi¶m gi¸ ®Ó b¸o hiÖu r»ng viÖc ®ã kh«ng cã nghÜa lý g×. Nhng hä cã thÓ kh«ng ph¶n øng víi viÖc t¨ng chi phÝ qu¶ng c¸o, v× nghÜ r»ng nã Ýt ®e do¹. Khi biÕt ®îc nh÷ng ph¶n øng cña mét ®èi thñ c¹nh tranh chñ chèt th× C«ng ty sÏ cã nh÷ng c¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh híng tÊn c«ng kh¶ thi nhÊt. 3 - §èi thñ c¹nh tranh hung d÷: C«ng ty nµy ph¶n øng mau lÑ vµ hung d÷ víi mäi cuéc ®ét kÝch vµo nh÷ng l·nh ®Þa cña m×nh. §èi thñ c¹nh tranh hung d÷ lu«n c¶nh b¸o r»ng, tèt nhÊt lµ c¸c C«ng ty kh¸c ®õng nªn tÊn c«ng v× ngêi phßng thñ sÏ chiÕn ®Êu ®Õn cïng. Víi nh÷ng lo¹i C«ng ty nµy cÇn ph¶i c©n nh¾c thËt kü tríc khi ®a ra ®ßn tÊn c«ng. 4 - §èi thñ c¹nh tranh kh«n ngoan: cã mét sè ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng ®Ó lé ra mét c¸ch ph¶n øng nµo cã thÓ ®o¸n tríc ®îc. Nh ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ tr¶ ®òa hay kh«ng tr¶ ®òa trong mét trêng hîp cô thÓ nµo ®ã, vµ kh«ng cã c¸ch nµo ®o¸n tríc ®îc ®iÒu ®ã c¨n cø vµo t×nh tr¹ng kinh tÕ, qu¸ tr×nh lÞch sö, hay bÊt kú ®iÒu g× kh¸c n÷a. Cã nh÷ng ngµnh vµ ®Æc ®iÓm lµ c¸c ®æi thñ c¹nh tranh t¬ng ®èi hoµ thuËn víi nhau vµ cã nh÷ng ngµnh th× hä l¹i thêng xuyªn xung ®ét víi nhau. §iÒu nµy phô thuéc vµo "tr¹ng th¸i c©n b»ng c¹nh tranh" cña ngµnh. 1 - NÕu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu gÇn gièng nhau vµ cïng kiÕm sèng theo mét c¸ch th× tr¹ng th¸i c©n b»ng c¹nh tranh cña hä kh«ng bÒn. 2 - NÕu cã mét yÕu tè chñ yÕu duy nhÊt lµ yÕu tè quan träng th× tr¹ng th¸i c¹nh tranh sÏ kh«ng bÒn. §ã lµ nh÷ng ngµnh cã nh÷ng c¬ héi t¹o sù kh¸c biÖt vÒ chi phÝ b»ng c¸ch tiÕt kiÖm nhê quy m«, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, nhËn thøc ®îc ®êng cong kinh nghiÖm vµ nh÷ng c¸ch kh¸c. ChiÕn tranh gi¸ c¶ thêng xuyªn næ ra ë nh÷ng ngµnh nµy do nh÷ng kÕt qu¶ ®ét ph¸ vÒ chi phÝ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3 - NÕu cã thÓ lµ nhiÒu yÕu tè lµ yÕu tè cùc kú quan träng th× mçi ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu cã thÓ cã mét u thÕ nµo ®ã vµ cã søc hÉp dÉn kh¸c nhau ®èi víi mét sè kh¸ch hµng. Cµng cã nhiÒu yÕu tè cã thÓ t¹p ra mét u thÕ th× cµng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cïng tån t¹i. TÊt c¶ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu cã mét lÜnh vùc c¹nh tranh cña m×nh, n¬i mµ hä t¹o ®îc sù c©n b»ng c¸c yÕu tè theo ý muèn: §ã lµ nh÷ng ngµnh cã nhiÒu c¬ héi ®Ó t¹o sù kh¸c biÖt vÒ chÊt lîng, dÞch vô, ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn…. NÕu kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ kh¸c nhau vÒ nh÷ng yÕu tè nµo ®ã, th× nhiÒu C«ng ty cã thÓ cïng tån t¹i b»ng c¸ch nÐ tr¸nh nhau. 4 - Cµng Ýt sè biÕn c¹nh tranh lµ quan träng, th× cµng Ýt sè ®æi thñ c¹nh tranh: NÕu chØ cã mét yÕu tè duy nhÊt lµ quan träng th× chØ cã thÓ cïng tån t¹i kh«ng nhiÒu h¬n hai hoÆc ba ®èi thñ c¹nh tranh. Ngîc l¹i cµng nhiÒu biÕn c¹nh tranh th× cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, nhng cã thÓ lµ mçi ®èi thñ c¹nh tranh cã quy m« tuyÖt ®èi nhá h¬n. 5 - Tû sè thÞ phÇn hai trªn mét gi÷a bÊt kú hai ®èi thñ c¹nh tranh nµo dêng nh lµ ®iÓm c©n b»ng mµ t¹i ®ã viÖc t¨ng hay gi¶m thÞ phÇn ®Òu kh«ng thùc tÕ vµ còng kh«ng cã lîi cho ®èi thñ c¹nh tranh nµo. Ta ®· tr×nh bµy nh÷ng d¹ng th«ng tin chÝnh mµ nh÷ng ngêi th«ng qua quyÕt ®Þnh cña C«ng ty cÇn biÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. Th«ng tin nµy ph¶i ®îc thu thËp, gi¶i thÝch, ph©n ph¸t vµ sö dông. Tuy r»ng chi phÝ cho viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin t×nh b¸o vÒ ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt lín, nhng c¸i gi¸ cña viÖc kh«ng thu thËp nh÷ng th«ng tin ®ã cßn ®¾t h¬n. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin t×nh b¸o c¹nh tranh cña m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ vÒ chi phÝ. Cã bèn bíc chÝnh: 1- ChuÈn bÞ hÖ thèng: ë bíc nµy cÇn ph¶i ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng kiÓu th«ng tin c¹nh tranh quan träng, ph¸t hiÖn nh÷ng nguån tèt nhÊt cña nh÷ng th«ng tin ®ã vµ cö ra ngêi qu¶n trÞ hÖ thèng vµ c¸c dÞch vô cña nã. 2- Thu thËp sè liÖu: c¸c sè liÖu cã thÓ ®îc thu thËp liªn tôc tõ hiÖn trêng hay tõ nh÷ng sè liÖu ®· ®îc c«ng bè, C«ng ty cÇn x©y dùng nh÷ng c¸ch mua th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ mµ kh«ng vi ph¹m nh÷ng tiªu chu©nr ph¸p luËt hay ®¹o ®øc. 3 - §¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch: c¸c sè liÖu ®îc kiÓm tra vÒ gi¸ trÞ vµ ®é tin cËy, gi¶i thÝch ý nghÜa vµ s¾p xÕp l¹i mét c¸ch thÝch hîp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 - Ph©n tÝch vµ tr¶ lêi: nh÷ng th«ng tin chñ chèt ®îc göi cho nh÷ng ngêi th«ng qua quyÕt ®Þnh h÷u quan, vµ tr¶ lêi nh÷ng yªu cÇu cña c¸c c¸n bé qu¶n trÞ vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Víi hÖ thèng nµy nh÷ng ngêi qu¶n trÞ C«ng ty sÏ nhËn ®îc kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh qua ®iÖn tho¹i, b¶n tin vµ nh÷ng b¸o c¸o. nh÷ng ngêi qu¶n trÞ còng cã thÓ liªn hÖ víi bé phËn nµy khi cÇn gi¶i thÝch ý nghÜa cña mét biÖn ph¸p ®ét ng«t×nh h×nh cña mét ®èi thñ c¹nh tranh hay khi cÇn biÕt nh÷ng mÆt yÕu vµ mÆt m¹nh cña ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc c¸ch thøc ph¶n øng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®èi víi biÖn ph¸p ®é tÝnh cña C«ng ty. ë nh÷ng C«ng ty t¬ng ®èi nhá kh«ng cã ®ñ tiÒn ®Ó thµnh lËp bé phËn chÝnh thøc ®¶m b¶o th«ng tin t×nh b¸o c¹nh tranh th× nªn cö ra nh÷ng ngêi chuyªn tr¸ch theo dâi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh nhÊt ®Þnh. II. Nh÷ng nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn vµ viÖc ¸p dông vµo thùc tiÔn cña Honda ViÖt Nam khi ®a ra xe Wave Alpha 1. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Honda ViÖt Nam. HiÖn nay trªn thÕ giíi, danh tiÕng cña h·ng Honda hÇu nh cã mÆt ë kh¾p c¸c níc. Riªng thÞ trêng ViÖt Nam, h·ng Honda chñ yÕu phôc vô hai lo¹i s¶n phÈm ®ã lµ « t« vµ xe m¸y. Ngêi ViÖt Nam cã lÏ ®· qu¸ quen thuéc víi nh÷ng chiÕc xe m¸y nh·n hiÖu Honda. Nhng Honda ViÖt Nam th× cã mét lÞch sö ph¸t triÓn cha ph¶i lµ dµi. Tríc ®©y ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn DD… Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90, Honda Th¸i Lan ®· ® a vµo ViÖt Nam xe Dream víi gi¸ thêi ®ã vµo kho¶ng 25 triÖu USD. Vµo 1 vÐ ®ã x Dream ®îc coi nh lµ biÓu tîng cña sù sang träng vµ nã vÉn cßn tån t¹i cho ®Õn hiÖn nay. Tuy nhiªn, kÓ tõ khi ChÝnh phñ kh«ng cho phÐp nhËp khÈu nguyªn chiÕc xe m¸y, nh»m môc ®Ých néi ®Þa ho¸ thÞ trêng nµy ®· ra ®êi h·ng Honda NhËt B¶n vµ ViÖt Nam. Ho¹t ®éng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt mét sè linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y t¹i ViÖt Nam, cßn mét sè bé phËn nhËp vÒ tõ NhËt, Th¸i Lan ®Ó l¾p r¸p xe t¹i ViÖt Nam. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tríc khi tung ra xe Wave, h·ng Honda ViÖt Nam cã hai lo¹i xe chñ yÕu lµ Super Dream vµ Future vµo thêi kú ®Çu, hai lo¹i xe nµy cã gi¸ kh¸ cao. Super Dream: 29 triÖu VN§/ chiÕc Future : 28,5 triÖu VN§/ chiÕc HiÖn nay, sau rÊt nhiÒu lÇn gi¶m gi¸: Super Dream: 19.990.000 VN§/ chiÕc Future : 24.990.000 VN§/ chiÕc ChiÕn lîc cña Honda ViÖt Nam lµ ®a ra c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, gi¸ phï hîp víi ®¹i ®a sè ngêi tiªu dïng ViÖt Nam, víi hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p c¸c tØnh thµnh cña ViÖt Nam. Cho ®Õn hiÖn nay Honda ViÖt Nam ®· rÊt m¹nh trªn thÞ trêng. B»ng uy tÝn, chÊt lîng vµ gi¸ c¶, nã ®· chiÕm mét thÞ phÇn lín trªn thÞ trêng xe m¸y ViÖt Nam. 2. Thùc tr¹ng c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam víi c¸c h·ng xe m¸y kh¸c. Trªn thÞ trêng ViÖt Nam, Honda ViÖt Nam bÞ c¹nh tranh rÊt m¹nh víi c¸c h·ng xe m¸y kh¸c. §èi thñ c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam cã thÓ chia ra lµm hai lo¹i. §èi thñ th¸ch thøc vÞ trÝ hiÖn t¹i cña Honda ViÖt Nam, hä ®èi ®Çu trùc tiÕp víi Honda ViÖt Nam gåm cã nh÷ng h·ng xe m¸y kh¸c còng cã nguån gèc tõ NhËt nh Suzuki, YAMAHA. Lo¹i ®èi thñ thø hai ®ã lµ c¸c h·ng theo sau, hä kh«ng ®èi ®Çu trùc tiÕp víi Honda. Lo¹i ®èi thñ nµy ®a ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng vµ gi¸ rÎ ®Ó phôc vô ®o¹n thÞ trêng nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp nhng cÇu xe m¸y lµm ph¬ng tiÖn ®Ó ®i l¹i. Gåm cã c¸c h·ng nh SYM, CPI, cña §µi Loan, vµ ®Æc biÖt lµ rÊt nhiÒu c¸c h·ng xe m¸y tõ Trung Quèc nh Loncin, Lifan, Jialing… b¸n c¸c lo¹i xe víi gi¸ rÊt rÎ, cha b»ng 1/3 gi¸ cña Honda. Tuy r»ng c¸c lo¹i xe nµy cã chÊt lîng rÊt thÊp nhng vÉn b¸n rÊt ch¹y kh«ng chØ ë c¸c tØnh nhá, ngêi d©n cã thu nhËp thÊp mµ cßn c¶ ë nh÷ng thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng… 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸ cña Honda ViÖt Nam so víi c¸c h·ng xe kh¸c tríc khi ®a ra xe Wave Alpha. Honda ViÖt Nam: Super Dream: 19.990.000 VN§/ chiÕc Future : 24.990.000 VN§/ chiÕc Suzuki: Viva hai th¾ng ®Üa: 24.500.000 VN§/chiÕc FX 125 : 36.000.000 VN§/chiÕc YAMAHA: Siriusr 1 th¾ng ®Üa: 21.500.000 VN§/chiÕc Jupiter : 24.500.000 VN§/chiÕc C¸c lo¹i xe cña Trung Quèc cã gi¸ dao ®éng trong kho¶ng tõ 6,5 triÖu ®Õn 7 triÖu/chiÕc. Xe CPI cña §µi Loan: 11,5 triÖu/chiÕc HiÖn nay, ë ViÖt Nam xe m¸y ®· trë thµnh thø hµng th«ng thêng nhÊt lµ ë nh÷ng n¬i cã thu nhËp cao nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nhu cÇu cÇn thiÕt ph¶i cã mét chiÕc xe m¸y ®Ó ®i l¹i ®· trë thµnh mét nhu cÇu tÊt yÕu nªn dÉn tíi trong nh÷ng n¨m võa qua chóng ta ®· thÊy xe m¸y Trung Quèc b¸n rÊt ch¹y, mÆc dï chÊt lîng thÊp. Xe m¸y Trung Quèc cã hÖ thèng ph©n phèi å ¹t, b¸n trµn lan trªn kh¾p c¸c t×nh thµnh trong c¶ níc, nªn hiÖn nay nã ®· gÇn nh chiÕm lÜnh thÞ trêng xe m¸y "b×nh d©n" cña ViÖt Nam. Theo mét nguån tin kh«ng chÝnh thøc, mét l·nh ®¹o cña tËp ®oµn Lifan ®· nãi r»ng: H·ng cña «ng ta sÏ trang bÞ cho mçi ngêi n«ng d©n ViÖt Nam mét chiÕc xe m¸y ®Ó ®i lµm ®ång. ë ®©y chóng ta kh«ng nãi tíi hay x¸c minh tÝnh chÝnh x¸c cña lêi nãi nµy nhng râ rµng lµ Honda ViÖt Nam cÇn ph¶i quan t©m. ë thÞ trêng n«ng th«n ViÖt Nam ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ xe m¸y, nhng víi thu nhËp cña ®¹i ®a sè nh÷ng ngêi n«ng d©n th× viÖc mua mét chiÕc xe m¸y cã gi¸ trÞ trªn 20 triÖu ®ång lµ kh«ng thÓ. Râ rµng lµ Honda ViÖt Nam ®· bá qua mét thÞ trêng tiÒm n¨ng rÊt lín, cã kh¶ n¨ng mang l¹i nguån thu rÊt lín ®ã lµ thÞ trêng xe m¸y cã gi¸ thÊp ®Ó phôc vô nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp. Trong nh÷ng n¨m qua Honda ViÖt Nam bÞ tÊn c«ng liªn tôc bëi nh÷ng h·ng xe Trung Quèc, buéc Honda ViÖt Nam ph¶i liªn tôc gi¶m gi¸ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xe cña h·ng. ChØ tÝnh riªng xe Super Dream kÓ tõ khi míi tung ra thÞ trêng cho tíi nay ®· cã ®Õn 6 ®ît gi¶m gi¸ tõ 29 triÖu VN§ xuèng cßn 19 triÖu VN§. Tuy nhiªn so víi gi¸ xe cña Trung Quèc vÉn cßn ®Æt tíi kho¶ng gÊp 3 lÇn. §©y lµ mét khã kh¨n th¸ch thøc rÊt lín cho Honda ViÖt Nam, nã ®ßi hái l·nh ®¹o c¶u hµng ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt nÕu h·ng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi t¹i thÞ trêng ViÖt Nam. 3. NhËn thøc cña Honda ViÖt Nam vµ viÖc tung ra xe Wave Alpha. 3.1 Ph©n tÝch nhu cÇu cña thÞ trêng xe m¸y ViÖt Nam BÊt kú mét C«ng ty nµo ®· tån t¹i trªn thÞ trêng ®Ó kinh doanh th× mét viÖc cùc kú quan träng ®Æt ra lµ ph©n tÝch nhu cÇu thÞ trêng vÒ s¶n phÈm cña m×nh ®ang kinh doanh. ViÖc nµy phôc vô rÊt nhiÒu cho h·ng trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh. NÕu kh«ng biÕt nhu cÇu cña thÞ trêng th× ch¼ng kh¸c nµo mét con thuyÒn trªn biÓn mµ kh«ng cã la bµn. Khi ®ã C«ng ty sÏ s¶n xuÊt mµ kh«ng hÒ biÕt m×nh ®¸ng x ë møc nµo cña thÞ trêng, s¶n xuÊt thõa, thiÕu hay ®ñ so víi nhu cÇu cña thÞ trêng. Ph©n tÝch nhu cÇu thÞ trêng còng cho C«ng ty biÕt ®îc nh÷ng c¬ héi hay th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh. Cã thÓ nãi r»ng cã rÊt nhiÒu c¬ héi cho Honda ViÖt Nam tuy nhiªn h·ng ph¶i xem xÐt vµ lùa chän nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ gianh ®îc th¾ng lîi, ®ã lµ mét bµi to¸n khã. ViÖc t×m ra ®îc lêi gi¶i ®óng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng nhËn thøc cña ban l·nh ®¹o h·ng. Nãi chung c¸c C«ng ty ®øng tríc nhiÒu c¬ héi cña thÞ trêng vµ ph¶i ®¸nh gi¸ chung mét c¸ch thËn träng tríc khi lùa chän thÞ trêng môc tiªu cña m×nh. HiÖn nay ViÖt Nam ®ang trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. NÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt kh¶ quan tèc ®é t¨ng trëng kh¸ æn ®Þnh mÆc dï cã nh÷ng biÕn ®éng lín vÒ kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. T×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh. NÕu kinh tÕ cña ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh vµ æn ®Þnh vµ ®iÒu nµy ®· dÉn tíi thu nhËp cña ngêi d©n t¨ng lªn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m qua. HiÖn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nay, ë c¸c thµnh phè lín nh Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, xe m¸y ®· trë thµnh mét thø hµng ho¸ th«ng thêng, kh«ng cßn lµ mét thø hµng ho¸ xa xØ cao cÊp nh nh÷ng n¨m tríc ®©y. Víi sù ph¸t triÓn cña x· héi c«ng nghiÖp, ®©n c ®ang ngµy cµng tËp trung vÒ nh÷ng n¬i ®« thÞ lín, c¸c thµnh phè lín. ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®êng x¸ liªn tôc ®îc më réng víi nh÷ng trung t©m kinh tÕ trong c¶ níc. Ngêi d©n ngµy cµng cã xu híng lµm viÖc ë xa nh÷ng n¬i d©n c sinh sèng nªn nhu cÇu cÇn cã mét chiÕc xe m¸y lµ mét ph¬ng tiÖn ®i l¹i lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. HiÖn nay, ë ViÖt Nam ®ang lu hµnh mét sè lîng rÊt lín xe m¸y, tuy nhiªn nhu cÇu vÉn cßn rÊt lín ®Æc biÖt lµ ë thÞ trêng c¸c tØnh nhá. ë c¸c tØnh nhá nµy ë thÞ trêng n«ng th«n cã thu nhËp thÊp, hä cÇn cã mét chiÕc xe m¸y víi gi¸ rÎ. Lîi dông ®iÒu nµy, trong nh÷ng n¨m võa qua c¸c h·ng xe Trung Quèc ®· tËp trung vµo khóc thÞ trêng ®ã vµ mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng rÊt lín. §ã chÝnh lµ vÊn ®Ò ®ang lµm ®au ®Çu c¸c h·ng xe m¸y ®ang ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam hiÖn nay nãi riªng vµ Honda ViÖt Nam nãi chung. Nhu cÇu cÇn mua mét chiÕc xe m¸y cã khi cßn lµ b¾t buéc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi tuyÓn ngêi vµo lµm viÖc, th× rÊt nhiÒu c¬ quan, C«ng ty ®Òu cã ®iÒu kiÖn lµ ph¶i cã xe m¸y lµm ph¬ng tiÖn ®i l¹i. MÆt kh¸c ngay c¶ tÇng líp sinh viªn còng cã nhu cÇu rÊt lín vÒ xe m¸y, ë nh÷ng lo¹i kh¸ch hµng nµy th× hÇu nh lµ thu nhËp thÊp hoÆc cha cã thu nhËp nh sinh viªn, do ®ã hä ®Òu híng sù chó ý nhu cÇu cña m×nh vµo c¸c lo¹i xe cã gi¸ rÎ. Thªm n÷a ViÖt Nam ®ang tiÕn tíi gia nhËp khèi mËu dÞch tù do ASEAN gäi t¾t lµ AFTA, khi ®ã sÏ xo¸ bá c¸c hµng rµo thuÕ quan, c¸c s¶n phÈm cña c¸c níc §«ng Nam ¸, sÏ trµn vµo thÞ trêng ViÖt Nam víi gi¸ c¶ rÊt rÎ do kh«ng cßn ph¶i ®ãng thuÕ vµ chÊt lîng th× rÊt tèt. §©y lµ mét th¸ch thøc rÊt lín cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam nãi chung vµ Honda ViÖt Nam nãi riªng. NÕu Honda ViÖt Nam kh«ng chuÈn bÞ cho m×nh ecs m¹nh c¹nh tranh th× mét ®iÒu ch¾c ch¾n lµ h·ng sÏ kh«ng thÓ tån t¹i. Nãi tãm l¹i ë ®©y cã rÊt nhiÒu c¬ héi cho Honda ViÖt Nam. NÕu h·ng n¾m ®îc c¬ héi nµy th× kh¶ n¨ng thµnh c«ng lµ rÊt lín. Honda ViÖt Nam lµ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét hµng lín, chuyªn m«n ho¸ s©u cho nªn viÖc tung ra mét s¶n phÈm cã gi¸ rÎ c¹nh tranh lµ ë trong tÇm tay. 3.2. QuyÕt ®Þnh tung ra thÞ trêng xe Wave Alpha. Nhê sù ng¹y bÐn víi thÞ trêng, nhanh nh¹y cña h·ng Honda vµ®bj lµ nhê nhËn thøc vÒ lý luËn vµ ph©n tÝch thÞ trêng vµ ®èi thñ c¹nh tranh h·ng Honda ViÖt Nam ®· tung ra thÞ trêng xe Wave Alpha. §Ó tung ra xe Wave Alpha, h·ng ®· cã mét thêi gian kh¸ dµi ®Ó chuÈn bÞ, tËp trung vµo viÖc c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ ranh thñ sù gióp ®ì cña Honda toµn cÇu. C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe m¸y Honda thêi trang kiÓu míi "Wave Alpha" víi gi¸ b¸n lÎ: 10.990.000 ®ång/chiÕc. §©y lµ kiÓu xe míi thuéc vÒ nhãm xe c¬ b¶n ®îc thiÕt kÕ phï hîp víi thÞ hiÕu vµ søc mua hiÖn t¹i cña ®«ng ®¶o ngêi ViÖt Nam, víi sù hç trî cña c¸c nhµ s¶n xuÊt phô tïng cña Honda ë NhËt B¶n vµ trªn toµn thÕ giíi. ¤ng Satoshi Toshida, Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Honda ViÖt Nam cho biÕt xe Honda Wave Alpha ®îc s¶n xuÊt theo ba nguyªn t¾c cña Honda: C«ng nghÖ tiªn tiÕn, hoµ nhËp thÞ trêng b¶n ®Þa vµ gi¶m thiÓu ¶nh hëng tíi m«i trêng. H·ng Honda ViÖt Nam hi väng r»ng kiÓu xe míi nµy sÏ t¨ng lîng b¸n ra trong n¨m 2002 lªn 350.000 chiÕc tøc lµ gÊp ®«i n¨m 2001. §îc biÕt xe m¸y Honda kiÓu d¸ng Wave Alpha ®· ®îc cÊp b¾ng b¶o hé kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp t¹i ViÖt Nam v× vËy theo côc sì h÷u c«ng nghiÖp, ®¬ng nhiªn kiÓu d¸ng Wave Alpha còng ®îc b¶o hé. Mét sè th«ng sè kü thuËt cña xe Wave Alpha. Träng lîng kh«: 96 kg Dung tÝch b×nh x¨ng: 3,5 kg Dung tÝch nhít m¸y: 0,9 lÝt Dung tÝch xi lanh: 97,1cc Lo¹i ®éng c¬: 1 xi lanh, 4 th×, lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ Hép sè: 4 sè vµng (cã ®Ìn b¸o sè) Khëi ®éng m¸y: ®Ò - ®¹p Nguån: Sµi Gßn tiÕp thÞ - Sè 4 (349) - 2002 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo Honda, chiÕc Wave Alpha ®îc cung øng linh kiÖn bëi nhµ m¸y Honda tµu §¹i Ch©u t¹i Trung Quèc vµ cã thªm 8 doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam cung cÊp. Nhµ m¸y Honda tµu §¹i Ch©u lµ mét liªn doanh cña h·ng Honda võa ®îc thµnh lËo t¹i Trung Quèc. C¸c chi tiÕt do Honda Trung Quèc cung cÊp bao gåm c¸c bé phËn nh ®Ìn, cßi, cèt cam… kÝnh chiÕu hËu vµ mét sè bé phËn kh¸c vÒ ®iÖn. KÓ c¶ sè linh kiÖn so ViÖt Nam cung øng cho xe Wave Alpha theo ®óng yªu cÇu tiªu chuÈn cña Honda ViÖt Nam. ChÝnh v× nhê ®Çu t vµo linh kiÖn cã gi¸ thÊp nªn Honda ViÖt Nam cã thÓ x©y dùng møc gi¸ 10.990.000 ®ång/chiÕc (bao gåm c¶ VAT) cho s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng. HiÖn nay xe Wave Alpha cã 4 mµu ®Ó kh¸ch hµng lùa chän lµ xanh nhít, xanh ngäc, ®á bãc ®« vµ mµu x¸m b¹c. Møc ®é néi ®Þa ho¸ cña lo¹i xe nµy nÕu tÝnh nh tríc ®©y lµ 53% vµ theo c¸ch tÝnh míi lµ 50%. Mét sè nguyªn nh©n lµm cho xe Wave Alpha cã møc gi¸ thÊp. §· khÊu hao: mÉu xe Wave Alpha cã tÝnh toµn cÇu ®· tõng ®îc ®Çu t s¶n xuÊt t¹i Th¸i Lan, Indonªsia vµ Malaysia nªn møc ®Çu t cho ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thÊp h¬n vµ gãp phÇn rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn s¶n phÈm. Gi¶m chi phÝ ®Çu t: c¸c bíc ®iÒu tra thÞ trêng vµ th¨m dß søc mua (hoÆc quan t©m) ®Õn s¶n phÈm ®Òu ®îc thùc hiÖn t¹i khu vùc §«ng Nam ¸, Honda kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c bíc nµy t¹i ViÖt Nam. Linh kiÖn gi¸ rÎ: Honda ViÖt Nam mua ®îc linh kiÖn víi gi¸ thÊp tõ c¸c nhµ m¸y thµnh viªn cña tËp ®oµn Honda toµn cÇu. (Sµi Gßn tiÕp thÞ - Sè 4 (349) - 2002) §Ó ®ia ra ®îc Wave Alpha, Honda ViÖt Nam ®· cã thêi gian chuÈn bÞ rÊt l©u. Cã thÓ nãi Wave Alpha lµ mét bíc ®ét ph¸ lín cña Honda trªn thÞ trêng xe m¸y cña ViÖt Nam hiÖn nay v× tõ tríc tíi nay cha tõng cã mét lo¹i xe m¸y nµo cña Honda l¹i cã gi¸ rÎ c¹nh tranh m¹nh ®Õn nh vËy. H¬n n÷a, Wave Alpha còng cßn lµ mét bÊt ngê lín cho c¸c h·ng s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe m¸y t¹i ViÖt Nam. Nã lµm rung ®éng c¶ thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam víi gi¸ cha tíi 11 triÖu ®ång, kÓ c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Nãi g× th× nãi, tõ tríc tíi nay Honda vÉn lµ mét nh·n hiÖu t¹o ®îc sù uy tÝn cao cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. Víi møc gi¸ nµy, xe cña c¸c h·ng kh¸c gi¸ trªn 10 triÖu ®ång e sÏ rÊt khã c¹nh tranh ®îc víi Honda. Xe cña Trung 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quèc víi gi¸ tõ 7 - 8 triÖu ®ång/chiÕc còng khã lßng c¹nh tranh mÆc dï chÝnh h·ng Honda cho biÕt 28 chi tiÕt phô tïng cña Wave Alpha lµ ®îc nhËp khÈu tõ Trung Quèc. ¤ng Takehiko Nakajima, Tæng gi¸m ®èc cña Honda ViÖt Nam cho biÕt s¬ dÜ xe Wave Alpha cã ®îc gi¸ rÎ nh vËy lµ do Honda ViÖt Nam ®· ph¶i kªu gäi sù hç trî tèi ®a cña c¸c nhµ s¶n xuÊt NhËt, ViÖt Nam vµ Th¸i Lan ®ang cung cÊp phô tïng cho Honda trong viÖc gi¶m chi phÝ nhng vÉn ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng cña s¶n phÈm. Honda hy väng r»ng sè b¸n ®îc kho¶ng 350.000 chiÕc xe chñ yÕu lµ Wave Alpha cho thÞ trêng vµ ®Æc biÖt lµ thÞ trêng n«ng th«n trong n¨m nay. Bµ TrÇn ThÞ L©m, Gi¸m ®èc C«ng ty Hoa L©m - Thµnh phè Hå ChÝ Minh ph¸t biÓu "Chóng t«i kh«ng nghÜ lµ Honda l¹i cã thÓ ®a ra lo¹i xe cã gi¸ rÎ nh vËy vµ ®iÒu nµy ®ang thùc sù g©y khã kh¨n cho chóng t«i". Bµ L©m cßn cho biÕt t×nh h×nh tiªu thô xe m¸y cña C«ng ty ®ang gi¶m xuèng, kÓ tõ khi Honda ®a tin ®a xe Wave Alpha ra thÞ trêng, hÇu hÕt c¸c ®¹i lý cña C«ng ty ®Òu tõ chèi nhËn thªm hµng. Honda ViÖt Nam ®· nhËn thøc ®îc viÖc b¾t buéc ph¶i chung s«ngs víi gi¸ thÊp, chiÕn lîc nµy cña Honda lµ ®óng ®¾n vµ nã ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tèt, thùc sù g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y trong níc. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Ph©n tÝch vÒ søc m¹nh c¹nh tranh cña Wave Alpha 1. Søc m¹nh c¹nh tranh cña Wave Alpha tËp trung ë gi¸ c¶ vµ chÊt lîng Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, Honda ViÖt Nam ®· x©y dùng mét mèc gi¸ chØ cã 10.990.000 VN§, møc gi¸ nµy ®· lµm rung ®éng c¶ thÞ trêng xe m¸y ViÖt Nam. C¸c lo¹i xe m¸y cã chÊt lîng tèt cña c¸c h·ng cã nguån gèc tõ NhËt nh Honda, Suzuki, YAMAHA ®Òu cã gi¸ trªn 20 triÖu VN§. Cho ®Õn lóc nµy lÇn ®©ï tiªn ngêi tiªu dïng chØ ph¶i bá ra gÇn 11 triÖu tøc lµ chØ b»ng mét phÇn nöa tríc ®ã ®Ó cã thÓ së h÷u mét chiÕc xe m¸y mang nh·n hiÖu Honda. ChiÕn lîc gi¸ nµy cña Honda ®ét ngét vµ ®· lµm cho hÇu hÕt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu bÊt ngê vµ lóng tóng. §©y lµ mét ®ßn tÊn c«ng chÝ m¹ng cho c¶ c¸c h·ng ®èi ®Çu trùc tiÕp víi Honda vµ c¸c h·ng phôc vô thÞ trêng xe m¸y cã gi¸ rÎ nh c¸c lo¹i xe m¸y cña Trung Quèc. VÒ mÆt chÊt lîng th× c¸c linh kiÖn cung cÊp cho viÖc l¾p r¸p Wave Alpha ®Òu qua kiÓm tra vµ ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng theo tiªu chuÈn cña Honda cho nªn ngêi tiªu dïng ViÖt Nam cã thÓ yªn t©m vÒ mÆt chÊt lîng. H¬n n÷a Honda lµ mét h·ng toµn cÇu ®· cã uy tÝn vÒ chÊt lîng tõ lÇn ®Çu cho nªn Honda ®· tranh thñ ®îc lîi thÕ nµy. Mäi sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ ®Òu cã thÓ t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng ngêi ph©n phèi vµ nh÷ng ngêi cung øng vµ còng cã thÓ g©y nªn ph¶n øng cña Nhµ níc. Kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lôc nµo còng hiÓu ®óng viÖc thay ®æi gi¸. MÆc dï Wave Alpha lµ mét s¶n phÈm míi, ¸p dông mét møc gi¸ míi nhng nã còng cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Trong t©m trÝ kh¸ch hµng, hä thêng ®ång nhÊt gi¸ rÎ víi chÊt lîng thÊp. §©y chÝnh lµ mét khã kh¨n cho Honda ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®Çu. MÆt kh¸c, C«ng ty còng cã thÓ m¾c vµo bÉy thÞ phÇn mong manh. Gi¸ thÊp cña C«ng ty sÏ gióp cho C«ng ty t¨ng ®îc thÞ phÇn cña m×nh nhng còng ph¶i hÕt sø cÈn thËn. Bëi v× nã cã thÓ g©y ra chiÕn tranh vÒ gi¸ c¶ vµ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸ch hµng sÏ cã thÓ chuyÓn sang c¸c lo¹i xe kh¸c khi chóng cã gi¸ thÊp h¬n vµ míi xuÊt hiÖn. MÆt kh¸c c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña Honda nh h·ng Suzuki hay YAMAHA cã thÓ sÏ gi¶m gi¸ cña m×nh ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm hiÖn t¹i ®ang tiªu thô rÊt tèt vµ hä vÉn gi÷ v÷ng ®îc thÞ phÇn cña m×nh. Tuy nhiªn t×nh h×nh tiªu thô cña Wave Alpha trong thêi gian qua lµ rÊt kh¶ quan. Trong giai ®o¹n ®Çu ®· xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng khan hiÕm Wave Alpha. Theo «ng Bïi Do·n Nguyªn, phã Tæng gi¸m ®èc cña Honda ViÖt Nam C«ng ty ®· b¾t ®Çu b¸n xe tõ ngµy 28/1/2002 chËm h¬n bèn ngµy so víi dù kiÕn. ¤ng cho biÕt thªm "Sù chËm trÔ nµy lµ do c¸c nhµ cung cÊp linh kiÖn tõ Th¸i Lan ®· kh«ng cung cÊp ®ñ sè lîng nªn Honda ViÖt Nam kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng lo¹t ®îc". Ngµy ®Çu tiªn h¬n 500 chiÕc xe Wave Alpha ®· ®îc b¸n hÕt vµ theo kÕ ho¹ch cña Honda ViÖt Nam 3500 xe ®îc l¾p r¸p trong th¸ng 1. Nh vËy mçi ®¹i lý uû nhiÖm cña Honda ViÖt Nam nhËn ®îc kho¶ng 10 chiÕc trong th¸ng 1 - 2002. §¹i lý cña Honda ë 194 phè HuÕ vµ 15 Hoµng Cãt ®Òu kh¼ng ®Þnh ®Õn chiÒu ngµy 29 th¸ng 1 hä vÉn cha nhËn ®îc xe nµo. §¹i lý t¹i 265 Cçu GiÊy Hµ Néi cho biÕt ®· nhËn ®îc 9 chiÕc trong ngµy 29 th¸ng 1 vµ ®· b¸n hÕt ngay. Chñ ®¹i lý nµy cßn cho biÕt thªm "Mµu x¸m b¹c lµ mµu b¸n chËm nhÊt, trong ngµy ®Çy tiªn, kh¸ch hµng ®Òu ph¶i lµ nh÷ng ngêi ®Æt tríc míi cã thÓ nhËn ®îc xe". Mét ngêi tiªu dïng cho biÕt hä c¶m thÊy bÊt ngê khi biÕt Honda tung ra thÞ trêng xe Wave Alpha. Ngêi nµy võa míi mua mét chiÕc xe Wave Alpha cña Th¸i Lan víi gi¸ 23,5 triÖu ®ång vµ c¶m thÊy hµng hoµng khi ®îc biÕt xe Wave Alpha chØ cã gi¸ gÇn 11 triÖu ®ång. HiÖn nay c¸c ®¹i lý cña Honda ViÖt Nam ®Òu th¾c m¾c kh«ng biÕt cã ph¶i do Honda ViÖt Nam thiÕu nguån linh kiÖn ®· t¹o nªn t×nh tr¹ng khan hiÕn nµy hay kh«ng vµ theo hä t×nh tr¹ng nµy sÏ kh«ng kÐo dµi l©u. T×nh h×nh khan cña Wave Alpha trong thêi gian qua chÝnh lµ mét chiÕn lîc cña Honda ViÖt Nam. Trong giai ®o¹n ®Çu cña viÖc tung s¶n phÈm míi ra thÞ trêng th× viÖc cè t×nh t¹o ra kh«ng chØ khan hiÕm gi¶ t¹o lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Nã gióp cho C«ng ty lµm t¨ng ®îc gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ®èi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 víi kh¸ch hµng vµ lµm cho ngêi tiªu dïng tin tëng vµo s¶n phÈm h¬n do thÊy s¶n phÈm ®· cã nhiÒu ngêi mua. Thùc ra ®øng trªn gãc ®é cña ngêi lµm kinh doanh th× ®ã lµ mét thñ ®o¹n, tuy nhiªn nã cÇn thiÕt vµ lµ mét viÖc lµm ®óng trong chiÕn lîc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam. MÆc dï gi¸ thÊp nhng Honda ViÖt Nam vÉn thu ®îc lîi nhuËn lín. Hai lo¹i xe Super Dream vµ Future ®Òu mang l¹i nguån thu rÊt tèt. ViÖc gi¶m gi¸ s¶n phÈm ®· cã vµ giíi thiÖu c¸c l¹i xe m¸y kh¸c cña Honda ViÖt Nam víi møc gi¸ thÊp lµ mét kinh doanh tèt ®Ó thu phôc c¶m t×nh cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. Theo sè liÖu cña Bé c«ng nghiÖp n¨m 2000, Honda ViÖt Nam l·i kho¶ng 30,7 triÖu USD trªn tæng s¶n lîng l¾p r¸p c¶ n¨m lµ 160.000 xe. Trong n¨m 1998 ®¹t møc l·i kho¶ng 18,1 triÖu USD tÝnh b×nh qu©n mçi xe l·i h¬n 200 USD. Tæng s¶n lîng c¶ n¨m 2001 cña Honda ViÖt Nam lµ 170.000 chiÕc. ChÝnh nh÷ng thµnh c«ng nµy cña Honda lµm c¬ së cho viÖc tung ra xe Wave Alpha trong th¸ng 1 n¨m 2002. 20
- Xem thêm -